Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent Als u ziekenfondsverzekerd bent Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16"

Transcriptie

1 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming? De berekening van het gemiddelde inkomen Keuzeregeling bij sterk wisselende inkomens Berekening gemiddeld inkomen bij een negatief inkomen Jaarlijkse toets Als u na 1999 een onderneming begonnen bent 10 4 De verklaring Wat staat er in de verklaring? Verandert er iets voor u? Als u in 2003 particulier verzekerd bent Als u in 2003 ziekenfondsverzekerd bent Als u in 2003 meeverzekerd bent bij uw partner 13 5 Als u in 2004 een onderneming start Als u particulier verzekerd bent Als u ziekenfondsverzekerd bent Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 6 Als u uw onderneming staakt U bent aan het einde van het stakingsjaar nog geen 55 jaar U bent aan het einde van het stakingsjaar 55 jaar of ouder 17 7 Berekening en betaling van de premie 18 8 Heeft u nog vragen? 20 3 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

2 1 Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. De informatie is met name belangrijk voor: ondernemers met een gemiddeld inkomen van of lager; mensen die een onderneming (willen) starten, of die kort geleden gestart zijn; mensen die een onderneming (willen) staken, of die kort geleden gestaakt zijn; ondernemers met een sterk wisselend inkomen; ondernemers die naast hun winst uit onderneming (positief of negatief) andere inkomsten hebben. Let op! Deze brochure is voor u bestemd als u wilt weten of u voor het jaar 2004 in aanmerking komt voor ziekenfondsverzekering. In hoofdstuk 2 kunt u eerst in het kort lezen wat de achtergronden zijn van de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. De hierboven genoemde groepen zullen het meest merken van de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen omdat zij mogelijk van een particuliere ziektekostenverzekering naar een ziekenfondsverzekering over moeten stappen of omgekeerd. Maar het is ook mogelijk dat hun situatie ongewijzigd blijft. Dat hangt af van het (gemiddelde) inkomen over de afgelopen jaren, dat wordt getoetst door de Belastingdienst. Zie hoofdstuk 3. Als u als zelfstandige ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering, ontvangt u daarvan een zogenoemde positieve verklaring van de Belastingdienst. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een zogenoemde negatieve verklaring. Mogelijk verandert daardoor uw situatie en moet u zelf actie ondernemen om ervoor te zorgen dat u in 2004 de juiste ziektekostenverzekering heeft. Zie hoofdstuk 4. Voor starters en stakers gelden enkele bijzondere regels. Zie de hoofdstukken 5 en 6. Voldoet u als zelfstandige aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering, dan moet u daarvoor (een deel van) de premie 4 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

3 afdragen aan de Belastingdienst. Over de hoogte, de heffing en de inning van deze premie leest u meer in hoofdstuk 7. Het nieuwe belastingstelsel Op 1 januari 2001 is het nieuwe belastingstelsel in werking getreden. Vanaf die datum zijn er voor de inkomstenbelasting drie soorten belastbare inkomens. Deze inkomens zijn ondergebracht in drie zogenoemde boxen: box 1: werk en woning; box 2: aanmerkelijk belang; box 3: sparen en beleggen. U kunt dus drie verschillende belastbare inkomens hebben. Voor de uitvoering van de ziekenfondswet moet u deze belastbare inkomens verminderen met een zogenoemde correctiepost. Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. Een negatief belastbaar inkomen wordt op nul gesteld Wijzigingen nog mogelijk Op het moment dat deze brochure tot stand kwam, was het maximumjaarinkomen dat geldt voor een ziekenfondsverzekering voor 2004 nog niet definitief vastgesteld. Dit geldt ook voor het premiepercentage voor Voor het juiste grensbedrag en het juiste percentage kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Euro In deze informatie vindt u, naast de bedragen in euro s, ook de bedragen in guldens. 5 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen Tot 1 januari 2000 waren zelfstandige ondernemers aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering. Met name voor diegenen met een laag inkomen betekende dit een financieel nadeel ten opzichte van mensen in loondienst. Met de wijziging van de Ziekenfondswet op 1 januari 2000 heeft deze groep toegang gekregen tot de ziekenfondsverzekering. Het gaat om een wettelijk verplichte verzekering. De wetgever heeft dus eenduidige criteria vastgesteld, op grond waarvan iemand ziekenfondsverzekerd is. Het belangrijkste verschil tussen het ziekenfonds en een particuliere verzekering is het verplichte karakter en de wijze van betaling van de premie. Een deel van de ziekenfondspremie is afhankelijk van uw inkomen; het is een percentage van de totalen van uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad Deze premie betaalt u aan de Belastingdienst. De premie over het kalenderjaar 2004 wordt berekend over dit inkomen, maar tot een maximum van Daarnaast betaalt u een maandelijkse nominale premie aan uw ziekenfonds. Bij een particuliere verzekering betaalt u één premiebedrag aan uw verzekeraar. Het verzekeringspakket dat u kiest is mede bepalend voor de hoogte van de premie. Bij ziekenfondsen geldt een vergelijkbare situatie: u kunt zich bij laten verzekeren voor een uitgebreider pakket. 6 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

5 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 U bent in 2004 als zelfstandige ziekenfondsverzekerd als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 1 U bent jonger dan 65 jaar. 2 U woont in 2004 in Nederland en geniet winst uit een onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft, of u woont niet in Nederland en geniet winst uit een Nederlandse onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft. 3 Uw inkomen is of lager. Dit inkomen is in principe het gemiddelde van uw belastbare inkomens over 1999, 2000 en uw (gecorrigeerde) belastbare inkomen(s) over 2001 zoals die op 1 oktober 2003 vastgesteld waren door de Belastingdienst. In paragraaf 3.2 en 3.3 leest u hoe dit gemiddelde wordt berekend. In paragraaf 3.6 leest u hoe het inkomen wordt vastgesteld van ondernemers die na 1999 met hun onderneming zijn begonnen. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan bent u in 2004 als zelfstandige ziekenfondsverzekerd. Voldoet u niet aan de derde voorwaarde, dan bent u in 2004 als zelfstandige niet ziekenfondsverzekerd. In beide gevallen heeft de Belastingdienst u rond 1 november 2003 een verklaring toegestuurd, waarin wordt vermeld of u wel of niet aan de voorwaarden voldoet. Zie ook hoofdstuk 4. Als de Belastingdienst u geen verklaring heeft toegezonden, maar dit naar uw mening wel had moeten gebeuren omdat u voldoet aan de voorwaarden 1 en 2, kunt u daarover contact opnemen met het belastingkantoor waaronder u valt. 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming? Als u winst uit onderneming heeft en u verricht werkzaamheden in deze onderneming, dan drijft u deze onderneming feitelijk voor eigen rekening. Ondernemers die alleen kapitaal en geen arbeid in de onderneming inbrengen, zoals commanditaire vennoten, drijven de onderneming dus niet feitelijk voor eigen rekening. Ook als u geen winst uit onderneming heeft, maar resultaat uit overige werkzaamheden, valt u dus niet onder de verplichte ziekenfondsverzekering. 7 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

6 U vult winst uit onderneming zelf in op uw aangifte inkomstenbelasting. Bij de definitieve aanslag bepaalt de Belastingdienst echter of u, over de periode waarvoor u aangifte deed, fiscaal gezien inderdaad als ondernemer beschouwd kunt worden. Dat hangt af van een aantal criteria. Neem voor meer informatie contact op met de BelastingTelefoon voor ondernemers: De berekening van het gemiddelde inkomen Om te beoordelen of u aan de derde voorwaarde voldoet, wordt gekeken naar uw gemiddelde inkomen van een aantal jaren geleden. Dit gebeurt altijd op basis van de gegevens zoals die op 1 oktober voorafgaand aan het verzekeringsjaar door de Belastingdienst vastgesteld zijn. Het toetsmoment voor 2004 is dus 1 oktober Op dat moment wordt gekeken naar het belastbare inkomen van het vijfde, vierde en derde jaar voorafgaand aan het verzekeringsjaar. Voor het jaar 2004 zijn dit dus de jaren 1999, 2000 en De belastbare inkomens die over deze jaren negatief zijn, worden voor de berekening van uw gemiddelde inkomen op nul gesteld. Zie ook paragraaf 3.4. De inkomens van 2002 en 2003 blijven buiten beschouwing omdat deze inkomens op 1 oktober 2003 nog onvoldoende bekend zijn. Voor 2002 heeft de Belastingdienst immers vaak nog geen aanslag opgelegd en voor 2003 is zelfs nog geen aangifte gedaan. Voor ondernemers die na 1999 gestart zijn, geldt een aparte regeling. Zie paragraaf 3.6. Is het gemiddelde inkomen over de jaren 1999, 2000 en of lager, dan bent u in het jaar 2004 ziekenfondsverzekerd. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de definitief vastgestelde inkomens. Als op het toetsmoment het inkomen over één van deze jaren nog niet definitief is vastgesteld, wordt gekeken naar het voorlopig vastgestelde inkomen. Als op het toetsmoment het inkomen over een van deze jaren ook nog niet voorlopig is vastgesteld, wordt gekeken naar het aangegeven inkomen. Als er ook nog geen aangifte is, dan wordt er uitgegaan van het geschatte inkomen. Als ook geen geschat inkomen bekend is, schat de inspecteur zelf het inkomen over het betreffende jaar. Voorwaarde hierbij is wel dat u gedurende een periode in elk van deze jaren winst uit onderneming had. Heeft u bijvoorbeeld in 1999 uw onderneming gestaakt en bent u in 2001 weer begonnen, dan blijven de jaren 1999 en 2000 buiten beschouwing. De Belastingdienst beschouwt u dan als startende ondernemer en rekent pas vanaf ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

7 Het kan voorkomen dat uw belastbare inkomen over 1999, 2000 of 2001 ná 1 oktober 2003 verandert, bijvoorbeeld door een navordering, uitspraak op een bezwaarschrift of een verliesverrekening. Dit heeft geen invloed op de berekening van het gemiddelde: de gegevens zoals ze op 1 oktober 2003 door de Belastingdienst vastgesteld waren, zijn en blijven bepalend voor het antwoord op de vraag of u in 2004 als zelfstandige wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering. 3.3 Keuzeregeling bij sterk wisselende inkomens Het inkomen van een ondernemer kan door de jaren heen sterk wisselen. Dit zou kunnen betekenen, dat als u in één van de toetsjaren 1999, 2000 of 2001 een inkomen heeft dat veel hoger of lager is dan normaal, u tijdelijk in of uit het ziekenfonds zou moeten. Om deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen is een keuzeregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat een ondernemer één van de drie toetsjaren voor de berekening van het toetsinkomen buiten beschouwing mag laten. Wat u hiervoor moet doen leest u in paragraaf 4.1. Stel, uw belastbare inkomen in drie jaren is: 1999: (f ) 2000: (f ) 2001: (f ) Het gemiddelde is ( gedeeld door 3). Dit is lager dan (f ). In 2004 zou u dus ziekenfondsverzekerd zijn. In 2000 heeft u eenmalig een minder resultaat behaald. U besluit dit inkomen niet te laten meetellen. Het gemiddelde is nu ( gedeeld door 2). Op grond van dit inkomen zou u niet ziekenfondsverzekerd zijn. U kunt er dus voor kiezen om in 2004 particulier verzekerd te blijven (of te worden). In paragraaf 4.1 leest u wat u moet doen als u van de keuzeregeling gebruik wilt maken. 3.4 Berekening gemiddeld inkomen bij een negatief inkomen Als uw inkomen in een jaar negatief is, stelt de Belastingdienst dit inkomen op nul voor de berekening van het gemiddelde. 9 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

8 Voorbeeld Stel, uw belastbare inkomen in drie jaren is: 1999: (f ) 2000: (f ) 2001: (f ) Het gemiddelde is ( gedeeld door 3). Dit is omgerekend hoger dan (f ). In 2004 zou u dus niet ziekenfondsverzekerd zijn. 3.5 Jaarlijkse toets In 2003 vindt dus een toets plaats voor uw ziektekostenverzekering in Deze toets keert jaarlijks op 1 oktober terug en vindt in 2004 plaats voor uw ziektekostenverzekering in Het gemiddelde inkomen is dan het gemiddelde over de jaren 2000, 2001 en De Belastingdienst kijkt bij elke toets opnieuw naar alle jaren die meetellen in de berekening. Als tussentijds het inkomen in een van die jaren is veranderd, dan wordt de verandering meegenomen. De gegevens zoals ze op 1 oktober door de Belastingdienst vastgesteld waren, zijn bepalend. De inkomensgrens wordt jaarlijks aangepast. 3.6 Als u na 1999 een onderneming begonnen bent Bent u in 2000 een onderneming begonnen, dan kijkt de Belastingdienst naar de jaren 2000 en Is het gemiddelde inkomen over die jaren lager dan (f ), dan bent u in het jaar 2004 ziekenfondsverzekerd. Bent u in 2001, 2002 of 2003 een onderneming begonnen, dan kijkt de Belastingdienst slechts naar één jaar, namelijk het startjaar. Het kan voorkomen dat uw inkomen over een jaar ná 1 oktober 2003 verandert, bijvoorbeeld door een navordering, uitspraak op een bezwaarschrift of verliesverrekening. Dit heeft geen invloed op de berekening van het gemiddelde: de gegevens zoals ze op 1 oktober door de Belastingdienst vastgesteld waren, zijn en blijven bepalend voor het antwoord op de vraag of u in 2004 als zelfstandige wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering. 10 LIJFRENTEVERZEKERINGEN OF ANDERE INKOMENSVOORZIENINGEN

9 4 De verklaring Personen die jonger zijn dan 65 jaar en winst genieten uit een onderneming die zij feitelijk voor eigen rekening drijven, ontvangen rond 1 november een Verklaring verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen. Wie aan de voorwaarden voldoet, heeft deze verklaring nodig voor de aanmelding bij een ziekenfonds. In dit hoofdstuk kunt u lezen wat precies in de verklaring staat (paragraaf 4.1) en welke veranderingen de verklaring voor u met zich mee kan brengen (paragraaf 4.2). 4.1 Wat staat er in de verklaring? Met de verklaring geeft de Belastingdienst aan of u, volgens de gegevens op 1 oktober 2003, voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in Voor een uitleg van de voorwaarden, zie hoofdstuk 3. Aan de hand van dit hoofdstuk kunt u ook nagaan of u de juiste verklaring heeft ontvangen. Let op! Als u een verklaring ontvangt, gaat de Belastingdienst ervan uit dat u in 2004 voldoet aan de in hoofdstuk 3 genoemde eerste twee voorwaarden. Als dit niet zo is, moet u bezwaar maken tegen de verklaring. De Belastingdienst kan de verklaring dan intrekken. Als achteraf blijkt dat u zich onterecht bij een ziekenfonds heeft laten verzekeren, kan uw ziekenfonds u daarvoor een boete in rekening brengen. Bezwaarschrift indienen Als u denkt dat u een onjuiste verklaring heeft ontvangen of ten onrechte een verklaring heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. In de verklaring staat hoe u dat moet doen. Als u onder de keuzeregeling valt Zoals in paragraaf 3.3 al is beschreven, kunt u één van de drie toetsjaren voor de berekening van het gemiddelde inkomen buiten beschouwing laten. Als het weglaten van één toetsjaar voor u zou inhouden dat u in plaats van ziekenfondsverzekerd in 2004 particulier verzekerd zou moeten worden (of omgekeerd), dan kunt u een beroep doen op de keuzeregeling. 11 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

10 U moet dan een verzoek indienen bij de Belastingdienst waarbij u aangeeft dat u één van de toetsjaren buiten beschouwing wilt laten. U moet het verzoek indienen binnen zes weken na ontvangst van de verklaring. U ontvangt dan van de Belastingdienst zo spoedig mogelijk een beslissing op uw verzoek. 4.2 Verandert er iets voor u? Mogelijk moet u uw ziekenfondsverzekering opzeggen en bent u aangewezen op een particuliere verzekering, of omgekeerd. Maar misschien blijft uw situatie ongewijzigd. In deze paragraaf leest u welke situaties mogelijk zijn. Bent u momenteel particulier verzekerd, lees dan paragraaf Lees paragraaf als u momenteel ziekenfondsverzekerd bent en lees paragraaf als u nu meeverzekerd bent bij uw partner Als u in 2003 particulier verzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent dat u in 2004 ziekenfondsverzekerd bent en ziekenfondspremie gaat betalen. Als u wilt dat het ziekenfonds uw ziektekosten vergoedt, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. U kunt zelf bepalen bij welk ziekenfonds u dat doet. Bij de aanmelding heeft u de verklaring nodig. Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. U kunt daarna uw particuliere ziektekostenverzekering opzeggen. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 In dat geval verandert er voor u niets Als u in 2003 ziekenfondsverzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 U blijft ziekenfondsverzekerd en de inschrijving bij het ziekenfonds kan voortgezet worden. Stuur een kopie van de verklaring naar het ziekenfonds. U betaalt in 2004 ziekenfondspremie; het inkomen waarover u premie betaalt (uw premie-inkomen) is het totaal van uw inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een zogenoemde correctiepost ad ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

11 Het inkomen waarover met betrekking tot het kalenderjaar 2004 maximaal premie wordt geheven bedraagt (f ). Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent dat voor u de ziekenfondsverzekering per 1 januari 2004 eindigt. U moet dat doorgeven aan het ziekenfonds. Als u dat niet doet, bent u in 2004 ten onrechte ingeschreven en moet u het ziekenfonds achteraf een schadevergoeding betalen. U betaalt in 2004 geen ziekenfondspremie meer en u bent aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan Als u in 2003 meeverzekerd bent bij uw partner Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt op 1 januari U moet zich met de verklaring van de Belastingdienst als hoofdverzekerde bij het ziekenfonds aanmelden. Doe dit zo spoedig mogelijk. Als hoofdverzekerde betaalt u zelf premie over uw gecorrigeerd inkomen (het totaal van uw inkomen uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355). Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt op 1 januari U bent vanaf dat moment aangewezen op een particuliere verzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan. 13 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

12 5 Als u in 2004 een onderneming start Zodra u zich als startende ondernemer meldt bij de Belastingdienst, kijkt de Belastingdienst of u in uw startjaar als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering: 1 U bent in het startjaar jonger dan 65 jaar. 2 U woont in 2004 in Nederland en geniet winst uit onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft of u woont niet in Nederland en geniet winst uit een Nederlandse onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft. 3 Uw geschatte gecorrigeerd inkomen (het totaal van uw inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355) is of lager. Bepalend hierbij is de schatting op het moment waarop u zich aanmeldt bij de Belastingdienst. Een negatief belastbaar inkomen uit box 1 of 2 wordt op nul gesteld. Zie ook hoofdstuk 7. U krijgt direct een verklaring voor 2004, waarin staat of u wel of niet aan de voorwaarden voldoet. Deze verklaring geldt voor het hele jaar Of er vervolgens iets voor u verandert en welke acties u eventueel zelf moet ondernemen, kunt u lezen in paragraaf 5.1. Verandert er iets voor u? Mogelijk moet u, zodra u als ondernemer begint, uw ziekenfondsverzekering opzeggen en uzelf aanmelden bij een particuliere verzekeraar, of omgekeerd. Maar misschien blijft uw situatie ongewijzigd. In paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3 leest u welke situaties mogelijk zijn. 5.1 Als u particulier verzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent dat u met terugwerkende kracht het hele jaar 2004 ziekenfondsverzekerd wordt en dat u over die periode ziekenfondspremie gaat betalen. Als u wilt dat het ziekenfonds uw ziektekosten vergoedt, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. U kunt zelf bepalen bij welk ziekenfonds u dat doet. Bij de aanmelding heeft u de verklaring nodig. Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. U kunt daarna uw particuliere ziektekostenverzekering 14 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

13 opzeggen. De premies die u over 2004 aan de particuliere verzekeraar al betaald heeft over de periode tussen 1 januari 2004 en de datum van inschrijving bij het ziekenfonds, zullen door het ziekenfonds gerestitueerd worden. Het kan zijn dat u aan uw ziektekostenverzekeraar een jaarpremie heeft betaald. In die situatie betaalt de verzekeraar de premie terug vanaf de datum van inschrijving tot het einde van het jaar. Neem voor vragen over de premierestitutie contact op met uw ziekenfonds. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 In dat geval verandert er voor u niets. 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 U blijft ziekenfondsverzekerd en de inschrijving bij het ziekenfonds kan voortgezet worden. Stuur een kopie van de verklaring naar het ziekenfonds. U blijft ziekenfondspremie betalen, maar het premie-inkomen (dit is het inkomen waarover u premie betaalt) is niet langer uw inkomen uit loondienst, maar uw gecorrigeerde inkomen (het totaal van uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355). Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent in principe dat voor u de ziekenfondsverzekering direct eindigt. U moet dat doorgeven aan het ziekenfonds. Als u dat niet doet, bent u onterecht ingeschreven en moet u het ziekenfonds achteraf een schadevergoeding betalen. U betaalt vanaf 2004 geen ziekenfondspremie meer en u bent aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan. Het kan zijn dat u dit jaar om andere redenen toch nog ziekenfondsverzekerd kunt blijven. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw ziekenfonds. Let op! Of de ziekenfondsverzekering direct eindigt, hangt af van het antwoord op de vraag of uw dienstbetrekking of uitkering eindigt. Zie de voorbeelden hierna. 15 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

14 Voorbeeld 1 Stel: u werkt tot 1 juli 2004 in loondienst en u bent ziekenfondsverzekerd. Vanaf 1 juli start u een onderneming en stopt u uw dienstbetrekking. U krijgt een verklaring waarin staat dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in Dit betekent dat de ziekenfondsverzekering vervalt vanaf 1 juli. Voorbeeld 2 Stel: u werkt in loondienst en u bent ziekenfondsverzekerd. Vanaf 1 juli start u een onderneming, maar u blijft daarnaast in loondienst. In de verklaring staat dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in U blijft dan in uw startjaar ziekenfondsverzekerd op grond van uw looninkomsten. U betaalt alleen premie over uw loon of uitkering. Voor het jaar daarna bekijkt de Belastingdienst uw situatie opnieuw en is de normale regeling van toepassing. Als u als starter na uw startdatum stopt met uw dienstbetrekking, of u krijgt een andere werkgever, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de ziekenfondsverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw ziekenfonds. 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt per direct. U moet zich met de verklaring van de Belastingdienst als hoofdverzekerde bij het ziekenfonds aanmelden. Doe dit zo spoedig mogelijk. Als hoofdverzekerde betaalt u zelf premie over uw gecorrigeerd inkomen (uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355). Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt per direct. U bent vanaf dat moment aangewezen op een particuliere verzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan. 16 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

15 6 Als u uw onderneming staakt Als u als zelfstandige ziekenfondsverzekerd bent en u staakt uw gehele onderneming in een bepaald jaar, dan bent u nog heel dat jaar als zelfstandige ziekenfondsverzekerd. Of u na dat jaar nog ziekenfondsverzekerd blijft, is onder meer afhankelijk van uw leeftijd aan het einde van het stakingsjaar. 6.1 U bent aan het einde van het stakingsjaar nog geen 55 jaar In dit geval bent u in het jaar na uw bedrijfsbeëindiging niet meer ziekenfondsverzekerd op grond van uw ondernemerschap. U moet dit melden aan uw ziekenfonds. Uiteraard is het wel mogelijk dat u op een andere grond ziekenfondsverzekerd wordt, bijvoorbeeld als u in loondienst gaat werken of u krijgt een uitkering en uw inkomen beneden de ziekenfondsgrens ligt. 6.2 U bent aan het einde van het stakingsjaar 55 jaar of ouder Als u inwoner van Nederland blijft en in het stakingsjaar voldeed aan de voorwaarden om als zelfstandige ziekenfondsverzekerd te zijn, blijft u op grond van uw bedrijfsbeëindiging in principe ziekenfondsverzekerd tot uw 65ste. Nadat u uw bedrijf beëindigd heeft, wordt uw inkomen niet meer getoetst aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering. Het maakt dus niet uit of uw inkomen na uw 55ste nog stijgt of daalt. U blijft dus tot uw 65ste ziekenfondsverzekerd. Uw procentuele premie betaalt u aan de Belastingdienst, uw nominale premie aan het ziekenfonds. Afhankelijk van het moment waarop u de Belastingdienst heeft geïnformeerd over de staking van de onderneming ontvangt u bij de eerstvolgende verzending van de verklaring eenmalig een zogenoemde verklaring bij bedrijfsbeëindiging. Deze verklaring is geldig tot uw 65e jaar. Let op! Als u weer een nieuwe onderneming start, vervalt uw ziekenfondsverzekering op grond van uw bedrijfsbeëindiging. Er vindt dan een nieuwe beoordeling plaats of u ziekenfondsverzekerd kunt blijven. 17 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

16 Als u in het jaar van bedrijfsbeëindiging 55 jaar of ouder bent geworden en particulier verzekerd bent, blijft u dat ook tot uw 65ste. Als u in dit geval in loondienst gaat werken, een uitkering gaat ontvangen of een nieuwe onderneming start, wordt opnieuw bekeken of u onder de ziekenfondsverzekering gaat vallen. 7 Berekening en betaling van de premie De ziekenfondspremie voor zelfstandigen bestaat uit: een vast deel (nominale premie); een percentage van uw gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet (procentuele premie). De nominale premie betaalt u maandelijks rechtstreeks aan uw ziekenfonds. De procentuele premie betaalt u aan de Belastingdienst. Daarover gaat dit onderdeel. De premie over 2004 wordt geheven over uw gecorrigeerd inkomen. Het gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet is het totaal van uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met met een correctiepost ad Als de berekening van uw belastbare inkomen uit werk en woning en/of de berekening van uw belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot een negatief bedrag leidt, wordt dat belastbare inkomen op nul gesteld. De bepaling van uw belastbare inkomen uit sparen en beleggen kan per definitie niet tot een negatief bedrag leiden. Het premiepercentage over 2004 is 8% van uw premie-inkomen voor het ziekenfonds. U betaalt premie over een maximaal bedrag: het maximale premieinkomen voor de ziekenfonds. In 2004 is het maximale premie-inkomen (f ). 18 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

17 Als u ook inkomsten uit loondienst of een uitkering heeft Als u naast uw werk als zelfstandige ook in loondienst werkt of een uitkering heeft, houdt de Belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag ziekenfondspremie rekening met de eventuele procentuele premie die daarover is betaald. U vult daarvoor op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting in hoeveel premie er over uw loon of uitkering is ingehouden en afgedragen (werkgevers- en werknemersaandeel). Dit kan echter niet tot teruggaaf van ziekenfondspremie leiden. Let op! De nominale premie die u aan het ziekenfonds betaalt, komt niet voor verrekening in aanmerking Voorbeeld U heeft een automatiseringsbedrijf. Daarnaast werkt u een dag als helpdeskmedewerker bij een computerwinkel. Hiermee verdient u per jaar. Uw gecorrigeerd inkomen is U heeft geen inkomsten in box 2 en 3. Verschuldigde ziekenfondspremie (8% van ) Ziekenfondspremie die in loondienst is betaald/ingehouden (8% van 4.356) Nog te betalen ziekenfondspremie in Betaling van de premie In januari 2004 ontvangt u een voorlopige aanslag ziekenfondspremie Bent u gestart in 2004 dan ontvangt u in de loop van het jaar een aanslag van het belastingkantoor waar u onder valt. U kunt de voorlopige aanslag in een keer betalen, maar ook in maandelijkse termijnen. Heeft u voor 2004 nog geen aanslag ziekenfondswet ontvangen, dan kunt u de Belastingdienst alsnog vragen een voorlopige aanslag op te leggen. Bezwaar indienen Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de aanslag staat hoe u dat moet doen. 19 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

18 8 Heeft u nog vragen? Deze brochure geeft algemene informatie over de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. Voor specifieke vragen over uw ziektekostenverzekering kunt u bellen met een ziekenfonds in uw regio. Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, dan kunt u (gratis) bellen met de BelastingTelefoon voor ondernemers: De BelastingTelefoon is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Voor specifieke vragen over uw eigen situatie kunt terecht bij het belastingkantoor waaronder u valt. U kunt de Belastingdienst ook vinden op Internet. Het adres is: 20 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

19 Dit is een uitgave van: Belastingdienst oktober 2003

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Betalingskorting. Op uw belastingaanslag

Betalingskorting. Op uw belastingaanslag Betalingskorting Op uw belastingaanslag Als u een belastingaanslag in termijnen mag betalen, krijgt u in bepaalde gevallen betalingskorting aangeboden. De betalingskorting mag u aftrekken van het bedrag

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 2711T72 (2040) ls u premies hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding.

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft ingevuld, drukt u

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2005 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2005 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2004 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2004 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 20 voor aftrek in ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2016

Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Studiefinanciering Bijverdienen 2016 Krijg je in (een deel van) 2016 studiefinanciering voor het mbo? Of voor het hoger onderwijs en val je (deels) onder het oude stelsel? Dan mag je per kalender jaar

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Aanmelden bij SPV. s dieren. Werkt u als verloskundige? Uw gegevens. De gegevens van uw partner

Aanmelden bij SPV. s dieren. Werkt u als verloskundige? Uw gegevens. De gegevens van uw partner Aanmelden bij SPV Toelichting op uw online aanmelding bij SPV Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2017

Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Heb je in (een deel van) 2017: als mbo er onder de 18 een studentenreisproduct? als mbo er van 18 jaar of ouder studiefinanciering? studiefinanciering volgens het oude

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 januari 2002 Rapportnummer: 2002/022

Rapport. Datum: 29 januari 2002 Rapportnummer: 2002/022 Rapport Datum: 29 januari 2002 Rapportnummer: 2002/022 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst/Ondernemingen Amersfoort: in zijn brief van 27 juli 2001 negatief heeft beslist op haar

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2015

Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Studiefinanciering Bijverdienen 2015 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een maximaal bedrag bijverdienen. In 2015 is de bijverdiengrens 13.856,11. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Toelichting bij digitaal formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013

Toelichting bij digitaal formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 Toelichting bij digitaal formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2013 Algemene informatie Hoe gebruikt u deze toelichting? Deze toelichting bij het digitale formulier Verzoek

Nadere informatie

Controle van uw inkomen. Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen. Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Inhoud U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie