Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent Als u ziekenfondsverzekerd bent Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16"

Transcriptie

1 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming? De berekening van het gemiddelde inkomen Keuzeregeling bij sterk wisselende inkomens Berekening gemiddeld inkomen bij een negatief inkomen Jaarlijkse toets Als u na 1999 een onderneming begonnen bent 10 4 De verklaring Wat staat er in de verklaring? Verandert er iets voor u? Als u in 2003 particulier verzekerd bent Als u in 2003 ziekenfondsverzekerd bent Als u in 2003 meeverzekerd bent bij uw partner 13 5 Als u in 2004 een onderneming start Als u particulier verzekerd bent Als u ziekenfondsverzekerd bent Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 6 Als u uw onderneming staakt U bent aan het einde van het stakingsjaar nog geen 55 jaar U bent aan het einde van het stakingsjaar 55 jaar of ouder 17 7 Berekening en betaling van de premie 18 8 Heeft u nog vragen? 20 3 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

2 1 Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. De informatie is met name belangrijk voor: ondernemers met een gemiddeld inkomen van of lager; mensen die een onderneming (willen) starten, of die kort geleden gestart zijn; mensen die een onderneming (willen) staken, of die kort geleden gestaakt zijn; ondernemers met een sterk wisselend inkomen; ondernemers die naast hun winst uit onderneming (positief of negatief) andere inkomsten hebben. Let op! Deze brochure is voor u bestemd als u wilt weten of u voor het jaar 2004 in aanmerking komt voor ziekenfondsverzekering. In hoofdstuk 2 kunt u eerst in het kort lezen wat de achtergronden zijn van de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. De hierboven genoemde groepen zullen het meest merken van de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen omdat zij mogelijk van een particuliere ziektekostenverzekering naar een ziekenfondsverzekering over moeten stappen of omgekeerd. Maar het is ook mogelijk dat hun situatie ongewijzigd blijft. Dat hangt af van het (gemiddelde) inkomen over de afgelopen jaren, dat wordt getoetst door de Belastingdienst. Zie hoofdstuk 3. Als u als zelfstandige ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering, ontvangt u daarvan een zogenoemde positieve verklaring van de Belastingdienst. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een zogenoemde negatieve verklaring. Mogelijk verandert daardoor uw situatie en moet u zelf actie ondernemen om ervoor te zorgen dat u in 2004 de juiste ziektekostenverzekering heeft. Zie hoofdstuk 4. Voor starters en stakers gelden enkele bijzondere regels. Zie de hoofdstukken 5 en 6. Voldoet u als zelfstandige aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering, dan moet u daarvoor (een deel van) de premie 4 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

3 afdragen aan de Belastingdienst. Over de hoogte, de heffing en de inning van deze premie leest u meer in hoofdstuk 7. Het nieuwe belastingstelsel Op 1 januari 2001 is het nieuwe belastingstelsel in werking getreden. Vanaf die datum zijn er voor de inkomstenbelasting drie soorten belastbare inkomens. Deze inkomens zijn ondergebracht in drie zogenoemde boxen: box 1: werk en woning; box 2: aanmerkelijk belang; box 3: sparen en beleggen. U kunt dus drie verschillende belastbare inkomens hebben. Voor de uitvoering van de ziekenfondswet moet u deze belastbare inkomens verminderen met een zogenoemde correctiepost. Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. Een negatief belastbaar inkomen wordt op nul gesteld Wijzigingen nog mogelijk Op het moment dat deze brochure tot stand kwam, was het maximumjaarinkomen dat geldt voor een ziekenfondsverzekering voor 2004 nog niet definitief vastgesteld. Dit geldt ook voor het premiepercentage voor Voor het juiste grensbedrag en het juiste percentage kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Euro In deze informatie vindt u, naast de bedragen in euro s, ook de bedragen in guldens. 5 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen Tot 1 januari 2000 waren zelfstandige ondernemers aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering. Met name voor diegenen met een laag inkomen betekende dit een financieel nadeel ten opzichte van mensen in loondienst. Met de wijziging van de Ziekenfondswet op 1 januari 2000 heeft deze groep toegang gekregen tot de ziekenfondsverzekering. Het gaat om een wettelijk verplichte verzekering. De wetgever heeft dus eenduidige criteria vastgesteld, op grond waarvan iemand ziekenfondsverzekerd is. Het belangrijkste verschil tussen het ziekenfonds en een particuliere verzekering is het verplichte karakter en de wijze van betaling van de premie. Een deel van de ziekenfondspremie is afhankelijk van uw inkomen; het is een percentage van de totalen van uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad Deze premie betaalt u aan de Belastingdienst. De premie over het kalenderjaar 2004 wordt berekend over dit inkomen, maar tot een maximum van Daarnaast betaalt u een maandelijkse nominale premie aan uw ziekenfonds. Bij een particuliere verzekering betaalt u één premiebedrag aan uw verzekeraar. Het verzekeringspakket dat u kiest is mede bepalend voor de hoogte van de premie. Bij ziekenfondsen geldt een vergelijkbare situatie: u kunt zich bij laten verzekeren voor een uitgebreider pakket. 6 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

5 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 U bent in 2004 als zelfstandige ziekenfondsverzekerd als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 1 U bent jonger dan 65 jaar. 2 U woont in 2004 in Nederland en geniet winst uit een onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft, of u woont niet in Nederland en geniet winst uit een Nederlandse onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft. 3 Uw inkomen is of lager. Dit inkomen is in principe het gemiddelde van uw belastbare inkomens over 1999, 2000 en uw (gecorrigeerde) belastbare inkomen(s) over 2001 zoals die op 1 oktober 2003 vastgesteld waren door de Belastingdienst. In paragraaf 3.2 en 3.3 leest u hoe dit gemiddelde wordt berekend. In paragraaf 3.6 leest u hoe het inkomen wordt vastgesteld van ondernemers die na 1999 met hun onderneming zijn begonnen. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan bent u in 2004 als zelfstandige ziekenfondsverzekerd. Voldoet u niet aan de derde voorwaarde, dan bent u in 2004 als zelfstandige niet ziekenfondsverzekerd. In beide gevallen heeft de Belastingdienst u rond 1 november 2003 een verklaring toegestuurd, waarin wordt vermeld of u wel of niet aan de voorwaarden voldoet. Zie ook hoofdstuk 4. Als de Belastingdienst u geen verklaring heeft toegezonden, maar dit naar uw mening wel had moeten gebeuren omdat u voldoet aan de voorwaarden 1 en 2, kunt u daarover contact opnemen met het belastingkantoor waaronder u valt. 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming? Als u winst uit onderneming heeft en u verricht werkzaamheden in deze onderneming, dan drijft u deze onderneming feitelijk voor eigen rekening. Ondernemers die alleen kapitaal en geen arbeid in de onderneming inbrengen, zoals commanditaire vennoten, drijven de onderneming dus niet feitelijk voor eigen rekening. Ook als u geen winst uit onderneming heeft, maar resultaat uit overige werkzaamheden, valt u dus niet onder de verplichte ziekenfondsverzekering. 7 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

6 U vult winst uit onderneming zelf in op uw aangifte inkomstenbelasting. Bij de definitieve aanslag bepaalt de Belastingdienst echter of u, over de periode waarvoor u aangifte deed, fiscaal gezien inderdaad als ondernemer beschouwd kunt worden. Dat hangt af van een aantal criteria. Neem voor meer informatie contact op met de BelastingTelefoon voor ondernemers: De berekening van het gemiddelde inkomen Om te beoordelen of u aan de derde voorwaarde voldoet, wordt gekeken naar uw gemiddelde inkomen van een aantal jaren geleden. Dit gebeurt altijd op basis van de gegevens zoals die op 1 oktober voorafgaand aan het verzekeringsjaar door de Belastingdienst vastgesteld zijn. Het toetsmoment voor 2004 is dus 1 oktober Op dat moment wordt gekeken naar het belastbare inkomen van het vijfde, vierde en derde jaar voorafgaand aan het verzekeringsjaar. Voor het jaar 2004 zijn dit dus de jaren 1999, 2000 en De belastbare inkomens die over deze jaren negatief zijn, worden voor de berekening van uw gemiddelde inkomen op nul gesteld. Zie ook paragraaf 3.4. De inkomens van 2002 en 2003 blijven buiten beschouwing omdat deze inkomens op 1 oktober 2003 nog onvoldoende bekend zijn. Voor 2002 heeft de Belastingdienst immers vaak nog geen aanslag opgelegd en voor 2003 is zelfs nog geen aangifte gedaan. Voor ondernemers die na 1999 gestart zijn, geldt een aparte regeling. Zie paragraaf 3.6. Is het gemiddelde inkomen over de jaren 1999, 2000 en of lager, dan bent u in het jaar 2004 ziekenfondsverzekerd. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de definitief vastgestelde inkomens. Als op het toetsmoment het inkomen over één van deze jaren nog niet definitief is vastgesteld, wordt gekeken naar het voorlopig vastgestelde inkomen. Als op het toetsmoment het inkomen over een van deze jaren ook nog niet voorlopig is vastgesteld, wordt gekeken naar het aangegeven inkomen. Als er ook nog geen aangifte is, dan wordt er uitgegaan van het geschatte inkomen. Als ook geen geschat inkomen bekend is, schat de inspecteur zelf het inkomen over het betreffende jaar. Voorwaarde hierbij is wel dat u gedurende een periode in elk van deze jaren winst uit onderneming had. Heeft u bijvoorbeeld in 1999 uw onderneming gestaakt en bent u in 2001 weer begonnen, dan blijven de jaren 1999 en 2000 buiten beschouwing. De Belastingdienst beschouwt u dan als startende ondernemer en rekent pas vanaf ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

7 Het kan voorkomen dat uw belastbare inkomen over 1999, 2000 of 2001 ná 1 oktober 2003 verandert, bijvoorbeeld door een navordering, uitspraak op een bezwaarschrift of een verliesverrekening. Dit heeft geen invloed op de berekening van het gemiddelde: de gegevens zoals ze op 1 oktober 2003 door de Belastingdienst vastgesteld waren, zijn en blijven bepalend voor het antwoord op de vraag of u in 2004 als zelfstandige wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering. 3.3 Keuzeregeling bij sterk wisselende inkomens Het inkomen van een ondernemer kan door de jaren heen sterk wisselen. Dit zou kunnen betekenen, dat als u in één van de toetsjaren 1999, 2000 of 2001 een inkomen heeft dat veel hoger of lager is dan normaal, u tijdelijk in of uit het ziekenfonds zou moeten. Om deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen is een keuzeregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat een ondernemer één van de drie toetsjaren voor de berekening van het toetsinkomen buiten beschouwing mag laten. Wat u hiervoor moet doen leest u in paragraaf 4.1. Stel, uw belastbare inkomen in drie jaren is: 1999: (f ) 2000: (f ) 2001: (f ) Het gemiddelde is ( gedeeld door 3). Dit is lager dan (f ). In 2004 zou u dus ziekenfondsverzekerd zijn. In 2000 heeft u eenmalig een minder resultaat behaald. U besluit dit inkomen niet te laten meetellen. Het gemiddelde is nu ( gedeeld door 2). Op grond van dit inkomen zou u niet ziekenfondsverzekerd zijn. U kunt er dus voor kiezen om in 2004 particulier verzekerd te blijven (of te worden). In paragraaf 4.1 leest u wat u moet doen als u van de keuzeregeling gebruik wilt maken. 3.4 Berekening gemiddeld inkomen bij een negatief inkomen Als uw inkomen in een jaar negatief is, stelt de Belastingdienst dit inkomen op nul voor de berekening van het gemiddelde. 9 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

8 Voorbeeld Stel, uw belastbare inkomen in drie jaren is: 1999: (f ) 2000: (f ) 2001: (f ) Het gemiddelde is ( gedeeld door 3). Dit is omgerekend hoger dan (f ). In 2004 zou u dus niet ziekenfondsverzekerd zijn. 3.5 Jaarlijkse toets In 2003 vindt dus een toets plaats voor uw ziektekostenverzekering in Deze toets keert jaarlijks op 1 oktober terug en vindt in 2004 plaats voor uw ziektekostenverzekering in Het gemiddelde inkomen is dan het gemiddelde over de jaren 2000, 2001 en De Belastingdienst kijkt bij elke toets opnieuw naar alle jaren die meetellen in de berekening. Als tussentijds het inkomen in een van die jaren is veranderd, dan wordt de verandering meegenomen. De gegevens zoals ze op 1 oktober door de Belastingdienst vastgesteld waren, zijn bepalend. De inkomensgrens wordt jaarlijks aangepast. 3.6 Als u na 1999 een onderneming begonnen bent Bent u in 2000 een onderneming begonnen, dan kijkt de Belastingdienst naar de jaren 2000 en Is het gemiddelde inkomen over die jaren lager dan (f ), dan bent u in het jaar 2004 ziekenfondsverzekerd. Bent u in 2001, 2002 of 2003 een onderneming begonnen, dan kijkt de Belastingdienst slechts naar één jaar, namelijk het startjaar. Het kan voorkomen dat uw inkomen over een jaar ná 1 oktober 2003 verandert, bijvoorbeeld door een navordering, uitspraak op een bezwaarschrift of verliesverrekening. Dit heeft geen invloed op de berekening van het gemiddelde: de gegevens zoals ze op 1 oktober door de Belastingdienst vastgesteld waren, zijn en blijven bepalend voor het antwoord op de vraag of u in 2004 als zelfstandige wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering. 10 LIJFRENTEVERZEKERINGEN OF ANDERE INKOMENSVOORZIENINGEN

9 4 De verklaring Personen die jonger zijn dan 65 jaar en winst genieten uit een onderneming die zij feitelijk voor eigen rekening drijven, ontvangen rond 1 november een Verklaring verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen. Wie aan de voorwaarden voldoet, heeft deze verklaring nodig voor de aanmelding bij een ziekenfonds. In dit hoofdstuk kunt u lezen wat precies in de verklaring staat (paragraaf 4.1) en welke veranderingen de verklaring voor u met zich mee kan brengen (paragraaf 4.2). 4.1 Wat staat er in de verklaring? Met de verklaring geeft de Belastingdienst aan of u, volgens de gegevens op 1 oktober 2003, voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in Voor een uitleg van de voorwaarden, zie hoofdstuk 3. Aan de hand van dit hoofdstuk kunt u ook nagaan of u de juiste verklaring heeft ontvangen. Let op! Als u een verklaring ontvangt, gaat de Belastingdienst ervan uit dat u in 2004 voldoet aan de in hoofdstuk 3 genoemde eerste twee voorwaarden. Als dit niet zo is, moet u bezwaar maken tegen de verklaring. De Belastingdienst kan de verklaring dan intrekken. Als achteraf blijkt dat u zich onterecht bij een ziekenfonds heeft laten verzekeren, kan uw ziekenfonds u daarvoor een boete in rekening brengen. Bezwaarschrift indienen Als u denkt dat u een onjuiste verklaring heeft ontvangen of ten onrechte een verklaring heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. In de verklaring staat hoe u dat moet doen. Als u onder de keuzeregeling valt Zoals in paragraaf 3.3 al is beschreven, kunt u één van de drie toetsjaren voor de berekening van het gemiddelde inkomen buiten beschouwing laten. Als het weglaten van één toetsjaar voor u zou inhouden dat u in plaats van ziekenfondsverzekerd in 2004 particulier verzekerd zou moeten worden (of omgekeerd), dan kunt u een beroep doen op de keuzeregeling. 11 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

10 U moet dan een verzoek indienen bij de Belastingdienst waarbij u aangeeft dat u één van de toetsjaren buiten beschouwing wilt laten. U moet het verzoek indienen binnen zes weken na ontvangst van de verklaring. U ontvangt dan van de Belastingdienst zo spoedig mogelijk een beslissing op uw verzoek. 4.2 Verandert er iets voor u? Mogelijk moet u uw ziekenfondsverzekering opzeggen en bent u aangewezen op een particuliere verzekering, of omgekeerd. Maar misschien blijft uw situatie ongewijzigd. In deze paragraaf leest u welke situaties mogelijk zijn. Bent u momenteel particulier verzekerd, lees dan paragraaf Lees paragraaf als u momenteel ziekenfondsverzekerd bent en lees paragraaf als u nu meeverzekerd bent bij uw partner Als u in 2003 particulier verzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent dat u in 2004 ziekenfondsverzekerd bent en ziekenfondspremie gaat betalen. Als u wilt dat het ziekenfonds uw ziektekosten vergoedt, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. U kunt zelf bepalen bij welk ziekenfonds u dat doet. Bij de aanmelding heeft u de verklaring nodig. Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. U kunt daarna uw particuliere ziektekostenverzekering opzeggen. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 In dat geval verandert er voor u niets Als u in 2003 ziekenfondsverzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 U blijft ziekenfondsverzekerd en de inschrijving bij het ziekenfonds kan voortgezet worden. Stuur een kopie van de verklaring naar het ziekenfonds. U betaalt in 2004 ziekenfondspremie; het inkomen waarover u premie betaalt (uw premie-inkomen) is het totaal van uw inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een zogenoemde correctiepost ad ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

11 Het inkomen waarover met betrekking tot het kalenderjaar 2004 maximaal premie wordt geheven bedraagt (f ). Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent dat voor u de ziekenfondsverzekering per 1 januari 2004 eindigt. U moet dat doorgeven aan het ziekenfonds. Als u dat niet doet, bent u in 2004 ten onrechte ingeschreven en moet u het ziekenfonds achteraf een schadevergoeding betalen. U betaalt in 2004 geen ziekenfondspremie meer en u bent aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan Als u in 2003 meeverzekerd bent bij uw partner Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt op 1 januari U moet zich met de verklaring van de Belastingdienst als hoofdverzekerde bij het ziekenfonds aanmelden. Doe dit zo spoedig mogelijk. Als hoofdverzekerde betaalt u zelf premie over uw gecorrigeerd inkomen (het totaal van uw inkomen uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355). Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt op 1 januari U bent vanaf dat moment aangewezen op een particuliere verzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan. 13 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

12 5 Als u in 2004 een onderneming start Zodra u zich als startende ondernemer meldt bij de Belastingdienst, kijkt de Belastingdienst of u in uw startjaar als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering: 1 U bent in het startjaar jonger dan 65 jaar. 2 U woont in 2004 in Nederland en geniet winst uit onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft of u woont niet in Nederland en geniet winst uit een Nederlandse onderneming die u feitelijk voor eigen rekening drijft. 3 Uw geschatte gecorrigeerd inkomen (het totaal van uw inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355) is of lager. Bepalend hierbij is de schatting op het moment waarop u zich aanmeldt bij de Belastingdienst. Een negatief belastbaar inkomen uit box 1 of 2 wordt op nul gesteld. Zie ook hoofdstuk 7. U krijgt direct een verklaring voor 2004, waarin staat of u wel of niet aan de voorwaarden voldoet. Deze verklaring geldt voor het hele jaar Of er vervolgens iets voor u verandert en welke acties u eventueel zelf moet ondernemen, kunt u lezen in paragraaf 5.1. Verandert er iets voor u? Mogelijk moet u, zodra u als ondernemer begint, uw ziekenfondsverzekering opzeggen en uzelf aanmelden bij een particuliere verzekeraar, of omgekeerd. Maar misschien blijft uw situatie ongewijzigd. In paragraaf 5.1, 5.2 en 5.3 leest u welke situaties mogelijk zijn. 5.1 Als u particulier verzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent dat u met terugwerkende kracht het hele jaar 2004 ziekenfondsverzekerd wordt en dat u over die periode ziekenfondspremie gaat betalen. Als u wilt dat het ziekenfonds uw ziektekosten vergoedt, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. U kunt zelf bepalen bij welk ziekenfonds u dat doet. Bij de aanmelding heeft u de verklaring nodig. Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. U kunt daarna uw particuliere ziektekostenverzekering 14 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

13 opzeggen. De premies die u over 2004 aan de particuliere verzekeraar al betaald heeft over de periode tussen 1 januari 2004 en de datum van inschrijving bij het ziekenfonds, zullen door het ziekenfonds gerestitueerd worden. Het kan zijn dat u aan uw ziektekostenverzekeraar een jaarpremie heeft betaald. In die situatie betaalt de verzekeraar de premie terug vanaf de datum van inschrijving tot het einde van het jaar. Neem voor vragen over de premierestitutie contact op met uw ziekenfonds. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 In dat geval verandert er voor u niets. 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 U blijft ziekenfondsverzekerd en de inschrijving bij het ziekenfonds kan voortgezet worden. Stuur een kopie van de verklaring naar het ziekenfonds. U blijft ziekenfondspremie betalen, maar het premie-inkomen (dit is het inkomen waarover u premie betaalt) is niet langer uw inkomen uit loondienst, maar uw gecorrigeerde inkomen (het totaal van uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355). Het ziekenfonds zal beoordelen of gezinsleden bij u kunnen worden meeverzekerd. Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 Dit betekent in principe dat voor u de ziekenfondsverzekering direct eindigt. U moet dat doorgeven aan het ziekenfonds. Als u dat niet doet, bent u onterecht ingeschreven en moet u het ziekenfonds achteraf een schadevergoeding betalen. U betaalt vanaf 2004 geen ziekenfondspremie meer en u bent aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan. Het kan zijn dat u dit jaar om andere redenen toch nog ziekenfondsverzekerd kunt blijven. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw ziekenfonds. Let op! Of de ziekenfondsverzekering direct eindigt, hangt af van het antwoord op de vraag of uw dienstbetrekking of uitkering eindigt. Zie de voorbeelden hierna. 15 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

14 Voorbeeld 1 Stel: u werkt tot 1 juli 2004 in loondienst en u bent ziekenfondsverzekerd. Vanaf 1 juli start u een onderneming en stopt u uw dienstbetrekking. U krijgt een verklaring waarin staat dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in Dit betekent dat de ziekenfondsverzekering vervalt vanaf 1 juli. Voorbeeld 2 Stel: u werkt in loondienst en u bent ziekenfondsverzekerd. Vanaf 1 juli start u een onderneming, maar u blijft daarnaast in loondienst. In de verklaring staat dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in U blijft dan in uw startjaar ziekenfondsverzekerd op grond van uw looninkomsten. U betaalt alleen premie over uw loon of uitkering. Voor het jaar daarna bekijkt de Belastingdienst uw situatie opnieuw en is de normale regeling van toepassing. Als u als starter na uw startdatum stopt met uw dienstbetrekking, of u krijgt een andere werkgever, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de ziekenfondsverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw ziekenfonds. 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner Situatie 1: In de verklaring staat dat u als zelfstandige voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt per direct. U moet zich met de verklaring van de Belastingdienst als hoofdverzekerde bij het ziekenfonds aanmelden. Doe dit zo spoedig mogelijk. Als hoofdverzekerde betaalt u zelf premie over uw gecorrigeerd inkomen (uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met een correctiepost ad 1.355). Situatie 2: In de verklaring staat dat u als zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 De medeverzekering eindigt per direct. U bent vanaf dat moment aangewezen op een particuliere verzekering: meld u hiervoor zo spoedig mogelijk aan. 16 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

15 6 Als u uw onderneming staakt Als u als zelfstandige ziekenfondsverzekerd bent en u staakt uw gehele onderneming in een bepaald jaar, dan bent u nog heel dat jaar als zelfstandige ziekenfondsverzekerd. Of u na dat jaar nog ziekenfondsverzekerd blijft, is onder meer afhankelijk van uw leeftijd aan het einde van het stakingsjaar. 6.1 U bent aan het einde van het stakingsjaar nog geen 55 jaar In dit geval bent u in het jaar na uw bedrijfsbeëindiging niet meer ziekenfondsverzekerd op grond van uw ondernemerschap. U moet dit melden aan uw ziekenfonds. Uiteraard is het wel mogelijk dat u op een andere grond ziekenfondsverzekerd wordt, bijvoorbeeld als u in loondienst gaat werken of u krijgt een uitkering en uw inkomen beneden de ziekenfondsgrens ligt. 6.2 U bent aan het einde van het stakingsjaar 55 jaar of ouder Als u inwoner van Nederland blijft en in het stakingsjaar voldeed aan de voorwaarden om als zelfstandige ziekenfondsverzekerd te zijn, blijft u op grond van uw bedrijfsbeëindiging in principe ziekenfondsverzekerd tot uw 65ste. Nadat u uw bedrijf beëindigd heeft, wordt uw inkomen niet meer getoetst aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering. Het maakt dus niet uit of uw inkomen na uw 55ste nog stijgt of daalt. U blijft dus tot uw 65ste ziekenfondsverzekerd. Uw procentuele premie betaalt u aan de Belastingdienst, uw nominale premie aan het ziekenfonds. Afhankelijk van het moment waarop u de Belastingdienst heeft geïnformeerd over de staking van de onderneming ontvangt u bij de eerstvolgende verzending van de verklaring eenmalig een zogenoemde verklaring bij bedrijfsbeëindiging. Deze verklaring is geldig tot uw 65e jaar. Let op! Als u weer een nieuwe onderneming start, vervalt uw ziekenfondsverzekering op grond van uw bedrijfsbeëindiging. Er vindt dan een nieuwe beoordeling plaats of u ziekenfondsverzekerd kunt blijven. 17 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

16 Als u in het jaar van bedrijfsbeëindiging 55 jaar of ouder bent geworden en particulier verzekerd bent, blijft u dat ook tot uw 65ste. Als u in dit geval in loondienst gaat werken, een uitkering gaat ontvangen of een nieuwe onderneming start, wordt opnieuw bekeken of u onder de ziekenfondsverzekering gaat vallen. 7 Berekening en betaling van de premie De ziekenfondspremie voor zelfstandigen bestaat uit: een vast deel (nominale premie); een percentage van uw gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet (procentuele premie). De nominale premie betaalt u maandelijks rechtstreeks aan uw ziekenfonds. De procentuele premie betaalt u aan de Belastingdienst. Daarover gaat dit onderdeel. De premie over 2004 wordt geheven over uw gecorrigeerd inkomen. Het gecorrigeerd inkomen voor de ziekenfondswet is het totaal van uw belastbare inkomens uit box 1, 2 en 3, verminderd met met een correctiepost ad Als de berekening van uw belastbare inkomen uit werk en woning en/of de berekening van uw belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot een negatief bedrag leidt, wordt dat belastbare inkomen op nul gesteld. De bepaling van uw belastbare inkomen uit sparen en beleggen kan per definitie niet tot een negatief bedrag leiden. Het premiepercentage over 2004 is 8% van uw premie-inkomen voor het ziekenfonds. U betaalt premie over een maximaal bedrag: het maximale premieinkomen voor de ziekenfonds. In 2004 is het maximale premie-inkomen (f ). 18 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

17 Als u ook inkomsten uit loondienst of een uitkering heeft Als u naast uw werk als zelfstandige ook in loondienst werkt of een uitkering heeft, houdt de Belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag ziekenfondspremie rekening met de eventuele procentuele premie die daarover is betaald. U vult daarvoor op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting in hoeveel premie er over uw loon of uitkering is ingehouden en afgedragen (werkgevers- en werknemersaandeel). Dit kan echter niet tot teruggaaf van ziekenfondspremie leiden. Let op! De nominale premie die u aan het ziekenfonds betaalt, komt niet voor verrekening in aanmerking Voorbeeld U heeft een automatiseringsbedrijf. Daarnaast werkt u een dag als helpdeskmedewerker bij een computerwinkel. Hiermee verdient u per jaar. Uw gecorrigeerd inkomen is U heeft geen inkomsten in box 2 en 3. Verschuldigde ziekenfondspremie (8% van ) Ziekenfondspremie die in loondienst is betaald/ingehouden (8% van 4.356) Nog te betalen ziekenfondspremie in Betaling van de premie In januari 2004 ontvangt u een voorlopige aanslag ziekenfondspremie Bent u gestart in 2004 dan ontvangt u in de loop van het jaar een aanslag van het belastingkantoor waar u onder valt. U kunt de voorlopige aanslag in een keer betalen, maar ook in maandelijkse termijnen. Heeft u voor 2004 nog geen aanslag ziekenfondswet ontvangen, dan kunt u de Belastingdienst alsnog vragen een voorlopige aanslag op te leggen. Bezwaar indienen Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de aanslag staat hoe u dat moet doen. 19 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

18 8 Heeft u nog vragen? Deze brochure geeft algemene informatie over de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. Voor specifieke vragen over uw ziektekostenverzekering kunt u bellen met een ziekenfonds in uw regio. Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, dan kunt u (gratis) bellen met de BelastingTelefoon voor ondernemers: De BelastingTelefoon is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Voor specifieke vragen over uw eigen situatie kunt terecht bij het belastingkantoor waaronder u valt. U kunt de Belastingdienst ook vinden op Internet. Het adres is: 20 ZELFSTANDIGEN EN DE ZIEKENFONDSVERZEKERING

19 Dit is een uitgave van: Belastingdienst oktober 2003

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie