SEPTEMBER" name="description"> SEPTEMBER">

PARVEST (de "SICAV")

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARVEST (de "SICAV")"

Transcriptie

1 PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). <-> SEPTEMBER

2 INHOUDSOPGAVE Pagina WAARSCHUWING... 4 PROSPECTUS I. ORGANISATIE VAN DE SICAV... 6 II. ALGEMENE BESCHRIJVING Inleiding De SICAV De Subfondsen III. ADMINISTRATIE EN BEHEER Raad van Bestuur Beheersmaatschappij Beheerders en gedelegeerd beheerders Adviseur selectie beheerders en gedelegeerd beheerders Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee Strategiecommissie Depothoudende Bank, Hoofdbetaalkantoor, Registerbeheerder, Leveringskantoor Betaalkantoor in Luxemburg Distributeurs en Nominees Toezicht op de verrichtingen van de SICAV IV. DE AANDELEN Algemene beginselen Uitgifte en Inschrijvingsprijs van de Aandelen Terugkoop van Aandelen Omzetting van Aandelen in Aandelen van andere Subfondsen Omzetting van deviezen Provisies en kosten Beursnotering V. INTRINSIEKE WAARDE Algemene beginselen A. Definitie en berekening van de Intrinsieke Waarde B. Definitie van de pools van activa C. Waardering van de Activa Opschorting van de berekening van de Intrinsieke Waarde, van de uitgifte, de omzetting en terugkoop van Aandelen VI. DIVIDENDEN Uitkeringsbeleid Betaalbaarstelling VII. KOSTEN VOOR REKENING VAN DE SICAV Directe kosten Indirecte kosten VIII. BELASTINGEN TOEPASSELIJK RECHT OFFICIËLE TAAL Belastingen A. Belasting van de SICAV B. Belasting van de Aandeelhouders van de SICAV Toepasselijk recht Officiële taal

3 IX. BOEKJAAR - VERGADERINGEN VERSLAGEN Boekjaar Vergaderingen Periodieke verslagen X. LIQUIDATIE VAN DE SICAV SLUITING, FUSIE EN SPLITSING VAN SUBFONDSEN, CATEGORIEËN OF KLASSEN Liquidatie van de SICAV A. Minimumvermogen B. Vrijwillige liquidatie Sluiting, fusie en splitsing van subfondsen, categorieën of klassen A. Sluiting van Subfondsen, Categorieën of Klassen B. Fusie van Subfondsen, Categorieën of Klassen C. Splitsing van Subfondsen, Categorieën of Klassen XI. INFORMATIE - DOCUMENTEN TER INZAGE Beschikbare informatie A. Intrinsieke waarde B. Uitgifte- en Terugkoopprijzen C. Kennisgevingen aan de Aandeelhouders Documenten ter inzage BIJLAGEN Bijlage I BELEGGINGSBELEID VAN DE SUBFONDSEN, AFGELEIDE FINANCIÊLE INSTRUMENTEN Algemene beleggingsbepalingen Afgeleide financiële instrumenten Repurchase-, rectrocessie-/omgekeerde retrocessieovereenkomsten en verbruikleen van effecten Beleggingsbeleid van de Subfondsen Referentievaluta van de Subfondsen Bijlage II BELEGGINGSBEPERKINGEN Bijlage III DE "BESCHERMDE" SUBFONDSEN: KENMERKEN Bijlage IV OVERZICHTSTABEL VAN DE BEHEERSPROVISIES PER SUBFONDS EN CATEGORIE Bijlage V PERFORMANCEVERGOEDING: BEREKENINGSMODALITEITEN EN OVERZICHTSTABEL Bijlage VI OVERZICHTSTABELLEN VAN BEHEERDERS EN GEDELEGEERD BEHEERDERS Bijlage VII LIJST VAN GEAVANCEERDE SUBFONDSEN Bijlage VIII ADVIESVERGOEDING Bijlage IX JAARLIJKSE UITKERINGSPROVISIE (CATEGORIE N) Bijlage X OVERIGE KOSTEN

4 WAARSCHUWING 1. Algemene waarschuwing PARVEST (de "SICAV") is ingeschreven op de officiële lijst van de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) overeenkomstig zowel de wet van 20 december 2002 m.b.t. de ICB's zoals eventueel laatstelijk gewijzigd. Deze inschrijving mag in geen geval en onder geen enkele vorm worden gezien als een positieve waardering door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in verband met de kwaliteit van de te koop aangeboden effecten. De Raad van Bestuur van de SICAV heeft al het mogelijke gedaan om de gegevens in dit prospectus zo nauwkeurig en juist mogelijk te vermelden en geen essentiële gegevens weg te laten waardoor de inhoud van dit prospectus misleidend zou kunnen zijn. De Raad van Bestuur van de SICAV aanvaardt zijn aansprakelijkheid in verband met de juistheid van de gegevens in dit prospectus op de publicatiedatum. Eventuele gegevens of verklaringen die niet zijn opgenomen in dit prospectus, in de appendices of in de verslagen die hiervan integraal deel uitmaken, dienen te worden beschouwd als verstrekt door onbevoegden. De afgifte van dit prospectus en de aanbieding, uitgifte of verkoop van aandelen van de SICAV op enig tijdstip na de uitgiftedatum van dit prospectus houden niet in dat de in dit prospectus verstrekte informatie op dat tijdstip nog juist is. Ingeval zich belangrijke veranderingen mochten voordoen, zoals de oprichting van een nieuw subfonds, een nieuwe categorie of klasse, zullen dit prospectus en de appendices daarbij tijdig worden aangepast. Inschrijvers op aandelen wordt dan ook geadviseerd contact op te nemen met de SICAV om te informeren of er intussen een nieuw prospectus is uitgegeven. 2. Waarschuwing in verband met de commercialisering van de SICAV De SICAV heeft de status van een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) in Luxemburg. Zij is geregistreerd om haar aandelen, geheel of gedeeltelijk, aan te bieden en te verkopen in Luxemburg in de volgende landen: Frankrijk, België, Zwitserland, Nederland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Griekenland, Hongkong, de Tsjechische Republiek, Zweden, Taiwan, Portugal, Noorwegen, Libanon, Jersey, Finland, Liechtenstein, Hongarije, Malta, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Cyprus, Singapore en Macao. Er zijn geen stappen ondernomen om het publiekelijk aanbieden van de aandelen toe te staan in een jurisdictie waar deze maatregelen nodig zijn. Daarom dienen toekomstige beleggers voorafgaand aan een inschrijving in elk land waar de SICAV is geregistreerd, te verifiëren welke subfondsen, welke categorieën en welke klassen van aandelen in de desbetreffende landen mogen worden aangeboden; zij zullen ook het bestaan van juridische en valutabeperkingen voor inschrijving op, aankoop, bezit of verkoop van aandelen van de SICAV dienen te verifiëren. Wij raden de beleggers in het bijzonder aan om zich te informeren over de onkosten en uitgaven die hem aangerekend kunnen worden door een betaalkantoor dat gevestigd is in het rechtsgebied waarin de aandelen worden aangeboden, wanneer op aandelen wordt ingeschreven of deze worden teruggekocht via de tussenpersoon van dit betaalkantoor. Tot slot is dit prospectus geen openbare aanbieding, noch een verzoek tot verkoop in een rechtsgebied waarin het verhandelen van de aandelen van de SICAV niet is toegestaan. 3. Waarschuwing in verband met de kwaliteit van de belegger Er zijn geen stappen ondernomen om de SICAV of haar aandelen te registreren bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, volgens de wet van 1940 op de Amerikaanse beleggingsvennootschappen (Investment Company Act) zoals laatstelijk gewijzigd, of volgens enige andere wet in verband met effecten. Bijgevolg mag het document niet in de Verenigde Staten van Amerika ("de USA"), haar grondgebied of afhankelijke gebieden worden binnengebracht, noch ernaar verzonden worden, noch afgegeven worden aan een "Amerikaans Staatsburger", zoals bepaald door de Reglementering S van de wet van 1933 op de effecten (Regulation S of the US Securities Act of 1933, zoals gewijzigd), behalve in het kader van transacties die volgens de Amerikaanse wet van 1933 op de effecten (US Securities Act) niet hoeven te worden geregistreerd. Wanneer niet aan deze beperkingen wordt voldaan, kan dit worden beschouwd als een inbreuk op de Amerikaanse wetten op de effecten. Tot slot mag dit prospectus niet worden overhandigd aan "niet gemachtigde personen" in de zin van artikel 11 van de statuten, noch aan personen die deze wettelijk niet in ontvangst mogen nemen of ten overstaan van wie een aanbieding voor verkoop onwettig is. De beleggers dienen de SICAV en/of het Leveringskantoor en de Registerbeheerder ervan op de hoogte te stellen i) indien zij "niet-gemachtigde personen" worden, of ii) indien zij aandelen in de SICAV houden en daardoor de wettelijke/reglementaire bepalingen, de bepalingen van dit prospectus of van de statuten van de SICAV overtreden, of iii) van alle omstandigheden die voor de SICAV of de aandeelhouders fiscale of wettelijke/reglementaire gevolgen kunnen hebben of die anderszins nadelig kunnen zijn voor de belangen van de SICAV of de andere aandeelhouders. 4. Waarschuwing gekoppeld aan de inschrijving op de SICAV 4

5 Op de aandelen van de verschillende subfondsen van de SICAV kan uitsluitend worden ingeschreven op basis van de gegevens in het/de verkorte prospectus(sen). Alvorens op de aandelen in te schrijven, raden wij u aan dit/deze verkorte prospectus(sen) alsmede het gedetailleerde prospectus en de bijlagen met daarin in het bijzonder het beleggingsbeleid van de verschillende subfondsen van de SICAV aandachtig te lezen en de meest recente financiële verslagen van de SICAV te raadplegen. Exemplaren van dit verslag zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux"), bij plaatselijke vertegenwoordigers of bij de organisaties die de aandelen van de SICAV verhandelen. 5. Waarschuwing in verband met beleggen in de SICAV Beleggen in de SICAV brengt risico s met zich mee, waaronder vooral risico s in verband met aandelen- en obligatiemarkten, valutarisico s en rentevolatiliteiten. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van de subfondsen van de SICAV zullen worden gerealiseerd en in het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor prestaties in de toekomst. Meer details vindt de belegger in hoofdstuk II.3. "Algemene beschrijving De Subfondsen Risicoprofiel van de subfondsen". De beleggers doen er goed aan eerst hun eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in de SICAV, om vast te stellen in hoeverre een belegging in de SICAV geschikt is voor hen. 6. Verwerking van de persoonsgegevens Bepaalde persoonsgegevens van de beleggers kunnen door de SICAV, de Beheersmaatschappij, het Leveringskantoor en de Registerbeheerder alsmede door andere ondernemingen van de groep BNP Paribas en de distributeurs/nominees worden verzameld, geregistreerd, overgedragen, verwerkt en gebruikt. Deze gegevens kunnen met name worden gebruikt in het kader van de identificatieverplichting die wordt opgelegd door de wet met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld. Deze inlichtingen worden niet doorgespeeld aan niet-bevoegde derden. Door in te schrijven op aandelen van de SICAV stemt de belegger in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. 5

6 I. ORGANISATIE VAN DE SICAV STATUTAIRE ZETEL: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg RAAD VAN BESTUUR: VOORZITTER VAN DE SICAV: Philippe MARCHESSAUX Bestuurder, Algemeen directeur van BNP Paribas Investment Partners, Parijs BESTUURDERS VAN DE SICAV: Marnix ARICKX Hoofd "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel Vincent CAMERLYNCK Mondiaal hoofd "Institutional Sales" BNP Paribas Investment Partners, Londen Christian DARGNAT Hoofd beleggingen "Multi-Expertise Investments Centres" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Nicolas FALLER Mondiaal hoofd "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Anthony FINAN Hoofd "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Guy de FROMENT Voorzitter van BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, Londen Marc RAYNAUD Voorzitter van BNP Paribas Investment Partners, Luxembourg Hoofd "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs William DE VIJLDER Hoofd beleggingen "Partners & Alternative Investments" BNP Paribas Investment Partners, Brussel Christian VOLLE Bestuurder van BNP Paribas Investments Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg 6

7 ALGEMEEN DIRECTEUR Anthony FINAN Hoofd Marketing en Communicatie BNP Paribas Investment Partners, Parijs SECRETARIS-GENERAAL Stéphane BRUNET Gedelegeerd bestuurder van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg PROMOTOR BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Parijs, Frankrijk BEHEERSMAATSCHAPPIJ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEHEERSMAATSCHAPPIJ: Voorzitter van de Beheersmaatschappij: Marc RAYNAUD Hoofd "Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Bestuurders van de Beheersmaatschappij: Marnix ARICKX Hoofd "Fund Engineering", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel Pieter CROOCKEWIT Head of Europe BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brussel Anthony FINAN Hoofd "Marketing et Communication" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Christian VOLLE Bestuurder van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Stéphane M. Stéphane BRUNET BRUNET Gedelegeerd Administrateur-Délégué bestuurder van de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Nicolas FALLER Mondiaal hoofd "Distribution Sales" BNP Paribas Investment Partners, Parijs Eric M. Pieter MARTIN CROOCKEWIT Algemeen Head of Europe directeur BNP Paribas Luxembourg, Investment Partners Groothertogdom BE Holding, Luxemburg Bruxelles M. Christian VOLLE Administrateur de BNP Paribas Investments Partners Luxembourg BEHEERDERS 7

8 AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas, New York, NY VS BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda 1, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk Av. Juscelino Kubitchek Andar Sao Paulo SP, Brazilië BNP Paribas Asset Management, Inc. BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 200 Park Avenue, 45 th Floor 30/F Three Exchange Square New York, NY 10166, VS 8 Connaught Place, Central, Hongkong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome Burgerweeshuispad - Tripolis 200 Chiyoda-ku, Tokyo , Japan PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam Nederland CamGestion Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 11, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, VS Fortis Investment Management UK Ltd (op 1 oktober 2010 verandert de naam in Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd) 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street Londen W1S 3DG, VK Verenigd Koninkrijk FundQuest 1, boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk IT Asset Management 122, rue La Boétie, Parijs, Frankrijk Neuberger Berman LLC Optimum Investment Advisors, LLC 605 Third Avenue, New York, NY South Wacker Drive, Suite 2100 VS Chicago, IL 60606, VS Overlay Asset Management Pzena Investment Management, LLC 1, boulevard Haussmann 120 West 45 th Street, 20 th Floor Parijs, Frankrijk New York, NY 10036, VS Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Seoul, , Zuid-Korea Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku Tokyo , Japan GEDELEGEERD BEHEERDER(S) ADVISEUR SELECTIE BEHEERDERS EN GEDELEGEERD BEHEERDER(S FundQuest 1, boulevard Haussmann Parijs, Frankrijk SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI) ADVISORY COMMITTEE 8

9 VOORZITTER: M. Karl-Hendrik Robert, Oprichter en Bestuurder, "The Natural Step", Stockholm (Zweden) LEDEN: Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser Bestuurder "Global Exchange for Social Investment" Londen, Verenigd Koninkrijk Robert Rubinstein Oprichter en Bestuurder "Brooklin Bridge" Amsterdam, Nederland Cyril Lin Oprichter en Bestuurder IFG Development Initiatives Oxford, Verenigd Koninkrijk M. Raymond Van Ermen Uitvoerend bestuurder "European Partners for the Environment" Brussel, België STRATEGIECOMMISSIE PRESIDENT: Gilles de VAUGRINEUSE, Bestuurder van BNP Paribas Investment Partners, Parijs LEDEN: Marie-Claire CAPOBIANCO, Hoofd "Wealth Management Networks", BNP Paribas, Parijs Hervé CAZADE, Hoofd "Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France", BNP Paribas Assurance, Parijs Vincent LECOMTE, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Parijs Olivier LE GRAND, President-directeur van Cortal Consors, Parijs Eric MARTIN, Algemeen directeur van BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Yves MARTRENCHAR, Hoofd "Distribution, Marchés et solutions Retail Banking", BNP Paribas, Parijs Olivier MAUGARNY, Hoofd "Produits et Services Wealth Management", BNP Paribas, Parijs BGL BNP Paribas S.A., vertegenwoordigd door Carlo FRIOB, Luxemburg BNP Paribas Fortis S.A., vertegenwoordigd door Peter VANDEKERCKHOVE, Brussel ASR Nederland N.V., vertegenwoordigd door Jack Th. M. JULICHER, Utrecht DEPOTHOUDENDE BANK BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs bijkantoor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg HOOFDBETAALKANTOOR, LEVERINGSKANTOOR EN REGISTERBEHEERDER BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs bijkantoor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg BETAALKANTOOR IN LUXEMBURG BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxemburg 9

10 Groothertogdom Luxemburg ACCOUNTANTS PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg 10

11 II. ALGEMENE BESCHRIJVING 1. INLEIDING PARVEST is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht opgericht door de groep BNP Paribas. De SICAV wordt officieel erkend overeenkomstig de Luxemburgse wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (de "Wet"). De SICAV werd op 27 maart 1990 voor onbepaalde tijd opgericht in Luxemburg. De SICAV is in het bijzonder onderworpen aan deel I van de Wet die speciaal betrekking heeft op de ICB's zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn van 20 december 1985 (85/611/EEG), die werd gewijzigd door de Europese Richtlijn 2001/108/CE ("Richtlijn 85/611/EEG") alsmede de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, met wijzigingen. De SICAV wordt beheerd door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux") en door beheerders en gedelegeerd beheerders. De SICAV is een beleggingsvehikel dat bestaat uit diverse subfondsen die elk een specifieke vermogensportefeuille hebben, bestaande uit in verschillende valuta s genoteerde effecten en/of andere liquide financiële activa. In de onderlinge relaties tussen de beleggers wordt ieder subfonds als een aparte entiteit beschouwd. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de inkomsten van het subfonds waarin hij heeft belegd en dit naar rato van zijn belegging. De verplichtingen die een subfonds is aangegaan, worden alleen door de activa van datzelfde subfonds gedekt. Elk subfonds kan verschillende categorieën van aandelen aanbieden, zoals gedefinieerd in onderstaand hoofdstuk IV en in bijlage IV bij dit prospectus. Bepaalde categorieën kunnen twee klassen van aandelen aanbieden: kapitalisatieaandelen ("kapitalisatieaandeel") en uitkeringsaandelen ("uitkeringsaandeel"). De modaliteiten voor uitgifte, terugkoop en omzetting van de aandelen worden beschreven in hoofdstuk IV. De onderstaande afkortingen die in dit prospectus worden gebruikt verwijzen naar de volgende munteenheden: AUD Australische dollar GBP Britse pond BRL Braziliaanse real JPY Japanse yen CHF Zwitserse frank SGD dollar van Singapore CAD Canadese dollar USD Amerikaanse dollar EUR euro 2. DE SICAV Het minimumkapitaal van de SICAV bedraagt EUR ,00 (een miljoen tweehonderd vijftig duizend euro). Het kapitaal van de SICAV is steeds gelijk aan de intrinsieke waarde van alle subfondsen tezamen en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Wijzigingen in het kapitaal geschieden rechtsgeldig zonder inachtneming van de bepalingen betreffende publicatie en registratie in het Handels- en Bedrijvenregister van Luxemburg vereist voor kapitaalverhogingen en -verminderingen van naamloze vennootschappen. De statuten van de SICAV werden op 26 september 1990 gepubliceerd in het "Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations" (het "Mémorial") nadat deze werden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, alwaar deze ter inzage liggen. De doorlopende tekst van de statuten werd meerdere malen gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, de laatste maal op 7 april 2006, alsmede gepubliceerd in het "Mémorial", de laatste maal op 25 april Exemplaren van de doorlopende tekst van de statuten kunnen worden verkregen bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg tegen betaling van de griffiekosten. De SICAV is ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Luxemburg onder nummer B DE SUBFONDSEN De SICAV bestaat uit verschillende subfondsen met elk een eigen beleggingsbeleid en referentievaluta, die in bijlage I bij dit prospectus worden beschreven. De beleggers kiezen voor een subfonds waarvan de beleggingsstrategie het beste overeenkomt met hun doelstellingen en risicobereidheid. 11

12 De SICAV mag nieuwe subfondsen creëren. Wanneer nieuwe subfondsen worden gecreëerd zal dit prospectus dienovereenkomstig worden aangepast zodat het daarna de gedetailleerde informatie over deze nieuwe subfondsen bevat. Voor de opening van een nieuw in het prospectus opgenomen subfonds is een beslissing vereist van de Raad van Bestuur, die de prijs en de periode/dag van de initiële inschrijving zal bepalen alsmede de datum waarop deze initiële inschrijvingen betaald dienen te worden. Profiel van de beleggers De aandelen van de subfondsen van de SICAV worden zowel aan particuliere als aan institutionele klanten aangeboden. Deze laatsten kunnen over een specifieke aandelencategorie beschikken zodra hun beleggingen een bepaalde drempel overschrijden. Door zijn structuur van SICAV met meerdere subfondsen heeft PARVEST als doel aan de aandeelhouders een uitgebreide keuzemogelijkheid voor hun beleggingen te bieden, om hen in staat te stellen hun effectenportefeuille en/of portefeuille met andere liquide financiële activa te beheren. Performance van de subfondsen Meer inlichtingen over de performance van de subfondsen kunnen de beleggers vinden in de laatste versie van de verkorte prospectussen van de desbetreffende subfondsen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Risicoprofiel van de subfondsen Potentiële beleggers worden verzocht het prospectus aandachtig en volledig te lezen alvorens enige belegging te verrichten. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen van de subfondsen worden gehaald en in het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst. Wijzigingen van de voorschriften met betrekking tot het toezicht op de wisselkoersen, fiscaliteit of bronheffing of betreffende het economisch en monetair beleid kunnen een weerslag hebben op beleggingen. Wij willen beleggers er ten slotte op wijzen dat de performance van een subfonds mogelijk niet overeenstemt met de doelstelling ervan en dat zij het belegde kapitaal (na aftrek van de inschrijvingsvergoeding) mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Subfondsen zijn blootgesteld aan diverse risico s, die variëren naargelang van hun beleggingsbeleid. Hierna vindt u de belangrijkste risico s die een weerslag kunnen hebben op subfondsen. Wij raden beleggers aan het verkorte prospectus te raadplegen in verband met de specifieke risico s voor elk subfonds. Risico s verbonden aan de aandelenmarkten De risico s verbonden aan beleggingen in aandelen (en aanverwante instrumenten) omvatten o.a. aanzienlijke koersschommelingen, negatieve informatie over de uitgevende instelling of over de markt en het achtergestelde karakter van aandelen ten opzichte van door dezelfde instelling uitgegeven obligaties. Deze schommelingen kunnen op korte termijn vaak nog worden versterkt. Het risico dat een of meerdere ondernemingen een daling tonen of geen vooruitgang kennen, kan negatief uitpakken voor de resultaten van de gehele portefeuille op een gegeven moment. Er bestaat geen garantie dat de waarde van het belegde vermogen zal stijgen. De waarde van investeringen en de eruit voortkomende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is goed mogelijk dat beleggers het geïnvesteerde kapitaal niet terugkrijgen. Er bestaat geen garantie dat het investeringsdoel zal worden gerealiseerd. Sommige subfondsen mogen beleggen in ondernemingen die naar de beurs worden gebracht (Initial Public Offering). In dit geval kan de koers van het pas aan de beurs genoteerde aandeel een grote volatiliteit tonen als gevolg van factoren zoals het gebrek aan een eerdere openbare markt, niet-seizoensgebonden transacties, beperkt aantal verhandelbare effecten en het gebrek aan inlichtingen over de emittent. Het subfonds kan dergelijke effecten slechts zeer kort in portefeuille houden, wat uiteraard kostenverhogend werkt. Subfondsen die in groeiwaarden beleggen zijn mogelijk volatieler dan de markt in haar geheel en kunnen anders reageren op economische, politieke, markt- en emittentspecifieke ontwikkelingen. Groeiwaarden zijn traditioneel volatieler dan andere waarden, vooral over zeer korte perioden. Bovendien kunnen deze waarden, in verhouding tot hun opbrengst, ook duurder zijn dan de algemene markt. Bijgevolg kunnen groeiwaarden sterker reageren op schommelingen van hun winstgroei. Het beleggingsdoel van sommige subfondsen mag gebaseerd zijn op het versterken van beursbewegingen hetgeen aanleiding geeft tot een bovengemiddelde volatiliteit. Het is mogelijk dat de beheerder tijdelijk een meer defensieve positionering kiest omdat hij van mening is dat de beurs of de economie van de landen waarin het subfonds belegt, een te grote volatiliteit, een aanhoudende algemene daling of andere nadelige situaties toont. Het is mogelijk dat het subfonds in dergelijke omstandigheden zijn beleggingsdoel niet kan realiseren. 12

13 Risico s verbonden aan afgeleide instrumenten Ter afdekking (strategie voor het gebruik van afgeleide producten ter afdekking (hedging)) en/of om het rendement van de portefeuille te optimaliseren (strategie voor het gebruik van afgeleide producten voor beleggingsdoeleinden (trading)) mag het subfonds onder de voorwaarden beschreven in bijlagen I en II van het prospectus gebruik maken van technieken en afgeleide instrumenten (met name warrants op effecten, swapcontracten op effecten, rente, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere afgeleide financiële instrumenten, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), EMTN s, termijncontracten, opties op effecten, rente of termijncontracten, enz.).wij willen de beleggers erop attenderen dat het gebruik van afgeleide producten voor beleggingsdoeleinden (trading) een hefboomeffect kan geven. Hierdoor wordt de rendementsvolatiliteit van een subfonds versterkt. Wisselrisico Het subfonds belegt in activa uitgedrukt in andere valuta s dan de referentievaluta en kan bijgevolg worden beïnvloed door de schommeling van de wisselkoers tussen de referentievaluta en deze andere valuta s of door een eventuele wijziging wat betreft het toezicht op de wisselkoersen. Als de valuta waarin een effect is uitgedrukt wordt opgewaardeerd ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds, stijgt de tegenwaarde van het effect in de referentievaluta. Omgekeerd geldt dat de waarde van het effect in de referentievaluta daalt wanneer de valuta waarin het wordt uitgedrukt in waarde daalt. Wanneer de beheerder of gedelegeerd beheerder activa indekt tegen dit wisselrisico kan echter niet worden gegarandeerd dat deze maatregel 100% efficiënt is. Renterisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door renteschommelingen. Rentetarieven kunnen worden beïnvloed door tal van elementen of gebeurtenissen zoals het monetair beleid, discontotarieven, inflatie, enz. Wij willen de belegger erop attenderen dat de waarde van beleggingen in obligaties of andere schuldeffecten daalt wanneer de rente stijgt. Kredietrisico Het betreft het risico dat het gevolg kan zijn van een ratingdaling van een emittent van obligaties waarin de subfondsen hebben belegd zodat de waarde van die beleggingen kan dalen. Dit risico is gekoppeld aan het vermogen van een emittent om zijn schulden te betalen. Wanneer de notering van een uitgifte of een emlttent daalt, kan dit aanleiding geven tot een waardedaling van de betreffende schuldeffecten waarin het subfonds heeft belegd. Sommige strategieën zijn gebaseerd op obligaties die zijn uitgegeven door emittenten met hoog kredietrisico (hoogrentende obligaties). De subfondsen die in hoogrentende obligaties beleggen hebben een bovengemiddeld risico vanwege de sterkere schommelingen van de valuta of de kwaliteit van de emittent. Liquiditeitsrisico Het risico bestaat dat beleggingen van de subfondsen illiquide worden vanwege een te beperkte markt (dat is vaak te zien aan een zeer ruime bid-ask spread of aan grote koersschommelingen) wanneer de rating wordt afgewaardeerd of wanneer de economische situatie verslechtert, zodat deze beleggingen mogelijk niet snel kunnen worden gekocht of verkocht in een poging het verlies in de subfondsen tot het minimum te beperken. Risico verbonden aan de grondstoffenmarkten De koersen op de grondstoffenmarkten kunnen plots en aanzienlijk variëren; dit kan een directe weerslag hebben op de waardering van aandelen en met aandelen vergelijkbare effecten waarin het subfonds mag beleggen en/of van de index/indices waarin het subfonds een exposure heeft. Bovendien kan de ontwikkeling van de onderliggende activa in belangrijke mate verschillen van die van de markten van klassieke effecten (aandelen, obligaties, enz.). Tegenpartijrisico 13

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het volgende addendum: juli 2013. FIDELITY FUNDS Bijlage

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie