Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:"

Transcriptie

1 Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk belang) Box 3 Spaarbox, aandelenkapitaal in organisatie <5% Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Waarom personal holdings? Voor risicospreiding en fiscaal voordeel met betrekking tot de gemaakte en niet uitgekeerde winsten. Subjectieve belastingplicht (wie)? Binnenlandse belastingplicht = wordt belast voor zijn winst uit de gehele wereld. Een lichaam is binnenlands belastingplichtig als het in Nederland gevestigd is en als het genoemd staat in art. 2 lid 1 wet VPB: - NV, BV, open CV en andere vennootschappen waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. - Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag - Onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden - Verenigingen en stichtingen die op voet van de Woningwet zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn - Hiervóór niet genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor zover zij een onderneming drijven. - Fondsen voor gemene rekening - Bepaalde ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen Buitenlandse belastingplicht = wordt alleen belast voor de winst afkomstig uit Nederland. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het in het buitenland is gevestigd, van Nederlands inkomen geniet en genoemd staat in art. 3 wet VPB: - Verenigingen en andere rechtspersonen - Open commanditaire vennootschappen en andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal Pagina 1

2 - Doelvermogens = lichamen waarin vermogen wordt beheerd met een vooraf vaststaande bestemming. Alleen het inkomen dat een band met Nederland heeft kan worden belast. Hiervan is sprake als er in Nederland een vaste inrichting of vertegenwoordiger is: - Vaste inrichting = moet geschikt zijn om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit die inrichting worden leveringen en / of diensten aan derden verricht. - Vaste vertegenwoordiger = een werknemer die op basis van een impliciete of expliciete juridische volmacht bevoegd is om namens de achterliggende vennootschap juridisch bindende contracten af te sluiten en dat ook op regelmatige basis doet. Subjectieve vrijstellingen = lichaam is niet belastingplichtig: - Art. 5 wet VPB, onder nadere voorwaarden zijn subjectief vrijgesteld: o Natuurschoonlichamen o Pensioenlichamen o Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, opvanghuizen, kredietverstrekkers o Landbouwbedrijven, onderlinge verzekeraars, uitvaartverzekeraars waarbij het streven naar winst ontbreekt! o Ziekenhuisverplegingsfondsen, ziektekostenverzekeringsmaatschappijen waarbij het streven naar winst ontbreekt! o Uitvoeringsinstanties van wettelijke sociale verzekeringen o Openbare leeszalen en bibliotheken - Art. 6 wet VPB, lichamen met een sociaal of maatschappelijk belang zijn vrijgesteld van belastingheffing als het streven naar winst geheel ontbreekt, of bijkomstig is. - Art. 6A wet VPB = vrijgestelde beleggingsinstelling, ingevoerd om beleggingsinstellingen die in Nederland waren gevestigd en dreigden zich ergens anders te gaan vestigen, voor Nederland te behouden. De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en hoeft geen dividendbelasting in te houden. Voorwaarden: o Lichaam moet een van de bepaalde rechtsvormen hebben o Beleggingsinstelling kan worden aangemerkt in de Wet op Financieel Toezicht o Enige doel is het beleggen van gelden en goederen, met een waardestijging en rendement van vermogen als gevolg o Deelnemers in VBI moeten voldoen aan het collectiviteitsvereiste o Beleggingen van VBI moeten zijn gedaan met toepassing van het beginsel van risicospreiding o Op verzoek van de aandeelhouders kunnen aandelen direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Objectieve belastingplicht (wat)? Hoeveel normaal tarief belasting moet, volgens de tabel in art. 22 wet VPB, betaald worden over het belastbaar inkomen. Hoe het belastbaar inkomen tot stand komt, lees je onder het kopje waarover. Bij een winst van: Meer dan Maar niet meer dan Bedraagt het percentage % % Pagina 2

3 Waarover belastbaar bedrag - Het belastbaar inkomen is het zuivere inkomen. Dat wil zeggen na vrijstellingen en eventuele aftrek van bepaalde aftrekposten: 1. Fiscaal eindvermogen (EV) Fiscaal begin vermogen (EV) Onttrekkingen Kapitaalstortingen = Vermogensmutatie Vrijstellingen - 6. Niet of beperkt aftrekbare kosten 0 7. Giften Investeringsaftrek - 9. Fiscale reserves Correctie deelnemingsvrijstelling - = Fiscale winst Aftrekbaar deel van de giften = Belastbare winst Te verrekenen verliezen = Belastbaar bedrag TOELICHTING! 3. Onttrekkingen (art. 10 wet VPB) Onttrekkingen verlagen het vermogen wel, maar zijn geen kosten. Het gaat hierbij om: - Winstuitdelingen = verkapt dividend de aandeelhouder wordt bevoordeeld door de BV (tekenen); - Ingehouden bronbelastingen, zoals dividend- en kansspelbelastingen. 4. Kapitaalstortingen Kapitaalstortingen zijn geen opbrengsten uit de bedrijfsoefening, maar een betaling door de aandeelhouder. Drie vormen: - Nominaal gestort kapitaal; - Agioreserve; - Informeel kapitaal BV wordt bevoordeeld door de aandeelhouder (tekenen). 5. Vrijstellingen (art. 8 wet VPB) Met behulp van art. 8 wet VPB!! Dit artikel gaat over de schakelbepaling tussen de IB en VPB welke vrijstellingen, vanuit de IB gelden wel en welke vrijstellingen gelden niet voor de wet VPB: - Art. 3.8 = definitie winst uit onderneming - Art = bosbedrijfvrijstelling - Art = landbouwvrijstelling - Art. 3.13, eerste lid onderdelen a,g,h en i = diverse vrijstellingen - Art. 3.14, eerste lid onderdelen b t/m h en tweede t/m zesde lid = aftrekuitsluiting. Algemene kosten - Art t/m 3.30 = bonusaandelen, zeescheepvaart, tonnage, jaarwinst, toekomstige loon- en prijswijzigingen, pensioen, vrijgestelde beleggingsinstelling - Art. 3.30a, eerste t/m zevende lid = beperkte afschrijving gebouwen Pagina 3

4 - Art t/m 3.54 = (milieu)bedrijfsmiddelen, afboeking herinvesteringsreserve, willekeurige afschrijving, investeringsaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek, desinvesteringsbijtelling, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, fiscale reserves, herinvesteringsreserve - Art t/m 3.57 = aandelenfusie, juridische splitsing, juridische fusie - Art = investeringen op benedenwindse en bovenwindse eilanden - Art. 10a.2 = overgangsrecht inzake onderhanden werk - Art. 10a.3 = overgangsrecht inzake afschrijving op bedrijfsmiddelen 6. Niet of beperkt aftrekbare kosten (art. 9, 10, 11 wet VPB) Volgens artikel 9 wet VPB komen extra bepalingen mede in aftrek bij het bepalen van de winst. Volgens artikel 10 wet VPB komen extra bepalingen niet in aftrek bij het bepalen van de winst. Volgens artikel 11 wet VPB is de commissarisbeloning beperkt aftrekbaar bij het bepalen van de winst. Aftrekbaar van de winst = niets mee doen (is al van winst afgehaald) Niet aftrekbaar van de winst = optellen bij winst (onterecht afgehaald van winst ) 7. Giften (art. 16 wet VPB) Eerst wordt er vanuit gegaan dat giften helemaal niet aftrekbaar zijn, dus ze worden in het geheel bij de winst geteld. Daarna wordt pas het aftrekbare gedeelte van de giften berekenen. Regel: maximaal 50 % van de winst met een maximum van (art. 16 wet VPB). In voorbeeld: / 2 = valt daar geheel onder en is dus helemaal aftrekbaar. 10. Correctie deelnemingsvrijstelling (art. 13 wet VPB) Om risico s te spreiden, wordt er vaak een aantal vennootschappen opgericht, die elk voor zich een aparte activiteit gaan uitvoeren. Om er voor te zorgen dat dezelfde winst dan niet dubbel wordt belast, is de deelnemingsvrijstelling, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, in het leven geroepen. Begrip deelnemingen: - De belastingplichtige is voor ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal aandeelhouder van een vennootschap, of - De belastingplichtige is voor ten minste 5% in het bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening, of - De belastingplichtige is lid van een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag, of - De belastingplichtige heeft als commanditaire vennoot een aandeel in de vennootschappelijke gemeenschap van een open CV en daardoor voor ten minste 5% deelt in het door die vennootschap behaalde voordeel. Meetrekregeling wanneer een belastingplichtige via verschillende lichamen samen recht heeft op de deelnemingsvrijstelling. Gevolgen deelnemingsvrijstelling: alle voordelen uit de desbetreffende lichamen behoren niet tot de fiscale winst. Daarentegen zijn deelnemingskosten wel aftrekbaar van de winst. 11. Aftrekbaar deel van de giften (art. 16 wet VPB) Zie kopje zeven: Giften! 12. Te verrekenen verliezen (art. 20 wet VPB) Een verlies mag op grond van artikel 20 wet VPB worden verrekend met de belastbare winsten van het voorafgaande jaar (Carry back) en de negen volgende jaren (Carry forward). Pagina 4

5 Aangepaste regeling ten tijde van de economische crisis: keuze aan belastingplichtige om een verlies drie jaar terug te wentelen i.p.v. één jaar. In ruil daarvoor mag hij dan maar zes jaar vooruit wentelen i.p.v. negen. FISCALE EENHEID (art. 15 wet VPB) = de belasting wordt geheven alsof er één belastingplichtig lichaam is. Voordelen: - slechts één aangifte Vpb - onderling wegstrepen winsten/verliezen - interne levering onzichtbaar en dus onbelast - herstructureren kan belastingvrij Nadelen: - elke vennootschap aansprakelijk voor volledige belastingschuld - 1 x tariefopstapje (20%) - lagere investeringsaftrek Voorwaarden: - Moeder bezit minimaal 95% aandelen in dochter (zowel juridische als economische eigendom). Ook middellijk bezit telt mee; - Op verzoek beide belastingplichtigen (max. 3 maanden terug) - Boekjaren moeder / dochter zijn gelijk - Winstbepalingen moeder / dochter zijn gelijk - Moeder en dochter in Nederland gevestigd - Aandelen dochter niet gehouden als voorraad Gevolgen van aangaan fiscale eenheid: één geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Einde fiscale eenheid: - Als niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden - Op verzoek van beide belastingplichtigen - 1 dochter uittreden is mogelijk Pagina 5

6 Omzetbelasting Omzetbelasting btw; belasting over de toegevoegde waarde (0%, 6%, 21%) Omzetbelasting een systematische opgebouwde belasting, waarbij het mogelijk is om door de beantwoording van een aantal vragen te achterhalen of omzetbelasting is verschuldigd en zo ja, hoeveel. Omzetbelasting een algemene, indirecte verbruiksbelasting in de lidstaten van de Europese Unie Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), wilde men voor de hele EEG één systeem van heffing van omzetbelasting invoeren daarvoor is echter wel één gemeenschappelijk stelsel voor omzetbelasting nodig; doel: een gemeenschappelijke markt scheppen. Wie moet er aan omzetbelasting voldoen? De belastingplichtige de consument is degene die uiteindelijk de omzetbelasting betaalt, maar de ondernemer is een uitzondering daargelaten degene die de omzetbelasting moet innen en voldoen aan de belastingdienst. Een ondernemer is een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent. - Een ieder omvat zowel natuurlijke als rechtspersonen (NV, BV, eenmanszaak, maatschap, VOF, CV, vereniging, stichting, fiscale eenheid(= één ondernemer)*, enz.). * fiscale eenheid is alleen mogelijk als er sprake is van financiële, organisatorische en economische verwevenheid. - Een bedrijf is een organisatie van kapitaal en arbeid die erop gericht is om in een duurzaam streven deel te nemen aan het economische (ruil)verkeer. - Met zelfstandig wordt bedoeld dat mensen in ondergeschiktheid niet als ondernemer worden aangemerkt Er zijn een aantal personen en lichamen die op grond van de definitie in de wet geen ondernemer zijn, maar die toch door de wet aangewezen worden als ondernemer (zie art. 7 lid 3 WOB). Belastbare feiten (art. 1 WOB) 1. Levering van goederen en diensten De levering moet plaatsvinden binnen Nederland; door ondernemers die handelen binnen het kader van een onderneming; onder bezwarende titel. Diverse vormen van levering: - Overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken - Afgifte van goederen volgens een overeenkomst van huurkoop (operational lease / financial lease) - Oplevering van onroerende zaken door de vervaardiger - Rechtsovergang van goederen tegen betaling van vergoeding ingevolge een vordering door of namens de overheid - Aanbrengen van een goed aan een ander goed - Voor menselijke beheersing vatbare stoffen alsmede elektriciteit, gas, warmte en dergelijke goederen ARTIKEL 3 WOB Pagina 6

7 Plaats van levering (van belang omdat alleen een levering in Nederland een belastbaar feit oplevert): - Plaats waar de verzending, levering of het vervoer aanvangt, behalve als het goed nog aangebracht moet worden; dan geldt de plaats van de levering - Als de goederen (dus) niet in verband met de levering worden vervoerd, is de plaats van de levering daar waar de goederen zich op het tijdstip van de levering bevinden. - Bij verkopen op afstand geldt de plaats van aankomst van de verzending of het vervoer, de regeling geldt alleen vanaf het drempelbedrag van Wanneer het gaat om de levering van gas, etc. is de plaats van de afnemer van belang. ARTIKEL 5 WOB Er wordt geacht van een ondernemer, die in Nederland woont of gevestigd is, dat hij al zijn prestaties in Nederland verricht. Het is daarom aan die ondernemer zelf om te bewijzen dat een levering niet in Nederland belast is. 2. Intracommunautaire verwerving (ICV) Doordat de binnengrenzen van de EU-lidstaten zijn vervallen, is er in plaats van invoer en uitvoer nu sprake van intracommunautaire verwervingen (ICV) en intracommunautaire leveringen (ICL), uitgewerkt in het systeem van intracommunautaire transacties (ICT). ICL binnenlandse levering, belast tegen (eigen) binnenlands tarief van ontvanger. Echter, ICL wordt ook in land van verzending als belastbaar bedrag gezien, maar dan tegen een percentage van 0% ICV binnenlands ontvangst, belast tegen (eigen) binnenlands tarief van ontvanger (6% of 21%). Echter, de ICV wordt ook in land van verzending als belastbaar bedrag gezien, tegen een percentage die je niet weet 3. Intracommunautaire verwerving ander dan lid 2: van nieuwe vervoermiddelen (ICV) Ingeval van het aanschaffen van een nieuw vervoersmiddel is er altijd sprake van een ICV! Ongeacht de status van de koper. De koper van een nieuw vervoersmiddel moet dus altijd aan de omzetbelasting doen in eigen land. Het begrip nieuwe vervoersmiddelen staat uitgewerkt in art. 2a lid 1 sub f WOB. 4. Invoer Invoer of uitvoer vindt plaats als goederen naar of van Nederland worden vervoerd van of naar een niet EU-lidstaat ( derde landen ). In principe gelden verder dezelfde regelingen als bij ICT. Bij invoer worden de goederen belast tegen binnenlandse tarieven (6% of 21%). Er kan op twee manieren betaald worden: bij de douane of via de verleggingsregeling. Wat er verder in het land van de leverancier gebeurd, weet je niet Bij uitvoer mag de verschuldigde omzetbelasting op 0% worden gesteld. Wat er dan in het land van de ontvanger gebeurd, weet je niet 5. Diensten Diensten zijn alle prestaties, met uitzondering van leveringen van goederen. Diensten die tegen een vergoeding worden verricht, zijn belastbaar. ARTIKEL 4 WOB Pagina 7

8 Plaats van dienst: - B2B de plaats van een dienst is de plaats waar de afnemende ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening of vaste inrichting heeft. - B2C de plaats van een dienst is de plaats waar de presterende ondernemer gevestigd is of zijn vaste inrichting heeft. ARTIKEL 6 WOB uitzonderingen in art. 6a t/m 6j WOB (& zie boek pag ) 6. Gemengde prestaties Het is mogelijk dat een ondernemer een opdracht krijgt die zowel uit leveringen als uit diensten bestaat = gemengde prestatie. Hoofdregel: prestatie splitsen. Niet mogelijk? Bekijken of: - Één prestatie overheerst - De prestaties naar maatschappelijke opvattingen niet splitsbaar zijn Als minimaal één van deze twee situaties het geval is, is er sprake van één prestatie. Waarover moet er belasting worden berekend? Belasting wordt berekend over de vergoeding percentage van product/dienst maatstaf van heffing. Onder vergoedingen vallen ook bijkomende kosten en vergoedingen in natura. Hoeveel omzetbelasting moet er worden voldaan? 21 % Standaard 6% Tabel 1 0% Tabel 2 (ICL / uitvoer) Recht op aftrek van voorbelasting Aftrek voorbelasting volgens art. 2 en 15 WOB); ter zake verrichte ICV en invoer van goederen en diensten. Let wel, ICV gaat alleen maar over het buitenland, over alle zaken aangeschaft in Nederland wordt gewoon omzetbelasting betaald. Wanneer moet er aan omzetbelasting worden gedaan? Uitgangspunt: verschuldigde omzetbelasting wordt voldaan op het moment dat de factuur voor de geleverde prestatie wordt uitgereikt = factuurstelsel. Bij uitzonderingen: kasstelsel = omzetbelasting wordt pas verschuldigd op het moment waarop de betaling voor de verrichte prestatie wordt ontvangen (alleen voor specifiek aangestelden). Met betrekking tot de omzetbelasting over een bepaald tijdvak: omzetbelasting wordt afdragen per jaar, per kwartaal of per maand. De aangifte moet worden gedaan binnen 3 maanden na afloop van het jaar of binnen 1 maand na afloop van het kwartaal/maand. Het afdragen van de omzetbelasting moet binnen dezelfde termijn als aangifte. Niet of te weinig omzetbelasting afgedragen? Naheffingsaanslag (en boete)! Vrijstellingen In art. 11 WOB worden een aantal prestaties opgesomd die zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Bij een vrijstelling wordt op de factuur geen omzetbelasting vermeld. Bijzondere regeling Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Voor kleine ondernemers (door hoge kosten voor administratie). Geldt voor natuurlijke personen (waaronder maatschap, v.o.f., CV en andere samenwerkingsverbanden). De KOR geldt per ondernemer (niet onderneming). Pagina 8

9 Te berekenen door: Bedrag van de te betalen omzetbelasting verminderen met 2,5 x (1.883 saldo omzetbelasting) Saldo omzetbelasting is in dit geval INCLUSIEF voorbelasting!!! * Bij minder dan helemaal geen belasting meer afdragen (OB)! = 0,- Administratieve verplichtingen - Boekhoudverplichtingen (art. 34 WOB) - Factuurverplichtingen (art. 35 WOB) Pagina 9

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Aan de startende ondernemer. Voorburg, 2015. Inleiding. Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf.

Aan de startende ondernemer. Voorburg, 2015. Inleiding. Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf. Aan de startende ondernemer Voorburg, 2015 Inleiding Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf. Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af. Om de startende

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen,

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Sportevenementen en belastingen

Sportevenementen en belastingen 12345 Sportevenementen Voor organisatoren van sportevenementen Deze brochure is bestemd voor penningmeesters en andere bestuursleden van stichtingen, verenigingen (waaronder de sportbonden) en andere rechtspersonen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie