DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering"

Transcriptie

1 kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus AA Schoorl telefoon : (072) telefax : (072) website : DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006 Vanaf 2006 komt er een verzekering tegen ziektekosten voor álle inwoners van Nederland, de Zorgverzekeringswet. Iedereen wordt, zonder onderscheid tussen de huidige ziekenfondsverzekering of particuliere verzekering, verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren. Onderstaand behandelen wij de financiële gevolgen van de nieuwe wet. Achtereenvolgens gaan wij in op de volgende aspecten: 1. Hoofdlijnen 2. De premies, zorgtoeslag, no-claim en eigen risico 3. Gevolgen voor werknemers en werkgevers 4. Gevolgen voor ondernemers 5. Gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouder 6. Gevolgen voor gepensioneerden 1. Hoofdlijnen maken in de hoogte van de premie. Verder heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de verzekerde ofwel recht heeft op zorg in natura ofwel recht heeft op een vergoeding in geld. Een verzekerde kan kiezen tussen twee soorten polissen of een combinatie van beiden: Naturapolis Een naturapolis is vergelijkbaar met de huidige ziekenfondsverzekering. De zorgverzekeraar sluit contracten met zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) om de verzekerde zorg te kunnen leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. De verzekerde kan terecht bij zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Wil de verzekerde toch naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan krijgt hij mogelijk de kosten niet volledig vergoed. Basisverzekering De Zorgverzekeringswet is een verplichte verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van alle inwoners van Nederland. De Zorgverzekeringswet schrijft voor, voor welke risico s de zorgverzekeraars een verzekering moeten aanbieden. Dit wordt het basispakket genoemd. De verplichte verzekering geldt voor dit basispakket. Het basispakket sluit aan bij het ziekenfondspakket zoals dat op 31 december 2005 bestaat en omvat dus onder meer geneeskundige en farmaceutische zorg, verpleging en verzorging. De zorgverzekeraar heeft voor het basispakket een acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat hij iedere verzekerde moet accepteren, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Hij mag ook geen verschil Restitutiepolis Een restitutiepolis is vergelijkbaar met huidige particuliere verzekeringen. De verzekerde kan zelf een zorgaanbieder kiezen, en betaalt de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf. De kosten worden vervolgens door de zorgverzekeraar aan de verzekerde vergoed. De zorgverzekeraar kan met bepaalde zorgaanbieders wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening rechtstreeks betaalt aan de zorgaanbieder. Aanvullende verzekering Naast de verplichte basisverzekering kunnen verzekerden zich voor extra s (bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen) vrijwillig bijverzekeren door een aanvullende verzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar bepaalt welke zorg hieronder valt en heeft, in Schokker accountants & adviseurs B.V. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nummer Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de NOvAA van toepassing, zoals gedeponeerd onder nummer 1939 bij de KvK te Den Haag.

2 tegenstelling tot het basispakket, voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht. De zorgverzekeraar mag in beginsel dus ouderen en zieken weigeren of hen alleen accepteren tegen een hogere premie. Echter als verzekerden voor 1 maart 2006 gebruik maken van het aanbod dat zij in december 2005 van hun huidige verzekeraar krijgen, zal de zorgverzekeraar hen zonder selectie accepteren. Let op De zorgverzekering en de aanvullende verzekering kunnen bij verschillende zorgverzekeraars worden afgesloten. De zorgverzekeraars kunnen onderling concurreren met de hoogte van de (nominale) premie, het eigen risico, de aanvullende verzekering en de wijze waarop zij de verzekering uitvoeren. 1.2 Kring van verzekerden Iedereen die ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren. Met de op de AWBZ gebaseerde regelgeving wordt bedoeld het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen Hierin wordt bepaald welke niet in Nederland wonende personen toch verzekerd zijn. Anderzijds worden ook in Nederland wonende personen uitgezonderd van de verzekering. Zo is niet verzekerd de persoon die in Nederland woont en die gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht. Verricht hij (of zij) de arbeid in het buitenland voor een in Nederland gevestigde werkgever, dan is hij wel verplicht verzekerd. Ook een internationaal verdrag, bijvoorbeeld de EU-verordening 1408/71, kan bepalen dat iemand al dan niet als verzekerd wordt aangemerkt. De AWBZ is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedere (legale) inwoner van Nederland verplicht verzekerd is. Ook niet-inwoners zijn verzekerd als zij vanwege in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen. In beginsel kan niemand zich aan de verplichte verzekering onttrekken. Er komt slechts een regeling voor gemoedsbezwaarden en militairen in werkelijke dienst. In tegenstelling tot andere sociale verzekeringen is een verzekerde krachtens de Zorgverzekeringswet niet van rechtswege verzekerd tegen ziektekosten, maar is hij verplicht een zorgverzekering te sluiten. Mensen die zich niet binnen 4 maanden na aanvang van de verzekeringsplicht verzekeren, zijn een boete verschuldigd van 130% van de premie die zij hadden moeten betalen. Zij zijn dan niet met terugwerkende kracht verzekerd en betalen de ziektekosten uit die periode dus zelf. Als men later dan dat men verzekeringsplichtig is geworden, maar binnen 4 maanden, een zorgverzekering sluit, dan moet men nog wel de achterstallige premie betalen, maar geen boete en hoeft de verzekerde de gemaakte ziektekosten over die periode niet zelf te betalen. 2. De premies, zorgtoeslag, no-claim en eigen risico 2.1 Nominale premie Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen een nominale premie. Nominaal wil zeggen dat de premie niet afhankelijk is van het inkomen van de verzekerde. De hoogte van de nominale premie wordt vastgesteld door de zorgverzekeraar, maar de premie moet per polissoort gelijk zijn. Verwacht wordt dat de nominale premie in per verzekerde zal bedragen.

3 Ook een niet-werkende partner moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Hij/zij betaalt ook de nominale premie maar geen inkomensafhankelijke bijdrage omdat hij/zij geen belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) heeft (zie hierna). Kinderen onder de 18 jaar moeten ook een zorgverzekering hebben, maar zij betalen echter geen nominale premie en zolang zij geen eigen inkomen hebben ook geen inkomensafhankelijke bijdrage (zie hierna). In plaats daarvan betaalt de overheid een bijdrage aan de zorgverzekeraars voor kinderen tot 18 jaar. Onlangs is de Belastingdienst begonnen met het verzenden van aanvraagformulieren voor de zorgtoeslag. Op basis van het geschatte verzamelinkomen over 2006 bepaalt de Belastingdienst de hoogte van de toeslag. De verzekerde krijgt de toeslag dan maandelijks bij wijze van voorschot uitbetaald. De Belasting-dienst beoordeelt na afloop van het jaar, voor het eerst in 2007 het daadwerkelijke inkomen (over 2006). De verzekerde ontvangt dan een definitieve beschikking. Hierin staat het definitieve bedrag aan toeslag(en) waarop de aanvrager in 2006 recht had. Te veel of te weinig ontvangen zorgtoeslag wordt dan voor zover nodig verrekend. 2.2 Zorgtoeslag Verzekerden met een minimuminkomen kunnen een zogenoemde zorgtoeslag krijgen, die maandelijks wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Voor alleenstaanden met een inkomen tot bedraagt de zorgtoeslag maximaal 403. Huishoudens met een inkomen tot ontvangen een zorgtoeslag van maximaal Een partner voor de zorgtoeslag is niet alleen een echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner, maar kan ook iemand zijn met wie u: - samen aangifte inkomstenbelasting doet; - een samenlevingscontract heeft; - samenwoont en een kind heeft; - samenwoont in een woning waarvan u beide eigenaar bent; of - langer dan zes maanden samenwoont, als die tenminste 18 jaar of ouder is. Een huisgenoot, broer of zus bijvoorbeeld. Kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders of huisgenoten jonger dan 18 jaar zijn nooit partner voor de zorgtoeslag. Kinderen van 18 jaar of ouder kunnen zelf zorgtoeslag aanvragen. De berekening van de zorgtoeslag is nogal complex. Daarom verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl) waar u met behulp van een rekenprogramma de zorgtoeslag kunt uitrekenen. De zorgtoeslag over 2006 kunt u tot 1 april 2007 aanvragen. Voorbeelden 1. Echtpaar (toetsingsinkomen < ) met 3 thuiswonende kinderen, in de leeftijd van 15, 18 en 19. Alle 3 de kinderen hebben een inkomen (< euro). - tweemaal nominale premie en een keer zorgtoeslag voor een aanvrager + toeslagpartner - tweemaal nominale premie en twee keer zorgtoeslag voor een alleenstaande ( jaar) 2. Echtpaar (toetsingsinkomen < ) met twee thuiswonende kinderen, één van 17 met een baan en één van 18 zonder werk/uitkering/inkomen (< ). - tweemaal nominale premie en één keer zorgtoeslag voor een aanvrager + toeslagpartner - een keer nominale premie en zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 jaar) 3. Echtpaar (toetsingsinkomen > ) met twee

4 thuiswonende kinderen, één van 17 met een baan en één van 18 zonder werk/uitkering/inkomen (< ). - driemaal nominale premie en een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 jaar) 4. Alleenstaande ouder (toetsingsinkomen < ), met een kind van 17 met bijbaan en een thuiswonend student van 19 (toetsingsinkomen < ). - tweemaal nominale premie en tweemaal zorgtoeslag voor een alleenstaande (ouder en 19-jarige); zij dienen elk apart een aanvraag in. 5. Een uitwonend student zonder studiefinanciering (toetsingsinkomen < ), waarvan de ouders een bijdrage inkomen van meer dan euro hebben. - een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande 2.3 Inkomensafhankelijke bijdrage Naast de nominale premie is de verzekerde met een eigen inkomen ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar die een baan hebben. De inkomensafhankelijke bijdrage is een percentage van het bijdrage-inkomen. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld en kan voor de hierna te noemen inkomensbestanddelen verschillend zijn. Het bijdrage-inkomen is het gezamenlijke bedrag van hetgeen door de verzekerde in dat jaar is genoten aan: - belastbaar loon, verminderd met de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage van de werkgever en met uitzondering van loon waarover eindheffing is toegepast maar inclusief het belastbare voordeel van een ter beschikking gestelde auto, - belastbare winst uit onderneming, - belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, - periodieke uitkeringen en verstrekkingen zoals alimentatie. Het gaat dus om het box 1-inkomen. Het bijdrage-inkomen wordt ten minste op nihil gesteld. Als het inkomen in een jaar negatief is, kan dat niet in een volgend jaar worden verrekend. Alleen binnen hetzelfde jaar kunnen negatieve inkomensbestanddelen worden verrekend met positieve inkomensbestanddelen. De bijdrage wordt geïnd door de Belastingdienst. De bijdrage wordt voor werknemers van het loon ingehouden (zie hierna). Voor de heffing van de bijdrage over de overige inkomsten wordt dezelfde systematiek gevolgd als bij de inkomstenbelasting. De verzekerden ontvangen een (voorlopige) aanslag. De nominale en de inkomensafhankelijke premie is niet meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Ter compensatie wordt het drempelinkomen voor aftrek van buitengewone uitgaven (ziektekosten) verlaagd. De premie voor de aanvullende verzekering is nog wel aftrekbaar. 2.4 No-claim en eigen risico Als de verzekerde geen zorgkosten maakt (claimt) dan ontvangt hij of zij 255 aan het eind van het jaar van de zorgverzekeraar. Maakt een verzekerde minder dan 255 kosten, dan krijgt hij of zij het verschil terug. De no-claim teruggaaf geldt voor iedereen die de nominale premie betaalt. Dit kunnen dus meerdere personen in een huishouden zijn. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt deze regeling echter niet. Kosten voor bezoek aan de huisarts, hulp van een verloskundige en kraamzorg gaan niet van de no-claim af. Van de zorgverzekeraar krijgt u een aanbod voor een eigen risico. Het eigen risico kan met stappen van 100 oplopen tot 500. Tot het bedrag van het eigen risico neemt u dan de zorgkosten voor eigen rekening. Daartegenover staat een korting op de

5 premie. De zorgverzekeraar bepaalt de korting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. De korting kan toenemen naarmate het aantal jaren dat u een eigen risico heeft. U kunt per kalenderjaar het eigen risico wijzigen. Zorg voor kinderen tot 18 jaar gaat niet ten koste van het eigen risico. Het jaarlijkse inschrijfgeld voor uw huisarts valt evenmin onder uw eigen risico. In tegenstelling tot bij de no-claim teruggave vallen kosten van kraamzorg, verloskundige zorg en van het consult van een huisarts dus wel onder het eigen risico. In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat de verzekeraar eerst de no-claim teruggave moet aanspreken, en dan pas uw eigen risico. Maar in de praktijk kan het, bijvoorbeeld als u een restitutiepolis heeft, anders lijken te gaan. De zorgverzekeraar kan daar voor kiezen. Voor het bedrag dat uiteindelijk voor uw rekening blijft, maakt dit echter niet uit. Voorbeelden De zorgkosten bedragen 50. De verzekerde heeft dan recht op 205 no-claim. Als zorgkosten binnen het afgesproken eigen risico vallen, moet de verzekerde ze dus zelf betalen. Hij of zij heeft dan wel recht op 255 no-claim. In beide gevallen blijft 50 voor eigen rekening. De zorgkosten bedragen 500. De verzekerde heeft dan geen recht op no-claim. Stel dat de verzekerde een eigen risico van 200 heeft afgesproken. De kosten die voor rekening van de verzekerde blijven bedragen dan Gevolgen voor werkgevers en werknemers 3.1 Inkomensafhankelijke bijdrage Naast de nominale premie betaalt de werknemer ook een inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke premie voor werknemers bedraagt 6,5% over maximaal De maximumpremie is derhalve per jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven over het belastbare loon verminderd met de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage en de loonbestanddelen die in de eindheffing zijn betrokken. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Werkgevers (en uitvoeringsinstanties voor uitkeringsgerechtigden) zijn verplicht de volledige inkomensafhankelijke bijdrage aan de werknemer te vergoeden. Deze bijdrage van de werkgever is net als nu wel belast voor de loonheffing maar niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen. De werkgever draagt de inkomensafhankelijke premie af aan de Belastingdienst via de gecombineerde aangifte van loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. Voorbeeld Brutoloon 2.400, ,00 Inhouding pensioenpremie -/- 100,00 -/- 100,00 Loon voor premieheffing 2.300,00 Inhouding premies werknemersverzekeringen -/- 60,00 -/- 60,00 Loon voor inkomensafhankelijke bijdrage 2.240,00 Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage (6,5% van 2.240) 145,60 145,60 Loon voor de loonbelasting 2.385,60 Loonbelasting (stel) -/- 600,00 -/- 600,00 Netto 1.785,60 Inhouding inkomensafhankelijke bijdrage -/- 145,60 Uit te betalen 1.640,00

6 Het komt er op neer dat de werknemer uitsluitend loonbelasting betaalt over de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. 3.2 Meerdere dienstbetrekkingen Als een verzekerde meerdere dienstbetrekkingen heeft, kan hij of de werkgever na het einde van het jaar de teveel betaalde bijdrage bij de Belastingdienst terugvragen. Gaat het om een teruggaaf van de verplichte vergoeding van de werkgever, dan wordt deze gedaan aan de werkgever. Bij de teruggaaf wordt een bepaalde rangorde aangehouden. De teveel ingehouden bijdrage wordt naar evenredigheid toegerekend aan de door de werkgever ingehouden bijdrage. Het is ook mogelijk om aan de Belastingdienst toestemming te vragen geen bijdrage meer in te houden op het moment dat, rekeninghoudend met de door de andere werkgever ingehouden bijdrage, het maximum wordt bereikt. 3.3.Saldering werkgeversbijdragen Voor werknemers die nu ziekenfondsverzekerd zijn, betaalde de werkgever in ,75% ziekenfondspremie over maximaal In 2006 wordt dit 6,5 % over maximaal De kosten voor de werk-gever stijgen in deze situatie niet. Er zijn werkgevers die onder het huidige zorgstelsel géén bijdrage verstrekken aan werknemers met een particuliere ziektekostenverzekering. Zij zullen volgend jaar door de verplichtstelling van de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage met een aanzienlijke lastenverzwaring te maken krijgen. Werkgevers die nu wel een tegemoetkoming in de premies voor een ziektekostenverzekering aan hun werknemers hebben toegezegd, zullen deze na 1 januari 2006 in mindering mogen brengen op de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit geldt echter alleen voor het zogenoemde wettelijke deel. Hiermee wordt de premie bedoeld die betrekking heeft op het basispakket in de Zorgverzekeringswet. De oude vergoeding voor de aanvullende verzekering mag dus niet in mindering worden gebracht op de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Als in de overeenkomst tussen werkgever en werknemer niet is vastgelegd welk deel van de oude vergoeding betrekking heeft op het wettelijk deel, wordt dit wettelijk deel gesteld op de standaardpremie zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. Voor het jaar 2006 is dit een bedrag van Voorbeeld Stel dat een werkgever in 2005 een tegemoetkoming voor de premies van een ziektekostenverzekering betaalde van Niet duidelijk is welk deel van deze tegemoetkoming betrekking heeft op het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In 2006 moet de werkgever de volledige inkomensafhankelijke bijdrage vergoeden tot een maximum van Hierop mag de oude tegemoetkoming in mindering worden gebracht maar voor niet meer dan De werkgever betaalt dan = 935. Bovendien betaalt de werkgever de oude tegemoetkoming van In totaal derhalve ( ). Hier staat tegenover dat de kosten van de werknemer ook kunnen stijgen. Een werknemer gaat het volgende betalen: Nominale premie (per volwassene!) 1.100,00 Loonheffing over vergoeding werkgever (stel 40%) 780,00 Schatting premie aanvullende verzekering (per volwassene!) 300,00 Totaal (minimaal!) 2.180,00

7 Afhankelijk van de gezinssamenstelling worden deze kosten hoger. Bij een niet-werkende partner komt er immers al nominale premie bij. aanbod van hun huidige verzekeraar. Wij adviseren u derhalve in november 2005 al informatie in te winnen over een collectieve verzekering. Als u werkgever bent adviseren wij u tijdig met uw werknemers afspraken te maken over het voorgaande. In ieder geval moet u voor nieuwe werknemers de bestaande overeenkomsten aanpassen. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat de gevolgen van een wetswijziging als deze tussen u als werkgever en de werknemer moeten worden verdeld. Met andere woorden: de gevolgen van een wetswijziging zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het criterium redelijkheid en billijkheid is subjectief en zal in iedere situatie tot een andere uitkomst leiden. Van belang is wat de aard van de afspraken is die u met uw werknemers heeft gemaakt. In CAOoverleg zal dit uiteraard ook aan de orde komen. 3.4 Collectief contract Voor werkgevers bestaat ook in 2006 nog de mogelijkheid om een collectief contract te sluiten voor hun werknemers. De werkgever kan dit aantrekkelijk maken door een (belaste) bijdrage in de nominale premie te geven. Zorgverzekeraars mogen op grond van het aantal deelnemers een korting geven die kan oplopen tot 10%. Deze korting mag niet verschillen naar leeftijd, geslacht, inkomen of gezondheidssituatie. Zorgverzekeraars kunnen dus voor wat betreft de basisverzekering niet meer aan risicoselectie doen. Het sluiten van collectieve contracten kan vooral aantrekkelijk zijn als er ook wordt onderhandeld over aan-vullende verzekeringen, de ziekteverzuimverzekering, de arbo-dienstverlening en reïntegratie. Uw werknemers krijgen voor 16 december 2005 een 4. Gevolgen voor ondernemers 4.1 Inkomensafhankelijke bijdrage De ondernemer betaalt net als de werknemer een nominale en inkomensafhankelijke premie. De ondernemer heeft geen recht op een vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor de ondernemer bedraagt de inkomensafhankelijke premie mede daarom 4,4% over maximaal (= 1.320). In 2005 betaalde een ondernemer 8,2% ziekenfondspremie over maximaal (= 1.726). Was zijn inkomen hoger dan dan moest hij zich particulier verzekeren. De premie wordt op aanslag geheven door de Belastingdienst. Deze aanslag kan worden voorafgegaan door een voorlopige aanslag ZVW (Zorgverzekeringswet) die naar verwachting medio 2006 wordt opgelegd. Het bijdrage-inkomen is, in tegenstelling tot de Ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen, niet het verzamelinkomen maar slechts het inkomen uit werk en woning (Box 1). Het bijdrage-inkomen wordt ten minste op nihil gesteld. Als er in een jaar sprake is van verlies uit onder-neming, kan dat niet in een volgend jaar worden verrekend. In hetzelfde jaar kunnen negatieve inkomensbestanddelen (verlies) wel worden verrekend met positieve inkomensbestanddelen. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt opgemerkt dat geen verrekening kan plaatsvinden tussen inkomensbestanddelen die in de inhoudingssfeer worden meegenomen en inkomensbestanddelen die in de aanslagsfeer worden meegenomen. Dit heeft betrekking op een werknemer die, naast een dienstbetrekking met een werkgever, ook nog een onderneming heeft. De werkgever mag

8 dan het loon voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage niet verminderen met het verlies uit onderneming. De werknemer is geen inkomensafhankelijke bijdrage op aanslag verschuldigd als via de werkgever al de maximumbijdrage is ingehouden. Het is nog onbekend op welke wijze rekening wordt gehouden met de verlaging van het premiepercentage voor ondernemers, bijvoorbeeld in de situatie dat de winst lager is dan het loon. 4.2 Meewerkende partner Als de partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming zijn er in beginsel 4 mogelijkheden: 1. De meewerkende partner ontvangt een reële arbeidsbeloning van ten minste De arbeidsbeloning van de partner is resultaat uit overige werkzaamheden. De partner is naast de nominale premie ( 1.100) ook een inkomensafhankelijke bijdrage (ten minste 220) verschuldigd. Tot 2006 was de partner niet zelf ziekenfondsverzekerd, maar mogelijk wel gratis meeverzekerd. De kosten stijgen derhalve aanzienlijk. 2. De meewerkende partner is in loondienst bij de ondernemer. De ondernemer moet als werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage vergoeden. De partner is nominale premie en de loonheffing over de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Tot 2006 was de partner ziekenfondsverzekerd als werknemer. 3. De ondernemer past de meewerkaftrek toe. De partner is vanaf 2006 nominale premie verschuldigd. Er is geen inkomensafhankelijke bijdrage want de partner heeft geen eigen inkomen. 4. Er is sprake van een man/vrouw firma. Beide partners zijn ondernemer en zijn derhalve een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Tot ca zullen de kosten ongeveer gelijk blijven. Daarboven waren beide ondernemers in 2005 particulier verzekerd. Naar verwachting was dit goedkoper dan de totale kosten in het nieuwe zorgstelsel. 5. Directeur-grootaandeelhouder 5.1 Inkomensafhankelijke bijdrage De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is voor de loonbelasting werknemer van zijn BV. Hij is dus naast de nominale premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De inkomensafhankelijke bijdrage moet worden vergoed door de BV. Een DGA was tot 2006 particulier verzekerd. De partner van de DGA De partner van de DGA die voor de loonbelasting in dienst van de BV is, is eveneens een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De bijdrage moet worden vergoed door de BV. De partner van de DGA was tot 2006 niet ziekenfonds, maar particulier verzekerd. 5. Gepensioneerden Gepensioneerden betalen naast een nominale premie ook de inkomensafhankelijke bijdrage. Over hun AOW bedraagt deze 6,5%. De Sociale Verzekeringsbank vergoedt deze bijdrage niet, maar bij de hoogte van de AOW wordt hier wel rekening mee gehouden. Over het aanvullend (pre)pensioen bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 4,4%. Er zijn pensioenreglementen waarin een vergoeding voor de ziektekostenpremie is opgenomen. Verplicht is dit echter niet. Tot slot Wij hebben aangeven wat de gevolgen zijn van de stelselwijziging in de meest voorkomende situaties. Onderstaand hebben wij alle relevante cijfers nog eens voor u bij elkaar gezet en een aantal algemene

9 cijfervoorbeelden gegeven. Uiteraard zijn deze cijfervoorbeelden indicatief. Met eventuele compenserende maatregelen (zoals verhoging van de heffingskorting en verlaging van de AWBZ-premies) is geen rekening gehouden. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Algemene cijfervoorbeelden Zorgverzekeringswet Relevante cijfers ZiekenfondsZorgverzekering Werkgeversdeel 6,75 % Inkomensafhankelijke bijdrage 6,50% Werknemersdeel 1,45 % - Maximumpremieloon Maximumpremie werkgever 2000, Maximumpremie werknemer 429,78- Maximumpremie 2.430, Loongrens Zelfstandigen 8,2% 4,4% Maximumpremieloon Maximumpremie Inkomensgrens Nominale premie per persoon 383, No-claim Zorgtoeslag alleenstaanden Inkomen < Zorgtoeslag huishoudens Inkomen <

10 Voorbeeld berekeningen (voorlopige cijfers) Werknemer (alleenstaand), 2005: Ziekenfonds 2006: Zorgverzekering inkomen ,- bruto Nominale premie Werknemersdeel Ziekenfonds (1,45%) 362 Vervalt Werkgeversbijdrage (6,75%) n.v.t Inkomensafhankelijke bijdrage n.v.t Zorgtoeslag n.v.t 27 Loonheffing werknemer (42%) Kosten werkgever Kosten werknemer Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de aanvullende verzekering en de no-claim teruggaaf. Werknemer (alleenstaand), 2005: 2006: inkomen bruto Particuliere verzekering Zorgverzekering Premie verzekeraar (aanname) Nominale premie Aanvullende verzekering (aanname) n.v.t 250 Werkgeversbijdrage Zorgtoeslag n.v.t n.v.t. Loonheffing werknemer (42%) Kosten werkgever Kosten werknemer Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de salderingsregeling (zie 3.3) en de no-claim teruggaaf

11 Echtpaar gehuwd 2 kinderen onder de 18 Man Inkomen Vrouw Inkomen Man Inkomen Vrouw Inkomen Totaal Totaal Nominale premie Zorgtoeslag n.v.t n.v.t 30 (gezin) n.v.t Werknemersdeel Ziekenfonds n.v.t n.v.t Werkgeversdeel Ziekenfonds n.v.t n.v.t Inkomensafhankelijke bijdrage n.v.t n.v.t Loonbelasting 40% / 34% Kosten werknemers Kosten werkgever Bij de kosten van de werknemers is geen rekening gehouden met premies voor een aanvullende verzekering in 2006 en de no-claim teruggaaf. Ondernemer (alleenstaand), 2005: 2006: inkomen bruto Ziekenfonds Zorgverzekering Nominale premie Ziekenfondspremie (8,2%) Vervalt Aanvullende verzekering (aanname) 300 Inkomensafhankelijke bijdrage (4,4%) n.v.t 880 Zorgtoeslag n.v.t 277 Kosten ondernemer Ondernemer (alleenstaand), 2005: 2006: inkomen bruto Ziekenfonds Zorgverzekering Nominale premie Particulier Vervalt Aanvullende verzekering (aanname) n.v.t 300 Inkomensafhankelijke bijdrage (4,4%) n.v.t Zorgtoeslag n.v.t Nihil Kosten ondernemer Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de no-claim teruggaaf.

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl BBbrief.nl Nummer 1 juli 2005 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

94-181 INLEIDING PAGINA

94-181 INLEIDING PAGINA INLEIDING 94-181 Over belastingen en premies is erg veel te vertellen. Deze brochure beperkt zich tot die zaken die van belang zijn voor mensen die als zelfstandige of in loondienst w/erken in de AV-sector.

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie