DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012

2 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie speerpunten 5 3. Realisatie activiteiten in Bedrijfsvoering 9 a. Financiën 9 b. Personeel Vooruitblik naar

4 1. Voorwoord van het diensthoofd Met trots biedt ik u het jaarverslag 2012 van de dienst Audit & Control aan. Ook dit jaar zijn er stappen en soms stapjes gezet om te komen tot een professionele organisatie in volledige control. Zijn we al aangekomen op het gewenste niveau? Dat zeker niet. Er zijn wel een aantal opvallende ontwikkelingen te melden betreffende het jaar 2012: - Twee medewerkers zijn begin 2013 overgestapt naar een functie bij een instituut. Dit in combinatie met hulp op maat verleend aan instituten, bewijst dat we ons niet hebben verschanst in onze ivoren toren maar in verbinding staan met de instituten en scholen; - Het stopzetten van het project dashboard: het getuigt van moed van de Raad van Bestuur om de stekker te trekken uit een vastgelopen ontwikkeling. Dit besluit heeft de weg geopend naar een versnelling in de productie van eenduidige, betrouwbare managementinformatie; - Het zelfevaluatie instrument Yucan en de interne audits bij zowel MBO als VMBO hebben hun waarde bewezen en worden ook genoemd in het rapport van de Staat van de Instelling vanwege de positieve bijdrage aan de kwaliteitsborging binnen ROC West-Brabant; - Het programma RSA zal een grote impact hebben op de inrichting en bemensing van de ondersteunende processen. Wij dragen vanuit onze expertise bij aan het succes van het programma door een actieve deelname in project- en stuurgroepen. Onze bedoeling is om middels dit jaarverslag verantwoording af te leggen over onze plannen en de realisatie daarvan. Wij wensen u veel leesplezier.. Diana Schijvenaars Concerncontroller 3

5 2. Verslag van de dienst Strategie en realisatie speerpunten 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven welke bijdrage de dienst Audit & Control zou leveren aan de realisatie van Onderwijs met Passie 2015 en wat hiervan is gerealiseerd in In paragraaf 2.2 wordt ingezoomd op de zeven focuspunten uit Onderwijs met Passie 2015 en de keuze die hieruit is gemaakt door de dienst Audit & Control. In paragraaf 2.3 gaat het vooral over de invulling van de drie ROC brede hoofdpunten. 2.2 Strategie De strategie van ROC West-Brabant is vastgelegd in Onderwijs met Passie De missie is als volgt geformuleerd: Het ROC West-Brabant stimuleert en faciliteert de persoonlijke groei en het vakmanschap van leerlingen, studenten en medewerkers. We bevorderen dat zij hun talenten optimaal ontwikkelen en productief maken zodat zij duurzaam kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zichzelf, hun organisaties en de maatschappij. Het ROC West-Brabant vervult een actieve en stuwende rol in de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. De missie van de dienst Audit en Control is als volgt geformuleerd: De dienst Audit & Control ondersteunt ROC West-Brabant bij het realiseren van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. De dienst Audit & Control wil het geweten en geheugen zijn van ROC West-Brabant. De hiervan afgeleide visie luidt: De dienst Audit & Control wil de komende jaren de positie binnen het ROC West-Brabant bestendigen als de spil bij het in control krijgen en houden van de organisatie. De strategische doelstellingen van ROC West-Brabant hebben vanuit meerdere invalshoeken invloed op de activiteiten van de dienst Audit & Control. Enerzijds ondersteunt de dienst de organisatie bij de realisatie, anderzijds zullen we ook onze eigen doelstellingen afstemmen op de gekozen strategie. Binnen de dienst Audit & Control zijn een drietal onderdelen te onderscheiden: - Juridische advisering, met name privaatrecht en onderwijsregelgeving; - Kwaliteitszorg, voornamelijk inzet van kwaliteitszorginstrumentarium; - Management control, waaronder managementinformatie, planning & control, interne controle en projectbewaking. 4

6 In de loop van 2012 is hier een vierde onderdeel aan toegevoegd: onderwijsexpertise. Enkele jaren geleden heeft ROC West-Brabant de dienst Onderwijs omgevormd naar het Onderwijs en Innovatienetwerk. Op centraal niveau wordt onderwijsinnovatie ondersteund als een ROC-breed beginsel. De directies van de instituten en scholen hebben hun eigen onderwijsondersteuning georganiseerd vanuit de gedachte dat de werkelijke onderwijsexpertise aanwezig is bij de decentrale centra van het primaire proces. Vanwege een aantal ontwikkelingen is op dit uitgangspunt teruggekomen. Gedacht moet worden aan: Meer centraal, landelijk gedirigeerd beleid; Een inspectiebeoordeling op opleidingsniveau over de locaties heen; Inrichting van centrale examens in relatie tot strak gekaderde centrale normen; Efficiënte en doelmatige inrichting van de ondersteuning; In de huidige strategische periode wordt bewust gezocht naar de versterking van het collectief, de organisatie als geheel (van ik naar wij). Besloten is daarom tot het centraal beleggen van beleidsadvies op onderwijsgebied. Voor het adviseren van de Raad van Bestuur en het Directieteam worden een beleidsadviseur onderwijs en een beleidsondersteunend medewerker aangesteld binnen de dienst Audit & Control. De keuze voor de dienst Audit & Control is ingegeven door onze ondersteuning van het primair proces met kwaliteitszorginstrumentarium. Binnen het programma ROC Service en Advies (RSA) zal de definitieve positionering van de onderwijsexpertise bepaald worden. De functie van beleidsadviseur onderwijs is vanaf mei 2012 ingevuld. Per 1 januari 2013 heeft deze medewerker de overstap gemaakt naar de functie van afdelingsmanager Cingel College. De functie van beleidsondersteunend medewerker is tot nu toe niet ingevuld. Op dit moment zijn deze beide functies derhalve vacant. In Onderwijs met Passie 2015 zijn twee cruciale kwaliteitsdoelstellingen benoemd: A. Een fundamentele primaire kwaliteitsgarantie: De geleverde onderwijskwaliteit en onderwijsprestaties voldoen te allen tijde aan de daaraan door de inspectie (vast) te stellen minimumeisen; onze scholen scoren buitendien ruimschoots bovengemiddeld. B. Een flankerende operationele kwaliteitsdoelstelling: De beoogde prestaties op de 7 kritieke succesfactoren zorgen ervoor dat het ROC West-Brabant vanaf 2012 voldoet aan het kwaliteitsprofiel excellente onderwijsorganisatie in (volledig) control. De bijdrage in 2012 van Audit & Control aan de realisatie van de primaire kwaliteitsgarantie bestaat uit het aanstellen van een beleidsadviseur onderwijs en de doorontwikkeling van kwaliteitszorginstrumentarium. Gedurende de 8 maanden dat de beleidsadviseur onderwijs werkzaam is geweest in deze functie, heeft hij start gemaakt met: Het signaleren van landelijke onderwijsontwikkelingen en deze vertalen naar consequenties voor ROC West-Brabant; Het op gang brengen van kennisontwikkeling en uitwisseling; Het bijdragen aan de implementatie van Focus op Vakmanschap en andere wijzigingen in onderwijs en wet- en regelgeving ter zake. Zijn opvolg(st)er kan verder gaan op de door hem ingeslagen weg. De doorontwikkeling van het kwaliteitszorginstrumentarium komt in paragraaf 2.3 uitdrukkelijk aan de orde. 5

7 De operationele kwaliteitsdoelstelling is gericht op het in control zijn van de organisatie. Dit wordt bereikt door: - Te weten wat je einddoel is; - Het bepalen van de weg naar het einddoel; - Het kunnen ingrijpen als dat nodig is; - Verantwoording kunnen en durven afleggen; - Risicobeheersing. In 2012 zijn diverse pogingen ondernomen om Onderwijs met Passie te operationaliseren. Bij de laatste poging is mede door de beleidsadviseur onderwijs getracht aansluiting te zoeken met de ontwikkelingen ingegeven door Focus op Vakmanschap. Tot op heden is nog geen goede manier gevonden. De oorzaak hiervoor is gelegen in het abstracte karakter van Onderwijs met Passie in combinatie met de omvang en complexiteit van de organisatie en de steeds veranderde uitwerking van Focus op Vakmanschap. Gelukkig zijn er binnen de organisatie veel initiatieven ontplooid in de geest van de focuspunten opgenomen in Onderwijs met Passie. De halfjaargesprekken tussen Raad van Bestuur en directeuren krijgen een steeds belangrijkere functie binnen de Planning & Control cyclus van ROC West-Brabant. Vanuit de dienst Audit & Control wordt een voorstel gemaakt voor de agenda van deze overleggen. Na vaststelling van de agenda door de Raad van Bestuur worden de onderliggende documenten verzameld en verspreid onder de gesprekspartners. Jammer genoeg hebben we in 2012 moeten concluderen dat de kans op succes van het project dashboard dusdanig klein was, dat hiermee doorgaan onverstandig was. Om deze reden is vanuit het projectmanagement het advies uitgebracht aan de stuurgroep om te stoppen met het project. Er heeft inmiddels een evaluatie van het project plaatsgevonden. De centrale conclusies van de rechtstreeks betrokkenen zijn: - Projectplan had niet de juiste inhoud en kon daarom niet als basis voor sturing dienen; - Het project heeft drie fasen gekend met steeds een andere opdrachtgever, een andere insteek en andere betrokkenen. Daardoor lastig om in een succesvolle afsluiting te blijven geloven; - Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden waren niet helder benoemd. De projectstructuur c.q. organisatie was niet goed ingericht; - Het eigenaarschap met betrekking tot de inhoud was belegd binnen het bestuurscentrum. Deze rol werd niet tot nauwelijks serieus opgepakt; - De beheersingsaspecten (tijd, geld, informatie en organisatie) waren niet ingevuld; - Validatie vormde een struikelblok doordat de vier fasen (vraag formuleren, bouwen indicator, validatie en acceptatie) binnen het project niet goed werden gescheiden. Door de voorzitter van de stuurgroep zijn deze conclusies met de volgende twee vragen aangevuld: - Is er voldoende over haalbaarheid en maakbaarheid nagedacht? - Waren er voldoende competenties beschikbaar binnen de organisatie? Gelukkig heeft het stopzetten van het project dashboard niet geleid tot het wegvallen van aandacht voor managementinformatie. Er is wel gekozen voor een fundamenteel andere aanpak. Voorlopig wordt vanuit de basissystemen managementinformatie geproduceerd. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van rapportagetools uitgaande van de MARAP van het Markiezaat College. Op enig moment in de toekomst zal het presenteren van managementinformatie via een dashboard weer worden opgepakt, maar pas wanneer de basissystemen op orde zijn. Audit & Control heeft momenteel geen rol bij de realisatie van managementinformatie. De (interim) manager bedrijfsvoering en de informatiemanager 6

8 staan hierbij aan het roer. De medewerker binnen de dienst Audit & Control die zich bezig hield met managementinformatie, wordt inmiddels aangestuurd door de (interim) manager bedrijfsvoering. In september 2012 is de dienst aangevuld met een medewerker voor het uitvoeren van interne controles bij de vennootschappen waarvan ROC West-Brabant eigenaar is. Om praktische redenen is er voor gekozen om de nieuwe medewerker te koppelen aan de medewerker belast met de (coördinatie van) interne controles binnen ROC West-Brabant. Hiermee is het interne controleteam gevormd. Omdat de vennootschappen vooral een informele structuur kennen, is gestart met een nulmeting teneinde een beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten in de administratieve organisatie en interne beheersing. In 2012 zijn forse stappen gezet op het gebied van het formuleren van een visie op control en de introductie van risicomanagement. Vanuit de aandachtpunten van het COSO-ERM model is benoemd wat in de visie van de (centrale en decentrale) controllers nodig is voor de organisatie en waar nog aan gewerkt moet worden. Deze notitie is besproken met Raad van Bestuur waarbij zij hun buikpijnpunten hebben geformuleerd. Dit document is de start voor de discussie met zowel de Raad van Toezicht als het Directieteam. 2.3 Realisatie hoofdpunten genoemd in jaarplan 2012 Voor 2012 zijn drie ROC brede hoofdpunten benoemd: 1. Personeelsontwikkeling en -management; 2. Versterking van de beroepskolom; 3. Ontwikkelen en benutten van het innovatief vermogen. Ieder van de organisatie-eenheden heeft in het jaarplan 2012 aangegeven welke bijdrage zij gaan leveren aan de invulling van deze hoofdpunten. Door de dienst Audit & Control zijn de volgende keuzes gemaakt en afgestemd met de opdrachtgever: 1. Personeelsontwikkeling en management - Door de verder implementatie van Yucan wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams; - Het blijvend leren en ontwikkelen is voor ons een logische activiteit. Dit is terug te zien in de mate waarin individuele scholingen worden gevolgd en in de teamscholingen waarbij ook de decentrale controllers betrokken worden; 2. Versterking van de beroepskolom - Door onder meer mee te werken aan het opzetten van een VMBOauditstructuur, levert de dienst Audit & Control een positieve bijdrage aan de onderwijskwaliteit binnen het VMBO; - Onze betrokkenheid bij de onderwijskwaliteit binnen het MBO is van minder recente datum. De dienst Audit & Control ondersteunt dit door de inzet van kwaliteitszorginstrumenten als zelfevaluaties (Yucan), kwaliteitsaudits, tevredenheidsonderzoeken en rendementsberekeningen; 3. Ontwikkelen en benutten van het innovatief vermogen - Op het terrein van innovaties binnen het primair proces heeft de dienst Audit & Control geen rol. Het voornemen is wel om ook op ons eigen vakgebied gespitst te zijn op ontwikkelingen en mogelijke innovaties. 7

9 In 2012 heeft het driejaarlijkse onderzoek naar de Staat van de Instelling door de Onderwijsinspectie plaatsgevonden. Uit het conceptrapport: We concluderen dat er bij ROC West Brabant een goede ontwikkeling rond kwaliteitszorg is ingezet, maar dat er tegelijkertijd hiaten zijn in instelling brede implementatie en functioneren van de kwaliteitsborging. Planvorming, verbetering en verankering op het niveau van de teams geschiedt onvoldoende systematisch en in samenhang.. Een sterk punt zijn de zelfevaluaties en de audits die de afgelopen twee jaren zijn ingevoerd. Elke opleiding maakt jaarlijks een zelfevaluatie gebaseerd op het inspectiekader. Ook voert de instelling audits naar de onderwijskwaliteit of examenkwaliteit uit. Dit gebeurt op een goede manier door geschoolde interne auditoren en met betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen. De frequentie van de audits is een aandachtspunt. Dat de audits vanaf komend jaar risicogericht zullen geschieden, zien wij als een goede ontwikkeling. Hiermee ontstaat een breed palet aan monitorings- en evaluatieve informatie die sturen en bijsturen mogelijk zou moeten maken... Verbetering en verankering is onvoldoende. Weliswaar zijn in een aantal gevallen passende maatregelen geformuleerd op geconstateerde tekorten, maar deze zijn niet gerelateerd aan vooraf gestelde doelen en ingebed in een systematische verbetercyclus. De implementatie van het kwaliteitszorgsysteem (Yucan) waar de verbeterplannen onderdeel van uit gaan maken, was ten tijde van het onderzoek ook nog niet afgerond en colleges en teams verschilden in mate waarin er al van het systeem gebruik werd gemaakt. Uit de voorbeelden die we hebben gezien werd ook duidelijk dat er op dit punt nog ervaring moet worden opgedaan met de invulling die hieraan wordt gegeven door de teams. Uit het oordeel van Onderwijsinspectie kan geconcludeerd worden dat door Audit & Control geïnitieerde kwaliteitszorginstrumenten een waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging binnen ROC West-Brabant. Er zijn echter nog stappen te zetten om op een aanvaardbaar niveau te komen. Door de kenniskring kwaliteitszorg was al in een eerder stadium op basis van een SWOTanalyse geconcludeerd dat kwaliteitszorg/-borging niet op orde is binnen ROC West- Brabant. De oorzaken zijn in kaart gebracht verdeeld over vier categorieën: Geen eenduidige visie op kwaliteitszorg; Organisatiestructuur omtrent kwaliteitszorg onduidelijk en niet eenduidig; Benodigde middelen/instrumentarium niet op orde; Medewerkers/teams Deze analyse is gedeeld met de Raad van Bestuur en heeft geresulteerd in de opdracht tot het schrijven van een plan van aanpak kwaliteitszorg/-borging binnen ROC West- Brabant. Uitvoering van dit plan van aanpak is momenteel volop aan de gang. 3. Realisatie activiteiten in Inleiding In dit hoofdstuk zal gedetailleerd aangegeven worden welke van de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd in In paragraaf 3.2 komt kwaliteitszorg aan de orde, in paragraaf 3.3 de onderzoeken. In paragraaf 3.4 wordt stilgestaan bij juridische dienstverlening, in paragraaf 3.5 bij planning & control en in paragraaf 3.6 bij interne controle. Voor zover activiteiten niet binnen de eerder genoemde aandachtsgebieden vallen, zijn deze opgenomen in paragraaf

10 3.2 Kwaliteitszorg Op 1 januari 2012 is een nieuw toezichtkader beroepsonderwijs van kracht geworden. A&C heeft d.m.v. diverse trainingen voor teamvoorzitters en interne auditoren bijgedragen aan de implementatie van dit nieuwe toezichtkader. Het uitgangspunt van het nieuwe toezichtkader is een driejaarlijks onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs waarbij de volledige instelling wordt doorgelicht. In het najaar van 2012 heeft het onderzoek naar de Staat van de Instelling plaatsgevonden. Een vijftal opleidingen zijn bij het Florijn, Kellebeek, Radius en Markiezaat beoordeeld op het onderwijsproces, examinering en diplomering, opbrengsten, kwaliteitsborging en naleving wettelijke vereisten. Daarnaast zijn er bij het Prinsentuin College (AOC) ook een viertal opleidingen beoordeeld. De onderzoeken hebben een grote impact op de instituten gehad en veel tijd en energie gekost. In 2012 zijn er binnen het MBO weer interne audits georganiseerd. In het voorjaar zijn de examenproducten beoordeeld. De producten die afgekeurd zijn, worden begin 2013 herbeoordeeld. In het najaar van 2012 is een start gemaakt met de vernieuwde auditsystematiek. Deze interne audit omvat het gehele toezichtkader. Een team en opleiding zullen op dezelfde wijze als de inspectie dit doet, onderzocht worden. In 2012 is het aantal auditoren in de auditorenpool binnen het MBO door diverse reden gedaald van ca. 40 naar ongeveer 25. Van deze 25 zijn 3 auditoren al met vervroegd pensioen. Per halfjaarlijkse auditronde zijn 15 auditoren nodig. Dit wil dus zeggen dat er op 5 auditoren een beroep gedaan moet worden om tweemaal per jaar ingezet te worden. Er is een oproep uitgegaan naar de instituten die momenteel relatief te weinig auditoren leveren. In het najaar van 2013 zal een training voor nieuwe auditoren gepland gaan worden. In het voorjaar van 2012 is gestart met de organisatie van interne audits binnen het VMBO (actiecluster ). In 2012 zijn een zestal scholen beoordeeld. Het auditteam wordt samengesteld uit een externe voorzitter en een drietal interne auditoren. De audits zijn door zowel de scholen als de auditoren als zeer positief bestempeld. De scholen kunnen aan de slag met de verbeteringen en de auditoren nemen hun opgedane kennis mee naar hun eigen school. ROC West-Brabant maakt binnen het MBO en Educatie gebruik van Yucan als standaardapplicatie voor de teamevaluatie en het hieruit volgende verbeterplan. Het gebruik van Yucan is geen doel op zich. Primair gaat het hierbij om het implementeren van het structureel en systematisch werken aan (de verbetering van) de kwaliteit van ons onderwijs. De dienst A&C biedt ondersteuning bij de implementatie van Yucan en is verantwoordelijk voor het functioneel beheer. Elk half jaar vindt een contactpersonenoverleg implementatie Yucan plaats, waarbij ervaringen uitgewisseld worden en aandachts- en actiepunten bepaald worden. Maart 2012 is een nieuwe versie van ons evaluatiemodel in Yucan in gebruik genomen naar aanleiding van het nieuwe waarderingskader voor de BVE-sector. De doelstelling om uiterlijk december 2012 alle teams een zelfevaluatie met verbeterplan op te laten stellen met behulp van Yucan is helaas niet gehaald. Veel teams hebben inmiddels wel hun evaluatie afgerond, maar hebben nog geen (afgerond) verbeterplan. In 2012 zijn er weer bij alle VMBO scholen door de dienst A&C zelfevaluatiekader (ZEK) vragenlijsten uitgezet naar personeel, ouders en deelnemers. De rapportage na verwerking van de reacties is verstuurd en op de scholen zijn consentgesprekken gevoerd naar aanleiding van de rapportage. De resultaten worden gebruikt voor het vullen van Venster Voor Verantwoording en als input voor de interne audit. 9

11 3.3 Onderzoeken De kerntaken van het onderzoeksteam van de dienst A&C zijn het opzetten, uitvoeren en rapporteren van de ROC-brede (tevredenheids)onderzoeken en het bieden van ondersteuning en advies op het gebied van onderzoeken aan de instituten, collegadiensten en BV s. De eerste helft van 2012 stond in het teken van de afname en rapportage van ons tweede Bedrijvenonderzoek en de JOB-monitor De tweede helft van 2012 stond in het teken van de voorbereidingen voor ons tweede alumnionderzoek (afname januari - maart 2013), waaraan dit keer voor het eerst ook onze VMBO-scholen deelnemen. In principe stond de Quickscan PDCA in 2012 weer op de planning, maar in overleg met de Raad van Bestuur en directeuren is deze (nog) niet ROC-breed uitgevoerd. Het Markiezaat College heeft deze scan wel opnieuw uitgezet onder haar personeel, waarbij het onderzoeksteam ondersteuning en advies gegeven heeft. In 2012 zijn geen trainingen / workshops verzorgd. Wel is op aanvraag ondersteuning en advies verleend op het gebied van onderzoeken aan diverse instituten. 3.4 Juridische dienstverlening Tot onze kerntaken behoort ook het ondersteunen van de Raad van Bestuur door het geven van juridische adviezen en het schrijven van juridisch onderbouwde verweerschriften. Ook aan de instituten en aan de aan het ROC West-Brabant verbonden rechtspersonen wordt ondersteuning verleend bij allerhande juridische vraagstukken. A&C fungeert op dit punt als juridische vraagbaak. Tevens worden contracten beoordeeld, juridische onderwijsdocumenten beheerd en de juridische organisatiestructuur bewaakt. In 2012 zijn de volgende juridische projecten gerealiseerd: a. Termijnbewaking contracten (doorlopend) b. Reglement Bestuursmanager OVO In 2012 zijn de volgende projecten niet gerealiseerd: a. Directiereglement b. Kledingvoorschriften c. Stroomschema commissies Deze laatste twee projecten staan voor 2013 opnieuw op de planning. Daarnaast staan in 2013 de volgende nieuwe projecten op de planning: a. Herzien juridische (standaard)documenten (bijvoorbeeld OOK, POK, examenreglement etc.) b. Directiereglement VO c. Standaardisatie bekostiging leerlingen Praktijkonderwijs en De Heyacker d. Beleid formuleren t.a.v. rapport Gelijk zijn. 3.5 Planning & Control De Planning & Control cyclus is ingericht volgens het PDCA-principe. Er is aan twee planfases gewerkt: De planfase voor 2012 is afgerond door alle jaarplannen te beoordelen en te voorzien van een appreciatie en het benoemen van de Tops en Tips. De planfase 2013 is opgestart door het uitgeven van de kaderbrief 2013, waarin de hoofdlijnen voor het beleid in 2013 zijn benoemd. Dit keer is de aanlevering van de beleidsuitgangspunten niet gemonitord en zijn deze niet op hoofdlijnen door de dienst Audit & Control gescreend. De planbrief met het format jaarplan is uitgegeven. De planbrief 2013 borduurt voort op de ontwikkelingen, die met de planbrief 2012 zijn ingezet. Het streven is om ook in 2013 alle jaarplannen te beoordelen, om te zien of de kwaliteitsontwikkeling zich voortzet. 10

12 Aan de Check en Act fases is in 2012 verder invulling gegeven. Zo heeft de dienst de voorbereidingen gedaan voor de halfjaarsgesprekken in januari en februari 2012 en voor de halfjaarsgesprekken in de zomer van Deze voorbereidingen bestonden onder meer uit het samenstellen van de agenda en verzamelen van de benodigde documenten. Voor de jaarverslagen van de colleges, scholen, diensten en B.V. s is een format uitgegeven. Hierdoor is zeker gesteld dat de jaarverslagen voldoen aan de inrichtingseisen vanuit de ministeries. Een deel van deze jaarverslagen is voorzien van een appreciatie, waardoor een verdere kwaliteitsverbetering mogelijk is. Het Geïntegreerde Jaardocument is in samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie gerealiseerd. Hiervoor is een Plan van Aanpak geschreven, vastgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Wij zijn trots op het eindproduct en hebben voldoende input om het Jaardocument 2013 nog verder te verbeteren. Binnen de dienst wordt de PDCA-cyclus gevolgd. Het jaarplan komt tot stand als een gezamenlijk project, waaraan ieder lid een bijdrage levert. Iedereen werkt aan de realisatie van de dienstverlening. De voortgang wordt periodiek besproken in twee- dan wel driegesprekken, waarna indien nodig bijsturing plaatsvindt. Ook de verantwoording over 2012 in het jaarverslag is het resultaat van inspanningen van alle leden van het Audit & Control-team. 3.6 Interne controle Afgelopen jaar is ten aanzien van de interne controles verder gegaan op de in voorgaande jaren ingezette koers. Door de voorbesprekingen met controllers, vaste formats voor bevindingen en werkprogramma s en de directe communicatie met de accountant is het proces tot aan het assurance-rapport gecoördineerd. Op enkele incidenten na is het traject naar verhouding soepel gelopen. Vanaf september wordt een medewerker voor 0,5 fte ingehuurd van P3transfer. Samen met de zittende medewerkster wordt het interne controle team gevormd. Er is gestart met een nulmeting bij de vennootschappen om kennis te vergaren over de opzet van de administratieve organisatie bij de vennootschappen. Ondanks voorafgaande afstemming met de directeuren van de vennootschappen verloopt de opstart stroef. 3.7 Overige activiteiten In 2012 is een aantal taken additioneel uitgevoerd RSA: deelname aan projectgroepen door een tweetal medewerksters evenals het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van de Raad van Bestuur. Voor het onafhankelijk forensisch onderzoek uitgevoerd door PWC heeft de dienst ondersteuning geleverd bij het documentenonderzoek. In latere stadia van het onderzoek is voornamelijk faciliterend opgetreden. Door capaciteitsproblemen bij het Florijn College is hulp geboden bij het opstellen van de begroting. Hoewel deze werkzaamheden buiten het reguliere werkterrein van Audit & Control liggen is afweging gemaakt dat de nood soms de wet breekt. Uiteraard is een aantal geplande activiteiten niet opgepakt. Zo waren er het voornemen om kwaliteitseisen te formuleren voor onze dienstverlening, als ook om toetsingskader Planning en Control te ontwikkelen. Beide zullen in de eerste helft van 2013 ter hand worden genomen. 11

13 . 4. Bedrijfsvoering a. Financieel Het uiteindelijke financiële resultaat van de dienst Audit & Control in 2012 bedraagt negatief tegen een begroot resultaat van negatief. Onderstaand een overzicht van begroting en realisatie in de jaren 2013, 2012 en Begroting 2013 Begroting 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011 Realisatie 2010 X Baten Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo -/ / / / /- 762 De analyse van de afwijking tussen de realisatie en de begroting 2012 is opgesteld per verdichting. Personeelslasten Realisatie Begroting Afwijking X bedrag % Loonkosten /- 46 -/- 7 Personeel derden Werving en selectie 0 8 -/-8 -/- 100 Overige kosten 0 1 -/- 1 -/- 100 Bijeenkomsten 2 4 -/- 2 -/- 50 Scholing /- 46 -/- 52 Totaal /- 90 -/- 12 Toelichting op de analyse: De lagere loonkosten worden deels veroorzaakt doordat de vacature voor 0,5 fte voor de interne controle bij de vennootschappen pas vervuld is vanaf 1 september. Er is ook geen eigen medewerker aangesteld, maar er wordt een medewerker gedetacheerd vanuit P3transfer. Daarnaast heeft de uitbreiding van de formatie met 0,5 fte voor een fiscaal coördinator niet plaatsgevonden. Daartegenover staat de benoeming van een beleidsadviseur onderwijs met ingang van 1 mei. Deze vacature was niet opgenomen in de begroting In de begroting 2012 was een bedrag van opgenomen voor scholing van centrale en decentrale controllers. Uiteindelijk is besloten om deze scholing niet door te laten gaan en te vervangen door een veel goedkopere training timemanagement. Verder is een aantal individuele scholingen uitgesteld vanwege diverse omstandigheden. 12

14 Overige lasten Realisatie Begroting Afwijking X bedrag % Kantoorautomatisering Portokosten Contributies en abonnementen Vakliteratuur 0 1 -/ Advieskosten Inventaris en apparatuur Overige beheerskosten 2 6 -/ Totaal De overschrijding wordt grotendeels verklaard door de advieskosten. Realisatie Begroting Afwijking X bedrag % Auditorganisatie MBO /- 32 -/- 35 Auditorganisatie VMBO Alumnionderzoek Begeleiding SLA ROC-IT Workz Begeleiding Europ. aanbesteding accountant Overige Totaal In 2012 is minder uitgegeven aan de auditorganisatie MBO. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de nieuwe aanpak waarbij examinering geïntegreerd is in de audit naar het brede toezichtkader. Hierbij volgen wij dezelfde lijn als de onderwijsinspectie. Gevolg hiervan is dat vanaf het najaar 2012 er maar één onderzoek per instituut per jaar plaatsvindt. Het alumnionderzoek is gestart in 2012; de definitieve rapportage is voorzien in Een deel van de kosten is reeds gefactureerd in 2012 bij wijze van voorschot. Dit levert een besparing op in De begeleiding van de Europese aanbesteding voor de accountant is intensiever en daardoor kostbaarder geweest dan vooraf voorzien was. b. Personeel De formatieve invulling eind 2012 is als volgt: Expertise aantal fte vast tijdelijk Juridische dienstverlening 2 1,1 fte 0,6 fte 0,5 fte Kwaliteitszorg 3 2,5 fte 1,5 fte 1,0 fte Management control 4 3,1 fte 1,6 fte 1,5 fte Concerncontroller / hoofd van de dienst 1 1,0 fte 1,0 fte Secretariële ondersteuning 1 0,5 fte 0,5 fte Totaal 11 8,2 fte 5,2 fte 3,0 13

15 In het kader van het programma RSA is een formatiestop afgekondigd voor ondersteunend personeel. Dit houdt in dat iedere verlenging of vervasting van een tijdelijke aanstelling ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Binnen de dienst Audit & Control werken drie medewerkers met een tijdelijke aanstelling. De medewerker die gedetacheerd wordt vanuit P3transfer is meegeteld bij de tijdelijke aanstellingen. In 2012 zijn alle tijdelijke aanstellingen verlengd. De leeftijdsopbouw eind 2012 is als volgt: Leeftijdscategorie Aantal jaar jaar jaar jaar jaar 1 Totaal 11 De hoogte van het ziekteverzuim wordt niet gerapporteerd op het niveau van de dienst. Wanneer een medewerker zich vier keer ziek meldt binnen een jaar, ontvangt het hoofd van de dienst een signalering frequent verzuim. Vervolgens vindt een frequent verzuimgesprek plaats waarin stil gestaan wordt bij mogelijke oorzaken voor het ziekteverzuim in de werk- of privésituatie. Op het gebied van professionele ontwikkeling van personeel zijn diverse initiatieven ontplooid op zowel individueel als teamniveau. De training timemanagement is door nagenoeg alle medewerkers van de dienst, zowel centraal als decentraal gevolgd. In 2012 hebben trainingen voor auditoren MBO en VMBO plaatsgevonden. In het kader van de individuele ontwikkeling zijn trainingen op het gebied van adviesvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en de leergang onderwijsmaker gevolgd. De functionerings- en beoordelingsgesprekken vinden gestructureerd plaats. De functioneringsgesprekken worden gevoerd aan de hand van een competentieprofiel dat door de dienst zelf is opgesteld. Er zijn een zestal generieke competenties benoemd: resultaatgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, probleemanalyse, communiceren, oordeelsvorming en integriteit. Daarnaast heeft ieder van de medewerkers nog één tot enkele aanvullende competenties gebaseerd op de specifieke rol van deze medewerker. 5. Vooruitblik naar 2013 Aan het eind van 2012 waren er twee vacatures, namelijk van beleidsadviseur onderwijs en van beleidsondersteunend medewerker onderwijs. De sollicitatietrajecten lopen momenteel. Naar alle verwachting wordt op korte termijn overgegaan tot de benoeming van de beleidsadviseur onderwijs waarna gestart wordt met de werving van de beleidsondersteunend medewerker. Een van de medewerkers van management control heeft de overstap gemaakt naar het centraal kantoor Prinsentuin MBO, VMBO entiteit en Praktijkschool. In deze vacature is inmiddels voorzien en de nieuwe medewerkster start na de meivakantie. Tot op heden is de dienst Audit & Control niet op volle kracht geweest. De realisatie van ons jaarplan 2013 loopt derhalve vertraging op. 14

16 Er is op dit moment nog weinig duidelijkheid over de impact van het programma ROC Service en Advies op de activiteiten en samenstelling van de dienst Audit & Control. In de loop van het jaar 2013 zal meer duidelijkheid worden verstrekt. 15

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2011 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011 Etten-Leur, april 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie speerpunten 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2012 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Naar optimale service en advies Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst 3. Realisatie activiteiten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O Dienst Personeel & Organisatie Dienst P&O ROC West-Brabant April, 2012 Dienst P&O Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Dienst P&O. Hierin kijken we terug op 2011, een enerverend jaar. In 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2011 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Meer dan alleen beheersing Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst (incl. realisatie activiteiten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK. : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK KOETSVELDSCHOOL SO/VSO-ZMLK School : Koetsveldschool SO/VSO-ZMLK Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 02GA Onderzoeksnummer : 92613 Datum schoolbezoek : 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Implementatieplan Risicomanagement

Implementatieplan Risicomanagement Implementatieplan Risicomanagement Versie definitief: 17 juni 2015 Inhoudsopgave 1.1 Wat willen we bereiken?... 3 1.2 Hoe gaan we dat aanpakken?... 3 1.3 Wie neemt deel?... 3 1.4 Inventarisatie belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Hofstede Praktijkschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Hofstede Praktijkschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Hofstede Praktijkschool Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 04NF-0 Onderzoeksnummer: 2848958 Onderzoek uitgevoerd op: 25 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 3

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

Het VVE Locatieplan 2014-2015

Het VVE Locatieplan 2014-2015 Naam locatie. Het VVE Locatieplan 2014-2015 Gezamenlijk werken aan VVE in s-hertogenbosch Werkwijze Locatieplan 2014-2015 Kinderopvang/peuterarrangement en basisschool op een VVE locatie dienen, evenals

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Trajectum College vmbo-k Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TJ-0 Arrangementsnummer: 172777 HB: 3232045 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL

WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL WERKGROEP PROFESSIONALISERINGSPLAN DOCENTEN IN HET KADER VAN DE NETWERKSCHOOL MBO college de Maasvallei ROC Nijmegen drs. Lei Ortmans CPT AGENDA Doelen en resultaten van het traject (wat?) Proces van het

Nadere informatie