Compendium vennootschapsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compendium vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / VII Overige te raadplegen literatuur / IX 1 Inleiding /1 1.1 Vennootschapsbelasting /1 1.2 Klassieke stelsel /1 1.3 Ontwikkelingen binnen Nederland / Ontwikkelingen binnen de Europese Unie / Rechtsgrond / 8 2 Subjectieve belastingplicht / Inleiding / Vestigingsplaats als aangrijpingspunt voor de belastingplicht / Binnenlands belastingplichtige lichamen / Inleiding; fictie van art. 2 lid 5 Wet VPB 1969 / Onbeperkt belastingplichtige lichamen / NV's en BV's / Open commanditaire vennootschappen / Andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal; vreemdrechtelijke rechtsvormen / Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag / Onderlinge waarborgmaatschappijen e.a. / Woningcorporaties / Fondsen voor gemene rekening / Beperkt belastingplichtige lichamen / Verenigingen, stichtingen en andere niet-publiekrechtelijke rechtspersonen / Overheidsbedrijven / Buitenlands belastingplichtige lichamen / Inleiding / Verenigingen en andere rechtspersonen / 29 XI

3 Open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen / 29 Doelvermogens / 30 Nieuwe belastingplichtigen / 30 Inleiding / 30 Europees Economisch Samenwerkings Verband / 30 Europese naamloze vennootschap / 31 Europese coöperatieve vennootschap / 32 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid / 33 Vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming / 34 Subjectieve vrijstellingen / 34 Inleiding / 34 Vrijstellingen van art. 5 Wet VPB 1969 / 35 Natuurschoonwetlichamen / 35 Pensioen- en VUT-fondsen / 36 Instellingen van weldadigheid of van algemeen nut / 36 Landbouwbedrijven en schade- en uitvaartverzekeraars / 37 Ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeraars / 37 Bedrijfsverenigingen / 37 Openbare leeszalen en bibliotheken / 38 Vrijstellingen van art. 6 Wet VPB 1969 / 38 Lichamen van algemeen maatschappelijk belang / 38 Lichamen van sociaal belang / 39 Objectieve belastingplicht / 41 Inleiding / 41 Uitgangspunt winstbepaling zelfstandige entiteiten / 42 Het fiscale kapitaalbegrip / 44 Algemeen / 44 Informeel kapitaal / 45 In de vermogenssfeer / 46 In de kostensfeer / 46 Winstbegrip / 48 Algemeen / 48 'Gezamenlijke voordelen, onder welke naam en welke vorm ook' / 48 Boekjaar / 49 Functionele valuta / 49 Twee winstbegrippen / 50 Het totaalwinstbegrip / 50 Toerekening aan jaren door middel van goed koopmansgebruik (jaarwinst) / 51 Totaalwinst / 52 Euro=eurostelsel / 52 Berekening totaalwinst; vermogensvergelijking / 52 XII

4 3.5.3 Gemiste voordelen, de redelijk denkend ondernemer en gemengde kosten / Objectieve vrijstellingen / Vijf vrijstellingen in de Wet VPB 1969 / Kwijtscheldingswinstvrijstelling / De systematiek van art. 9 en 10 Wet VPB 1969 / Jaarwinstbepaling / Algemeen / Goed koopmansgebruik en bestendige gedragslijn / Balanscontinuïteit / De beginselen van goed koopmansgebruik / Realisatiebeginsel / Voorzichtigheidsbeginsel / Eenvoudsbeginsel / Stelselwijziging / Al dan niet verplichte stelselwijziging en incidenteel fiscaal voordeel / Foutenleer / Toestand op balansdatum / De fiscale balans / Waarderingsmethoden / Vorderingen / Voorraden / Onderhanden werk / Bedrijfsmiddelen / Het begrip 'bedrijfsmiddel' / Waardering van bedrijfsmiddelen en afschrijvingen / Investeringsaftrek / Deelnemingen / Schulden, voorzieningen en pensioenverplichtingen / Fiscale reserves / Algemeen / Kostenegalisatiereserve / Herinvesteringsreserve / Herbestedingsreserve voor lichamen van algemeen maatschappelijk of sociaal belang / Eindafrekening / Algemeen / Verplaatsing vestigingsplaats uit Nederland / Algemene eindafrekening; vangnetbepaling / 80 4 Objectieve belastingplicht; aanvullende bepalingen / Inleiding / Dooruitdelingsfaciliteit dividendbelasting, 'at arm's length'-beginsel en doorstroomlichamen / Vermindering dividendbelasting / 82 XIII

5 4.2.2 'At arm's length'-beginsel / Niet-aftrekbare renten en royalty's van doorstroomlichamen / Kapitaalverkeer tussen aandeelhouders) en lichaam / Algemeen / De aftrekmogelijkheden van art. 9 Wet VPB 1969 / Winstaandelen ten behoeve van het personeel / Winstaandelen ter zake van overgenomen concessies, octrooien, enz. / Winstdelingen voor de verzekeringnemers bij een verzekeringsmaatschappij / Oprichtingskosten en kosten in verband met wijziging van het kapitaal / Winstaandelen die toekomen aan coöperaties en beherende vennoten van open commanditaire vennootschappen / Een redelijke rente over het eigen vermogen / De coöperatie en coöperatieve vereniging / Bijzondere aftrekposten voor lichamen van algemeen maatschappelijk belang / Niet-aftrekbare uitgaven van art. 10 Wet VPB 1969 / Algemeen / Winstuitdelingen / Belastingen / Gebruikelijk loon / Werkruimte directeur-aandeelhouder / Uitgereikte aandelen en toegekende (werknemers)opties / Winstbepaling woningcorporaties / Wederverkoop van ter tijdelijke belegging ingekochte aandelen / Commissarisbeloning / Giften / Algemeen / Afbakening zakelijke giften / Aftrekbaarheid niet-zakelijke giften / Afgezonderd particulier vermogen /104 5 Eigen vermogen versus vreemd vermogen; renteaftrek / Inleiding / Herkwalifïcatie van geldleningen in kapitaal / Verschillende behandeling van kapitaal en geldleningen in de Wet VPB 1969 / Jurisprudentie Hoge Raad; schijnlening, deelnemerschapslening en bodemloze put / De schijnlening nader beschouwd; 'onzakelijke lening' / De deelnemerschapslening nader beschouwd / De bodemlozeputlening nader beschouwd / Renteloze en laagrentende geldleningen met een onbeperkte looptijd of een looptijd van langer dan tien jaar /118 XIV

6 5.3.1 Algemeen; korte historie / Ratio van art. 10b Wet VPB 1969 / Winstdrainage / Algemeen / Grondfiguren van de winstdrainage / Voorgeschiedenis; fraus legis en jurisprudentie Hoge Raad / Wettelijke reparatie in art. 10a Wet VPB 1969 / Plaatsing in wettelijke systematiek; fraus legis? / Enkele algemene aspecten van art. 10a Wet VPB 1969 / De 'besmette transacties' van art. 10a Wet VPB 1969 / Alleen specifieke rechtshandelingen / Winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal en kapitaalstorting / De interne verhanging en externe acquisitie / Andere situaties waarin art. 10a Wet VPB 1969 van toepassing is / Het tegenbewijs; zakelijkheidstoets en compenserende heffing / Samenloop met fiscale eenheid en juridische splitsing en fusie / Begrippen 'verbonden lichaam' en 'verbonden natuurlijk persoon' / Thin capitalisation / Algemeen / Korte historie / 'Thin capitalisation'-maatregel van art. lod Wet VPB 1969 / Inpassing in het systeem / Groepsbegrip (art. 2:24b BW) / Vaste ratio en concernratio / Plafondbepaiing / Definitie begrippen 'vreemd vermogen' en 'eigen vermogen' / 'Thin cap'-regels raken schuldeiser niet / Deelnemingsvrijstelling / Inleiding; ne-bis-in-idembeginsel / Het begrip 'deelneming' / Algemeen / Het omvangscriterium / Ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal / Soort aandelen, certificaten en opties op aandelen / Lidmaatschapsrechten van coöperaties en commanditaire participaties in open CVs / Samenhang met bijzondere regimes van de vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling / De beleggingsdeelneming / Vereisten / Fictieve beleggingen / Kwalificerende beleggingsdeelnemingen / Reële-heffingstoets / Bezittingentoets / Jaarlijkse herwaarderingsverplichting /175 XV

7 De deelnemingsverrekening / Meesleep- en meetrekregeling; aflopende deelneming / Meesleepregeling; winstbewijzen en deelnemerschapsleningen / Meetrekregeling; aandelen, winstbewijzen en deelnemerschapsleningen / Aflopende deelneming / Sfeerovergang; compartimenteringsleer / De vrijgestelde voordelen / Voordelen 'uit hoofde van' de deelneming / Het algebraïsche begrip 'voordelen' / 'Alle voordelen'; zowel dividenden als verkoopresultaten / Dividenduitkeringen / Verkapt of vermomd dividend / Meegekocht dividend / Winstbonus- en agiobonusaandelen en claims / Kosten verband houdend met de deelneming / Andere voordelen uit hoofde van de deelneming / Voordelen uit opties op aandelen / Voordelen uit 'earn-out'-regelingen en balansgaranties / Voordelen uit zogenoemde deelnemerschapsleningen / Valutakoersresultaten / Voordelen uit valuta-afdekkingsinstrumenten / Omzetting afgewaardeerde vorderingen in aandelenkapitaal en aanverwante rechtsfiguren / Vorderingen versus deelnemingen / Korte historie / Huidige regime van art. 13ba Wet VPB 1969 / Algemeen / Relevante rechtshandelingen / Opwaarderingsreserve / Vervreemding van de schuldvordering en aanverwante figuren / Samenloop met Iiquidatieverliesregeling / Omzetting van een verlieslijdende vaste inrichting in een deelneming / Onderscheid vaste inrichting en deelneming in het buitenland / Incorporatie van verlieslijdende vaste inrichting in een deelneming / Hoofdsysteem van art. 13c Wet VPB 1969 / Antimisbruikbepalingen / Samenloop met Iiquidatieverliesregeling / De Iiquidatieverliesregeling / Inleiding / Achtergrond van de Iiquidatieverliesregeling / Voorwaarden voor een liquidatieverlies / Omvang van het liquidatieverlies / Voor de deelneming opgeofferde bedrag / 214 XVI

8 Totaal van de liquidatie-uitkeringen / Het tijdstip van verliesneming / Liquidatie tussenhoudstervennootschap / Aandelenfusie, splitsing en juridische fusie / Fusies en splitsingen / Inleiding / Aandelenfusie / Algemeen / Voor de faciliteit kwalificerende aandelenfusie / Voorwaarden voor toepassing van de faciliteit / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Inhoud van de faciliteit; doorschuiving fiscale boekwaarde / Bedrijfsfusie / Algemeen / Tegenprestatie en belastinglatentie / Voorwaarden voor toepassing van de faciliteit / Materiële onderneming / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Relatie met Iiquidatieverliesregeling / Tijdstip van overdracht; terugwerkende kracht / Bedrijfsfusiefaciliteit van rechtswege; voorwaarden en indeplaatstreding / Bedrijfsfusiefaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde 1: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Overdragende vennootschap bezit aandelen in overnemende vennootschap / Voorwaarde 4: Overdragende vennootschap houdt art. 13c-deelneming in overnemende vennootschap / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Deelnemingsvrijstelling na bedrijfsfusie / Voorwaarde 7: Overdragende rechtspersoon is stichting of vereniging / Voorwaarde 8: Overnemende vennootschap is in buitenland gevestigd / Juridische splitsing / Algemeen / Splitsing met fiscale afrekening / Spiitsingsfaciliteit van rechtswege / Indeplaatstreding; doorschuif fiscale boekwaarden / Voorwaarden / 250 XVII

9 Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Relatie met Iiquidatieverliesregeling / Splitsingsfaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde la: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde lb: Vorderingen op verbonden lichamen / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Afsplitsende rechtspersoon bezit aandelen in verkrijgende rechtspersoon / Voorwaarde 4: Afsplitsende rechtspersoon houdt art. 13c-deelneming in verkrijgende rechtspersoon / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Deelnemingsvrijstelling na afsplitsing / Voorwaarde 7: Afsplitsende rechtspersoon is stichting of vereniging / Voorwaarde 8: Verkrijgende rechtspersoon is buiten Nederland gevestigd / Fiscale positie aandeelhouders splitsende rechtspersonen / Aandeelhouder verdwijnende vennootschap / Aandeelhouder verkrijgende vennootschap / Juridische fusie / Algemeen / Fusie met fiscale afrekening / Fusiefaciliteit van rechtswege / Indeplaatstreding; doorschuif fiscale boekwaarden / Voorwaarden / Niet gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing / Zekerheid vooraf / Fusiefaciliteit op verzoek / Standaardvoorwaarden / Voorwaarde 1: Onderlinge vorderingen en schulden / Voorwaarde 2: Verrekening van verliezen, buitenlandse resultaten en bronbelasting / Voorwaarde 3: Fuserende rechtspersoon bezit aandelen in andere fuserende rechtspersoon / Voorwaarde 4: Fuserende rechtspersoon houdt art. 13c-deelneming in andere fuserende rechtspersoon / Voorwaarde 5: Latent liquidatieverlies / Voorwaarde 6: Verkrijgende rechtspersoon is buiten Nederland gevestigd / Fiscale positie aandeelhouders fuserende rechtspersonen / Aandeelhouder verdwijnende vennootschap / Aandeelhouder verkrijgende vennootschap / 280 XVIII

10 8 Geruisloze terugkeer uit de BV / Inleiding / Terugkeerfaciliteiten in de fiscale wetgeving / In vogelvlucht / Omzetting meervoudige VPB- en AB-claim in enkelvoudige IB-claim / Doorschuiving fiscale boekwaarden / AB-claim vóór de terugkeer wijkt af van IB-claim na de terugkeer / Terugkeerreserve / Faciliteiten alleen op verzoek / Eisen gesteld aan de terugkeerfaciliteit / Voortzettingseis en rechtsvorm na de terugkeer / Aandeelhouderseis / Ontbindingseis / Ondernemingsvermogenseis / Toegestane lichamen / NV of BV of vergelijkbare buitenlandse lichamen / In Nederland gevestigd of vaste inrichting in Nederland / Gevolgen voor compensabele verliezen / Algemeen / Verplichte herwaardering activa en passiva / Verhoging boekwaarde en fiscale reserves / Na de terugkeer resterende compensabele verliezen / Waardebepaling aandelen en onderneming / Positieve of negatieve terugkeerreserve / Nadere voorwaarden / Algemeen / Schulden en vreemd vermogen / Lijfrente- en pensioenverplichtingen / Vordering en schulden russen BV en voortzetters / Gevolgen voor de voortzettende aandeelhouders in de inkomstenbelasting / Enkele tijdsbepalingen / Het overgangstijdstip / Terugwerkende kracht / Verzoek tot toepassing van de faciliteit / Fiscale eenheid / Inleiding / Karakter van de fiscale eenheid / Voor- en nadelen van de fiscale eenheid / Vereisten voor het aangaan van een fiscale eenheid / Op verzoek; beperkte terugwerkende kracht van maximaal drie maanden / Bezitsvereiste van ten minste 95% / Middellijk aandelenbezit en verschillende soorten aandelen / 309 XIX

11 Economische en juridische eigendom / Samenvallende boekjaren / Dezelfde winstbepalingen bij moeder- en dochtermaatschappij / Vestigingsplaatseisen voor de moeder- en dochtermaatschappij / Kwalificerende rechtsvorm / Geen voorraadaandelen / Einde van de fiscale eenheid / Gevallen waarin de fiscale eenheid eindigt / Voeging en ontvoeging in hetzelfde boekjaar / De gevolgen bij voeging in een fiscale eenheid / Waardesprong als gevolg van de voeging in een fiscale eenheid / Dochtermaatschappij sluit boekjaar af / Door de dochtermaatschappij te volgen gedragslijn / Entreeheffingen van art. 15ab Wet VPB 1969 / Herwaardering van aandelen in de dochtermaatschappij / Verrekening van op het voegingstijdstip aanwezige latente liquidatieverliezen / Onderlinge vordering/schuldverhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappij / Samenloop met de innovatiebox / Belastingheffing tijdens het bestaan van een fiscale eenheid / Gevolgen van het gevoegd zijn in een fiscale eenheid / Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling / Voorkoming van buitenlandse winstbelasting / Verbreking van de fiscale eenheid / Aanvang nieuw boekjaar voor dochtermaatschappij / Fiscale indeplaatstreding / Gevolgen voor herinvesteringsreserve / Waardering van de deelneming en bepaling van het opgeofferde bedrag / Onderlinge vordering/schuldverhoudingen tussen moeder- en dochtermaatschappij / Ontvoeging in het zicht van liquidatie / Oneigenlijk gebruik in relatie tot art. 13d Wet VPB 1969 / Samenloop met de innovatiebox / Vertekening van verliezen van vóór en na de fiscale eenheid / Verrekening van verliezen van vóór het voegingstijdstip (voorvoegingsverliezen) / Verrekening van voorvoegingsverliezen met nieuw opgerichte dochtermaatschappij / Fictieve winstsplitsing / Transacties binnen de fiscale eenheid / Verliesverrekening over het ontvoegingstijdstip / Verrekening van voorvoegingsresultaten / Verrekening van fiscale-eenheidsresultaten / 345 XX

12 9.9.3 Toepassing van de inhaalregeling, doorschuifregeling en stallingsregeling van vóór en na de fiscale eenheid / Antimisbruikbepaling ter zake van binnen de fiscale eenheid overgedragen vermogensbestanddelen / Algemeen / Voorwaarden voor toepassing van art. 15ai Wet VPB 1969 / De besmette transactie / Beëindiging van de fiscale eenheid / Sanctietermijnen / Inhoud van de sanctie van art. 15ai Wet VPB 1969 / Bijzondere regels in relatie tot de herinvesteringsreserve / Fiscale eenheid met een buitenlands belastingplichtige / Fiscale eenheid met een buitenlandse dochtermaatschappij / Fiscale eenheid met een buitenlandse moedermaatschappij / Enkele aanvullende regels in de Invorderingswet 1990 / Verrekening van belastingschulden met belastingvorderingen / Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld / Nederlands inkomen bij buitenlands belastingplichtigen / Inleiding / Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting / Algemeen / Methoden ter voorkoming van dubbele belasting / Verdragswoonplaats / Diverse inkomensbestanddelen / Het Nederlands inkomen / Algemeen / Belastbaar Nederlandse bedrag / Winst uit onderneming / Algemeen / Begrip 'vaste inrichting' / Begrip 'vaste vertegenwoordiger' / Bepaling omvang winst uit onderneming / Ander Nederlands inkomen / Inkomen uit aanmerkelijk belang / Algemeen / Definitie 'aanmerkelijk belang' / Vervoersondernemingen / Verliesverrekening / Achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening / De termijnen / Enkele formele regels / Beperking verliesverrekening voor houdster- en financieringsüchamen / Inleiding; het Bosal-arrest van het HvJ EG / 378 XXI

13 Kwalificatie als houdster- of financieringslichaam / De beperking van de verliesverrekening / De handel in verlieslichamen / Algemeen; het fenomeen van de handel in verrekenbare verliezen / Korte historie; art. 20 lid 5 (oud) Wet VPB 1969 / Art. 20a Wet VPB 1969 / Aandeelhouderstoets; wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam / Werkzaamhedentoets; beleggingstoets en inkrimpingstoets / Overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 / Tarief en wijze van heffing / Algemeen vennootschapsbelastingtarief van 25,5% / Nihiltarief voor fiscale beleggingsinstellingen / Extra heffingen bovenop het algemene vennootschapsbelastingtarief / Wijze van heffing / Vertekening van voorheffingen / Bijzondere regelingen / Inleiding / Innovatiebox / Inleiding / Bijzonder tarief van 5% / Voorwaarden / Voorbeelden / Handel in herinvesteringsreservelichamen / Algemeen; wat is het misbruik? / De regeling van art. 12a Wet VPB 1969 / Aandeelhouderstoets / Beleggingstoets / Antimisbruikmaatregel / Bijzondere regimes voor vrijgestelde en fiscale beleggingsinstellingen / Inleiding / Het vrijgestelde beleggingsinstellingenregime (VBI-regime) / Achtergrond van een nieuw deluxe beleggingsinstellingenregime / Het nieuwe VBI-regime in kort bestek; subjectieve vrijstelling / Voorwaarden voor het nieuwe VBI-regime / Aanpalende regels in de vennootschaps- en inkomstenbelasting / Het fiscale-beleggingsinstellingenregime (FBI-regime) / Achtergrond van het fiscale-beleggingsinstellingenregime / De kern van het bijzondere regime; 0%-tarief en doorstootverplichting / Voorwaarden voor statusverkrijging / Voor uitdeling beschikbare winst; herbeleggings- en afrondingsreserve / 418 XXII

14 Statusovergangen / Omzetting van rechtspersonen / Inleiding / Afrekeningsficties in art. 28a Wet VPB 1969 / Bijzonder regime voor verzekeringsondernemingen / Inleiding / Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars / Aanvullende regels; premiereserve / Egalisatie- en calamiteitenreserve / 423 Trefwoordenregister / 425 XXIII

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening Auteur: Shanna Cai Opleiding: Bachelor Fiscale Economie Studentnummer:

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV

DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV MEI 2014-5 NUMMER DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN Mr. T.C. Hoogwout INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID Dhr J.M. Hengeveld LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV Mr. drs. J.J. van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd?

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? Document: Bachelor scriptie Naam: C.A. Baart Studierichting: Fiscale economie Studentnummer: 325760 Datum: Juli 2013 Begeleidende docent: J. Van den Berg Inhoudsopgave

Nadere informatie