Verslag Faculteitsraad 10 april uur, DRS66

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66"

Transcriptie

1 Verslag Faculteitsraad 10 april uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer, Van Es Afwezig: Janssen (mk) 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op verzoek van de personeelsgeleding wordt bij punt 8 toegevoegd: 8a buitenlandse reizen. 2. Mededelingen De voorzitter geeft een terugkoppeling van de gebeurtenissen rondom de minoren: Het voorstel (alternatief voor voorstel bestuur) van Pro Geo is in eerste instantie door het bestuur goed ontvangen. Daarna kwam er een nieuw voorstel van het bestuur dat erg leek op het oude voorstel van het bestuur. Toen heeft de decaan het voorstel van Pro Geo rondgestuurd aan de medewerkers met een brief dat er een commissie ingesteld gaat worden (2 mensen per BE + studenten). Het droogdraaien als voorbereiding op de invoering van de minoren in het collegejaar gaat niet door. Op deze manier heeft de cie meer tijd. De F-raad wil de cie wel op het hart drukken dat er tempo gemaakt moet worden. Paul (trekker van de cie) stuurt zsm een mail rond met het verzoek om afgevaardigden aan te leveren voor de cie. vraagt ook de studentengeleding om kandidaten aan te dragen. De studentengeleding zal namen aan doorgeven (ACTIE Pro Geo). Wanneer alle namen van de commissieleden bekend zijn zal deze direct communiceren met staf en studenten (ACTIE ) 3. Verslag 10 januari 2008 en 14 februari 2008 Verslag 10 januari: De tekstuele wijzigingen zijn verwerkt in het oorspronkelijke verslag. Verslag is op de website geplaatst. Blz. 1: Kuiper vraagt naar de vorderingen met de invulling UD s. geeft aan dat hier hard aan gewerkt wordt. Tijdelijk is A. Logtmeijer voor 1 jaar aangesteld. Het gaat in totaal om 4 plaatsen. Het is niet bekend of de commissie al bij elkaar geweest is (Bestuur vragen).het gaat hier over de Kwabo commissie die zich bezig houdt met 2 UD posities in de Bachelor. Janssen is betrokken bij de bespreking van de profielen. Blz. 1: De actielijst die het bestuur zou opstellen nav visitatie is nog niet aan de F- raad gestuurd (Bestuur vragen). Voor 1 juni ligt er een stuk. Blz. 2: Rapport toetsingstentamens: Het rapport is gereed en zal dit aan raadsleden sturen (ACTIE ) Actielijst: 1

2 Vakevaluaties: Er liggen verschillende ideeën. moet als opleidingsdirecteur met een voorstel komen (ACTIE ) Roostering: Wordt al hard aan gewerkt. Rondvraag: De verslagen van de F-raadsvergadering staan wel op de website. Blz. 4: Evaluatieformulier bachelorproject. Wordt aan gewerkt door Strijker en. Toegevoegd wordt dat er ook geen evaluatieformulier is voor de Masterthesis. Hier wordt bij CG aan gewerkt. (ACTIE ) Verslag 14 februari: N.a.v. blz.3: CIT helpdesk: Er is door Strijker overleg gevoerd met afgevaardigden van de U-raad en met het CIT. Het probleem ligt vooral bij de decentrale servers. We wachten nu eerst af tot na de verhuizing. De vertegenwoordiger van de U-raad voegt hieraan toe dat er wel aandacht van centraal voor is. Staat het stagebeleid op website? Nog niet, komt na de verhuizing. 4. Onderdelen studiegids Bachelor SG&P Het gaat hier om de tekst van de studiegids. De OERen zijn er nog niet. Zolang de discussie over de studierendementen nog loopt (zie punt 6) worden de OERen aangehouden. Het stuk is al wel besproken en goedgekeurd in de OC, maar de opmerkingen zijn nog niet opgenomen in deze versie. Blz. 10: stedelijk ontwerpen vervalt dit jaar door capaciteitsgebrek. Waarschijnlijk komt het volgend jaar weer terug. Goedgekeurd door F-raad. Bachelor TP Goedgekeurd in de OC. Goedgekeurd door F-raad OER Master Vastgoedkunde: Goedgekeurd door F-raad OER Master Economische Geografie: Goedgekeurd door F-raad OER Master EIP: Goedgekeurd door F-raad OER Master Planologie: Goedgekeurd door F-raad OER Master Culturele Geografie: In volgende vergadering nogmaals behandelen. Nu nog onduidelijkheid over blz. 5 punt 3. Dit punt is nu alleen in deze OER geschrapt. Voorstel of overal schrappen of in alle OERen erin laten staan (dit laatste heeft de voorkeur) neemt dit op met Linden (ACTIE ) Verder is stuk akkoord. PhD Degree/OER GS: Goedgekeurd in F-raad OER Master Population Studies: Goedgekeurd door F-raad met de kanttekening dat de naamgeving van het vak Gender niet klopt. ReMa: Nogmaals in volgende vergadering samen met OER 5. Standaard voorblad Het voorstel om een standaard voorblad voor tentamens te maken is vooral bedoeld om op deze manier mededelingen te communiceren. Het argument van anonimiteit is geen doorslaggevend argument. Pro Geo komt met een voorstel dat vervolgens de organisatie in gestuurd wordt. 6. Studierendementen 2

3 Het stuk dat nu goedgekeurd is door CvB en de U-raad gaat uit van een toelatingseis voor voorlopige toelating van 30EC. Dit is een achteruitgang tov de eis die FRW nu hanteert. De specifieke toegangseisen kunnen blijven bestaan. Bijna alle faculteiten hebben negatief gereageerd op het besluit. Mogelijk wordt het besluit nog aangepast. Op dit moment neemt Paul een afwachtende houding aan tav het aanpassen van de huidige OERen. Het is in ieder geval van belang dat er met Progress een goed controlesysteem komt. Dit is de taak van de opleidingsdirecteur (ACTIE ) Het gaat om het professionaliseren van de toegangseisen. Dit gebeurt nu nog handmatig en niet naar tevredenheid van alle partijen. Linden geeft de volgende toelichting over het stuk dat als bijlage is toegevoegd aan dit punt: Er zijn veel bezwaren op gekomen en nu is afgesproken dat na de bestuurlijk overleg ronde de faculteiten hun bezwaren op papier naar de binnenstad sturen. Het advies van Linden: OERen vaststellen zoals we dat willen onder beperking dat we vanuit de binnenstad iets anders opgelegd krijgen. De OERen kunnen in de eerstvolgende vergadering besproken worden. Linden is het eens met het professionaliseren/automatiseren van de toetsing van de toegangseisen. 7. Communicatie Vooral de manier waarop over de minoren is gecommuniceerd door het bestuur zou beter kunnen. Daarnaast zijn er mails verstuurd aan studenten die door twee verschillende mensen zijn verstuurd (zelfde mail), terwijl het Nestor voorportaal meer gebruikt zou kunnen worden. Tevens is de ervaring dat informatie van het bestuur dat via de voorzitters van de basiseenheden verspreid moet worden geen goede manier is. De staf krijgt het op verschillende manieren op verschillende momenten te horen. Dit is geen goede zaak. Als laatste de mail die rondgestuurd is over reisinformatie heeft nogal tot ongerustheid geleid. Zie ook punt 8a. Bestuur melden dat deze zaken zijn voorgevallen en oproepen om zorgvuldiger te communiceren. Linden is zich ervan bewust dat dit belangrijke punten zijn en neemt het advies om niet meer via de voorzitters van de basiseenheden te communiceren mee. Ook neemt hij het advies mee om een keer goed naar alle informatiekanalen te kijken en informatie beter op elkaar aan te laten sluiten. 3

4 8. Huisvesting Op 18 april is het gebouw dicht. Het gebouw is dan alleen voor de verhuizers open. Op het nieuwe gebouw wordt geen globe geplaatst. Dit kan niet ivm constructie van het dak. Wel moet er een duidelijke naamgeving op de gevel komen, die vanaf de doorgaande weg (Blauwborgje) goed leesbaar is. 8a. Buitenlandse reizen Er is op Intranet een protocol verschenen over buitenlandse reizen. Het is voor de meeste mensen onduidelijk waar dit stuk vandaan komt en of het iets is van de faculteit of dat dit door de RUG gedragen wordt. Er is nogal wat commentaar op de inhoud. Meester geeft aan wat er zoal aan schort. (Bestuur vragen) Het protocol bestaat al twee jaar en is indertijd afgestemd met ABJZ. Mw. Groen zal navragen hoe dit bij andere faculteiten gebeurd, maar FRW gaat ervan uit dat iedereen zijn eigen verzekering heeft. Linden neemt de opmerking mee dat er verschillende mensen aangegeven hebben dat ze onder deze voorwaarden niet meer willen reizen. Ook neemt hij mee de opmerking van de raad dat er ook mensen zijn binnen de faculteit die niet zelf verzekerd zijn of niet genoeg verdienen om dat van ze te verwachten. 9. Inbreng vanuit studentengeleding Evaluaties: Het krijgen van feedback bij projecten en presentaties wordt door de studenten als zeer belangrijk ervaren. Voorgesteld wordt om een inloopuur te organiseren na een aantal grote eerstejaars vakken, Methodologie en Wetenschapsfilosofie. Culturele Geografie gaat hiermee proefdraaien. neemt het voorstel van Pro Geo mee (ACTIE ) Daarnaast is de vraag of de mastervoorlichting niet op een vroeger tijdstip georganiseerd kan worden. (Bestuur vragen) De studenten zouden ook graag zien dat de Info/Startbijeenkomst voor beginnende tweede en derdejaars eerder gehouden zou worden. Het liefst voor de zomer ipv pas in september (ACTIE ) Van der Veen heeft nog een punt wat vrij lang is. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Rots meldt dat er dit jaar geen verkiezingen komen voor de studentenfractie van de F- raad. Er zijn 5 kandidaten, die dus allemaal in Pro Geo en de F-raad komen. Twee van de huidige leden blijven nog een jaar. De voorzitter geeft aan daar blij mee te zijn vanwege de continuïteit. Het is de bedoeling om met extra aandacht en promotie meer mensen te betrekken bij de activiteiten van Pro Geo. 10. Inbreng vanuit personeelsgeleding Antoons geeft aan dat het op het moment erg onoverzichtelijk is hoe en door wie er gecommuniceerd wordt binnen de faculteit. Er zijn veel verschillende manieren, waarvan er soms meerdere tegelijk voor hetzelfde worden gebruikt, maar op een iets andere manier. Hierdoor raken mensen in de war. Graag aandacht hiervoor. Dit punt wordt meegenomen bij punt Rondvraag Geen vragen 12. Faculteitsbestuur De opmerkingen van het bestuur zijn cursief opgenomen in het verslag. 4

5 13. Sluiting en datum volgende vergadering. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen, De volgende vergadering wordt gepland op het moment dat alle stukken voor de studiegids gereed zijn. De vergadering zal gepland worden of voor 25 april of na 26 mei. 5

6 Actielijst: Nieuwe lijst: Nummer Actie Verantwoordelijke Status Hutter vragen wat svz enquête Miriam researchmasterstudenten is RSI voorlichting 2008: brief Dorina hierover sturen aan bestuur Printer standaard in laten stellen op dubbelzijdig Bestuur Voorlopig uitgesteld, printers geven teveel storingen Actieplan nav visitatie Bestuur Voor 1 juni voorleggen aan F-raad Werkdruk OBP; Inventarisatie Antoons opzetten Rapport toetsing tentamens naar F-raad sturen Vakevaluaties: Opnemen met Bestuur Voorblad tentamens: actie Bestuur doorgeven aan strategieoverleg Stages; notitie bestuur Bestuur Roostering: stuk indienen bij Brugmans 31 januari verstuurd. Gereed bestuur GIS-onderwijs: Nogmaals Bestuur kijken of expertisecentrum opgestart kan worden GIS-onderwijs: Notitie indienen Brugmans bij bestuur wanneer plannen bekend zijn Nakijken welke verslagen Brugmans Alle vastgestelde verslagen missen op website Nav inschrijfproblemen extern vak brief opstellen voor bestuur Evaluatieformulieren bachelorprojecten opstellen De BaMi Cie zal zo spoedig mogelijk samengesteld worden. De studenten leveren namen aan Wanneer alle namen bekend zijn, samenstelling BaMi Cie communiceren met staf en studenten Rapport toetsingstentamens (actie 08-04) is gereed en zal verstuurd worden aan leden F-raad Vakevaluatie (Actie 08-05). Opleidingsdirecteur komt met voorstel. Neemt daarin het Brugmans Strijker/ 6 staan erop. Gereed Pro Geo levert eerst tekstvoorstel Gereed Gereed

7 voorstel van Pro Geo mee Maken evaluatieformulier Masters. Wordt aan gewerkt door CG Ivm studierendementen en toegangseisen is een goed controlesysteem in Progress noodzakelijk. Verantwoordelijkheid Opl.dir Mastervoorlichting eerder organiseren Info/Startbijeenkomst voor beginnende tweede en derdejaars voor de zomer organiseren 7

8 Oude lijst Datum Actie Verantwoordelijke Status 29 mei Verspreiding brief betreffende Fraude tijdens Personeelsfractie loopt tentamens 3 juli OC vragen voorstel voor excursie Planologie in te Studentenfractie dienen bij bestuur 3 juli Notitie Tentamenkwaliteit (o.a. over voorblad bij Studentenfractie tentamens) aanpassen, daarna aan bestuur voorleggen 2 okt Vakevaluaties: doorsturen naar Opl. dir, daarna weer in F-raad bespreken Studentenfractie Tevens heeft het Faculteitsbestuur toegezegd zich de komende tijd bezig te houden met de volgende onderwerpen. Splitsing OERen (F-raad 13 maart en 10 april 2006) - FB heeft toegezegd de mogelijkheden tot het splitsen van de OER-en in een algemeen en een specifiek deel te onderzoeken. Ook wordt er onderzocht of het mogelijk is een apart deel te verwezenlijken waarin de minoren worden behandeld. ReMa (F-raad 22 december 2005) - Aan de ReMa zal intern en extern meer bekendheid worden gegeven en de onderzoekslijn zal in bachelor duidelijker naar voren worden gebracht. Presentaties (F-raad 22 december 2005) - Er is grote zorg geuit over het feit dat er steeds minder gepresenteerd wordt door studenten in de Bachelor opleiding. Zowel (opleidingsdirecteur TP) als Linden (FB) geven aan dat hier serieus naar moet worden gekeken. 8

9 8 april jl. zijn de medewerkers van de Faculteit per gewezen op de tekst die onder het kopje Informatie voor buitenlandse reizen op het intranet van de Faculteit te vinden is. Deze informatie, met daarin een aantal bepalingen m.b.t. verzekeringen, roept bij de Faculteitsraad vragen op en stuit op bezwaren. Deels zijn deze van algemene aard, deels hebben ze betrekking op specifieke punten. Algemeen: Gaat het hier om een facultaire of een universiteitsbrede regeling? Sinds wanneer is deze regeling van kracht? Het tweede punt van de tekst van de regeling luidt: De medewerker is verantwoordelijk voor een geldige ziektekostenverzekering. Ziektekostenverzekeringen kennen beperkingen t.a.v. de vergoeding van ziektekosten in het buitenland. Deze blijft o.h.a. beperkt tot het niveau van de in Nederland geldende tarieven, en voor landen als de V.S. is dat niet toereikend. Betekent dit dat de medewerker op eigen kosten een extra ziektekostenverzekering moet afsluiten? Het derde punt: De RUG heeft een collectieve WA-verzekering voor medewerkers en studenten. Voor de USA en Canada geldt dat als daar betaald werk wordt verricht, de WAverzekering geen (volledige) dekking biedt (i.v.m. met de claimcultuur). Wat wordt hier precies bedoeld met de zinsnede als daar betaald werk wordt verricht? Elke medewerker die een congres bezoekt of een excursie leidt, verricht betaald werk. Los daarvan: een beperkte dekking van de collectieve WA-verzekering brengt met zich mee dat een medewerker in de V.S. in grote problemen kan komen, juist door de claimcultuur in dat land. Het vierde punt: De medewerker kan zelf een reisverzekering afsluiten. Hiermee is het privé gedeelte van de reis afgedekt. Wat hier gesteld wordt, is onjuist. Het afsluiten van een reisverzekering voor een deel van een reis is in strijd met de voorwaarden van reisverzekeringen. Een reisverzekering gaat in op de dag van vertrek uit Nederland en eindigt op de dag van terugkeer in Nederland. Houdt men zich niet aan deze voorwaarde, dan kan c.q. zal de verzekeringsmaatschappij in geval van schade weigeren tot uitkering over te gaan. Het vijfde punt: De faculteit sluit geen reisverzekering af voor het zakelijk gedeelte van de reis. De Faculteit gaat over tot vergoeding van geleden schade aan bezittingen van de medewerker als die schade niet aan eigen schuld is te wijten. De vergoeding is dan conform een reisverzekering. Wie stelt vast of de schade aan de schuld van de medewerker te wijten is? Onder een reisverzekering vallen overigens niet alleen schade aan bezittingen, maar bv. ook de kosten van een reddingsoperatie. Als er geen reisverzekering is, wie draagt deze risico s dan? Een deel van de medewerkers heeft een doorlopende reisverzekering, maar in de voorwaarden daarvan worden zakelijke reizen o.h.a. uitgesloten. Resumerend kan worden vastgesteld dat medewerkers die een dienstreis naar het buitenland maken, door hun werkgever op een aantal punten niet verzekerd zijn (reisverzekering), dan wel onvoldoende verzekerd (ziektekosten en WA in landen als de V.S.). Dat werknemers die een dienstreis naar het buitenland maken, in geval van schade of calamiteiten aangewezen zijn op de welwillendheid van hun werkgever, is geen goede zaak. Uitgangspunt dient te zijn dat de kosten van dienstreizen door de werkgever worden betaald, en dat geldt ook voor de bijbehorende verzekeringen. 9

10 10

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Definitieve notulen van de 291 e vergadering gehouden op maandag 17 juni 2002. Aanwezig: Pieter van den Akker (studentadviseur van FB), Jos Baeten (lid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie