DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering"

Transcriptie

1 kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus AA Schoorl telefoon : (072) telefax : (072) website : DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006 Vanaf 2006 komt er een verzekering tegen ziektekosten voor álle inwoners van Nederland, de Zorgverzekeringswet. Iedereen wordt, zonder onderscheid tussen de huidige ziekenfondsverzekering of particuliere verzekering, verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren. Onderstaand behandelen wij de financiële gevolgen van de nieuwe wet. Achtereenvolgens gaan wij in op de volgende aspecten: 1. Hoofdlijnen 2. De premies, zorgtoeslag, no-claim en eigen risico 3. Gevolgen voor werknemers en werkgevers 4. Gevolgen voor ondernemers 5. Gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouder 6. Gevolgen voor gepensioneerden 1. Hoofdlijnen maken in de hoogte van de premie. Verder heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat de verzekerde ofwel recht heeft op zorg in natura ofwel recht heeft op een vergoeding in geld. Een verzekerde kan kiezen tussen twee soorten polissen of een combinatie van beiden: Naturapolis Een naturapolis is vergelijkbaar met de huidige ziekenfondsverzekering. De zorgverzekeraar sluit contracten met zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) om de verzekerde zorg te kunnen leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. De verzekerde kan terecht bij zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. Wil de verzekerde toch naar een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan krijgt hij mogelijk de kosten niet volledig vergoed. Basisverzekering De Zorgverzekeringswet is een verplichte verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van alle inwoners van Nederland. De Zorgverzekeringswet schrijft voor, voor welke risico s de zorgverzekeraars een verzekering moeten aanbieden. Dit wordt het basispakket genoemd. De verplichte verzekering geldt voor dit basispakket. Het basispakket sluit aan bij het ziekenfondspakket zoals dat op 31 december 2005 bestaat en omvat dus onder meer geneeskundige en farmaceutische zorg, verpleging en verzorging. De zorgverzekeraar heeft voor het basispakket een acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat hij iedere verzekerde moet accepteren, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Hij mag ook geen verschil Restitutiepolis Een restitutiepolis is vergelijkbaar met huidige particuliere verzekeringen. De verzekerde kan zelf een zorgaanbieder kiezen, en betaalt de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf. De kosten worden vervolgens door de zorgverzekeraar aan de verzekerde vergoed. De zorgverzekeraar kan met bepaalde zorgaanbieders wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening rechtstreeks betaalt aan de zorgaanbieder. Aanvullende verzekering Naast de verplichte basisverzekering kunnen verzekerden zich voor extra s (bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen) vrijwillig bijverzekeren door een aanvullende verzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar bepaalt welke zorg hieronder valt en heeft, in Schokker accountants & adviseurs B.V. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nummer Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de NOvAA van toepassing, zoals gedeponeerd onder nummer 1939 bij de KvK te Den Haag.

2 tegenstelling tot het basispakket, voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht. De zorgverzekeraar mag in beginsel dus ouderen en zieken weigeren of hen alleen accepteren tegen een hogere premie. Echter als verzekerden voor 1 maart 2006 gebruik maken van het aanbod dat zij in december 2005 van hun huidige verzekeraar krijgen, zal de zorgverzekeraar hen zonder selectie accepteren. Let op De zorgverzekering en de aanvullende verzekering kunnen bij verschillende zorgverzekeraars worden afgesloten. De zorgverzekeraars kunnen onderling concurreren met de hoogte van de (nominale) premie, het eigen risico, de aanvullende verzekering en de wijze waarop zij de verzekering uitvoeren. 1.2 Kring van verzekerden Iedereen die ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren. Met de op de AWBZ gebaseerde regelgeving wordt bedoeld het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen Hierin wordt bepaald welke niet in Nederland wonende personen toch verzekerd zijn. Anderzijds worden ook in Nederland wonende personen uitgezonderd van de verzekering. Zo is niet verzekerd de persoon die in Nederland woont en die gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht. Verricht hij (of zij) de arbeid in het buitenland voor een in Nederland gevestigde werkgever, dan is hij wel verplicht verzekerd. Ook een internationaal verdrag, bijvoorbeeld de EU-verordening 1408/71, kan bepalen dat iemand al dan niet als verzekerd wordt aangemerkt. De AWBZ is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedere (legale) inwoner van Nederland verplicht verzekerd is. Ook niet-inwoners zijn verzekerd als zij vanwege in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen. In beginsel kan niemand zich aan de verplichte verzekering onttrekken. Er komt slechts een regeling voor gemoedsbezwaarden en militairen in werkelijke dienst. In tegenstelling tot andere sociale verzekeringen is een verzekerde krachtens de Zorgverzekeringswet niet van rechtswege verzekerd tegen ziektekosten, maar is hij verplicht een zorgverzekering te sluiten. Mensen die zich niet binnen 4 maanden na aanvang van de verzekeringsplicht verzekeren, zijn een boete verschuldigd van 130% van de premie die zij hadden moeten betalen. Zij zijn dan niet met terugwerkende kracht verzekerd en betalen de ziektekosten uit die periode dus zelf. Als men later dan dat men verzekeringsplichtig is geworden, maar binnen 4 maanden, een zorgverzekering sluit, dan moet men nog wel de achterstallige premie betalen, maar geen boete en hoeft de verzekerde de gemaakte ziektekosten over die periode niet zelf te betalen. 2. De premies, zorgtoeslag, no-claim en eigen risico 2.1 Nominale premie Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen een nominale premie. Nominaal wil zeggen dat de premie niet afhankelijk is van het inkomen van de verzekerde. De hoogte van de nominale premie wordt vastgesteld door de zorgverzekeraar, maar de premie moet per polissoort gelijk zijn. Verwacht wordt dat de nominale premie in per verzekerde zal bedragen.

3 Ook een niet-werkende partner moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Hij/zij betaalt ook de nominale premie maar geen inkomensafhankelijke bijdrage omdat hij/zij geen belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) heeft (zie hierna). Kinderen onder de 18 jaar moeten ook een zorgverzekering hebben, maar zij betalen echter geen nominale premie en zolang zij geen eigen inkomen hebben ook geen inkomensafhankelijke bijdrage (zie hierna). In plaats daarvan betaalt de overheid een bijdrage aan de zorgverzekeraars voor kinderen tot 18 jaar. Onlangs is de Belastingdienst begonnen met het verzenden van aanvraagformulieren voor de zorgtoeslag. Op basis van het geschatte verzamelinkomen over 2006 bepaalt de Belastingdienst de hoogte van de toeslag. De verzekerde krijgt de toeslag dan maandelijks bij wijze van voorschot uitbetaald. De Belasting-dienst beoordeelt na afloop van het jaar, voor het eerst in 2007 het daadwerkelijke inkomen (over 2006). De verzekerde ontvangt dan een definitieve beschikking. Hierin staat het definitieve bedrag aan toeslag(en) waarop de aanvrager in 2006 recht had. Te veel of te weinig ontvangen zorgtoeslag wordt dan voor zover nodig verrekend. 2.2 Zorgtoeslag Verzekerden met een minimuminkomen kunnen een zogenoemde zorgtoeslag krijgen, die maandelijks wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Voor alleenstaanden met een inkomen tot bedraagt de zorgtoeslag maximaal 403. Huishoudens met een inkomen tot ontvangen een zorgtoeslag van maximaal Een partner voor de zorgtoeslag is niet alleen een echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner, maar kan ook iemand zijn met wie u: - samen aangifte inkomstenbelasting doet; - een samenlevingscontract heeft; - samenwoont en een kind heeft; - samenwoont in een woning waarvan u beide eigenaar bent; of - langer dan zes maanden samenwoont, als die tenminste 18 jaar of ouder is. Een huisgenoot, broer of zus bijvoorbeeld. Kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders of huisgenoten jonger dan 18 jaar zijn nooit partner voor de zorgtoeslag. Kinderen van 18 jaar of ouder kunnen zelf zorgtoeslag aanvragen. De berekening van de zorgtoeslag is nogal complex. Daarom verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst/Toeslagen ( waar u met behulp van een rekenprogramma de zorgtoeslag kunt uitrekenen. De zorgtoeslag over 2006 kunt u tot 1 april 2007 aanvragen. Voorbeelden 1. Echtpaar (toetsingsinkomen < ) met 3 thuiswonende kinderen, in de leeftijd van 15, 18 en 19. Alle 3 de kinderen hebben een inkomen (< euro). - tweemaal nominale premie en een keer zorgtoeslag voor een aanvrager + toeslagpartner - tweemaal nominale premie en twee keer zorgtoeslag voor een alleenstaande ( jaar) 2. Echtpaar (toetsingsinkomen < ) met twee thuiswonende kinderen, één van 17 met een baan en één van 18 zonder werk/uitkering/inkomen (< ). - tweemaal nominale premie en één keer zorgtoeslag voor een aanvrager + toeslagpartner - een keer nominale premie en zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 jaar) 3. Echtpaar (toetsingsinkomen > ) met twee

4 thuiswonende kinderen, één van 17 met een baan en één van 18 zonder werk/uitkering/inkomen (< ). - driemaal nominale premie en een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande (18 jaar) 4. Alleenstaande ouder (toetsingsinkomen < ), met een kind van 17 met bijbaan en een thuiswonend student van 19 (toetsingsinkomen < ). - tweemaal nominale premie en tweemaal zorgtoeslag voor een alleenstaande (ouder en 19-jarige); zij dienen elk apart een aanvraag in. 5. Een uitwonend student zonder studiefinanciering (toetsingsinkomen < ), waarvan de ouders een bijdrage inkomen van meer dan euro hebben. - een keer zorgtoeslag voor een alleenstaande 2.3 Inkomensafhankelijke bijdrage Naast de nominale premie is de verzekerde met een eigen inkomen ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar die een baan hebben. De inkomensafhankelijke bijdrage is een percentage van het bijdrage-inkomen. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld en kan voor de hierna te noemen inkomensbestanddelen verschillend zijn. Het bijdrage-inkomen is het gezamenlijke bedrag van hetgeen door de verzekerde in dat jaar is genoten aan: - belastbaar loon, verminderd met de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage van de werkgever en met uitzondering van loon waarover eindheffing is toegepast maar inclusief het belastbare voordeel van een ter beschikking gestelde auto, - belastbare winst uit onderneming, - belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, - periodieke uitkeringen en verstrekkingen zoals alimentatie. Het gaat dus om het box 1-inkomen. Het bijdrage-inkomen wordt ten minste op nihil gesteld. Als het inkomen in een jaar negatief is, kan dat niet in een volgend jaar worden verrekend. Alleen binnen hetzelfde jaar kunnen negatieve inkomensbestanddelen worden verrekend met positieve inkomensbestanddelen. De bijdrage wordt geïnd door de Belastingdienst. De bijdrage wordt voor werknemers van het loon ingehouden (zie hierna). Voor de heffing van de bijdrage over de overige inkomsten wordt dezelfde systematiek gevolgd als bij de inkomstenbelasting. De verzekerden ontvangen een (voorlopige) aanslag. De nominale en de inkomensafhankelijke premie is niet meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Ter compensatie wordt het drempelinkomen voor aftrek van buitengewone uitgaven (ziektekosten) verlaagd. De premie voor de aanvullende verzekering is nog wel aftrekbaar. 2.4 No-claim en eigen risico Als de verzekerde geen zorgkosten maakt (claimt) dan ontvangt hij of zij 255 aan het eind van het jaar van de zorgverzekeraar. Maakt een verzekerde minder dan 255 kosten, dan krijgt hij of zij het verschil terug. De no-claim teruggaaf geldt voor iedereen die de nominale premie betaalt. Dit kunnen dus meerdere personen in een huishouden zijn. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt deze regeling echter niet. Kosten voor bezoek aan de huisarts, hulp van een verloskundige en kraamzorg gaan niet van de no-claim af. Van de zorgverzekeraar krijgt u een aanbod voor een eigen risico. Het eigen risico kan met stappen van 100 oplopen tot 500. Tot het bedrag van het eigen risico neemt u dan de zorgkosten voor eigen rekening. Daartegenover staat een korting op de

5 premie. De zorgverzekeraar bepaalt de korting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. De korting kan toenemen naarmate het aantal jaren dat u een eigen risico heeft. U kunt per kalenderjaar het eigen risico wijzigen. Zorg voor kinderen tot 18 jaar gaat niet ten koste van het eigen risico. Het jaarlijkse inschrijfgeld voor uw huisarts valt evenmin onder uw eigen risico. In tegenstelling tot bij de no-claim teruggave vallen kosten van kraamzorg, verloskundige zorg en van het consult van een huisarts dus wel onder het eigen risico. In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat de verzekeraar eerst de no-claim teruggave moet aanspreken, en dan pas uw eigen risico. Maar in de praktijk kan het, bijvoorbeeld als u een restitutiepolis heeft, anders lijken te gaan. De zorgverzekeraar kan daar voor kiezen. Voor het bedrag dat uiteindelijk voor uw rekening blijft, maakt dit echter niet uit. Voorbeelden De zorgkosten bedragen 50. De verzekerde heeft dan recht op 205 no-claim. Als zorgkosten binnen het afgesproken eigen risico vallen, moet de verzekerde ze dus zelf betalen. Hij of zij heeft dan wel recht op 255 no-claim. In beide gevallen blijft 50 voor eigen rekening. De zorgkosten bedragen 500. De verzekerde heeft dan geen recht op no-claim. Stel dat de verzekerde een eigen risico van 200 heeft afgesproken. De kosten die voor rekening van de verzekerde blijven bedragen dan Gevolgen voor werkgevers en werknemers 3.1 Inkomensafhankelijke bijdrage Naast de nominale premie betaalt de werknemer ook een inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke premie voor werknemers bedraagt 6,5% over maximaal De maximumpremie is derhalve per jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven over het belastbare loon verminderd met de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage en de loonbestanddelen die in de eindheffing zijn betrokken. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Werkgevers (en uitvoeringsinstanties voor uitkeringsgerechtigden) zijn verplicht de volledige inkomensafhankelijke bijdrage aan de werknemer te vergoeden. Deze bijdrage van de werkgever is net als nu wel belast voor de loonheffing maar niet voor de premieheffing werknemersverzekeringen. De werkgever draagt de inkomensafhankelijke premie af aan de Belastingdienst via de gecombineerde aangifte van loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. Voorbeeld Brutoloon 2.400, ,00 Inhouding pensioenpremie -/- 100,00 -/- 100,00 Loon voor premieheffing 2.300,00 Inhouding premies werknemersverzekeringen -/- 60,00 -/- 60,00 Loon voor inkomensafhankelijke bijdrage 2.240,00 Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage (6,5% van 2.240) 145,60 145,60 Loon voor de loonbelasting 2.385,60 Loonbelasting (stel) -/- 600,00 -/- 600,00 Netto 1.785,60 Inhouding inkomensafhankelijke bijdrage -/- 145,60 Uit te betalen 1.640,00

6 Het komt er op neer dat de werknemer uitsluitend loonbelasting betaalt over de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. 3.2 Meerdere dienstbetrekkingen Als een verzekerde meerdere dienstbetrekkingen heeft, kan hij of de werkgever na het einde van het jaar de teveel betaalde bijdrage bij de Belastingdienst terugvragen. Gaat het om een teruggaaf van de verplichte vergoeding van de werkgever, dan wordt deze gedaan aan de werkgever. Bij de teruggaaf wordt een bepaalde rangorde aangehouden. De teveel ingehouden bijdrage wordt naar evenredigheid toegerekend aan de door de werkgever ingehouden bijdrage. Het is ook mogelijk om aan de Belastingdienst toestemming te vragen geen bijdrage meer in te houden op het moment dat, rekeninghoudend met de door de andere werkgever ingehouden bijdrage, het maximum wordt bereikt. 3.3.Saldering werkgeversbijdragen Voor werknemers die nu ziekenfondsverzekerd zijn, betaalde de werkgever in ,75% ziekenfondspremie over maximaal In 2006 wordt dit 6,5 % over maximaal De kosten voor de werk-gever stijgen in deze situatie niet. Er zijn werkgevers die onder het huidige zorgstelsel géén bijdrage verstrekken aan werknemers met een particuliere ziektekostenverzekering. Zij zullen volgend jaar door de verplichtstelling van de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage met een aanzienlijke lastenverzwaring te maken krijgen. Werkgevers die nu wel een tegemoetkoming in de premies voor een ziektekostenverzekering aan hun werknemers hebben toegezegd, zullen deze na 1 januari 2006 in mindering mogen brengen op de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit geldt echter alleen voor het zogenoemde wettelijke deel. Hiermee wordt de premie bedoeld die betrekking heeft op het basispakket in de Zorgverzekeringswet. De oude vergoeding voor de aanvullende verzekering mag dus niet in mindering worden gebracht op de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Als in de overeenkomst tussen werkgever en werknemer niet is vastgelegd welk deel van de oude vergoeding betrekking heeft op het wettelijk deel, wordt dit wettelijk deel gesteld op de standaardpremie zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. Voor het jaar 2006 is dit een bedrag van Voorbeeld Stel dat een werkgever in 2005 een tegemoetkoming voor de premies van een ziektekostenverzekering betaalde van Niet duidelijk is welk deel van deze tegemoetkoming betrekking heeft op het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In 2006 moet de werkgever de volledige inkomensafhankelijke bijdrage vergoeden tot een maximum van Hierop mag de oude tegemoetkoming in mindering worden gebracht maar voor niet meer dan De werkgever betaalt dan = 935. Bovendien betaalt de werkgever de oude tegemoetkoming van In totaal derhalve ( ). Hier staat tegenover dat de kosten van de werknemer ook kunnen stijgen. Een werknemer gaat het volgende betalen: Nominale premie (per volwassene!) 1.100,00 Loonheffing over vergoeding werkgever (stel 40%) 780,00 Schatting premie aanvullende verzekering (per volwassene!) 300,00 Totaal (minimaal!) 2.180,00

7 Afhankelijk van de gezinssamenstelling worden deze kosten hoger. Bij een niet-werkende partner komt er immers al nominale premie bij. aanbod van hun huidige verzekeraar. Wij adviseren u derhalve in november 2005 al informatie in te winnen over een collectieve verzekering. Als u werkgever bent adviseren wij u tijdig met uw werknemers afspraken te maken over het voorgaande. In ieder geval moet u voor nieuwe werknemers de bestaande overeenkomsten aanpassen. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat de gevolgen van een wetswijziging als deze tussen u als werkgever en de werknemer moeten worden verdeld. Met andere woorden: de gevolgen van een wetswijziging zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het criterium redelijkheid en billijkheid is subjectief en zal in iedere situatie tot een andere uitkomst leiden. Van belang is wat de aard van de afspraken is die u met uw werknemers heeft gemaakt. In CAOoverleg zal dit uiteraard ook aan de orde komen. 3.4 Collectief contract Voor werkgevers bestaat ook in 2006 nog de mogelijkheid om een collectief contract te sluiten voor hun werknemers. De werkgever kan dit aantrekkelijk maken door een (belaste) bijdrage in de nominale premie te geven. Zorgverzekeraars mogen op grond van het aantal deelnemers een korting geven die kan oplopen tot 10%. Deze korting mag niet verschillen naar leeftijd, geslacht, inkomen of gezondheidssituatie. Zorgverzekeraars kunnen dus voor wat betreft de basisverzekering niet meer aan risicoselectie doen. Het sluiten van collectieve contracten kan vooral aantrekkelijk zijn als er ook wordt onderhandeld over aan-vullende verzekeringen, de ziekteverzuimverzekering, de arbo-dienstverlening en reïntegratie. Uw werknemers krijgen voor 16 december 2005 een 4. Gevolgen voor ondernemers 4.1 Inkomensafhankelijke bijdrage De ondernemer betaalt net als de werknemer een nominale en inkomensafhankelijke premie. De ondernemer heeft geen recht op een vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor de ondernemer bedraagt de inkomensafhankelijke premie mede daarom 4,4% over maximaal (= 1.320). In 2005 betaalde een ondernemer 8,2% ziekenfondspremie over maximaal (= 1.726). Was zijn inkomen hoger dan dan moest hij zich particulier verzekeren. De premie wordt op aanslag geheven door de Belastingdienst. Deze aanslag kan worden voorafgegaan door een voorlopige aanslag ZVW (Zorgverzekeringswet) die naar verwachting medio 2006 wordt opgelegd. Het bijdrage-inkomen is, in tegenstelling tot de Ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen, niet het verzamelinkomen maar slechts het inkomen uit werk en woning (Box 1). Het bijdrage-inkomen wordt ten minste op nihil gesteld. Als er in een jaar sprake is van verlies uit onder-neming, kan dat niet in een volgend jaar worden verrekend. In hetzelfde jaar kunnen negatieve inkomensbestanddelen (verlies) wel worden verrekend met positieve inkomensbestanddelen. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt opgemerkt dat geen verrekening kan plaatsvinden tussen inkomensbestanddelen die in de inhoudingssfeer worden meegenomen en inkomensbestanddelen die in de aanslagsfeer worden meegenomen. Dit heeft betrekking op een werknemer die, naast een dienstbetrekking met een werkgever, ook nog een onderneming heeft. De werkgever mag

8 dan het loon voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage niet verminderen met het verlies uit onderneming. De werknemer is geen inkomensafhankelijke bijdrage op aanslag verschuldigd als via de werkgever al de maximumbijdrage is ingehouden. Het is nog onbekend op welke wijze rekening wordt gehouden met de verlaging van het premiepercentage voor ondernemers, bijvoorbeeld in de situatie dat de winst lager is dan het loon. 4.2 Meewerkende partner Als de partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming zijn er in beginsel 4 mogelijkheden: 1. De meewerkende partner ontvangt een reële arbeidsbeloning van ten minste De arbeidsbeloning van de partner is resultaat uit overige werkzaamheden. De partner is naast de nominale premie ( 1.100) ook een inkomensafhankelijke bijdrage (ten minste 220) verschuldigd. Tot 2006 was de partner niet zelf ziekenfondsverzekerd, maar mogelijk wel gratis meeverzekerd. De kosten stijgen derhalve aanzienlijk. 2. De meewerkende partner is in loondienst bij de ondernemer. De ondernemer moet als werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage vergoeden. De partner is nominale premie en de loonheffing over de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Tot 2006 was de partner ziekenfondsverzekerd als werknemer. 3. De ondernemer past de meewerkaftrek toe. De partner is vanaf 2006 nominale premie verschuldigd. Er is geen inkomensafhankelijke bijdrage want de partner heeft geen eigen inkomen. 4. Er is sprake van een man/vrouw firma. Beide partners zijn ondernemer en zijn derhalve een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Tot ca zullen de kosten ongeveer gelijk blijven. Daarboven waren beide ondernemers in 2005 particulier verzekerd. Naar verwachting was dit goedkoper dan de totale kosten in het nieuwe zorgstelsel. 5. Directeur-grootaandeelhouder 5.1 Inkomensafhankelijke bijdrage De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is voor de loonbelasting werknemer van zijn BV. Hij is dus naast de nominale premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De inkomensafhankelijke bijdrage moet worden vergoed door de BV. Een DGA was tot 2006 particulier verzekerd. De partner van de DGA De partner van de DGA die voor de loonbelasting in dienst van de BV is, is eveneens een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De bijdrage moet worden vergoed door de BV. De partner van de DGA was tot 2006 niet ziekenfonds, maar particulier verzekerd. 5. Gepensioneerden Gepensioneerden betalen naast een nominale premie ook de inkomensafhankelijke bijdrage. Over hun AOW bedraagt deze 6,5%. De Sociale Verzekeringsbank vergoedt deze bijdrage niet, maar bij de hoogte van de AOW wordt hier wel rekening mee gehouden. Over het aanvullend (pre)pensioen bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 4,4%. Er zijn pensioenreglementen waarin een vergoeding voor de ziektekostenpremie is opgenomen. Verplicht is dit echter niet. Tot slot Wij hebben aangeven wat de gevolgen zijn van de stelselwijziging in de meest voorkomende situaties. Onderstaand hebben wij alle relevante cijfers nog eens voor u bij elkaar gezet en een aantal algemene

9 cijfervoorbeelden gegeven. Uiteraard zijn deze cijfervoorbeelden indicatief. Met eventuele compenserende maatregelen (zoals verhoging van de heffingskorting en verlaging van de AWBZ-premies) is geen rekening gehouden. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Algemene cijfervoorbeelden Zorgverzekeringswet Relevante cijfers ZiekenfondsZorgverzekering Werkgeversdeel 6,75 % Inkomensafhankelijke bijdrage 6,50% Werknemersdeel 1,45 % - Maximumpremieloon Maximumpremie werkgever 2000, Maximumpremie werknemer 429,78- Maximumpremie 2.430, Loongrens Zelfstandigen 8,2% 4,4% Maximumpremieloon Maximumpremie Inkomensgrens Nominale premie per persoon 383, No-claim Zorgtoeslag alleenstaanden Inkomen < Zorgtoeslag huishoudens Inkomen <

10 Voorbeeld berekeningen (voorlopige cijfers) Werknemer (alleenstaand), 2005: Ziekenfonds 2006: Zorgverzekering inkomen ,- bruto Nominale premie Werknemersdeel Ziekenfonds (1,45%) 362 Vervalt Werkgeversbijdrage (6,75%) n.v.t Inkomensafhankelijke bijdrage n.v.t Zorgtoeslag n.v.t 27 Loonheffing werknemer (42%) Kosten werkgever Kosten werknemer Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de aanvullende verzekering en de no-claim teruggaaf. Werknemer (alleenstaand), 2005: 2006: inkomen bruto Particuliere verzekering Zorgverzekering Premie verzekeraar (aanname) Nominale premie Aanvullende verzekering (aanname) n.v.t 250 Werkgeversbijdrage Zorgtoeslag n.v.t n.v.t. Loonheffing werknemer (42%) Kosten werkgever Kosten werknemer Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de salderingsregeling (zie 3.3) en de no-claim teruggaaf

11 Echtpaar gehuwd 2 kinderen onder de 18 Man Inkomen Vrouw Inkomen Man Inkomen Vrouw Inkomen Totaal Totaal Nominale premie Zorgtoeslag n.v.t n.v.t 30 (gezin) n.v.t Werknemersdeel Ziekenfonds n.v.t n.v.t Werkgeversdeel Ziekenfonds n.v.t n.v.t Inkomensafhankelijke bijdrage n.v.t n.v.t Loonbelasting 40% / 34% Kosten werknemers Kosten werkgever Bij de kosten van de werknemers is geen rekening gehouden met premies voor een aanvullende verzekering in 2006 en de no-claim teruggaaf. Ondernemer (alleenstaand), 2005: 2006: inkomen bruto Ziekenfonds Zorgverzekering Nominale premie Ziekenfondspremie (8,2%) Vervalt Aanvullende verzekering (aanname) 300 Inkomensafhankelijke bijdrage (4,4%) n.v.t 880 Zorgtoeslag n.v.t 277 Kosten ondernemer Ondernemer (alleenstaand), 2005: 2006: inkomen bruto Ziekenfonds Zorgverzekering Nominale premie Particulier Vervalt Aanvullende verzekering (aanname) n.v.t 300 Inkomensafhankelijke bijdrage (4,4%) n.v.t Zorgtoeslag n.v.t Nihil Kosten ondernemer Bij bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de no-claim teruggaaf.

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet in de nieuwe In onze vorige actualiteiten schreven wij al over de komst van de nieuwe. Nu gaan we in op een aantal (nieuwe) begrippen die in de zullen worden gebruikt. Wij geven over deze begrippen eerst

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 %

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 % VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2005 2005 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen Voorwaarden Toeslagpartner

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in:

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: Hier vindt u o.a. de veel gestelde vragen over onze kantoorgegevens, bereikbaarheid, het doorgeven

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Uw kindertoeslag wijzigen

Uw kindertoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen Voorwaarden 2 3 Uw kindertoeslag

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! Het vervolg...

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! Het vervolg... Lastenbeperking? De introductie van de nieuwe zorgverzekering kan voor u een beperking van uw administratieve lasten opleveren. Het onderscheid tussen particulier en ziekenfonds vervalt. De weg is vrij

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure.

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. GEMEENTE SOEST Kwijts c he ldin g van ge m e e nte l i j k e bela s ti Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. ng e n 1 2 3 Voor wie is deze brochure? Heeft u een minimuminkomen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl BBbrief.nl Nummer 1 juli 2005 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie