Compendium vennootschapsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compendium vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / VII Overige te raadplegen literatuur / IX 1 Inleiding /1 1.1 Vennootschapsbelasting /1 1.2 Klassieke stelsel /1 1.3 Ontwikkelingen binnen Nederland / Ontwikkelingen binnen de Europese Unie / Rechtsgrond / 8 2 Subjectieve belastingplicht / Inleiding / Vestigingsplaats als aangrijpingspunt voor de belastingplicht / Binnenlands belastingplichtige lichamen / Inleiding; fictie van art. 2 lid 5 Wet VPB 1969 / Onbeperkt belastingplichtige lichamen / NV's en BV's / Open commanditaire vennootschappen / Andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal; vreemdrechtelijke rechtsvormen / Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag / Onderlinge waarborgmaatschappijen e.a. / Woningcorporaties / Fondsen voor gemene rekening / Beperkt belastingplichtige lichamen / Verenigingen, stichtingen en andere niet-publiekrechtelijke rechtspersonen / Overheidsbedrijven / Buitenlands belastingplichtige lichamen / Inleiding / Verenigingen en andere rechtspersonen / 29 XI

3 Open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen / 29 Doelvermogens / 30 Nieuwe belastingplichtigen / 30 Inleiding / 30 Europees Economisch Samenwerkings Verband / 30 Europese naamloze vennootschap / 31 Europese coöperatieve vennootschap / 32 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid / 33 Vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming / 34 Subjectieve vrijstellingen / 34 Inleiding / 34 Vrijstellingen van art. 5 Wet VPB 1969 / 35 Natuurschoonwetlichamen / 35 Pensioen- en VUT-fondsen / 36 Instellingen van weldadigheid of van algemeen nut / 36 Landbouwbedrijven en schade- en uitvaartverzekeraars / 37 Ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeraars / 37 Bedrijfsverenigingen / 37 Openbare leeszalen en bibliotheken / 38 Vrijstellingen van art. 6 Wet VPB 1969 / 38 Lichamen van algemeen maatschappelijk belang / 38 Lichamen van sociaal belang / 39 Objectieve belastingplicht / 41 Inleiding / 41 Uitgangspunt winstbepaling zelfstandige entiteiten / 42 Het fiscale kapitaalbegrip / 44 Algemeen / 44 Informeel kapitaal / 45 In de vermogenssfeer / 46 In de kostensfeer / 46 Winstbegrip / 48 Algemeen / 48 'Gezamenlijke voordelen, onder welke naam en welke vorm ook' / 48 Boekjaar / 49 Functionele valuta / 49 Twee winstbegrippen / 50 Het totaalwinstbegrip / 50 Toerekening aan jaren door middel van goed koopmansgebruik (jaarwinst) / 51 Totaalwinst / 52 Euro=eurostelsel / 52 Berekening totaalwinst; vermogensvergelijking / 52 XII

4 3.5.3 Gemiste voordelen, de redelijk denkend ondernemer en gemengde kosten / Objectieve vrijstellingen / Vijf vrijstellingen in de Wet VPB 1969 / Kwijtscheldingswinstvrijstelling / De systematiek van art. 9 en 10 Wet VPB 1969 / Jaarwinstbepaling / Algemeen / Goed koopmansgebruik en bestendige gedragslijn / Balanscontinuïteit / De beginselen van goed koopmansgebruik / Realisatiebeginsel / Voorzichtigheidsbeginsel / Eenvoudsbeginsel / Stelselwijziging / Al dan niet verplichte stelselwijziging en incidenteel fiscaal voordeel / Foutenleer / Toestand op balansdatum / De fiscale balans / Waarderingsmethoden / Vorderingen / Voorraden / Onderhanden werk / Bedrijfsmiddelen / Het begrip 'bedrijfsmiddel' / Waardering van bedrijfsmiddelen en afschrijvingen / Investeringsaftrek / Deelnemingen / Schulden, voorzieningen en pensioenverplichtingen / Fiscale reserves / Algemeen / Kostenegalisatiereserve / Herinvesteringsreserve / Herbestedingsreserve voor lichamen van algemeen maatschappelijk of sociaal belang / Eindafrekening / Algemeen / Verplaatsing vestigingsplaats uit Nederland / Algemene eindafrekening; vangnetbepaling / 80 4 Objectieve belastingplicht; aanvullende bepalingen / Inleiding / Dooruitdelingsfaciliteit dividendbelasting, 'at arm's length'-beginsel en doorstroomlichamen / Vermindering dividendbelasting / 82 XIII

5 4.2.2 'At arm's length'-beginsel / Niet-aftrekbare renten en royalty's van doorstroomlichamen / Kapitaalverkeer tussen aandeelhouders) en lichaam / Algemeen / De aftrekmogelijkheden van art. 9 Wet VPB 1969 / Winstaandelen ten behoeve van het personeel / Winstaandelen ter zake van overgenomen concessies, octrooien, enz. / Winstdelingen voor de verzekeringnemers bij een verzekeringsmaatschappij / Oprichtingskosten en kosten in verband met wijziging van het kapitaal / Winstaandelen die toekomen aan coöperaties en beherende vennoten van open commanditaire vennootschappen / Een redelijke rente over het eigen vermogen / De coöperatie en coöperatieve vereniging / Bijzondere aftrekposten voor lichamen van algemeen maatschappelijk belang / Niet-aftrekbare uitgaven van art. 10 Wet VPB 1969 / Algemeen / Winstuitdelingen / Belastingen / Gebruikelijk loon / Werkruimte directeur-aandeelhouder / Uitgereikte aandelen en toegekende (werknemers)opties / Winstbepaling woningcorporaties / Wederverkoop van ter tijdelijke belegging ingekochte aandelen / Commissarisbeloning / Giften / Algemeen / Afbakening zakelijke giften / Aftrekbaarheid niet-zakelijke giften / Afgezonderd particulier vermogen /104 5 Eigen vermogen versus vreemd vermogen; renteaftrek / Inleiding / Herkwalifïcatie van geldleningen in kapitaal / Verschillende behandeling van kapitaal en geldleningen in de Wet VPB 1969 / Jurisprudentie Hoge Raad; schijnlening, deelnemerschapslening en bodemloze put / De schijnlening nader beschouwd; 'onzakelijke lening' / De deelnemerschapslening nader beschouwd / De bodemlozeputlening nader beschouwd / Renteloze en laagrentende geldleningen met een onbeperkte looptijd of een looptijd van langer dan tien jaar /118 XIV

6 5.3.1 Algemeen; korte historie / Ratio van art. 10b Wet VPB 1969 / Winstdrainage / Algemeen / Grondfiguren van de winstdrainage / Voorgeschiedenis; fraus legis en jurisprudentie Hoge Raad / Wettelijke reparatie in art. 10a Wet VPB 1969 / Plaatsing in wettelijke systematiek; fraus legis? / Enkele algemene aspecten van art. 10a Wet VPB 1969 / De 'besmette transacties' van art. 10a Wet VPB 1969 / Alleen specifieke rechtshandelingen / Winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal en kapitaalstorting / De interne verhanging en externe acquisitie / Andere situaties waarin art. 10a Wet VPB 1969 van toepassing is / Het tegenbewijs; zakelijkheidstoets en compenserende heffing / Samenloop met fiscale eenheid en juridische splitsing en fusie / Begrippen 'verbonden lichaam' en 'verbonden natuurlijk persoon' / Thin capitalisation / Algemeen / Korte historie / 'Thin capitalisation'-maatregel van art. lod Wet VPB 1969 / Inpassing in het systeem / Groepsbegrip (art. 2:24b BW) / Vaste ratio en concernratio / Plafondbepaiing / Definitie begrippen 'vreemd vermogen' en 'eigen vermogen' / 'Thin cap'-regels raken schuldeiser niet / Deelnemingsvrijstelling / Inleiding; ne-bis-in-idembeginsel / Het begrip 'deelneming' / Algemeen / Het omvangscriterium / Ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal / Soort aandelen, certificaten en opties op aandelen / Lidmaatschapsrechten van coöperaties en commanditaire participaties in open CVs / Samenhang met bijzondere regimes van de vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling / De beleggingsdeelneming / Vereisten / Fictieve beleggingen / Kwalificerende beleggingsdeelnemingen / Reële-heffingstoets / Bezittingentoets / Jaarlijkse herwaarderingsverplichting /175 XV

7 De deelnemingsverrekening / Meesleep- en meetrekregeling; aflopende deelneming / Meesleepregeling; winstbewijzen en deelnemerschapsleningen / Meetrekregeling; aandelen, winstbewijzen en deelnemerschapsleningen / Aflopende deelneming / Sfeerovergang; compartimenteringsleer / De vrijgestelde voordelen / Voordelen 'uit hoofde van' de deelneming / Het algebraïsche begrip 'voordelen' / 'Alle voordelen'; zowel dividenden als verkoopresultaten / Dividenduitkeringen / Verkapt of vermomd dividend / Meegekocht dividend / Winstbonus- en agiobonusaandelen en claims / Kosten verband houdend met de deelneming / Andere voordelen uit hoofde van de deelneming / Voordelen uit opties op aandelen / Voordelen uit 'earn-out'-regelingen en balansgaranties / Voordelen uit zogenoemde deelnemerschapsleningen / Valutakoersresultaten / Voordelen uit valuta-afdekkingsinstrumenten / Omzetting afgewaardeerde vorderingen in aandelenkapitaal en aanverwante rechtsfiguren / Vorderingen versus deelnemingen / Korte historie / Huidige regime van art. 13ba Wet VPB 1969 / Algemeen / Relevante rechtshandelingen / Opwaarderingsreserve / Vervreemding van de schuldvordering en aanverwante figuren / Samenloop met Iiquidatieverliesregeling / Omzetting van een verlieslijdende vaste inrichting in een deelneming / Onderscheid vaste inrichting en deelneming in het buitenland / Incorporatie van verlieslijdende vaste inrichting in een deelneming / Hoofdsysteem van art. 13c Wet VPB 1969 / Antimisbruikbepalingen / Samenloop met Iiquidatieverliesregeling / De Iiquidatieverliesregeling / Inleiding / Achtergrond van de Iiquidatieverliesregeling / Voorwaarden voor een liquidatieverlies / Omvang van het liquidatieverlies / Voor de deelneming opgeofferde bedrag / 214 XVI

8 Totaal van de liquidatie-uitkeringen / Het tijdstip van verliesneming / Liquidatie tussenhoudstervennootschap / Aandelenfusie, splitsing en juridische fusie / Fusies en splitsingen / Inleiding / Aandelenfusie / Algemeen / Voor de faciliteit kwalificerende aandelenfusie / Voorwaarden voor toepassing van de faciliteit / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Inhoud van de faciliteit; doorschuiving fiscale boekwaarde / Bedrijfsfusie / Algemeen / Tegenprestatie en belastinglatentie / Voorwaarden voor toepassing van de faciliteit / Materiële onderneming / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Relatie met Iiquidatieverliesregeling / Tijdstip van overdracht; terugwerkende kracht / Bedrijfsfusiefaciliteit van rechtswege; voorwaarden en indeplaatstreding / Bedrijfsfusiefaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde 1: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Overdragende vennootschap bezit aandelen in overnemende vennootschap / Voorwaarde 4: Overdragende vennootschap houdt art. 13c-deelneming in overnemende vennootschap / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Deelnemingsvrijstelling na bedrijfsfusie / Voorwaarde 7: Overdragende rechtspersoon is stichting of vereniging / Voorwaarde 8: Overnemende vennootschap is in buitenland gevestigd / Juridische splitsing / Algemeen / Splitsing met fiscale afrekening / Spiitsingsfaciliteit van rechtswege / Indeplaatstreding; doorschuif fiscale boekwaarden / Voorwaarden / 250 XVII

9 Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Relatie met Iiquidatieverliesregeling / Splitsingsfaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde la: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde lb: Vorderingen op verbonden lichamen / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Afsplitsende rechtspersoon bezit aandelen in verkrijgende rechtspersoon / Voorwaarde 4: Afsplitsende rechtspersoon houdt art. 13c-deelneming in verkrijgende rechtspersoon / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Deelnemingsvrijstelling na afsplitsing / Voorwaarde 7: Afsplitsende rechtspersoon is stichting of vereniging / Voorwaarde 8: Verkrijgende rechtspersoon is buiten Nederland gevestigd / Fiscale positie aandeelhouders splitsende rechtspersonen / Aandeelhouder verdwijnende vennootschap / Aandeelhouder verkrijgende vennootschap / Juridische fusie / Algemeen / Fusie met fiscale afrekening / Fusiefaciliteit van rechtswege / Indeplaatstreding; doorschuif fiscale boekwaarden / Voorwaarden / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Fusiefaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde 1: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Fuserende rechtspersoon bezit aandelen in andere fuserende rechtspersoon / Voorwaarde 4: Fuserende rechtspersoon houdt art. 13c-deelneming in andere fuserende rechtspersoon / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Verkrijgende rechtspersoon is buiten Nederland gevestigd / Fiscale positie aandeelhouders fuserende rechtspersonen / Aandeelhouder verdwijnende vennootschap / Aandeelhouder verkrijgende vennootschap / 280 XVIII

10 8 Geruisloze terugkeer uit de BV / Inleiding / Terugkeerfaciliteiten in de fiscale wetgeving / In vogelvlucht / Omzetting meervoudige VPB- en AB-claim in enkelvoudige IB-claim / Doorschuiving fiscale boekwaarden / AB-claim vóór de terugkeer wijkt af van IB-claim na de terugkeer / Terugkeerreserve / Faciliteiten alleen op verzoek / Eisen gesteld aan de terugkeerfaciliteit / Voortzettingseis en rechtsvorm na de terugkeer / Aandeelhouderseis / Ontbindingseis / Ondernemingsvermogenseis / Toegestane lichamen / NV of BV of vergelijkbare buitenlandse lichamen / In Nederland gevestigd of vaste inrichting in Nederland / Gevolgen voor compensabele verliezen / Algemeen / Verplichte herwaardering activa en passiva / Verhoging boekwaarde en fiscale reserves / Na de terugkeer resterende compensabele verliezen / Waardebepaling aandelen en onderneming / Positieve of negatieve terugkeerreserve / Nadere voorwaarden / Algemeen / Schulden en vreemd vermogen / Lijfrente- en pensioenverplichtingen / Vordering en schulden russen BV en voortzetters / Gevolgen voor de voortzettende aandeelhouders in de inkomstenbelasting / Enkele tijdsbepalingen / Het overgangstijdstip / Terugwerkende kracht / Verzoek tot toepassing van de faciliteit / Fiscale eenheid / Inleiding / Karakter van de fiscale eenheid / Voor- en nadelen van de fiscale eenheid / Vereisten voor het aangaan van een fiscale eenheid / Op verzoek; beperkte terugwerkende kracht van maximaal drie maanden / Bezitsvereiste van ten minste 95% / Middellijk aandelenbezit en verschillende soorten aandelen / 309 XIX

11 Economische en juridische eigendom / Samenvallende boekjaren / Dezelfde winstbepalingen bij moeder- en dochtermaatschappij / Vestigingsplaatseisen voor de moeder- en dochtermaatschappij / Kwalificerende rechtsvorm / Geen voorraadaandelen / Einde van de fiscale eenheid / Gevallen waarin de fiscale eenheid eindigt / Voeging en ontvoeging in hetzelfde boekjaar / De gevolgen bij voeging in een fiscale eenheid / Waardesprong als gevolg van de voeging in een fiscale eenheid / Dochtermaatschappij sluit boekjaar af / Door de dochtermaatschappij te volgen gedragslijn / Entreeheffingen van art. 15ab Wet VPB 1969 / Herwaardering van aandelen in de dochtermaatschappij / Verrekening van op het voegingstijdstip aanwezige latente liquidatieverliezen / Onderlinge vordering/schuldverhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappij / Samenloop met de innovatiebox / Belastingheffing tijdens het bestaan van een fiscale eenheid / Gevolgen van het gevoegd zijn in een fiscale eenheid / Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling / Voorkoming van buitenlandse winstbelasting / Verbreking van de fiscale eenheid / Aanvang nieuw boekjaar voor dochtermaatschappij / Fiscale indeplaatstreding / Gevolgen voor herinvesteringsreserve / Waardering van de deelneming en bepaling van het opgeofferde bedrag / Onderlinge vordering/schuldverhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappij / Ontvoeging in het zicht van liquidatie / Oneigenlijk gebruik in relatie tot art. 13d Wet VPB 1969 / Samenloop met de innovatiebox / Vertekening van verliezen van vóór en na de fiscale eenheid / Verrekening van verliezen van vóór het voegingstijdstip (voorvoegingsverliezen) / Verrekening van voorvoegingsverliezen met nieuw opgerichte dochtermaatschappij / Fictieve winstsplitsing / Transacties binnen de fiscale eenheid / Verliesverrekening over het ontvoegingstijdstip / Verrekening van voorvoegingsresultaten / Verrekening van fiscale-eenheidsresultaten / 345 XX

12 9.9.3 Toepassing van de inhaalregeling, doorschuifregeling en stallingsregeling van vóór en na de fiscale eenheid / Antimisbruikbepaling ter zake van binnen de fiscale eenheid overgedragen vermogensbestanddelen / Algemeen / Voorwaarden voor toepassing van art. 15ai Wet VPB 1969 / De besmette transactie / Beëindiging van de fiscale eenheid / Sanctietermijnen / Inhoud van de sanctie van art. 15ai Wet VPB 1969 / Bijzondere regels in relatie tot de herinvesteringsreserve / Fiscale eenheid met een buitenlands belastingplichtige / Fiscale eenheid met een buitenlandse dochtermaatschappij / Fiscale eenheid met een buitenlandse moedermaatschappij / Enkele aanvullende regels in de Invorderingswet 1990 / Verrekening van belastingschulden met belastingvorderingen / Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld / Nederlands inkomen bij buitenlands belastingplichtigen / Inleiding / Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting / Algemeen / Methoden ter voorkoming van dubbele belasting / Verdragswoonplaats / Diverse inkomensbestanddelen / Het Nederlands inkomen / Algemeen / Belastbaar Nederlandse bedrag / Winst uit onderneming / Algemeen / Begrip 'vaste inrichting' / Begrip 'vaste vertegenwoordiger' / Bepaling omvang winst uit onderneming / Ander Nederlands inkomen / Inkomen uit aanmerkelijk belang / Algemeen / Definitie 'aanmerkelijk belang' / Vervoersondernemingen / Verliesverrekening / Achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening / De termijnen / Enkele formele regels / Beperking verliesverrekening voor houdster- en financieringsüchamen / Inleiding; het Bosal-arrest van het HvJ EG / 378 XXI

13 Kwalificatie als houdster- of financieringslichaam / De beperking van de verliesverrekening / De handel in verlieslichamen / Algemeen; het fenomeen van de handel in verrekenbare verliezen / Korte historie; art. 20 lid 5 (oud) Wet VPB 1969 / Art. 20a Wet VPB 1969 / Aandeelhouderstoets; wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam / Werkzaamhedentoets; beleggingstoets en inkrimpingstoets / Overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 / Tarief en wijze van heffing / Algemeen vennootschapsbelastingtarief van 25,5% / Nihiltarief voor fiscale beleggingsinstellingen / Extra heffingen bovenop het algemene vennootschapsbelastingtarief / Wijze van heffing / Vertekening van voorheffingen / Bijzondere regelingen / Inleiding / Innovatiebox / Inleiding / Bijzonder tarief van 5% / Voorwaarden / Voorbeelden / Handel in herinvesteringsreservelichamen / Algemeen; wat is het misbruik? / De regeling van art. 12a Wet VPB 1969 / Aandeelhouderstoets / Beleggingstoets / Antimisbruikmaatregel / Bijzondere regimes voor vrijgestelde en fiscale beleggingsinstellingen / Inleiding / Het vrijgestelde beleggingsinstellingenregime (VBI-regime) / Achtergrond van een nieuw deluxe beleggingsinstellingenregime / Het nieuwe VBI-regime in kort bestek; subjectieve vrijstelling / Voorwaarden voor het nieuwe VBI-regime / Aanpalende regels in de vennootschaps- en inkomstenbelasting / Het fiscale-beleggingsinstellingenregime (FBI-regime) / Achtergrond van het fiscale-beleggingsinstellingenregime / De kern van het bijzondere regime; 0%-tarief en doorstootverplichting / Voorwaarden voor statusverkrijging / Voor uitdeling beschikbare winst; herbeleggings- en afrondingsreserve / 418 XXII

14 Statusovergangen / Omzetting van rechtspersonen / Inleiding / Afrekeningsficties in art. 28a Wet VPB 1969 / Bijzonder regime voor verzekeringsondernemingen / Inleiding / Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars / Aanvullende regels; premiereserve / Egalisatie- en calamiteitenreserve / 423 Trefwoordenregister / 425 XXIII

Compendium van de vennootschapsbelasting

Compendium van de vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis drs. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium van de vennootschapsbelasting Zevende druk Deventer 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Prof.dr. J.N. Bouwman Twaalfde druk Sdu Uitgevers Den Haag Voorwoord bij de twaalfde druk / V Lijst van gebruikte afkortingen / XXIX 1 De vennootschapsbelasting in

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Deelnemings vrij stelling

Deelnemings vrij stelling Deelnemings vrij stelling prof.mr.dr. P.G.H. Aïbert Sdu Uitgevers Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord / Inleiding / Opzet van het boek / 5 1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet Vpb 1969 /

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap op 5 november 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige en genuanceerde

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V XXVII HOOFDSTUK 1 1.1 1.2 Reikwijdte Opbouw

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr.

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit juridische fusie Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M) Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk?

De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk? De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk? mr. R.R. van der Heide 1 1. Inleiding Een internationaal concern is geen statische groep vennootschappen, maar vormt een dynamisch

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE Elsevier VPB Almanak 2012 behandelt de vennootschapsbelasting aan de hand van de vragen voor de aangifte 2011 (boekjaar 2011/2012). De Almanak is een betrouwbare

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3137 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2011

Belastingrecht MBA 2011 Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3 inhoud 1 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................ 3 1 BTW.......................................................... 17 1.1 Introductie in het BTW-stelsel.....................................

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2013

Belastingrecht voor het ho 2013 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3135 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3138 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19068 9 juli 2014 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn MR. DRS. P.H.M. SIMONIS / DRS. M.BAKKER De fiscale gevolgen van juridische fusie en splitsing DOSSIER Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn inzake vennootschapsrecht in het Nederlandse BW ingevoerd.

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

1 Btw... 17. Voorwoord... 3

1 Btw... 17. Voorwoord... 3 inhoud Voorwoord... 3 1 Btw... 17 1.1 Introductie in het btw-stelsel.... 18 1.1.1 Het begrip ondernemer (art. 7 Wet 0B 1968)... 18 1.1.2 De levering van goederen en diensten... 19 1.1.2.1 De oplevering

Nadere informatie

Samenvatting Fiscaal recht H4

Samenvatting Fiscaal recht H4 Samenvatting Fiscaal recht H4 door elinepassier De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten,

Nadere informatie

Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen

Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen KLUWER Tjj? Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / Xfll HOOFDSTUK 1 1 Inleiding /1 1.1

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV?

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV? Oefententamen VPB (2) BLR4.2 FACBLR0142/8342/9042 jan 2010 Vraagstuk 1 Manager BV heeft in 2002 een tweetal deelnemingen aangeschaft, te weten Betonwerken BV en IJzerwerken BV. Voor Betonwerken BV betaalde

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Voorwoord en verantwoording 5. Deel I OPGAVEN 23

Voorwoord en verantwoording 5. Deel I OPGAVEN 23 Inhoudsopgave Voorwoord en verantwoording 5 Deel I OPGAVEN 23 1 Stichtingen, verenigingen en overheidsbedrijven 25 Opgave 1 Vereniging Lekker Lezen 25 Opgave 2 Stichting Vrienden van de Siberische Tijger

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

1 Btw... 19. Voorwoord... 3. 1.1 Introductie in het btw-stelsel... 20. 1.2 Bouwfase... 40

1 Btw... 19. Voorwoord... 3. 1.1 Introductie in het btw-stelsel... 20. 1.2 Bouwfase... 40 inhoud Voorwoord............................................................ 3 1 Btw............................................................ 19 1.1 Introductie in het btw-stelsel......................................

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11.1 Een overneming kan worden geëffectueerd door: een aandelentransactie; een activa/passivatransactie; een juridische fusie; een splitsing; een afsplitsing. 11.2 a 1 NV A verwerft alle activa en passiva

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 12 augustus 2015, nr.

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9808 7 juni 2011 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 4 april 2011 Nr. BLKB2011/511M Landelijk

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr. 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Landelijk kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting)

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 () Besluit van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

De toepassing van het leerstuk van de onzakelijke lening op de ongebruikelijke terbeschikkingstelling

De toepassing van het leerstuk van de onzakelijke lening op de ongebruikelijke terbeschikkingstelling Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Economics Bachelorscriptie NADRUK VERBODEN De toepassing van het leerstuk van de onzakelijke lening op de ongebruikelijke terbeschikkingstelling Naam Wopke

Nadere informatie

Auteur: R.E.J. Dolfin, Korvezeestraat 261, 2628DM Delft Telefoonnummer : 06-47116189 Studentnummer : 253953

Auteur: R.E.J. Dolfin, Korvezeestraat 261, 2628DM Delft Telefoonnummer : 06-47116189 Studentnummer : 253953 HET FACILIËREN VAN EEN INTERNE REORGANISATIE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING Een vergelijkend onderzoek naar de verschillende faciliteiten in de vennootschapsbelastingwetgeving waarmee een interne reorganisatie

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie