Compendium vennootschapsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compendium vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / VII Overige te raadplegen literatuur / IX 1 Inleiding /1 1.1 Vennootschapsbelasting /1 1.2 Klassieke stelsel /1 1.3 Ontwikkelingen binnen Nederland / Ontwikkelingen binnen de Europese Unie / Rechtsgrond / 8 2 Subjectieve belastingplicht / Inleiding / Vestigingsplaats als aangrijpingspunt voor de belastingplicht / Binnenlands belastingplichtige lichamen / Inleiding; fictie van art. 2 lid 5 Wet VPB 1969 / Onbeperkt belastingplichtige lichamen / NV's en BV's / Open commanditaire vennootschappen / Andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal; vreemdrechtelijke rechtsvormen / Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag / Onderlinge waarborgmaatschappijen e.a. / Woningcorporaties / Fondsen voor gemene rekening / Beperkt belastingplichtige lichamen / Verenigingen, stichtingen en andere niet-publiekrechtelijke rechtspersonen / Overheidsbedrijven / Buitenlands belastingplichtige lichamen / Inleiding / Verenigingen en andere rechtspersonen / 29 XI

3 Open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen / 29 Doelvermogens / 30 Nieuwe belastingplichtigen / 30 Inleiding / 30 Europees Economisch Samenwerkings Verband / 30 Europese naamloze vennootschap / 31 Europese coöperatieve vennootschap / 32 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid / 33 Vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming / 34 Subjectieve vrijstellingen / 34 Inleiding / 34 Vrijstellingen van art. 5 Wet VPB 1969 / 35 Natuurschoonwetlichamen / 35 Pensioen- en VUT-fondsen / 36 Instellingen van weldadigheid of van algemeen nut / 36 Landbouwbedrijven en schade- en uitvaartverzekeraars / 37 Ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeraars / 37 Bedrijfsverenigingen / 37 Openbare leeszalen en bibliotheken / 38 Vrijstellingen van art. 6 Wet VPB 1969 / 38 Lichamen van algemeen maatschappelijk belang / 38 Lichamen van sociaal belang / 39 Objectieve belastingplicht / 41 Inleiding / 41 Uitgangspunt winstbepaling zelfstandige entiteiten / 42 Het fiscale kapitaalbegrip / 44 Algemeen / 44 Informeel kapitaal / 45 In de vermogenssfeer / 46 In de kostensfeer / 46 Winstbegrip / 48 Algemeen / 48 'Gezamenlijke voordelen, onder welke naam en welke vorm ook' / 48 Boekjaar / 49 Functionele valuta / 49 Twee winstbegrippen / 50 Het totaalwinstbegrip / 50 Toerekening aan jaren door middel van goed koopmansgebruik (jaarwinst) / 51 Totaalwinst / 52 Euro=eurostelsel / 52 Berekening totaalwinst; vermogensvergelijking / 52 XII

4 3.5.3 Gemiste voordelen, de redelijk denkend ondernemer en gemengde kosten / Objectieve vrijstellingen / Vijf vrijstellingen in de Wet VPB 1969 / Kwijtscheldingswinstvrijstelling / De systematiek van art. 9 en 10 Wet VPB 1969 / Jaarwinstbepaling / Algemeen / Goed koopmansgebruik en bestendige gedragslijn / Balanscontinuïteit / De beginselen van goed koopmansgebruik / Realisatiebeginsel / Voorzichtigheidsbeginsel / Eenvoudsbeginsel / Stelselwijziging / Al dan niet verplichte stelselwijziging en incidenteel fiscaal voordeel / Foutenleer / Toestand op balansdatum / De fiscale balans / Waarderingsmethoden / Vorderingen / Voorraden / Onderhanden werk / Bedrijfsmiddelen / Het begrip 'bedrijfsmiddel' / Waardering van bedrijfsmiddelen en afschrijvingen / Investeringsaftrek / Deelnemingen / Schulden, voorzieningen en pensioenverplichtingen / Fiscale reserves / Algemeen / Kostenegalisatiereserve / Herinvesteringsreserve / Herbestedingsreserve voor lichamen van algemeen maatschappelijk of sociaal belang / Eindafrekening / Algemeen / Verplaatsing vestigingsplaats uit Nederland / Algemene eindafrekening; vangnetbepaling / 80 4 Objectieve belastingplicht; aanvullende bepalingen / Inleiding / Dooruitdelingsfaciliteit dividendbelasting, 'at arm's length'-beginsel en doorstroomlichamen / Vermindering dividendbelasting / 82 XIII

5 4.2.2 'At arm's length'-beginsel / Niet-aftrekbare renten en royalty's van doorstroomlichamen / Kapitaalverkeer tussen aandeelhouders) en lichaam / Algemeen / De aftrekmogelijkheden van art. 9 Wet VPB 1969 / Winstaandelen ten behoeve van het personeel / Winstaandelen ter zake van overgenomen concessies, octrooien, enz. / Winstdelingen voor de verzekeringnemers bij een verzekeringsmaatschappij / Oprichtingskosten en kosten in verband met wijziging van het kapitaal / Winstaandelen die toekomen aan coöperaties en beherende vennoten van open commanditaire vennootschappen / Een redelijke rente over het eigen vermogen / De coöperatie en coöperatieve vereniging / Bijzondere aftrekposten voor lichamen van algemeen maatschappelijk belang / Niet-aftrekbare uitgaven van art. 10 Wet VPB 1969 / Algemeen / Winstuitdelingen / Belastingen / Gebruikelijk loon / Werkruimte directeur-aandeelhouder / Uitgereikte aandelen en toegekende (werknemers)opties / Winstbepaling woningcorporaties / Wederverkoop van ter tijdelijke belegging ingekochte aandelen / Commissarisbeloning / Giften / Algemeen / Afbakening zakelijke giften / Aftrekbaarheid niet-zakelijke giften / Afgezonderd particulier vermogen /104 5 Eigen vermogen versus vreemd vermogen; renteaftrek / Inleiding / Herkwalifïcatie van geldleningen in kapitaal / Verschillende behandeling van kapitaal en geldleningen in de Wet VPB 1969 / Jurisprudentie Hoge Raad; schijnlening, deelnemerschapslening en bodemloze put / De schijnlening nader beschouwd; 'onzakelijke lening' / De deelnemerschapslening nader beschouwd / De bodemlozeputlening nader beschouwd / Renteloze en laagrentende geldleningen met een onbeperkte looptijd of een looptijd van langer dan tien jaar /118 XIV

6 5.3.1 Algemeen; korte historie / Ratio van art. 10b Wet VPB 1969 / Winstdrainage / Algemeen / Grondfiguren van de winstdrainage / Voorgeschiedenis; fraus legis en jurisprudentie Hoge Raad / Wettelijke reparatie in art. 10a Wet VPB 1969 / Plaatsing in wettelijke systematiek; fraus legis? / Enkele algemene aspecten van art. 10a Wet VPB 1969 / De 'besmette transacties' van art. 10a Wet VPB 1969 / Alleen specifieke rechtshandelingen / Winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal en kapitaalstorting / De interne verhanging en externe acquisitie / Andere situaties waarin art. 10a Wet VPB 1969 van toepassing is / Het tegenbewijs; zakelijkheidstoets en compenserende heffing / Samenloop met fiscale eenheid en juridische splitsing en fusie / Begrippen 'verbonden lichaam' en 'verbonden natuurlijk persoon' / Thin capitalisation / Algemeen / Korte historie / 'Thin capitalisation'-maatregel van art. lod Wet VPB 1969 / Inpassing in het systeem / Groepsbegrip (art. 2:24b BW) / Vaste ratio en concernratio / Plafondbepaiing / Definitie begrippen 'vreemd vermogen' en 'eigen vermogen' / 'Thin cap'-regels raken schuldeiser niet / Deelnemingsvrijstelling / Inleiding; ne-bis-in-idembeginsel / Het begrip 'deelneming' / Algemeen / Het omvangscriterium / Ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal / Soort aandelen, certificaten en opties op aandelen / Lidmaatschapsrechten van coöperaties en commanditaire participaties in open CVs / Samenhang met bijzondere regimes van de vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling / De beleggingsdeelneming / Vereisten / Fictieve beleggingen / Kwalificerende beleggingsdeelnemingen / Reële-heffingstoets / Bezittingentoets / Jaarlijkse herwaarderingsverplichting /175 XV

7 De deelnemingsverrekening / Meesleep- en meetrekregeling; aflopende deelneming / Meesleepregeling; winstbewijzen en deelnemerschapsleningen / Meetrekregeling; aandelen, winstbewijzen en deelnemerschapsleningen / Aflopende deelneming / Sfeerovergang; compartimenteringsleer / De vrijgestelde voordelen / Voordelen 'uit hoofde van' de deelneming / Het algebraïsche begrip 'voordelen' / 'Alle voordelen'; zowel dividenden als verkoopresultaten / Dividenduitkeringen / Verkapt of vermomd dividend / Meegekocht dividend / Winstbonus- en agiobonusaandelen en claims / Kosten verband houdend met de deelneming / Andere voordelen uit hoofde van de deelneming / Voordelen uit opties op aandelen / Voordelen uit 'earn-out'-regelingen en balansgaranties / Voordelen uit zogenoemde deelnemerschapsleningen / Valutakoersresultaten / Voordelen uit valuta-afdekkingsinstrumenten / Omzetting afgewaardeerde vorderingen in aandelenkapitaal en aanverwante rechtsfiguren / Vorderingen versus deelnemingen / Korte historie / Huidige regime van art. 13ba Wet VPB 1969 / Algemeen / Relevante rechtshandelingen / Opwaarderingsreserve / Vervreemding van de schuldvordering en aanverwante figuren / Samenloop met Iiquidatieverliesregeling / Omzetting van een verlieslijdende vaste inrichting in een deelneming / Onderscheid vaste inrichting en deelneming in het buitenland / Incorporatie van verlieslijdende vaste inrichting in een deelneming / Hoofdsysteem van art. 13c Wet VPB 1969 / Antimisbruikbepalingen / Samenloop met Iiquidatieverliesregeling / De Iiquidatieverliesregeling / Inleiding / Achtergrond van de Iiquidatieverliesregeling / Voorwaarden voor een liquidatieverlies / Omvang van het liquidatieverlies / Voor de deelneming opgeofferde bedrag / 214 XVI

8 Totaal van de liquidatie-uitkeringen / Het tijdstip van verliesneming / Liquidatie tussenhoudstervennootschap / Aandelenfusie, splitsing en juridische fusie / Fusies en splitsingen / Inleiding / Aandelenfusie / Algemeen / Voor de faciliteit kwalificerende aandelenfusie / Voorwaarden voor toepassing van de faciliteit / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Inhoud van de faciliteit; doorschuiving fiscale boekwaarde / Bedrijfsfusie / Algemeen / Tegenprestatie en belastinglatentie / Voorwaarden voor toepassing van de faciliteit / Materiële onderneming / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Relatie met Iiquidatieverliesregeling / Tijdstip van overdracht; terugwerkende kracht / Bedrijfsfusiefaciliteit van rechtswege; voorwaarden en indeplaatstreding / Bedrijfsfusiefaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde 1: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Overdragende vennootschap bezit aandelen in overnemende vennootschap / Voorwaarde 4: Overdragende vennootschap houdt art. 13c-deelneming in overnemende vennootschap / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Deelnemingsvrijstelling na bedrijfsfusie / Voorwaarde 7: Overdragende rechtspersoon is stichting of vereniging / Voorwaarde 8: Overnemende vennootschap is in buitenland gevestigd / Juridische splitsing / Algemeen / Splitsing met fiscale afrekening / Spiitsingsfaciliteit van rechtswege / Indeplaatstreding; doorschuif fiscale boekwaarden / Voorwaarden / 250 XVII

9 Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Relatie met Iiquidatieverliesregeling / Splitsingsfaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde la: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde lb: Vorderingen op verbonden lichamen / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Afsplitsende rechtspersoon bezit aandelen in verkrijgende rechtspersoon / Voorwaarde 4: Afsplitsende rechtspersoon houdt art. 13c-deelneming in verkrijgende rechtspersoon / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Deelnemingsvrijstelling na afsplitsing / Voorwaarde 7: Afsplitsende rechtspersoon is stichting of vereniging / Voorwaarde 8: Verkrijgende rechtspersoon is buiten Nederland gevestigd / Fiscale positie aandeelhouders splitsende rechtspersonen / Aandeelhouder verdwijnende vennootschap / Aandeelhouder verkrijgende vennootschap / Juridische fusie / Algemeen / Fusie met fiscale afrekening / Fusiefaciliteit van rechtswege / Indeplaatstreding; doorschuif fiscale boekwaarden / Voorwaarden / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Fusiefaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde 1: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Fuserende rechtspersoon bezit aandelen in andere fuserende rechtspersoon / Voorwaarde 4: Fuserende rechtspersoon houdt art. 13c-deelneming in andere fuserende rechtspersoon / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Verkrijgende rechtspersoon is buiten Nederland gevestigd / Fiscale positie aandeelhouders fuserende rechtspersonen / Aandeelhouder verdwijnende vennootschap / Aandeelhouder verkrijgende vennootschap / 280 XVIII

10 8 Geruisloze terugkeer uit de BV / Inleiding / Terugkeerfaciliteiten in de fiscale wetgeving / In vogelvlucht / Omzetting meervoudige VPB- en AB-claim in enkelvoudige IB-claim / Doorschuiving fiscale boekwaarden / AB-claim vóór de terugkeer wijkt af van IB-claim na de terugkeer / Terugkeerreserve / Faciliteiten alleen op verzoek / Eisen gesteld aan de terugkeerfaciliteit / Voortzettingseis en rechtsvorm na de terugkeer / Aandeelhouderseis / Ontbindingseis / Ondernemingsvermogenseis / Toegestane lichamen / NV of BV of vergelijkbare buitenlandse lichamen / In Nederland gevestigd of vaste inrichting in Nederland / Gevolgen voor compensabele verliezen / Algemeen / Verplichte herwaardering activa en passiva / Verhoging boekwaarde en fiscale reserves / Na de terugkeer resterende compensabele verliezen / Waardebepaling aandelen en onderneming / Positieve of negatieve terugkeerreserve / Nadere voorwaarden / Algemeen / Schulden en vreemd vermogen / Lijfrente- en pensioenverplichtingen / Vordering en schulden russen BV en voortzetters / Gevolgen voor de voortzettende aandeelhouders in de inkomstenbelasting / Enkele tijdsbepalingen / Het overgangstijdstip / Terugwerkende kracht / Verzoek tot toepassing van de faciliteit / Fiscale eenheid / Inleiding / Karakter van de fiscale eenheid / Voor- en nadelen van de fiscale eenheid / Vereisten voor het aangaan van een fiscale eenheid / Op verzoek; beperkte terugwerkende kracht van maximaal drie maanden / Bezitsvereiste van ten minste 95% / Middellijk aandelenbezit en verschillende soorten aandelen / 309 XIX

11 Economische en juridische eigendom / Samenvallende boekjaren / Dezelfde winstbepalingen bij moeder- en dochtermaatschappij / Vestigingsplaatseisen voor de moeder- en dochtermaatschappij / Kwalificerende rechtsvorm / Geen voorraadaandelen / Einde van de fiscale eenheid / Gevallen waarin de fiscale eenheid eindigt / Voeging en ontvoeging in hetzelfde boekjaar / De gevolgen bij voeging in een fiscale eenheid / Waardesprong als gevolg van de voeging in een fiscale eenheid / Dochtermaatschappij sluit boekjaar af / Door de dochtermaatschappij te volgen gedragslijn / Entreeheffingen van art. 15ab Wet VPB 1969 / Herwaardering van aandelen in de dochtermaatschappij / Verrekening van op het voegingstijdstip aanwezige latente liquidatieverliezen / Onderlinge vordering/schuldverhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappij / Samenloop met de innovatiebox / Belastingheffing tijdens het bestaan van een fiscale eenheid / Gevolgen van het gevoegd zijn in een fiscale eenheid / Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling / Voorkoming van buitenlandse winstbelasting / Verbreking van de fiscale eenheid / Aanvang nieuw boekjaar voor dochtermaatschappij / Fiscale indeplaatstreding / Gevolgen voor herinvesteringsreserve / Waardering van de deelneming en bepaling van het opgeofferde bedrag / Onderlinge vordering/schuldverhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappij / Ontvoeging in het zicht van liquidatie / Oneigenlijk gebruik in relatie tot art. 13d Wet VPB 1969 / Samenloop met de innovatiebox / Vertekening van verliezen van vóór en na de fiscale eenheid / Verrekening van verliezen van vóór het voegingstijdstip (voorvoegingsverliezen) / Verrekening van voorvoegingsverliezen met nieuw opgerichte dochtermaatschappij / Fictieve winstsplitsing / Transacties binnen de fiscale eenheid / Verliesverrekening over het ontvoegingstijdstip / Verrekening van voorvoegingsresultaten / Verrekening van fiscale-eenheidsresultaten / 345 XX

12 9.9.3 Toepassing van de inhaalregeling, doorschuifregeling en stallingsregeling van vóór en na de fiscale eenheid / Antimisbruikbepaling ter zake van binnen de fiscale eenheid overgedragen vermogensbestanddelen / Algemeen / Voorwaarden voor toepassing van art. 15ai Wet VPB 1969 / De besmette transactie / Beëindiging van de fiscale eenheid / Sanctietermijnen / Inhoud van de sanctie van art. 15ai Wet VPB 1969 / Bijzondere regels in relatie tot de herinvesteringsreserve / Fiscale eenheid met een buitenlands belastingplichtige / Fiscale eenheid met een buitenlandse dochtermaatschappij / Fiscale eenheid met een buitenlandse moedermaatschappij / Enkele aanvullende regels in de Invorderingswet 1990 / Verrekening van belastingschulden met belastingvorderingen / Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld / Nederlands inkomen bij buitenlands belastingplichtigen / Inleiding / Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting / Algemeen / Methoden ter voorkoming van dubbele belasting / Verdragswoonplaats / Diverse inkomensbestanddelen / Het Nederlands inkomen / Algemeen / Belastbaar Nederlandse bedrag / Winst uit onderneming / Algemeen / Begrip 'vaste inrichting' / Begrip 'vaste vertegenwoordiger' / Bepaling omvang winst uit onderneming / Ander Nederlands inkomen / Inkomen uit aanmerkelijk belang / Algemeen / Definitie 'aanmerkelijk belang' / Vervoersondernemingen / Verliesverrekening / Achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening / De termijnen / Enkele formele regels / Beperking verliesverrekening voor houdster- en financieringsüchamen / Inleiding; het Bosal-arrest van het HvJ EG / 378 XXI

13 Kwalificatie als houdster- of financieringslichaam / De beperking van de verliesverrekening / De handel in verlieslichamen / Algemeen; het fenomeen van de handel in verrekenbare verliezen / Korte historie; art. 20 lid 5 (oud) Wet VPB 1969 / Art. 20a Wet VPB 1969 / Aandeelhouderstoets; wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam / Werkzaamhedentoets; beleggingstoets en inkrimpingstoets / Overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 / Tarief en wijze van heffing / Algemeen vennootschapsbelastingtarief van 25,5% / Nihiltarief voor fiscale beleggingsinstellingen / Extra heffingen bovenop het algemene vennootschapsbelastingtarief / Wijze van heffing / Vertekening van voorheffingen / Bijzondere regelingen / Inleiding / Innovatiebox / Inleiding / Bijzonder tarief van 5% / Voorwaarden / Voorbeelden / Handel in herinvesteringsreservelichamen / Algemeen; wat is het misbruik? / De regeling van art. 12a Wet VPB 1969 / Aandeelhouderstoets / Beleggingstoets / Antimisbruikmaatregel / Bijzondere regimes voor vrijgestelde en fiscale beleggingsinstellingen / Inleiding / Het vrijgestelde beleggingsinstellingenregime (VBI-regime) / Achtergrond van een nieuw deluxe beleggingsinstellingenregime / Het nieuwe VBI-regime in kort bestek; subjectieve vrijstelling / Voorwaarden voor het nieuwe VBI-regime / Aanpalende regels in de vennootschaps- en inkomstenbelasting / Het fiscale-beleggingsinstellingenregime (FBI-regime) / Achtergrond van het fiscale-beleggingsinstellingenregime / De kern van het bijzondere regime; 0%-tarief en doorstootverplichting / Voorwaarden voor statusverkrijging / Voor uitdeling beschikbare winst; herbeleggings- en afrondingsreserve / 418 XXII

14 Statusovergangen / Omzetting van rechtspersonen / Inleiding / Afrekeningsficties in art. 28a Wet VPB 1969 / Bijzonder regime voor verzekeringsondernemingen / Inleiding / Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars / Aanvullende regels; premiereserve / Egalisatie- en calamiteitenreserve / 423 Trefwoordenregister / 425 XXIII

Compendium van de vennootschapsbelasting

Compendium van de vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis drs. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium van de vennootschapsbelasting Zevende druk Deventer 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Prof.dr. J.N. Bouwman Twaalfde druk Sdu Uitgevers Den Haag Voorwoord bij de twaalfde druk / V Lijst van gebruikte afkortingen / XXIX 1 De vennootschapsbelasting in

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de vierde druk /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1.1 Het onderwerp / 1 1.2 Historisch overzicht / 2 1.3 Een eerste verkenning van het begrip totale winst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Deelnemings vrij stelling

Deelnemings vrij stelling Deelnemings vrij stelling prof.mr.dr. P.G.H. Aïbert Sdu Uitgevers Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord / Inleiding / Opzet van het boek / 5 1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet Vpb 1969 /

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 2017-2018 Belastingrecht 2 - HC 3 13 september 2017 Deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet VPB) BV M (moedermaatschappij) heeft 100% aandelen in BV D (dochtermaatschappij).

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 FI Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 29 september 2008/Nr. CPP2008/1008M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling,

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap op 5 november 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige en genuanceerde

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Besluit fiscale eenheid 2003

Besluit fiscale eenheid 2003 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Definities Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr.

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit juridische fusie Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M) Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V XXVII HOOFDSTUK 1 1.1 1.2 Reikwijdte Opbouw

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 646 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Beschrijving van het onderzoek 1 1.1 Inleiding 1 Deel I Verleden HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 2.1 Wet betreffende de Belasting op bedrijfs-

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf /V. Lijst van gebruikte afkortingen /XV. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf /V. Lijst van gebruikte afkortingen /XV. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van gebruikte afkortingen /XV HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Belang van bedrijfsopvolging / 1 1.2 Rol van de overheid / 3 1.3 Bedrijfsopvolging in EU-verband / 4 1.4 Compendium

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM Besluit van PM DATUM tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM 2016 nr. PM Gelet op de

Nadere informatie

Reorganiseren in zwaar weer. Mr drs S.A.W.J. Strik Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen, Ernst & Young

Reorganiseren in zwaar weer. Mr drs S.A.W.J. Strik Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen, Ernst & Young Reorganiseren in zwaar weer Mr drs S.A.W.J. Strik Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen, Ernst & Young overzicht Afwaarderen intercy vordering Financiële reorganisatie Verkoop dochter na reorganisatie

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg EJ ALMKERK. Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum :

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg EJ ALMKERK. Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum : Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg 12 4286EJ ALMKERK Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum : 05-07-2016 Geachte heer, Hierbij zenden wij u een afdruk van de aangifte Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE Elsevier VPB Almanak 2012 behandelt de vennootschapsbelasting aan de hand van de vragen voor de aangifte 2011 (boekjaar 2011/2012). De Almanak is een betrouwbare

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 januari 2015,

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3137 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 30 juni 2014, nr.

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk?

De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk? De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk? mr. R.R. van der Heide 1 1. Inleiding Een internationaal concern is geen statische groep vennootschappen, maar vormt een dynamisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*]

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] Vakblad Financiële Planning, De VBI en het open fonds voor gemene rekening Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: 17-08-2015 Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] De vrijgestelde belegginginstelling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10512 7 juli 2010 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2011

Belastingrecht MBA 2011 Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3 inhoud 1 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................ 3 1 BTW.......................................................... 17 1.1 Introductie in het BTW-stelsel.....................................

Nadere informatie

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb VPB 82-2Z91PL 12345 2009 Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2 09 Vpb < Hebt u de juiste aangifte ontvangen? Deze aangifte vennootschapsbelasting is bestemd voor binnenlandse belastingplichtigen die aangifte

Nadere informatie

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2013

Belastingrecht voor het ho 2013 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage 1 Bijlage 2: Aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om:» een besloten vennootschap;» een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19068 9 juli 2014 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn MR. DRS. P.H.M. SIMONIS / DRS. M.BAKKER De fiscale gevolgen van juridische fusie en splitsing DOSSIER Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn inzake vennootschapsrecht in het Nederlandse BW ingevoerd.

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Voorwoord. Ook dit jaar zijn er weer de nodige wijzigingen in de vennootschapsbelasting.

Voorwoord. Ook dit jaar zijn er weer de nodige wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Voorwoord Ook dit jaar zijn er weer de nodige wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Zo is de innovatiebox op meerdere punten aangescherpt. De meeste fiscalisten koesteren al langere tijd de hoop dat

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3138 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3135 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op

Nadere informatie