Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting"

Transcriptie

1 Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van Duitse - en Belgische pensioenen zijn daarbij in de meerderheid, omdat zij in het verleden in onze buurlanden Duitsland en/of België werkzaam zijn geweest. Dat kan zijn als grensarbeider, maar ook omdat men toen in Duitsland of België woonde. In onderdeel 2 ga ik in op de gegevens die de Belastingdienst al vooraf invult in de aangifte inkomstenbelasting. Vervolgens ga ik in onderdeel 3 en 4 in op de Duitse en Belgische pensioenen. In onderdeel 5 ga ik nader in op de vrijstelling voor de premies volksverzekeringen en in onderdeel 6 sta ik stil bij de Zorgverzekeringswet. 2. Vooringevulde aangifte Met ingang van het belastingjaar 2012 wordt de rubriek pensioen en uitkeringen uit het buitenland door de Belastingdienst vooraf gedeeltelijk ingevuld. In deze rubriek is de buitenlandse uitkering ingevuld, maar het bedrag ontbreekt nog. De Nederlandse Belastingdienst ontvangt de pensioengegevens niet tijdig genoeg om ook het bedrag in uw aangifte in te kunnen vullen. De bedoeling is dat u het brutobedrag van het genoten pensioen invult. Als u nog andere buitenlandse pensioenen of uitkeringen ontvangt, moet u deze eveneens vermelden. Vul dan de ontbrekende gegevens aan. 3. Duits pensioen Er zijn 4 soorten Duitse pensioenen: wettelijk pensioen overheidspensioen bedrijfspensioen lijfrente. Een wettelijk pensioen is een uitkering op basis van sociale zekerheidswetgeving die u krijgt van een overheidsinstantie. Voorbeelden zijn de Altersrente, vergelijkbaar met de Nederlandse AOW. Duitsland kent ook het nabestaandenpensioen, witwenrente. Een overheidspensioen is een pensioen dat u krijgt als u bij de Duitse overheid hebt gewerkt. Een bedrijfspensioen krijgt u na een dienstbetrekking bij een bedrijf. De Duitse wettelijke pensioenen werden tot en met 2009 uitbetaald door tussenkomst van de Sociale Verzekeringsbank, Bureau Duitse Zaken te Nijmegen. Per 1 januari 2010 is de uitbetaling via Bureau Duitse Zaken beëindigd. Voor Versichertenrenten kunt u een jaaropgave (Rentenbezugsmitteilung) aanvragen bij de Deutsche Renteversicherung (DRV): U kunt uw jaaropgave ook telefonisch aanvragen op het volgende telefoonnummer: - DRV Westfalen: DRV Bund Berlin: DRV Knappschaft Bahn-See: De Duitse pensioeninkomsten worden vermeld bij de rubriek: loon, pensioen en uitkeringen uit het buitenland, buitenlandse uitkeringen. 1

2 U betaalt belasting in Duitsland over het wettelijk pensioen en over het overheidspensioen. U betaalt in Nederland belasting over het bedrijfspensioen en de lijfrente. De belastingheffing over het Duitse wettelijke pensioen en het overheidspensioen wordt volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland toegewezen aan Duitsland (bronland) 1. Nederland verleent een aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Hiervoor vult u de gegevens van uw Duitse rente nogmaals in in de rubriek vrijstellingen en verminderingen, aftrek om dubbele belasting te voorkomen, box 1. U betaalt dan over uw Duitse wettelijke rente of overheidspensioen geen inkomstenbelasting. U betaalt hierover wel premies volksverzekeringen. Als u in voorgaande belastingjaren vergeten bent om deze laatste vraag in te vullen kunt u aan de Belastingdienst vragen om de opgelegde aanslagen inkomstenbelasting te verminderen. Als u een dwangarbeiderspensioen ontvangt gelden bijzondere regels. U vraagt vrijstelling aan via het Ministerie van Financiën in Den Haag. U stuurt uw gegevens in een of een brief ( Ministerie van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag) naar het Ministerie van Financiën aan of u belt het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO): U krijgt van het Finanzamt Neubrandenburg de bevestiging dat u vrijstelling hebt gekregen. In de rubriek moeten nog 2 andere vragen ingevuld worden. Als uw verzamelinkomen (van beide partners) voor meer dan 90% betrekking heeft op buitenlandse inkomsten, wordt de eerste vraag met ja beantwoord. In andere gevallen kiest U voor nee. De tweede vraag beantwoord u met ja als u in het buitenland ook aftrekposten, zoals specifieke zorgkosten, in mindering kan brengen. Meestal zal dat niet het geval zijn. 1 Er is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ondertekent. Dat is nog niet in werking getreden. De verwachting is dat dit in werking treedt met ingang van het belastingjaar De regelgeving met betrekking tot pensioenen wijzigt vanaf dan aanzienlijk. 2

3 4. Belgisch pensioen De meest voorkomende Belgische pensioenen zijn: wettelijk pensioen overheidspensioen bedrijfspensioen (ook wel groepsverzekering genoemd). Een wettelijk pensioen is een uitkering op basis van de sociale zekerheidswetgeving die u krijgt van de Rijksdienst van Pensioenen (RVP), na een beroepsloopbaan als loontrekkende of zelfstandige. Dit is een uitkering vergelijkbaar met de Nederlandse AOW. België kent ook het nabestaandenpensioen, overlevingspensioen. Een overheidspensioen is een pensioen dat u krijgt als u bij de Belgische overheid hebt gewerkt. Een overheidspensioen wordt meestal uitbetaald door de FOD Financiën (Centrale dienst der vaste uitgaven Pensioenen of CDVU-Pensioenen) na een loopbaan als ambtenaar. Een bedrijfspensioen krijgt u na een dienstbetrekking bij een bedrijf. Vaak is het pensioenkapitaal ondergebracht bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. U ontvangt van de Rijksdienst van Pensioenen jaarlijks een pensioenfiche. Dat is vergelijkbaar met de jaaropgave. Ook van de FOD Financiën ontvangt u een pensioenfiche. De Belgische pensioeninkomsten worden vermeld bij de rubriek: loon, pensioen en uitkeringen uit het buitenland, buitenlandse uitkeringen. U betaalt belasting in België over het overheidspensioen. U betaalt in Nederland belasting over het wettelijk pensioen, het bedrijfspensioen. De belastingheffing over het overheidspensioen wordt volgens het belastingverdrag tussen Nederland en België toegewezen aan België (bronland). Nederland verleent een aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Hiervoor vult u de gegevens van uw Belgisch overheidspensioen rente nogmaals in in de rubriek vrijstellingen en verminderingen, aftrek om dubbele belasting te voorkomen, box 1. U betaalt dan over uw Belgisch overheidspensioen geen inkomstenbelasting. U betaalt hierover wel premies volksverzekeringen. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft mag Nederland de inkomstenbelasting heffen over uw overheidspensioen. Voor de twee resterende vragen verwijs ik naar het onderdeel van de Duitse pensioenen. 3

4 5. Vrijstelling premies volksverzekeringen Nederland heeft vier volksverzekeringen: - de kinderbijslag, - de AOW, - de nabestaandenuitkering Anw; en - de AWBZ. De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, verzekerd is voor deze volksverzekeringen. Iemand die verzekerd is voor de volksverzekeringen moet over het premieinkomen ook premies betalen. Een buitenlandse pensioen behoort tot het premie-inkomen. U betaalt dus over uw Duits en/of Belgische pensioen in Nederland premies voor de volksverzekeringen. Het percentage dat wordt geheven voor de premies voor de volksverzekeringen is relatief hoog. In bepaalde gevallen kunt u vrijgesteld worden van de betaling van deze premies volksverzekeringen. U moet daarbij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om vrijgesteld te zijn van de betaling van de volksverzekeringen moet U wel een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben, waarin staat dat u vrijstelling hebt voor de verzekeringen AOW en Anw. Deze vrijstellingsverklaring kunt u aanvragen bij de SVB. Meer informatie over vrijstelling van de premie AOW en Anw vindt u op of kunt u aanvragen bij: SVB, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, Telefoon: (020) Het is van belang dat u zo snel mogelijk, bij voorkeur nog voor de eerste uitkering van uw buitenlands pensioen, nagaat of u in aanmerking komt voor deze vrijstellingsverklaring. U betaalt geen premie AWBZ als een ander land uw medische zorg betaalt volgens een internationale regeling. Dat moet u wel kunnen aantonen. De Sociale Verzekeringsbank kan u een verklaring geven waaruit dit blijkt. Voor meer informatie en de aanvraag voor vrijstelling voor de AWBZ moet u zich eveneens wenden tot de SVB. Tot 15 maart 2011 werd de vrijstellingsverklaring afgegeven door het College van zorgverzekeringen. Als u beschikt over een vrijstellingsverklaring voor de volksverzekeringen vult u de rubriek vrijstellingen en verminderingen, in het buitenland verzekerd voor de sociale zekerheid in. Als u voor de volksverzekeringen het gehele jaar beschikt over een vrijwaringsverklaring beantwoordt u de betreffende vraag met nee. Als u beschikt over een vrijwaringsverklaring die ingaat in de loop van het jaar vult u de periode in waarin u nog valt onder de volksverzekeringen. 4

5 In dezelfde rubriek zijn nog twee vragen die een toelichting verdienen. Was u in 2012 in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen, maar moest U in die periode in het buitenland over uw inkomen premie voor de sociale zekerheid betalen dan vult u hier het bedrag van de uitkering in waarvoor u in het buitenland premie betaalde. Als u een Duits - en/of Belgisch pensioen ontvangt naast uw Nederlandse AOW zal dat volgens Europese regelgeving niet het geval zijn. U laat dan deze rubriek blanco. Was u een deel van het jaar in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen en was uw periode van premieplicht korter dan de periode van belastingplicht vul dan de vraag 'Inkomen over de periode waarin u niet verzekerd was voor de AOW, de Anw en de AWBZ' in. U vult hier het bedrag van uw buitenlandse inkomsten in die U heeft genoten over de niet in Nederland verzekerde periode. 6. Zorgverzekeringswet Als U verzekerd bent voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bent U ook verzekerd voor de zorgverzekeringswet. U moet dan bij een Nederlandse zorgverzekeraar een verzekering afsluiten voor ziektekosten. Aan de zorgverzekeraar betaalt u de nominale premie. Over uw bijdrageinkomen bent u de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven door de Belastingdienst. Ook over uw Duitse en/of Belgische pensioenen betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De Belastingdienst zal u hiervoor een aanslagbiljet sturen. Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting krijgt u hierover vragen voorgelegd. Aangezien volgens Europese regelgeving slechts één sociaal zekerheidsstelsel op iemand van toepassing kan zijn zal de eerste vraag vrijwel altijd met nee moeten worden beantwoord. Dat zal altijd het geval zijn als u naast uw Nederlandse AOW een Duits en/of Belgisch pensioen ontvangt. Als u een vrijstellingsverklaring voor de AWBZ heeft van de Sociale Verzekeringsbank/College van 5

6 Zorgverzekeringen bent u geen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. De vragen over de Zorgverzekeringswet worden dan niet aan U gesteld. Indien u de eerste vraag met ja heeft beantwoord dan worden twee aanvullende vragen gesteld. Als u over een deel van het inkomen al in een ander land een premie of bijdrage voor een wettelijke regeling van ziektekosten betaalde, vermeld dan het buitenlandse inkomen waarover al een premie of bijdrage is ingehouden in de rubriek correctie inkomensafhankelijke bijdrage. Was u een deel van het jaar in Nederland en een ander deel van het jaar in het buitenland verplicht verzekerd voor ziektekosten, vermeld dan het deel van het bijdrage-inkomen over de periode dat u niet verzekerd was voor de Zorgverzekeringswet, omdat u in een ander land verplicht verzekerd was voor een wettelijke regeling van ziektekosten in de rubriek vermindering inkomensafhankelijke bijdrage. In de rubriek loon zorgverzekeringswet tenslotte vermeldt u het bedrag van de (Nederlandse) jaaropgaven van het loon/uitkering waarover de inkomensafhankelijke bijdrage al is ingehouden. Dit loon voor de zorgverzekering staat op uw (Nederlandse) jaaropgaven vermeld. 7. Samenvatting De belastingheffing en de heffing van premies volksverzekeringen over Duitse en Belgische pensioenen is complex. Enerzijds heeft U te maken met de heffing van inkomstenbelasting. U krijgt te maken met afspraken die landen hebben gemaakt in de belastingverdragen. Helaas zijn deze belastingverdragen niet hetzelfde, waardoor de belastingheffing dan weer aan het woonland en dan weer aan het bronland wordt toegewezen. Daarnaast krijgt u te maken met de heffing van de premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Onder zekere voorwaarden kunt u soms in aanmerking komen voor een vrijstellingsverklaring voor de heffing van premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Dit artikel is voor u een leidraad om uw aangifte inkomstenbelasting juist in te vullen. Auteur: Cyriel Engels, werkzaam bij de Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 6

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht.

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht. Besluit van 7 April 2009, nr. CPP2009/93M, Stcrt. nr. 76 De staatssecretaris van

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T41FD Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie