Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem. Bijlagen: 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem. Bijlagen: 1"

Transcriptie

1 Ing. 22 juni 2009 PS PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. de Griffie Postbus GX ARNHEM Uw kenmerk: zaaknummer Uw datum: 28 april 2009 Ons Kenmerk: RGS136 Onderwerp: Advies ROCOV op concept PvE aanbesteding OV Achterhoek-Rivierenland en Veluwe Afschrift aan: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - College B en W gemeente Doetinchem Bijlagen: 1 ROCOV Gelderland - Stadsregio p/a Stichting OPC Postbus GT Utrecht T: E: I: Arnhem, 19 juni 2009 Geachte leden van Provinciale Staten, Op 11 mei 2009 hebben wij een adviesaanvraag ontvangen betreffende het concept Programma van Eisen (PvE) over de aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio s Achterhoek-Rivierenland en Veluwe. In de vergadering van donderdag 18 juni 2009 heeft het ROCOV Gelderland - Stadsregio de aanvraag om advies behandeld. Hierover kunnen wij u het volgende meedelen. Algemeen Op de eerste plaats danken wij u voor de uitgebreide beschrijving van het PvE. Na bestudering ervan merken wij wel dat nog niet alles concreet is ingevuld en dat er sprake is van herhaling van onderwerpen, inconsequente volgorde en terminologie. Aangezien er nog sprake is van een concept gaan wij ervan uit dat het PvE de komende weken nog verder geoptimaliseerd zal worden. Bovendien gaan wij er vanuit dat wij, zodra de lijnentabellen bekend, wij bijtijds in staat worden gesteld om daarover een advies te kunnen uitbrengen. Positief Wij zijn verheugd om te lezen dat de gebieden Achterhoek, Rivierenland en de treindienst Zutphen-Apeldoorn in één intermodale concessie wordt ondergebracht. Een verdere integratie van bus en regionale trein juichen wij vanzelfsprekend toe. Daarnaast vinden wij in het PvE diverse andere positieve punten: 1

2 1. Ontwikkelteams, Marketing en Vanzelfsprekend OV: De meerderheid van het ROCOV staat positief tegenover deze zaken en wil hier graag verder over meedenken en vorm aan geven. Wat betreft de ontwikkelteams willen wij hier als adviseur bij betrokken worden mits er over onze (onafhankelijke) rol goede afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast onderschrijven wij volledig de uitgangspunten die u heeft wat betreft Marketing en Vanzelfsprekend OV. 2. Monitoring Doetinchem-Arnhem: Wij stellen het voornemen van een eenduidige monitoring van alle treinritten op dit traject zeer op prijs. Het ROCOV wil hieraan zeker ook medewerking verlenen. 3. Evenementenlijnen: Dat u in het PvE hier apart aandacht aan besteedt en op een goede wijze wilt invullen vindt het ROCOV positief. 4. OV-chipkaart: Het ROCOV is verheugd om te lezen dat de OV-chipkaart gratis ter beschikking wordt gesteld aan de reiziger. 5. Concessiebeheer: Uit het Programma van Eisen komt naar voren dat het beheer van de concessie door u als zeer belangrijk wordt gezien. Het ROCOV is het hier mee eens en wil hier graag verder bij betrokken worden. 6. Infrastructuur en haltes: Het ROCOV vindt het goed om te lezen dat de concessiehouder een rol krijgt wat betreft de signalering van problemen m.b.t. infrastructuur, doorstroming, haltes en busstations. Verbeterpunten Het ROCOV maakt zich wel zorgen over een aantal andere punten in het PvE. Op de eerste plaats zijn wij het niet eens met de door u gecreëerde mogelijkheid om een deel van de huidige dienstregeling van de Regionetlijnen los te laten. Hiermee wordt afgestapt van de basismobiliteit en dit biedt de reiziger geen enkele garantie dat er s avonds na uur en in de weekenden op deze lijnen nog vervoer wordt geboden. Wij adviseren u dringend om hier alsnog een aantal minimumvoorwaarden aan te verbinden met de basismobiliteit als uitgangspunt. 2

3 Als tweede punt constateren wij dat de uitgangspunten in het PvE betreffende de mogelijkheid van twee vervoerders op de spoorlijn Arnhem-Doetinchem te vaag en te vrijblijvend zijn. Vanuit de regio krijgen wij diverse signalen dat men zich hierover zorgen maakt. Er wordt zelfs gevreesd voor een knip in Doetinchem. Wij benadrukken nogmaals dat de mogelijkheid van twee vervoerders op de spoorlijn Arnhem-Doetinchem door ons wordt afgewezen. Naast de hierboven beschreven zaken wil het ROCOV ook onderstaande punten bij u onder de aandacht brengen: 1. Elst: Het ROCOV is geen voorstander van een knip in Elst, ook niet na Veluwelijn: Het ROCOV is voorstander van het verbeteren van de reismogelijkheden tussen Apeldoorn en Zwolle, maar in de vorm zoals die nu is bedacht voldoet dit niet aan de kenmerken van HOV. Dit blijkt o.a. uit het feit dat er geen aparte busbanen beschikbaar zijn, de instelling van 30 km zones, de haltering op de rijbaan en de voorgenomen route door de dorpen. Dat de aansluitende lijnen 96 en 97 met de komst van de Veluwelijn komen te vervallen wijzen wij af. 3. Lijnen 101 en 104: Het PvE is onduidelijk over de toekomst van deze lijnen. Blijven ze of mogen ze worden geschrapt? En als ze geschrapt mogen worden, komt er dan een alternatief voor in de plaats? 4. Ketenmobiliteit: Het ROCOV mist in het PvE een beschrijving van de ketenmobiliteit en het recht voor inwoners op goed bereikbaar OV. Te denken valt aan fietskluizen, verhuur OV-fiets en mogelijkheid voor het aanbieden van Greenwheels bij (belangrijke) haltes. 5. Tarief wagenverkoop: In het PvE wordt voorgesteld om hiervoor een tarief van 4,00, zonder overstaprecht, in te stellen. Dat is veel te hoog en wijkt te sterk af van het huidige tarief van de stippenkaart in de bus. Wij stellen 2,50 voor met overstaprecht wat ook aansluit bij andere regio s. 3

4 Rol ROCOV In het PvE wordt niet of nauwelijks verwezen naar de rol van het ROCOV. Dat vinden wij jammer. Graag zien wij dat bij toekenning van een concessie aan de vervoerder, zij gewezen worden op verplichtingen uit de Wet Personenvervoer Het ROCOV is hierin gesprekspartner conform het convenant wat wij met u hebben afgesloten. Daarnaast is het onze wens om ook op andere manieren betrokken te worden bij het OV-beleid zoals in deze brief is aangegeven. Tot slot Tot zover op hoofdlijnen ons advies over het concept PvE. In de bijlage hebben we nog onze wensen en andere aanvullende opmerkingen en vragen genoteerd. Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief. Graag zien wij uw schriftelijke reactie binnen 4 weken tegemoet. Met vriendelijke groet, namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland Stadsregio, G. J. (Ben) Mouw Voorzitter 4

5 Bijlage In deze bijlage treft u een aantal opmerkingen aan betreffende het PvE. Ook gaan we hier nader in op aanvullende vragen en onze wensen. Concessieduur (pag. 7): Het lijkt erop dat de looptijd van de concessie nog niet helemaal duidelijk is. Wij gaan vooralsnog uit van datgene wat hier op pag. 7 van het PvE staat vermeld. Gunnings- en wegingscriteria (pag. 7 e.v.): Hier staat nog niets over vermeld. Als dit zeker is willen wij graag hierover onze mening geven. Bonus-, malus- en boeteregeling (pag. 11): Over het algemeen zijn wij hierover positief. Het ROCOV pleit er wel voor om opgelegde boetes terug te laten komen ten gunste van de reiziger. Daarnaast vragen wij ons af hoe u de inzet van de concessiehouder in het ontwikkelteam objectief wilt meten. Momenteel is dit te vaag en het werkt ons inziens onnodig negatief op de vertrouwensrelatie. Rijtijdgroepen (pag. 29): Om aan de eisen van Vanzelfsprekend OV tegemoet te komen moet er zoveel mogelijk in patroontijden gereden worden zodat de reiziger de dienstregeling gemakkelijk kan onthouden. Scholierenlijnen (pag. 34): De tabel scholierenlijnen ontbreekt. Grensoverschrijdend OV (pag. 35): Er mag geen sprake zijn van het fysiek knippen van zo n lijn, ook als de concessiehouders er samen niet uit komen. Verder moet het helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is (bv. dynamische reisinformatie moet hierop toegesneden zijn). Uitvoeringskwaliteit (pag. 37 e.v.): Positief is om te lezen dat er hoge eisen worden gesteld aan de uitvoeringskwaliteit. Wel vragen wij aandacht voor de laatste aansluiting trein bus. Graag zien wij dat op een station na aankomst van de laatste trein er altijd aansluiting is voor reizigers. Wat ons betreft hoeft dit niet een volledige dienstregeling te zijn maar men moet wel thuis kunnen komen (bv. met één of twee bussen die een afwijkende route 5

6 kunnen rijden). Daarnaast moet bij rituitval de reden wel duidelijk worden gemaakt. Uitbesteding van exploitatie (pag. 40 e.v.): Het ROCOV staat hier niet afwijzend tegenover mits dit niet anders kan. Wel willen we dat er een meldingsplicht komt voor de concessiehouder als er extra capaciteit ingehuurd moet worden alsmede een kwaliteitstoets van de onderaannemer (wat voor personeel wordt er ingezet, heeft dat ervaring met het rijden van lijndiensten, voldoet het in te zetten materieel etc.). Reden hiervoor is dat de kwaliteit van uitbesteding van exploitatie momenteel nog niet voldoende gewaarborgd is. Comfort- en uitstraling (pag. 45 e.v.): Graag willen wij punt C.2.13 aangevuld zien met fietsvoorzieningen in de trein en dat deze na uur gratis meekunnen. Toegankelijkheid (pag. 47 e.v.): 1. Wij vragen om op de stadsdiensten de norm voor rolstoelplaatsen conform de richtlijnen van het CROW te hanteren. Een elektrische bediening van de klep om rolstoelers de bus in te krijgen achten wij zeer wenselijk. Mocht een gehandicapte alsnog niet mee kunnen terwijl dat wel zou moeten, dan zal hiervoor vervangend vervoer geregeld moeten worden. 2. Volgens ons klopt de formulering bij C.2.24 tussen a en b niet. 3. De trein moet altijd volledig toegankelijk zijn. Dit om te voorkomen dat er met andere vervoervormen moet worden gereisd terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Aanvullende voorschriften treinmaterieel (pag. 48 e.v.): 1. Er moet voldoende reservematerieel beschikbaar zijn om bij uitval van treinstellen de reguliere dienstregeling uit te kunnen voeren. 2. Volgens ons klopt de formulering bij C.2.31 niet. Indruk wordt gewekt dat de vervoerder alleen 1 e klas zitplaatsen kan aanbieden. Technische specificaties OV-chipkaart (pag. 52 e.v.): Bij C.2.47 toevoegen het woord incidentele voor versterkingsritten. 6

7 Infrastructuur en haltes (pag. 55 e.v.): 1. Het ROCOV pleit voor de mogelijkheid om fietskluizen te plaatsen bij drukke bus- en treinstations of haltes. Ook zou het mooi zijn als op die plaatsen een OV-fiets en Greenwheels gehuurd kunnen worden. 2. De reiziger mag, bij gebruik van de chipkaart, financieel niet de dupe worden als er een omleiding wordt gereden. Ook wensen wij dat, mocht er sprake zijn van een omleiding, de reiziger geen regeling in de zin van geld terug bij omleiding hoeft in te dienen. Chipkaart (pag. 57 e.v.): Onze houding hierover is gematigd positief. Wij komen hier in een apart adviestraject op terug. Reisinformatie (pag. 61 e.v.): 1. Bij C.6.1, 3 e bullet: tot minimaal één uur vooruit. Idem bij C.6.5 laatste zin. 2. Ook in het busboekje zien wij graag de oplaadpunten van de OVchipkaart genoemd. 3. Wij adviseren om de jaarlijkse reguliere dienstregelingwijziging minimaal 4 weken van te voren bekend te maken i.p.v. de huidige 2 weken. 4. Bij de gedrukte informatie moet ook een duidelijke lijnennetkaart toegevoegd worden. In het busboekje graag alle haltes opnemen per lijn. 5. Wat betreft de bestemmingsfilm op het voertuig moet het voor de reiziger duidelijk zijn waar de bus naar toe gaat en eventueel via welke plaatsen. Vanwege de leesbaarheid prefereren wij geen scrollende tekst in de vorm van een lichtkrant. 6. De statische informatie op de perrons van treinstations graag uitbreiden met de spoorkaart van Nederland. Bijlage PvE: Wij hebben kennis genomen van de lijnentabellen. Voordat we hier een nader advies over kunnen geven denken wij dat dit eerst concreet uitgewerkt moet worden in de bestekfase. 7

8 Aanvullende wensen: 1. Verkooploketten: In het huidige PvE is het niet duidelijk of de vervoerder op bepaalde plaatsen verkooploketten moet openhouden en/of moet creëren. Het ROCOV vindt het belangrijk dat deze blijven bestaan (wellicht in combinatie met de VVV zoals in Arnhem het geval is), waar informatie over het regionale OV in de breedste zin van het woord te verkrijgen is. 2. Tariefverordening: In het Programma van Eisen zijn nu allerlei bepalingen over tarieven en kaartsystemen opgenomen. Beide zaken zijn volop in ontwikkeling door de aanstaande introductie van de OV- Chipkaart. Opname van deze voorwaarden in het PvE leidt ertoe dat de eisen afhankelijk worden van het moment van concessieverlening. Dat is ongewenst. Het ROCOV stelt daarom voor een afzonderlijke Tariefverordening op te stellen. Deze Tariefverordening kan steeds worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Voordeel hiervan is, dat wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder het contract met de vervoerder te moeten openbreken. Zeker nu de chipkaart nog zo nieuw is kan het best zijn dat je na een tijdje ervaring iets wilt veranderen. Effect is dat elk bedrijf met dezelfde randvoorwaarden voor kaartsysteem en tarieven werkt. Tevens wordt landelijke afstemming daardoor eenvoudiger. 3. Tariefintegratie: In het PvE is het op zijn plaats om tariefintegratie te eisen met andere vervoermaatschappijen en modaliteiten. Datzelfde geldt voor de geldigheid van kortingskaarten etc. Wij stellen het op prijs als hierover in het PvE voorwaarden worden opgenomen. 4. Toilet in de trein: Het ROCOV is van mening dat elke trein voorzien moet zijn van een toilet. De toilet-oplossing op stations, zoals verwoord in het PvE, voorziet niet in de reizigerswens omdat veel reizigers overstappen op een station en daardoor onvoldoende tijd hebben om naar het toilet te kunnen. Op 12 mei is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die erin voorziet dat vanaf 2030 alle treinen een toilet moeten hebben. Graag zien wij dat in het PvE alsnog geëist wordt dat elke trein een toilet moet hebben. 8

9 5. Minimumomvang dorpskern voor ontsluiting: De provincie Gelderland stelt 1500 inwoners als de ondergrens voor ontsluiting van een dorp. In andere delen van Nederland wordt 800 inwoners of zelfs 400 inwoners als ondergrens geëist. Het ROCOV is voor een aanscherping van deze ontsluitingseis. 6. Communicatie: Alle bussen moeten uitgerust zijn met communicatieapparatuur waarbij chauffeurs onderling met elkaar kunnen communiceren, o.a. ten gunste van de reiziger bij overstappen. Dit moet gelden zowel bij lijnen die binnen de concessie rijden als ook bij grensoverschrijdende en/of aansluitende lijnen buiten de concessie. 9

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015

Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 openbaar vervoer concessie Haarlem / IJmond 2016 2025 Start 13 december 2015 1 INLEIDING... 6 1.1 OV in de hoofdrol... 6 1.1.1 Ambities van de provincie Noord-Holland... 6 1.1.2 Doelstelling aanbesteding

Nadere informatie

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen

Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen Stadsregio Arnhem Nijmegen Concessie C2013 - Concept Programma van Eisen September 2010 Wilko Mol, David Eerdmans, Sebastiaan van Kooij inno-v is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen

Ontwerp Programma van Eisen Provincie Limburg Ontwerp Programma van Eisen Concessie Openbaar Vervoer Limburg dec.2016-dec.2031 Gedeputeerde Staten van Limburg 25 februari 2014 Colofon Ontwerp Programma van Eisen Aanbesteding Openbaar

Nadere informatie

Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015

Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015 Provincie Noord-Brabant Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015 Concessie West-Brabant en Concessie Oost-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Publicatiedatum

Nadere informatie

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters.

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten

Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten komt de bus wel ZO? Aanbesteding OV, een slecht idee Nico Schouten Wetenschappelijk Bureau SP Foto omslag: Sake Elzinga/ Hollandse Hoogte

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage OV loket

Kwartaalrapportage OV loket Kwartaalrapportage OV loket 1 januari 2015 31 maart 2015 1. Voorwoord Een reiziger beoordeelt de kwaliteit van het openbaar vervoer vooral aan de hand van de vraag: kan ik tegen een acceptabele prijs,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (avr-ns) Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van

Nadere informatie

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector.

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector. Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten T.a.v. mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE Den Haag s-hertogenbosch, 11 mei 2012 Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart

1 h FEB. 2012. 2012-06730/7/A.7, W 379601 Sinnema H. (050)316 4109 H.Sinnema@provinciegroningen.nl. Brief OV-chipkaart "^ L^(? groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr:

Nadere informatie