AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005"

Transcriptie

1 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

2 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u daarom dit informatiebulletin eens goed door. Want het gaat ten slotte over uw eigen belangen. De heer F.F. Pfeiffer, voorzitter van het pensioenfonds AMF Eind 2004 beschikte het AMF over een vermogen van 1,3 miljard om alle toekomstige verplichtingen te kunnen nakomen. Het AMF is een pensioenfonds in afbouw. Hoe ontwikkelt zich het vermogen van het AMF de komende jaren? Het aantal deelnemers en daarmee de pensioenuitkeringen nemen in de loop der jaren gestaag af. Samenhangend daarmee zal ook het vermogen van het fonds afnemen. In 2019 zal het vermogen van het AMF naar verwachting 795 miljoen bedragen. In onderstaand schema ziet u het huidige verwachtingspatroon ten aanzien van de ontwikkeling van het vermogen in de komende jaren. Belegd Vermogen Het vermogen ontwikkelt zich de komende 15 jaar naar verwachting als volgt: Jaar Vermogen (ultimo) (x 1.000,-)

3 Is een vermogen van 795 miljoen in 2019 toereikend voor de daarna nog uit te keren pensioenen? Ja. Het aantal deelnemers en de uitkeringen nemen de komende decennia uiteindelijk af tot nul. Op basis van de gemiddelde levensverwachting is het verwachte verloop van de uitkeringsstroom berekend (zie onderstaande tabel). Premies worden niet meer geheven en het vermogen wordt ook volledig afgebouwd. Een belangrijk uitgangspunt voor het bestuur is daarbij dat de deelnemers van nu en de deelnemers van straks dezelfde behandeling mogen verwachten. Uitkeringen Prognose van de pensioenuitkeringen de komende 15 jaar. Wat betekent dat 'de deelnemers van nu en van straks dezelfde behandeling mogen verwachten? Het bestuur van het AMF is van mening dat voor alle deelnemers het pensioen op gelijke wijze zeker gesteld moet zijn en dat de kans op het verlenen van een toeslag even groot is. Alle belanghebbenden van het pensioenfonds moeten zich op dezelfde wijze herkennen in het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid. Dat is de belangrijkste taak van het bestuur van het AMF. Een taak waar het bestuur zich ook dit jaar van gekweten heeft. Informatie over de gang van zaken van het fonds en de stand van zaken eind 2004 staat uitgebreid omschreven in het jaarverslag van Dit jaarverslag kunt u op eenvoudige wijze raadplegen op internet. Het internetadres is: Jaar Uitkeringen (ultimo) (x 1.000,-) Hoe groot is nu het AMF? Het AMF heeft momenteel ca gepensioneerden. In 2004 is ca. 100 miljoen uitgekeerd aan de pensioengerechtigden. Daarnaast telt het AMF ca slapers. Dat zijn oud-deelnemers die bij het AMF nog pensioenrechten hebben, maar de leeftijd nog niet hebben bereikt waarop dit pensioen kan ingaan. Toeslagverlening Dit jaar een toeslag van 4,3 % Het AMF pensioen is een afspiegeling van het gemiddelde inkomen in actieve dienst. Een goed uitgangspunt, maar het leven wordt voor iedereen duurder, zeker ook voor de gepensioneerden. Een toeslag is een middel om de waarde van het pensioen op peil te houden. Wat houdt recht op toeslag in? U kunt er niet vanuit gaan dat de waarde van uw pensioen vanzelfsprekend ieder jaar wordt aangepast aan de gestegen prijzen. Maar als de mogelijkheid daarvoor gegeven is, gebeurt dit wel. Het pensioenfondsbestuur

4 Het AMF streeft naar het waardevast houden van uw pensioen. Hierop bestaat evenwel geen recht. Voor de langere termijn is het ook niet zeker of en in hoeverre toeslagen gegeven kunnen worden. Voorwaarde voor een toeslag is dat het AMF voldoende reserves heeft. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan blijft toeslagverlening in het betreffende jaar uit. Het AMF toetst dit ieder jaar. bekijkt jaarlijks of de financiële positie van het fonds het toelaat om een toeslag te geven. Er wordt voor dit doel geen geld in het pensioenfonds gereserveerd. Met andere woorden: wanneer het verantwoord is zal het bestuur overgaan tot het verlenen van een toeslag. Wat is bepalend voor toeslagverlening? Of daadwerkelijk tot een toeslag besloten wordt en in welke mate hangt af van de dekkingsgraad van AMF. Deze berekent het pensioenfondsbestuur op basis van de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is de wettelijke toezichthouder op de pensioenen. voldoende middelen beschikt, besloot het pensioenfondsbestuur om de pensioenen per 1 juli 2005 te verhogen met 4,3 %. Goed pensioenfondsbestuur 'Resultaten in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst' Een goed beheer en goed pensioenfondsbestuur zijn uiterst belangrijk. Immers 'resultaten in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst' Wat houdt het bepalen van de dekkingsgraad in? Met de regels van DNB kan ieder pensioenfonds berekenen hoeveel vermogen het fonds wettelijk moet hebben ter dekking van de pensioenrechten van alle deelnemers in dat fonds nu en in de toekomst. Dat niveau van het vermogen noemen we benodigde dekkingsgraad. Afhankelijk van de werkelijke dekkingsgraad ziet het bestuur of het te weinig of net genoeg in kas heeft dan wel geld over heeft. Met deze wetenschap beslist het AMF-bestuur jaar op jaar over een eventuele verhoging. Bij het nemen van die beslissing spelen ook ontwikkelingen als de stand van de economie en de verwachtingen hierover een rol. Wat is de dekkingsgraad van het pensioenfonds AMF? In het jaarverslag over 2004 staat letterlijk opgenomen: "De dekkingsgraad ultimo boekjaar bedroeg 135,0 %, terwijl de benodigde dekkingsgraad conform de richtlijnen van DNB te stellen was op 124,3 %." Met andere woorden: het fonds had geld over. Wat is de toeslag per 1 juli 2005 voor het AMF? Gezien de bijzondere positie van het fonds, zijnde een pensioenfonds in afbouw, en op basis van de door de actuaris verstrekte verklaring dat het fonds hiertoe over Hoe is het fonds georganiseerd? Het AMF heeft een bestuur dat het pensioenfonds beheert. Het bestuur bestaat uit 9 personen. De voorzitter, plaatsvervangende voorzitter en de secretaris van het fonds vormen samen het Presidium. Het Presidium bereidt de bestuursvergaderingen voor, stelt de agenda van de vergadering samen, voert vooroverleg over bepaalde bestuurlijke aangelegenheden en komt eventueel met voorstellen. Daarnaast kent het fonds enkele organen die het pensioenfondsbestuur adviseren, te weten de Beleggingscommissie, de Communicatie Commissie en de Raad van Pensioenverzekerden. Wat zijn de taken van deze adviserende organen? Op het gebied van beleggingen is de kennis van het AMF en het BFM gebundeld in een gezamenlijke Beleggingscommissie. Deze commissie, met een onafhankelijke beleggingsdeskundige als voorzitter, adviseert het pensioenfondsbestuur over het beleggingsbeleid. De Communicatie Commissie adviseert het pensioenfondsbestuur over de communicatie met de deelnemers, met de belanghebbenden bij het fonds. De Raad van Pensioenverzekerden is een kritische belangenbehartiger van de gepensioneerden. Deze Raad controleert en adviseert het bestuur over elk voorgenomen besluit tot wijziging van de bepalingen in de pensioenregeling, die verband houden met aanspraken ingevolge deze regeling.

5 De nieuwe Zorgverzekeringswet Wat betekent deze wet voor u Er spelen vele veranderingen die niet samenhangen met uw pensioen. Toch wil het pensioenfonds AMF u hier met deze folder over informeren. De grootste verandering voor gepensioneerden is vooral de verandering in de ziektekostenverzekering. Met ingang van 1 januari 2006 verdwijnt de vertrouwde ziektekostenverzekering. Ziekenfonds en particuliere verzekering worden dan vervangen door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Die geldt voor iedereen! Hoe ziet het verzekerde pakket er dan globaal uit? Het verzekerde pakket kent 2 delen: het basispakket en de aanvullende verzekering. Het basispakket is voor iedereen verplicht en gelijk. Deze verzekering komt in grote lijnen overeen met de huidige ziekenfondsverzekering. De aanvullende verzekering is vrijwillig. Dit pakket kan iedereen zelf samenstellen. Hier kan bijvoorbeeld extra fysiotherapie en tandarts worden bijverzekerd. Wat betekent dat voor de te betalen premie? De te betalen premie voor de nieuwe zorgverzekering is ook verdeeld in twee delen: een nominale premie en een procentuele, inkomensafhankelijke premie. De nominale premie is voor iedereen hetzelfde. Deze nominale premie moet door de verzekerde zelf aan zijn verzekeraar betaald worden en zal ongeveer 100,- per maand gaan bedragen. Afhankelijk van het inkomen zal de Belastingdienst maandelijks hiervan een deel terugbetalen. Dit in de vorm van een zogenaamde Zorgtoeslag. In de loop van september ontvangen ziekenfondsverzekerden van de Belastingdienst een formulier. Daarmee moet het geschatte inkomen in 2006 opgegeven worden. Aan de hand hiervan wordt de Zorgtoeslag vastgesteld. De procentuele inkomensafhankelijke premie is zoals de naam al aangeeft direct afhankelijk van uw inkomen. Hoe werkt dat met de zorgverzekeraar? Elke zorgverzekeraar zal zijn verzekerden (ziekenfonds en particulier) benaderen met een persoonlijk verzekeringsvoorstel voor de nieuwe Zorgverzekering, dat gebaseerd is op zijn huidig verzekerd pakket. Met dit voorstel kunt u eventueel de premie en (aanvullend) verzekerd pakket met andere verzekeraars vergelijken. Indien u akkoord gaat met het voorstel van uw verzekeraar, hoeft u niet te reageren. Per 1 januari 2006 gaat dan uw verzekering in overeenstemming met het voorstel over op het nieuwe zorgstelsel. Overigens, de verzekeraars moeten voor het basispakket iedereen zonder medische selectie voor de verzekering accepteren, dus leeftijd en/of gezondheidstoestand mogen geen probleem zijn. Kortom, wat moet u doen? In eerste instantie kunt u even afwachten: U ontvangt in de loop van september de formulieren van de Belastingdienst. Deze dienen om te kunnen bepalen of u per 1 januari 2006 in aanmerking komt voor een Zorgtoeslag en ter vaststelling van de hoogte ervan. Vervolgens ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar in het 4e kwartaal een verzekeringsaanbod, waarin staat hoeveel u in het nieuwe zorgstelsel gaat betalen voor uw huidige verzekering. Doet u verder niets, dan gaat uw verzekering per 1 januari 2006 automatisch over naar het nieuwe systeem. Wilt u meer informatie over de Zorgverzekeringswet? Voor meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud van de Zorgverzekeringswet kunt u contact opnemen met uw Zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de Zorgtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst. Heerlen, juli 2005 Het pensioenfondsbestuur AMF

6 Meer informatie? Wilt u het jaarverslag van 2004 raadplegen? Wilt u meer informatie over het AMF? Informatie over de historie van het mijnpensioenfonds? Of heeft u vragen over uw pensioen? Dan kunt u de internetsite raadplegen (www.pf-amf.nl). Via de site kunt u ook een vraag of opmerking mailen. Wilt u schrijven? Het adres is: Pensioenfonds AMF / AZL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. Het bezoekadres is: Pensioenfonds AMF / AZL, Laan van Hövell tot Westerflier 23, Heerlen. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen, telefoonnummer Onze medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar van uur. Laan van Hövell tot Westerflier 23 Postbus CZ Heerlen Telefoon: Fax: Internet:

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Onderzoek naar de toekomst van het BFM

Onderzoek naar de toekomst van het BFM Uw pensioenbulletin juli 2013 Onderzoek naar de toekomst van het BFM Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Het bestuur van het BFM is een onderzoek begonnen naar de toekomst van het pensioenfonds. Er komt

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie