Vragen en antwoorden VVD over de begroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden VVD over de begroting"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden VVD over de begroting Voorwoord p 10. aan de lastenkant wordt een stelpost van structureel in de begroting opgenomen. Deze stelpost fungeert als buffer voor het geval er zich onverwachte financiële tegenvallers voordoen. In dat geval is het niet nodig meteen weer extra te bezuinigingen, maar kan eerst deze stelpost worden ingezet. Hoe verhoudt dit zich tot (p12): de algemene reserve wordt gebruikt als eerste buffer tegen incidentele tegenvallers (begrotingstekorten, rekeningtekorten)? antwoord: De stelpost dient als buffer voor diverse onzekerheden in de grex, participatiewet, jeugd en wmo, herijking Algemene uitkering en herijking verdeelmodel buig uitkering (bijstand). Programma Algemeen Bestuur p17 Wij brengen partijen bij elkaar om te zorgen dat maatschappelijke initiatieven worden gestart, waarbij vervolgens onze inwoners deze initiatieven verder oppakken. Hoe wordt dit financieel gefaciliteerd? Antwoord: Dit wordt waar nodig gefaciliteerd vanuit bestaande budgetten. Ook maatschappelijke partijen zullen gevraagd worden dit waar mogelijk te faciliteren. p17 Wat willen we bereiken? 2. Een open en interactief intern en extern communicatieklimaat waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van traditionele en moderne digitale en sociale media; 3. Gemeentelijk beleid communicatief, dat wil zeggen in contact met de omgeving tot stand laten komen. p18 Wat gaan we daarvoor doen? 4. Participatie en interactieve communicatie tot een vast onderdeel van het beleidsproces maken. Ook in de Doelenboom op pagina 20 komt dit weer terug: Participatie en interactieve communicatie tot een vast onderdeel van het beleidsproces maken. en Een open en interactief intern en extern communicatieklimaat waarbij gebruik wordt gemaakt van een mix van traditionele en moderne digitale en sociale media Voor de communicatie zien we geen extra middelen terug? We zien hiervoor geen dekking binnen de begroting, noch meerjarenbegrotig. Denkt het College deze fundamentele verschuiving op communcatie te bewerkstelligen zonder extra middelen? Antwoord: De communicatie zal niet extra zijn, maar vooral op een andere manier gaan plaatsvinden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van capaciteit en budgetten uit de gehele organisatie. p19 aanpassen openingstijden publieksbalie Waarin zit deze besparing? Antwoord: Door een efficiente indeling van de bezetting kan er een kleine besparing worden gerealiseerd op het oorspronkelijk aantal geplande uren. p19 wat gebeurt er medio 2016 met de gemeentesecretaris? De kosten detachering gemeentesecretaris vervallen in Antwoord: Dit is nog niet bekend; zal afhankelijk zijn van de stand van zaken rondom het proces van bestuurlijke toekomst Landsmeer. Programma Integrale Veiligheid p22 nulmetingen inbraken en procesverbalen obv Zijn er geen recentere cijfers? Wat zijn de huidige

2 aantallen (2013, 2014)? Antwoord De nulmeting is van 2010, waaraan de doelen zijn verbonden in de begroting. Resultaten 2013 staan in de jaarrekening. Actuele cijfers 2014 volgen bij de evaluatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid in maart punt 3 Wat willen we bereiken: Een openbaar bestuur dat beschermd is tegen risico criminele activiteiten te faciliteren. Wat wordt hiermee bedoeld? Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente wordt beschermd tegen het risico onbedoeld criminele activiteiten te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld. De wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) maakt het mogelijk om onderzoek te laten doen naar ondernemingen die in aanmerking willen komen voor een opdracht. p23 waarin zit de sprong in bijdrage Veiligheidregio van 2016 naar 2017? Antwoord: In het raadsvoorstel van 26 november 2013 inzake de regionalisering van de brandweer is dit aangegeven. Hierbij verwijzen we u naar het betreffende raadsvoorstel. Programma Infrastructuur p25 Wat is faciliteren van twee baggerdepots? Ze moeten op onze grond en blijven van het Hoogheemraadschap of moeten we helpen bouwen o.i.d.? (punt 3 onder water en beschoeiingen) Antwoord: De gemeente Landsmeer heeft een ontvangstplicht voor haar eigen bagger. Soms kan bagger op de kant worden gezet, vaak niet vanwege ruimtegebrek of de baggerkwaliteit. Een groot deel van de bagger mag binnen depots in Landmeer worden verwerkt. Het hoogheemraadschap stelt dat de gemeente in het kader van haar ontvangstplicht moet meewerken aan het beschikbaarstellen van depotcapaciteit binnen een straal van 10 km. Het hoogheemraadschap zal dan de inrichting en het beheer verzorgen en het verwerken van de bagger in het depot. p27 Waarom worden er in begroting 2018 geen investeringen openbare ruimte t.l.v. bestemmingsreserve geboekt? Antwoord: Omdat de bestemmingsreserve in 2017 uitgeput is. In de op 17 december 2013 door de raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2013 is dit al aangegeven. Programma Milieu en Duurzaamheid p29 is er geen recentere nulmeting bij programmaonderdeel I: riolering? Antwoord De nulmeting is van 2008, waaraan de doelen zijn verbonden in de begroting. Resultaten staan in de jaarrekening. Herijking van de doelen heeft thans geen prioriteit. Nog steeds kan worden beoordeeld of de gewenste verbetering is/wordt gerealiseerd. p30 idem % huishoudelijk afval voor nuttige toepassing obv Afvalanalyse / effectrapportage 2010 van Bureau Milieu & Werk te Tilburg. Nulmeting 2008, maar rapport van 2010? Antwoord: Ook hiervoor geldt dat de nulmeting in 2010, waar over 2008 werd gerapporteerd, een basis biedt waartegen het huidige resulaat kan worden afgezet. Programma Groen Ruimte p34 Groene ruimte Meer bewustzijn creëren bij burgers over het effect van de inrichting van het eigen perceel op de openbare ruimte. (3 openbaar groen). Hoe gaan we dat doen? En kost dat niets (communicatie)? Antwoord: Inderdaad zal communicatie door de vakambtenaar moeten worden ingezet om het bewustzijn te vergroten, daaraan zal tijd besteed moeten worden, maar er is een bescheiden vorm van communicatie voorzien, website, Kompas, waarmee geen grote externe kosten gemoeid zijn. p35

3 Op basis van BGT het groenbeheersysteem opnieuw inrichten en actualiseren (1d) Gebeurt dat niet steeds, door het hele jaar heen? Antwoord: Ja. Het systeem wordt nu eenmalig opnieuw ingericht en vervolgens steeds geactualiseerd. Kan het college uitleggen hoe het aantal wijkschouwen maatgevend kan zijn om te bepalen of het doel bereikt is bij het openbaar groen? Antwoord: Het aantal schouwen is niet maatgevend, het resultaat van de schouw geeft het inzicht. p36 Kan het College aangeven hoe de beoogde resultaten ( wat gaan we ervoor doen ) op programmaonderdelen I-2, II-3a/b worden gerealiseerd zonder investeringen? Antwoord: Voor bevorderen van participatie, voorlichting en regionaal overleg zijn middelen nodig in de vorm van tijd, voor investeringen ziet het college geen ruimte. Onder recreatie, noch een ander programmaonderdeel zien we het hotel terug. Bij welk programmaonderdeel hoort het hotel thuis? Ook daar zijn toch investeringen mee gemoeid? Antwoord:In welke richting het dossier zich begeeft is nog niet duidelijk. Programma Werk en Inkomen p40 Het aantal uitkeringsgerechtigden WWB moet in en in zijn. De nulmeting vermeldt het aantal per Wat is het huidige aantal en hoe motiveert het college het gewenste aantal? Antwoord: Het huidige aantal is 120. De verwachting is dat door het voorzichtig aantrekken van de economie, in combinatie met a. nieuwe werkgeversdienstverlening n het kader van de Participatiewet en b. een verhoogde re-integratie-inspanning door sociale zaken, het in 2018 gewenste aantal gehaald wordt. Streefwaarde bij het aantal geslaagde reintegratietrajecten is 5% volgens de tabel. Doen we het dan goed? Waarom is dit percentage zo laag? Antwoord: Er is gekozen voor een percentage van 5% omdat dit binnen het economische kader een haalbare doelstelling is. In deze 5% is niet de reguliere uitstroom inbegrepen. In het verleden bleek dat te hoge ambities niet gerealiseerd werden. Programma Onderwijs p45 Bezuiniging vermeldt verlagen budget bijdrage combinatiefunctionaris met Euro Verderop staat dat incidentele lasten worden toegevoegd van Euro Hoe worden deze beide zaken verklaard en is er in 2015 wel of geen combinatiefunctionaris? antwoord: Het bedrag van ,- was oorspronkelijk voor het netwerk jeugd, maar is in 2013 ingezet voor de combinatiefunctionaris. Dit omdat de scholen destijds aangaven niet voor hun deel zorg te kunnen dragen en het netwerk jeugd geen doorgang meer vond. Eind 2013 is door de scholen aangegeven niet langer te willen continueren met de combinatiefunctionaris en op zoek te gaan naar een andere invulling van de bredeschool. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de scholen om te kijken of er nog draagvlak is voor de bredeschool in Landsmeer en dus over het al dan niet voortzetten hiervan. Indien dit het geval is, is beschikbaar voor de in te zetten combinatiefunctionaris.indien de bredeschool en daarmee de combinatiefunctie stopt, vervalt daarmee de regeling en zullen deze middelen moeten worden terugbetaald. p46 bij investeringen wordt ophogen en vervanen bestrating schoolplein St. Augustinus genoemd. Zijn de schoolbesturen niet per verantwoordelijk voor het buitenonderhoud? antwoord: Dit is inderdaad correct. De investering had niet opgenomen hoeven te worden. Echter eea heeft geen financiële gevolgen. Er zijn geen kapitaallasten geraamd en de voorziening zal niet worden verlaagd. Zie ook p80: vanaf 2015 is het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen overgedragen aan

4 de schoolbesturen. In verband daarmee worden geen onderhoudsbudgetten voor scholen meer in de begroting opgenomen. Programma Welzijn en Volksgezondheid p50 Bij 2B (programmaonderdeel 3) wordt gesteld dat het Dienstencentrum Landsmeer en WonenPlus beiden onverkort gesubsidieerd worden, met de nadrukkelijke aanvullende opdracht Landsmeerders die mogelijk vereenzamen, te bezoeken. Wat zijn de effecten van de extra opdracht op het subsidiebedrag? Antwoord: Met zowel Dienstencentrum Landsmeer als met WonenPlus is tijdens de beleidsvoorbereiding overleg geweest over de aanpassing(en) van hun opdracht. Beiden hebben de aanpassingen geaccepteerd. Bij 3C (programmaonderdeel 3) wordt gesproken over respijtzorg. Voor de kwaliteit daarvan is geen indicator opgenomen? Heeft het College overwogen een vraag hierover in de Omnibusenquête of een andere vragenlijst op te nemen, waar vervolgens een waarderingscijfer uit kan komen? Antwoord: Er wordt overwogen om dit mee te nemen bij het jaarlijks onderzoek van de WMO. p52 Waarom zien we de ca daling in subsidies (van 2014 naar 2015) niet terug in het financieel overzicht van het Programma Welzijn en Volksgezondheid, terwijl de meeste subsidiepsoten op dit programma betrekking hebben? Antwoord: In de begroting op blz 52 wordt gestart met basisjaar Hierin is de daling reeds verwerkt in het saldo lasten op de eerste regel. De vergelijking met 2014 wordt in deze tabel niet gemaakt. Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting p57 Blijkens het voorwoord wil het College de mogelijkheden voor 2 e -lijns bebouwing verruimen. Dit komt schijnbaar niet terug op pagina 57 of elders. Hoe schat het College de risico s van deze verruiming in en welke zijn deze? antwoord: Het college wil in het kader van de bezuinigingsvoorstellen onderzoeken of het verruimen van de mogelijkheden voor 2 e lijns bebouwing een positief financieel effect zal hebben. Daar het onderzoek nog niet is uitgevoerd, is er ook niets over de financiële effecten te zeggen. p58 (Programmaonderdeel II Wonen) We gaan een woonvisie laten opstellen (1a). Gaan we dat niet zelf doen? Antwoord: Nee, RIGO heeft de opdracht gekregen om de woonvisie voor te bereiden, in samenwerking met de ambtelijke organisatie. De Woonvisie en de afspraken met de woningbouwverenigingen komen niet meer terug als we willen meten of we het doel bereikt hebben. Wat zegt het aantal in gebruik genomen woningen over het in werking zijn van een Woonvisie of het vastleggen van afspraken met woningcorporaties? antwoord: De woonvisie is nog niet vastgesteld. Het is mogelijk dat na vaststelling van de woonvisie de doelen zullen wijzigen. p60 Programmaonderdeel VII - Economische Zaken Waarom beperkt het college zich tot regulier overleg met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer en de marktcommissie en breidt zij dit niet uit tot alle ondernemersnetwerken in Landsmeer? Antwoord: Er wordt voor de jaren 2015 en ,5 fte vrij gemaakt voor economische zaken. Ingezet wordt om de recreatieve functie en landschappelijke waarden te versterken. Indien de structurele overleggen worden uitgebreid vergt dit meer formatie. Van de ondernemers zelf mag verwacht worden dat zij zich organiseren om overleg met de gemeente zo efficient mogelijk te maken. p61 Per programma zijn de bezuinigingen in de financiële tabel apart zichtbaar gemaakt en wordt aangegeven wat geïnvesteerd wordt in Op p11 staat dat comform de ingediende motie voor een beleidsmedewerker Economische Zaken 0,5 fte (structurele kosten ) is opgenomen om nieuw

5 beleid te implementeren. Waarom zien we dit niet terug bij Investeringen in het programmaonderdeel Economische Zaken? De beleidsmedewerker wordt wel genoemd onder nieuw beleid in het overzicht incidentele baten en lasten op pagina 67. Antwoord: Dit is niet terug te zien bij het programmaonderdeel Economische Zaken omdat het geen investering is. Algemene Dekkingsmiddelen p65 Kan het College een toelichting geven op de stijging in de begroting 2015 van de baten Toeristenbeslasting (verdubbeling) en in latere jaren (verdriedubelling)? Antwoord: de stijging van deze baten is voor 2015 te verklaren uit de door de raad bij de vaststelling van de Perspectiefnota geaccordeerde verhoging van de toeristenbelasting naar 1,00. Bij de raming van de latere jaren is uitgegaan van een stijging na de realisatie van een hotel. Wat is de post Onroerendzaakbelasting uitbreidingen? Antwoord: Dit betreft de verwachte extra opbrengst ozb als gevolg van de uitbreidingen van het areaal aan woningen. Waar zien we de op p14 gememoreerde verhoging van gemeentelijke belastingen (à 2.25%) terug in deze tabel bij bijvoorbeeld onroerend zaakbelasting? Antwoord: Deze verhoging zit verwerkt in de cijfers in kolom 2015 van de tabel onder de noemer Onroerende zaakbelasting. Overzicht incidentele baten en lasten p67 -verkiezingen (geen verkiezingen in 2017) wel lasten? antwoord: Per abuis staat hier 2017, maar dat moet 2016 zijn. Zie ook blz. 19 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen p77 moet zijn p78 In hoeverre is in de begroting 2015 rekening gehouden met de effecten van actualisatie van (jaartal actualisering tussen haakjes): - Speelbeheerplan Landsmeer (2015) - Gebouwen Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (2015) - Wegen Beheerplan wegen (2015) - Openbare verlichting Beheerplan openbare verlichting (2015) Antwoord: Zodra de actualisatie van de onderhoudsplannen plaatsvind zullen financiële gevolgen worden doorgerekend en indien nodig worden verwerkt. Paragraaf Bedrijfsvoering p84 (Het andere werken) Medewerkers worden niet meer aangestuurd op aanwezigheid maar op resultaat. Werden medewerkers aangestuurd op aanwezigheid? Antwoord: Medewerkers werden in het verleden vooral maar niet uitsluitend- aangestuurd op factoren zoals aanwezigheid en activiteiten (input). In het andere werken verschuift de nadruk sterk naar resultaten (output en outcome) en plaats- en tijdonafhankelijk werken. p85 Wat is een GAP-analyse? Antwoord:: Het doel van de GAP-analyse is om de gemeente te controleren of en in welke mate de maatregelen uit de tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten zijn geïmplementeerd. Ofwel de analyse hoe de huidige beveiligingssituatie zich verhoudt tot de gewenste situatie. p86 Waaruit bestaan kapitaallasten onder budgetoverzicht raad/griffie/rekenkamer? Antwoord: Dit betreft de kapitaallasten m.b.t. de aanschaf van het Raadsinformatiesysteem en de I-pads voor raads- en commissieleden. De afschrijvingstermijn is 4 jaar.

6 p86 Fractieondersteuning Zit dat niet in personeelslasten? Zo nee, wat betreft dezepost? Antwoord: De fractieondersteuning zit niet in de personeelslasten. De fractieondersteuning betreft het recht op ondersteuning conform de gemeentewet artikel 33 en is specifiek geregeld in de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Paragraaf subsidies p94 Wat is de verklaring voor de forse daling in subsidies < in 2015 tov 2014 Antwoord: Door een herschikking van de subsidies heeft er een verschuiving plaatsgevonden van middelen uit de categorie onder de naar de categorie boven de

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie