DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2011

2 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2011 Etten-Leur, april 2012

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie speerpunten 5 3. Realisatie activiteiten 6 4. Bedrijfsvoering 9 a. Financiën 9 b. Personeel Vooruitblik naar

4 1. Voorwoord van het diensthoofd Hierbij bied ik u het jaarverslag van de dienst Audit & Control aan. Hierin blikken we terug op een bewogen jaar. De volgende resultaten zijn de highlights van het afgelopen jaar: - Het personeelsonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de dienst Personeel & Organisatie. Dit onderzoek heeft voor de organisatieonderdelen waardevolle informatie opgeleverd over de waardering door medewerkers; - De realisatie van het Dashboard voor Management Informatie is aanzienlijk dichterbij gekomen. Er zijn aanzienlijke stappen gezet in 2011 met als streefdatum oplevering per 1 augustus a.s.; - De VMBO auditorganisatie is opgestart en levert een waardevolle bijdrage aan de helaas noodzakelijke kwaliteitsverbetering in het VMBO; - De Europese aanbesteding voor een subsidieadviesbureau is in 2011 afgerond. Mede door de zorgvuldige introductie van PNO adviseurs binnen de organisatie, zijn een aantal kansrijke subsidiemogelijkheden gedetecteerd; - Het bestuursreglement dateerde uit het fusiejaar Tot dit jaar hebben wijzigingen in wet- en regelgeving en binnen de organisatie niet geleid tot een aanpassing van dit reglement. In 2011 is een nieuw bestuursreglement en een nieuwe procuratieregeling ontwikkeld. Op personeel terrein is het evenwel een rustig jaar geweest. Het team van Audit & Control is zowel kwalitatief als kwantitatief op volle sterkte. Afgelopen jaar is dan ook hard gewerkt aan de realisatie van de voorgenomen plannen. Er is altijd een spanningsveld tussen ambitie en harde werkelijkheid. We hebben ook niet alles gerealiseerd wat we ons hadden voorgenomen. We mogen wel stellen dat we voortgang geboekt hebben als het gaat om de realisatie van de cruciale kwaliteitsdoelstellingen. Financieel zijn we keurig in de pas gebleven. We hebben zelfs minder uitgegeven als gebudgetteerd. Verdere bijzonderheden kunt u lezen in het verslag van de dienst, de realisatie van activiteiten in 2011 en de bedrijfsvoering. Diana Schijvenaars Concerncontroller 3

5 2. Verslag van de dienst a. Strategie De strategie van ROC West-Brabant is vastgelegd in Onderwijs met Passie De missie is als volgt geformuleerd: Het ROC West-Brabant stimuleert en faciliteert de persoonlijke groei en het vakmanschap van leerlingen, studenten en medewerkers. We bevorderen dat zij hun talenten optimaal ontwikkelen en productief maken zodat zij duurzaam kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zichzelf, hun organisaties en de maatschappij. Het ROC West-Brabant vervult een actieve en stuwende rol in de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. In Onderwijs met Passie 2015 zijn twee cruciale kwaliteitsdoelstellingen benoemd: A. Een fundamentele primaire kwaliteitsgarantie: De geleverde onderwijskwaliteit en onderwijsprestaties voldoen te allen tijde aan de daaraan door de inspectie (vast) te stellen minimumeisen; onze scholen scoren buitendien ruimschoots bovengemiddeld. B. Een flankerende operationele kwaliteitsdoelstelling: De beoogde prestaties op de 7 kritieke succesfactoren zorgen ervoor dat het ROC West-Brabant vanaf 2012 voldoet aan het kwaliteitsprofiel excellente onderwijsorganisatie in (volledig) control. De visie van de dienst Audit & Control is als volgt geformuleerd: De dienst wil zich de komende jaren een positie binnen het ROC West- Brabant verwerven als de spil bij het in control krijgen en houden van de organisatie. Deze visie sluit vooral aan op de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen. In 2011 zijn forse stappen gezet op het gebied van kwaliteitszorg en -borging. Betreffende het primair proces heeft de interne auditorganisatie MBO zijn waarde bewezen. Primair wordt aan de hand van het toezichtkamer van de Onderwijsinspectie een objectief oordeel gegeven over de kwaliteit van het onderwijsproces binnen een. Secundair is de stimulans van het lerend vermogen van de interne auditoren. In de keuken van een ander onderwijsteam kijken heeft zeker meerwaarde voor de eigen functievervulling. Yucan is een instrument voor het opstellen van een zelfevaluatie door een onderwijsteam. Yucan is in eerste instantie gebruikt voor de voorbereiding van de interne audits binnen het MBO. Inmiddels wordt gewerkt aan een verdere uitrol binnen alle onderwijsteams van het MBO. De bedoeling is om met behulp van Yucan minimaal één maal per jaar stil te staan bij de eigen onderwijskwaliteit. Mocht deze op onderdelen onvoldoende zijn, zal een verbeterplan worden opgesteld en uitgevoerd. In 2011 is gestart met het opzetten van een auditorganisatie binnen het VMBO. De eerste geluiden binnen het VMBO zijn eveneens positief. Bij het VMBO wordt gebruik gemaakt van het zelfevaluatie instrument ZEK. Door ROC West-Brabant is gekozen voor het INK model als kwaliteitszorg- en verbeterinstrument. De filosofie van dit model is dat kwaliteitszorg in de bedrijfsvoering en kernwaarden verankerd wordt, waardoor het geen separaat thema is. Een tweede belangrijke element van dit model is de verbetercyclus, ofwel de plan-do-check-act - cyclus (PDCA-cyclus). In dit kader wordt periodiek de mate van tevredenheid onder onze stakeholders gemeten via enquêtes. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om verbeteringen te realiseren. Vanuit de dienst Audit & Control worden deze onderzoeken opgezet en uitgevoerd waarna de resultaten inclusief analyse aan het management worden gepresenteerd. 4

6 Realisatie van de operationele kwaliteitsdoelstelling is lastiger vanwege het ontbreken van een (extern) toezichtkader. Desondanks zijn ook op dit terrein ontwikkelingen te melden. De mate waarin de juridische medewerkster fungeren als vraagbaak, geeft aan dat er een groeiend besef is van het belang van voldoen aan wet- en regelgeving. Binnen het project MIS is de realisatie van een dashboard voor alle managementrapportage in 2011 dichterbij gekomen. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan operationele en aan strategische indicatoren. De planning & control cyclus is in 2011 op onderdelen aangescherpt evenals de interne controles. b. Realisatie speerpunten In het jaarplan 2011 zijn een tweetal speerpunten benoemd: 1. Van ik naar wij 2. Verfijning van sturing en beheersing Bij beide speerpunten zijn acties ontplooid die deels hebben geleid tot realisatie. Deze speerpunten zijn echter dusdanig van omvang dat zij nooit afgerond zullen zijn. In 2011 hebben we moeten constateren dat het gestructureerd aanpakken van softe items als samenwerken niet succesvol is. Deze aanpak is daarom losgelaten en we hebben voor een andere strategie gekozen. Door het uitzetten van voelhoorns binnen de organisatie en met name binnen het bestuurscentrum en het zoeken naar en grijpen van kansen, hebben we voortgang geboekt op het speerpunt Van ik naar wij. Ook bij Verfijning van sturing en beheersing hebben we te maken met andere organisatieonderdelen. De praktijk wijst uit dat niet ieder organisatieonderdeel dezelfde prioriteiten heeft waardoor het lastig is om voortgang te boeken. Wellicht moet ook geconcludeerd worden dat we meer hooi op ons vork hebben genomen dan we aan konden. 5

7 3. Realisatie activiteiten in 2011 De speerpunten Van ik naar wij en verfijning van sturing en beheersing zijn uitgewerkt in 13 actieclusters. Onderstaand wordt per actiecluster de realisatie in 2011 weergegeven Integrale advisering De doelstelling van dit actiecluster was het inrichten van een radarfunctie en interne analysefunctie in samenwerking met andere diensten. In de praktijk bleek het lastig om hier in algemene zin afspraken over te maken. Om deze reden hebben we onze strategie aangepast en gekozen voor een meer organische aanpak. Wij grijpen de mogelijkheid aan om samen te werken met andere diensten of hen te ondersteunen vanuit onze expertise wanneer deze zich voordoet. In 2011 zijn wij met name ingeschakeld bij de operationalisatie van Onderwijs met Passie Inrichten van een expertisecentrum inspectiekader Vanuit de organisatie is aangegeven dat er behoefte bestaat aan een centraal punt waar vragen kunnen worden gesteld met betrekking tot het Toezichtkader van de Inspectie en andere ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving met betrekking tot het primair proces. In het verleden werd deze rol vervuld door de dienst Onderwijs. Deze dienst is echter omgevormd tot het Innovatienetwerk. Bij de uitwerking van dit actiecluster stuitten wij op twee problemen. De concretisering van de vraagstelling leverde problemen op doordat er binnen de organisatie meerdere beelden bestonden van de rol die het expertisecentrum zou moeten gaan vervullen. Daarnaast ontbeert de dienst de noodzakelijke inhoudelijke expertise. Door de Raad van Bestuur is een notitie opgesteld betreffende het vraagstuk van de onderwijsexpertise. Deze notitie is besproken met en heeft de instemming van het Directieberaad. Per 1 mei 2012 wordt een medewerker toegevoegd aan de dienst Audit & Control die beschikt over de noodzakelijke expertise. Hij zal verder inhoud gaan geven aan de centrale onderwijsexpertise Professionalisering A&C Dit actiecluster is een onderdeel van het finishfoto traject gestart in De einddoelstelling van dit traject is als volgt geformuleerd: De afdeling Audit & Control, zowel centraal als decentraal, bestaat uit medewerkers die de werkzaamheden van de dienst op professionele wijze en in samenhang uitvoeren op een virtuele werkvloer, en wordt ook zo gezien. In 2011 zouden we de volgende acties oppakken; a. Verhelderen en communiceren dienstverlening b. Uitwerken expertise-inzet c. Uitwerken scholingsplan d. Uitvoeren scholingsactiviteiten Actie a en d zijn deels uitgevoerd. Actie b is opgestart maar kent weinig voortgang. Actie c is helemaal nog niet opgepakt. Hoewel ieder van de medewerkers het belang inziet van verdere professionalisering, blijkt het in de praktijk lastig om tijd vrij te maken om aan acties te werken. Langdurende uitval vanwege ziekte bij twee decentrale controllers heeft er ook voor gezorgd dat dit actieclusters (te) weinig aandacht heeft gekregen Efficiëntieverbetering met digitale documenten De doelstelling van dit actiecluster was het verbeteren van de toegankelijkheid van voor diverse werkzaamheden benodigde documenten daaronder begrepen de archiefwet voor vernietiging en overdracht bestemde documenten. De hiervoor benodigde middelen ad zijn uit de conceptbegroting geschrapt. Archivering gaat onderdeel uitmaken van het programma ROC Services en Advies (RSA). 6

8 11-05 Juridische projecten In het jaarplan 2011 zijn een viertal juridische producten benoemd die in 2011 gerealiseerd zouden worden. De betreffende producten en hun status: a. samenwerking CIOS vormgeven in een rechtspersoon is afgerond; b. symbiose-overeenkomst REC-scholen ten einde de overdracht van de bekostiging correct te laten verlopen is niet uitgevoerd; c. eigen regeling VO-BVE teneinde te voldoen aan regelgeving is afgewikkeld d. opstellen bestuursreglement is afgewikkeld. De inschrijvingen bij de kamer van koophandel dienen nog aangepast te worden op basis van de nieuwe procuratieregeling. Dit proces is wel in gang gezet Monitoring bv s De doelstelling van dit actiecluster was het vaststellen van de gewenste stuurinformatie voor ROC West-Brabant als aandeelhouder en statutair directeur en voor het operationeel management van de bv s. Door een wijziging in de prioriteiten is het opzetten van een structuur voor stuurinformatie erbij ingeschoten is. Inmiddels is onder aansturing van het hoofd Financiën gestart met het opzetten van een (financiële) rapportage Ontwikkelen toetsingskader Planning & Control Na een analyse van de huidige werkwijze was voorzien dat er een nieuwe P&C cyclus ontworpen zou worden. Dit is niet gebeurd. In 2011 zijn er wel aanpassingen doorgevoerd binnen de P&C cyclus. Voor het jaarplan 2012 is naast een format ook een kaderbrief opgesteld waarin de Raad van Bestuur heeft aangegeven aan welke hoofdpunten van beleid gewerkt dient te worden in Daarnaast is in 2011 gestart met halfjaargesprekken waarin de Raad van Bestuur en de Directeur of het Diensthoofd stilstaan bij ontwikkelingen binnen het instituut, de bv of de dienst en de behaalde resultaten Terugkoppelen inclusief voortgang analyse De doelstelling van dit actiecluster was het verfijnen van de terugkoppelingen tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tussen Raad van Bestuur en Directeuren van de instituten met behulp van het Dashboard. Dit onderwerp is uitdrukkelijk aan de orde geweest bij de vormgeving en inhoud van het managementdashboard. Daarnaast is dit element meegenomen bij de voorbereiding van de halfjaargesprekken tussen Raad van Bestuur en Directeuren Verbeteren verantwoordingen Middels dit actiecluster zou de interne financiële verantwoording geoptimaliseerd worden met betrekking tot frequentie en analyses en zou de projectenadministratie verfijnd worden. Op het gebied van de projectenadministratie zijn stappen gezet. Vanuit de dienst Audit & Control heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de projecten binnen het bestuurscentrum en de bijbehorende projectplannen. A&C is nu nadrukkelijker betrokken bij de opzet en bewaking van de projecten Betrouwbaarheid van gegevens De doelstelling van dit actiecluster was het realiseren van betrouwbare informatie. Gestart zou worden met het in kaart brengen van de hiaten ten aanzien van de basisinformatie en de impact hiervan op de managementinformatie. Bij de uitwerking van dit actiecluster hebben wij mogen constateren dat de werkwijze ten aanzien van de financiële verantwoording niet eenduidig is vastgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om middels een test plan te constateren of voldaan wordt aan de afgesproken werkwijze. 7

9 11-11 Implementatie Yucan fase 2 Yucan gaat ingevoerd worden als standaardapplicatie voor het opstellen en vervolgens beoordelen van een zelfevaluatie met verbeterplan door alle onderwijsteams bij het MBO en P3transfer. De pilot voor de implementatie fase 2 is afgerond en heeft waardevolle informatie opgeleverd. Inmiddels is gestart met de implementatie van Yucan bij de overige onderwijsteams. In december 2011 is aan de Raad van Bestuur gerapporteerd wat de stand van zaken is. De oorspronkelijke doelstelling was volledige implementatie per 1 augustus Deze doelstelling zal niet worden gehaald omdat voor een beperkt aantal teams implementatie voorzien is in het najaar van Nieuwe interne auditorganisatie voor het VMBO Binnen het MBO bestaat er al enige jaren een interne auditorganisatie. De bedoeling is om een vergelijkbare organisatie op te zetten voor het VMBO. Aanleiding hiertoe is de status zeer zwak voor een aantal VMBO scholen. De opzet van beide auditorganisaties wijkt af. Voor het VMBO is aangesloten bij de taskforce zeer zwakke scholen van de VOraad. Cap Gemini is de externe kennispartner die ons begeleid bij het opzetten en uitvoeren van de interne auditstructuur VMBO. Er is gekozen voor een tweejaarlijkse cyclus. In 2011 hebben audits plaatsgevonden op een drietal zwakke scholen Kwaliteitshandboek Opleiden MBO De doelstelling van dit actiecluster was het opzetten van een kwaliteitshandboek als vertrekpunt voor kwaliteitszorg rondom opleiden. Vanwege andere prioriteiten is het niet gelukt dit project op te starten. Overige activiteiten Naast de activiteiten, die zijn opgenomen in de actieclusters zijn er ook going concern activiteiten uitgevoerd. Per onderdeel kan gedacht worden aan de volgende activiteiten: Juridische dienstverlening beantwoording inkomende juridische vragen; beoordeling van contracten; periodiek herzien van instituutsreglementen; beheer concept servicedocument IIVO. Kwaliteitszorg personeels-, alumni- en bedrijvenonderzoek; JOB Monitor 2012; ondersteuning en advies op het gebied van onderzoeken; verzorgen basistraining ROC spiegel; voorjaars- (thema examinering) en naarjaarsaudit (brede toezichtkader) MBO; voorbereiding en begeleiding inspectieonderzoeken. Management control: Ma(nagement)rap(portage)s; project Management Informatie Systeem; opstellen formats voor jaarplannen en verslagen; appreciatie van ingediende jaarplannen en verslagen; uitvoeren en coördineren van interne controles. Daarnaast zijn in 2011 activiteiten opgepakt die bij het opstellen van het jaarplan 2011 niet waren voorzien: - deelname aan de projectgroepen in het kader van RSA; - regie voeren op het afsluiten van een nieuwe Service Level Aggreement tussen ROC West-Brabant en IT Workz; - Europese aanbesteding en introductie subsidieadviesbureau. 8

10 4. Bedrijfsvoering a. Financieel Het uiteindelijke financiële resultaat van de dienst Audit & Control in 2011 bedraagt negatief tegen een begroot resultaat van negatief. Onderstaand een overzicht van begroting en realisatie in de jaren 2012, 2011 en Begroting 2012 Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 Realisatie 2009 X Baten Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo -/ / / / /- 694 De analyse van de afwijking tussen de realisatie en de begroting 2011 is opgesteld per verdichting. Personeelslasten Realisatie Begroting Afwijking X bedrag % Loonkosten /- 34 -/- 6 Inzet op projecten -/- 4 -/- 4 Personeel derden /- 52 -/-100 Werving en selectie 0 4 -/- 4 -/- 100 Overige kosten 0 1 -/- 1 -/- 100 Bijeenkomsten Scholing /- 36 -/- 72 Totaal / Toelichting op de analyse: De lagere personeelslasten worden onder meer veroorzaakt doordat een medewerker vanaf februari 2011 volledig werkzaam is voor WCAA BV, een projectleider voor het project kwaliteitshandboek opleiden niet is ingehuurd en de scholingskosten lager waren dan voorzien. De lagere scholingskosten hebben twee oorzaken. De kosten voor de opleiding van (lead) auditoren waren lager dan begroot. Daarnaast is een aantal geplande scholingen van medewerkers van Audit & Control niet doorgegaan. 9

11 Overige lasten Realisatie Begroting Afwijking X bedrag % Kantoorautomatisering Contributies en abonnementen Vakliteratuur 0 1 -/- 1 -/- 100 Advieskosten Inventaris en apparatuur Overige beheerskosten 2 6 -/- 4 -/- 67 Totaal De overschrijding wordt verklaard door de advieskosten. Realisatie Begroting Afwijking X bedrag % Auditorganisatie MBO Implementatie Yucan Waarderingsonderzoeken /- 5 -/- 19 Begeleiding SLA ROC-IT Workz Begeleiding Europ. aanbesteding subsidieadviesbureau Belastingadviezen Overige Totaal De intentie was te besparen op de kosten van de interne auditorganisatie MBO door het opleiden en inzetten van eigen leadauditoren en door het beperken van de aanwezigheid van onze externe kennispartner bij de overleggen van de auditcommissie. Vanuit de evaluatie van de audit op het brede toezichtkader is gebleken dat er behoefte is aan meer gezamenlijke voorbereidingstijd door het auditteam. De kosten van per audit zien hierdoor hoger dan begroot. b. Personeel De formatieve invulling eind 2011 is als volgt: Expertise aantal fte vast tijdelijk Juridische dienstverlening 2 1,1 0,6 fte 0,5 Kwaliteitszorg 3 2,5 1,5 1,0 Management control 3 2,4 1,4 1,0 Ondersteuning WCAA 1 0,9 0,9 Concerncontroller / hoofd van de dienst 1 1,0 1,0 Secretariële ondersteuning 1 0,5 0,5 Totaal 11 8,4 5,0 3,4 De totale betrekkingsomvang is in 2011 afgenomen met 0,1 fte. Dit wordt veroorzaakt doordat de medewerker die belast is met de ondersteuning van de WCAA parttime is gaan werken. In het kader van het programma RSA is een formatiestop afgekondigd voor ondersteunend personeel. Dit houdt in dat iedere verlenging of vervasting van een tijdelijke aanstelling ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Binnen de dienst Audit & Control werken vier medewerkers met een tijdelijke aanstelling. In 2011 zijn alle tijdelijke aanstellingen verlengd. 10

12 De leeftijdsopbouw eind 2011 is als volgt: Leeftijdscategorie Aantal jaar jaar jaar jaar jaar 1 Totaal 11 De hoogte van het ziekteverzuim wordt niet gerapporteerd op het niveau van de dienst. Wanneer een medewerker zich vier keer ziek meldt binnen een jaar, ontvangt het hoofd van de dienst een signalering frequent verzuim. Vervolgens vind een frequent verzuim gesprek plaats waarin stil gestaan wordt bij mogelijke oorzaken voor het ziekteverzuim in de werk- of privé situatie. Op het gebied van professionele ontwikkeling van personeel zijn diverse initiatieven ontplooid op zowel individueel als teamniveau. De training planmatig werken is gevolgd door alle medewerkers van de centrale dienst evenals de decentrale controllers. Nagenoeg ieder van de medewerkers heeft één of meer conferenties of trainingen bijgewoond. Door één van de medewerkers wordt een post hbo opleiding kwaliteit- en verandermanagement gevolgd bij Avans +. Hierdoor wordt zowel de deskundigheid van die medewerker als de deskundigheid van de dienst verhoogd. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken vindt gestructureerd plaats. De functioneringsgesprekken worden gevoerd aan de hand van een competentieprofiel dat door de dienst zelf is opgesteld. Er zijn een zestal generieke competenties benoemd: resultaatgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, probleemanalyse, communiceren, oordeelsvorming en integriteit. Daarnaast heeft ieder van de medewerkers nog één tot enkele competenties gebaseerd op de specifieke rol van deze medewerker. 11

13 5. Vooruitblik naar 2012 Het jaar 2012 is al weer bijna voor een derde achter de rug. In de afgelopen maanden zijn we vooral doorgegaan met de activiteiten uit Nieuw in 2012 is de toevoeging van onderwijsexpertise aan de dienst Audit & Control. Dit kan gezien worden als een aanvulling op de instrumentele ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg. In 2012 zal het programma RSA een belangrijke rol gaan spelen. De inrichting van de organisatie is op hoofdlijnen bekent. De processen van Audit & Control zullen op enig moment onder de loep genomen worden net als het geval is bij andere procesgebieden. Het is niet waarschijnlijk dat de dienst in de huidige opzet blijft bestaan. De uitkomst van de herinrichting van de organisatie en het herontwerp van de processen valt niet te voorspellen. We zullen hieraan constructief meewerken. 12

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O Dienst Personeel & Organisatie Dienst P&O ROC West-Brabant April, 2012 Dienst P&O Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Dienst P&O. Hierin kijken we terug op 2011, een enerverend jaar. In 2011

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Naar optimale service en advies Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2012 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Naar optimale service en advies Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst 3. Realisatie activiteiten

Nadere informatie

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing

DIENST FINANCIËLE ZAKEN. Meer dan alleen beheersing Dienst Financiële zaken Jaarverslag 2011 DIENST FINANCIËLE ZAKEN Meer dan alleen beheersing Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord diensthoofd 2. Verslag van de dienst (incl. realisatie activiteiten

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stephanus Basisschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 05JC C1 Onderzoeksnummer : 270651 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

: Capelle aan den IJssel

: Capelle aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Montessorischool Capelle Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16FT Onderzoeksnummer : 125434 Datum schoolbezoek : 3 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Kwaliteitsborging: De stand van zaken

Kwaliteitsborging: De stand van zaken Kwaliteitsborging: De stand van zaken Eerste bevindingen/conclusies Houten, 4 oktober 2012 Kwaliteitsborging in Toezichtkader 2012 Instellingen zelf verantwoordelijk voor kwaliteit Kwaliteitsborging al

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Het dienstbaarheidsconcept

Het dienstbaarheidsconcept Het dienstbaarheidsconcept Koning Willem I College - Dienst Governance & Control - Joost van der Staak 1 juni 2012 Pas op de plaats Wat zijn de succesfactoren in de organisatie gebleken? Wat zijn de inhoudelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND School : Edufax, bureau onderwijsbegeleiding buitenland Plaats : Leende BRIN-nummer : 4779/6953 Onderzoeksnummer : 82357 Datum

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie