REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V."

Transcriptie

1 REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (zijnde NLFI) de Audit, Compliance en Risico Commissie van de Vennootschap de in dit document neergelegde regels welke samen het reglement voor de Commissie vormen de raad van bestuur van de Vennootschap de raad van commissarissen van de Vennootschap Propertize B.V. Artikel 2. Rol en status van het Reglement 2.1 Het Reglement regelt de taak, functie, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Commissie. 2.2 Het Reglement is op voorstel van de Commissie formeel vastgesteld door de RvC in zijn vergadering d.d. 11 mei Met voormelde vaststelling van het Reglement zijn alle eerdere reglementen ziende op de Audit, Compliance en Risico commissie komen te vervallen. Het Reglement kan steeds worden gewijzigd wanneer de RvC daartoe besluit. Artikel 3. Samenstelling van de Commissie 3.1. De Commissie bestaat uit twee of meer leden, waaronder een voorzitter. De RvC stelt vast uit hoeveel leden de Commissie bestaat en is bevoegd dit aantal te wijzigen De leden van de Commissie worden door de RvC benoemd uit de leden van de RvC. Een aantal leden van de Commissie moet beschikken over grondige kennis van en inzicht in financiële verslaglegging, interne beheersing, risicobeheer, beoordeling van risico s en audit van rechtspersonen, of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. Ten minste één lid van de Commissie heeft relevante kennis en ervaring opgedaan op financieel administratief en/of accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen De RvC benoemt één van de leden van de Commissie tot voorzitter van de Commissie. Het voorzitterschap van de Commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de RvC, noch door een voormalig bestuurder van de Vennootschap. Tenzij de Commissie of de RvC anders besluit, fungeert de secretaris van de Vennootschap als secretaris van de Commissie. De secretaris is geen lid van de Commissie. 1

2 3.4. De RvC kan een lid van de Commissie als zodanig ontslaan. De RvC kan de voorzitter van de Commissie als zodanig ontslaan, en een ander lid van de Commissie in zijn plaats tot voorzitter benoemen Het lidmaatschap van de Commissie eindigt op het moment dat het betreffende lid, om welke reden dan ook, niet langer in functie is als lid van de RvC Een lid van de Commissie kan besluiten terug te treden als lid van de Commissie zonder tegelijkertijd terug te treden als lid van de RvC. Artikel 4. Taken 4.1 De taak van de Commissie is om besluitvorming van de RvC op de hierna vermelde terreinen voor te bereiden en de RvC te adviseren, primair vanuit ex post perspectief: a. (de kwaliteit van) de financiële informatieverschaffing door de Vennootschap (keuze van accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, werk van interne auditors en externe accountants ter zake, etc.); b. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van interne auditors, externe accountants, fiscaal adviseurs en toezichthouders; c. de reikwijdte en de kwaliteit van de werkzaamheden van de interne auditor. Dit omvat onder meer de goedkeuring van het jaarplan en de beoordeling van de kwartaalrapportages; d. het beleid van de Vennootschap met betrekking tot tax planning; e. de reikwijdte en de kwaliteit van de externe accountantscontrole; f. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder de kwaliteit van de dienstverlening en zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele nietcontrolewerkzaamheden voor de Vennootschap. De Commissie beoordeelt tevens hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en de publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening; g. de periodieke beoordeling op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de Vennootschap in relatie tot het rendement; h. het profiel van de financiële en niet-financiële risico s van de Vennootschap, in het bijzonder of op strategisch niveau kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid; i. het beheer van de financiële en niet financiële risico s van de Vennootschap, inclusief de evaluatie van de Regeling omgaan met het vermoeden van een misstand (de klokkenluiderregeling) van de Vennootschap; j. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder mede begrepen het toezien op de naleving van de relevante wet- en regelgeving, de werking van gedragscodes en het onderwerp integriteit in brede zin; k. de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie vanuit het perspectief van risicobeheersing; en 2

3 l. het bespreken van de jaarrekening en goedkeuring van de jaarlijkse begroting, en de financiering van de Vennootschap. 4.2 De Commissie bespreekt minimaal eenmaal per jaar het beloningsbeleid van de Vennootschap vanuit het perspectief van risicobeheer. 4.3 De Commissie rapporteert jaarlijks (al dan niet samen met de RvB) aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder de kwaliteit van de dienstverlening en zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van de verantwoordelijke partners binnen het kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controle werkzaamheden voor de Vennootschap door hetzelfde kantoor). 4.4 Ten minste eenmaal in de vier jaar zal de Commissie (al dan niet samen met de RvB) ten behoeve van de RvC een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA meegedeeld ten behoeve van de benoeming van de externe accountant. 4.5 De Commissie adviseert de RvC ten aanzien van de door de RvC te maken voordracht voor de benoeming van de externe accountant. 4.6 De Commissie richt zich bij de uitoefening van haar taak naar het vennootschappelijk belang van de Vennootschap. 4.7 Bij de uitoefening van haar taak neemt de Commissie de relevante wettelijke en statutaire bepalingen in acht, alsmede de bepalingen vervat in het Reglement. Artikel 5. Vergaderingen 5.1. De Commissie vergadert zo dikwijls als één of meerdere leden van de Commissie dit noodzakelijk acht, maar ten minste driemaal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema Vergaderingen van de Commissie worden geleid door de voorzitter De agenda s voor de vergadering worden door de voorzitter vastgesteld. Bij het opstellen van de agenda wordt rekening gehouden met onderwerpen, waarvan de overige leden van de Commissie te kennen hebben gegeven dat zij deze tijdens de vergadering aan de orde wensen te zien. De externe accountant en de interne auditor hebben vooroverleg met de voorzitter, voorafgaand aan elke vergadering De voorzitter van de RvB, CFRO en de CPO van de Vennootschap nemen deel aan de volledige vergaderingen van de Commissie. Alle leden van de RvB zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergadering van de Commissie bij te wonen en daar alle 3

4 door de Commissie in redelijkheid verlangde inlichtingen te verstrekken De Director Risk Management en het Head of Compliance & Integrity nemen deel aan de vergaderingen voor die agendapunten die hun respectievelijke portefeuilles raken. De Commissie bepaalt voorts of en wanneer de Director Risk Management, het Head of Compliance & Integrity, (deels) bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Genoemde personen zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergadering van de Commissie bij te wonen en alle door de Commissie in redelijkheid verlangde inlichtingen te verstrekken. 5.6 De Commissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen met de externe accountant van de Vennootschap, buiten aanwezigheid van de onder 5.4 genoemde personen. De Commissie zal ook ten minste eenmaal in het jaar vergaderen met de interne auditor van de Vennootschap, buiten aanwezigheid van de onder 5.4. genoemde personen Elk van de vergaderingen van de Commissie zal worden bijgewoond door de interne auditor en de externe accountant van de Vennootschap Tijdens (één van) de vergaderingen zullen in ieder geval concepten van jaarverslagen bestemd voor externe publicatie, het accountantsrapport uitgebracht door de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening van de Vennootschap, en de management letter van de externe accountant, de begrotingen en kwartaalrapportages van de Vennootschap en de kwartaalrapportages van de interne auditor, uitdrukkelijk aan de orde komen De vergaderingen vinden als regel plaats in één van de kantoren van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden De Commissie besluit tijdens haar vergaderingen bij meerderheid van de aanwezige leden. Om adviezen te geven aan de RvC, dienen minimaal twee leden van de Commissie aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij staking van stemmen is geen besluit tot stand gekomen, en zal het punt aan de RvC worden voorgelegd Van de vergadering worden notulen bijgehouden. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de Commissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling ook eerder plaatsvinden. Artikel 6. Bevoegdheden om haar taak goed uit te kunnen oefenen 6.1. De Commissie kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de Commissie voor een juiste uitoefening van haar taak wenselijk acht De Commissie heeft toegang tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen. 4

5 6.3. De Commissie is bevoegd met de externe accountant, met de interne auditor en ieder ander in de organisatie van de Vennootschap rechtstreeks te overleggen. Artikel 7. Rapportage aan de RvC 7.1 De RvC ontvangt de notulen van een vergadering van de Commissie en is gerechtigd de vergaderstukken in te zien. 7.2 De voorzitter van de Commissie verstrekt de RvC alle door de RvC gewenste inlichtingen over de wijze waarop de Commissie haar taak uitoefent. *-*-*-*-* 5

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie