Geachte heer van Paridon,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer van Paridon,"

Transcriptie

1 Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus AP Amsterdam datum : 26 mei 2010 uw kenmerk : 2010/1803/DA ons kenmerk : 2010/1979./bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR ontwerp Programma van Eisen concessie Waterland Inlichtingen : Geachte heer van Paridon, De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 28 april 2010 het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) ten behoeve van de aanbesteding van de concessie Waterland. Om tot een advies te komen had de RAR de beschikking over het ontwerp programma met bijlagen. Het betreft een belangrijk en omvangrijk programma voor het openbaar vervoer in een groot gebied en voor een lange periode. Dit betekent dat de RAR de nodige tijd nodig heeft om een dergelijk PvE te kunnen beoordelen en van commentaar te kunnen voorzien. Bij dit PvE is voldoende tijd ingepland en kan de RAR dan ook aan het verzoek van de Stadsregio voldoen als het gaat om de reactie te leveren binnen de daarvoor gestelde termijn. Na bestudering en afweging van belangen zijn wij tot de onderstaande algemene opmerkingen gekomen. Omwille van de beknoptheid geven wij in het advies alleen aan op welke punten de RAR onduidelijkheden is tegengekomen of tot een wijziging adviseert. Algemene opmerkingen ontwerp PvE: In de stukken die aan de RAR zijn voorgelegd wordt niet gesproken over de hoogte van het budget dat de Stadsregio Amsterdam voor de concessie Waterland ter beschikking stelt. Ook is niet aangegeven hoe het budget voor de exploitatie van het openbaar vervoer in Waterland zich verhoudt ten opzichte van de andere concessies. De RAR verzoekt de Stadsregio om hier inzicht in te verschaffen, zodat eventueel over het budget geadviseerd kan worden. De Stadsregio Amsterdam zet sterk in op het versterken van de bereikbaarheidslijnen in Waterland. Dit moet leiden tot een toenemend gebruik en zo tot een verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de Stadsregio..Dat wordt door de RAR onderschreven. Het PvE biedt echter te weinig voorwaarden en ambitie om aan dit uitgangspunt gevolg te kunnen geven. De RAR is verder van mening dat het beleid van de Stadsregio zich teveel richt op het versterken van de bereikbaarheidslijnen en heeft ernstige bezwaren tegen de keuze om de bereikbaarheidsfunctie te versterken ten koste van het ontsluitende net in Waterland. Het laat daarmee de reizigerswinst liggen die juist op de ontsluitende lijnen valt te bereiken mits de 1

2 frequenties van de ontsluitende lijnen worden verhoogd. Een stad met de omvang van Purmerend zou volgens de RAR ontsloten moeten worden met minuten frequenties vanuit elke woonwijk. In het PvE wordt een voorwaarde over de beschikbaarheid van reserve materieel gemist. Hoofdstuk 1 Inleiding / / 1.3 Met de aanbesteding van de concessie heeft de Stadsregio de ambitie een extra kwaliteitsslag te realiseren waarmee het OV in de Metropoolregio Amsterdam over de gehele linie verbeterd moet worden! Echter, van die ambitie heeft de RAR in het nu gepresenteerde PvE veel te weinig terug gevonden. Het vereiste is minimaal en alleen als de inschrijvers het meest vergaande pluspakket gaan aanbieden wordt uitgekomen op het huidige voorzieningenniveau. Dan is er nog helemaal geen sprake van iets extra s. Het onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op de N235 en de N247 kan alleen opleveren dat de aanleg van een vrije busbaan vanaf Edam onvermijdelijk is en dat tenminste een voorziening wordt gerealiseerd tussen t Schouw en Broek in Waterland om de vertragingen in de avondspits te verminderen. De RAR adviseert de Stadsregio om hiervoor in een convenant met de wegbeheerder, de Provincie Noord Holland, harde afspraken maken op grond van het vervoerbeleid en de de structuurvisies van beide overheidsorganen. Hoofdstuk 2 Ontwerp van concessieverlening en De RAR is tevreden over de wijze waarop met de grensoverschrijdende lijnen naar de aanliggende concessie nu niet alleen als een recht, maar ook als een plicht zijn opgenomen. De te gedogen lijnen 127 (Noordbeemster <-> Hoorn) en 129 (Purmerend <-> Alkmaar) zouden eigenlijk moeten worden overgenomen van de Provincie, om continuïteit van deze voor de Beemster belangrijke verbindingen te garanderen. Hoofdstuk 3 Vervoerkundige eisen en wensen Er wordt onderscheid gemaakt in MRA-lijnen, ontsluitende lijnen, scholierenlijnen en nachtlijnen. Binnen de MRAnet lijnen worden nog weer twee soorten onderscheiden op basis van verschil in tarief. Die lijnen worden allemaal uitgerust in een nieuwe huisstijl voor de MRA-lijnen conform de productformule (zie punt ). Er is dan geen zichtbaar verschil meer tussen de huidige Q- liners en bereikbaarheidslijnen. Dat vinden reizigers verwarrend. Ten aanzien van de voorgestelde MRA-lijnen naar Amsterdam CS: Hierbij wordt gesuggereerd, dat de MRA lijnen als HOV-lijnen meer kwaliteit, uitstraling en aantrekkingskracht hebben, terwijl het de gewone goede bereikbaarheidslijnen uit het huidige PvE betreft. De RAR onderkent hier geen enkele toegevoegde waarde en adviseert de term Q-liners vooralsnog te handhaven of er een vergelijkbare aanduiding voor te gebruiken Bij punt 3 worden als zorginstellingen het Waterland ziekenhuis en het Boven-IJ ziekenhuis genoemd. Op dit moment rijden de bussen die Volendam binnenkomen of verlaten allemaal langs de dependance van het Waterland ziekenhuis. De RAR adviseert deze dependance toe te voegen bij de zorginstellingen In de zin Op de overige algemeen erkende feestdagen geldt de zondagsdienstregeling het woord minimaal toevoegen. Het moet namelijk niet onmogelijk worden gemaakt een zaterdagdienst te rijden als een vervoerder dat zou willen In dit artikel wordt verwezen naar de EENZstudie. Deze studie ging uit van een in dienstneming van de Noord-Zuidlijn in Door alle vertragingen die er zijn opgetreden is de EENZstudie mogelijk geen juist uitgangspunt meer om van uit te gaan. De RAR blijft op het standpunt staan 2

3 dat elke woonwijk uit het Waterland gebied minimaal 1 rechtstreekse verbinding met het CS moet behouden. De reiziger moet t.z.t. de keus hebben uit een verbinding naar het CS of een uitsluiting op de Noord-Zuidlijn in Amsterdam-Noord Hierbij dient de voorwaarde te worden gesteld, dat de OV-voorzieningen te allen tijde in stand moeten blijven. Het volledig rotondemodel in het centrum van Purmerend is ook strijdig met de ambitie van de MRA-formule De SRA formuleert een aantal wensen waarop inschrijvers extra punten kunnen scoren. De RAR ziet graag een bepaling die regelt dat de winnende inschrijver die wensen in de loop van de concessieduur niet laat vallen zonder dat daar elders een verbetering tegenover staat Met de voorgestelde routewijziging van de lijnen 104, 107 en het niet meer doorrijden van lijn 108 naar het Tramplein, gekoppeld aan de wijzing van lijn 93, kan de RAR instemmen op voorwaarde dat de 93 een 30 minuten frequentie krijgt Bolletje 1: De aankomsttijd op Amsterdam CS van 9.00 uur vinden wij te laat. Dat moet worden 8.00 uur. Bolletje 3: De laatste volledige rit komt op maandag tot en met zondag niet eerder dan om uur aan op Amsterdam Centraal Station is een verslechtering t.o.v. het huidig geldende PvE. In het PvE van de concessie Amsterdam is de aankomst en het vertrek van de laatste rit op Amsterdam CS verschoven naar = uur, omdat het reisgedrag dat vraagt. Voor Waterland zou dat ook moeten gelden. De RAR adviseert dit af te stemmen en te veranderden in De Laatste volledige rit richting Amsterdam vertrekt niet eerder dan om uur. De in de tabel opgenomen maximale toegestane intervallen vindt de RAR onaanvaardbaar laag. Het is een flinke verslechtering ten opzichte van de huidige frequenties De RAR kan instemmen met het niet meer doorrijden van de 116 naar het Edam-busstation, maar is wel van mening dat de bediening van de Keetzijde ook in het weekend en in de avonduren geëist moet worden, zie ook de opmerking onder In verband met de stroom scholieren vanuit Marken en Monnickendam naar de scholen in Amsterdam Noord zou de route van de 111 ook langs die scholen moeten lopen. De verwachting dat de bediening van de haltes Broek in Waterland, Ilpendam en Watergang minimaal dezelfde frequentie heeft als in de huidige concessie. Dat houdt in dat de frequenties gelijk moeten blijven, echter in worden veel langere frequenties voorgeschreven. Dit is met elkaar in tegenspraak Het in de toekomst laten rijden van een spitsverbinding bovenop de reeds bestaande lijnen is een logische toevoeging, maar op dit moment rijdt de 100 niet alleen naar Graft-de Rijp, maar ook naar Middenbeemster en dat komt in dit artikel niet meer terug. Hoe wordt Middenbeemster met het CS verbonden tot de nieuwe lijn wordt ingelegd? In de kop verdient het aanbeveling om te spreken van de gemeenten etc i.p.v Waterland, dit om verwarring met de concessie of regio Waterland te voorkomen. 3

4 3.2.3 In het overzicht van buurten die een MRA-verbinding met Amsterdam Riekerpolder moeten hebben, ontbreken Ilpendam.en Watergang De 376 heeft niet als eindbestemming Riekerpolder, maar Holendrecht De 105 en 109 krijgen als eindhalte de NDSM werf. Het aandoen van deze werf is zeer logisch en wenselijk, maar het niet meer doorrijden naar de Pont is dat niet. Wij zien graag een lijnvoering die zowel de NDSM werf, als de Pont aandoet. Bolletje 1: Voor lijn 93 geldt dat de route via de Azielaan, Gorslaan en de Waterlandlaan als optie is genoemd. Dis is ook de huidige route en die trekt dermate weinig reizigers dat daar geen voordeel valt te behalen. De voorgestelde wijziging via de Weidevenne lijkt de RAR wel een verbetering. Bolletje 2: Het overnemen van de route van lijn 101 door de 103 is een mogelijke optie, maar het overnemen van de route van lijn 102 door de 113 is dat niet. De loopafstand naar de voorgestelde route is te groot, vooral omdat vanwege de waterpartijen waardoor de route niet rechtstreeks, maar via bruggen moet worden bereikt. 105 is een ontsluitende lijn als het om Amsterdam gaat, maar voor Purmerend is het een echte stadslijn. Het snijden in de route van de 105 is zeer onwenselijk. Het niet meer doorrijden vanaf de Martin Luther Kingweg via de Koog naar de Baanstede is een heel slecht idee, omdat er aan de Flevostraat steeds meer scholen worden gerealiseerd en er op het terrein van Kadijkerkoog woningen gebouwd gaan worden. Het niet meer rijden van het rondje Wheermolen is om sociale redenen onaanvaardbaar. Overigens heeft de RAR in het verleden al eens gesuggereerd binnen het stedelijk gebied van Purmerend een stadsringlijn in te stellen en daar lijn 105 in te betrekken. Die kan de bestaande stadslijnen vervangen. Als mensen om het centrum van Purmerend te bereiken moeten overstappen, is dat een drempel die mensen wellicht weer de auto in jaagt Lijn 110 doet de Keetzijde niet meer aan en daarmee wordt Edam noord-oost niet meer ontsloten. Dit is tijdens de huidige concessieperiode een hoofdpijn dossier geweest. De RAR vindt het niet juist, dat er gebogen wordt voor de vermeende overlast van bewoners uit die buurt zeker niet nu die straat juist vanwege die overlast geheel is gereconstrueerd en geasfalteerd. Als de 110 daar niet mag of kan rijden, dan moet de 116 die functie gedurende de volledige bedieningsperiode overnemen, dus ook s avonds en in de weekenden. Zie ook De hier genoemde gedooglijnen vanuit de Provincie Noord-Holland moeten gegarandeerd worden. Na alle acties om deze lijnen te behouden heeft de provincie toegezegd deze lijnen onveranderd te laten rijden tot de nieuwe concessie Waterland. Daarna zouden ze opnieuw bekeken worden. De RAR zou graag zien dat deze lijnen worden overgeheveld naar de concessie Waterland ( inclusief budget natuurlijk), zie opmerking bij Het genoemde alternatief via de Zandweg heeft de voorkeur en sluit daarmee aan op de wens vanuit Wormer waar men een doorgaande verbinding met Zaandam wenst De genoemde intervallen en bedieningsperioden zijn erg minimaal en voor de reizigers onaanvaardbaar. Uurfrequenties zijn volstrekt uit de tijd nu men met een OV-chipkaart slechts 35 minuten heeft om over te stappen. 4

5 3.3.3 Het woord moet hier graag vervangen door mag, want stel; al het klein materieel is buiten gebruik, dan zou er geen 12 meter bus mogen worden ingezet? De inzet van materieel langer dan 12 meter was voor Landsmeer altijd uitgesloten. Gelukkig is daar een verandering ingekomen en is de inzet van langer materieel mogelijk, hetgeen zeer wenselijk is De hier geformuleerde wens over de ontsluitende lijnen is voor de RAR geen wens, maar een eis In het PvE van de concessie Zaanstreek staat dat de Stadsregio voornemens is het routedeel van de nachtlijn naar Landsmeer met de ingang van de concessie 2012 over te hevelen naar de concessie Waterland. Dit komt in het PvE Waterland nergens meer terug. De RAR stelt voor een nachtlijn 208 Amsterdam CS Landsmeer Weidevenne te creëren. Dan kan de route van lijn 200 ook flink worden ingekort. Het niet meer rijden van nachtlijn 213 is begrijpelijk gezien de verdwenen discotheek in Volendam. Nu bestaan er wel plannen voor de bouw van een discotheek in Purmerend. Als die succesvol wordt kan het interessant zijn de mogelijkheid van een nachtlijn tussen Volendam en Purmerend open te houden In de laatste zin wijzigen: op zijn eindpunt is vertrokken in plaats van gearriveerd 3.5 Het niet meer verplicht stellen van scholierenlijnen heeft de RAR verbaasd. De scholierenlijnen hebben hun nut in het verleden meer dan bewezen. De RAR vindt dan ook, dat de concessiehouder in elk geval met een goed voorstel dient te komen om deze doelgroep adequaat te bedienen. Onduidelijk is dan de zinsnede: wel zullen inschrijvers worden gestimuleerd om met voorstellen te komen, Moet dat worden gelezen als een wens en welke status heeft deze stimulering? 4. Gebruik infrastructuur 4.2 Indien de wegbeheerder wijzigingen wil doorvoeren in de infrastructuur die voor het OV beschikbaar is gesteld, is het niet alleen zo dat de concessiehouder daar desgevraagd advies over moet geven. De wegbeheerder zou verplicht advies moeten vragen aan de concessiehouder. Dat moet in elk geval in het convenant met de wegbeheerder goed worden geregeld. 4.4 In voorkomende gevallen informeert de Stadsregio de RAR en vraagt, indien de tijd het toelaat, om een advies. 5. Uitvoeringskwaliteit 5.5 Het moet niet alleen zo zijn dat de chauffeurs van de concessie Waterland elkaar op eenvoudige en snelle wijze moeten kunnen laten weten dat er vertragingen zijn. Ook communicatie met vervoerders van de aangrenzende concessies moet mogelijk zijn om aansluitingen te kunnen garanderen 5

6 6. Marketing 6.2 De Stadsregio vraagt speciale aandacht voor het behoud en het koesteren van de huidige reizigers en het promoten van het OV-gebruik in de spitsperioden. De RAR zou daar graag aan toe gevoegd willen zien dat de concessiehouder ook komt met marketingacties om de lege stoelen in de daluren te vullen. 6.4 Deze paragraaf is vatbaar voor een redactieslag. 7. Sociale veiligheid Ieder jaar legt de concessiehouder een concept Actieplan Sociale Veiligheid voor. Dat is correct alleen ziet de RAR hier graag het woord tijdig aan toegevoegd. Bij de onderwerpen die in het actieplan moeten staan wordt het nachtnet gemist. 8. Het materieel. 8.2 Van het aspect Comfort ziet de RAR graag het onderdeel over het geluid gesplitst in twee aparte onderdelen, namelijk: Een laag geluidsniveau in de bus door gebruik van stille motoren. en Het afspelen van muziek in de bus anders dan via een koptelefoon is niet toegestaan Voor de MRAnet bussen naar Amsterdam Zuidoost en Amsterdam West ziet de RAR graag het onderdeel toegevoegd: moet 100 km per uur kunnen rijden De leeftijdseis dat de bussen gemiddeld niet ouder dan 8 jaar mogen zijn zou alleen moeten gelden bij de start van de concessie. Anders betekent deze eis dat er weer allemaal nieuwe bussen moeten komen. De RAR is van mening dat de bussen die er nu rijden nog best een aantal jaren mee kunnen. Bussen die tijdens de concessieduur vervangen moeten worden, worden dan vanzelf wel aan hogere milieueisen onderworpen en is dus geen reden voor deze eis Hier moet worden opgenomen dat de rolstoelgebruiker het voertuig zelfstandig moet kunnen betreden. 10. Personeel. Het personeel moet niet alleen bekend zijn met het OV aanbod in de regio en alle vragen van de reizigers met betrekking tot de reis kunnen beantwoorden, ze moeten ook bekend zijn met de bediening van voorzieningen in de bus. 11. Informatie aan de reiziger De (gedrukte) dienstregeling moet qua leesbaarheid voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. (Dus geen lichtblauw op een lichtblauwe ondergrond) 11.4 De informatie moet door de concessiehouder niet zoveel mogelijk, maar zowel visueel als mondeling aangeboden worden. 6

7 Indien het automatisch halteomroepsysteem tijdelijk niet werkt roept de chauffeur op verzoek van reizigers de volgende halte om. Hier op verzoek van reizigers weglaten De alinea over tijdelijke afwijkingen aanvullen met: In geval van een tijdelijke halte wordt deze uitgerust met een haltepaal en haltevertrekstaat Consumentenbescherming 12.1 Nu vindt telefonische klachtenafhandeling plaats met een gratis nummer. De RAR is van mening dat dit niet mag worden uitgesloten en stelt voor de zin Telefonisch, tegen lokaal tarief, te wijzigen in: Telefonisch, tegen hoogstens lokaal tarief. 13. Overleg met consumentenorganisaties en individuele reizigers In de bijlage 6 behorend bij dit artikel staat nog SGOA, terwijl de naam van deze organisatie is veranderd in Cliëntenbelang. 14. Tarieven en verkrijgbaarheid OV-chipkaart 14.2 Het kilometertarief 2010 is vastgesteld op 0,104. In de hele verordening wordt niet gesproken over een hoger tarief voor de luxer MRA bussen en daar vallen ook de huidige Q- liners onder. Dat betekent dus dat die dus voor hetzelfde tarief gaan rijden. De RAR vraagt zich af dat de bedoeling is. Over de gewijzigde opzet van het nachtnettarief heeft de RAR onlangs een advies uitgebracht waarin een voorkeur werd uitgesproken voor de eerst genoemde methode van tariefbepaling. Een definitef advies is niet afgegeven omdat gevraagd is in overleg met de RAR te komen tot een gedragen voorstel. De RAR verwacht daarvoor op korte termijn een uitnodiging zodat in dit PvE een voorstel kan worden opgenomen. De RAR verwacht met dit advies een constructieve bijdrage te hebben geleverd aan het tot stand komen van een verantwoord Programma van Eisen voor het openbaar vervoer in de concessie Waterland. Hoogachtend, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad De voorzitter, Peter Lankhorst 7

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Concessie Waterland 2011

Concessie Waterland 2011 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Waterland 2011 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2010 1 van 85 INHOUD 1 INLEIDING...7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

Omwille van de beknoptheid geven wij in het advies alleen aan op welke punten de RAR tot een wijziging adviseert.

Omwille van de beknoptheid geven wij in het advies alleen aan op welke punten de RAR tot een wijziging adviseert. Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 11 juni 2009 uw kenmerk : 2009/DA/229 ons kenmerk : 2009/0422/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

Vervoerplan Waterland 2014/2015. Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014

Vervoerplan Waterland 2014/2015. Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014 Vervoerplan Waterland 2014/2015 Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Contactpersonen: Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie,

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie, M E M O Aan : Leden van de raadscommissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 4 juni 2015 Onderwerp : Advies van de adviescommissie van de concessie Waterland over het vervoerplan 2016 van

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 Versie 19 maart 2009 1 van 58 Versie 19 maart 2009 2 van 58 INHOUD 1 INLEIDING... 7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 Concept-vervoerplan Waterland 2014 Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 1 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Auteur Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Afschrift aan: Stadsregio Arnhem Nijmegen HERMES Openbaar Vervoer BV T.a.v. dhr. W. Lieven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: 1333 - WL Uw datum: 23 8-2013 Ons Kenmerk: RGS351 Onderwerp: Vervoerplan 2014 Afschrift aan: Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zomerdienstregeling 2017

Zomerdienstregeling 2017 Zomerdienstregeling 2017 Voorstel BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juni 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juni 2014 gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Beleid/Verkeer. De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Vervoerkundige presentatie Toelichting Programma van Eisen Plaats van het PvE in totale proces

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Concessie Zaanstreek 2010

PROGRAMMA VAN EISEN. Concessie Zaanstreek 2010 PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Zaanstreek 2010 Definitieve versie d.d. 2 juli 2009 INHOUD 1 INLEIDING...8 1.1 OV in de hoofdrol... 8 1.1.1 Ambities van de Stadsregio... 8 1.1.2 Ambities van de gemeente

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Noord-Holland Noord

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Noord-Holland Noord Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Noord-Holland Noord connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1 Overzicht wijzigingen 2013 Concessie: SRE September 2012 Eindhoven 30782-30783\TDI\HSW\-1 1. Inleiding In dit document worden de voorgestelde wijzigingen voor het dienstregelingjaar 2013 beschreven. De

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem. Bijlagen: 1

Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem. Bijlagen: 1 Ing. 22 juni 2009 PS2009-462 2009-007953 PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. de Griffie Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Uw kenmerk: zaaknummer 2009-007953 Uw datum: 28 april 2009 Ons Kenmerk: RGS136

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 In opdracht van: Gemeente Zaanstad Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 CONCEPT 10 oktober 2014 Henk Nanninga, Ron Muller ZS-03 - OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe

Nadere informatie

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins,

Aan de Wmo-raad. Nieuw Hoogeveens vervoer. Geachte heer Benjamins, Aan de Wmo-raad DATUM ONDERWERP ONS NUMMER Nieuw Hoogeveens vervoer Geachte heer Benjamins, Hartelijk dank voor uw advies over het Nieuw Hoogeveens vervoer (23 september jl v uw kenmerk wmo/jn/15027).

Nadere informatie

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie.

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015012 GS brief van 7 oktober 2014 jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen Novio NV t.a.v. de heer M. van Lokven Postbus 117 6500 AC Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: 16.17 Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 De vervoerders Arriva en Hermes hebben Reizigersoverleg Brabant gevraagd advies uit te brengen over de tariefproducten

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord

Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Lijnennet openbaar vervoer Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Over het lijnennet openbaar vervoer in Nijmegen

Nadere informatie

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393

Plesmanweg1-6 Postbus 20905 Telefoon (070) 456 8999 2596 JG DEN HAAG 2500 EX DEN HAAG Telefax (070) 456 9393 LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan NS Reizigers Directeur commercie Hans Peters Postbus 2025 3500 HA Utrecht Contactpersoon Doorkiesnummer Arnoud Frerichs 070-4569556 Datum 28 juli

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Vervoerplan Waterland 2018

Vervoerplan Waterland 2018 Vervoerplan Waterland 2018 Voorstellen voor de lijnvoering in Waterland bij ingebruikname van de Noord/Zuid metrolijn EBS Vervoerplan Waterland 2018 12 oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht lijnen en trajecten 2. Algemene informatie 4. Afwijkende dienstregeling; feestdagen en vakanties 4.

Inhoudsopgave. Overzicht lijnen en trajecten 2. Algemene informatie 4. Afwijkende dienstregeling; feestdagen en vakanties 4. Inhoudsopgave Overzicht lijnen en trajecten 2 Algemene informatie 4 Afwijkende dienstregeling; feestdagen en vakanties 4 Vakanties 4 Reisinformatie OV9292 4 Gevonden / vermiste voorwerpen 4 Calamiteiten

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: -

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: - Syntus t.a.v. de heer AJ Speulman Postbus 297 7400 AG DEVENTER Uw kenmerk: - Uw datum: 30 mei 2016 Ons kenmerk: RGS532 Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage:

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Notitie Openbaar vervoer Maastricht

Notitie Openbaar vervoer Maastricht Titel Notitie Openbaar vervoer Maastricht Kenmerk - Status Definitief Versie 1.0 Datum 20121105 Autorisatie Functie en organisatie Naam Datum Paraaf Opgesteld door: Provincie Limburg Loek Dieteren 20120920

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 1 4 JAN 2314. Onderwerp: Afschrift PS Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 inzake Openbaar Vervoer.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 1 4 JAN 2314. Onderwerp: Afschrift PS Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 inzake Openbaar Vervoer. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. 1 4 JAN 2314 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o.nl Provinciale

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

-t- ~'1" ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad,

-t- ~'1 ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl (b ~1;;/(f).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- Aan de gemeenteraad van Emmen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand PURMEREND te Gemeente 2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand Stadsregio Amsterdam BEEMSTER GEMEENTE EDAM-VOLENDAM BESTUURLIJKE AFSPRAKEN PARTIJEN, te weten:. de gemeente Beemster, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012

BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012 BELEIDSREGELS BUURTBUSPROJECTEN STADSREGIO AMSTERDAM HERIJKING 2012 Inhoudsopgave Beleidsregels buurtbusprojecten Stadsregio Amsterdam... 1 Préambule... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: -

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem - Nijmegen Bijlagen: - HERMES Openbaar Vervoer BV t.a.v. dhr. H.D. de Gooijer Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven Uw kenmerk: - Uw datum: 30 september 2014 Ons Kenmerk: RGS402 Onderwerp: Tarieven Breng bus 2015 Afschrift aan: Provincie

Nadere informatie

Toets Rijn Gouwe Lijn West. Inpassing en tracering vanuit het perspectief van de vervoerder

Toets Rijn Gouwe Lijn West. Inpassing en tracering vanuit het perspectief van de vervoerder Toets Rijn Gouwe Lijn West Inpassing en tracering vanuit het perspectief van de vervoerder Onno Pruis Movin Vervoeradvies Te beantwoorden vragen 1. Wat vindt de vervoerder van de kwaliteit van het voorgestelde

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Concessie Amsterdam 2012

Concessie Amsterdam 2012 PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Amsterdam 2012 Definitieve versie d.d. 19 november 2009 19 november 2009 1 VAN 66 INHOUD 1 INLEIDING...5 1.1 OV IN DE HOOFDROL...5 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...5 1.1.2

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag Geachte leden van het Reizigersoverleg Brabant, Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Onderwerp Tarieven en verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College:

Naar aanleiding van de OPEN BRIEF heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het College: Schriftelijke vragen Adviesaanvraag NS Dienstregeling 2018 Castricum, 15 februari 2017 Vandaag heeft de fractie van de PvdA een OPEN BRIEF aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Castricum,

Nadere informatie

Geldig vanaf 14 december 2014

Geldig vanaf 14 december 2014 Zaanstreek Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 11 Prijs 2,00 Connexxion Dienstregeling 2015 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van

Nadere informatie

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014 Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus 224 1200 AE Hilversum Betreft: Advies concept-vervoerplan 2015 Utrecht, 26 mei 2014 Geachte heer Koster, Het ROCOV Utrecht maakt graag gebruik van de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Platteland en bereikbaarheid OV Bewoners vaak aangewezen op gespecialiseerde zorg/voorzieningen elders: periferie, stad of gecentraliseerd op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

Connexxion t.a.v. B. Assendelft Sportlaan TE Uithoorn

Connexxion t.a.v. B. Assendelft Sportlaan TE Uithoorn Connexxion t.a.v. B. Assendelft Sportlaan 15 1421 TE Uithoorn Betreft: advies Vervoerplan 2016 Connexxion Utrecht, 17 juni 2015. Geachte heer Assendelft, Het ROCOV heeft kennis genomen van het concept-vervoerplan

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Stand van zaken Veluwelijn PS2011-579 Commissie MIE 12-10 X Kennis van nemen Kaderstellen

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

buurtbus 190 Schouwen

buurtbus 190 Schouwen Vanaf 7 april 2013 Uitbreiding buurtbus 190 Schouwen Flyer Buurtbus Schouwen.indd 1 190313 13:22 Uitbreiding van buurtbus 190 Schouwen Met ingang van maandag 8 april 2013 wijzigt het een en ander voor

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie