Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:"

Transcriptie

1 Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk belang) Box 3 Spaarbox, aandelenkapitaal in organisatie <5% Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Waarom personal holdings? Voor risicospreiding en fiscaal voordeel met betrekking tot de gemaakte en niet uitgekeerde winsten. Subjectieve belastingplicht (wie)? Binnenlandse belastingplicht = wordt belast voor zijn winst uit de gehele wereld. Een lichaam is binnenlands belastingplichtig als het in Nederland gevestigd is en als het genoemd staat in art. 2 lid 1 wet VPB: - NV, BV, open CV en andere vennootschappen waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. - Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag - Onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden - Verenigingen en stichtingen die op voet van de Woningwet zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn - Hiervóór niet genoemde verenigingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor zover zij een onderneming drijven. - Fondsen voor gemene rekening - Bepaalde ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen Buitenlandse belastingplicht = wordt alleen belast voor de winst afkomstig uit Nederland. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het in het buitenland is gevestigd, van Nederlands inkomen geniet en genoemd staat in art. 3 wet VPB: - Verenigingen en andere rechtspersonen - Open commanditaire vennootschappen en andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal Pagina 1

2 - Doelvermogens = lichamen waarin vermogen wordt beheerd met een vooraf vaststaande bestemming. Alleen het inkomen dat een band met Nederland heeft kan worden belast. Hiervan is sprake als er in Nederland een vaste inrichting of vertegenwoordiger is: - Vaste inrichting = moet geschikt zijn om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit die inrichting worden leveringen en / of diensten aan derden verricht. - Vaste vertegenwoordiger = een werknemer die op basis van een impliciete of expliciete juridische volmacht bevoegd is om namens de achterliggende vennootschap juridisch bindende contracten af te sluiten en dat ook op regelmatige basis doet. Subjectieve vrijstellingen = lichaam is niet belastingplichtig: - Art. 5 wet VPB, onder nadere voorwaarden zijn subjectief vrijgesteld: o Natuurschoonlichamen o Pensioenlichamen o Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, opvanghuizen, kredietverstrekkers o Landbouwbedrijven, onderlinge verzekeraars, uitvaartverzekeraars waarbij het streven naar winst ontbreekt! o Ziekenhuisverplegingsfondsen, ziektekostenverzekeringsmaatschappijen waarbij het streven naar winst ontbreekt! o Uitvoeringsinstanties van wettelijke sociale verzekeringen o Openbare leeszalen en bibliotheken - Art. 6 wet VPB, lichamen met een sociaal of maatschappelijk belang zijn vrijgesteld van belastingheffing als het streven naar winst geheel ontbreekt, of bijkomstig is. - Art. 6A wet VPB = vrijgestelde beleggingsinstelling, ingevoerd om beleggingsinstellingen die in Nederland waren gevestigd en dreigden zich ergens anders te gaan vestigen, voor Nederland te behouden. De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en hoeft geen dividendbelasting in te houden. Voorwaarden: o Lichaam moet een van de bepaalde rechtsvormen hebben o Beleggingsinstelling kan worden aangemerkt in de Wet op Financieel Toezicht o Enige doel is het beleggen van gelden en goederen, met een waardestijging en rendement van vermogen als gevolg o Deelnemers in VBI moeten voldoen aan het collectiviteitsvereiste o Beleggingen van VBI moeten zijn gedaan met toepassing van het beginsel van risicospreiding o Op verzoek van de aandeelhouders kunnen aandelen direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Objectieve belastingplicht (wat)? Hoeveel normaal tarief belasting moet, volgens de tabel in art. 22 wet VPB, betaald worden over het belastbaar inkomen. Hoe het belastbaar inkomen tot stand komt, lees je onder het kopje waarover. Bij een winst van: Meer dan Maar niet meer dan Bedraagt het percentage % % Pagina 2

3 Waarover belastbaar bedrag - Het belastbaar inkomen is het zuivere inkomen. Dat wil zeggen na vrijstellingen en eventuele aftrek van bepaalde aftrekposten: 1. Fiscaal eindvermogen (EV) Fiscaal begin vermogen (EV) Onttrekkingen Kapitaalstortingen = Vermogensmutatie Vrijstellingen - 6. Niet of beperkt aftrekbare kosten 0 7. Giften Investeringsaftrek - 9. Fiscale reserves Correctie deelnemingsvrijstelling - = Fiscale winst Aftrekbaar deel van de giften = Belastbare winst Te verrekenen verliezen = Belastbaar bedrag TOELICHTING! 3. Onttrekkingen (art. 10 wet VPB) Onttrekkingen verlagen het vermogen wel, maar zijn geen kosten. Het gaat hierbij om: - Winstuitdelingen = verkapt dividend de aandeelhouder wordt bevoordeeld door de BV (tekenen); - Ingehouden bronbelastingen, zoals dividend- en kansspelbelastingen. 4. Kapitaalstortingen Kapitaalstortingen zijn geen opbrengsten uit de bedrijfsoefening, maar een betaling door de aandeelhouder. Drie vormen: - Nominaal gestort kapitaal; - Agioreserve; - Informeel kapitaal BV wordt bevoordeeld door de aandeelhouder (tekenen). 5. Vrijstellingen (art. 8 wet VPB) Met behulp van art. 8 wet VPB!! Dit artikel gaat over de schakelbepaling tussen de IB en VPB welke vrijstellingen, vanuit de IB gelden wel en welke vrijstellingen gelden niet voor de wet VPB: - Art. 3.8 = definitie winst uit onderneming - Art = bosbedrijfvrijstelling - Art = landbouwvrijstelling - Art. 3.13, eerste lid onderdelen a,g,h en i = diverse vrijstellingen - Art. 3.14, eerste lid onderdelen b t/m h en tweede t/m zesde lid = aftrekuitsluiting. Algemene kosten - Art t/m 3.30 = bonusaandelen, zeescheepvaart, tonnage, jaarwinst, toekomstige loon- en prijswijzigingen, pensioen, vrijgestelde beleggingsinstelling - Art. 3.30a, eerste t/m zevende lid = beperkte afschrijving gebouwen Pagina 3

4 - Art t/m 3.54 = (milieu)bedrijfsmiddelen, afboeking herinvesteringsreserve, willekeurige afschrijving, investeringsaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek, desinvesteringsbijtelling, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, fiscale reserves, herinvesteringsreserve - Art t/m 3.57 = aandelenfusie, juridische splitsing, juridische fusie - Art = investeringen op benedenwindse en bovenwindse eilanden - Art. 10a.2 = overgangsrecht inzake onderhanden werk - Art. 10a.3 = overgangsrecht inzake afschrijving op bedrijfsmiddelen 6. Niet of beperkt aftrekbare kosten (art. 9, 10, 11 wet VPB) Volgens artikel 9 wet VPB komen extra bepalingen mede in aftrek bij het bepalen van de winst. Volgens artikel 10 wet VPB komen extra bepalingen niet in aftrek bij het bepalen van de winst. Volgens artikel 11 wet VPB is de commissarisbeloning beperkt aftrekbaar bij het bepalen van de winst. Aftrekbaar van de winst = niets mee doen (is al van winst afgehaald) Niet aftrekbaar van de winst = optellen bij winst (onterecht afgehaald van winst ) 7. Giften (art. 16 wet VPB) Eerst wordt er vanuit gegaan dat giften helemaal niet aftrekbaar zijn, dus ze worden in het geheel bij de winst geteld. Daarna wordt pas het aftrekbare gedeelte van de giften berekenen. Regel: maximaal 50 % van de winst met een maximum van (art. 16 wet VPB). In voorbeeld: / 2 = valt daar geheel onder en is dus helemaal aftrekbaar. 10. Correctie deelnemingsvrijstelling (art. 13 wet VPB) Om risico s te spreiden, wordt er vaak een aantal vennootschappen opgericht, die elk voor zich een aparte activiteit gaan uitvoeren. Om er voor te zorgen dat dezelfde winst dan niet dubbel wordt belast, is de deelnemingsvrijstelling, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, in het leven geroepen. Begrip deelnemingen: - De belastingplichtige is voor ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal aandeelhouder van een vennootschap, of - De belastingplichtige is voor ten minste 5% in het bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening, of - De belastingplichtige is lid van een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag, of - De belastingplichtige heeft als commanditaire vennoot een aandeel in de vennootschappelijke gemeenschap van een open CV en daardoor voor ten minste 5% deelt in het door die vennootschap behaalde voordeel. Meetrekregeling wanneer een belastingplichtige via verschillende lichamen samen recht heeft op de deelnemingsvrijstelling. Gevolgen deelnemingsvrijstelling: alle voordelen uit de desbetreffende lichamen behoren niet tot de fiscale winst. Daarentegen zijn deelnemingskosten wel aftrekbaar van de winst. 11. Aftrekbaar deel van de giften (art. 16 wet VPB) Zie kopje zeven: Giften! 12. Te verrekenen verliezen (art. 20 wet VPB) Een verlies mag op grond van artikel 20 wet VPB worden verrekend met de belastbare winsten van het voorafgaande jaar (Carry back) en de negen volgende jaren (Carry forward). Pagina 4

5 Aangepaste regeling ten tijde van de economische crisis: keuze aan belastingplichtige om een verlies drie jaar terug te wentelen i.p.v. één jaar. In ruil daarvoor mag hij dan maar zes jaar vooruit wentelen i.p.v. negen. FISCALE EENHEID (art. 15 wet VPB) = de belasting wordt geheven alsof er één belastingplichtig lichaam is. Voordelen: - slechts één aangifte Vpb - onderling wegstrepen winsten/verliezen - interne levering onzichtbaar en dus onbelast - herstructureren kan belastingvrij Nadelen: - elke vennootschap aansprakelijk voor volledige belastingschuld - 1 x tariefopstapje (20%) - lagere investeringsaftrek Voorwaarden: - Moeder bezit minimaal 95% aandelen in dochter (zowel juridische als economische eigendom). Ook middellijk bezit telt mee; - Op verzoek beide belastingplichtigen (max. 3 maanden terug) - Boekjaren moeder / dochter zijn gelijk - Winstbepalingen moeder / dochter zijn gelijk - Moeder en dochter in Nederland gevestigd - Aandelen dochter niet gehouden als voorraad Gevolgen van aangaan fiscale eenheid: één geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Einde fiscale eenheid: - Als niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden - Op verzoek van beide belastingplichtigen - 1 dochter uittreden is mogelijk Pagina 5

6 Omzetbelasting Omzetbelasting btw; belasting over de toegevoegde waarde (0%, 6%, 21%) Omzetbelasting een systematische opgebouwde belasting, waarbij het mogelijk is om door de beantwoording van een aantal vragen te achterhalen of omzetbelasting is verschuldigd en zo ja, hoeveel. Omzetbelasting een algemene, indirecte verbruiksbelasting in de lidstaten van de Europese Unie Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), wilde men voor de hele EEG één systeem van heffing van omzetbelasting invoeren daarvoor is echter wel één gemeenschappelijk stelsel voor omzetbelasting nodig; doel: een gemeenschappelijke markt scheppen. Wie moet er aan omzetbelasting voldoen? De belastingplichtige de consument is degene die uiteindelijk de omzetbelasting betaalt, maar de ondernemer is een uitzondering daargelaten degene die de omzetbelasting moet innen en voldoen aan de belastingdienst. Een ondernemer is een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent. - Een ieder omvat zowel natuurlijke als rechtspersonen (NV, BV, eenmanszaak, maatschap, VOF, CV, vereniging, stichting, fiscale eenheid(= één ondernemer)*, enz.). * fiscale eenheid is alleen mogelijk als er sprake is van financiële, organisatorische en economische verwevenheid. - Een bedrijf is een organisatie van kapitaal en arbeid die erop gericht is om in een duurzaam streven deel te nemen aan het economische (ruil)verkeer. - Met zelfstandig wordt bedoeld dat mensen in ondergeschiktheid niet als ondernemer worden aangemerkt Er zijn een aantal personen en lichamen die op grond van de definitie in de wet geen ondernemer zijn, maar die toch door de wet aangewezen worden als ondernemer (zie art. 7 lid 3 WOB). Belastbare feiten (art. 1 WOB) 1. Levering van goederen en diensten De levering moet plaatsvinden binnen Nederland; door ondernemers die handelen binnen het kader van een onderneming; onder bezwarende titel. Diverse vormen van levering: - Overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken - Afgifte van goederen volgens een overeenkomst van huurkoop (operational lease / financial lease) - Oplevering van onroerende zaken door de vervaardiger - Rechtsovergang van goederen tegen betaling van vergoeding ingevolge een vordering door of namens de overheid - Aanbrengen van een goed aan een ander goed - Voor menselijke beheersing vatbare stoffen alsmede elektriciteit, gas, warmte en dergelijke goederen ARTIKEL 3 WOB Pagina 6

7 Plaats van levering (van belang omdat alleen een levering in Nederland een belastbaar feit oplevert): - Plaats waar de verzending, levering of het vervoer aanvangt, behalve als het goed nog aangebracht moet worden; dan geldt de plaats van de levering - Als de goederen (dus) niet in verband met de levering worden vervoerd, is de plaats van de levering daar waar de goederen zich op het tijdstip van de levering bevinden. - Bij verkopen op afstand geldt de plaats van aankomst van de verzending of het vervoer, de regeling geldt alleen vanaf het drempelbedrag van Wanneer het gaat om de levering van gas, etc. is de plaats van de afnemer van belang. ARTIKEL 5 WOB Er wordt geacht van een ondernemer, die in Nederland woont of gevestigd is, dat hij al zijn prestaties in Nederland verricht. Het is daarom aan die ondernemer zelf om te bewijzen dat een levering niet in Nederland belast is. 2. Intracommunautaire verwerving (ICV) Doordat de binnengrenzen van de EU-lidstaten zijn vervallen, is er in plaats van invoer en uitvoer nu sprake van intracommunautaire verwervingen (ICV) en intracommunautaire leveringen (ICL), uitgewerkt in het systeem van intracommunautaire transacties (ICT). ICL binnenlandse levering, belast tegen (eigen) binnenlands tarief van ontvanger. Echter, ICL wordt ook in land van verzending als belastbaar bedrag gezien, maar dan tegen een percentage van 0% ICV binnenlands ontvangst, belast tegen (eigen) binnenlands tarief van ontvanger (6% of 21%). Echter, de ICV wordt ook in land van verzending als belastbaar bedrag gezien, tegen een percentage die je niet weet 3. Intracommunautaire verwerving ander dan lid 2: van nieuwe vervoermiddelen (ICV) Ingeval van het aanschaffen van een nieuw vervoersmiddel is er altijd sprake van een ICV! Ongeacht de status van de koper. De koper van een nieuw vervoersmiddel moet dus altijd aan de omzetbelasting doen in eigen land. Het begrip nieuwe vervoersmiddelen staat uitgewerkt in art. 2a lid 1 sub f WOB. 4. Invoer Invoer of uitvoer vindt plaats als goederen naar of van Nederland worden vervoerd van of naar een niet EU-lidstaat ( derde landen ). In principe gelden verder dezelfde regelingen als bij ICT. Bij invoer worden de goederen belast tegen binnenlandse tarieven (6% of 21%). Er kan op twee manieren betaald worden: bij de douane of via de verleggingsregeling. Wat er verder in het land van de leverancier gebeurd, weet je niet Bij uitvoer mag de verschuldigde omzetbelasting op 0% worden gesteld. Wat er dan in het land van de ontvanger gebeurd, weet je niet 5. Diensten Diensten zijn alle prestaties, met uitzondering van leveringen van goederen. Diensten die tegen een vergoeding worden verricht, zijn belastbaar. ARTIKEL 4 WOB Pagina 7

8 Plaats van dienst: - B2B de plaats van een dienst is de plaats waar de afnemende ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening of vaste inrichting heeft. - B2C de plaats van een dienst is de plaats waar de presterende ondernemer gevestigd is of zijn vaste inrichting heeft. ARTIKEL 6 WOB uitzonderingen in art. 6a t/m 6j WOB (& zie boek pag ) 6. Gemengde prestaties Het is mogelijk dat een ondernemer een opdracht krijgt die zowel uit leveringen als uit diensten bestaat = gemengde prestatie. Hoofdregel: prestatie splitsen. Niet mogelijk? Bekijken of: - Één prestatie overheerst - De prestaties naar maatschappelijke opvattingen niet splitsbaar zijn Als minimaal één van deze twee situaties het geval is, is er sprake van één prestatie. Waarover moet er belasting worden berekend? Belasting wordt berekend over de vergoeding percentage van product/dienst maatstaf van heffing. Onder vergoedingen vallen ook bijkomende kosten en vergoedingen in natura. Hoeveel omzetbelasting moet er worden voldaan? 21 % Standaard 6% Tabel 1 0% Tabel 2 (ICL / uitvoer) Recht op aftrek van voorbelasting Aftrek voorbelasting volgens art. 2 en 15 WOB); ter zake verrichte ICV en invoer van goederen en diensten. Let wel, ICV gaat alleen maar over het buitenland, over alle zaken aangeschaft in Nederland wordt gewoon omzetbelasting betaald. Wanneer moet er aan omzetbelasting worden gedaan? Uitgangspunt: verschuldigde omzetbelasting wordt voldaan op het moment dat de factuur voor de geleverde prestatie wordt uitgereikt = factuurstelsel. Bij uitzonderingen: kasstelsel = omzetbelasting wordt pas verschuldigd op het moment waarop de betaling voor de verrichte prestatie wordt ontvangen (alleen voor specifiek aangestelden). Met betrekking tot de omzetbelasting over een bepaald tijdvak: omzetbelasting wordt afdragen per jaar, per kwartaal of per maand. De aangifte moet worden gedaan binnen 3 maanden na afloop van het jaar of binnen 1 maand na afloop van het kwartaal/maand. Het afdragen van de omzetbelasting moet binnen dezelfde termijn als aangifte. Niet of te weinig omzetbelasting afgedragen? Naheffingsaanslag (en boete)! Vrijstellingen In art. 11 WOB worden een aantal prestaties opgesomd die zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Bij een vrijstelling wordt op de factuur geen omzetbelasting vermeld. Bijzondere regeling Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Voor kleine ondernemers (door hoge kosten voor administratie). Geldt voor natuurlijke personen (waaronder maatschap, v.o.f., CV en andere samenwerkingsverbanden). De KOR geldt per ondernemer (niet onderneming). Pagina 8

9 Te berekenen door: Bedrag van de te betalen omzetbelasting verminderen met 2,5 x (1.883 saldo omzetbelasting) Saldo omzetbelasting is in dit geval INCLUSIEF voorbelasting!!! * Bij minder dan helemaal geen belasting meer afdragen (OB)! = 0,- Administratieve verplichtingen - Boekhoudverplichtingen (art. 34 WOB) - Factuurverplichtingen (art. 35 WOB) Pagina 9

Samenvatting Fiscaal recht H4

Samenvatting Fiscaal recht H4 Samenvatting Fiscaal recht H4 door elinepassier De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN Inhoud van dit E-book: Bron inschrijvingsplicht handelsregister Bron aanmeldingsplicht belastingdienst Bron administratieplicht algemeen Bron verplichtingen jaarverslaggeving

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Elektronische winstaangifte

Elektronische winstaangifte Elektronische winstaangifte De wettelijke bepalingen en de invulling daarvan In het Programma Overheidsloket 2000 heeft het toenmalige kabinet reeds bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 788 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV?

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV? Oefententamen VPB (2) BLR4.2 FACBLR0142/8342/9042 jan 2010 Vraagstuk 1 Manager BV heeft in 2002 een tweetal deelnemingen aangeschaft, te weten Betonwerken BV en IJzerwerken BV. Voor Betonwerken BV betaalde

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00-11:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4 Omzetbelasting les 4 programma Maatstaf van heffing Hoeveel OB? Wie moet OB voldoen en wanneer? Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Oefening Maatstaf van heffing 1 van 2 OB wordt geheven over

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2011

Belastingrecht MBA 2011 Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie