Handleiding aanleveren beladinggegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding aanleveren beladinggegevens"

Transcriptie

1 Handleiding aanleveren beladinggegevens Documentgegevens ProRail Documentnummer VL-PRC331 Link naar document EDMS nummer Versie 4.0 Status Definitief Geldig vanaf 15 december 2011 Meest recente update 15 december 2013 Beheerder Verkeersleiding, stafcluster Incidentenregie Auteur Maikel Tenpierik Verantwoordelijke ProRail Vaststelling MT Incidentenregie Autorisatie ProRail Hans Smits, manager Incidentenregie, 9 december 2013 Toetsing accountteam Richard van Krimpen, accountmanager goederenvervoer, 28 november 2013 Toetsing Keyrail Alexander Scholz, Manager QSE Keyrail, 28 november 2013 Handleiding aanleveren beladinggegevens 1/22

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Grondslag 3 2 Beladinggegevens van goederentreinen Algemeen Reguliere procedure Back-up procedure: verzenden via mail en fax Legenda invuloverzicht wagenlijsten 7 3 Beladinggegevens van rangeerdelen of (een groep) overstaande goederenwagens op emplacementen Algemeen Uitgangspunten Gebruik van IGS Relevante spoorinfrastructuur Reguliere procedure Werkwijze bij technische storingen Generieke back-up procedure: reactief en handmatig aanleveren 19 4 Bereikbaarheid ProRail 21 Handleiding aanleveren beladinggegevens 2/22

3 1 Algemeen 1.1 Grondslag ProRail is Beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur van Nederland. Op de Betuweroute is een deel van deze taken in uitvoering gegeven bij Keyrail. Het beheer omvat o.a.: - De zorg voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de infrastructuur; - De zorg voor het leiden van het verkeer over de infrastructuur. Bij het beheer geeft de Beheerder uitvoering aan de voorschriften die vanwege omgevings-, milieu- en gebruiksvergunningen van toepassing zijn op spoorwegemplacementen en andere onderdelen van de infrastructuur, alsmede aan de aanwijsbeschikkingen voor bedrijfsbrandweren. De zorg voor het leiden van het verkeer omvat tevens de voorbereiding op en de uitvoering van de afhandeling van incidenten. Aan de basis van een effectieve aanpak van incidenten ligt een snelle, juiste en volledige informatievoorziening, met name ook als het gevaarlijke stoffen betreft. Er is hierbij een onderscheid te maken tussen de volgende situaties: 1. Samenstellings- en beladinggegevens van goederentreinen; 2. Samenstellings- en beladinggegevens van rangeerdelen, (groepen van) overstaande goederenwagens of goederentreinen in bewerking op emplacementen. Ad 1. De spoorwegondernemingen verstrekken voor het vertrek van de trein informatie aan de Beheerder over de technische kenmerken van de trein, de samenstelling van de trein en over de beladingstoestand van de voertuigen die in de trein vervoerd worden. Indien er sprake is van het vervoer van gevaarlijke stoffen dient de spoorwegonderneming tevens aan te geven over welke stoffen het gaat en de plaats daarvan in de trein. Dit is vastgelegd in artikel 4 van het Besluit Spoorverkeer. Ad 2. De Beheerder is vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en specifieke voorschriften uit de milieuvergunning of aanwijsbeschikking verplicht om snel en onbeperkt toegang te hebben tot informatie over de gevaarlijke stoffen die op het moment van een incident aanwezig zijn op het emplacement. Ditzelfde geldt ook in andere situaties wanneer het bevoegd gezag (milieudienst, brandweer, inspectie), met legitieme reden, hierom vraagt. De Beheerder dient voor voor emplacementen te beschikken over toegespitste interne noodplannen (RID 1.11 en UIC fiche 201) en zij moet in staat zijn om de informatie over gevaarlijke stoffen van vervoerders (RID ) te verstrekken aan de instanties die deze nodig hebben voor doeleinden van veiligheid, beveiliging of noodmaatregelen (RID ). De Beheerder verstaat hieronder dat gezien ieders verplichtingen in dit verband Beheerder en Spoorwegondernemingen voor de emplacementen zoals vermeld in paragraaf van de Netverklaring te allen tijde de volledige spoorbezetting met de daarop alle aanwezige goederenwagens en hun relevante beladinggegevens moet kunnen overleggen. Deze handleiding maakt deel uit van het in de Netverklaring omschreven aanbod van voorwaarden voor gebruik van de spoorweginfrastructuur en is beoogd om als bijlage bij paragraaf 4.2 van de Operationele voorwaarden deel uit te maken van de Toegangsovereenkomsten. De handleiding geeft een uitwerking van de wijze waarop de Handleiding aanleveren beladinggegevens 3/22

4 informatieverstrekking van beladinggegevens plaatsvindt, met als doel een tijdige, correcte en volledige informatieverstrekking rond gevaarlijke stoffen, in geval van incidenten, te borgen. Op dit document is de wijzigingsprocedure van de Netverklaring ProRail van toepassing. De reikwijdte van dit document betreft de hoofdspoorweginfrastructuur, conform het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen. De procedures van het aanleveren van beladinggegevens zijn onderwerp van periodieke oefeningen, c.q. audits. Voor nadere informatie kunt u terecht bij ProRail Verkeersleiding staf Veiligheid, Logistiek en Vakmanschap, cluster Incidentenregie. 2 Beladinggegevens van goederentreinen 2.1 Algemeen In onderdeel van bijlage 6 Operationele Voorwaarden bij de Netverklaring gemengde net is opgenomen dat een spoorwegonderneming voor elke goederentrein een wagenlijst dient te versturen: bij eerste vertrek op de door ProRail beheerde hoofdspoorwegen, met inbegrip van spoorwegen waarover ProRail het beheer heeft gedelegeerd; bij passage van de beheergrens tussen een door ProRail beheerde spoorweg en een andere spoorweg (= grenspassage). Wagenlijsten worden uiterlijk vijf minuten voor vertrek in Nederland of voor grenspassage vanuit de omliggende Infrastructuur Management gebieden (DB Netz, Infrabel en Bentheimer Eisenbahn) geleverd aan het systeem Online Vervoer Gevaarlijke Stoffen (OVGS). In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe een spoorwegonderneming dit doet. Wijzigingen in de contactgegevens van de spoorwegonderneming geeft de partij tijdig door aan de Functioneel Beheerder van de OVGS-applicatie (contactgegevens, zie hoofdstuk 4). Dit om te borgen dat informatie in OVGS juist gekoppeld wordt en mails met feedback over de verwerking juist verstuurd worden. 2.2 Reguliere procedure U maakt een digitale wagenlijst in XML-formaat en verstuurt die via een VPN of NISverbinding. Indien u het XML bestand via aanlevert doet u dit aan Specificaties van deze methodiek en de te gebruiken formats zijn te vinden in het IDD (interface design document) en het IRS (interface requirements document). De van kracht zijnde versies van deze documenten zijn beschikbaar op Spoorwegondernemingen die wagenlijsten inzenden worden geïnformeerd over het beschikbaar komen van nieuwe versies. Op verzoek is ook een Engelse versie van het IRS beschikbaar. Werkwijze voor het aanleveren van wagenlijsten: U maakt gebruik van het door ProRail voorgeschreven wagenlijstformat. U vult minimaal de verplichte rubrieken in. Dit is aangegeven in paragraaf 2.4: in de kolom verplicht ja/nee. Bij voorkeur vult u indien mogelijk ook de overige rubrieken in. U vult in principe één wagenlijst per trein in. Echter, indien de trein van samenstelling wijzigt, of van rijrichting wijzigt, dan stuurt u een volledig nieuwe wagenlijst ter vervanging van de reeds eerder verzonden wagenlijst. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het invullen van de juiste dienstregelpunten van de deeltrajecten van de trein. Per wagenlijst geeft u via de vermelding van Handleiding aanleveren beladinggegevens 4/22

5 dienstregelingpunten aan, voor welk deelparcours van de trein de onderhavige wagenlijst van toepassing is. In het geval van grensoverschrijdend verkeer gebruikt u altijd de betreffende grensdienstregelpunten in Nederland als start- of eindpunt. Verzenden U stuurt uw digitale wagenlijst naar de Beheerder door middel van het systeem OVGS. U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van uw wagenlijst een automatisch gegenereerde bevestiging dat de wagenlijst ontvangen is. Eventuele foutmeldingen cq waarschuwingen na logische controles op de inhoud van uw wagenlijst zullen ook op deze manier gemeld worden. Aan deze controles kunnen geen rechten worden ontleend door de spoorwegondernemingen. Bij ontvangst van een foutmelding is de wagenlijst niet geaccepteerd.u dient hierop te reageren door deze te herstellen en de wagenlijst opnieuw te versturen. Bij ontvangst van een waarschuwingsbericht wordt aangeraden de gevonden fout te corrigeren om eventuele inhoudelijke fouten in uw wagenlijst te corrigeren (conform RID ). Indien u binnen enkele minuten na verzending geen ontvangstbevestiging in uw mailbox retour krijgt of u ontvangt een foutmelding die niet te herstellen is, kunt u contact opnemen met de ProRail Servicedesk (contactgegevens, zie hoofdstuk 4). Indien de Servicedesk beoordeeld dat het probleem niet op te lossen blijkt, bent u gerechtigd om gebruik te maken van de backup procedure (zie hieronder). Hiervoor krijgt u van de Servicedesk een call-nummer. Attentie: Als de vervoerderscode niet juist is opgegeven krijgt u geen retourmeldingen. Hetzelfde geldt als er geen of onjuiste adressen bij de Functioneel Beheerder OVGS zijn opgegeven voor de betreffende spoorwegonderneming. Attentie: spoorwegondernemingen die in afwachting zijn van een aansluiting op OVGS dienen hun wagenlijst uiterlijk 5 minuten voor vertrek per e mail te sturen naar Werkwijze bij technische storingen Indien u binnen enkele minuten na inzending van uw wagenlijst geen bevestiging ontvangt of een afwijzing met een technische oorzaak ontvangt (beiden worden naar een door u opgegeven adres gestuurd), dan is er mogelijk een technische storing aan het OVGSsysteem. Ook in die situatie geldt dat van iedere goederentrein de samenstellings- en beladingsgegevens vóór vertrek bekend moeten zijn bij de Beheerder.. De spoorwegonderneming die bij storingen in het OVGS-systeem een wagenlijst wilt insturen voor vertrek van een goederentrein moet twee meldingen doen: 1. Ten eerste meldt u de storing bij de Servicedesk van ProRail; bij deze melding ontvangt u een callnummer; 2. Ten tweede meldt u bij de Backoffice van de verkeersleiding dat u gebruik gaat maken van de back-up procedure, met een prognose voor de hersteltijd Ook indien uw eigen systeem een storing heeft die u niet tijdig kunt oplossen, dient u dit telefonisch te melden bij de Servicedesk, samen met een prognose voor de hersteltijd. Hierop vindt vanuit Prorail achteraf controle plaats. Handleiding aanleveren beladinggegevens 5/22

6 Op basis van de melding van de spoorwegonderneming zal de Backoffice een ISVL communicatiekaart maken met daarin het call-nummer, zodat relevante functionarissen van ProRail geïnformeerd zijn dat u tijdelijk gebruik maakt van de OVGS backup-procedure. Als de verstoring verholpen is meldt u bij de Backoffice dat u weer volgens de reguliere procedure gaat werken. BackOffice werkt op basis van deze informatie de communicatiekaart in ISVL bij. Attentie: indien u FATAAL-berichten ontvangt van OVGS als gevolg van inhoudelijke fouten in uw wagenlijst, dan dient u te allen tijde een gecorrigeerde wagenlijst naar OVGS te sturen. U mag dan geen gebruik maken van de back-up procedure. Bekijk bij een eventuele FATAAL - melding daarom goed de genoemde oorzaak en herstel de gerapporteerde fout. Attentie: Indien er aan de zijde van ProRail een storing is in OVGS maakt BackOffice hiervan een algemene communicatiekaart in ISVL aan voor alle spoorwegondernemingen met verwijzing naar de te volgen procedure. Indien de storing wordt afgemeld via ISVL maakt u direct weer gebruik van de reguliere procedure. 2.3 Back-up procedure: verzenden via mail en fax Indien het door een systeemstoring in OVGS of uw eigen systeem niet mogelijk is om via de reguliere procedure uw wagenlijst(en) via het systeem OVGS naar de Beheerder toe te zenden maakt u gebruik van de volgende back-upprocedure: 1. De storing is/wordt gemeld en geregistreerd bij de ProRail Servicedesk en bij Backoffice en er is een ISVL communicatiekaart gemaakt. 2. U levert de wagenlijsten aan per aan in een MS Office of PDF bestandstype. Hierbij verstuurt u telkens 1 wagenlijst per afzonderlijke mail, waarbij u in het onderwerpenveld uitsluitend het treinnummer en de treindatum opneemt. 3. Indien het verzenden per ook niet werkt dan levert u de wagenlijsten aan per fax. o u ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de wagenlijst via het faxapparaat o een ontvangstbevestiging; indien u geen ontvangstbevestiging krijgt via uw faxapparaat, faxt u de wagenlijst nogmaals; krijgt u andermaal geen ontvangstbevestiging dan neemt u telefonisch contact op met ProRail BackOffice. 4. In beide bovenstaande gevallen maakt u gebruik van een duidelijk leesbare opmaak met alle inhoudelijke gegevens zoals deze ook in de reguliere procedure gevraagd worden. Een voorbeeld is hieronder opgenomen. 5. U dient te allen tijde de wagenlijsten achteraf zo snel mogelijk alsnog in OVGS aan te leveren, ook als de trein al rijdt/of gereden heeft. Dit in verband met (wettelijke) rapportages die achteraf worden gemaakt op basis van de wagenlijsten in het systeem OVGS en de automatische informatie-uitwisseling met het IGS systeem (zie hoofdstuk 3). Handleiding aanleveren beladinggegevens 6/22

7 2.4 Legenda invuloverzicht wagenlijsten Omschrijving Verplicht Mogelijke waarden Geadresseerde van het bericht Ja ProRail Naam van de spoorwegonderneming Ja Verkorte naam spoorwegonderne ming Datum en tijd van aanmaken bestand Ja Conform ISO 8601 formaat Uniek gegenereerd kenmerk van Nee Door de spoorwegonderneming spoorwegonderne ming te bepalen uniek kenmerk Treinnummer waaronder de trein gepland Ja Het bij aanvraag is te gaan rijden door ProRail verstrekte (max. vijfcijferige) treinnummer Startpunt van de trein in de op de Ja wagenlijst vermelde samenstelling (VAN). Eindpunt van de trein in de op de Ja wagenlijst vermelde samenstelling (NAAR). Opmerkingen De verkorte naam is gelijk aan die in ISVL wordt gehanteerd. Dit veld kan worden gebruikt als referentie bij eventuele correspondentie. Het treinnummer, samen met de treindatum, is essentieel voor het kunnen herleiden naar de juiste trein. Er wordt gecontroleerd (door het systeem) of het verstrekte treinnummer is toebedeeld aan de betreffende spoorwegonderneming. Het treinnummer is de (maximaal) vijfcijferige VPT-code, zoals o.a. toegepast in de Post21 systemen van ProRail. Voorloopcijfers (bijv. de voorloop 3) mogen niet gebruikt worden. Vertrek is steeds een geldig dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend treinvervoer is dit voor de wagenlijst het eventuele eerste Nederlandse grens-dienstregelpunt. Dienstregelpunten zijn casesensitief, het formaat is eerste letter een hoofdletter en eventuele verdere kleine letters. Een overzicht hiervan is op verzoek beschikbaar en wordt daarnaast driemaandelijks verstuurd via functioneel beheer indien er relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden. Aankomst is steeds een geldig dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend treinvervoer is dit voor de wagenlijst het eventuele eerste Nederlandse grens-dienstregelpunt. Dienstregelpunten zijn hoofdlettergevoelig, het formaat is eerste letter een hoofdletter en eventuele verdere kleine letters. Een overzicht hiervan is op verzoek beschikbaar Handleiding aanleveren beladinggegevens 7/22

8 Treindatum van de trein Ja Conform ISO 8601 formaat. De geplande vertrekdatum en tijd (conform Ja Conform ISO 8601 het verstrekte infrapad). formaat De geplande aankomstdatum en tijd Ja Conform ISO 8601 (conform het verstrekte infrapad). formaat Positie in de trein van de wagen na de Ja locomotief (locomotieven) in tractie. Identificatie van de materieeleenheid Ja 12-cijferig nummer zonder spaties op koppeltekens Beladingstatus Ja L X LQ Gevaaridentificatienummer (GEVI-code) Ja/Nee 1 Conform RID richtlijnen Stofidentificatienummer (UN-code) Ja/Nee 1 Conform RID 1 - Indien een wagen beladen is met richtlijnen slechts één UN-nummer dan kan worden volstaan met één regel in de lijst voor de gehele wagen onder vermelding van het wagennummer. 2 - Indien een wagen beladen is met meer dan één UN-nummer dan dient in de lijst treinsamenstelling voor elk UN-nummer een aparte regel te zijn opgenomen, onder en wordt daarnaast driemaandelijks verstuurd via functioneel beheer indien er relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden. De treindatum van de trein, is de datum waaronder de trein in VKL rijdt. Deze wordt in VKL bepaald door het tijdstip (datum) van de eerste vertrekactiviteit in de dienstregeling. Deze is, samen met het treinnummer, essentieel voor het kunnen herleidingen naar de juiste trein. De plandatum is een aanvullend hulpmiddel bij het herleiden naar de juiste trein en belangrijk voor het bepalen van een tijdige levering. Verzocht wordt om de datum en tijd zo nauwkeurig als bekend te verstrekken. Met datum wordt de vertrekdatum in Nederland bedoeld, dan wel de datum waarop de trein via de grens Nederland in komt. Verzocht wordt om de datum en tijd zo nauwkeurig als bekend te verstrekken. Met datum wordt de aankomstdatum in Nederland bedoeld, dan wel de datum waarop de trein via de grens Nederland uit gaat. De eerste wagen na de tractie krijgt nummer 1. Daarna oplopend nummeren. Locomotieven in tractie of opzending worden niet in de telling meegenomen. De UIC (Union internationale des chemins de fer) gebruikt een wagennummer met een uniek 12-cijferig nummer voor elk voertuig. L = beladen X = leeg Waarbij: X in combinatie met GEVI/UN is leeg niet gereinigd LQ = Beladen met een RID goed in Limited Quantities De beladingstatus dient te wordt opgegeven in hoofdletters. Indien er meerdere containers met verschillende UNnummers op één wagen staan dient deze geregistreerd te worden met het zelfde positienummer en wagennummer van de wagen waarop deze zich bevinden. Hierbij is het nettogewicht het nettogewicht per lading in de container. 1 Verplicht voor gevaarlijke stoffen die onder de RID-richtlijnen vallen. Let op: in een OVGS wagenlijst kunnen maximaal 99 wagen-regels opgevoerd worden. In geval van grote aantallen gevaarlijke stoffen in één of enkele wagens zou dit maximum overschreden kunnen worden. Het is in die gevallen acceptabel om meerdere ladingen met dezelfde GEVI/UN op één wagen te combineren in één wagenregel met opgetelde netto gewichten. Handleiding aanleveren beladinggegevens 8/22

9 vermelding van het wagennummer. Totaalgewicht wagen en lading. Uitgedrukt in tonnen, 1 decimaal nauwkeurig (op 100 tal kilo s nauwkeurig), gescheiden met een komma Netto gewicht: - wagenlading: gewicht van alles wat er op of in de wagen zit. - containervervoer: gewicht van alles wat er in de container(s) zit die op de wagen staat / staan (bij containervervoer is het totaalgewicht dus de som van het eigengewicht van de wagen, het gewicht van de container(s) zelf, en het netto gewicht). Uitgedrukt in tonnen, 1 decimaal nauwkeurig. (zie voorbeelden) Plaats van vertrek of laden van de wagen. (HERKOMST) Plaats van aankomst of lossen van de wagen. (BESTEMMING) Ja Ja/Nee 1 Nee Nee Het totaalgewicht wordt gevraagd voor alle wagens, ongeacht de belading. Altijd moet 1 decimaal genoemd worden (ook indien 0). Het netto gewicht wordt gevraagd voor alle wagens, ongeacht de belading. Met deze definitie van gewichten wordt: -voor verschillende methodes van vervoer een uniforme interpretatie gehanteerd; -zo goed mogelijk aangesloten bij RID (vervoersdocument) Vertrek is steeds een geldig dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend treinvervoer is dit voor de wagenlijst het eventuele eerste Nederlandse grens-dienstregelpunt. Dienstregelpunten zijn casesensitief, het formaat is eerste letter een hoofdletter en eventuele verdere kleine letters. Een overzicht hiervan is op verzoek beschikbaar en wordt periodiek verstuurd via functioneel beheer. Aankomst is steeds een geldig dienstregelpunt. Bij grensoverschrijdend treinvervoer is dit voor de wagenlijst het eventuele eerste Nederlandse grens-dienstregelpunt. Dienstregelpunten zijn casesensitief, het formaat is eerste letter een hoofdletter en eventuele verdere kleine letters. Een overzicht hiervan is op verzoek beschikbaar en wordt periodiek verstuurd via functioneel beheer. Voorbeelden voor het gebruik van het netto gewicht. Voorbeelden netto gewicht positie wagennummer status GEVI UN tot. netto toelichting gew. gew. autodraagwagen beladen met 10 personenauto's à 1,2 t L 47,5 12 van wagens beladen met niet-rid goederen wordt geen informatie gevraagd over het soort lading; er wordt altijd maar één wagenregel opgegeven, ook al zouden er verschillende (niet-rid) goederen geladen zijn; brandstof in de auto's valt niet onder het RID. gasketelwagen beladen met 50,5 t L ,2 50,5 ammoniak vloeistofketelwagen leeg-ongereinigd van methanol X ,5 0 hoewel bij leeg-ongereinigd vervoer sprake kan zijn van meer dan honderd liter restprodukt, wordt als netto massa 0 opgegeven, om (in Handleiding aanleveren beladinggegevens 9/22

10 combinatie met GEVI en UN) aan te geven dat er sprake is van leegongereinigd vervoer containerdraagwagen beladen met een L 45,6 14,4 lege boxcontainer en een boxcontainer met 10 t schroot containerdraagwagen beladen met een boxcontainer waarin pallets met dozen met flessen Strohrum (alc.% 80%, L ,4 12 per verschillende GEVI-UN combinatie moet een wagenregel worden opgegeven totaal gewicht inclusief verpakkingen 12 t) en waarin pallets met dozen met flessen cognac (alc.% 45 %, totaalgewicht inclusief verpakkingen 9 t) L ,4 9 het GEVI moet altijd opgegeven worden (art. 4.1.c Besluit Spoorverkeer), ook al hoeft dat vanuit het RID bij stukgoed niet in de vrachtbriefgegevens te zijn opgenomen containerdraagwagen beladen met twee tankcontainers met elk 23 t aniline L ,8 46 het maakt voor OVGS niet uit of dat (afgeleid van de containerinformatie) dezelfde wagenregel twee keer wordt opgenomen in de wagenlijst, of tot één wordt gecombineerd containerdraagwagen beladen met een boxcontainer waarin verf (vervoerd in blikken in dozen als Limited Quantities, totaal 8,5 t inclusief verpakkingen) en LQ ,9 8,5 waarin ook drums met verfverdunner (totaal 12 t inclusief verpakkingen) L ,9 12 containerdraagwagen, niet beladen X 31,2 0 schuifwandwagen beladen met pallets met dozen waarin navullingen met inkt, brandbaar, vervoerd als Limited Quantities (totaal 12,5 t) LQ ,3 12,5 Standaardgegevens gebruikte wagens: gasketelwagen ZAGS, nr , 4 assen, eigengewicht 34,7 t vloeistofketelwagen ZACNS, nr , 4 assen, eigengewicht 25,5 t containerdraagwagen, nr , 6 assen, eigengewicht 31,2 t autodraagwagen LAAERS, nr , 4 assen, eigengewicht 35,5 t tankcontainer, 20 voet, maximale inhoud 24 m3, eigengewicht 3,8 t boxcontainer, 20 voet, inhoud 33 m3, eigengewicht 2,2 t Handleiding aanleveren beladinggegevens 10/22

11 3 Beladinggegevens van rangeerdelen of (een groep) overstaande goederenwagens op emplacementen 3.1 Algemeen In onderdeel van bijlage 6 Operationele Voorwaarden bij de Netverklaring gemengde net, alsmede in bijlage 10 bij Netverklaring Keyrail, is opgenomen dat een (goederen-) spoorwegonderneming de positie van goederenwagens tijdig en volledig dient te registreren en beschikbaar te stellen aan de Beheerder. Deze verplichting geldt op de paragraaf van de Netverklaring vermelde emplacementen, met inbegrip van de met die emplacementen verbonden stamlijnen en raccordementen die onderdeel zijn van de hoofdspoorweginfrastructuur. Het gaat daarbij om informatie over de positie en (alleen in geval van gevaarlijke stoffen) de lading van elke goederenwagen. 3.2 Uitgangspunten Voor de uitvoering van deze verplichting wordt onder tijdig verstaan dat de spoorwegonderneming elke wijziging in de verblijfplaats van wagens (door rangeerhandelingen, door aankomst/vertrek per trein, door overbrenging van/naar spooraansluitingen) registreert en de informatie daarover beschikbaar stelt binnen een tijdvenster van 5 minuten vóór vertrek tot 5 minuten ná aankomst van een rangeerdeel op een spoor. Het gaat hierbij om handelingen waarbij wagens worden verplaatst naar andere sporen en/of waarbij de volgorde of oriëntatie binnen een groep wagens op een spoor wordt gewijzigd, zowel binnen het emplacement als ook bij verplaatsing van en naar sporen van derden (zoals naar bedrijfsaansluitingen of sporen van NS Spooraansluitingen). De Beheerder registreert op de betrokken emplacementen op spoornummerniveau de aankomst en het vertrek van treinbewegingen onder treinnummer en waarvoor een wagenlijst beschikbaar is in het OVGS systeem. Hierbij worden alleen treinbewegingen geregistreerd met de rijkarakteristiek GO, OHM, WTR, MP, UFM, UST, VST en STM. De Beheerder draagt zorg voor de informatieverstrekking aan de externe- en interne hulpdiensten en - op legitiem verzoek - aan bevoegd gezag. De benodigde informatie per spoorwegonderneming, per spoor, rangeerdeel of groep van wagens is als volgt: Dienstregelpunt en spoornummer; per wagen: Volgordenummer (genummerd vanaf vast oriëntatiepunt, door de Beheerder bepaald per emplacement); Wagennummer, Beladingstatus Bruto gewicht In het geval van RID-ladingen: per lading het gevaaridentificatienummer en UN nummer, netto gewicht en eventuele indicatie van beperkte hoeveelheden (LQ) (conform paragraaf 2.4) ProRail levert geen informatie aan de hulpdiensten of inspecties over treinen uit OVGS welke volgens de wagenlijst in OVGS hun geplande begin- of eindpunt of tussenstop hebben op het betreffende emplacement, omdat deze treinen mogelijk in bewerking kunnen zijn. Deze informatie dient door de spoorwegonderneming aangeleverd te worden conform de procedure beschreven in paragraaf 3.5. Van overige doorgaande treinen die niet hun begin- of eindpunt hebben op het betreffende emplacement stuurt ProRail wel de wagenlijst uit OVGS door. Handleiding aanleveren beladinggegevens 11/22

12 Rangeerdelen en wagens die staan ingeboekt in het plan- en monitorsysteem KijfDIS op Kijfhoek worden automatisch en doorlopend in het IGS systeem geregistreerd. Spoorwegondernemingen hoeven deze informatie niet separaat in te sturen, maar blijven wel verantwoordelijk voor de inhoud. 3.3 Gebruik van IGS Ter ondersteuning van de registratie en informatieverstrekking stelt de Beheerder tegen nihil het systeem IGS en aanverwante onderdelen (zoals de webapplicatie en mobiele applicatie) ter beschikking aan de spoorwegondernemingen. De aangeboden IGS dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: Het central registratiesysteem IGS, waarin op dienstregelpunt- en spoorniveau informatie over de positie en inhoud van wagens kan worden bijgehouden via één van de onderstaande invoermethoden: Invoermethode #1: systeemberichten voor het insturen van rangeerberichten vanuit een eigen bedrijfsvoeringsysteem. De Functioneel Beheerder IGS kan op verzoek de handleiding en specificaties van deze berichten en de diverse interface-mogelijkheden aanleveren. Invoermethode #2: webinterface om via een webbrowser de IGS registratie te raadplegen, rangeerberichten in te geven en correcties te maken (primair voor gebruik in de binnendienst). Invoermethode #3: de Digitale Rangeer Assistent, een mobiele app waarmee rangeerberichten ingegeven kunnen worden (primair voor de buitendienst). Beheerorganisatie: elk van deze middelen wordt volcontinue (24*7) beheerd en ondersteund vanuit de ProRail Servicedesk. Voor het gebruik van deze invoermiddelen wordt op verzoek opleidings- en trainingsmateriaal beschikbaar gesteld. Attentie: Het staat spoorwegondernemingen vrij om in overleg met de Beheerder andere systemen en procedures in te zetten indien geborgd is dat de Beheerder snel en onbeperkt toegang heeft tot de benodigde informatie en de Beheerder dit zonder belemmeringen kan integreren met de informatie die zij van andere spoorwegondernemingen krijgt. Waar in deze handleiding hierna over IGS wordt gesproken kan ook gelezen worden het systeem dat spoorwegonderneming en Beheerder als alternatief voor IGS zijn overeengekomen. 3.4 Relevante spoorinfrastructuur Hoofdspoorweginfrastructuur Melding van spoorbezetting is verplicht voor de emplacementen (inclusief stamlijnen en raccordementen) zoals genoemd in paragraaf van de Netverklaring. Het IGS systeem gebruikt hiervoor spoorinfra-informatie uit de ProRail InfraAtlas (voor elke spoorwegonderneming opvraagbaar en periodiek geleverd wanneer er relevante updates zijn). Huursporen en sporen binnen tijd/ruimtesloten geven spoorwegondernemingen de tijdelijke beschikking over spoorcapaciteit, maar voor deze sporen moet desalniettemin een IGSregistratie worden bijgehouden. Oriëntatiepunten Voor het vastleggen van de correcte volgorde van een set van wagens op een spoor dient uitgegaan te worden van een vast oriëntatiepunt dat per emplacement door de Beheerder is bepaald. Voor IGS is in aanvulling op de dienstregelpunten en sporen van de Handleiding aanleveren beladinggegevens 12/22

13 hoofdspoorweginfrastructuur een overzicht van oriëntatiepunten per dienstregelpunten opgesteld, dat beschikbaar wordt gesteld via de Functioneel Beheerder IGS. De oriëntatiepunten worden ook automatisch getoond in de IGS webschermen en de DRA. Bedrijfssporen Om te borgen dat de IGS-registratie over de door ProRail beheerde emplacementen juist blijft, dienen ook rangeerbewegingen van en naar bedrijfssporen geregistreerd te worden. Hiervoor ondersteunt IGS de mogelijkheid dat spoorwegondernemingen per dienstregelpunt zelf één of meerdere bedrijfssporen in de registratie kunnen aanmaken waar wagens van en naartoe kunnen worden verplaatst. De informatie over wagens op dergelijke bedrijfssporen is geen onderdeel van de informatie die geleverd wordt aan hulpdiensten en inspecties. Vrije baan Voor een volledige administratie van wat er staat op een emplacement heeft IGS naast de registratie van rangeerbewegingen ook informatie nodig over de aankomst en het vertrek van treinbewegingen die onder treinnummer van of naar de vrije baan gaan. Hier is geen handeling vanuit spoorwegondernemingen voor nodig. Deze informatie wordt aangeleverd vanuit de systemen en processen van ProRail Verkeersleiding: als gevolg van aankomst of vertrek van een trein wordt de bijbehorende OVGS-wagenlijst gebruikt om wagens op het juiste dienstregelpunt en spoor bij- of af te boeken. 3.5 Reguliere procedure Rangeerberichten voor de hoofdspoorweginfrastructuur De ondergaande aanwijzingen gelden voor het registreren van rangeerbewegingen met wagens die zich reeds op de hoofdspoorweginfrastructuur (emplacementen, raccordementen en stamlijnen) bevinden. Vertrek met een rangeerdeel van openbare emplacementen, raccordementen en stamlijnen Direct voor het in beweging komen verstuurt de spoorwegonderneming een vertrekbericht naar IGS met een correcte weergave van de aangehaakte wagens en in de juiste volgorde gezien vanaf de loc. Aankomst met een rangeerdeel op openbare emplacementen, raccordementen en stamlijnen Bij aankomst met een rangeerdeel op een spoor met de intentie of verwachting wagens aan of af te koppelen en/of langer dan 5 minuten stil te staan geeft de spoorwegonderneming altijd een aankomstbericht voor het gehele rangeerdeel. Daarbij vermeldt de spoorwegonderneming ook het juiste dienstregelpunt, spoornummer en de oriëntatie van het rangeerdeel ten opzichte van het geldende oriëntatiepunt. Bijzonderheden / interpretatie Er is geen aankomst- en vertrekbericht nodig bij rijrichtingkering tijdens rangeren (de volgorde vanaf de loc blijft ongewijzigd en de wagens staan niet langer dan vijf minuten stil). Er is geen aankomst- en vertrekbericht nodig indien kort gestopt wordt voor overwegbediening of lokale wisselbediening, tenzij het te verwachten is dat de stilstand langer dan vijf minuten gaat duren of onverhoopt langer dan vijf minuten duurt. Bij kopmaken (dus waarbij de loc aan de andere zijde van een verder onveranderd rangeerdeel wordt geplaatst) wordt altijd een aankomstbericht voor het gehele rangeerdeel verstuurd. Vlak voor vertrek wordt er een vertrekbericht voor het gehele rangeerdeel verstuurd met de nieuwe richting van de wagens gezien vanaf de loc. Handleiding aanleveren beladinggegevens 13/22

14 Als een aankomst direct gevolgd wordt met een vertrek, waarbij een deel van het rangeerdeel achtergelaten zal worden, dient altijd eerst een aankomstbericht voor het gehele rangeerdeel te worden gestuurd, gevolgd door een vertrekbericht voor de wagens die weer mee gaan. Ook elke andere aanleiding voor stilstand/oponthoud is aanleiding voor een aankomstbericht van het gehele rangeerdeel. Spooraannemers die op een emplacement naar een buitendienststelling gaan dat uit meerdere sporen bestaat, mogen tijdelijk de betrokken wagens registreren op een btd (buitendienst) spoor of een zelf aangemaakt bedrijfsspoor. Zie ook het hoofdstuk 3.5.3, Omgaan met wagens van andere spoorwegondernemingen Rangeerberichten betreffende bedrijfssporen Voor het registreren van rangeerbewegingen van en naar bedrijfssporen (van bijvoorbeeld een haventerminal, producent of verlader) gelden dezelfde uitgangspunten als voor de registratie op de hoofdspoorweginfrastructuur. Vertrek van een bedrijfsspoor Direct voor het in beweging komen verstuurt de spoorwegonderneming een vertrekbericht met een correcte weergave van de aangehaakte wagens en in de juiste volgorde gezien vanaf de loc. De spoorwegonderneming dient te zorgen dat de juiste wagennummers en hun inhoud vastgelegd worden bij het vertrekbericht van dat bedrijfsspoor behorende bij het dienstregelpunt. Aankomst op een bedrijfsspoor Bij aankomst met een rangeerdeel op een bedrijfsspoor verwijderd de spoorwegonderneming de wagens uit IGS of geeft de spoorwegonderneming een aankomstbericht van het gehele rangeerdeel op een (zelf gedefinieerd) bedrijfspoor, behorende bij het dienstregelpunt. Bijzonderheden / interpretatie Elke spoorwegonderneming kan zelf één of meerdere feitelijke of fictieve bedrijfssporen per dienstregelpunt definiëren, waar wagens van en naar kunnen worden gerangeerd en waarop wagens handmatig kunnen worden aangemaakt voor toekomstige rangeeractiviteiten. Spoorwegondernemingen kunnen bedrijfssporen en de voorraad daarop niet van elkaar zien. De informatie is ook niet zichtbaar voor de Beheerder, wordt niet buiten IGS opgeslagen en kan ook niet gedeeld worden met derden of gebruikt worden in rapportages. Indien een rangeerbeweging plaatsvindt tussen twee verschillende bedrijven waarbij over de hoofdspoorweginfrastructuur wordt gereden (ook al is het de intentie om daar niet te stoppen) verstuurt de spoorwegonderneming altijd voor vertrek een vertrekbericht van het originele bedrijfsspoor. Bij aankomst stuurt de spoorwegonderneming een aankomstbericht op het bedrijfsspoor van het andere bedrijf. De wagens zijn daarmee in de IGS registratie tijdelijk zichtbaar als in transit op het hoofdspoor. Rangeerbewegingen tussen sporen binnen een enkel bedrijfsterrein mogen worden geregistreerd in IGS, maar dit is niet noodzakelijk en niet zichtbaar voor anderen dan de spoorwegonderneming zelf Omgaan met wagens van andere spoorwegondernemingen In de IGS registratie zijn op de sporen van de hoofdspoorweginfrastructuur alle wagens zichtbaar die in IGS bekend zijn. Voor een spoorwegonderneming zijn van wagens die als laatste door een andere spoorwegonderneming zijn geregistreerd slechts beperkte gegevens Handleiding aanleveren beladinggegevens 14/22

15 zichtbaar, te weten het wagennummer en eventuele GEVI en UN codes van de lading. Het is wel mogelijk om rangeerberichten te versturen voor wagens van andere spoorwegondernemingen.. Handleiding aanleveren beladinggegevens 15/22

16 Overnemen van wagens van een andere spoorwegonderneming in het IGS systeem Een spoorwegonderneming kan in IGS een wagen op twee manieren overnemen: Het versturen van een overname bericht naar IGS (zonder rangeerhandeling); Het versturen van een vertrekbericht voor een rangeerdeel met daarin één of meerdere wagens van een andere spoorwegonderneming. Beide berichten worden op één van de volgende wijzen behandeld, afhankelijk van de gebruikte systemen: Met de IGS webinterface en de DRA: de spoorwegonderneming krijgt vóór uitvoering van het bericht expliciet de melding dat de verantwoordelijkheid van één of enkele wagens naar zichzelf over dreigt te gaan en krijgt daarbij de keuze om dit te bevestigen of te annuleren; Met een systeemkoppeling: hierbij wordt het overname- of vertrekbericht altijd verwerkt. Bij de verwerking van het overname- of rangeerbericht krijgen beide spoorwegondernemingen ter kennisgeving een bericht per waarin vermeld staat dat de verantwoordelijkheid over de wagen(s) is overgegaan naar de andere spoorwegonderneming en op welke datum en tijd dat is gebeurd. Het is niet mogelijk om een overname via het systeem ongedaan te maken. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de operationele dienst van de andere spoorwegonderneming met het verzoek of deze een eigen overnamebericht instuurt over de betreffende wagens. Bijzonderheden Het is niet mogelijk om de verantwoordelijkheid over een wagen actief aan een andere spoorwegonderneming te geven. Neem hiervoor contact op met de operationele dienst van de andere spoorwegonderneming met het verzoek of deze een overnamebericht instuurt voor de betreffende wagens Corrigeren van foutieve informatie in IGS Indien een spoorwegonderneming constateert dat de informatie over wagens en hun beladingen onjuist is, dient dit per direct gecorrigeerd te worden. Fouten kunnen onder andere betrekking hebben op volgorde en oriëntatie van wagens, de belading van wagens, wagens die onterecht staan op een spoor of die onterecht op een spoor ontbreken. Corrigeren van fouten in de eigen IGS administratie De spoorwegonderneming die constateert dat de eigen informatie in IGS niet overeenkomt met de fysieke situatie op het spoor dient dit per direct te corrigeren door een correctiebericht te sturen voor de betreffende wagen(s). Correctieberichten wijzigen informatie over wagens zonder daarvoor rangeerberichten te gebruiken. Corrigeren van fouten in de IGS administratie van andere spoorwegondernemingen Een spoorwegonderneming die constateert dat de informatie in IGS over wagens van andere spoorwegondernemingen niet overeenkomt met de fysieke bezetting op een emplacement, dient hier direct melding van te maken bij het ProRail Meldpunt IGS. Het ProRail Meldpunt IGS stelt vast welke partij verantwoordelijk is voor de foutieve informatie en spreekt deze daarop aan met als opdracht de fout direct te herstellen. Tevens worden deze bevindingen in geval deze veroorzaakt blijken door een spoorwegonderneming - doorgegeven aan ProRail en Keyrail Accountmanagement. Corrigeren van fouten in de infra-gegevens Indien geconstateerd wordt dat in IGS de informatie over de fysieke infrastructuur niet klopt, dient dit gemeld te worden bij het ProRail Meldpunt IGS. Deze zal vervolgens de Functioneel Beheerder informeren die samen met RIGD/Loxia de melding controleert. Handleiding aanleveren beladinggegevens 16/22

17 3.5.5 Aankomst en vertrek van treinen op emplacementen Het IGS systeem is zodanig ontworpen dat in alle gevallen op CBG (= Centraal Bediend Gebied) IGS automatisch wordt bijgewerkt bij aankomst of vertrek van een trein onder treinnummer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de automatische treindetectie die in veel sporen is ingebouwd, met uitzondering van de NCBG (Niet Centraal Bediende Gebieden)- sporen. Automatische treindetectie is hier niet aanwezig Werking van de automatische registratie van treinverplaatsingen Werking van de automatische aankomst- en vertrekberichten van treinen Wanneer een verplaatsing van een trein onder treinnummer wordt gedetecteerd, ontvangt IGS automatisch een vertrek- dan wel aankomstbericht van het betreffende treinnummer, de treindatum, het dienstregelpunt en het spoornummer en het voorlaatste dienstregelpunt (indien relevant). IGS vraagt vervolgens automatisch de digitale wagenlijst op uit het OVGS systeem, die door elke spoorwegonderneming uiterlijk 5 minuten vóór vertrek van een trein aangeleverd dient te zijn. In het geval van een vertrekbericht van een trein (naar een ander spoor of naar een ander dienstregelpunt) worden alle wagens die zijn opgenomen in de bijbehorende wagenlijst automatisch uit IGS verwijderd (ongeacht hun locatie, tenzij de wagens op een bedrijfsspoor staan). Dit geldt ook voor wagens die geregistreerd staan op naam van een andere spoorwegonderneming: er vindt dan automatisch een overname van de wagens plaats volgens de eerder beschreven werking. De OVGS wagenlijst is in alle gevallen leidend; In het geval van een aankomstbericht van een trein worden de wagens uit de OVGS wagenlijst op het aankomstspoor geregistreerd, waarbij de volgorde wordt afgeleid van de rijrichting van die trein (gebaseerd op het vorige gepasseerde dienstregelpunt). Als deze wagens al ergens in de IGS registratie staan (al dan niet op naam van dezelfde spoorwegonderneming) dan wordt dit direct gecorrigeerd (inclusief eventueel het overnemen van de wagens volgens de eerder beschreven werking). Bijzonderheden / interpretatie In het geval een trein onder treinnummer zich verplaatst naar een NCBG-spoor vindt er geen automatische detectie plaats. In dit geval wordt door de verantwoordelijke treindienstleider van ProRail handmatig de aankomstmelding voor deze trein doorgegeven aan IGS. Wanneer de handmatige registratie niet of niet goed heeft plaatsgevonden, neemt de spoorwegonderneming contact op met de verantwoordelijke treindienstleider Handmatige registratie van treinverplaatsingen Werking van de handmatige aankomst- en vertrekberichten van treinen Indien een spoorwegonderneming geen of te laat een wagenlijst voor een trein naar OVGS heeft gestuurd of de back-up procedure OVGS heeft gebruikt, is het mogelijk dat het automatisch toevoegen of verwijderen van de wagens van de betreffende trein door IGS niet is gelukt. In deze gevallen is het mogelijk om via de IGS webinterface voor deze trein handmatig een aankomst- of vertrekbericht te sturen, waarbij IGS opnieuw OVGS zal raadplegen voor de wagenlijst en de wagens conform de melding af of bijboekt. 3.6 Werkwijze bij technische storingen Er kunnen technische storingen optreden in IGS of de daaraan gekoppelde (bron)systemen, te weten de DRA-app s, OVGS, AVM, KijfDIS en vervoerderspecifieke systemen. Zolang het Handleiding aanleveren beladinggegevens 17/22

18 bijhouden van de rangeeradministratie mogelijk is via de IGS webschermen hebben spoorwegondernemingen te allen tijde de mogelijkheid om de IGS registratie bij te houden (ook bij uitval van de DRA of de koppelingen met eigen bedrijfsvoeringsystemen). Alleen wanneer IGS dienst of cruciale bronsystemen volledig zijn verstoord zal er met alle spoorwegondernemingen tijdelijk overgestapt worden op de generieke back-up procedure voor het aanleveren van beladinggegevens. Dit kan uitsluitend gebeuren bij één van onderstaande storingssituaties: Het centrale IGS systeem en de webschermen zijn tijdelijk niet beschikbaar Hoe te signaleren: o Inloggen en werken met de IGS webschermen is niet meer mogelijk o Wanneer dit wordt opgemerkt moet de storing direct aangemeld worden bij de ProRail Servicedesk, waarna de ProRail Backoffice een ISVL communicatiekaart aanmaakt voor alle spoorwegondernemingen. Tijdelijke werkwijze: o De rangeerhandelingen kunnen niet worden vastgelegd. Het rangeren gaat door zonder IGS registratie; o Bij een incident/oefening/inspectie wordt de generieke back-up procedure gebruikt (zie hieronder). Herstel: o Na functieherstel wordt dit vermeld in de aangemaakte ISVL communicatiekaart; o De informatie in IGS kan achterlopen op de werkelijkheid en kan dus nog niet direct worden gebruikt. Elke spoorwegonderneming corrigeert daarom de eigen IGS-registratie overeenkomstig de actuele situatie op de betrokken emplacementen door eigen wagens te verplaatsen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen; o De tijd waarbinnen de administratie moet worden hersteld is gelijk aan de duur van de storing met een maximum van 4 uur, gemeten vanaf het moment dat functieherstel is vermeld in de ISVL communicatiekaart. Als deze termijn niet gehaald kan worden, moet dit vooraf door de spoorwegonderneming gemeld worden bij de Backoffice. Attentie: als de DRA een melding geeft dat de IGS server niet gevonden kon worden of als vervoerderspecifieke systemen niet werken, maar IGS is nog operationeel en te bedienen via de webschermen, wordt geen gebruik gemaakt van de bovengenoemde tijdelijke werkwijze Storing met Aankomst/Vertrek melder of storing met OVGS Hoe te signaleren: o Als spoorwegonderneming merkt u dat IGS foutieve informatie over treinen op emplacementen bevat (teveel/te weinig wagens); o Wanneer dit wordt opgemerkt moet de storing direct gemeld worden bij de ProRail Servicedesk, waarna de ProRail Backoffice een ISVL communicatiekaart aanmaakt voor alle spoorwegondernemingen; o Let op: indien in de IGS administratie een trein ontbreekt die is aangekomen op een niet-gedetecteerd spoor, moet contact opgenomen worden met de treindienstleider die een handmatige aankomstmelding van uw trein in IGS zal invoeren; o Het is ook mogelijk dat ProRail de technische fout automatisch opgemerkt. Ook dan wordt een ISVL communicatiekaart aangemaakt. Tijdelijke werkwijze: Handleiding aanleveren beladinggegevens 18/22

19 o De rangeerhandelingen met tussentijds aangekomen treinen kunnen niet worden vastgelegd. Overige handelingen zijn nog wel mogelijkl; o Als alleen de Aankomst/Vertrek Melder is verstoord kunnen spoorwegondernemingen handmatig een aankomstmelding invoeren in de IGS webschermen. o In andere gevallen zal het rangeren doorgaan zonder IGS registratie. Bij een incident/oefening/inspectie wordt de generieke back-up procedure gebruikt (zie hieronder). Herstel: o Na functieherstel wordt dit vermeld in de aangemaakte ISVL communicatiekaart; o De informatie in IGS kan achterlopen op de werkelijkheid. Elke spoorwegonderneming corrigeert de eigen IGS-registratie overeenkomstig met de actuele situatie op de betrokken emplacementen door eigen wagens te verplaatsen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen; o De tijd waarbinnen de administratie moet worden hersteld is gelijk aan de duur van de storing met een maximum van 4 uur, gemeten vanaf het moment dat functieherstel is vermeld in de ISVL communicatiekaart. Deze tijd wordt vermeld in de ISVL meldkaart. Als deze termijn niet gehaald kan worden, moet dit vooraf door de spoorwegonderneming gemeld worden bij de Backoffice. Attentie: Als u gebruik maakt van de DRA en meerdere gebruikers melden een generieke fout in DRA (zoals het bericht IGS-server niet gevonden ), dan gebruikt u de IGS webschermen als tijdelijke werkwijze. Meld de storing direct bij de ProRail Servicedesk, zodat zij het probleem kunnen herstellen. Er zal ook een ISVL communicatiekaart aangemaakt worden, maar de generieke back-up procedure zal niet gebruikt worden. Attentie: Technische storingen in het gebruik van IGS moeten altijd eerst door de spoorwegonderneming zelf worden onderzocht om uit te sluiten dat de oorzaak aan eigen systemen of verbindingen ligt. Het melden van de technische storing aan de ProRail Servicedesk dient daarbij zoveel mogelijk door een ICT helpdesk/coördinator/wachtdienst te gebeuren, zodat de problemen goed omschreven worden en er ondersteund kan worden bij diagnose en herstel. 3.7 Generieke back-up procedure: reactief en handmatig aanleveren De generieke back-up procedure treedt in werking indien door een systeemstoring in IGS en/of door een storing in één van de kritische bronsystemen het tijdelijk niet mogelijk is om een betrouwbare rangeeradministratie bij te houden. Gedurende de tijd dat IGS niet actueel is, zal bij incidenten, oefeningen en inspecties de volgende back-up procedure worden gehanteerd. Attentie: het niet bijhouden van de IGS rangeeradministratie en het gebruiken van de generieke back-up procedure mag alleen indien hiervoor een ISVL communicatiekaart is aangemaakt door de ProRail Backoffice. Als deze (nog) niet bestaat, meldt dan de storing bij de ProRail Servicedesk. Werkwijze backup-procedure 1 Wanneer gelijktijdig aan een brede IGS-storing een incident/oefening/inspectie op een emplacement plaatsvindt, dan zal de ProRail Backoffice reactief beladinggegevens opvragen bij spoorwegondernemingen. Dit begint met het versturen van een GAOS alarmering. Als in de GAOS alarmering gemeld wordt dat er sprake is van een TIS 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) op een emplacement dan is de spoorwegonderneming verplicht om, binnen 5 minuten na de alarmering, een juist en volledig overzicht te sturen van de aanwezige rangeerdelen, (een Handleiding aanleveren beladinggegevens 19/22

20 groep) overstaande wagens en treinen in bewerking met gevaarlijke stoffen. 2 U bent verplicht binnen 5 minuten een nihilmelding te doen indien: U geen rangeerdelen, (groep) overstaande wagens of treinen in bewerking heeft staan op het emplacement; U rangeerdelen, (groep) overstaande wagens of treinen in bewerking zonder gevaarlijke stoffen heeft staan op het emplacement. 3 De spoorwegonderneming levert aan BackOffice via gangbare digitale standaard (bijv. MSOffice) per aan een overzicht met: naam spoorwegonderneming; datum en tijd; per spoor waar een of meerdere wagens met gevaarlijke stoffen staan: het spoornummer; per wagen (in volgorde en ten opzichte van de vaste oriëntatieaanduiding per emplacement): identificatie van de materieeleenheid, beladingstatus, gevaaridentificatienummer (GEVI), stofidentificatienummer (UN), totaalgewicht wagen en lading. Alle wagens in een rangeerdeel of een groep overstaande wagens moeten vermeld worden, ook die waarin geen gevaarlijke stoffen zitten! De volgorde van de wagens moet zijn vanaf een door ProRail opgegeven standaard oriëntatiepunt per emplacement. Voor de juiste verwijzing naar spoornummers dient gebruik gemaakt te worden van de ProRail InfraAtlas als bron van spoorinfra-informatie. Deze wordt u elke 3 maanden door ProRail aangeboden (alleen indien er relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de infrastructuur). 4 BackOffice van ProRail verzamelt de binnengekomen reacties van spoorwegondernemingen alsmede informatie uit OVGS over doorgaande treinen op het emplacement en informeert daarmee de hulpdiensten. Zij zal hierbij een controle doen op zichtbare gebreken van de informatie (bijv. Botlek is uitgevraagd en Amersfoort geleverd.). Deze collegiale toets heeft geen effect op bestaande juridische verantwoordelijkheden van Beheerder en spoorwegonderneming ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geleverde informatie. Attentie: De standaard werkwijze is levering per . Indien deze niet functioneert kan, na overleg met BackOffice, gebruik gemaakt worden van de fax. Indien de storing bij ProRail zit, zal BackOffice dit in de meldkaart ISVL melden. Attentie: Indien het bevoegde gezag om een overzicht vraagt zonder dat er sprake is van een calamiteit, dan is deze procedure gelijk aan bovenstaande, maar dan zonder TIS-melding bij de GAOS oproep. Attentie: Deze back-up procedure wordt één keer per maand geoefend. De Backoffice initieert deze oefening en vermeld daarbij dat het een oefening betreft. De geleverde informatie wordt getoetst op tijdigheid, volledigheid en juistheid. Handleiding aanleveren beladinggegevens 20/22

Handleiding aanleveren wagenlijsten

Handleiding aanleveren wagenlijsten Handleiding aanleveren wagenlijsten Van Auteur ProRail / Verkeersleiding Floris van Zonneveld Kenmerk 1580025 Versie 1.0 Datum 28-09-09 Bestand Handleiding aanleveren wagenlijsten Status Definitief 1-7

Nadere informatie

Handleiding aanleveren beladinggegevens

Handleiding aanleveren beladinggegevens Handleiding aanleveren beladinggegevens Documentgegevens ProRail Documentnummer VL-PRC331 Link naar document Sharepoint nummer T20140001-41-66 Versie 6.0 Status Definitief Geldig vanaf 15 december 2011

Nadere informatie

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Datum 15 juni 2011 Status definitief

Nadere informatie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage maart 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 april 2016 Levering datastromen brondata vervoerders Dit overzicht geeft

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Handleiding invoeren opdracht

Handleiding invoeren opdracht Handleiding invoeren opdracht De opdracht invoer pagina Op de opdracht invoer pagina kunt u zelf transportorders invoeren. 1. In het veld type zending voert u uw keuze in, u kunt kiezen uit de volgende

Nadere informatie

IGS, Weten wat er staat Weten we nu wat er staat? Stand van zaken IGS

IGS, Weten wat er staat Weten we nu wat er staat? Stand van zaken IGS IGS, Weten wat er staat Weten we nu wat er staat? Stand van zaken IGS Informatie Gevaarlijke Stoffen Weten wat er staat Aanleiding en context Hoe het werkt Weten we nu wat er staat? Operationeel vanaf

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - mei 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 juni 2016 Levering datastromen brondata

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement

Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Werkinstructie vragen- en klachtenmanagement Definitief 16 november 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Werkinstructie informatie en doel... 3 Stap 1: Vraag of klacht indienen... 4 Stap 2: Registreren van de klacht...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Weten w. er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten w. er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Inspectie Verkeer en Waterstaat Minisrerie van lnfrascrucruur en Milieu Weten w er staat - Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Inspectie Verkeer en Waterstaat Ministerie van

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties 1-april-2011 KLPD Belastingdienst 1 Inleiding & doel 3 2 Contactgegevens 4 2.1 KLPD 4 2.2 Belastingdienst 4 3 Procesoverzicht 5 3.1 Aanvraag

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - november 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 december 2015 Inleiding NDOV

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN NCC-NPS ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden, EDINE-berichten

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - maart 2017

Kritische Prestatie Indicatoren Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - maart 2017 Kritische Prestatie Indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - maart 2017 Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 9 mei 2017 Aanleveren dienstregeling (KV1) 1 correctie

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal

Handleiding. Ketenportaal Handleiding Ketenportaal Inleiding Op ons ketenportaal kunt u bestanden uploaden en rapportages ophalen. In deze handleiding leggen wij de verschillende functionaliteiten van het ketenportaal stap voor

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Claassen web portal

Handleiding Claassen web portal Handleiding Claassen web portal Order- en informatiesysteem Claassen Logistics Claassen Logistics Tilburg Heliosstraat 6 5048 CB Tilburg T: +31 (0)13 572 05 00 F: +31 (0)13 572 06 55 E: planning@claassen.nu

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon?

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Inhoud In het kort...... 1 1 Loon Aangifte-Service... 1 1.1 Aanmelden voor de Loon Aangifte-Service... 2 1.2 LoonBapi?... 2 2 Aangifte loonheffingen

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Herziening ministeriele regeling spoorverkeer 1. Specificeren bij welke aanwijzingen cf. art. 36 trein stilgezet

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Handleiding kwekersapp De Winter Logistics

Handleiding kwekersapp De Winter Logistics Handleiding kwekersapp De Winter Logistics Algemene informatie kwekersapp De Winter Logistics heeft een app ontwikkeld waarmee u als kwekers via uw smartphone een transportorder kunt doorgeven. Met deze

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Internetaangifte - Aangifte voor bedrijven

Handleiding Internetaangifte - Aangifte voor bedrijven Handleiding Internetaangifte - Aangifte voor bedrijven Algemeen Wanneer u aangifte moet doen namens een bedrijf kan dat natuurlijk altijd op de reguliere wijze, maar u kunt ook een account aanmaken voor

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel Behoort bij VVW- Trein Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0 dec 14 1 Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Service Agreement tussen NDOV loket REISinformatiegroep b.v. En Afnemer voor koppelvlak KV6

Service Agreement tussen NDOV loket REISinformatiegroep b.v. En Afnemer <afnemer naam> voor koppelvlak KV6 Service Agreement tussen NDOV loket REISinformatiegroep b.v. En Afnemer voor koppelvlak KV6 Pagina s 12 Onderwerp Service Agreement NDOV Kenmerk -- Plaats Utrecht

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

GEGEVENSSET GEPUBLICEERD BIJLAGE 1 ND-OV. Dyn. Aankomststaat. Dyn. Vertrekstaat DVS AR-NU

GEGEVENSSET GEPUBLICEERD BIJLAGE 1 ND-OV. Dyn. Aankomststaat. Dyn. Vertrekstaat DVS AR-NU SITUATIE per 1 sept. 2017 Modaliteit meest actuele versie ==> Dienstregeling (KV1)/ IFF Actuele voertuig positie en stiptheid (KV6) Stad-Streek Vrije tekst berichten (KV15) Mutaties operationele dienstuitvoering

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Personeelstelling Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB) 2013

Personeelstelling Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB) 2013 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Personeelstelling Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie