Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging maart WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase

2 rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend Na ruim twee maanden demonstratief te zijn weggebleven zijn de MARVER en de andere defensiebonden sinds 6 maart weer met de minister van Defensie in gesprek. We zijn pas aan de overlegtafel teruggekeerd nadat de minister liet weten haar dictaat van 19 december 2012 in te trekken. Daarin deelde ze eenzijdig mee dat een structurele compensatie van het defensiepersoneel voor de forse inkomensdalingen door de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) betaald moest worden uit het arbeidsvoorwaardengeld. Die eis haalde ze eind februari van tafel en daardoor was er weer ruimte voor overleg. Daarmee is niet gezegd dat alles nu weer koek en ei is. Om het geschonden vertrouwen van de bonden in de werkgever blijvend te herstellen zal de minister de komende tijd door concrete daden moeten laten zien dat ze de belangen van het personeel serieus neemt. Inkomensachteruitgang Een belangrijke testcase op dat punt wordt het overleg over een bevredigende structurele WUL-compensatie vanaf Daarnaast is tot op heden nog onvoldoende voor het voetlicht gekomen tot welke inkomensachteruitgang de WUL geleid heeft bij gewezen en gepensioneerde militairen. Die gevolgen zijn zonder overdrijven onbehoorlijk te noemen. Helaas wordt de discussie met hun oud-werkgever over een passende compensatie bemoeilijkt doordat deze oud-collega s in hetzelfde schuitje zitten als veel andere Nederlanders die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Dat maakt hun inkomensdaling echter nog niet gerechtvaardigd! De WUL is een staaltje discriminerende wetgeving dat er niet om liegt. Het lijkt erop dat maar één iemand financieel beter is geworden van deze wet: de overheid en in dit geval de minister van Financiën. De regering houdt vol dat de WUL niet bedoeld is als bezuinigingsmaatregel, maar dat gelooft niemand meer. Waarom weigert Financiën anders zo halsstarrig het van militairen te veel geïnde belastinggeld terug te geven? Om de WUL en het daaruit voortkomende onrecht in de kern aan te pakken is de MARVER inmiddels samen met de andere defensiebonden een aantal proefprocessen tegen de fiscus gestart. Sociaal akkoord Prominent in het nieuws is de interimvoorzitter van de FNV in beweging, Ton Heerts. Dit keer niet vanwege de interne perikelen van de FNV, maar vanwege de wens van het kabinet om een sociaal akkoord te sluiten. Onze vakcentrale praat met de regering en de werkgevers over zaken die ook voor de rechtspositie van onze leden grote gevolgen kunnen hebben. Zo heeft bijvoorbeeld de duur van de bovenwettelijke WW-uitkering op basis van het Sociaal Beleidskader 2012 een relatie met de duur van de WW. Hoewel ik vind dat we daarover op voorhand sluitende afspraken hebben gemaakt, kan een wijziging van de WW toch gevolgen hebben voor de rechtspositie van onze leden. Dat maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat de MARVER ook op bovensectorale zaken invloed kan uitoefenen. Nu doen we dat nog via de federatieraad van de oude FNV, binnenkort zal dat gaan gebeuren via het nieuwe ledenparlement. Kan de MARVER in die situatie voldoende gewicht in de schaal leggen om haar bovensectorale belangen overtuigend te behartigen? Dat hangt ervan af in hoeverre de opzet van het ledenparlement het mogelijk maakt op basis van argumenten tot standpunten te komen. Zo niet, dan hebben relatief kleine bonden als de MARVER al snel het nakijken. De concept-statuten van de nieuwe FNV zijn inmiddels klaar en worden op dit moment binnen de vereniging besproken. Waar nodig zullen we amendementen indienen. In april worden de definitieve statuten vastgesteld tijdens een bescheiden FNV-congres. Daarna zal blijken of de verbouwde FNV een huis is geworden waarin de MARVER zich thuis kan gaan voelen. 02 maart 2013

3 WUL: dictaat van tafel 04 We zijn er nog niet, maar het overleg met de minister over de WUL is op 6 maart hervat. Het is geen harde eis meer dat compensatie voor de inkomensdaling door deze wet uit de arbeidsvoorwaarden wordt gehaald. Onderzoek onrechtvaardigheid 10 We roepen onze leden op om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Hierin staat de vraag centraal hoe militairen omgaan met onrechtvaardigheden die ze ervaren bij de uitoefening van hun beroep. #02 Morele professionaliteit 12 Hoe kan men voorkomen dat een ontgroening uit de hand loopt? Door zichzelf af te vragen of het doel de middelen heiligt en of een ontgroening wellicht ook anders kan. De NLDA maakt werk van het versterken van deze morele professionaliteit. Conditieproef 14 Vorig jaar zakten militairen voor de jaarlijkse Defensie Conditieproef. De werkgever wil daar rechtspositionele gevolgen aan verbinden. Maar dat gaat zomaar niet, want diezelfde werkgever ondermijnt de mogelijkheden om de fitheid op peil te houden. Verder in dit nummer 9 Ledenbenefits 15 Hank Dussen 18 FNV-Voordeel 20 Computerhoek 21 Verjaardagsactie 22 Overledenen 24 Veteranenberichten 25 Puzzel 26 Servicepagina 27 Bram en René van de Marechaussee Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt rond 30 april Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 18 april. Salarisbetaaldatum: woensdag 24 april 2013 Cover: AVDD maart

4 werk en inkomen Tekst dick harte foto s AVDD Protestactie defensiebonden werpt vruchten af Minister haalt WUL-dictaat van tafel Op woensdag 6 maart 2013 hebben de MARVER en de andere defensiebonden besloten het sectoroverleg met minister Hennis-Plasschaert te hervatten. Dat overleg was op 21 december 2012 eenzijdig door de bonden afgebroken, uit protest tegen de weigering van de minister om te onderhandelen over een fatsoenlijke compensatie voor de inkomensdaling bij haar personeel als gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Sinds 1 januari is in Nederland de Wet Uniformering Loonbegrip van kracht. Deze wet voorziet in een versimpeling van allerlei berekeningen op het gebied van belastingen en sociale premies, met als uiteindelijke doel het verminderen van de administratieve lasten van werkgevers en werknemers (zie kader). De invoering van de WUL kon volgens de regering leiden tot positieve en negatieve individuele inkomenseffecten. Die zouden niet worden gecompenseerd zolang het ging om veranderingen tussen -1,5 procent en +1,5 procent. Mocht blijken dat een grote groep mensen te maken kreeg met dalingen of stijgingen van hun inkomen boven deze bandbreedte, dan zouden nadere maatregelen worden genomen. Vooraf was duidelijk dat defensiemedewerkers extra zwaar getroffen zouden worden door de invoering van de WUL (zie kader). Volgens berekeningen van het ABP kreeg het actieve personeel een inkomensachteruitgang tussen de 2,8 tot 4,7 procent voor de kiezen. Collega s met een UGW-uitkering gingen er volgens het ABP tussen de 1,5 tot 3 procent op achteruit en gepensioneerde collega s maar liefst tussen de 5 en 7 procent. Op 19 december 2012 liet de kersverse minister van Defensie Janine Hennis- Plasschaert de bonden weten dat ze van plan was het actieve defensiepersoneel in 2013 slechts te compenseren voor de negatieve WUL-effecten boven de anderhalf procent. Het geld voor deze compensatie zou ze dat eerste jaar nog uit haar eigen begroting bij elkaar sprokkelen, maar vanaf 2014 zou de financiering moeten gebeuren Veelgestelde vragen over de WUL H Wat is het doel van de Wet Uniformering Loonbegrip? Het doel van de WUL is het aanzienlijk verminderen van de administratieve lasten van werkgevers en werknemers. De WUL schrijft voor dat bij het berekenen van iemands loonbelasting, zijn premies voor volks- en werknemersverzekeringen en zijn inkomensafhankelijke premie voor de ziektekostenverzekering hetzelfde inkomensbedrag als uitgangspunt wordt genomen. Met andere woorden: bij deze berekeningen wordt voortaan een uniform loonbegrip gebruikt. Wat is de belangrijkste administratieve lastenverlichting door de WUL? Nederland kent een verplichte ziektekostenverzekering waarvoor werknemers in de meeste gevallen zowel een nominale premie (vast bedrag) als een inkomensafhankelijke premie moeten betalen. Voor werknemers buiten Defensie is het belangrijkste gevolg van de WUL dat hun inkomensafhankelijke bijdrage komt te vervallen. Tot 1 janu- 04 maart 2013

5 uit nieuw arbeidsvoorwaardengeld (het door de werkgever beschikbaar te stellen geld voor een nieuwe defensie- CAO). Met andere woorden: in 2013 kregen defensiemedewerkers te weinig compensatie (1,5 procent loondaling was voor eigen rekening) en vanaf 2014 moesten ze zelf meebetalen aan hun compensatie. Dictaat De bonden vonden dit voorstel van de werkgever dan ook niet te verteren, maar de minister maakte duidelijk dat eerste voorstel van de minister was een kwestie van slikken of stikken het een kwestie van slikken of stikken was. Ze liet de bonden weten dat er over haar voorstel niet onderhandeld kon worden. Daarmee was er in feite sprake van een dictaat. Reden voor de Marechausseevereniging en de andere defensiebonden om zich op 21 december 2012 demonstratief terug te trekken uit het sectoroverleg. Ruim twee maanden lang kon de minister van Defensie vervolgens geen enkel besluit nemen waarvoor de instemming van de bonden wettelijk vereist is en daardoor kwam ook de reorganisatie van de krijgsmacht stil te liggen. Uiteindelijk ging de minister ari 2013 werd deze bijdrage maandelijks ingehouden op hun brutoloon en daarna door de werkgever volledig vergoed. Over die vergoeding betaalden de werknemers vervolgens loonbelasting. Deze omslachtige constructie is verdwenen. Voortaan betaalt de werkgever maandelijks rechtstreeks een premie over het loon van de werknemer aan het Zorgverzekeringsfonds. Gevolg van deze nieuwe gang van zaken is dat de Belastingdienst de loonheffing over de voormalige werkgeversvergoeding misloopt. Om dat verlies te compenseren zijn de tarieven voor de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen verhoogd met respectievelijk 3,9 en 0,05 procent. Al met al merkt de gemiddelde werknemer in zijn portemonnee relatief weinig van de invoering van de WUL. Wat zouden volgens de regering de inkomensgevolgen van de WUL zijn? De invoering van de WUL kon volgens de regering leiden tot positieve en negatieve inkomenseffecten. Vooraf werd aangekondigd dat deze niet zouden worden gecompenseerd zolang het ging om veranderingen tussen -1,5 procent en +1,5 procent. Mocht blijken dat een grote groep mensen te maken kreeg met dalingen of stijgingen van maart

6 werk en inkomen marver houdt vast aan eisen compensatie wul overstag: onder druk van de protestactie van de bonden legde ze 28 februari een nieuw voorstel op tafel, dat voorzag in een betere compensatie in 2013 en onderhandelingsruimte voor de compensatie vanaf Ze nodigde de bonden uit om op woensdag 6 maart terug te keren naar de overlegtafel om de inhoud van haar nieuwe aanbod te bespreken. Hierop zijn we ingegaan. Compensatie vanaf 2014 In het nieuwe voorstel wordt duidelijk gesteld dat de WUL-compensatie vanaf 2014 in goed overleg met de bonden moet worden geregeld. Er is dus geen sprake meer van een dictaat; voor de Marechausseevereniging een belangrijke reden om zich weer aan de overlegtafel te melden. Voor alle duidelijkheid: bij die onderhandelingen zal de AFMP vasthouden aan haar standpunt dat de inkomensachteruitgang door de WUL moet worden gecompenseerd tot binnen de bandbreedte van -1,5 en +1,5 procent en niet mag worden betaald uit arbeidsvoorwaardengeld of door te besparen op de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Wij blijven van mening dat het benodigde geld moet worden verstrekt door de minister van Financiën. Compensatie in 2013 De compensatie voor actieve militairen in 2013 is buiten de bonden om tot stand gekomen. Zo is eenzijdig besloten de werkgeversbijdrage tijdelijk niet meer op het loonstrookje te zetten als onderdeel van het loon. Het gevolg is dat actieve militairen over deze bijdrage geen loonbelasting meer hoeven te betalen. Zoals gezegd wilde de minister in eerste instantie niet verder gaan dan het compenseren van de negatieve WUL-effecten boven de anderhalf procent. Onder politieke druk heeft ze deze beperking (1,5 procent inkomensdaling sowieso voor eigen rekening) in haar voorstel van 28 februari losgelaten. Op basis van de nieuwe (tijdelijke) regeling wordt de inkomensachteruitgang van actieve militairen dit jaar beperkt tot een daling tussen 0,8 en 1,5 procent. De minister heeft voor deze regeling een meerderheid in de Tweede Kamer achter zich, dus is er politiek gezien sprake van een voldongen feit. Compensatie postactieven Voor de post-actieve collega s met een UGM-uitkering is door de wetgever een tijdelijke compensatie geregeld, maar die stelt bitter weinig voor (zie kader Veelgestelde vragen over de WUL ). Voor gepensioneerd defensiepersoneel is geen enkele compensatie geregeld, zelfs geen tijdelijke. De Marechausseevereniging is uiteraard niet van plan zich daarbij neer te leggen. Om de WUL op zijn juridische zwakke plekken te laten toetsen hebben we samen met andere defensiebonden een proefproces aangespannen tegen de Belastingdienst. Daarnaast zijn we samen met andere bonden op zoek naar andere mogelijkheden om de negatieve WUL effecten voor post-actieven te bestrijden. Vertrouwen De nalatigheid van de werkgever in de aanloop naar de invoering van de WUL en de onvrede over de manier waarop in december geprobeerd werd een WUL-compensatieregeling door te drukken, waren in feite slechts de twee druppels die de emmer deden overlopen. De Marechausseevereniging had in het overleg al meerdere keren kritisch moeten uithalen omdat de werkgever voornamelijk oog leek te hebben voor de eigen belangen en te weinig rekening hield met de belangen van haar werknemers. Een veelzeggend voorbeeld van die verstoorde balans was de gang zaken rond het AOW-gat. Daarbij werd het voorstel van de MARVER om de UGM-uitkering te laten doorlopen tot aan de AOW-datum op voorhand door Defensie van tafel geveegd, zonder dat daarvoor een inhoudelijk argument werd gegeven. Daarmee blokkeerde de werkgever het onderzoeken van mogelijk voor alle partijen bevredigende oplossingen. hun inkomen boven deze bandbreedte, dan zouden nadere maatregelen worden genomen. Waarom pakt de WUL voor actieve militairen onevenredig negatief uit? Defensie kent een eigen zorgstelsel (SZVK). Defensiepersoneel betaalt daarvoor een nominale premie (vast bedrag per maand), die via het loon wordt ingehouden. Daarnaast betaalt de werkgever een inkomensafhankelijke premie, waarover actieve militairen (net als andere werknemers) loonbelasting betalen. In principe kwam er door de invoering van de WUL geen positieve verandering in deze situatie: Defensiemedewerkers bleven hun nominale premie betalen én loonbelasting over de werkgeversbijdrage. Ze profiteerden op dat laatste punt dus niet van de invoering van de WUL, maar kregen vanaf januari 2013 wel te maken met een negatief effect daarvan: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Het gevolg was dat militairen in actieve dienst na de jaarwisseling aanzienlijk minder loon uitbetaald kregen. Een inkomensachteruitgang die varieerde van 2,8 tot 4,7 procent. Waarom pakt de WUL voor post-actieve militairen met een UGM-uitkering onevenredig negatief uit? 06 maart 2013

7 onderzoek naar herstellen vertrouwen in defensie De Marechausseevereniging is dan ook blij dat de minister het initiatief heeft genomen om te laten onderzoeken hoe het vertrouwen van de bonden in Defensie hersteld kan worden en wat er nodig is om het open en reëel overleg tussen de sociale partners gezond te houden. Dat gebeurt door een commissie onder leiding van voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Cees de Veer. Reorganisaties Net als het sectoroverleg heeft ook de reorganisatie van de krijgsmacht ruim twee maanden stilgelegen. De minister heeft de bonden laten weten dat ze maatregelen wil treffen voor bijvoorbeeld de collega s die op 21 december 2012, de dag dat het sectoroverleg tot stilstand kwam, vanuit een zogenaamde zwevende positie of een herplaatsingstraject op zoek waren naar een nieuwe functie. Minister Hennis-Plasschaert heeft voorgesteld voor deze collega s de relevante rechtspositionele termijnen te bevriezen voor de duur van de opschorting van het overleg. Daardoor behouden ze dezelfde kansen als voorheen en worden ze niet benadeeld door de gevolgen van de WUL-discussie. Verder is met de minister afgesproken dat voorstel verder te laten bespreken door de specialisten van Defensie en de bonden in de landelijke werkgroep reorganisaties. Uit dienst getreden militairen met een UGM-uitkering betalen voor hun ziektekostenverzekering een inkomensafhankelijke zorgpremie. Los van de komst van de WUL is deze premie sinds 1 januari 2013 verhoogd van 5 naar 5,65 procent. De werkgever vergoedt dit bedrag volledig door het uitbetalen van een zogenaamde zorgcompensatie, waarover post-actieve UGM-collega s vervolgens loonbelasting betalen. In die situatie is door de invoering van de WUL geen positieve verandering gekomen. Wel hebben ze sinds januari 2013 te maken gekregen met een negatief effect van de invoering van de WUL: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Dit heeft ertoe geleid dat ze sinds begin dit jaar netto aanzienlijk minder van hun UGMuitkering overhouden. Een inkomensachteruitgang die volgens het ABP varieert van 1,5 tot 3 procent. Waarom pakt de WUL voor gepensioneerde militairen onevenredig negatief uit? Gepensioneerde collega s betalen de premie voor hun ziektekostenverzekering helemaal zelf in de vorm van een percentage over hun pensioenuitkering. Die premie wordt niet vergoed door de werkgever en dus profiteren ze niet van een belangrijk positief effect van de komst van de WUL: het maart

8 werk en inkomen Pensioennieuws Korting ABP- pensioen Alle militairen hebben in februari een brief van het ABP ontvangen, waarin werd aangekondigd dat op 1 april 2013 het tot en met 31 december 2012 opgebouwde pensioen met 0,5 procent wordt verlaagd. Wat dat precies voor u betekent, wordt in maart berekend en kunt u vanaf 1 april zien op Mijn ABP. Niet iedereen zal door deze maatregel een lager pensioen krijgen. Zo zal de korting niet worden doorgevoerd bij gepensioneerde militairen die vóór 1 juni 2001 met pensioen zijn gegaan. Dat is het gevolg van de toenmalige afspraken van de bonden met Defensie in verband met de overgang naar het ABP. Collega s die later met pensioen zijn gegaan worden niet gekort over het pensioendeel van vóór 1 juni 2001, slechts over het deel vanaf die datum. Consequenties AOW-gat Vanaf dit jaar wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd naar 67 jaar, om te beginnen in 2013 met een maand. Daardoor kunt u te maken krijgen met een AOW-gat: u krijgt dan na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar enige tijd nog geen AOW-uitkering. Dat is op zich al vervelend genoeg, maar er zitten nog meer nadelen aan deze situatie. Uw ABP-pensioen bijvoorbeeld valt in die situatie ook nog eens netto lager uit dan u had verwacht. Totdat u de AOWleeftijd bereikt wordt over dat pensioen namelijk nog 17,9 procent AOW-premie ingehouden. Het overzicht van het ABP speelt daar (nog) niet op in en geeft dus nog het bedrag zonder de aftrek van de nog te betalen premie (in 2013 dus één maand). De AOW-premie van 17,9 procent wordt ook geheven als men bijvoorbeeld vanaf 65 jaar een lijfrentepolis laat uitbetalen. Gebeurt dat vóór de AOW-begindatum, dan is dat prima. Zo niet, dan kan het nadelig uitvallen. Wij adviseren dan ook om bij uw financieel adviseur of de instantie waar de polis is afgesloten navraag te doen of het mogelijk is de lijfrentepolis pas te laten uitbetalen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Kamervragen UGM-uitkering Op 27 februari hebben de AFMP, de MARVER en Abvakabo de Tweede Kamer een gezamenlijke brief gestuurd over het AOW-gat. Daarin lieten de bonden hun ongenoegen blijken over een eerdere brief van minister Hennis- Plasschaert aan het parlement, waarin ze de einddatum van de UGM-uitkering 45 kamervragen door brief marver ineens koppelde aan de beginleeftijd van het ABP-pensioen en niet langer aan de beginleeftijd van de AOW. Mede dankzij deze brief kreeg de bewindsvrouw maar liefst 45 Kamervragen over dit onderwerp op haar bordje. Een daarvan was de AFMP uit het hart gegrepen: Op 3 november 2010 stelde u dat de UGM-uitkering een werkgeversvoorziening is in de vorm van een overbruggingsuitkering tussen het ontslagmoment en het bereiken van de AOW-leeftijd. Heeft er sinds 3 november 2010 een wijziging in de regelgeving plaatsgevonden waardoor het einde van de UGM-uitkering niet de AOW-leeftijd, maar de pensioenleeftijd is geworden? Zo ja, is dit gebeurd in overleg met de Centrales van Overheidspersoneel? Zo niet, betreft de UGM-uitkering nu een uitkering tot aan de pensioenleeftijd of tot aan de AOW-leeftijd? Alle gestelde Kamervragen vindt u op de website onder de menuknop Pensioendossier. Daar vindt u te zijner tijd ook de antwoorden van de minister. belastingvoordeel voor werknemers doordat de werkgever de vergoeding voor verplichte zorgpremies rechtstreeks afdraagt aan het Zorgverzekeringsfonds. De zorgpremie die gepensioneerde militairen moeten betalen was tot voor kort vijf procent en is met ingang van 1 januari 2013 verhoogd naar 5,65 procent. Deze verhoging staat op zich los van de invoering van de WUL, maar valt wel samen met een negatief effect daarvan: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Al met al houden gepensioneerde militairen sinds begin dit jaar netto aanzienlijk minder van hun pensioenuitkering over. Een inkomensachteruitgang die volgens het ABP varieert van 5 tot 7 procent. Worden post-actieve militairen gecompenseerd voor de negatieve inkomenseffecten van de WUL? Post-actieve militairen met een UGW-uitkering krijgen de komende drie jaar (2013, 2014, 2015) een tegemoetkoming in de vorm van een heffingskorting van maximaal 182 in 2013, 121 in 2014 en 61 in Drie druppels op een gloeiende plaat. Voor de gepensioneerden is tot op heden nog geen enkele compensatie geregeld, zelfs geen tijdelijke. De Marechausseevereniging legt zich daar uiteraard niet bij neer. 08 maart 2013

9 Exclusief voor MARVER-leden! Stoere aanbieding Leden van de MARVER kunnen vanaf deze maand voordelig denimkleding kopen bij topmerk G-Star. Bij aanschaf online kunnen de exclusieve kortingen oplopen tot 45 procent, bij aanschaf in de outlinewinkels tot wel 90 procent! G-Star is een Nederlands bedrijf en hét moderne denimmerk van nu. Bij deze fabrikant ligt de nadruk op innovatie en vakmanschap op denimgebied, vandaar haar filosofie: Just the product alleen het product. De unieke kijk van G-Star op constructie en ontwerp gaat overigens veel verder dan alleen denim. Ze vormt ook het uitgangspunt voor het maken van schoenen, accessoires en andere garderobe-onderdelen. De MARVER biedt haar leden in samenwerking met G-Star de exclusieve mogelijkheid om voordelig G-Star restvoorraden, samples en b-kwaliteiten aan te schaffen in alle outletwinkels in Nijmegen, Amsterdam en Spijkenisse. Dat kan door online shoppen (met kortingen tot 45 procent) en door naar de winkels zelf te gaan (kortingen tot wel 90 procent).»let op: je krijgt alleen toegang tot de outletwinkels met een geldige MARVERledenpas. Bij online aankopen wordt naar je lidmaatschapsnummer gevraagd. Vraag vandaag nog een exclusieve lidmaatschapskaart aan op www. outletmembership.g-star.com. Dat kost vijf euro, maar daar staat tegenover dat je bij inschrijving een kortingsbon van dezelfde waarde krijgt. In feite is het aanvragen dus GRATIS! Bij het inschrijven moet je gebruikmaken van de bedrijfsnaam MARVER en het wachtwoord NLD1037. Check voor meer informatie onderstaande advertentie. exclusief lidmaatschap g-star raw factory outlet U bent uitgenodigd om lid te worden van GSFO, de exclusieve G-Star RAW Factory Outlet. GSFO verleent alleen toegang aan outlet membercard houders. Als member kunt u online shoppen op GSFO. com of een van onze winkels bezoeken. De eenmalige kosten voor de member card bedraagt 5. In ruil daarvoor ontvangt u een kortingsvoucher ter waarde van 5. Online registratie Bedrijfsnaam: MarVer wachtwoord: NlD1037 AMSTERDAM SPIJKENISSE NIJMEGEN gsfo.com ALLEEN LEDEN GRATIS VERZENDING BIJ MEER DAN 150 BINNEN 14 DAGEN GRATIS RETOUR maart

10 werk en inkomen Tekst alex groothedde Foto: Peter Roek Doe mee aan onderzoek over onrechtvaardigheid We roepen onze leden op om mee te werken aan een onderzoek naar de vraag hoe militairen omgaan met onrechtvaardigheden die ze ervaren bij de uitoefening van hun beroep. De afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam voert dit onderzoek uit in samenwerking met de MARVER, AFMP en ACOM. Waarom tekent de ene militair bezwaar aan tegen een beslissing en roept hij of zij de hulp in van de vakbond, en besluit de andere militair om niets te doen en stilletjes zijn of haar lot te ondergaan? En: waarom kiest de ene militair om de krijgsmacht te verlaten en blijft de ander? Het zijn vragen die promovendus Igor Petrovic en zijn promotoren prof. dr. Bert Klandermans en dr. Jacquelien van Stekelenburg bewogen een meerjarig onderzoek op te zetten. Daarin wordt - naast ervaren onrechtvaardigheid - ook bekeken wat het effect is van deze ervaren onrechtvaardigheid op de bereidheid om offers te brengen. Dat zijn natuurlijk ook voor de MARVER interessante vragen, vandaar dat wij dit onderzoek van harte ondersteunen en onze leden oproepen om hieraan mee te doen. Ergernissen Petrovic gaat ervan uit dat militairen, net als andere Nederlanders, bepaalde ergernissen hebben en onrechtvaardigheid ervaren tijdens de uitoefening van hun beroep. Denk bijvoorbeeld aan de reorganisatie en de problemen die daarmee gepaard gaan, of aan dagelijkse situaties op de werkvloer die ergernissen veroorzaken. Gewone Nederlanders hebben best veel mogelijkheden om collectief tegen onrechtvaardigheid op te treden, bij militairen ligt dat, zoals 10 maart 2013

11 De Mars voor Waardering in Den Haag op 25 mei 2011 was de directe aanleiding voor het onderzoek. Onderzoeker Igor Petrovic: Het is interessant om te kijken wat militairen als onrechtvaardig ervaren en wat er aan gedaan wordt. bij jullie leden wel bekend is, toch net anders. Ze mogen bijvoorbeeld niet staken en er wordt van ze verwacht dat ze orders opvolgen. Binnen die omgeving is het interessant om te kijken wat militairen als onrechtvaardig ervaren en wat er aan gedaan wordt. Spanningsveld Petrovic en zijn promotoren maken deel uit van de onderzoeksgroep Social Conflict and Change (SCC) van de afdeling sociologie van de Vrije Universiteit. Deze groep doet veel onderzoek naar verschillende vormen van collectieve actie als reactie op gebeurtenissen die individuen en groepen onrechtvaardig vinden. Zo bestuderen ze al jarenlang de arbeidstevredenheid onder de Nederlandse werknemers en de ontwikkelingen rondom de Nederlandse Interviews Petrovic: Veel groepen in de samenleving roeren zich, omdat veel rechten die normaal en vanzelfsprekend waren, de afgelopen twee jaar zijn verdwenen als gevolg van de bezuinigingen. Veel mensen lijken zich druk te maken over het verlies van hun baan, of omdat ze denken minder te gaan verdienen, maar hoe zit dat bij het defensiepersoneel? Petrovic heeft vanaf februari jl. leden uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. Dat gebeurt in de vorm van individuele interviews en groepsgesprekken. De bedoeling is erachter te komen wat er op dit moment onder de mensen leeft en wat de relevante vraagstukken zijn. Op basis daarvan stelt hij een vragenlijst samen die de komende drie jaar uitgezet wordt. Wij willen de vragen herhalen, zodat we de ook ontwikkelingen op langere termijn worden onderzocht vakbonden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar demonstraties die plaats vinden in Nederland en verschillende andere landen. De Mars voor Waardering in Den Haag op 25 mei 2011 was de directe aanleiding voor het onderzoek. Igor Petrovic: Onze onderzoeksgroep Social Conflict and Change doet breed onderzoek naar diverse vormen van protest in Nederland en andere landen. Een militaire manifestatie zoals die in 2011 maken we niet vaak mee zelfs onze ervaren onderzoeker vonden de Mars bijzonder. Dit omdat - overeenkomstig de militaire ethiek - militairen zich niet publiekelijk uitspreken tegen de politiek. Toch kwamen veel militairen op de manifestatie af. Dat is een interessant spanningsveld. Voor ons was het één van de drijfveren om contact op te nemen met de vakbond. ontwikkelingen binnen Defensie kunnen blijven volgen, ook omdat we sommige effecten aldus Petrovic, alleen door de jaren heen kunnen bekijken. De eerste keer dat de vragen worden gesteld is in het tweede kwartaal van van 2013, en vervolgens in het voorjaar van 2014 en De drie bonden zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten. Er hoeft niet te worden gewacht op de voltooiing van het onderzoek; de onderzoeker verwacht de eerste resultaten deze zomer naar buiten te kunnen brengen. Positie Nederlandse militair Het doel van dit onderzoek is om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een goede indruk te krijgen van wat er op dit moment speelt binnen de krijgsmacht. Door licht te werpen op zowel de sterke als zwakke kanten van Spoor je collega s aan Foto: Alex Groothedde»Omstreeks mei/juni zullen de MARVER, de AFMP en de ACOM hun leden per mail vragen om deel te nemen aan het onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. Ook wordt dan gevraagd om collega s die niet lid zijn van een vakbond, aan te sporen de vragenlijst in te vullen. Uiteraard garanderen de vakbonden en de onderzoeker dat de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Iedereen die vragen heeft of meer wil weten over het onderzoek kan contact opnemen met Igor Petrovic de arbeidspositie van de Nederlandse militairen worden de drie bonden die het onderzoek begeleiden ook de ondersteund in hun rol als belangbehartiger van zowel individuele als collectieve belangen. Ook andere militaire bonden kunnen voordeel halen uit de resultaten. Op deze wijze hoopt de onderzoeker een bijdrage te kunnen leveren aan de betere positie van de Nederlandse militair. maart

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014 Marechaussee vereniging juli 03 2014 Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI 2014 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI 03 2015 ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MEER MAATWERK NODIG VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? STEL HET ABP IN GEBREKE! TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Aan het lijntje Het was het

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 02 MAART 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIEBONDEN Samen in actie voor een beter CAO-aanbod NIEUW WERKPAK

Nadere informatie

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog?

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? 07 november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Alweer doofpotaffaire en gebagatelliseer

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie

juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie 04 juni 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Partner uit buitenland? Check de blacklist oplinie 01 @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensiebesluiten: traag als een

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE februari 2014 nummer 1 BULLETIN INHOUD 2 3 6 7 9 10 11 12 16 4 8 13 14 14 Column duo-voorzitter Terugblik arbeidsvoorwaardenoverleg 2013 AOW-gat procedure voor rechtbank

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5-2015 Adviesraad overheid wil fors meer geld voor Defensie Reservisten als flexibele schil om krijgsmachtonderdelen Registratie blootstelling aan Chroom-6 nu door

Nadere informatie