Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging maart WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase

2 rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend Na ruim twee maanden demonstratief te zijn weggebleven zijn de MARVER en de andere defensiebonden sinds 6 maart weer met de minister van Defensie in gesprek. We zijn pas aan de overlegtafel teruggekeerd nadat de minister liet weten haar dictaat van 19 december 2012 in te trekken. Daarin deelde ze eenzijdig mee dat een structurele compensatie van het defensiepersoneel voor de forse inkomensdalingen door de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) betaald moest worden uit het arbeidsvoorwaardengeld. Die eis haalde ze eind februari van tafel en daardoor was er weer ruimte voor overleg. Daarmee is niet gezegd dat alles nu weer koek en ei is. Om het geschonden vertrouwen van de bonden in de werkgever blijvend te herstellen zal de minister de komende tijd door concrete daden moeten laten zien dat ze de belangen van het personeel serieus neemt. Inkomensachteruitgang Een belangrijke testcase op dat punt wordt het overleg over een bevredigende structurele WUL-compensatie vanaf Daarnaast is tot op heden nog onvoldoende voor het voetlicht gekomen tot welke inkomensachteruitgang de WUL geleid heeft bij gewezen en gepensioneerde militairen. Die gevolgen zijn zonder overdrijven onbehoorlijk te noemen. Helaas wordt de discussie met hun oud-werkgever over een passende compensatie bemoeilijkt doordat deze oud-collega s in hetzelfde schuitje zitten als veel andere Nederlanders die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Dat maakt hun inkomensdaling echter nog niet gerechtvaardigd! De WUL is een staaltje discriminerende wetgeving dat er niet om liegt. Het lijkt erop dat maar één iemand financieel beter is geworden van deze wet: de overheid en in dit geval de minister van Financiën. De regering houdt vol dat de WUL niet bedoeld is als bezuinigingsmaatregel, maar dat gelooft niemand meer. Waarom weigert Financiën anders zo halsstarrig het van militairen te veel geïnde belastinggeld terug te geven? Om de WUL en het daaruit voortkomende onrecht in de kern aan te pakken is de MARVER inmiddels samen met de andere defensiebonden een aantal proefprocessen tegen de fiscus gestart. Sociaal akkoord Prominent in het nieuws is de interimvoorzitter van de FNV in beweging, Ton Heerts. Dit keer niet vanwege de interne perikelen van de FNV, maar vanwege de wens van het kabinet om een sociaal akkoord te sluiten. Onze vakcentrale praat met de regering en de werkgevers over zaken die ook voor de rechtspositie van onze leden grote gevolgen kunnen hebben. Zo heeft bijvoorbeeld de duur van de bovenwettelijke WW-uitkering op basis van het Sociaal Beleidskader 2012 een relatie met de duur van de WW. Hoewel ik vind dat we daarover op voorhand sluitende afspraken hebben gemaakt, kan een wijziging van de WW toch gevolgen hebben voor de rechtspositie van onze leden. Dat maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat de MARVER ook op bovensectorale zaken invloed kan uitoefenen. Nu doen we dat nog via de federatieraad van de oude FNV, binnenkort zal dat gaan gebeuren via het nieuwe ledenparlement. Kan de MARVER in die situatie voldoende gewicht in de schaal leggen om haar bovensectorale belangen overtuigend te behartigen? Dat hangt ervan af in hoeverre de opzet van het ledenparlement het mogelijk maakt op basis van argumenten tot standpunten te komen. Zo niet, dan hebben relatief kleine bonden als de MARVER al snel het nakijken. De concept-statuten van de nieuwe FNV zijn inmiddels klaar en worden op dit moment binnen de vereniging besproken. Waar nodig zullen we amendementen indienen. In april worden de definitieve statuten vastgesteld tijdens een bescheiden FNV-congres. Daarna zal blijken of de verbouwde FNV een huis is geworden waarin de MARVER zich thuis kan gaan voelen. 02 maart 2013

3 WUL: dictaat van tafel 04 We zijn er nog niet, maar het overleg met de minister over de WUL is op 6 maart hervat. Het is geen harde eis meer dat compensatie voor de inkomensdaling door deze wet uit de arbeidsvoorwaarden wordt gehaald. Onderzoek onrechtvaardigheid 10 We roepen onze leden op om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Hierin staat de vraag centraal hoe militairen omgaan met onrechtvaardigheden die ze ervaren bij de uitoefening van hun beroep. #02 Morele professionaliteit 12 Hoe kan men voorkomen dat een ontgroening uit de hand loopt? Door zichzelf af te vragen of het doel de middelen heiligt en of een ontgroening wellicht ook anders kan. De NLDA maakt werk van het versterken van deze morele professionaliteit. Conditieproef 14 Vorig jaar zakten militairen voor de jaarlijkse Defensie Conditieproef. De werkgever wil daar rechtspositionele gevolgen aan verbinden. Maar dat gaat zomaar niet, want diezelfde werkgever ondermijnt de mogelijkheden om de fitheid op peil te houden. Verder in dit nummer 9 Ledenbenefits 15 Hank Dussen 18 FNV-Voordeel 20 Computerhoek 21 Verjaardagsactie 22 Overledenen 24 Veteranenberichten 25 Puzzel 26 Servicepagina 27 Bram en René van de Marechaussee Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt rond 30 april Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 18 april. Salarisbetaaldatum: woensdag 24 april 2013 Cover: AVDD maart

4 werk en inkomen Tekst dick harte foto s AVDD Protestactie defensiebonden werpt vruchten af Minister haalt WUL-dictaat van tafel Op woensdag 6 maart 2013 hebben de MARVER en de andere defensiebonden besloten het sectoroverleg met minister Hennis-Plasschaert te hervatten. Dat overleg was op 21 december 2012 eenzijdig door de bonden afgebroken, uit protest tegen de weigering van de minister om te onderhandelen over een fatsoenlijke compensatie voor de inkomensdaling bij haar personeel als gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Sinds 1 januari is in Nederland de Wet Uniformering Loonbegrip van kracht. Deze wet voorziet in een versimpeling van allerlei berekeningen op het gebied van belastingen en sociale premies, met als uiteindelijke doel het verminderen van de administratieve lasten van werkgevers en werknemers (zie kader). De invoering van de WUL kon volgens de regering leiden tot positieve en negatieve individuele inkomenseffecten. Die zouden niet worden gecompenseerd zolang het ging om veranderingen tussen -1,5 procent en +1,5 procent. Mocht blijken dat een grote groep mensen te maken kreeg met dalingen of stijgingen van hun inkomen boven deze bandbreedte, dan zouden nadere maatregelen worden genomen. Vooraf was duidelijk dat defensiemedewerkers extra zwaar getroffen zouden worden door de invoering van de WUL (zie kader). Volgens berekeningen van het ABP kreeg het actieve personeel een inkomensachteruitgang tussen de 2,8 tot 4,7 procent voor de kiezen. Collega s met een UGW-uitkering gingen er volgens het ABP tussen de 1,5 tot 3 procent op achteruit en gepensioneerde collega s maar liefst tussen de 5 en 7 procent. Op 19 december 2012 liet de kersverse minister van Defensie Janine Hennis- Plasschaert de bonden weten dat ze van plan was het actieve defensiepersoneel in 2013 slechts te compenseren voor de negatieve WUL-effecten boven de anderhalf procent. Het geld voor deze compensatie zou ze dat eerste jaar nog uit haar eigen begroting bij elkaar sprokkelen, maar vanaf 2014 zou de financiering moeten gebeuren Veelgestelde vragen over de WUL H Wat is het doel van de Wet Uniformering Loonbegrip? Het doel van de WUL is het aanzienlijk verminderen van de administratieve lasten van werkgevers en werknemers. De WUL schrijft voor dat bij het berekenen van iemands loonbelasting, zijn premies voor volks- en werknemersverzekeringen en zijn inkomensafhankelijke premie voor de ziektekostenverzekering hetzelfde inkomensbedrag als uitgangspunt wordt genomen. Met andere woorden: bij deze berekeningen wordt voortaan een uniform loonbegrip gebruikt. Wat is de belangrijkste administratieve lastenverlichting door de WUL? Nederland kent een verplichte ziektekostenverzekering waarvoor werknemers in de meeste gevallen zowel een nominale premie (vast bedrag) als een inkomensafhankelijke premie moeten betalen. Voor werknemers buiten Defensie is het belangrijkste gevolg van de WUL dat hun inkomensafhankelijke bijdrage komt te vervallen. Tot 1 janu- 04 maart 2013

5 uit nieuw arbeidsvoorwaardengeld (het door de werkgever beschikbaar te stellen geld voor een nieuwe defensie- CAO). Met andere woorden: in 2013 kregen defensiemedewerkers te weinig compensatie (1,5 procent loondaling was voor eigen rekening) en vanaf 2014 moesten ze zelf meebetalen aan hun compensatie. Dictaat De bonden vonden dit voorstel van de werkgever dan ook niet te verteren, maar de minister maakte duidelijk dat eerste voorstel van de minister was een kwestie van slikken of stikken het een kwestie van slikken of stikken was. Ze liet de bonden weten dat er over haar voorstel niet onderhandeld kon worden. Daarmee was er in feite sprake van een dictaat. Reden voor de Marechausseevereniging en de andere defensiebonden om zich op 21 december 2012 demonstratief terug te trekken uit het sectoroverleg. Ruim twee maanden lang kon de minister van Defensie vervolgens geen enkel besluit nemen waarvoor de instemming van de bonden wettelijk vereist is en daardoor kwam ook de reorganisatie van de krijgsmacht stil te liggen. Uiteindelijk ging de minister ari 2013 werd deze bijdrage maandelijks ingehouden op hun brutoloon en daarna door de werkgever volledig vergoed. Over die vergoeding betaalden de werknemers vervolgens loonbelasting. Deze omslachtige constructie is verdwenen. Voortaan betaalt de werkgever maandelijks rechtstreeks een premie over het loon van de werknemer aan het Zorgverzekeringsfonds. Gevolg van deze nieuwe gang van zaken is dat de Belastingdienst de loonheffing over de voormalige werkgeversvergoeding misloopt. Om dat verlies te compenseren zijn de tarieven voor de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen verhoogd met respectievelijk 3,9 en 0,05 procent. Al met al merkt de gemiddelde werknemer in zijn portemonnee relatief weinig van de invoering van de WUL. Wat zouden volgens de regering de inkomensgevolgen van de WUL zijn? De invoering van de WUL kon volgens de regering leiden tot positieve en negatieve inkomenseffecten. Vooraf werd aangekondigd dat deze niet zouden worden gecompenseerd zolang het ging om veranderingen tussen -1,5 procent en +1,5 procent. Mocht blijken dat een grote groep mensen te maken kreeg met dalingen of stijgingen van maart

6 werk en inkomen marver houdt vast aan eisen compensatie wul overstag: onder druk van de protestactie van de bonden legde ze 28 februari een nieuw voorstel op tafel, dat voorzag in een betere compensatie in 2013 en onderhandelingsruimte voor de compensatie vanaf Ze nodigde de bonden uit om op woensdag 6 maart terug te keren naar de overlegtafel om de inhoud van haar nieuwe aanbod te bespreken. Hierop zijn we ingegaan. Compensatie vanaf 2014 In het nieuwe voorstel wordt duidelijk gesteld dat de WUL-compensatie vanaf 2014 in goed overleg met de bonden moet worden geregeld. Er is dus geen sprake meer van een dictaat; voor de Marechausseevereniging een belangrijke reden om zich weer aan de overlegtafel te melden. Voor alle duidelijkheid: bij die onderhandelingen zal de AFMP vasthouden aan haar standpunt dat de inkomensachteruitgang door de WUL moet worden gecompenseerd tot binnen de bandbreedte van -1,5 en +1,5 procent en niet mag worden betaald uit arbeidsvoorwaardengeld of door te besparen op de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Wij blijven van mening dat het benodigde geld moet worden verstrekt door de minister van Financiën. Compensatie in 2013 De compensatie voor actieve militairen in 2013 is buiten de bonden om tot stand gekomen. Zo is eenzijdig besloten de werkgeversbijdrage tijdelijk niet meer op het loonstrookje te zetten als onderdeel van het loon. Het gevolg is dat actieve militairen over deze bijdrage geen loonbelasting meer hoeven te betalen. Zoals gezegd wilde de minister in eerste instantie niet verder gaan dan het compenseren van de negatieve WUL-effecten boven de anderhalf procent. Onder politieke druk heeft ze deze beperking (1,5 procent inkomensdaling sowieso voor eigen rekening) in haar voorstel van 28 februari losgelaten. Op basis van de nieuwe (tijdelijke) regeling wordt de inkomensachteruitgang van actieve militairen dit jaar beperkt tot een daling tussen 0,8 en 1,5 procent. De minister heeft voor deze regeling een meerderheid in de Tweede Kamer achter zich, dus is er politiek gezien sprake van een voldongen feit. Compensatie postactieven Voor de post-actieve collega s met een UGM-uitkering is door de wetgever een tijdelijke compensatie geregeld, maar die stelt bitter weinig voor (zie kader Veelgestelde vragen over de WUL ). Voor gepensioneerd defensiepersoneel is geen enkele compensatie geregeld, zelfs geen tijdelijke. De Marechausseevereniging is uiteraard niet van plan zich daarbij neer te leggen. Om de WUL op zijn juridische zwakke plekken te laten toetsen hebben we samen met andere defensiebonden een proefproces aangespannen tegen de Belastingdienst. Daarnaast zijn we samen met andere bonden op zoek naar andere mogelijkheden om de negatieve WUL effecten voor post-actieven te bestrijden. Vertrouwen De nalatigheid van de werkgever in de aanloop naar de invoering van de WUL en de onvrede over de manier waarop in december geprobeerd werd een WUL-compensatieregeling door te drukken, waren in feite slechts de twee druppels die de emmer deden overlopen. De Marechausseevereniging had in het overleg al meerdere keren kritisch moeten uithalen omdat de werkgever voornamelijk oog leek te hebben voor de eigen belangen en te weinig rekening hield met de belangen van haar werknemers. Een veelzeggend voorbeeld van die verstoorde balans was de gang zaken rond het AOW-gat. Daarbij werd het voorstel van de MARVER om de UGM-uitkering te laten doorlopen tot aan de AOW-datum op voorhand door Defensie van tafel geveegd, zonder dat daarvoor een inhoudelijk argument werd gegeven. Daarmee blokkeerde de werkgever het onderzoeken van mogelijk voor alle partijen bevredigende oplossingen. hun inkomen boven deze bandbreedte, dan zouden nadere maatregelen worden genomen. Waarom pakt de WUL voor actieve militairen onevenredig negatief uit? Defensie kent een eigen zorgstelsel (SZVK). Defensiepersoneel betaalt daarvoor een nominale premie (vast bedrag per maand), die via het loon wordt ingehouden. Daarnaast betaalt de werkgever een inkomensafhankelijke premie, waarover actieve militairen (net als andere werknemers) loonbelasting betalen. In principe kwam er door de invoering van de WUL geen positieve verandering in deze situatie: Defensiemedewerkers bleven hun nominale premie betalen én loonbelasting over de werkgeversbijdrage. Ze profiteerden op dat laatste punt dus niet van de invoering van de WUL, maar kregen vanaf januari 2013 wel te maken met een negatief effect daarvan: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Het gevolg was dat militairen in actieve dienst na de jaarwisseling aanzienlijk minder loon uitbetaald kregen. Een inkomensachteruitgang die varieerde van 2,8 tot 4,7 procent. Waarom pakt de WUL voor post-actieve militairen met een UGM-uitkering onevenredig negatief uit? 06 maart 2013

7 onderzoek naar herstellen vertrouwen in defensie De Marechausseevereniging is dan ook blij dat de minister het initiatief heeft genomen om te laten onderzoeken hoe het vertrouwen van de bonden in Defensie hersteld kan worden en wat er nodig is om het open en reëel overleg tussen de sociale partners gezond te houden. Dat gebeurt door een commissie onder leiding van voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Cees de Veer. Reorganisaties Net als het sectoroverleg heeft ook de reorganisatie van de krijgsmacht ruim twee maanden stilgelegen. De minister heeft de bonden laten weten dat ze maatregelen wil treffen voor bijvoorbeeld de collega s die op 21 december 2012, de dag dat het sectoroverleg tot stilstand kwam, vanuit een zogenaamde zwevende positie of een herplaatsingstraject op zoek waren naar een nieuwe functie. Minister Hennis-Plasschaert heeft voorgesteld voor deze collega s de relevante rechtspositionele termijnen te bevriezen voor de duur van de opschorting van het overleg. Daardoor behouden ze dezelfde kansen als voorheen en worden ze niet benadeeld door de gevolgen van de WUL-discussie. Verder is met de minister afgesproken dat voorstel verder te laten bespreken door de specialisten van Defensie en de bonden in de landelijke werkgroep reorganisaties. Uit dienst getreden militairen met een UGM-uitkering betalen voor hun ziektekostenverzekering een inkomensafhankelijke zorgpremie. Los van de komst van de WUL is deze premie sinds 1 januari 2013 verhoogd van 5 naar 5,65 procent. De werkgever vergoedt dit bedrag volledig door het uitbetalen van een zogenaamde zorgcompensatie, waarover post-actieve UGM-collega s vervolgens loonbelasting betalen. In die situatie is door de invoering van de WUL geen positieve verandering gekomen. Wel hebben ze sinds januari 2013 te maken gekregen met een negatief effect van de invoering van de WUL: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Dit heeft ertoe geleid dat ze sinds begin dit jaar netto aanzienlijk minder van hun UGMuitkering overhouden. Een inkomensachteruitgang die volgens het ABP varieert van 1,5 tot 3 procent. Waarom pakt de WUL voor gepensioneerde militairen onevenredig negatief uit? Gepensioneerde collega s betalen de premie voor hun ziektekostenverzekering helemaal zelf in de vorm van een percentage over hun pensioenuitkering. Die premie wordt niet vergoed door de werkgever en dus profiteren ze niet van een belangrijk positief effect van de komst van de WUL: het maart

8 werk en inkomen Pensioennieuws Korting ABP- pensioen Alle militairen hebben in februari een brief van het ABP ontvangen, waarin werd aangekondigd dat op 1 april 2013 het tot en met 31 december 2012 opgebouwde pensioen met 0,5 procent wordt verlaagd. Wat dat precies voor u betekent, wordt in maart berekend en kunt u vanaf 1 april zien op Mijn ABP. Niet iedereen zal door deze maatregel een lager pensioen krijgen. Zo zal de korting niet worden doorgevoerd bij gepensioneerde militairen die vóór 1 juni 2001 met pensioen zijn gegaan. Dat is het gevolg van de toenmalige afspraken van de bonden met Defensie in verband met de overgang naar het ABP. Collega s die later met pensioen zijn gegaan worden niet gekort over het pensioendeel van vóór 1 juni 2001, slechts over het deel vanaf die datum. Consequenties AOW-gat Vanaf dit jaar wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd naar 67 jaar, om te beginnen in 2013 met een maand. Daardoor kunt u te maken krijgen met een AOW-gat: u krijgt dan na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar enige tijd nog geen AOW-uitkering. Dat is op zich al vervelend genoeg, maar er zitten nog meer nadelen aan deze situatie. Uw ABP-pensioen bijvoorbeeld valt in die situatie ook nog eens netto lager uit dan u had verwacht. Totdat u de AOWleeftijd bereikt wordt over dat pensioen namelijk nog 17,9 procent AOW-premie ingehouden. Het overzicht van het ABP speelt daar (nog) niet op in en geeft dus nog het bedrag zonder de aftrek van de nog te betalen premie (in 2013 dus één maand). De AOW-premie van 17,9 procent wordt ook geheven als men bijvoorbeeld vanaf 65 jaar een lijfrentepolis laat uitbetalen. Gebeurt dat vóór de AOW-begindatum, dan is dat prima. Zo niet, dan kan het nadelig uitvallen. Wij adviseren dan ook om bij uw financieel adviseur of de instantie waar de polis is afgesloten navraag te doen of het mogelijk is de lijfrentepolis pas te laten uitbetalen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Kamervragen UGM-uitkering Op 27 februari hebben de AFMP, de MARVER en Abvakabo de Tweede Kamer een gezamenlijke brief gestuurd over het AOW-gat. Daarin lieten de bonden hun ongenoegen blijken over een eerdere brief van minister Hennis- Plasschaert aan het parlement, waarin ze de einddatum van de UGM-uitkering 45 kamervragen door brief marver ineens koppelde aan de beginleeftijd van het ABP-pensioen en niet langer aan de beginleeftijd van de AOW. Mede dankzij deze brief kreeg de bewindsvrouw maar liefst 45 Kamervragen over dit onderwerp op haar bordje. Een daarvan was de AFMP uit het hart gegrepen: Op 3 november 2010 stelde u dat de UGM-uitkering een werkgeversvoorziening is in de vorm van een overbruggingsuitkering tussen het ontslagmoment en het bereiken van de AOW-leeftijd. Heeft er sinds 3 november 2010 een wijziging in de regelgeving plaatsgevonden waardoor het einde van de UGM-uitkering niet de AOW-leeftijd, maar de pensioenleeftijd is geworden? Zo ja, is dit gebeurd in overleg met de Centrales van Overheidspersoneel? Zo niet, betreft de UGM-uitkering nu een uitkering tot aan de pensioenleeftijd of tot aan de AOW-leeftijd? Alle gestelde Kamervragen vindt u op de website onder de menuknop Pensioendossier. Daar vindt u te zijner tijd ook de antwoorden van de minister. belastingvoordeel voor werknemers doordat de werkgever de vergoeding voor verplichte zorgpremies rechtstreeks afdraagt aan het Zorgverzekeringsfonds. De zorgpremie die gepensioneerde militairen moeten betalen was tot voor kort vijf procent en is met ingang van 1 januari 2013 verhoogd naar 5,65 procent. Deze verhoging staat op zich los van de invoering van de WUL, maar valt wel samen met een negatief effect daarvan: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Al met al houden gepensioneerde militairen sinds begin dit jaar netto aanzienlijk minder van hun pensioenuitkering over. Een inkomensachteruitgang die volgens het ABP varieert van 5 tot 7 procent. Worden post-actieve militairen gecompenseerd voor de negatieve inkomenseffecten van de WUL? Post-actieve militairen met een UGW-uitkering krijgen de komende drie jaar (2013, 2014, 2015) een tegemoetkoming in de vorm van een heffingskorting van maximaal 182 in 2013, 121 in 2014 en 61 in Drie druppels op een gloeiende plaat. Voor de gepensioneerden is tot op heden nog geen enkele compensatie geregeld, zelfs geen tijdelijke. De Marechausseevereniging legt zich daar uiteraard niet bij neer. 08 maart 2013

9 Exclusief voor MARVER-leden! Stoere aanbieding Leden van de MARVER kunnen vanaf deze maand voordelig denimkleding kopen bij topmerk G-Star. Bij aanschaf online kunnen de exclusieve kortingen oplopen tot 45 procent, bij aanschaf in de outlinewinkels tot wel 90 procent! G-Star is een Nederlands bedrijf en hét moderne denimmerk van nu. Bij deze fabrikant ligt de nadruk op innovatie en vakmanschap op denimgebied, vandaar haar filosofie: Just the product alleen het product. De unieke kijk van G-Star op constructie en ontwerp gaat overigens veel verder dan alleen denim. Ze vormt ook het uitgangspunt voor het maken van schoenen, accessoires en andere garderobe-onderdelen. De MARVER biedt haar leden in samenwerking met G-Star de exclusieve mogelijkheid om voordelig G-Star restvoorraden, samples en b-kwaliteiten aan te schaffen in alle outletwinkels in Nijmegen, Amsterdam en Spijkenisse. Dat kan door online shoppen (met kortingen tot 45 procent) en door naar de winkels zelf te gaan (kortingen tot wel 90 procent).»let op: je krijgt alleen toegang tot de outletwinkels met een geldige MARVERledenpas. Bij online aankopen wordt naar je lidmaatschapsnummer gevraagd. Vraag vandaag nog een exclusieve lidmaatschapskaart aan op www. outletmembership.g-star.com. Dat kost vijf euro, maar daar staat tegenover dat je bij inschrijving een kortingsbon van dezelfde waarde krijgt. In feite is het aanvragen dus GRATIS! Bij het inschrijven moet je gebruikmaken van de bedrijfsnaam MARVER en het wachtwoord NLD1037. Check voor meer informatie onderstaande advertentie. exclusief lidmaatschap g-star raw factory outlet U bent uitgenodigd om lid te worden van GSFO, de exclusieve G-Star RAW Factory Outlet. GSFO verleent alleen toegang aan outlet membercard houders. Als member kunt u online shoppen op GSFO. com of een van onze winkels bezoeken. De eenmalige kosten voor de member card bedraagt 5. In ruil daarvoor ontvangt u een kortingsvoucher ter waarde van 5. Online registratie Bedrijfsnaam: MarVer wachtwoord: NlD1037 AMSTERDAM SPIJKENISSE NIJMEGEN gsfo.com ALLEEN LEDEN GRATIS VERZENDING BIJ MEER DAN 150 BINNEN 14 DAGEN GRATIS RETOUR maart

10 werk en inkomen Tekst alex groothedde Foto: Peter Roek Doe mee aan onderzoek over onrechtvaardigheid We roepen onze leden op om mee te werken aan een onderzoek naar de vraag hoe militairen omgaan met onrechtvaardigheden die ze ervaren bij de uitoefening van hun beroep. De afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam voert dit onderzoek uit in samenwerking met de MARVER, AFMP en ACOM. Waarom tekent de ene militair bezwaar aan tegen een beslissing en roept hij of zij de hulp in van de vakbond, en besluit de andere militair om niets te doen en stilletjes zijn of haar lot te ondergaan? En: waarom kiest de ene militair om de krijgsmacht te verlaten en blijft de ander? Het zijn vragen die promovendus Igor Petrovic en zijn promotoren prof. dr. Bert Klandermans en dr. Jacquelien van Stekelenburg bewogen een meerjarig onderzoek op te zetten. Daarin wordt - naast ervaren onrechtvaardigheid - ook bekeken wat het effect is van deze ervaren onrechtvaardigheid op de bereidheid om offers te brengen. Dat zijn natuurlijk ook voor de MARVER interessante vragen, vandaar dat wij dit onderzoek van harte ondersteunen en onze leden oproepen om hieraan mee te doen. Ergernissen Petrovic gaat ervan uit dat militairen, net als andere Nederlanders, bepaalde ergernissen hebben en onrechtvaardigheid ervaren tijdens de uitoefening van hun beroep. Denk bijvoorbeeld aan de reorganisatie en de problemen die daarmee gepaard gaan, of aan dagelijkse situaties op de werkvloer die ergernissen veroorzaken. Gewone Nederlanders hebben best veel mogelijkheden om collectief tegen onrechtvaardigheid op te treden, bij militairen ligt dat, zoals 10 maart 2013

11 De Mars voor Waardering in Den Haag op 25 mei 2011 was de directe aanleiding voor het onderzoek. Onderzoeker Igor Petrovic: Het is interessant om te kijken wat militairen als onrechtvaardig ervaren en wat er aan gedaan wordt. bij jullie leden wel bekend is, toch net anders. Ze mogen bijvoorbeeld niet staken en er wordt van ze verwacht dat ze orders opvolgen. Binnen die omgeving is het interessant om te kijken wat militairen als onrechtvaardig ervaren en wat er aan gedaan wordt. Spanningsveld Petrovic en zijn promotoren maken deel uit van de onderzoeksgroep Social Conflict and Change (SCC) van de afdeling sociologie van de Vrije Universiteit. Deze groep doet veel onderzoek naar verschillende vormen van collectieve actie als reactie op gebeurtenissen die individuen en groepen onrechtvaardig vinden. Zo bestuderen ze al jarenlang de arbeidstevredenheid onder de Nederlandse werknemers en de ontwikkelingen rondom de Nederlandse Interviews Petrovic: Veel groepen in de samenleving roeren zich, omdat veel rechten die normaal en vanzelfsprekend waren, de afgelopen twee jaar zijn verdwenen als gevolg van de bezuinigingen. Veel mensen lijken zich druk te maken over het verlies van hun baan, of omdat ze denken minder te gaan verdienen, maar hoe zit dat bij het defensiepersoneel? Petrovic heeft vanaf februari jl. leden uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. Dat gebeurt in de vorm van individuele interviews en groepsgesprekken. De bedoeling is erachter te komen wat er op dit moment onder de mensen leeft en wat de relevante vraagstukken zijn. Op basis daarvan stelt hij een vragenlijst samen die de komende drie jaar uitgezet wordt. Wij willen de vragen herhalen, zodat we de ook ontwikkelingen op langere termijn worden onderzocht vakbonden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar demonstraties die plaats vinden in Nederland en verschillende andere landen. De Mars voor Waardering in Den Haag op 25 mei 2011 was de directe aanleiding voor het onderzoek. Igor Petrovic: Onze onderzoeksgroep Social Conflict and Change doet breed onderzoek naar diverse vormen van protest in Nederland en andere landen. Een militaire manifestatie zoals die in 2011 maken we niet vaak mee zelfs onze ervaren onderzoeker vonden de Mars bijzonder. Dit omdat - overeenkomstig de militaire ethiek - militairen zich niet publiekelijk uitspreken tegen de politiek. Toch kwamen veel militairen op de manifestatie af. Dat is een interessant spanningsveld. Voor ons was het één van de drijfveren om contact op te nemen met de vakbond. ontwikkelingen binnen Defensie kunnen blijven volgen, ook omdat we sommige effecten aldus Petrovic, alleen door de jaren heen kunnen bekijken. De eerste keer dat de vragen worden gesteld is in het tweede kwartaal van van 2013, en vervolgens in het voorjaar van 2014 en De drie bonden zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten. Er hoeft niet te worden gewacht op de voltooiing van het onderzoek; de onderzoeker verwacht de eerste resultaten deze zomer naar buiten te kunnen brengen. Positie Nederlandse militair Het doel van dit onderzoek is om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een goede indruk te krijgen van wat er op dit moment speelt binnen de krijgsmacht. Door licht te werpen op zowel de sterke als zwakke kanten van Spoor je collega s aan Foto: Alex Groothedde»Omstreeks mei/juni zullen de MARVER, de AFMP en de ACOM hun leden per mail vragen om deel te nemen aan het onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. Ook wordt dan gevraagd om collega s die niet lid zijn van een vakbond, aan te sporen de vragenlijst in te vullen. Uiteraard garanderen de vakbonden en de onderzoeker dat de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Iedereen die vragen heeft of meer wil weten over het onderzoek kan contact opnemen met Igor Petrovic de arbeidspositie van de Nederlandse militairen worden de drie bonden die het onderzoek begeleiden ook de ondersteund in hun rol als belangbehartiger van zowel individuele als collectieve belangen. Ook andere militaire bonden kunnen voordeel halen uit de resultaten. Op deze wijze hoopt de onderzoeker een bijdrage te kunnen leveren aan de betere positie van de Nederlandse militair. maart

12 blikopener Tekst alex groothedde Morele professionalisering: Meer grip op ontgroeningen Hoe kan ervoor worden gezorgd dat ontgroeningen niet uit de hand lopen? En kan een ontgroening ook op een andere manier gebeuren, zodat niemand beschadigd raakt maar toch de nodige druk voelt? De NLDA neemt die vragen serieus. De militaire opleidingsinstituten borgen de sociale veiligheid van cadetten doordat de ontgroening in leerdoelen is opgenomen en er continu begeleiding is. We kunnen spreken van een morele professionalisering bij Defensie. Aankomende militairen worden tijdens de coördinatieperiode in het eerste jaar van hun opleiding zwaar beproefd. Zo zwaar dat men zich kan afvragen in hoeverre het doel van de ontgroening de middelen heiligt. Dat is een ethische vraag, die Defensie zichzelf ook stelt. Daar vraagt men zich ook af hoe excessen bij ontgroeningen kunnen worden voorkomen. De aangewezen persoon om hierop antwoord te geven is Désirée Verweij, professor in filosofie en (militaire) ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie NLDA. Het belangrijkste is om mensen die met ontgroeningen bezig zijn in een organisatie als Defensie te leren wat het betekent als je iemand vernedert en hen dwingt om dingen te doen die ze niet willen doen. Daarbij is het belangrijk om machtsmisbruik te voorkomen. Anderen accepteren tot op zekere hoogte dat ze worden gedwongen bepaalde dingen te doen; dat zijn de spelregels. De vraag is alleen of je iedereen die macht kunt toevertrouwen. Want zowel bij degene die de vernedering ondergaat als degene die het afdwingt, gebeurt psychologisch heel veel. Leidinggevenden op opleidingsinstituten moeten goed op de hoogte zijn van de psychosociale processen in dit soort situaties. Aan ontgroeningen gaat volgens haar een vraag vooraf: wat is het doel van die periode? Als je die vraag stelt aan militairen krijg je normaal gesproken een algemeen antwoord in de trant van dat het te maken heeft met een traditie en het smeden van een groepsband. Maar is een ontgroening in de huidige vorm de manier om dat doel te bereiken? Als het doel is om iemand ontberingen te laten ondergaan kunnen ook grensverleggende activiteiten worden gekozen. Een spelvorm in de coördinatieperiode kan dicht in de buurt komen van machtsmisbruik. De vraag is dan ook hoe je komt tot een spelvorm waarbij het niet uit de hand loopt. Minder excessen Op de KMA is de coördinatiecommissie verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieperiode. Deze commissie ziet ook toe op het goede verloop van die periode. Lt. kol. Sander Dalenberg, docent Leidinggeven en Ethiek aan de NLDA, is adviseur van Foto: AVDD 12 maart 2013

13 Foto: AVDD Foto: alex groothedde Prof. Désirée Verweij: Een spelvorm in de coördinatieperiode kan dicht in de buurt komen van machtsmisbruik. De vraag is dan ook hoe je kunt komen tot een spelvorm waarbij het niet uit de hand loopt. deze commissie. 24 uur per dag treden één of twee officieren op als begeleider. Een ontgroening staat dus niet op zichzelf, waardoor - voor zover ons bekend - ongewenst gedrag schaars is. Lkol Dalenberg doet onderzoek naar ervaringen van cadetten tijdens de coördinatieperiode onder de werktitel Socialisatie in opleiding, waar hij op promoveert. Dat doet hij samen met medeonderzoeker cadet vaandrig Anne Bik, die afstudeert op een deelonderwerp binnen dat project. Volgens Dalenberg zijn de vernederingen, het zogenoemde feutengedrag, de laatste tijd veel minder geworden. Hij heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd door met de (ouderejaars) cadetten te praten over onder meer het schreeuwen tegen, en het blootstellen aan ontberingen van eerstejaars. Ik vroeg hen welk effect ze daarmee wilden bereiken. De cadetten denken nu na over manieren om tot andere, creatieve oplossingen te komen waardoor de druk kan worden opgebouwd. Een alternatief kan zijn om cadetten een presentatie te laten houden voor een groep van twee- à driehonderd man. Dat is een mentale druk die reëel is om aan aspirant-officieren te vragen, omdat het een activiteit is die te koppelen is aan wat ze later moeten doen. Dalenberg en Bik kregen tijdens hun onderzoek van veel ondervraagden te horen dat ze als deelnemer van de introductieperiode niet zoiets als een hechte groep ervoeren, en ook niet later in het eerste jaar. Veel mensen zeggen dat ze het zo druk hadden tijdens de introductieperiode dat ze elkaar niet hebben leren kennen. Dat is interessante feedback. De coördinatiecommissie is nu van plan meer opdrachten er in te stoppen, bijvoorbeeld om in de groep iets over een ander te vertellen. Daar kunnen we tijdens de introductieperiode net zo goed druk mee opbouwen. En het biedt praktische voordelen, want bijvoorbeeld voor een pelotonscommandant is het van belang te weten wat er speelt bij het personeel. Die kennis is belangrijk voor de inzet en voor de teamgeest. Volgens Dalenberg is de cultuur op de KMA wat de introductieperiode aangaat merkbaar veranderd. Het proces is anders ingericht en dat levert een beter product op. Morele professionaliteit Op het gebied van opleidingen is blijvende aandacht nodig. Zo moeten instructeurs en kaderleden voorkomen dat iemand tijdens de militaire opleiding als zondebok wordt gebrandmerkt. Defensie heeft in dat opzicht, juist doordat ze een geweldsmonopolie heeft gekregen, een zekere verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Désirée Verweij: De maatschappij heeft behoefte aan militairen die ook in moreel opzicht professioneel zijn. Op het moment dat mensen worden opgeleid die niet aan die eisen voldoen, rol je van het ene debacle in het andere. Daarbij speelt de instructeur een belangrijke rol. Hij moet ongewenst gedrag afremmen en gewenst gedrag stimuleren. Die vormende taak stelt nogal wat eisen aan de instructeur in kwestie. Je kunt het vormen van mensen dan ook niet zomaar aan iedereen over laten. Daar moet je dus in investeren en dat gebeurt ook wel degelijk, maar het moet in meerdere mate en op alle verschillende niveaus. Jonge militairen kunnen lessen militaire ethiek volgen, maar als er instructeurs en kaderleden rondlopen die het met ongewenst gedrag niet zo nauw nemen bereik je erg weinig. Het werk van militairen is de laatste tijd veel complexer geworden, door een grotere Lt. kol. Sander Dalenberg spreekt van een positieve ontwikkeling op de KMA.» De MARVER staat in beginsel niet afwijzend tegen ontgroeningen, zolang ze natuurlijk niet uit de hand lopen. In het licht van het grote verloop op de militaire opleidingen (er zingen percentages van 30 tot 35 rond), vragen we ons echter af of de invulling ook anders kan. In een tijd waarin Defensie door de bezuinigingen en de massale ontslagen minder aantrekkelijk wordt als werkgever, is het wel zo handig als van de introductieperiode geen afschrikwekkende werking uitgaat. complexiteit van technologie en culturele en moreel-ethische aspecten. De militaire praktijk wordt te ingewikkeld om de vorming over te laten aan instructeurs en kaderleden die daar eigenlijk niet echt voor zijn opgeleid. Als organisatie kun je mensen wel degelijk moreel/ethisch en sociaalpsychologisch vormen via onderwijs en trainingen. Die inhaalslag is mogelijk, al vergt het flinke investeringen. Volgens Désirée Verweij ziet haar faculteit Militaire Wetenschappen als een plek waar waar door de jaren heen een redelijk grote expertise is opgebouwd op het gebied van onder andere technologie, ethiek, krijgswetenschappen en militair recht. Ideaal zou zijn als we die expertise defensiebreed kunnen inzetten; dat wij een plek zijn waar Defensie ook terecht kan met hun vragen. De faculteit kan een bijdrage leveren bij het oplossen van vragen en problemen. En daar ziet de vakbond ook het belang van in. De MARVER kan via de Krijgsmachtsalliantie (voorheen Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht) een rol spelen bij een expertisecentrum militaire ethiek. De Krijgsmachtsalliantie is een warm voorstander van zo n centrum, dat kan zorgdragen voor monitoring en effectmeting. Hierdoor kan bij Defensie een cultuur worden bevorderd waarin ongewenst gedrag wordt geminimaliseerd. maart

14 werk en inkomen Tekst Dick Harte Defensie overweegt rechtspositionele gevolgen Weinig animo voor Defensie conditieproef In 2012 zakten militairen voor de jaarlijkse Defensie Conditieproef (DCP). Ruim collega s lieten de verplichte test aan zich voorbij gaan. De MARVER was onaangenaam verrast door deze cijfers, maar begrijpt wel waarom de animo zo laag is. De DCP De DCP is een eenvoudig sportexamen; hij bestaat uit opdrukken, sit-ups en hardlopen. Hij zou voor iedere gezonde militair makkelijk te doen moeten zijn, maar in de praktijk brengt een flink aantal het er belabberd van af, meldde het Algemeen Dagblad op woensdag 13 februari. Dezelfde avond gaf MARVER-vicevoorzitter René Schilperoort in het tv-programma Hart van Nederland zijn kijk op de zaak. Hij vertelde dat de MARVER het uiteraard geen goed nieuws vond dat in 2012 een derde van alle militairen niet was komen opdagen voor de DCP. Tegelijkertijd zette hij vraagtekens bij de juistheid van dat aantal. Het registratiesysteem van Defensie is zover onder de maat dat het exacte aantal spijbelaars moeilijk vast te stellen is. Goedpraten wil de MARVER het ontlopen van de conditieproef niet, maar enig begrip voor een gebrek aan enthousiasme heeft Schilperoort wel: Je kunt niet verwachten dat je personeel gemotiveerd dat soort tests komt doen als je jarenlang bezuinigt op hun arbeidsvoorwaarden en ze het gevoel geeft dat je hun werk niet serieus neemt. De politiek beweert bij hoog en bij laag dat er meer waardering moet komen voor het werk van militairen, maar weigert zelf de daad bij het woord te voegen. Hoge werkdruk De MARVER twijfelt er niet aan dat de fysieke gesteldheid van de operationele eenheden dik in orde is. Daar wordt nog wel regelmatig in de tijd van de baas wordt gesport. Volgens Schilperoort zijn het vooral de oudere collega s die jarenlang operationele functies hebben vervuld en nu in stafen ondersteunende functies terecht zijn gekomen die de Defensie Conditieproef links laten liggen. Door alle bezuinigingen is hun werkdruk zo hoog opgelopen dat ze geen tijd hebben voor het sporten in de tijd van de werkgever. De MARVER vindt dat commandanten zich zouden moeten inspannen om deze mensen alsnog te bewegen een keer per jaar de DCP te doen. Dat kunnen ze doen door voor hen verplichte sporttijd in te roosteren, aldus Schilperoort. Ook kunnen ze het goede voorbeeld geven door zelf de DCP te doen, ze zouden begeleiding kunnen regelen als dat nodig is en ze zouden medewerkers kunnen aanspreken als die verzuimen om te sporten. Stok achter de deur Volgens generaal Tom Middendorp is meer serieuze aandacht voor het afleggen van de proef noodzakelijk. Defensie hoopt dat te bereiken door personele consequenties te verbinden aan het niet halen van de test, zoals het niet in aanmerking komen voor deelname aan een missie of voor een bepaalde volgende functie. Dat kan echter alleen in overleg met de militaire vakbonden en die voelen daar niet veel voor. Schilperoort: Om de DCP met succes te kunnen afleggen moet je één keer per jaar fit genoeg zijn. De werkgever zou ernaar moeten streven dat zijn medewerkers constant fysiek fit zijn. De mogelijkheden om die fitheid op peil te houden worden echter al meer dan tien jaar ondermijnd door bezuinigingen en inkrimpingen. Daardoor zijn er onvoldoende faciliteiten beschikbaar. Zolang dat niet verbetert, stemmen wij niet in met het koppelen van rechtspositionele gevolgen aan het zakken voor de Defensie Conditie Proef. 14 maart 2013

15 werk en inkomen column Tekst Alex Groothedde Een functie bij het FSZ, iets voor u? H In deze tijd van ontwikkeling van de moderne (sociale) media is er nog steeds bij jong en oud - behoefte aan persoonlijk contact en aandacht. Het Fonds Sociale Zorg (FSZ) is daarom dringend op zoek naar u NAD er of actief dienend - die bereid is om zich, als ledenbezoeker, in te zetten voor die ander. Voor welke gebieden geldt deze oproep?» provincie Friesland (met onmiddellijke ingang)» provincie Gelderland (met onmiddellijke ingang), met een opdeling in de volgende regio s : - Arnhem, Nijmegen, Betuwe - Liemers, Achterhoek» gemeente Apeldoorn (m.i.v. 1 januari 2014) De functie van ledenbezoeker biedt u veel contacten, waardering en voldoening. Voor nadere informatie omtrent werkzaamheden en vergoedingen kunt u terecht bij: Bert Tuenter, Coördinator Zorg en Nazorg FSZ MARVER, telefoon: , U kunt ook terecht bij één van de huidige ledenbezoekers van het FSZ (kijk hiervoor op de website van de MARVER en klik op FSZ). Contributieaanpassing» In 2012 is de eindejaarsuitkering voor Defensiepersoneel verhoogd. Volgens het huishoudelijk regelement leidt dit tot een lichte aanpassing van de contributies met ingang van 1 april 2013.» Marechaussee 4 e + 3 e klasse (030/060); Marechaussee 2 e klasse (110); Burger-ambtenaren schaal 1 en 2 was 7,96 wordt 8,02» Marechaussee 1 e klasse/wachtmeester (150/200); Burgerambtenaren schaal 3 en 4 was 10,23 wordt 10,31» Wachtmeester 1 / Opperwachtmeester (240/280); Burgerambtenaren schaal 5 en 6 was 11,36 wordt 11,45» Adjudant onderofficier / Kornet / 2 e Luitenant / 1 e Luitenant / Kapitein; (320/360/500/530/560); Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10 was 13,64 wordt 13,75» Majoor / Luitenant-kolonel / Kolonel / Brigade-generaal / Generaal- Majoor (620/650/670/700/720 + hoger); Burgerambtenaren schaal 11 en hoger was 15,91 wordt 16,03» Gepensioneerden / Post-actieven / niet actief dienenden / leden van het korps nationale reserve / overige reservisten / leden met uitkering UKW, wachtgeld-en/of overeenkomstige uitkeringen was 7,96 wordt 8,02» Nabestaanden was 5,69 wordt 5,73 Functie in het hoofdbestuur» Volgens rooster zal in 2013 van de huidige leden van het hoofdbestuur aftreden de heer P. (Peter) G. Lamme. Hij heeft aangegeven voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Het hoofdbestuur roept leden op zich kandidaat te stellen voor een functie in het hoofdbestuur en dat kenbaar te maken bij de voorzitter hoofdbestuur de heer Ton de Zeeuw. Het agendapunt benoeming leden hoofdbestuur zal aan de orde zijn in de 113e Algemene Vergadering die zal worden gehouden op woensdag 19 juni 2013 op een nog nader te bepalen plaats. Hank Dussen Vox Populi Zomaar een rijtje nieuwsberichten die me opvielen: Op 6 maart melde het CPB dat de gemiddelde loonstijging dit jaar iets lager uitvalt. Namelijk 1,5 procent in plaats van 1,75 procent. Ook in 2012 was er sprake van een kleine gemiddelde loonstijging. Bij particuliere bedrijven lag hij op 1,8 procent. Bij de gesubsidieerde sector was de stijging 1,7 procent en bij de overheid 1,5 procent. Op 10 maart las ik op de site van de NOS «Salarissen grootste banken gestegen» Het ging om een internationaal onderzoek. Maar de verbazing was er niet minder om. Het ging daar om gemiddelde loonstijgingen van een kleine 4 procent. Het gaat in bovenstaande over stijgingen van het basisloon. Dus niet over de bonussen die ook kwistig in het rond worden gestrooid. Zelfs aan mensen die aantoonbaar onder de maat hebben gepresteerd. Zo mocht een oud topman van SNS een bonus van 1,8 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven. Maar ook bij onze collega s politie speelde een dingetje met beloningen. Nadat in juni 2010 de Elzevier bekend had gemaakt dat een aantal politiemedewerkers boven de Balkenendenorm zat ( euro) hebben zij in december na lichte aandrang van de Ministerhun inkomsten onder de euro gebracht. Even samenvatten: De rest van werkend Nederland is er de laatste paar jaar op vooruit gegaan. Bij de overheid in 2012 zelfs zo n 1,5 procent. De kwaliteit van je werk is geen graadmeter voor je beloning. Ook binnen de overheid kan je schrikbarend veel verdienen. Plaatst dit in het perspectief van de WUL discussie en de pakketvergelijking. Het gerucht, dat hier sprake is van een bewust nalaten van een reparatie, wordt steeds hardnekkiger. De onderliggende motivatie zou zijn dat militairen zulke mooie regelingen hebben. Om te bewijzen dat dit erg tegenvalt krijgen we nu een pakketvergelijking. Een commissie gaat onze arbeidsvoorwaarden vergelijken met de arbeidsvoorwaarden van Ik zou zeggen wordt wakker. Kijk om je heen en bespaar je de kosten en tijd van zo n commissie. Onze collega s werken hard en doen heel goed werk voor de samenleving. De geldelijke waardering steekt schril af tegen al die schouderklopjes. We staan per saldo al zo n zeven jaar op de nullijn. Veel collega s zitten ook aan het eind hun schaal. Veel collega s zitten aan het eind van hun loopbaanmogelijkheden. Kortom ze leveren relatief gezien elk jaar een beetje loon in. Conclusie: We hebben geen commissie nodig om dit te constateren, we hebben een goede werkgever nodig om dit te repareren. En dat het kan, bewijzen de bovengenoemde stroom van nieuwsberichten. maart

16 computerhoek Tekst wim van den burg Vooraf updates testen H Soms kom je er na het installeren van een update achter dat de nieuwe versie van de software helemaal geen vooruitgang is. Het nieuwe programma werkt dan niet op jouw computer of bepaalde functies doen het niet goed meer. Helaas kun je vaak niet meer terug naar de oude versie en moet je je knarsentandend met de nieuwste versie behelpen. Met het gratis programma Spoon kun je dat bij veel software voorkomen. Spoon is een programma dat de software in een virtuele machine op internet installeert, een virtuele computer waarin in je gerust programma s kunt uitproberen zonder dat het effect heeft op je eigen computer. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe versie van Firefox onder Spoon uitproberen terwijl de oude versie van de browser gewoon op je PC blijft staan. Pas als je helemaal tevreden bent over de update ga je de versie op je computer vervangen. De software werkt net alsof je het op een normale manier geïnstalleerd hebt. Toch staat alles veilig in een afgesloten omgeving. je kunt Spoon gebruiken om updates te testen, maar je kunt net zo makkelijk geheel nieuwe programma s op deze manier eens proberen. Niet alle software is zo te testen, maar de belangrijke open-source programma s wel. Spoon wordt meestal voor testdoeleinden gebruikt, maar het kan ook heel handig zijn om twee versies van één programma te gebruiken. Je kunt het programma downloaden op Grote schoonmaak»er zijn tientallen programma s om je computer op te schonen, maar de kwaliteit wisselt nogal. De gratis software Ccleaner is in ieder geval een topper op dit gebied. Het levert je extra megabytes én meer snelheid op. Met één opdracht kun je alle tijdelijke bestanden van je computer verwijderen. De eerste keer kan je dat al vele honderden Mb s aan vrije ruimte opleveren. De meeste ruimte wordt verkregen door het legen van de prullenbak en het verwijderen van de cachebestanden van je browser. Op zich heb je Ccleaner niet nodig om deze bestanden op te ruimen, maar met dit programma gaat het wel een stuk sneller en makkelijker. Maar het programma doet meer. Cookies, de browsergeschiedenis, de lijst met recent geopende bestanden, het prikbord, temp-mappen, log-bestanden, geheugendumps, al die onnodige bestanden die anders eeuwig op je computer blijven staan worden weggehaald. Als je daar prijs op stelt tenminste, want als je bijvoorbeeld de log-files wilt behouden geef je dat op bij de eigenschappen van het programma zodat deze bestanden voortaan bij iedere schoonmaakactie buiten schot blijven. Ook het geheimzinnige bestand index.dat kan met Ccleaner worden verwijderd. Hierin worden onder meer de adressen van alle websites die je bezoekt opgeslagen zonder dat je daarom hebt gevraagd. Microsoft geeft daar geen informatie over. De bestanden met privacygevoelige informatie kunnen honderden Mb s groot worden en zijn vaak niet in de verkenner te zien, zelfs niet als je de verborgen bestanden laat tonen. Verwijderen van de bestanden levert geen enkel probleem op en maakt je computer dus schoner en sneller. Ccleaner kent veel functies die soortgelijke programma s niet hebben. Als je bijvoorbeeld de eerste keer dat je het programma gebruikt onzeker bent over de gevolgen kun je eerst een analyse maken. Ook bevat Ccleaner een complete cookie-manager. Je cookies die nuttig zijn, bijvoorbeeld omdat ze ervoor zorgen dat je niet telkens informatie hoeft in te typen als je een site bezoekt, uitsluiten van het verwijderen. Zelfs het register is te schonen. Via de knop Problemen kun je scannen naar registerfouten zoals verwijzingen naar inmiddels verwijderde software en andere onjuistheden. Natuurlijk kun je deze defecte registersleutels meteen verwijderen. Ccleaner is een zeer uitgebreid programma, gebruiksvriendelijk en bovendien Nederlandstalig. Downloaden: 16 maart 2013

17 verenigingsnieuws Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Vele duizenden MARVERleden ontvangen al regelmatig onze nieuwsbrief. Dit kalenderjaar, bij het sluiten van dit blad, hebben wij er al zeven verstuurd. Onderwerpen waren onder meer de WUL en pensioenzaken. Ons streven is u vaker zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen. De nieuwsbrief is hiervoor het medium bij uitstek. Wij versturen de nieuwsbrief op basis van de gegevens in onze ledenadministratie. Van veel leden hebben wij echter nog geen adres, of het adres is niet meer in gebruik, of er is aangegeven dat men geen bondsgerelateerde informatie wenst te ontvangen. Wij vinden het jammer dat we hierdoor een flink aantal leden niet tijdig kunnen bijpraten over de zaken die voor hen op dat moment van belang zijn. Misschien hoort u daar ook bij. Als u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, doet u dan het volgende:» Houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand (staat op uw ledenpas);» Ga naar vereniging.nl en ga via de menuknop Nieuws naar de knop Nieuwsbrief. Boven het kopje Nieuwsbrieven ziet u de knop Verzenden aanmelding. Klik op deze knop;» Vul op het formulier dat dan verschijnt in: uw achternaam, lidmaatschapsnummer en het adres waarop u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Na ontvangst van het formulier zullen wij uw gegevens aanpassen in de ledenadministratie (waarbij wij er dan vanuit gaan dat u bondsgerelateerde informatie wenst te ontvangen). Vanuit vestigingen in Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Elburg leggen de 27 advocaten van OMVR Lunenberg zich toe op alle relevante rechtsgebieden voor ondernemers, overheden en particulieren. Voor advies op het gebied van het (militair) straf- en tuchtrecht, (militair) ambtenarenrecht en letselschaderecht kunt u contact opnemen met mr. H.J.M.G.M. van der Meijden Postbus AB Harderwijk mr. P. Reitsma Postbus BC Nijkerk voor leden van afmp/fnv en marver/fnv gelden speciale tarieven maart

18 Autoverzekering Grip op uw knip All Risk Budget voor de kleine portemonnee 8% korting via AFMP Marver Voor een scherp bedrag is uw auto all risk verzekerd En via AFMP Marver ontvangt u ook nog eens 8% korting. Bereken uw premie op kom langs bij één van onze winkels of bel (0592) maart Daar plukt ú de vruchten van!

19 maart

20 MARVER/FNV UITZENDCERTIFICAAT Zeker op uitzending U bent lid van de Marechausseevereniging en wordt uitgezonden? Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis de volgende dekking voor de duur van uw uitzending: bij overlijden als gevolg van een ongeval; bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval; In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van maart 2013 Waar vraagt u uw certificaat aan? Surf naar en klik op Uitzendcertificaat; Mail naar o.v.v. Ik word uitgezonden. Geef hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending; Bel met (kies 4). Ook voor plaatsing in de West, mits korter dan een jaar, kunt u het uitzendcertificaat aanvragen! DFD stuurt u het bewijs van dekking en zal u verder informeren. Foto: AVDD

WUL-dictaat van tafel door defensiebonden. maart 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

WUL-dictaat van tafel door defensiebonden. maart 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel WUL-dictaat van tafel door defensiebonden 02 uitgave van de algemene federatie van militair personeel @schilp1 Vicevoorzitter RenÉ Schilperoort Onbehoorlijk en discriminerend Na ruim twee maanden demonstratief

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ESDen Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet;

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet; Moties ingediend gedurende het VAO WUL (29-01-2013) Motie Knops: nr. 50 (33400-X) overwegende dat de effecten van invoering van de Wet uniformering loonbegrip voor militairen onredelijk uitvallen, omdat

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden.

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden. Loon en pensioen in 2009 In januari 2009 verandert er veel in de Dierenartspraktijken wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Vandaar dat we de zaken op een rij zetten. We beginnen met het pensioen en in het

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega,

Aan de leden van CNV Onderwijs, werkzaam in het MBO. Beste collega, Aan de leden van, werkzaam in het MBO POSTADRES Postbus 2510 3500 GM Utrecht BEZOEKADRES Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht TELEFOON 0900-225 5266 FAX 030-751 1709 INTERNET www.cnvo.nl E-MAIL info@cnvo.nl BANKREKENING

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010

2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 BINNENGEKOMEN I I GESCAND OP College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde ArbeSd Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 SEP. 20iVI\lKE 1 2 3 SEP. 2010 Verd 3ing%n"^ "te Oostzaan Informatiecentrum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen:

AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM De 2 regelingen: AOW-gat Defensie -> inbreng Hoorzitting AFMP en VBM - Er is sprake van 2 regelingen: UGM voor militairen (wettelijk vastgelegd in de uitvoeringswet gewezen militairen) en het wachtgeldbesluit voor burgerpersoneel

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Zorgverzekering De Heineken-extra s De Vereniging Van

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29

ons kenmerk Marz/CvA/U200515548 Lbr.05/104 CvA/LOGA 05/29 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak.brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. Marz/CvA(070)3738021 onderwerp

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

2 3 NOV uw kenmerk. ons kenmerk ECCVA/U CvA/LOGA 09/21. Lbr. 09/131

2 3 NOV uw kenmerk. ons kenmerk ECCVA/U CvA/LOGA 09/21. Lbr. 09/131 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tei. (070) 373 8021 betreft stand van zaken Cao "'' r./ji. Kopie Gemeente GPdjft Doc./bijlage Productnr. 2 3 NOV 2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200902497

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd 5 augustus 2017 Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN

ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN ARTIKELSGEWIJS ADVIES BEHORENDE BIJ RAADSVOORSTEL INZAKE VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De verordening is opgebouwd uit drie onderdelen: - voorzieningen voor raadsleden:

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding INHOUDSOPGAVE Maximaal profijt van uw Centraal ontslagvergoeding Beheer Achmea maakt 3 het u graag gemakkelijk 3 Wat gaat u met uw Voordeel ontslagvergoeding via

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Financiële oplossingen bij stoppen met werken

Financiële oplossingen bij stoppen met werken Financiële oplossingen bij stoppen met werken voor werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij PFZW EIGEN INKOMEN VERGOEDING VAN DE WERKGEVER PFZW-pensioen Welke financiële oplossingen kunnen werkgevers

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie