Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens"

Transcriptie

1 Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari De gegevens over de nationaliteit die voor 31 januari 2015 op persoonslijsten (PL en) zijn geregistreerd, zijn zo nodig door de op 31 januari uitgevoerde conversie aangepast. De regels bij de conversie wijken af van de regels die gelden bij de bijhouding. Dat komt doordat het niet mogelijk was om de conversieregels zodanig te maken dat met alle verschillende gevallen rekening gehouden kon worden. Een en ander komt met name tot uiting in het opnemen van de waarde 000 Onbekend in de elementen Reden opname nationaliteit en Reden beëindigen nationaliteit. In het Tb01-bericht moet sinds de invoering van LO3.9 de nationaliteit opgenomen worden wanneer deze bekend is. Controleer als ontvangende gemeente van een Tb01-bericht altijd of de eventuele opname van een nationaliteit met de reden verkrijging correct is verwerkt op de resulterende PL. Bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (0001) wordt de bijhouding van alle vreemde nationaliteiten (waaronder ook de onbekende (0000) en staatloosheid (0499)) beëindigd. Dit geldt voor zowel de actuele als de verloren vreemde nationaliteiten. Het beëindigen van de bijhouding van de vreemde nationaliteit wordt met behulp van een actualisering vastgelegd in dezelfde categoriestapel door opname van code 404 (beëindiging registratie nationaliteit) in element (Reden beëindigen nationaliteit). De beëindiging van de bijhouding van de vreemde nationaliteit is geen besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar volgt rechtstreeks uit de wet. De burger kan tegen die beëindiging dan ook geen bezwaar maken. Informatie over de beëindiging is al verstrekt aan de burgers in het kader van het wetgevingstraject. Het is dan ook niet verplicht, op basis van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), om de burger op de hoogte te stellen van de beëindiging van de bijhouding vreemde nationaliteit. Als op een PL een andere nationaliteit dan de Nederlandse wordt geregistreerd, worden de volgende waarden opgenomen in element (Reden opname nationaliteit): Code Omschrijving code Toepassing 301 Vaststelling bezit nationaliteit Element Nationaliteit is anders dan de Nederlandse (0001), Staatloos (0499) of Onbekend (0000). 310 Vaststelling bijzonder Nederlanderschap Element bevat de waarde B behandeld als Nederlander of V vastgesteld niet- Nederlander. 311 Vaststelling onbekende nationaliteit Element nationaliteit bevat de waarde 0000 Onbekend. 312 Vaststelling staatloosheid Element nationaliteit bevat de waarde 0499 Staatloos. Als op een PL een andere nationaliteit dan de Nederlandse wordt beëindigd anders dan vanwege de verkrijging van het Nederlanderschap, wordt een van de volgende waarden opgenomen in element (Reden beëindigen nationaliteit) 1 : 1 Let op: De code 410 heeft geen betrekking op de Nederlandse nationaliteit, maar kan alleen voorkomen in een categoriestapel met betrekking tot de Nederlandse nationaliteit. En wel alleen dan als het verlies van het bijzonder Nederlanderschap niet gepaard is gegaan met het verkrijgen van het Nederlanderschap. Is daar wel sprake van, dan wordt het verlies van het bijzonder Nederlanderschap niet expliciet geregistreerd.

2 Code Omschrijving code Toepassing 401 Verlies nationaliteit Code wordt gebruikt als de persoon de betrokken nationaliteit op grond van wettelijke bepalingen verloren heeft. 402 Afstand van nationaliteit Code wordt gebruikt als er sprake is van (vrijwillige) afstand van de nationaliteit. 403 Vervallen nationaliteit Code wordt gebruikt als de betrokken nationaliteit van de persoon niet meer bestaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als het land waarbij de betrokken nationaliteit hoort, is opgehouden te bestaan. 405 Correctie in verband met ten onrechte opgenomen gegevens Code wordt gebruikt als de stapel van categorie 04/54 onterecht is opgenomen Verlies bijzonder Nederlanderschap Code wordt gebruikt als bijzonder Nederlanderschap niet langer van toepassing is bij de persoon. 411 Ongedaan maken onbekende nationaliteit Code wordt gebruikt als er niet langer sprake is van een onbekende nationaliteit. 412 Beëindiging staatloosheid Code wordt gebruikt als staatloosheid niet meer van toepassing is bij de persoon. Als op een PL de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt opgenomen, wordt de bijhouding van de gegevens in elke al op de PL voorkomende stapel van categorie 04/54 Nationaliteit beëindigd 3, ongeacht de inhoud van die categorie. Daarbij wordt dan de volgende waarde opgenomen in element (Reden beëindigen nationaliteit): Code Omschrijving code Toepassing 404 Beëindiging registratie nationaliteit Code wordt gebruikt als de gegevens over de betrokken nationaliteit niet langer worden bijgehouden op de PL. Enkele codes uit tabel 37 (reden opnemen/beëindigen nationaliteit) horen als het ware bij elkaar. Als na 31 januari 2015 bij het registreren van gegevens over het bezit van een nationaliteit de ene code is opgenomen in element (Reden opname nationaliteit), dan moet bij het verlies van die nationaliteit in element (Reden beëindiging nationaliteit) de andere code worden opgenomen. Uitzonderingen hierop zijn de codes 402 (Afstand van nationaliteit), 403 (Vervallen nationaliteit) en 404 (Beëindiging registratie nationaliteit). Er zijn voor deze codes geen corresponderende codes voor element Code Omschrijving Code Omschrijving 301 Vaststelling bezit nationaliteit 401 Verlies nationaliteit 310 Vaststelling bijzonder Nederlanderschap 410 Verlies bijzonder Nederlanderschap 2 Voor de correctie van de datum ingang geldigheid (element 85.10) en de Reden opname nationaliteit (element 63.10) en de Reden beëindiging nationaliteit (element 64.10) gelden de regels van de bijbehorende actualiseringsprocedures die dan als correctie worden uitgevoerd. 3 Een uitzondering geldt in de situatie waarin er sprake was van bijzonder Nederlanderschap. Het verlies van het bijzonder Nederlanderschap wordt niet expliciet geregistreerd.

3 311 Vaststelling onbekende 411 Ongedaan maken onbekende nationaliteit nationaliteit 312 Vaststelling staatloosheid 412 Beëindiging staatloosheid De waarde 000 (Onbekend) in (Reden opnemen nationaliteit) en in (Reden beëindigen nationaliteit) wordt in bijhoudingssituaties in principe alleen opgenomen als het om de Nederlandse nationaliteit gaat ( 0001 ) in (Nationaliteit) en de reden verkrijging c.q. de reden verlies van de Nederlandse nationaliteit niet vast te stellen is 4. Na ontvangst van een advies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met daarin gegevens over de nationaliteit(en) die de vreemdeling bezit, moet(en) deze nationaliteit(en) worden opgenomen met code 301 (Vaststelling bezit nationaliteit). Tegelijk moet ook de (eventueel opgenomen) onbekende nationaliteit met code 311 (Vaststelling onbekende nationaliteit) in element (reden opname nationaliteit) ongedaan worden gemaakt met code 411 (Ongedaan maken onbekende nationaliteit). Bij Nederlanders speelt bij het al dan niet registreren van een feit met betrekking tot een andere nationaliteit dan de Nederlandse, de datum geldigheid die bij dat feit hoort een grote rol. o Is het een feit van voor 31 januari 2015, de datum waarop LO3.9 van kracht werd, dan gelden de regels die voor LO3.9 golden. De benodigde actualiseringen moeten volgens die regels uitgevoerd worden. o Is het een feit van op of na 31 januari 2015, dan gelden de regels van LO3.9 onverkort. Aanbeveling Het is aan te bevelen om voor de onlangs (na 31 januari 2015) uitgevoerde actualiseringen en/of correcties op persoonslijsten na te gaan of deze in lijn zijn met de in dit document gegeven antwoorden op vragen en bovenstaande aandachtspunten. 4 Zie ook de Let op aan het begin van de aandachtspunten.

4 2 Vragen en antwoorden Nationaliteit Let op! Alle vragen en antwoorden in het navolgende gedeelte gaan over de bijhouding van gegevens vanaf 31 januari W01-01 Vraag Wat is het verschil tussen de reden beëindiging 401 (Verlies nationaliteit) en 403 (Vervallen nationaliteit)? Code 401 (Verlies nationaliteit) wordt gebruikt als de persoon de betrokken nationaliteit op grond van wettelijke bepalingen niet meer heeft, dus verloren heeft. Code 403 (Vervallen nationaliteit) wordt gebruikt als de betrokken nationaliteit van de persoon niet meer bestaat. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als het land waarbij de betrokken nationaliteit hoort, is opgehouden te bestaan. W01-02 Vraag Als een persoon de Nederlandse nationaliteit krijgt en is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), moet er dan bij het beëindigen van de registratie van de vreemde nationaliteiten verschil gemaakt worden? Dan gaat het met name om het verschil tussen nationaliteiten die de persoon daarbij van rechtswege verliest en die waarvoor dat niet het geval is? Nee, er is geen verschil. Als iemand Nederlander wordt, wordt voor elke andere geregistreerde nationaliteit slechts één actualisering doorgevoerd. Hierbij wordt in Reden beëindiging nationaliteit opgenomen dat de bijhouding van de registratie is beëindigd, oftewel code 404 (Beëindiging registratie nationaliteit). Ongeacht of de nationaliteit (nog) behouden of dat de nationaliteit van rechtswege vervalt. Het van rechtswege vervallen wordt niet geregistreerd. Zie ook vraag W01-08 voor de situatie dat het Nederlanderschap voor 31 januari 2015 werd verkregen, maar pas na 31 januari wordt geregistreerd en W01-09 als er een afstandsverklaring is. W01-03 Vraag Het verlies van een buitenlandse nationaliteit staat reeds goed op een PL. Toch wordt deze categorie bij de verkrijging van het Nederlanderschap nogmaals beëindigd met code 404 (Beëindiging registratie nationaliteit) als reden. Dat is toch dubbelop? Bij alle Nederlanders moet, bij alle andere stapels categorie 04/54 Nationaliteit dan die waarin de Nederlandse nationaliteit is opgenomen, worden vastgelegd dat die gegevens niet meer worden bijgehouden. Dit geldt ook voor die categorieën waarin de onbekende nationaliteit is opgenomen of categorieën die ten onrechte zijn opgenomen. Dus ook voor een nationaliteit die is verloren, wordt vastgelegd dat de bijhouding is gestopt.

5 W01-04 Vraag Wat moet ik doen met ingang van 6 januari 2014 als ik een nieuwe PL aanleg van een persoon die buiten het Nederlanderschap meerdere nationaliteiten bezit. Als er op of na 6 januari 2014 een nieuwe PL wordt aangelegd, wordt alleen de Nederlandse nationaliteit opgenomen. De andere nationaliteiten worden niet opgenomen. De invoering van LO3.9 verandert hier niets aan. W01-05 en W01-06 zijn vervallen 5 W01-07 Vraag Welke gegevens over de nationaliteit moeten worden opgenomen als bij verlies van de Nederlandse nationaliteit op of na 31 januari 2015 is vastgesteld dat een persoon in het bezit is van (een) vreemde nationaliteit(en)? Als het een nationaliteit betreft waarover nog geen gegevens zijn opgenomen op de PL, moeten de gegevens over die vreemde nationaliteit worden opgenomen in een nieuwe categorie 04. Betreft het een nationaliteit waarover al wel gegevens op de PL zijn opgenomen [er is voor die nationaliteit dan een categorie 04 Nationaliteit met in element Reden beëindiging nationaliteit de waarde 404 (Beëindiging registratie nationaliteit), dan moet die categorie geactualiseerd worden; er moet een nieuwe categorie 04 in hetzelfde stapeltje opgenomen worden. De categorie krijgt in element Nationaliteit de code van de betrokken nationaliteit, in Reden opnemen nationaliteit de waarde 301 (Vaststelling bezit nationaliteit). De datum in element Datum ingang geldigheid is gelijk aan de datum van verlies van de Nederlandse nationaliteit. W01-08 Vraag Een persoon is genaturaliseerd met gelijktijdig het verlies van de vreemde nationaliteit. Het Koninklijk Besluit (KB) is gedateerd in december De naturalisatieceremonie vindt plaats in februari Dit betekent dat de Nederlandse nationaliteit wordt geactualiseerd op de persoonslijst op of na de dag van de naturalisatieceremonie, met als ingangsdatum geldigheid de datum van het KB. Formeel verliest deze persoon op datum KB de vreemde nationaliteit (december). Wat gebeurt er nu met de vreemde nationaliteit op de PL? In dit geval moeten, in afwijking van wat er is beschreven bij vraag W01-02, twee actualiseringen worden uitgevoerd: Stap 1. Het verlies van de vreemde nationaliteit wordt geregistreerd met daarbij in element de code 401 (Verlies nationaliteit) en met ingangsdatum geldigheid de datum KB (december 2014), en 5 Deze vragen en antwoorden dateert van voor de invoering van LO 3.9 op 31 januari 2015 en zijn inmiddels niet relevant meer.

6 Stap 2. De bijhouding van de vreemde nationaliteit wordt beëindigd met code 404 (beëindigen registratie nationaliteit) met ingangsdatum geldigheid 31 januari Zie ook vraag W01-09 als er een afstandsverklaring is. W01-09 Vraag Indien een persoon een verklaring overlegt waaruit blijkt dat hij afstand doet van de vreemde nationaliteit, moet er dan nog een actualisering plaatsvinden waaruit blijkt dat er afstand gedaan is van die nationaliteit? De verkrijging van het Nederlanderschap is nog niet geregistreerd. Ligt de datum ingang van het Nederlanderschap en/of de datum waarop afstand wordt gedaan op of na 31 januari 2015, dan wordt dat afstand doen niet op de PL geregistreerd. De bijhouding van alle andere gegevens over nationaliteiten wordt na 31 januari 2015 immers per de datum van de verkrijging van het Nederlanderschap beëindigd. Liggen de datum verkrijging van het Nederlanderschap en de datum waarop afstand wordt gedaan vóór 31 januari 2015, en registreert u beide feiten na 31 januari 2015, dan moeten er in deze situatie, in afwijking van hetgeen is beschreven bij vraag W01-02, twee actualiseringen worden uitgevoerd: Stap 1. U registreert de verkrijging van het Nederlanderschap en het afstand doen van de betrokken vreemde nationaliteiten per de datum verkrijging Nederlanderschap respectievelijk de datum waarop afstand werd gedaan. De in element (Reden beëindiging nationaliteit) op te nemen code is dan 402 (Afstand van nationaliteit). Stap 2. Vervolgens voert u nog een actualisering uit op de categorieën waarin het afstand doen is geregistreerd, waarbij u dan element actualiseert. U neemt dan de code 404 (Beëindiging registratie nationaliteit) op met een datum ingang van 31 januari W01-10 Vraag De gemeente ontvangt een verklaring dat een persoon na naturalisatie afstand heeft gedaan van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Kan deze verklaring voor kennisgeving worden aangenomen of moet worden? De verkrijging van het Nederlanderschap is al geregistreerd. Als de datum waarop afstand werd gedaan op of na 31 januari 2015 ligt, wordt dat afstand doen niet op de PL geregistreerd. Krijgt u na een verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van vóór 31 januari 2015, een afstandsverklaring met een datum ingang van eveneens vóór 31 januari, dan moet dat feit alsnog vastgelegd worden in de betrokken stapel categorie 04/54. Dat betekent dat er een categorie 54 moet worden tussengevoegd voor de (meestal actuele) categorie, waarin het stoppen van de bijhouding is vastgelegd en waarin element voorkomt met waarde 404 (Beëindiging registratie

7 nationaliteit). In de tussengevoegde categorie neemt u dan element op met code 402 (Afstand van nationaliteit). W01-11 Vraag Wat te doen als een kind vanaf geboorte de Nederlandse nationaliteit heeft en het gaat bij de aangifte van de geboorte om een toevallige geboorte? De nationaliteit is bekend en moet dus worden opgenomen in het Tb01-bericht naar aanleiding van de toevallige geboorte. Dit betekent dat in element Reden opname nationaliteit de van toepassing zijnde code altijd moet worden opgenomen met de Nederlandse nationaliteit (code 0001 in element Nationaliteit). W01-12 Vraag Wat te doen als een kind vanaf geboorte een vreemde nationaliteit heeft en het gaat bij de aangifte van de geboorte om een toevallige geboorte? In het Tb01-bericht moet de code van de vreemde nationaliteit volgens tabel 32 worden ingevuld in element Nationaliteit tegelijkertijd met reden opname nationaliteit 301 (Vaststelling bezit nationaliteit) in element Reden opname nationaliteit. W01-13 Vraag Wat te doen met de Nederlandse nationaliteit, verkregen bij erkenning bij geboorteaangifte op een andere dag dan de geboortedatum in het geval van een toevallige geboorte, als de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft? Voorbeeld Stel, de moeder heeft de Franse nationaliteit. De erkenner heeft de Nederlandse nationaliteit. Dan moet het volgende op de PL worden geregistreerd: Het kind krijgt de Franse nationaliteit met reden opnemen = 301 (Vaststelling bezit nationaliteit) vanaf de geboortedatum. Vanaf de erkenningsdatum krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit met de bijbehorende reden verkrijging Nederlandse nationaliteit. De bijhouding van de Franse nationaliteit wordt beëindigd met reden 404 (Beëindiging registratie nationaliteit) per de erkenningsdatum. De verkrijging van de Nederlandse nationaliteit in geval van erkenning niet op de geboortedatum is niet te verwerken in het Tb01-bericht. In deze situatie zijn er twee mogelijkheden: 1) in het Tb01-bericht de Franse nationaliteit opnemen, of 2) geen gegevens over de nationaliteit van het kind in het Tb01-bericht opnemen. De gemeente die het Tb01-bericht ontvangt, moet in het eerste geval zelf vaststellen dat er sprake is van een verkrijging van het Nederlanderschap en dat feit op de persoonslijst verwerken. In het tweede geval zal die gemeente moeten vaststellen dat het kind bij geboorte de Franse nationaliteit heeft gekregen en door de erkenning Nederlander is geworden en die feiten moeten verwerken op de PL.

8 W01-14 Vraag Wat te doen in de situatie dat een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of verkrijgt en op de PL is/zijn (een of meer) vreemde nationaliteit(en) opgenomen. Bijvoorbeeld: - Op een PL is een vreemde nationaliteit opgenomen en nu blijkt dat de persoon vanaf geboorte Nederlander is. - Een persoon verkrijgt de Nederlandse nationaliteit en verliest daarbij tegelijkertijd de vreemde nationaliteit(en). - Naast de Nederlandse nationaliteit is toch ook een vreemde nationaliteit op de PL opgenomen. - Op de PL is naast de Nederlandse nationaliteit tevens een foutieve vreemde nationaliteit (bijvoorbeeld de Oostenrijkse in plaats van de Duitse) opgenomen. In al deze situaties wordt (worden) de vreemde nationaliteit(en) beëindigd waarbij in element Reden beëindiging nationaliteit de code 404 (Beëindiging registratie nationaliteit) wordt opgenomen. De categorie die daarbij historisch wordt, wordt NIET onjuist gemaakt. Dus in deze gevallen wordt niet de procedure Correctie in verband met ten onrechte opgenomen gegevens met de code 405 in element uitgevoerd, noch de procedure Verlies van de vreemde nationaliteit of een andere actualisering of correctie van de vreemde nationaliteit. W02-01 Moeten de bestaande GBA-V-bevragingen vanuit GBA-systemen voortaan ook onder de nieuwe afnemersindicatie uitgevoerd worden in plaats van onder de GABA? Gemeenten die GBA-V bevragen in het kader van bijhouding of raadpleging moeten daarvoor de gemeente-aansluiting gebruiken. Dat is de aansluiting die hoort bij de afnemersindicatie die is afgeleid van de gemeentecode. De webservices vraagpl, die is beschreven in W02 Webservice opvragen PL, en vraagai, die is beschreven in W03 Webservice opvragen afnemersindicaties, mogen dus alleen aangeroepen worden met behulp van de gemeente-aansluiting. De bestaande webservice vraag mag ook via de gemeente-aansluiting aangeroepen worden, bijvoorbeeld om het voor vraagpl en vraagai benodigde A-nummer of BSN te achterhalen. Gemeenten die GBA-V bevragen om een andere reden dan bijhouding of raadpleging moeten daarvoor de GABA-aansluiting gebruiken. W02-02 Wat moet ik doen voor het aansluiten op de nieuwe webservice waarbij ik de volledige PL kan raadplegen? Alle gemeenten krijgen een extra aansluiting. Met deze nieuwe gemeentelijke aansluiting kunnen de gemeenten niet alleen de twee nieuwe webservices gebruiken, maar ook de GBA-V ad hoc-service. Daarom hoort er bij deze tweede aansluiting een autorisatietabelregel en een afnemersindicatie. Die is de gemeentecode aangevuld met 01 (bv Den Haag: ). De gemeenten zijn bij deze aansluiting geautoriseerd voor alle rubrieken die op een PL kunnen voorkomen. Voor de nieuwe aansluitingen zijn geen autorisatiebesluiten nodig, omdat dit voortvloeit uit de Wet BRP.

9 W03 Webservice Opvragen Afnemersindicatie W03-01 Mag een gemeente deze webservice ook gebruiken om afnemersindicaties op te vragen van personen voor wie geldt dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de bijhouding? De webservice is in eerste instantie bedoeld om gegevens over voorkomende afnemersindicaties bij PL en op te vragen waarvoor geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de bijhouding ervan. De webservice zal daarvoor ook in de eerste plaats gebruikt worden. Maar gebruik in andere gevallen is ook toegestaan. Echter, het gebruik van deze webservice is niet toegestaan in geval van plaatsonafhankelijke dienstverlening, omdat deze webservice niet geprotocolleerd wordt. Dat beperkt dus het gebruik in andere gevallen. Raadplegen voor de burger zelf of bijvoorbeeld om bij een terugmelding onderzoek te kunnen doen, is wel toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van de webservice Opvragen PL, zoals die is beschreven in wijzigingsvoorstel W02. W03-02 Als een gemeente een vraag stelt naar de afnemersindicaties die bij een PL voorkomen vanwege een verzoek van de burger (opvraagreden is I ), worden ook de gevoelige indicaties verstrekt. Welke maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat ambtenaren die niet bevoegd zijn die indicaties te zien, die indicaties kunnen zien? Het is aan de gemeente die de vraag stelt om te regelen dat dat niet kan gebeuren. Gemeenten moeten hiermee rekening houden door ervoor te zorgen dat alle ambtenaren die in het kader van hun functie op verzoek van een burger kunnen opvragen welke afnemersindicaties er op de PL van die burger voorkomen, bevoegd zijn om kennis te nemen van het voorkomen van gevoelige indicaties. Overigens is dit al jaren van toepassing. Dat gebeurde al voordat GBA-V de verstrekkingen aan afnemers overnam. En ook op de verstrekte overzichten op papier kunnen gevoelige indicaties voorkomen. W51 Paspoort 16 jaar bewaren W51-01 Is er een verplichting om de reisdocumentgegevens van de PL te verwijderen na afloop van de bewaartermijn? Ja, dit is opgenomen in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland. Deze verplichting heeft geleid tot een wijziging in de tekst van LO 3.9. In paragraaf is het woord mag vervangen door moet. Verder is in de procedure de zin opgenomen: Aan deze verplichting tot verwijderen wordt voldaan door minimaal eenmaal per maand na te gaan voor welke categorieën de bewaartermijn verstreken is en daarvoor dan deze procedure uit te voeren..

In deze presentatie worden de consequenties van de invoering van LO3.9 toegelicht voor Gemeenten. Hier en daar zal ook worden ingegaan op de gevolgen

In deze presentatie worden de consequenties van de invoering van LO3.9 toegelicht voor Gemeenten. Hier en daar zal ook worden ingegaan op de gevolgen In deze presentatie worden de consequenties van de invoering van LO3.9 toegelicht voor Gemeenten. Hier en daar zal ook worden ingegaan op de gevolgen voor de Gaba, omdat gemeenten ook afnemer zijn. LO3.9

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Productmodule 3 17. PM3

Productmodule 3 17. PM3 Eind- & toetstermen geldend vanaf 1 september 2014 Productmodule 3 17. PM3 17. GEGEVENSVERSTREKKING UIT DE BRP, VERZOEKEN, DOCUMENTEN Thema gegevensverstrekking uit de BRP Let op! Het is een voorwaarde

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels 1 PROBLEEM 1.1 Omschrijving Na de invoering van BSN op 26 november 2007 is een aantal zaken geconstateerd die in het LO-GBA niet scherp genoeg gedefinieerd zijn. Daarnaast

Nadere informatie

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in!

Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Tolkentraining Burgerzaken op 13 en 27 november. Schrijf nu in! Adviesbureau Burgerzaken BV is gevraagd door TVcN om een training uit te voeren waarin praktische zaken besproken worden die direct verband

Nadere informatie

Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap

Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap Wijzigingen in de wet op het Nederlanderschap De wet op het Nederlanderschap is op belangrijke punten gewijzigd. Mogelijk hebben deze wijzigingen ook voor u belangrijke gevolgen. Ga na of u tot een van

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Datum 8 januari Kenmerk

Datum 8 januari Kenmerk In het verzoek van 19 augustus 2013, 2014-0000009373, heeft het Centraal Bureau voor Genealogie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Correctie onbekende geboortedatum en onbekende nationaliteit

Correctie onbekende geboortedatum en onbekende nationaliteit Correctie onbekende geboortedatum en onbekende nationaliteit 1. Algemeen In de BRP zijn personen ingeschreven met een gedeeltelijk onbekende geboortedatum en/of een onbekende nationaliteit. De Wet BRP

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. 2. AMB 22.01. 2.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. 2 2.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand, en de Basisadministratie

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand

Handleiding. Cipers iseries Workarounds per 1 april Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Handleiding Cipers iseries Workarounds per 1 april 2014 Wijzigingen BW en aktemodellen Burgerlijke Stand Versie Status Datum Omschrijving 1.0 Definitief 28 maart 2014 Eerste versie 1.1 Definitief 16 mei

Nadere informatie

Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte

Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte Burgerzaken modules - KUC001 Registreren geboorte Versie 4.0.0 Datum 4-7-2016 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 22-10-2010 0.1 Initiële versie obv nieuwe template D. Geluk 02-09-2011

Nadere informatie

Beoordelingsleidraad

Beoordelingsleidraad Beoordelingsleidraad BA-BZ BZ / MLO-BZ BESTUURSAMBTENAAR AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN / MEDEWERKER LOKALE OVERHEID AFSTUDEERVARIANT BURGERZAKEN Productmodule 3 cyclus 1 EXAMEN CURSUSJAAR 2014/2015 DATUM:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 november 2014, 2014-0000616453 heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 567 63 55 Klant Contact centrum cluster Contactpersoon C.D.J. Knots Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2016, kenmerk 2016-0000610920, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer

Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer A2 Batchprocedure Vulling Burgerservicenummer A2.1 Inleiding Met ingang van Logisch Ontwerp GBA, versie 3.6 op 26 november 2007 is het burgerservicenummer in categorie 01 Persoon op de persoonslijst een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 9 september 2013, 2013-0000541693, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 6 november 2013, kenmerk 2013-0000693585, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Dienst Donorregister verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 december 2013, 2013-0000070483 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. 2014-0000232510 In de verzoeken van 20 december 2013, 2013-0000785573 en van 12 februari 2014, 2014-0000121822 heeft de directie van de Dienst Wegverkeer verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

aangifte van de burger

aangifte van de burger Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Procedures op basis van de schriftelijke aangifte van de burger Inhoudsopgave procedure 4.1 Eerste inschrijving: voornamelijk vestiging vanuit het buitenland 3 procedure 4.2 Vervolginschrijving:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9821 22 april 2016 Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7379 9 maart 2016 Autorisatiebesluit Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft ten behoeve van de directie Kabinet en Protocol verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014 Raad d.dstľz// Aan de gemeenteraad G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 5.2/03122014 Documentor.: RV14.0518 Bestuit -3 Roden, 26 november 2014 Onderwerp Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 maart 2014, 2014-0000160112 heeft de directie van het Centrum indicatiestelling zorg verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 november 2013, 2013-0000706611, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Datum 27 februari 2014. Kenmerk 2014-0000117648

Datum 27 februari 2014. Kenmerk 2014-0000117648 In het verzoek van 15 januari 2014, 2014-0000037952 De Goudse Schadeverzekeringen N.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 december 2013, 2013-0000069204 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Datum 19 december Kenmerk

Datum 19 december Kenmerk In het verzoek van 30 september 2013, 2013-0000615495, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ten behoeve van KPMG Management Services B.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit bestuur van de AOC Raad, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit bestuur van de AOC Raad, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8557 24 maart 2016 Autorisatiebesluit bestuur van de AOC Raad, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 23 december

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 21 november 2013, 2013-0000723000, heeft de algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000541806 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000521282, heeft de directeur van Kamer van Koophandel Nederland verzocht om autorisatie van de algemeen secretarissen van de kamers van koophandel en fabrieken

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Logisch Ontwerp BES Versie 1.2

Logisch Ontwerp BES Versie 1.2 Logisch Ontwerp BES Versie 1.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Figuren... 10 Tabellen... 11 1 Inleiding... 12 1.1 Algemeen... 12 1.1.1 Opzet en terminologie LO BES... 12 1.1.2 LO PGK (Uitwisseling Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In het verzoek van 16 september 2015, 2015-0000567680, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om de selectieverstrekking

Nadere informatie

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Paragraaf 1. Begripsbepalingen In het verzoek van 18 april 2017, 2017-0000199794, heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP

Verklaring op grond van art. 44, eerste lid, onder k Boek I BW en art. 2.9 Wet BRP Model M46-A V-nummer(s): / Van: Aan: IND Centrale Verificatie Unit de ambtenaar van de BRP te. Postbus 287 7600 AG ALMELO... Verklaring in verband met: voorgenomen huwelijk inschrijving van een buiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8778 31 maart 2016 Autorisatiebesluit Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum:

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8765 30 maart 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR De minister van Defensie heeft ten behoeve van KPMG Management Services B.V verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer C-09-319096 - HA RK 08-916 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Productmodule PM1

Productmodule PM1 Productmodule 1 15. PM1 15. AKTEN Thema geboorte en afstamming Let op! Het is een voorwaarde dat de kandidaat de benodigde informatie kan verzamelen, ordenen en toepassen om de taken die genoemd zijn in

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 10 februari 2016, 2016-0000188589, heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Ferm Werk verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 17 april 2014, 2014-0000233170, heeft de buitengewoon opsporingsambtenaar van het Functioneel Parket verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 mei 2014, 2014-0000260598, heeft Salland Zorgkantoor B.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8593 30 maart 2016 Autorisatiebesluit bestuur van Stichting William Schrikker Groep, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 8 juli 2014, 2014-0000376221, heeft CZ Zorgkantoor B.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het verlenen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 juni 2015, 2015-0000344011, heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30937 4 november 2014 Autorisatiebesluit CZ Zorgkantoor PGB, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017

Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Workshop zelfevaluatie BRP 2016/2017 Resultaat BRP 2016 Totaal resultaat Goed Voldoende Onvoldoende 98 57 52 186 204 200 109 132 137 2014 2015 2016 60 % vragen BRP naar ENSIA Alle vragen over (fysieke)

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2006/16 (AUB/IMO Naturalisatie)

IND-werkinstructie nr. 2006/16 (AUB/IMO Naturalisatie) IND-werkinstructie nr. 2006/16 (AUB/IMO Naturalisatie) ^~å Procesdirecteur Naturalisatie c.c. HDCIM s~å HIND a~íìã 10 augustus 2006 sáåçéä~~íë Quest: trefwoord, objecttype werkinstructie låçéêïéêé Naturalisatieceremonie

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012.

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 7 februari

Nadere informatie

Bijeenkomst zelfevaluaties 2016/2017. BCM/inhoudelijke controle

Bijeenkomst zelfevaluaties 2016/2017. BCM/inhoudelijke controle Bijeenkomst zelfevaluaties 2016/2017 BCM/inhoudelijke controle Bespreekpunten BCM en Kwaliteitsmonitor Nieuwe onderdelen bij gegevens Inhoudelijke (nieuwe) controles op straatnamen Ontbrekende controles

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de

Nadere informatie

Datum 27 november Kenmerk

Datum 27 november Kenmerk In het verzoek van 5 september 2014, 2014-0000490864, heeft Stichting Medisch Spectrum Twente verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11052017 Datum publicatie 24052017 Zaaknummer C/09/501371 / HA RK 15544 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

Toets HBO NBP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II

Toets HBO NBP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II Toets HO NP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II antal vragen: 10 Tijdsduur: 20 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de

Nadere informatie

Datum 17 januari Kenmerk

Datum 17 januari Kenmerk In het verzoek van 12 december 2013, 2014-0000018399, heeft Achmea schadeverzekeringen N.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, 2013-0000761757, heeft de minister van Economische Zaken ten behoeve van het Agentschap Telecom verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Molukkers. Inleiding. Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is

Molukkers. Inleiding. Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is 519 Molukkers Molukkers Inleiding Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is Verlies en herkrijging van de behandeling als Nederlander Bewijs dat men als Nederlander

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30936 4 november 2014 Autorisatiebesluit CZ Zorgkantoor ZIN, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 24 mei 2013 2013-0000295655

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 24 mei 2013 2013-0000295655 Agentschap BPR DGBK/BPR De directeur van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

14 Nederlands nationaliteitsrecht

14 Nederlands nationaliteitsrecht MONOGRAFIEËN PRIVAATRECHT Prof. mr. G.R. de Groot Prof. mr. M. Tratnik 14 Nederlands nationaliteitsrecht Vierde druk p. Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer - Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Lijst van

Nadere informatie