BIEO Begroting in één oogopslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIEO Begroting in één oogopslag"

Transcriptie

1 BIEO 2016 Begroting in één oogopslag

2 INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de begroting in de loop der jaren. Tenzijn anders aangegeven is de informatie voor het jaar 2014 gebaseerd op de werkelijke gegevens en voor de jaren 2015 en verder gaat het om ramingen. Behandelschema begroting 2016: De begroting 2016 van de gemeente Wierden wordt als raadsvoorstel eerst voorbereid in een gecombineerde informatieronde: * informatieronde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling en Grondgebied op dinsdag 27 oktober Behandeling in de gemeenteraad zal plaatsvinden op dinsdag 10 november De informatierondes en de vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Colofon Dit is een uitgave van de Gemeente Wierden Plantsoenlaan EC Wierden telefoon: website: Oktober

3 KERNGEGEVENS SOCIALE EN FYSIEKE STRUCTUUR Raming per 1 januari 2016 Inwoners Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen (W.S.W.) Sociale zaken WWB/ IOAW/ IOAZ (periodieke bijstand) personen 92 fte 209 personen WMO: - aantal aanvragen vervoer 160 aantal - aantal aanvragen rolstoelen 90 aantal - aantal aanvragen woningaanpassingen 150 aantal Oppervlakte land + water Bebouwing aantal wooneenheden (totaal aantal woningen, inclusief recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen) hectare aantal Wegen - verharde wegen, straten en fietspaden 186 hectare - semiverharde en zandwegen 28 hectare - recreatieve fietspaden 7 hectare - wegkantverbetering (grasbetontegels) 11 hectare Totaal areaal 233 hectare Openbaar groen - m2 groenonderhoud binnen bb-kom 110 hectare - m2 groenonderhoud buiten bb-kom 21 hectare Aantal aansluitingen huisvuil - aantal ophaaladressen riolering - aantal aansluitingen (excl. leegstand) Bestuur en personeel gemeenteraad burgemeester wethouder algemene dienst (o.a. GG, MO, Bedrijfsvoering, exclusief griffie) aantal aantal 19 personen 1,0 fte 2,8 fte 158,6 fte Benieuwd naar meer gegevens over de gemeente Wierden? Zie onze website en zoek bijvoorbeeld op "Wierden in cijfers" 3

4 INWONERS & WONINGEN Ontwikkeling van het aantal inwoners van Wierden b Ontwikkeling van het aantal wooneenheden*1 van Wierden b *1: Een gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden. Gemidddelde huishoudensgrootte per 1 januari ,60 gem. huishoudensgrootte 2,40 2,20 2,00 Wierden Overijssel Nederland bron: CBS 4

5 PROGRAMMA'S GEMEENTE WIERDEN Totaal lasten en baten per programma Programma S Bedrag 2016-B 2017-B 2018-B 2019-B Veiligheid Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Leefomgeving Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Economie en toerisme Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Ruimtelijke ordening en volkshuisve Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Sport, cultuur en onderwijs Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Zorg, welzijn en inkomen Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Bestuur en organisatie Lasten Baten resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Onvoorzien resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal programma na mutaties in reserves Eindtotaal (plus is nadelig, min is voordelig) Totaal lasten en baten S Bedrag 2016-B 2017-B 2018-B 2019-B Lasten Baten Onvoorzien resultaat voor mutaties in reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve saldo mutaties in reserves Totaal resultaat na mutaties in reser In de programmabegroting en de nota van aanbieding is meer informatie over de programma's en de onderliggende cijfers te vinden. 5

6 DE UITGAVEN EN INKOMSTEN NADER BEZIEN De ontwikkeling van de uitgavenstroom (in miljoenen) Categorie 2013-B 2014-B 2015-B 2016-B - salarissen/ sociale lasten 10,0 10,1 9,8 10,2 - rente en afschrijvingen 3,4 3,3 3,4 3,4 - goederen en diensten: * energie 0,4 0,4 0,4 0,4 * overige 6,7 6,3 13,1 7,4 - overdrachten, w.o. subsidies 16,4 16,6 15,7 20,6 - overige uitgaven 1,9 2,7 0,4 0,5 TOTAAL 38,8 39,4 42,8 42,5 De ontwikkeling van de inkomstenstroom (in miljoenen) Categorie 2013-B 2014-B 2015-B 2016-B - Goederen en diensten 3,7 3,0 2,6 6,5 - Overdrachten * belastingopbrengsten 7,4 7,4 7,6 4,3 * overige overdrachten, m.n. Rijk en provincie 6,3 6,3 3,1 3,3 * overige overdrachten, alg. uitkering 17,8 18,7 25,9 25,7 - Overige inkomsten 3,6 3,6 3,1 2,9 TOTAAL 38,8 39,0 42,3 42,7 Risico's in de uitgaven/ inkomsten: Risicocategoriën en risicogebieden zijn in onze organisatie benoemd en dragen bij tot een groter risicobewustzijn. De meest actieve risico's hebben betrekking op: - Grondbedrijf; - WSW; - Decentralisaties; - Rijksbudget bijstand; - Onderhoud kapitaalgoederen, groen en wegen; - Macro-economische ontwikkelingen; - Bouwleges - Gemeentefonds. In paragraaf A Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de programmabegroting is aanvullende informatie over deze risico's te vinden. 6

7 HET WEERSTANDSVERMOGEN Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de gemeente Wierden om financiële risico's/ tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vermogen bestaat uit de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit weerstandsvermogen kan tot uitdrukking worden gebracht door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (= prognose op risico's voor activiteiten). Op basis van de begroting 2016 is de ratio van het weerstandsvermogen 1,3. Berekening ratio: beschikbare weerstandscapaciteit = = 1,28 benodigde weerstandscapaciteit Deze ratio kan als volgt worden gewaardeerd: ratio beoordeling < 0,6 ruim onvoldoende 0,6-0,8 onvoldoende 0,8-1,0 matig 1,0-1,4 voldoende Wierden 1,4-2,0 ruim voldoende > 2,0 uitstekend De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele en structurele weerstandscapaciteit: Incidentele weerstandscapaciteit Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Bestemmingsreserves Stille reserves Reserve Grondbedrijf Onvoorzien incidenteel Totaal Structurele weerstandscapaciteit Onvoorzien structureel Begrotingsruimte Onbenutte belastingcapaciteit Kostenreductie - Totaal In paragraaf A Weerstandsvermogen en Risicobeheersing uit de programmabegroting is aanvullende informatie over het weerstandsvermogen te vinden. Rekeningresultaten van de afgelopen jaren (algemene dienst) Ook de rekeningresultaten van de afgelopen jaren geven een indicatie in hoeverre mogelijke tegenvallers kunnen worden opgevangen. rekeningresultaten inclusief grondexploitatie exclusief grondexploitatie Batig saldo Nadelig saldo Batig saldo Nadelig saldo

8 ONTWIKKELING GEMEENTELIJKE WOONLASTEN Ontwikkeling tarieven Tarieven van belastingen, heffingen en rechten (incl. voorgestelde wijzigingen) Onroerende zaakbelastingen (% van de WOZ-waarde) gebruiker: - niet-woningen 0,0838% 0,0889% eigenaar: - woningen 0,1077% 0,1144% - niet-woningen 0,1045% 0,1111% Afvalstoffenheffing vaste heffing: 70,20 60,60 varaibele heffing: - grijze container: 60 liter 34,20 31, liter 80,40 74, liter 138,00 127,20 - groene container: 25 liter 13,20 13, liter 51,60 54,00 Rioolheffing per perceel 247,20 250,80 Bij de berekening van de woonlasten 2016 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe hertaxatie per 1 januari De tarieven voor de OZB zullen evenredig aan de waardestijging of - daling worden aangepast, om zo de begrote opbrengsten te halen. In paragraaf G Lokale Heffingen in de programmabegroting is aanvullende informatie over de belastingen en heffingen te vinden. Vergelijking belastingdruk met omliggende gemeentes De provincie Overijssel heeft het belastingniveau van de Overijsselse gemeenten in 2014 berekend voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing (zie Belastinguitgave 2014). Bij deze berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde per gemeente volgens het CBS. Momenteel zijn er geen actuelere gegevens beschikbaar. Grafische weergave belastingdruk (voor het jaar 2014)

9 GEMEENTELIJKE WOONLASTEN PER HUISHOUDEN Woonlastenbepalende belastingen en rechten (ná voorgestelde wijzigingen in 2016) belasting/ rechten eigenaar gebruiker Onroerende-zaakbelastingen 269 (uitgaande van gemiddelde woningwaarde Wierden per ter hoogte van ,-) Rioolheffing 251 Afvalstoffenheffing 242 (o.b.v. 140 liter voor groente-, fruit- en tuinafval én 240 liter voor de overige huishoudelijke afvalstoffen) Totaal Totaal te betalen door gebruiker die tevens eigenaar is: 761 Uitgangspunten bij berekening van de woonlasten: Gemiddelde woningwaarde gemeente Wierden volgens CBS, gebruiker is tevens eigenaar, 140 liter groene container, 240 liter grijze container. Ontwikkeling woonlasten per huishouden B Afvalstoffenheffing Rioolheffing OZB-woning 9

10 RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves en voorzieningen Het totaal aan reserves en voorzieningen bedraagt per 1 januari 2016 ongeveer 22,0 miljoen. 1. Algemene reserves De totale algemene reserve bedragen ongeveer 7,7 miljoen. Van de algemene reserve is slechts een gedeelte vrij besteedbaar, namelijk 1,7 miljoen. In de begroting 2016 en meerjarenbegroting staan actiepunten aangegeven, die het inzetten van de 1,7 miljoen nagenoeg geheel noodzakeliijk maken. 2. Reserves grondexploitatie Deze reserve bedraagt 0,45 miljoen en wordt in 2016 aangevuld met 1,71 miljoen om de minimale omvang, die als weerstandsvermogen grondexploitatie nodig is, te bereiken ( ,-). 3. Financieel technische reserves Deze reserves worden structureel ingezet ter dekking van de jaarlijkse uitgaven en zijn dan ook niet vrijbesteeddbaar. Aan financieel technische reserves is 3,9 miljoen bechikbaar 4. Overige bestemmingsreserves Het totaal aan bestemmingsreserves bedraagt ongeveer 1,5 miljoen. De bestemmingsreserves hebben, zoals de naam het al zegt, een bepaalde bestemming en zijn dus niet direct vrij te besteden zonder de bestemming ervan te wijzigen. 5. Voorzieningen Het totaal aan voorzieningen bedraagt ongeveer 8,8 miljoen. De voorzieningen kenmerken zich doordat deze onderbouwd dienen te zijn door een meerjarig plan Het vrij beschikken zonder gevolgen voor het onderliggende meerjarenplan is daarom niet mogelijk. Reserves en voorzieningen per 1 januari 2016 (bedragen x 1.000,-) Algemene reserves (1+2) Bestemmingsreserves (3+4) Totaal reserves Totaal voorzieningen (5) Totaal reserves en voorzieningen Ontwikkeling reserves en voorzieningen x 1.000, Voorzieningen Bestemmingsreserves Algemene reserves B 2016-B Noot voorzieningen: stijging in 2016 komt doordat de reserve riolering naar de voorzieningen gaat. In paragraaf C Financiering in de programmabegroting is aanvullende informatie over de financieringsbehoefte en de rol van de reserves en voorzieningen te vinden. 10

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag) BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Resultaat 2015 in vogelvlucht Het verschil tussen de inkomsten

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Gemeente. Beoordeling begroting Samenvattend overzicht kengetallen. Maak keuze. Begroting. Maak keuze Meerjarenbegroting

Gemeente. Beoordeling begroting Samenvattend overzicht kengetallen. Maak keuze. Begroting. Maak keuze Meerjarenbegroting Behandelend ambtenaar Begroting 2014 is Meerjarenbegroting 2015-2017 is Datum vaststelling begroting 2014 Datum ontvangst begroting 2014 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2014 Aantal woonruimten per 1-1-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening

Nadere informatie

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Ruimtelijke kerngegevens : Ruimtelijke kerngegevens 2016 2017 2018 Oppervlakte

Nadere informatie

Themaraad financiën 3 april

Themaraad financiën 3 april Themaraad financiën 3 april 2017 1 Aanleiding en doelstelling P&C-cyclus Robuust financieel beleid Begroting Financiële positie Risico s Afsluiting Agenda 2 Aanleiding en doelstelling Aanleiding Vanuit

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves

Nadere informatie

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING Begroting 2010 GEMEENTE 0 ALGEMEEN Gaarne alle informatievragen invullen of doorhalen wat niet van toepassing is. Een volledig ingevuld formulier

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014 De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 BEGROTING 2015-2018... 4 3 LASTEN BEGROTING 2015... 5 4 NIEUW BELEID 2015-2018... 6 5 BATEN BEGROTING

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Begroting Inleiding / aanleiding

Raadsvoorstel: Onderwerp: Begroting Inleiding / aanleiding Raadsvoorstel: 2015-1451 Onderwerp: Begroting 2016 Datum: 6 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

Beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. Vaststellen beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

Beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. Vaststellen beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Aan de raad, Onderwerp: Beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Voorstel: Vaststellen beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 1 SAMENVATTING Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

20 september Begrotingswijziging 20 september 2018

20 september Begrotingswijziging 20 september 2018 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 20 september 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 20 september 2018 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Raadsbesluit. Heemstede. Raadsvergadering: 8 en 9 november ONDERWERP Eerste begrotingswijziging 2019

Raadsbesluit. Heemstede. Raadsvergadering: 8 en 9 november ONDERWERP Eerste begrotingswijziging 2019 ONDERWERP Eerste begrotingswijziging 2019 SAMENVATTING In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van: 1. de septembercirculaire 2018/Miljoenennota (hogere verbrandingsbelasting), 2. de structurele

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro) INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

PARAGRAAF 1. Weerstandsvermogen

PARAGRAAF 1. Weerstandsvermogen PARAGRAAF 1 Weerstandsvermogen Algemeen De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich

Nadere informatie

Nota risicomanagement. Gemeente Asten

Nota risicomanagement. Gemeente Asten Nota risicomanagement Gemeente Asten Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)...4 2.2 FINANCIËLE VERORDENING ARTIKEL 212...4 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie

Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie 30 mei 2018 Concerncontrol Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanbevelingen RKC 3 2 1. Inleiding De Rekenkamercommissie (RKC) heeft naar aanleiding

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten

Nota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 180003 20 december 2016 Nota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten 1 Inleiding De nota reserves en voorzieningen dient conform

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 30 november 2017 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Korte inhoud: Jaarlijks worden

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

4e wijziging. Programmabegroting

4e wijziging. Programmabegroting 4e wijziging Programmabegroting 2018 2019 2020 2021 Programmabegroting 2018-2021 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten 2018 2019 2020 2021 Totaal lasten voor wijziging 3.356.856 3.319.831

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Raadsvergadering 10 december R.T.A. Korteland

Raadsvergadering 10 december R.T.A. Korteland RAADSVOORSTEL Datum en nummer 10 november 2015, nummer Raadsvergadering 10 december 2015 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

23 november Begrotingswijziging 23 november 2017

23 november Begrotingswijziging 23 november 2017 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 23 november 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 23 november 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

303077/ november 2017

303077/ november 2017 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. Nieuwenburg 040-2083580 stefannieuwenburg@a2samen werking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 303077/ 306663 2 november 2017 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN In deze paragraaf treft u informatie aan over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen. Aan de orde komt het gemeentelijke beleid een overzicht van de tarieven, een

Nadere informatie

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht

Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Stresstest Een financieel beeld van de gemeente Dordrecht Financiële positie Voor het inzicht zijn meer factoren belangrijk Sluitende begroting Weerstandsvermogen Risico s Weerstandscapaciteit AO/IC Verzekeren

Nadere informatie

3 december n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

3 december n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 3 december 2018 9 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 10916-2018 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.0918 B.17.0918 Landgraaf, 12 mei 2017 ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2018-2022 BsGW Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen

Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen 1 1. Korte introductie 2. Inkomsten van de gemeente 3. Uitgaven van de gemeente 4. instrument begroting 5. Begrotingscyclus 6. Controle

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen. Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Gerda Postma Amtner : W. Kobus Taheakke : Nota

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Presentatie Raadsbegroting 2019

Presentatie Raadsbegroting 2019 Presentatie Raadsbegroting 2019 Presentatie Raadsbegroting 2019 Onderdeel: Kaders & Opbouw begroting Spreker: Ron Stam Nadere verdieping: Opbouw begroting 2019 Marco Lem Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel

Nadere informatie

Belastinguitgave 2007

Belastinguitgave 2007 Belastinguitgave 2007 Gemeentelijke belastingen Voor u ligt weer een nieuwe belastinguitgave, nu voor het jaar 2007. Uit de verzamelde gegevens van de Overijsselse gemeenten blijkt dat de opbrengsten van

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN MID 15 / 016 NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 Aan de raad, Doel en opzet van deze nota Het doel van deze nota is het beleid voor reserves en voorzieningen vast te leggen. Een tweede doel is het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Analyse begrotingsscan 2016

Analyse begrotingsscan 2016 23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente

Nadere informatie

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting

Nadere informatie

11. Paragrafen. Paragrafen

11. Paragrafen. Paragrafen 11. Paragrafen De programmabegroting bevat de volgende paragrafen: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden partijen 5. Financiering Evenals

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI Raadsvoorstel IIIIIIIIIIIIIIIIIIII INI Onderwerp Najaarsnota 2017 Registratienumm er R17.000080 Raadsvergadering 07/11/2017 Portefeuillehouder J. Hordijk Behandelend ambtenaar L. Evers Datum Bijlagen Openbaar

Nadere informatie

Voor de grondexploitaties is voor de rentetoepassing de notitie grondexploitaties van de commissie BBV leidend.

Voor de grondexploitaties is voor de rentetoepassing de notitie grondexploitaties van de commissie BBV leidend. Corsanr. 19B.03350 Uitgangspunten begroting 2020-2023 Inleiding In dit document leggen we de uitgangspunten vast voor de kaderbrief 2019 als voorbereiding op de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023.

Nadere informatie

Programmabegroting 2019

Programmabegroting 2019 Programmabegroting 2019 Toelichting financiële deel Investeringen 2019-2022 47,9 miljoen nieuwe impulsen/investeringen in deze begroting: Inclusieve stad: 5,4 miljoen Duurzame stad: 15,0 miljoen Vitale

Nadere informatie

Maximaal risico TOTAAL

Maximaal risico TOTAAL 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2.1 Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen bestaat

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2018 Versie: 4.0.0.0.0.0 3.2 Paragrafen 3.2.1 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie over de lokale heffingen. Eerst komt de actualiteit aan de orde. Daarna worden

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie