PARVEST (de "SICAV")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARVEST (de "SICAV")"

Transcriptie

1 PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). <-> SEPTEMBER

2 INHOUDSOPGAVE Pagina WAARSCHUWING... 4 PROSPECTUS I. ORGANISATIE VAN DE SICAV... 6 II. ALGEMENE BESCHRIJVING Inleiding De SICAV De Subfondsen III. ADMINISTRATIE EN BEHEER Raad van Bestuur Beheersmaatschappij Beheerders en gedelegeerd beheerders Adviseur selectie beheerders en gedelegeerd beheerders Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee Strategiecommissie Depothoudende Bank, Hoofdbetaalkantoor, Registerbeheerder, Leveringskantoor Betaalkantoor in Luxemburg Distributeurs en Nominees Toezicht op de verrichtingen van de SICAV IV. DE AANDELEN Algemene beginselen Uitgifte en Inschrijvingsprijs van de Aandelen Terugkoop van Aandelen Omzetting van Aandelen in Aandelen van andere Subfondsen Omzetting van deviezen Provisies en kosten Beursnotering V. INTRINSIEKE WAARDE Algemene beginselen A. Definitie en berekening van de Intrinsieke Waarde B. Definitie van de pools van activa C. Waardering van de Activa Opschorting van de berekening van de Intrinsieke Waarde, van de uitgifte, de omzetting en terugkoop van Aandelen VI. DIVIDENDEN Uitkeringsbeleid Betaalbaarstelling VII. KOSTEN VOOR REKENING VAN DE SICAV Directe kosten Indirecte kosten VIII. BELASTINGEN TOEPASSELIJK RECHT OFFICIËLE TAAL Belastingen A. Belasting van de SICAV B. Belasting van de Aandeelhouders van de SICAV Toepasselijk recht Officiële taal

3 IX. BOEKJAAR - VERGADERINGEN VERSLAGEN Boekjaar Vergaderingen Periodieke verslagen X. LIQUIDATIE VAN DE SICAV SLUITING, FUSIE EN SPLITSING VAN SUBFONDSEN, CATEGORIEËN OF KLASSEN Liquidatie van de SICAV A. Minimumvermogen B. Vrijwillige liquidatie Sluiting, fusie en splitsing van subfondsen, categorieën of klassen A. Sluiting van Subfondsen, Categorieën of Klassen B. Fusie van Subfondsen, Categorieën of Klassen C. Splitsing van Subfondsen, Categorieën of Klassen XI. INFORMATIE - DOCUMENTEN TER INZAGE Beschikbare informatie A. Intrinsieke waarde B. Uitgifte- en Terugkoopprijzen C. Kennisgevingen aan de Aandeelhouders Documenten ter inzage BIJLAGEN Bijlage I BELEGGINGSBELEID VAN DE SUBFONDSEN, AFGELEIDE FINANCIÊLE INSTRUMENTEN Algemene beleggingsbepalingen Afgeleide financiële instrumenten Repurchase-, rectrocessie-/omgekeerde retrocessieovereenkomsten en verbruikleen van effecten Beleggingsbeleid van de Subfondsen Referentievaluta van de Subfondsen Bijlage II BELEGGINGSBEPERKINGEN Bijlage III DE "BESCHERMDE" SUBFONDSEN: KENMERKEN Bijlage IV OVERZICHTSTABEL VAN DE BEHEERSPROVISIES PER SUBFONDS EN CATEGORIE Bijlage V PERFORMANCEVERGOEDING: BEREKENINGSMODALITEITEN EN OVERZICHTSTABEL Bijlage VI OVERZICHTSTABELLEN VAN BEHEERDERS EN GEDELEGEERD BEHEERDERS Bijlage VII LIJST VAN GEAVANCEERDE SUBFONDSEN Bijlage VIII ADVIESVERGOEDING Bijlage IX JAARLIJKSE UITKERINGSPROVISIE (CATEGORIE N) Bijlage X OVERIGE KOSTEN

4 WAARSCHUWING 1. Algemene waarschuwing PARVEST (de "SICAV") is ingeschreven op de officiële lijst van de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) overeenkomstig zowel de wet van 20 december 2002 m.b.t. de ICB's zoals eventueel laatstelijk gewijzigd. Deze inschrijving mag in geen geval en onder geen enkele vorm worden gezien als een positieve waardering door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in verband met de kwaliteit van de te koop aangeboden effecten. De Raad van Bestuur van de SICAV heeft al het mogelijke gedaan om de gegevens in dit prospectus zo nauwkeurig en juist mogelijk te vermelden en geen essentiële gegevens weg te laten waardoor de inhoud van dit prospectus misleidend zou kunnen zijn. De Raad van Bestuur van de SICAV aanvaardt zijn aansprakelijkheid in verband met de juistheid van de gegevens in dit prospectus op de publicatiedatum. Eventuele gegevens of verklaringen die niet zijn opgenomen in dit prospectus, in de appendices of in de verslagen die hiervan integraal deel uitmaken, dienen te worden beschouwd als verstrekt door onbevoegden. De afgifte van dit prospectus en de aanbieding, uitgifte of verkoop van aandelen van de SICAV op enig tijdstip na de uitgiftedatum van dit prospectus houden niet in dat de in dit prospectus verstrekte informatie op dat tijdstip nog juist is. Ingeval zich belangrijke veranderingen mochten voordoen, zoals de oprichting van een nieuw subfonds, een nieuwe categorie of klasse, zullen dit prospectus en de appendices daarbij tijdig worden aangepast. Inschrijvers op aandelen wordt dan ook geadviseerd contact op te nemen met de SICAV om te informeren of er intussen een nieuw prospectus is uitgegeven. 2. Waarschuwing in verband met de commercialisering van de SICAV De SICAV heeft de status van een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) in Luxemburg. Zij is geregistreerd om haar aandelen, geheel of gedeeltelijk, aan te bieden en te verkopen in Luxemburg in de volgende landen: Frankrijk, België, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Griekenland, Hongkong, de Tsjechische Republiek, Zweden, Taiwan, Portugal, Noorwegen, Libanon, Jersey, Finland, Liechtenstein, Hongarije, Malta, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Cyprus, Singapore en Macao. Er zijn geen stappen ondernomen om het publiekelijk aanbieden van de aandelen toe te staan in een jurisdictie waar deze maatregelen nodig zijn. Daarom dienen toekomstige beleggers voorafgaand aan een inschrijving in elk land waar de SICAV is geregistreerd, te verifiëren welke subfondsen, welke categorieën en welke klassen van aandelen in de desbetreffende landen mogen worden aangeboden; zij zullen ook het bestaan van juridische en valutabeperkingen voor inschrijving op, aankoop, bezit of verkoop van aandelen van de SICAV dienen te verifiëren. Wij raden de beleggers in het bijzonder aan om zich te informeren over de onkosten en uitgaven die hem aangerekend kunnen worden door een betaalkantoor dat gevestigd is in het rechtsgebied waarin de aandelen worden aangeboden, wanneer op aandelen wordt ingeschreven of deze worden teruggekocht via de tussenpersoon van dit betaalkantoor. Tot slot is dit prospectus geen openbare aanbieding, noch een verzoek tot verkoop in een rechtsgebied waarin het verhandelen van de aandelen van de SICAV niet is toegestaan. 3. Waarschuwing in verband met de kwaliteit van de belegger Er zijn geen stappen ondernomen om de SICAV of haar aandelen te registreren bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, volgens de wet van 1940 op de Amerikaanse beleggingsvennootschappen (Investment Company Act) zoals laatstelijk gewijzigd, of volgens enige andere wet in verband met effecten. Bijgevolg mag het document niet in de Verenigde Staten van Amerika ("de USA"), haar grondgebied of afhankelijke gebieden worden binnengebracht, noch ernaar verzonden worden, noch afgegeven worden aan een "Amerikaans Staatsburger", zoals bepaald door de Reglementering S van de wet van 1933 op de effecten (Regulation S of the US Securities Act of 1933, zoals gewijzigd), behalve in het kader van transacties die volgens de Amerikaanse wet van 1933 op de effecten (US Securities Act) niet hoeven te worden geregistreerd. Wanneer niet aan deze beperkingen wordt voldaan, kan dit worden beschouwd als een inbreuk op de Amerikaanse wetten op de effecten. Tot slot mag dit prospectus niet worden overhandigd aan "niet gemachtigde personen" in de zin van artikel 11 van de statuten, noch aan personen die deze wettelijk niet in ontvangst mogen nemen of ten overstaan van wie een aanbieding voor verkoop onwettig is. De beleggers dienen de SICAV en/of het Leveringskantoor en de Registerbeheerder ervan op de hoogte te stellen i) indien zij "niet-gemachtigde personen" worden, of ii) indien zij aandelen in de SICAV houden en daardoor de wettelijke/reglementaire bepalingen, de bepalingen van dit prospectus of van de statuten van de SICAV overtreden, of iii) van alle omstandigheden die voor de SICAV of de aandeelhouders fiscale of wettelijke/reglementaire gevolgen kunnen hebben of die anderszins nadelig kunnen zijn voor de belangen van de SICAV of de andere aandeelhouders. 4. Waarschuwing gekoppeld aan de inschrijving op de SICAV 4

5 Op de aandelen van de verschillende subfondsen van de SICAV kan uitsluitend worden ingeschreven op basis van de gegevens in het/de verkorte prospectus(sen). Alvorens op de aandelen in te schrijven, raden wij u aan dit/deze verkorte prospectus(sen) alsmede het gedetailleerde prospectus en de bijlagen met daarin in het bijzonder het beleggingsbeleid van de verschillende subfondsen van de SICAV aandachtig te lezen en de meest recente financiële verslagen van de SICAV te raadplegen. Exemplaren van dit verslag zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux"), bij plaatselijke vertegenwoordigers of bij de organisaties die de aandelen van de SICAV verhandelen. 5. Waarschuwing in verband met beleggen in de SICAV Beleggen in de SICAV brengt risico s met zich mee, waaronder vooral risico s in verband met aandelen- en obligatiemarkten, valutarisico s en rentevolatiliteiten. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van de subfondsen van de SICAV zullen worden gerealiseerd en in het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor prestaties in de toekomst. Meer details vindt de belegger in hoofdstuk II.3. "Algemene beschrijving De Subfondsen Risicoprofiel van de subfondsen". De beleggers doen er goed aan eerst hun eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in de SICAV, om vast te stellen in hoeverre een belegging in de SICAV geschikt is voor hen. 6. Verwerking van de persoonsgegevens Bepaalde persoonsgegevens van de beleggers kunnen door de SICAV, de Beheersmaatschappij, het Leveringskantoor en de Registerbeheerder alsmede door andere ondernemingen van de groep BNP Paribas en de distributeurs/nominees worden verzameld, geregistreerd, overgedragen, verwerkt en gebruikt. Deze gegevens kunnen met name worden gebruikt in het kader van de identificatieverplichting die wordt opgelegd door de wet met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld. Deze inlichtingen worden niet doorgespeeld aan niet-bevoegde derden. Door in te schrijven op aandelen van de SICAV stemt de belegger in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. 5

6 I. ORGANISATIE VAN DE SICAV STATUTAIRE ZETEL: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg RAAD VAN BESTUUR: VOORZITTER VAN DE SICAV: Philippe MARCHESSAUX Bestuurder, Algemeen directeur van BNP Paribas Investment Partners, Parijs BESTUURDERS VAN DE SICAV: Marnix ARICKX Hoofd "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel Vincent CAMERLYNCK Mondiaal hoofd "Institutional Sales" BNP Paribas Investment Partners, Londen Christian DARGNAT Hoofd beleggingen "Multi-Expertise Investments Centres" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Nicolas FALLER Mondiaal hoofd "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Anthony FINAN Hoofd "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Guy de FROMENT Voorzitter van BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, Londen Marc RAYNAUD Voorzitter van BNP Paribas Investment Partners, Luxembourg Hoofd "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs William DE VIJLDER Hoofd beleggingen "Partners & Alternative Investments" BNP Paribas Investment Partners, Brussel Christian VOLLE Bestuurder van BNP Paribas Investments Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg 6

7 ALGEMEEN DIRECTEUR Anthony FINAN Hoofd Marketing en Communicatie BNP Paribas Investment Partners, Parijs SECRETARIS-GENERAAL Stéphane BRUNET Gedelegeerd bestuurder van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg PROMOTOR BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Parijs, Frankrijk BEHEERSMAATSCHAPPIJ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEHEERSMAATSCHAPPIJ: Voorzitter van de Beheersmaatschappij: Marc RAYNAUD Hoofd "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Bestuurders van de Beheersmaatschappij: Marnix ARICKX Hoofd "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel Pieter CROOCKEWIT Head of Europe BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brussel Anthony FINAN Hoofd "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Christian VOLLE Bestuurder van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Stéphane M. Stéphane BRUNET BRUNET Gedelegeerd Administrateur-Délégué bestuurder van de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Nicolas FALLER Mondiaal hoofd "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Eric M. Pieter MARTIN CROOCKEWIT Algemeen Head of Europe directeur BNP Paribas Luxembourg, Investment Partners Groothertogdom BE Holding, Luxemburg Bruxelles M. Christian VOLLE Administrateur de BNP Paribas Investments Partners Luxembourg BEHEERDERS 7

8 AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas, New York, NY VS BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda 1, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk Av. Juscelino Kubitchek Andar Sao Paulo SP, Brazilië BNP Paribas Asset Management, Inc. BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 200 Park Avenue, 45 th Floor 30/F Three Exchange Square New York, NY 10166, VS 8 Connaught Place, Central, Hongkong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome Burgerweeshuispad - Tripolis 200 Chiyoda-ku, Tokyo , Japan PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam Nederland CamGestion Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 11, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, VS Fortis Investment Management UK Ltd (op 1 oktober 2010 verandert de naam in Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd) 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street Londen W1S 3DG, VK Verenigd Koninkrijk FundQuest 1, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk IT Asset Management 122, rue La Boétie, Parijs, Frankrijk Neuberger Berman LLC Optimum Investment Advisors, LLC 605 Third Avenue, New York, NY South Wacker Drive, Suite 2100 VS Chicago, IL 60606, VS Overlay Asset Management Pzena Investment Management, LLC 1, boulevard Haussmann 120 West 45 th Street, 20 th Floor Parijs, Frankrijk New York, NY 10036, VS Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul, , Zuid-Korea Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku Tokyo , Japan GEDELEGEERD BEHEERDER(S) ADVISEUR SELECTIE BEHEERDERS EN GEDELEGEERD BEHEERDER(S FundQuest 1, boulevard Haussmann Parijs, Frankrijk SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI) ADVISORY COMMITTEE 8

9 VOORZITTER: M. Karl-Hendrik Robert, Oprichter en Bestuurder, "The Natural Step", Stockholm (Zweden) LEDEN: Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser Bestuurder "Global Exchange for Social Investment" Londen, Verenigd Koninkrijk Robert Rubinstein Oprichter en Bestuurder "Brooklin Bridge" Amsterdam, Nederland Cyril Lin Oprichter en Bestuurder IFG Development Initiatives Oxford, Verenigd Koninkrijk M. Raymond Van Ermen Uitvoerend bestuurder "European Partners for the Environment" Brussel, België STRATEGIECOMMISSIE PRESIDENT: Gilles de VAUGRINEUSE, Bestuurder van BNP Paribas Investment Partners, Parijs LEDEN: Marie-Claire CAPOBIANCO, Hoofd "Wealth Management Networks", BNP Paribas, Parijs Hervé CAZADE, Hoofd "Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France", BNP Paribas Assurance, Parijs Vincent LECOMTE, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Parijs Olivier LE GRAND, President-directeur van Cortal Consors, Parijs Eric MARTIN, Algemeen directeur van BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Yves MARTRENCHAR, Hoofd "Distribution, Marchés et solutions Retail Banking", BNP Paribas, Parijs Olivier MAUGARNY, Hoofd "Produits et Services Wealth Management", BNP Paribas, Parijs BGL BNP Paribas S.A., vertegenwoordigd door Carlo FRIOB, Luxemburg BNP Paribas Fortis S.A., vertegenwoordigd door Peter VANDEKERCKHOVE, Brussel ASR Nederland N.V., vertegenwoordigd door Jack Th. M. JULICHER, Utrecht DEPOTHOUDENDE BANK BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs bijkantoor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg HOOFDBETAALKANTOOR, LEVERINGSKANTOOR EN REGISTERBEHEERDER BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs bijkantoor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg BETAALKANTOOR IN LUXEMBURG BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxemburg 9

10 Groothertogdom Luxemburg ACCOUNTANTS PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg 10

11 II. ALGEMENE BESCHRIJVING 1. INLEIDING PARVEST is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht opgericht door de groep BNP Paribas. De SICAV wordt officieel erkend overeenkomstig de Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (de "Wet"). De SICAV werd op 27 maart 1990 voor onbepaalde tijd opgericht in Luxemburg. De SICAV is in het bijzonder onderworpen aan deel I van de Wet die speciaal betrekking heeft op de ICB's zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn van 20 december 1985 (85/611/EEG), die werd gewijzigd door de Europese Richtlijn 2001/108/CE ("Richtlijn 85/611/EEG") alsmede de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, met wijzigingen. De SICAV wordt beheerd door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux") en door beheerders en gedelegeerd beheerders. De SICAV is een beleggingsvehikel dat bestaat uit diverse subfondsen die elk een specifieke vermogensportefeuille hebben, bestaande uit in verschillende valuta s genoteerde effecten en/of andere liquide financiële activa. In de onderlinge relaties tussen de beleggers wordt ieder subfonds als een aparte entiteit beschouwd. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de inkomsten van het subfonds waarin hij heeft belegd en dit naar rato van zijn belegging. De verplichtingen die een subfonds is aangegaan, worden alleen door de activa van datzelfde subfonds gedekt. Elk subfonds kan verschillende categorieën van aandelen aanbieden, zoals gedefinieerd in onderstaand hoofdstuk IV en in bijlage IV bij dit prospectus. Bepaalde categorieën kunnen twee klassen van aandelen aanbieden: kapitalisatieaandelen ("kapitalisatieaandeel") en uitkeringsaandelen ("uitkeringsaandeel"). De modaliteiten voor uitgifte, terugkoop en omzetting van de aandelen worden beschreven in hoofdstuk IV. De onderstaande afkortingen die in dit prospectus worden gebruikt verwijzen naar de volgende munteenheden: AUD Australische dollar GBP Britse pond BRL Braziliaanse real JPY Japanse yen CHF Zwitserse frank SGD dollar van Singapore CAD Canadese dollar USD Amerikaanse dollar EUR euro 2. DE SICAV Het minimumkapitaal van de SICAV bedraagt EUR ,00 (een miljoen tweehonderd vijftig duizend euro). Het kapitaal van de SICAV is steeds gelijk aan de intrinsieke waarde van alle subfondsen tezamen en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Wijzigingen in het kapitaal geschieden rechtsgeldig zonder inachtneming van de bepalingen betreffende publicatie en registratie in het Handels- en Bedrijvenregister van Luxemburg vereist voor kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen. De statuten van de SICAV werden op 26 september 1990 gepubliceerd in het "Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations" (het "Mémorial") nadat deze werden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, alwaar deze ter inzage liggen. De doorlopende tekst van de statuten werd meerdere malen gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, de laatste maal op 7 april 2006, alsmede gepubliceerd in het "Mémorial", de laatste maal op 25 april Exemplaren van de doorlopende tekst van de statuten kunnen worden verkregen bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg tegen betaling van de griffiekosten. De SICAV is ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Luxemburg onder nummer B DE SUBFONDSEN De SICAV bestaat uit verschillende subfondsen met elk een eigen beleggingsbeleid en referentievaluta, die in bijlage I bij dit prospectus worden beschreven. De beleggers kiezen voor een subfonds waarvan de beleggingsstrategie het beste overeenkomt met hun doelstellingen en risicobereidheid. 11

12 De SICAV mag nieuwe subfondsen creëren. Wanneer nieuwe subfondsen worden gecreëerd zal dit prospectus dienovereenkomstig worden aangepast zodat het daarna de gedetailleerde informatie over deze nieuwe subfondsen bevat. Voor de opening van een nieuw in het prospectus opgenomen subfonds is een beslissing vereist van de Raad van Bestuur, die de prijs en de periode/dag van de initiële inschrijving zal bepalen alsmede de datum waarop deze initiële inschrijvingen betaald dienen te worden. Profiel van de beleggers De aandelen van de subfondsen van de SICAV worden zowel aan particuliere als aan institutionele klanten aangeboden. Deze laatsten kunnen over een specifieke aandelencategorie beschikken zodra hun beleggingen een bepaalde drempel overschrijden. Door zijn structuur van SICAV met meerdere subfondsen heeft PARVEST als doel aan de aandeelhouders een uitgebreide keuzemogelijkheid voor hun beleggingen te bieden, om hen in staat te stellen hun effectenportefeuille en/of portefeuille met andere liquide financiële activa te beheren. Performance van de subfondsen Meer inlichtingen over de performance van de subfondsen kunnen de beleggers vinden in de laatste versie van de verkorte prospectussen van de desbetreffende subfondsen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Risicoprofiel van de subfondsen Potentiële beleggers worden verzocht het prospectus aandachtig en volledig te lezen alvorens enige belegging te verrichten. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van de subfondsen worden gehaald en in het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst. Wijzigingen van de voorschriften met betrekking tot het toezicht op de wisselkoersen, fiscaliteit of bronheffing of betreffende het economisch en monetair beleid kunnen een weerslag hebben op beleggingen. Wij willen beleggers er ten slotte op wijzen dat de performance van een subfonds mogelijk niet overeenstemt met de doelstelling ervan en dat zij het belegde kapitaal (na aftrek van de inschrijvingsvergoeding) mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Subfondsen zijn blootgesteld aan diverse risico s, die variëren naargelang van hun beleggingsbeleid. Hierna vindt u de belangrijkste risico s die een weerslag kunnen hebben op subfondsen. Wij raden beleggers aan het verkorte prospectus te raadplegen in verband met de specifieke risico s voor elk subfonds. Risico s verbonden aan de aandelenmarkten De risico s verbonden aan beleggingen in aandelen (en aanverwante instrumenten) omvatten o.a. aanzienlijke koersschommelingen, negatieve informatie over de uitgevende instelling of over de markt en het achtergestelde karakter van aandelen ten opzichte van door dezelfde instelling uitgegeven obligaties. Deze schommelingen kunnen op korte termijn vaak nog worden versterkt. Het risico dat een of meerdere ondernemingen een daling tonen of geen vooruitgang kennen, kan negatief uitpakken voor de resultaten van de gehele portefeuille op een gegeven moment. Er bestaat geen garantie dat de waarde van het belegde vermogen zal stijgen. De waarde van investeringen en de eruit voortkomende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is goed mogelijk dat beleggers het geïnvesteerde kapitaal niet terugkrijgen. Er bestaat geen garantie dat het investeringsdoel zal worden gerealiseerd. Sommige subfondsen mogen beleggen in ondernemingen die naar de beurs worden gebracht (Initial Public Offering). In dit geval kan de koers van het pas aan de beurs genoteerde aandeel een grote volatiliteit tonen als gevolg van factoren zoals het gebrek aan een eerdere openbare markt, niet-seizoensgebonden transacties, beperkt aantal verhandelbare effecten en het gebrek aan inlichtingen over de emittent. Het subfonds kan dergelijke effecten slechts zeer kort in portefeuille houden, wat uiteraard kostenverhogend werkt. Subfondsen die in groeiwaarden beleggen zijn mogelijk volatieler dan de markt in haar geheel en kunnen anders reageren op economische, politieke, markt- en emittentspecifieke ontwikkelingen. Groeiwaarden zijn traditioneel volatieler dan andere waarden, vooral over zeer korte perioden. Bovendien kunnen deze waarden, in verhouding tot hun opbrengst, ook duurder zijn dan de algemene markt. Bijgevolg kunnen groeiwaarden sterker reageren op schommelingen van hun winstgroei. Het beleggingsdoel van sommige subfondsen mag gebaseerd zijn op het versterken van beursbewegingen hetgeen aanleiding geeft tot een bovengemiddelde volatiliteit. Het is mogelijk dat de beheerder tijdelijk een meer defensieve positionering kiest omdat hij van mening is dat de beurs of de economie van de landen waarin het subfonds belegt, een te grote volatiliteit, een aanhoudende algemene daling of andere nadelige situaties toont. Het is mogelijk dat het subfonds in dergelijke omstandigheden zijn beleggingsdoel niet kan realiseren. 12

13 Risico s verbonden aan afgeleide instrumenten Ter afdekking (strategie voor het gebruik van afgeleide producten ter afdekking (hedging)) en/of om het rendement van de portefeuille te optimaliseren (strategie voor het gebruik van afgeleide producten voor beleggingsdoeleinden (trading)) mag het subfonds onder de voorwaarden beschreven in bijlagen I en II van het prospectus gebruik maken van technieken en afgeleide instrumenten (met name warrants op effecten, swapcontracten op effecten, rente, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere afgeleide financiële instrumenten, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), EMTN s, termijncontracten, opties op effecten, rente of termijncontracten, enz.).wij willen de beleggers erop attenderen dat het gebruik van afgeleide producten voor beleggingsdoeleinden (trading) een hefboomeffect kan geven. Hierdoor wordt de rendementsvolatiliteit van een subfonds versterkt. Wisselrisico Het subfonds belegt in activa uitgedrukt in andere valuta s dan de referentievaluta en kan bijgevolg worden beïnvloed door de schommeling van de wisselkoers tussen de referentievaluta en deze andere valuta s of door een eventuele wijziging wat betreft het toezicht op de wisselkoersen. Als de valuta waarin een effect is uitgedrukt wordt opgewaardeerd ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds, stijgt de tegenwaarde van het effect in de referentievaluta. Omgekeerd geldt dat de waarde van het effect in de referentievaluta daalt wanneer de valuta waarin het wordt uitgedrukt in waarde daalt. Wanneer de beheerder of gedelegeerd beheerder activa indekt tegen dit wisselrisico kan echter niet worden gegarandeerd dat deze maatregel 100% efficiënt is. Renterisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. Rentetarieven kunnen worden beïnvloed door tal van elementen of gebeurtenissen zoals het monetair beleid, discontotarieven, inflatie, enz. Wij willen de belegger erop attenderen dat de waarde van beleggingen in obligaties of andere schuldeffecten daalt wanneer de rente stijgt. Kredietrisico Het betreft het risico dat het gevolg kan zijn van een ratingdaling van een emittent van obligaties waarin de subfondsen hebben belegd zodat de waarde van die beleggingen kan dalen. Dit risico is gekoppeld aan het vermogen van een emittent om zijn schulden te betalen. Wanneer de notering van een uitgifte of een emlttent daalt, kan dit aanleiding geven tot een waardedaling van de betreffende schuldeffecten waarin het subfonds heeft belegd. Sommige strategieën zijn gebaseerd op obligaties die zijn uitgegeven door emittenten met hoog kredietrisico (hoogrentende obligaties). De subfondsen die in hoogrentende obligaties beleggen hebben een bovengemiddeld risico vanwege de sterkere schommelingen van de valuta of de kwaliteit van de emittent. Liquiditeitsrisico Het risico bestaat dat beleggingen van de subfondsen illiquide worden vanwege een te beperkte markt (dat is vaak te zien aan een zeer ruime bid-ask spread of aan grote koersschommelingen) wanneer de rating wordt afgewaardeerd of wanneer de economische situatie verslechtert, zodat deze beleggingen mogelijk niet snel kunnen worden gekocht of verkocht in een poging het verlies in de subfondsen tot het minimum te beperken. Risico verbonden aan de grondstoffenmarkten De koersen op de grondstoffenmarkten kunnen plots en aanzienlijk variëren; dit kan een directe weerslag hebben op de waardering van aandelen en met aandelen vergelijkbare effecten waarin het subfonds mag beleggen en/of van de index/indices waarin het subfonds een exposure heeft. Bovendien kan de ontwikkeling van de onderliggende activa in belangrijke mate verschillen van die van de markten van klassieke effecten (aandelen, obligaties, enz.). Tegenpartijrisico 13

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST SHORT TERM (CHF)

PARVEST SHORT TERM (CHF) Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST

PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: SICAV ) naar Luxemburgs

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht 106 compartimenten 1 gemoedsrust voor uw klanten In de huidige veranderende

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

PARVEST R.C.S. B 33.363

PARVEST R.C.S. B 33.363 PARVEST R.C.S. B 33.363 Jaarverslag Gecontroleerd per 28 februari 2011 Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs recht Gecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011 PA R V EST JAARVERSLAG

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie