Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken. Gevraagde beslissing Een krediet van ,-- en een incidenteel bedrag van ,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van Het Nieuwe Werken. Grondslag Facilitair beleidsplan Startnotitie Het Nieuwe Werken: Werken 2.0 in Bunnik Visiedocument Het Nieuwe Werken De Bunnikse Manier van Werken Business case Bunnikse Manier van Werken. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; Een van de conclusies luidde: De grootste indirecte kostenpost is huisvesting. Juist voor deze post is het dan ook goed om te kijken naar potentiële besparingen. Omdat het verminderen van kosten lastig is, immers de grootste post zijn de kapitaalslasten van het gemeentehuis, is het goed om te kijken naar mogelijke inkomsten. Gedacht kan worden aan het permanent verhuren van een deel van het gebouw. Een andere optie is om de vergaderruimten en te verhuren, en aanvullende diensten te verkopen. Om dit te realiseren is gekeken naar de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Er is een inventarisatie gemaakt van de indeling en het gebruik van de werkplekken en het gebruik van de vergaderruimten. De uitkomst hiervan is dat er mogelijkheden zijn voor efficiënter gebruik van de huisvesting. Concrete aanbevelingen/verbeteracties op het gebied van huisvesting zijn: - Indeling kantoorwerkplekken efficiënter maken - Verhoging bezettingsgraad van de werkplekken - Verhuren van de vrijgekomen kantoorruimten - Verhuren van vergaderruimten - Invoeren clean desk policy Vervolgens is onderzocht wat de introductie van Het Nieuwe Werken (HNW), mede in het licht van het voorgaande, voor Bunnik zou kunnen betekenen en wat HNW voor Bunnik (financieel) zou kunnen opleveren. Met het oog hierop is een visie op HNW binnen Bunnik ontwikkeld, de Bunnikse Manier van Werken, waarbij de Bunnikse Manier van Werken (BMW) als volgt is gedefinieerd:

2 2 Onze medewerkers krijgen binnen kaders de ruimte om de voor hen optimale manier van werken te kiezen. Zij worden door een moderne, inspirerende werkomgeving (met moderne middelen) en hun leidinggevenden gevoed om het beste uit zichzelf te halen ten dienste van onze klanten. In Bunnik gaat BMW om het realiseren van het optimale resultaat voor de klant, op een doelmatige manier en binnen een omgeving die de medewerker en de klanten past. Dit resulteert in een hoge klant- en medewerkertevredenheid en een (nog) doelmatiger bedrijfsvoering. De Bunnikse Manier van Werken: 1. Gaat over werken waar, met wie, hoe en wanneer (binnen kaders) de medewerker wil. In de Bunnikse Manier van Werken gaat het erom de werkplek te kiezen die past bij het soort werk dat de medewerker doet (op activiteiten gebaseerde werkplekken). Soms is dat thuis, soms is dat op het gemeentehuis, soms is dat in de kantine van een sportvereniging of in een buurthuis. 2. Geeft de medewerker meer vrijheid in het kiezen van zijn werkplek, maar vraagt daar verantwoordelijkheid voor het leveren van resultaten en taakvolwassenheid voor terug. De Bunnikse Manier van Werken is dus een resultaatgerichte en efficiënte manier van werken. De Bunnikse Manier van Werken steunt op drie pijlers, Bricks, Bytes, Behavior: De fysieke omgeving(bricks): op activiteiten gebaseerde werkplekken en daarnaast ontmoetingsruimten (bijvoorbeeld voor overleg). De ICT-omgeving(Bytes): papierloos werken, (digitale) faciliteiten om buiten kantoor en kantoortijden te werken en voor online samenwerken De mentale omgeving(behaviour): Zelfstandig en resultaatgericht werken, leiding geven, samenwerken op afstand, verantwoordelijkheid nemen, opdrachtgeverschap, opdrachtnemerschap. Uit diverse onderzoeken naar de gevolgen van BMW blijkt dat BMW effecten heeft. Zo zijn er maatschappelijke effecten (b.v. op het milieu als gevolg van minder woon-werkverkeer en papierloos werken), effecten voor de klant (b.v. verruiming van de plaatsen en tijden waarop klanten geholpen worden), effecten voor de organisatie (b.v. kostenbesparing huisvesting) en effecten voor de medewerkers (b.v. hogere medewerkertevredenheid). Een deel van die effecten zijn immaterieel van aard, anderen zijn financieel. Om besparingen en opbrengsten als gevolg van BMW te realiseren zijn echter wel investeringen en eenmalige kosten vooraf noodzakelijk. Deze kosten zijn nodig voor onder meer het aanpassen van het gemeentehuis, het realiseren van de ICT-voorzieningen en het geschikt maken van de werkplekken voor flexibel gebruik. Deze investeringen en eenmalige kosten worden geraamd op totaal ,--. Het grootste deel van deze kosten gaat naar het aanpassing van het gemeentehuis en inrichting van de activiteitgerichte werkplekken. De investeringen, de structurele kosten en de besparingen zijn opgenomen in de Programmabegroting Bij de behandeling van de Kadernota , een half jaar daarvoor, is in de gemeenteraad toegezegd dat een expliciet voorstel aan de raad zou worden voorgelegd om de middelen beschikbaar te stellen. Beoogd effect Realiseren van een (nog) doelmatiger bedrijfsvoering en realiseren van de bezuinigingen. Beschrijving varianten/mogelijkheden - Argumenten alternatief plan 1. Door de implementatie van BMW in Bunnik kan een jaarlijkse besparing van tenminste ,-- op de bedrijfsvoering gerealiseerd worden. Uit de onderbouwing van de Kadernota 2014 blijkt dat een besparing van tenminste ,-- per jaar (2014) mogelijk was. Daarbij is uit gegaan van maximale kosten en uitvoering van het project op korte termijn. In dit eerste onderzoek is uitgegaan van de uitvoering van 1 fase; de verbouwing van 1 etage met de bedoeling om in 2016 een 2 e fase te realiseren. Gelet op de financiële situatie hebben we inmiddels intern een alternatief plan onderzocht of we door middel van een soberdere verbouwing beide fases

3 3 kunnen realiseren binnen het beoogde budget van de kadernota Dit alternatieve onderzoek leert dat de kosten voor de invoering van BMW beperkt kunnen worden terwijl de baten zullen toenemen. Uit dit alternatief onderzoek blijkt dat tenminste een besparing van ,-- over 2015 kan worden gerealiseerd, indien het project ook in 2014 kan worden gerealiseerd. 2. Door de implementatie van BMW in Bunnik wordt niet alleen een besparing gerealiseerd en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering vergroot, maar kan tegelijkertijd de klant- en medewerkertevredenheid vergroot worden. Uit diverse onderzoeken blijken positieve effecten van HNW op de klant- en medewerkertevredenheid. Kanttekeningen - Kosten, baten en dekking De eenmalige kosten van ,-- en de investeringen van ,-- die gemoeid zijn met de implementatie van BMW binnen Bunnik worden geraamd op ,-- De jaarlijkse kosten zijn daarbij als volgt: Incidenteel Structurele kosten Structurele baten fase 1 Structurele baten Alternatief plan , , , , , , , , , , , , ,-- Deze kosten en baten zijn als volgt opgebouwd: Vrijvallende ruimtes Schoonmaak Elektriciteit en verwarming Verhuur 1 uitgaande van twee vleugels à 250 m 2 (Uitgaande van 50% verhuur ) Inkomsten a.g.v. extra facilitaire diensten (b.v. receptie, secretariaat, vergaderingservice, catering) Verkoop kantoormeubilair (Max. 50% i.v.m. gemeubileerde verhuur) Baten fase , , ,-- Baten alternatief plan , , ,-- Personeelslasten Vervangingsbudget (dalend ziekteverzuim) Werving & selectie (o.a. als gevolg van dalend verloop) , , , ,-- Papierloos werken Multifunctionals (geringer aantal machines) 4.000, ,-- Reiskosten , ,-- Totaal , ,-- 1 Gebaseerd op een gemiddelde verhuurprijs van 117,-- per m 2 per jaar; gebaseerd op de gemiddelde huurprijs voor kantoorruimte in Bunnik op maart 2013.

4 Kosten Investeringen (kapitaallasten) Aanpassen gemeentehuis (A) ,-- (p.j.) Inrichting werkplekken (B) (p.j.) Eenmalige kosten Identiteit/karakter kantoorruimte Scheppen digitale thuiswerkplek Ontwikkeling management & medewerkers Variabele kosten (structureel) Digitale thuiswerkmogelijkheden (C) , , , ,-- (p.j.) Totaal jaarlijkse kosten p.j. (=A+B+C) ,-- Plan 1 Alternatief Plan Investeringen en eenmalige kosten , ,-- Jaarlijkse opbrengsten 2014 ( jaarlijkse baten van jaarlijkse kosten , ,-- Deze kosten en baten zijn verwerkt in de begroting vanaf Het realiseren van de baten van ,-- als gevolg van het invoeren van BMW is in 2014 echter niet helemaal realistisch. Bij uitstel van de investering komen de kapitaalslasten van ,-- wel pas voor rekening van 2015 waardoor voor de begroting 2014 een bezuiniging van ruim ,-- als gevolg van invoering van BMW, niet gehaald wordt. In november 2013 is een pilot gestart met het plaats en tijd onafhankelijk kunnen inloggen in de ICT omgeving van medewerkers. Op basis van de huidige ervaringen kunnen we aangeven dat de beoogde besparingen op personeelslasten ook in 2014 kunnen worden behaald. We zullen de nodige investeringen wel moeten uitvoeren om dit ook in de toekomst vast te houden. Daarnaast heeft inmiddels de aanbesteding van de printers plaatsgevonden wat een hogere reductie van de kosten voor de printers geeft dan geraamd. Een deel van de bezuinigingen voor een bedrag van ,-- wordt dan ook als volgt gerealiseerd: reductie van het vervangingsbudget met ,-- reductie van het budget van werving & selectie met ,-- als gevolg van de huidige arbeidsmarktsituatie extra reductie nieuwe printers 9.000,--. De verwachting is dat de resterende bezuiniging 1.600,-- binnen de bestaande begroting kan worden opgevangen. Uitvoering Voor het invoeren van de Bunnikse Manier van Werken zal een projectorganisatie ingericht worden. De projectgroep zal een plan van aanpak ontwikkelen aan de hand waarvan het project De Bunnikse Manier van Werken uitgevoerd zal worden. Tevens zal een projectbestuurder worden aangesteld. In dit geval is dat de Burgemeester als portefeuille houder. De baten van het alternatieve plan zijn niet verwerkt in de kadernota Deze zullen bij de nota van actualisatie meegenomen worden. Bijlagen Startnotitie Het Nieuwe Werken: Werken 2.0 in Bunnik Visiedocument Het Nieuwe Werken De Bunnikse Manier van Werken

5 5 Odijk, 27 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp

6 Nummer De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014; b e s l u i t : Een krediet van ,-- en een incidenteel bedrag van ,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe werken. Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli De raad voornoemd, de griffier de voorzitter raadsvoorstel krediet v2014.doc

7 Voorrondes Open Huis Procedure raadsvoorstel / besluit Onderwerp Krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Bunnikse Manier van Werken Digitaal beschikbaar bij griffie Ja Nee Bijgevoegde stukken Ja Nee Ter inzage Ja Nee Inhoud besluit B&W Datum besluit B&W In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden Bespreken Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie