HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5"

Transcriptie

1 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie Een fusie is het samengaan van twee of meer ondernemingen die daarna als economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding functioneren. Een fusie kan zijn: een horizontale fusie concentratie twee of meer ondernemingen binnen dezelfde schakel van de productkolom (groothandel 1 en groothandel 2) een verticale fusie integratie twee of meer ondernemingen in opeenvolgende schakels van de productkolom (groothandel en detailhandel) Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Als de vervreemder haar activa en passiva aan de verkrijger overdraagt, is sprake van een bedrijfsoverdracht. Als de verkrijger doorvoor eigen aandelen uitreikt, is sprake van een bedrijfsfusie. voor de fusie Overnemer BV naamt activa en passiva over, rijkt eigen aandelen uit. Vervreemder BV vervreemdt activa en passiva, verkrijgt aandelen Overnemer BV na de fusie

2 Bedrijfsfusie voorbeeld 1 Overnemer BV neemt het bedrijf van Vervreemder BV over tegen uitgifte van eigen aandelen. Gebouwen 900 Aandelenkapitaal ( nom.) 150 Machines 300 Winstreserve 450 Crediteuren 600 Totaal Totaal Vervreemder BV (x 1.000) Gebouwen 100 Aandelenkapitaal ( nom.) 50 Machines 50 Winstreserve 50 Overige activa 150 Crediteuren 200 Totaal 300 Totaal 300 Overnemer BV Vervreemder BV Aandelenkapitaal 150 Waarde Activa 300 Winstreserve 450 Af: schulden -200 Waarde 600 Waarde Waarde per aandeel 4 Aantal uit te reiken aandelen Juridische fusie 1 van 3 Het hoe en wat van de juridische fusie vind je in het BW. Artikel 2:309 BW Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij één van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon, die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt. Er zijn dus twee vormen. Juridische fusie 2 van 3 Artikel 2:311 BW 1. Met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon houden de fuserende rechtspersonen door het van kracht worden van de fusie op te bestaan. 2. De leden of aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersonen worden door de fusie lid of aandeelhouder van de verkrijgende rechtspersoon, uitgezonderd De overgenomen rechtspersonen houden op te bestaan! aand.kap nieuw Commercieel Commercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom.) 175 Machines 350 Agioreserve 75 Overige activa 150 Winstreserve waarde aandelen Crediteuren 800 Totaal Totaal \ Vervreemder BV (x 1.000) Deelnemeing BV O 100 Aandelenkapitaal ( nom.) 50 Winstreserve 50 Totaal 100 Totaal 100 Bij de eerste vorm verkrijgt één van de bestaande rechtspersonen het vermogen van de andere(n). Bij de tweede vorm verkrijgt een nieuw opgerichte rechtspersoon het vermogen van de andere rechtspersonen

3 voor fusie Juridische fusie 3 van 3 juridische fusie zuivere juridische fusie driehoeksfusie Juridische fusie voorbeeld 1 Overnemer BV fuseert met Verdwijner BV Gebouwen 400 Aandelenkapitaal ( nom) 50 Machines 125 Winstreserve 450 Liquide middelen 75 Crediteuren 100 Totaal 600 Totaal 600 Verdwijner BV (x 1.000) Gebouwen 200 Aandelenkapitaal ( nom) 50 Machines 75 Winstreserve 200 Overige activa 25 Crediteuren 50 Totaal 300 Totaal 300 Overnemer BV Verdwijner BV Aandelenkapitaal 50 Waarde Activa 300 Winstreserve 450 Af: schulden - 50 Waarde 500 Waarde Waarde per aandeel 10 Aantal uit te reiken aandelen Fiscale gevolgen 1 van 2 Bij de IB-ondernemer De aandelen behoren tot het ondernemingsvermogen. Artikel 3.7 IB Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Art IB is niet verplicht. Als dat voordeliger is, mag een belastingplichtige het voordeel tot de winst rekenen bij te verrekenen verliezen. na fusie aand.kap nieuw Commercieel Commercieel Gebouwen 600 Aandelenkapitaal ( 1.000) 75 Machines 200 Agioreserve 225 Overige activa 100 Winstreserve 450 Crediteuren 150 Totaal 900 Totaal waarde aandelen \ Verdwijner BV (x 1.000) BESTAAT NIET MEER Artikel 3.55 IB 1. Een belastingplichtige hoeft bij het bepalen van de ( ) winst het voordeel uit de vervreemding van aandelen of winstbewijzen in het kader van een aandelenfusie niet in aanmerking te nemen. De eerste volzin is niet van toepassing op een in het kader van een aandelenfusie genoten bijbetaling

4 Fiscale gevolgen 2 van 2 Bij de Vpb-ondernemer De aandelen behoren tot het ondernemingsvermogen van een lichaam (Vpb-onderneming). Artikel 8 Vpb 1. De winst wordt opgevat en bepaald op de voet van de artikelen ( ) van de Wet inkomstenbelasting 2001, waarbij voor ondernemer wordt gelezen belastingplichtige. Conclusie: desgewenst geen Vpb-heffing bij houdstermij. Opmerking: alleen van belang bij deelname van minder dan 5%. Bij de aandeelhouder Artikel 4.41 IB 1. Op verzoek van de belastingplichtige wordt het voordeel uit de vervreemding van aandelen of winstbewijzen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3.55 niet in aanmerking genomen. ( ) 10 Voorwaarden aandelenfusie 1 van 2 Voorwaarden bij aandelenfusie Eisen t.a.v. de vennootschappen overnemer en vervreemder zijn in Nederland gevestigd of overnemer en vervreemder zijn in verschillende EU-landen gevestigd of overnemer is in Nederland en vervreemder is buiten EU gevestigd. Eisen t.a.v. de zeggenschap overnemer verwerft meerderheid van de stemmen in vervreemder of overnemer vergroot bestaande meerderheid in vervreemder. 11 Voorwaarden aandelenfusie 2 van 2 Eisen t.a.v. de overdracht de overnemer reikt nieuw uitgegeven eigen aandelen uit een eventuele bijbetaling in contacten (afronding) bedraagt maximaal 10% van de nominale waarde van de uitgereikte aandelen. Eisen t.a.v. het motief niet in overwegende mate gericht op ontgaan of uitstellen belastingheffing. 12 4

5 Overnemer BV neemt het bedrijf van Vervreemder BV over tegen uitgifte van eigen aandelen. fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 600 Machines Winstreserve 180 Debiteuren Kostenegalisatiereserve 150 Liquide middelen Crediteuren 200 Goodwill 100 Totaal Totaal Vervreemder BV (x 1.000) fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 300 Machines Winstreserve 150 Debiteuren Herwaarderingsreserve Voorraden Crediteuren 35 Liquide middelen Totaal Totaal 485 Overnemer BV Vervreemder BV kostenegalisatieres. Aandelenkapitaal 600 Aandelenkapitaal 300 Winstreserve 180 Winstreserve 150 Fiscaal beclaimde reserves 150 Fiscaal beclaimde reserves 0 Af: Vpb-claim 20% 30 Af: Vpb-claim 20% Stille reserves + goodwill 375 Stille reserves + goodwill 100 Af: Vpb-claim 20% 75 Af: Vpb-claim 20% 20 comm fisc comm fisc. 485 Waarde Waarde Waarde per aandeel 2 Aantal uit te reiken aandelen bestaande winstres fisc. beclaimde res. vervreemder BV - stille res. + goodwill vervreemder BV -80 (NIET stille res. + goodwill overnemer BV) fiscaal Commercieel fiscaal Commercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( 1.000) Machines Agioreserve Debiteuren Winstreserve Voorraden Kostenegalisatiereserve 150 Liquide middelen Latente Vpb som van de 125 Crediteuren Vpb-claims Totaal Totaal \ Vervreemder BV (x 1.000) Deelnemeing BV O 530 Aandelenkapitaal 300 Winstreserve 230 Totaal 530 Totaal HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Voorbeeld ontgaan en uitstel Fiscale gevolgen bedrijfsfusie Bedrijfsfusie voorbeeld 2 Een AB-houder wenst zijn aandelen in een werkmij te vervreemden. Dit leidt tot IB-heffing over de vervreemdingswinst (box 2). Om dit voor te zijn, richt hij een houdstermij op. De houdstermij verwerft de aandelen van de werkmij (bedrijfsfusie) en verkoopt deze aandelen daarna aan een derde. Fiscale gevolgen Voor de AB-houder: Kan een beroep doen op art IB (doorschuif-regeling bij aandelenfusie) zodat nog geen IB verschuldigd wordt; Voor de houdstermij: Winst valt onder deelnemingsvrijstelling dus over de winst is geen Vpb verschuldigd. Hoofdregel Overdrager is over de met die overdracht behaalde winst Vpb verschuldigd. Faciliteit Artikel 14 Vpb 1. De belastingplichtige die zijn gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming overdraagt (overdrager) aan een ander lichaam ( ) behoeft de winst behaald met of bij de overdracht niet in aanmerking te nemen, mits Indien de winst buiten aanmerking blijft, treedt de verkrijgende rechtspersoon ( ) in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Conclusie: Geen heffing over de vervreemdingswinst; er is sprake van het ontgaan van belasting; art. 3:55-4-b IB: geen sprake van aandelenfusie waardoor de AB-houder geen beroep kan doen op art IB. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, is over het behaalde voordeel geen Vpb verschuldigd de ongecompliceerde geruisloze bedrijfsfusie

6 Standaardvoorwaarden Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, biedt het tweede lid alsnog een mogelijkheid tot geruisloze bedrijfsfusie. De rechtspersonen moeten dan wel akkoord gaan met de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Het gaat dus om buitenwettelijke voorwaarden. Om de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te vergroten heeft de staatssecretaris een aantal modelvoorwaarden vastgesteld, de standaardvoorwaarden. 16 Extra eis bij bedrijfsfusie Hoofdregel Er bestaat geen recht op de faciliteit als de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belasting. Daarvan is volgens art. 14 lid 4 Vpb sprake als: de bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, of de aandelen in de overdrager of de verkrijger binnen drie jaar na de overdracht worden vervreemd aan een derde, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. 17 Fiscale gevolgen juridische fusie 1 van 3 Artikel 14b Vpb 1. Indien vermogen van een belastingplichtige onder algemene titel in het kader van een fusie overgaat (de verdwijnende rechtspersoon), wordt de verdwijnende rechtspersoon geacht zijn vermogensbestanddelen ten tijde van de fusie te hebben overgedragen aan de rechtspersoon waarop deze vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan (verkrijgende rechtspersoon) en ten tijde van de fusie te zijn opgehouden uit de onderneming in Nederland belastbare winst te genieten. Op grond van art.14b lid 1: behoort het voordeel behaald met de overdracht bij de overdrager/verdwijner tot de winst; wordt de overdracht aangemerkt als staking van de onderneming. Het gevolg is dat over de stille reserves en goodwill met de fiscus moet worden afgerekend. 18 6

7 Fiscale gevolgen juridische fusie 2 van 3 Artikel 14b 6. De verkrijgende rechtspersoon wordt ten tijde van de fusie als een met de belastingplichtige verbonden lichaam, aangemerkt. Deze bepaling leidt ertoe dat de sancties, die gelden bij vervreemding van vermogensbestanddelen aan een verbonden lichaam, van toepassing zijn (bijv. de regeling voor een afgewaardeerde vordering in art. 13b Vpb). Fiscale gevolgen juridische fusie 3 van 3 Faciliteit Artikel 14b 2. De winst ( ) behoeft niet in aanmerking te worden genomen, mits Indien de winst buiten aanmerking blijft, treedt de verkrijgende rechtspersoon ( ) in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. 3. Ingeval niet is voldaan aan ( ) bedoelde vereisten, kan onze Minister, op ( ) verzoek ( ), onder door hem te stellen voorwaarden de inspecteur ( ) toestaan de winst ( ) geheel of ten dele buiten aanmerking te laten. Daarbij Evenals bij de bedrijfsfusie zijn er dus twee mogelijkheden: er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan voordeel blijft o.g.v. art. 14b-2 buiten de winst; alle bij de fusie betrokken rechtspersonen aanvaarden de buitenwettelijke voorwaarden voordeel blijft o.g.v. art. 14b-3 buiten de winst. Extra eis bij juridische fusie Net als bij de aandelenfusie (art IB) bestaat geen recht op de faciliteit als de juridische fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belasting. Daarvan is volgens art. 14 lid 5 Vpb sprake als: de bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, of de aandelen in de overdrager of de verkrijger binnen drie jaar na de overdracht geheel of ten dele worden vervreemd aan een derde, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt

8 fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 220 Machines Winstreserve 900 Voorraden Kostenegalisatiereserve -- Overige bezittingen Crediteuren 480 Totaal Totaal fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 100 Machines Winstreserve 220 Voorraden Herwaarderingsreserve 50 Liquide middelen Crediteuren 120 Totaal Totaal 490 Overnemer BV Overnemer BV fuseert met Verdwijner BV. Verdwijner BV Verdwijner BV Aandelenkapitaal 220 Aandelenkapitaal 100 Winstreserve 900 Winstreserve 220 Fiscaal beclaimde reserves 0 Fiscaal beclaimde reserves 50 Af: Vpb-claim 20% 0 Af: Vpb-claim 20% Stille reserves + goodwill 800 Stille reserves + goodwill 250 Af: Vpb-claim 20% 160 Af: Vpb-claim 20% Waarde Waarde Waarde per aandeel 8 Aantal uit te reiken aandelen bestaande winstres fisc. beclaimde res. vervreemder BV stille res. + goodwill vervreemder BV -200 (NIET stille res. + goodwill overnemer BV) fiscaalcommercieel fiscaalcommercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( 1.000) Machines Agioreserve Debiteuren Winstreserve Liquide middelen Herwaarderingsreserve 50 Latente Vpb 220 som van de Crediteuren Vpb-claims Totaal Totaal Verdwijner BV (x 1.000) BESTAAT NIET MEER HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Juridische fusie voorbeeld 2 Juridische splitsing Artikel 2:334a BW 2. Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel ( ) wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen. voor de fusie na de fusie Juridische afsplitsing Artikel 2:334a BW 3. Afsplitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel ( ) wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen waarvan ten minste één ( ) lidmaat-schapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht. voor de fusie na de fusie stap 1 na de fusie - stap

9 Splitser BV telt twee filialen. Splitser BV wordt gesplitst, waarna een filiaal met Overnemer BV fuseert. Machines 150 Aandelenkapitaal ( nom) 50 Voorraden 100 Winstreserve 100 Overige bezittingen 50 Crediteuren 150 Totaal 300 Totaal 300 Filiaal 1 Aandelenkapitaal ( nom) 40 Gebouw 100 Agioreserve 40 Voorraden 20 Winstreserve 105 Debiteuren 10 Overige bezittingen 15 Crediteuren filiaal 1 (B) 40 (A) 145 Filiaal 2 Crediteuren filiaal 2 30 Gebouw 80 Voorraden 10 Overige bezittingen Totaal 255 Totaal 255 Overnemer BV Splitser BV (x 1.000) Splitser BV Aandelenkapitaal 50 Activa filiaal 1 (A) 145 Winstreserve 100 Af: schulden filiaal 1 (B) - 40 Waarde 150 Waarde filiaal Fiscaal beclaimde reserves Af: Vpb-claim Blijft 0 Stille reserves + goodwill Af: Vpb-claim 20% Blijft 0 Waarde Waarde per aandeel 3 Aantal uit te reiken aandelen Stel Overnemer BV heeft twee 50% aandeelhouders. Dan aantal verlagen tot (deelbaar door 2) 34 Restant koopsom contant afrekenen. 3 aand.kap nieuw Commercieel Commercieel Gebouw 100 Aandelenkapitaal ( 1.000) 84 Machines 150 Agioreserve 68 waarde aandelen 34 - Voorraden 120 Winstreserve 100 rek. crt. 3 Debiteuren 10 Crediteuren 190 Overige bezittingen 65 Rek.crt (bijbetaling) 3 Totaal 445 Totaal 445 Splitser BV (x 1.000) Deelneming Overnemer BV 105 Aandelenkapitaal ( nom) 40 Gebouw 80 Agioreserve 40 Voorraden 10 Winstreserve 105 Overige bezittingen 20 Crediteuren filiaal 2 30 Totaal 215 Totaal HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Andere kenmerken Juridische splitsing voorbeeld 1 Fiscale gevolgen juridische splitsing Andere kenmerken van de juridische splitsing zijn: de splitsing staat open voor alle rechtspersonen (art. 2:308 BW); de splitsing kan naar bestaande of bij de splitsing opgerichte rechtspersoon plaatsvinden; de splitsende en de verkrijgende rechtspersoon moeten dezelfde rechtsvorm hebben; het vermogen gaat onder algemene titel over; de aandeelhouders worden door de splitsing (ook) aandeelhouders van de verkrijgende NV / BV (art. 2:334e BW). Hoofdregel Overdrager is over de daarmee behaalde winst Vpb verschuldigd. Artikel 14a Vpb 1. Indien vermogen van een belastingplichtige onder algemene titel in het kader van een splitsing overgaat (de splitsende rechtspersoon), wordt: a. indien de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan: ( ) geacht zijn vermogensbestanddelen ( ) te hebben overgedragen ( ) en ( ) te zijn opgehouden uit zijn onderneming in Nederland belastbare winst te genieten; b. indien de splitsende rechtspersoon blijft bestaan: ( ) geacht de vermogensbestanddelen ( ) te hebben overgedragen

10 Splitser BV telt twee afdelingen. Splitser BV fuseert met Overnemer BV, waarna afdeling 2 in een nieuwe BV wordt afgesplitst. fiscaal commercieel fiscaal commercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom.) Overige bezittingen Agioreserve Winstreserve Herwaarderingsreserve 720 Latente Vpb 180 Crediteuren Totaal Totaal Splitser BV (x 1.000) fiscaal commercieel fiscaal commercieel Aandelenkapitaal ( nom.) Agioreserve Winstreserve Afdeling 1 Afdeling 1 Gebouw Herinvesteringsreserve 50 Overige bezittingen Herwaarderingsreserve 200 Latente Vpb 50 Crediteuren Afdeling 2 Afdeling 2 Gebouw Herwaarderingsreserve 280 Overige bezittingen Latente Vpb 70 Crediteuren Totaal Totaal Overnemer BV Splitser BV - afdeling 1 Aandelenkapitaal 200 Activa filiaal Agioreserve 300 Af: Schulden afdeling 1-50 Winstreserve 180 Vpb-claim 20% -50 Waarde 680 Waarde afdeling Fiscaal beclaimde reserves Berekening Vpb-claim afdeling 1 Af: Vpb-claim 20% 0 - Gebouw 170 Blijft 0 - Overige bezittingen 30 Stille reserves + goodwill Herinvesteringsreserve 50 Af: Vpb-claim 20% -180 Totaal 250 Blijft 720 Vpb-tarief 20% Waarde Vpb-claim Waarde per aandeel 7 Uit te reiken aandelenkapi Splitser BV - afdeling 2 Activa afdeling Af: Schulden afdeling Af: Vpb-claim 20% -70 Waarde filiaal Berekening Vpb-claim afdeling 2 - Gebouw Overige bezittingen 50 Totaal 350 Vpb-tarief 20% Vpb-claim 70 Uitgiftekoers aandelenkapitaal Aantal uit te reiken aandelen - in aandelen -50 nieuwe stand 600 fiscaal Commercieel fiscaal Commercieel Gebouw Aandelenkapitaal ( nom.) Overige bezittingen Agioreserve Winstreserve Herwaarderingsreserve 720 Latente Vpb Crediteuren 'meegekochte' Totaal Totaal Vpb-claim 50 Overnemer 2 BV (x 1.000) fiscaal fiscaal Commercieel Gebouw Aandelenkapitaal ( nom) Overige bezittingen Agioreserve Latente Vpb Crediteuren Totaal Totaal Splitser BV (x 1.000) BESTAAT NIET MEER oude stand waarde afd HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Fiscale gevolgen juridische splitsing Extra eis bij juridische splitsing Juridische splitsing voorbeeld 2 Faciliteit Artikel 14a Vpb 2. De winst ( ) behoeft niet in aanmerking te worden genomen, mits Als aan de voorwaarden wordt voldaan, is over het behaalde voordeel geen Vpb verschuldigd de geruisloze splitsing. Voor de aandeelhouders en de leden is een regeling getroffen in art IB jo. art IB (doorschuifregeling) en in de artt. 13h en 13j Vpb. Er bestaat geen recht op de faciliteit als de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belasting. Daarvan is volgens art. 14a lid 4 Vpb sprake als: de splitsing niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, of de aandelen in de splitser of de verkrijger binnen drie jaar na de overdracht geheel of ten dele worden vervreemd aan een derde, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt

11 Terug naar IB-onderneming 1 van 2 Als de aandeelhouders van een NV/BV besluiten de onderneming (weer) persoonlijk te gaan drijven, is fiscaal sprake van vervreemding van de onderneming door de NV/BV. Gevolg: afrekenen over de fiscale en stille reserves en de goodwill; IB-heffing bij de aandeelhouder(s) over liquidatie-uitkering (tenzij box 3). Terug naar IB-onderneming 2 van 2 Faciliteit Artikel 14c Vpb en de IB-artikelen 3.54a, 3.150, 4.24a, 4.34, 4.42a en 4.46 voorzien in regelingen waardoor het mogelijk wordt geruisloos vanuit de NV/BV-vorm naar de IBvorm terug te keren. Terugkeerregeling 1 van 2 Vereisten voor toepassing art. 14c Vpb De BV heeft uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouders (zo nodig eerst fuseren). De BV wordt ontbonden; De BV drijft een onderneming in materiële zin. Tot vermogen van de BV kunnen bestanddelen behoren, die bij de IB-onderneming als privévermogen kwalificeren. Voor deze delen geldt art. 14c niet en moet de BV met de fiscus afrekenen;

12 Terugkeerregeling 2 van 2 De aandeelhouders moeten de onderneming voortzetten (Bij twee of meer aandeelhouders naar rato van hun gerechtigdheid); Gezamenlijk verzoek van BV en alle aandeelhouders dat voorafgaand aan de ontbinding moet worden ingediend; Nadere voorwaarden staatssecretaris (standaardvoorwaarden). Aandeelhouders treden fiscaal in de plaats van BV. Terugkeerreserve 1 van 3 Art leden 1 en 5 IB maakt de terugkeer uit de BV tot een belastbaar feit binnen de AB-regeling (box 2). Er kan een positief of negatief vervreemdingsvoordeel ontstaan. Als de geruisloos verlopen terugkeer (art. 14c Vpb) tot een positief voordeel leidt, kan de AB-houder doorschuiven art. 4.42a IB. Bij verlies moet dit altijd art. 4.24a IB De gezamenlijke Vpb en IB-claim komt uit op: 24% (Vpb)+25% van 76% (100% -/- 24% Vpb) = 42%. De IB-heffing over de winst bedraagt maximaal: 52% (IB) -/- 10% van 52% (MKB-winstvrijstelling) = 46%. Terugkeerreserve 2 van 3 De belastingdruk is dus ongeveer gelijk. Dit geldt alleen als ook het te belasten object gelijk is. Als delen van het Vpb-ondernemingsvermogen buiten het IB-ondernemingsvermogen blijven, gaat het evenwicht verloren. Dit evenwicht wordt d.m.v. een terugkeerreserve hersteld

13 Doel terugkeerreserve - voorbeeld 1 - reserve is positief Balans Adam BV (x 1.000) fiscaal commercieel fiscaal commercieel Activa Aandelenkapitaal Winstreserve Herw.reserve 400 Latente Vpb 100 Schulden Totaal Totaal Gegeven In de bedrijfsmiddelen zit een stille reserve verscholen van 500 De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg 400 Stap 1: Bereken verschil in fiscale claim voor en na de terugkeer De totale belastingclaim bedraagt 24% van 500 = 120 De vervreemdingsprijs bedraagt: Balanstotaal Af: schulden -200 Waarde 800 Balanstotaal WEV Balanstotaal Fiscaal Stille reserves + goodwill 500 Af: Vpb-claim 24% van Blijft Vervreemdingsprijs De verkrijgingsprijs bedroeg -400 Vervreemdingsvoordeel IB: heffing in box 2 25% van = 820 Totaal Vpb-claim en box 2-claim 940 Na de terugkeer bedraagt de IB-claim: 46% van 500 = 230 Verschil fiscale claim zonder terugkeerreserve Lagere belastingheffing 710 De terugkeerreserve is gelijk aan: vervreemdingsvoordeel Onbelaste winst Vpb (100% - 24%) 76% van 500 = -380 Blijft Art. 3.43a IB 50% Terugkeerreserve Stap 2: Beoordeling fiscaal evenwicht Bestaande IB-claim 46% van 500 = 230 IB-claim op terugkeerres. 46% van = 667 Totaal IB-claims na herstel 897 Totaal Vpb-claim en box 2-claim 940 Verschil fiscale claim met terugkeerreserve Lagere belastingheffing 43 fiscaal commercieel fiscaal commercieel Activa Aandelenkapitaal Winstreserve 300 Herw.reserve 400 Latente Vpb 100 Schulden Totaal Totaal Gegeven In de bedrijfsmiddelen zit een stille reserve verscholen van 500 De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg Stap 1: Bereken verschil in fiscale claim voor en na de terugkeer De totale belastingclaim bedraagt 24% van 500 = 120 De vervreemdingsprijs bedraagt: Balanstotaal Af: schulden -200 Waarde 800 Stille reserves + goodwill 500 Af: Vpb-claim -120 Blijft 380 Vervreemdingsprijs De verkrijgingsprijs bedroeg Vervreemdingsvoordeel -320 IB: 25% van -320 = -80 Totaal Vpb-claim en box 2-claim 40 Na de terugkeer bedraagt de IB-claim: 46% van 500 = 230 Verschil fiscale claim zonder terugkeerreserve Hogere belastingheffing 190 De terugkeerreserve is gelijk aan: vervreemdingsvoordeel -320 Onbelaste winst Vpb 76% van 500 = -380 Blijft -700 Art. 3.43a IB 50% Terugkeerreserve -350 Stap 2: Beoordeling fiscaal evenwicht Doel terugkeerreserve - voorbeeld 1 - reserve is negatief Balans Adam BV (x 1.000) Bestaande IB-claim 46% van 500 = 230 IB-claim op terugkeerres. 46% van -350 = -161 Totaal IB-claims na herstel 69 Totaal Vpb-claim en box 2-claim 40 Verschil fiscale claim met terugkeerreserve Hogere belastingheffing HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Terugkeerreserve 3 van 3 Omvang van de terugkeerreserve Artikel 3.54a IB 2. De terugkeerreserve wordt gesteld op de helft van het vervreemdingsvoordeel dat ( ) voor de heffing buiten aanmerking blijft, na het vervreemdingsvoordeel eerst te hebben verminderd met het bedrag bedoeld in het derde lid. Indien deze vermindering leidt tot een positief bedrag, ontstaat er een positieve terugkeerreserve welke ten laste van het vermogen van de voortgezette onderneming komt. Wanneer deze vermindering leidt tot een negatief bedrag, ontstaat er een negatieve terugkeerreserve ter grootte van de helft van het negatieve bedrag; een negatieve terugkeerreserve komt in mindering op de winst bij staking van de onderneming. Voor 76% van de liquidatiewinst voor zover deze naar de IB-onderneming wordt doorgeschoven. 37 Voorbeeld bij positief vervreemdingsvoordeel 38 Voorbeeld bij negatief vervreemdingsvoordeel 39 13

14 EINDE 40 14

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7 Inkomstenbelasting winst 7 programma Twee voorbeelden/oefeningen van geruisloze en e inbreng Oefening Ibrahim el Farte Oefening Sjaak de Vreugd 0~BLR_IB_W~PRES07

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 7

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 7 Inkomstenbelasting winst 7 programma Drie voorbeelden/oefeningen van geruisloze en e inbreng Oefening 1 Ibrahim el Farte Oefening 2 Sjaak de Vreugd Oefening 3 Marius Fransen 1 Oefening 1 Pand 75.000 225.000

Nadere informatie

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed

Nadere informatie

Geruisloze terugkeer uit de BV

Geruisloze terugkeer uit de BV Geruisloze terugkeer uit de BV Welke voorwaarden spelen een rol bij een fiscaal geruisloze terugkeer uit de BV volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet inkomstenbelasting 2001 en hoe

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap op 5 november 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige en genuanceerde

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11.1 Een overneming kan worden geëffectueerd door: een aandelentransactie; een activa/passivatransactie; een juridische fusie; een splitsing; een afsplitsing. 11.2 a 1 NV A verwerft alle activa en passiva

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11 Bedrijfscombinaties en administratie Opgave 11.3* BV A neemt op 1 mei BV B over. De balans per 30 april van BV A is als volgt: Balans BV A per 30 april Activa 1.730.000 Geplaatst kapitaal 350.000 Reserve

Nadere informatie

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn MR. DRS. P.H.M. SIMONIS / DRS. M.BAKKER De fiscale gevolgen van juridische fusie en splitsing DOSSIER Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn inzake vennootschapsrecht in het Nederlandse BW ingevoerd.

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr.

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10512 7 juli 2010 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

De antimisbruikbepaling omtrent fusies en splitsingen in de Nederlandse fiscale wetgeving.

De antimisbruikbepaling omtrent fusies en splitsingen in de Nederlandse fiscale wetgeving. De antimisbruikbepaling omtrent fusies en splitsingen in de Nederlandse fiscale wetgeving. Mark Rasenberg Studentnummer: 373482 Rotterdam, juli 2015 Bachelor Fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting)

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 () Besluit van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 FI Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 29 september 2008/Nr. CPP2008/1008M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling,

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Overgang van pensioen

Overgang van pensioen Kenmerkend voor een fusie conform artikel 2:308 BW e.v. is de gehele vermogensoverdracht onder algemene titel. Onder het vermogen wordt het samenstel van activa en passiva verstaan. Daartoe kunnen zodoende

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

De bedrijfsfusiefaciliteit in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De bedrijfsfusiefaciliteit in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De bedrijfsfusiefaciliteit in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Toe aan herstructurering? Naam: Tom Swaen Administratienummer: s174231 Studierichting: Fiscaal Recht Plaats: Tilburg Datum: 18 mei

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit juridische fusie Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M) Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

De herstructureringsfaciliteiten van de VPB 1969

De herstructureringsfaciliteiten van de VPB 1969 De herstructureringsfaciliteiten van de VPB 1969 Art. 14 en 14a Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Naam: J. van den Nieuwenhof ANR: 553306 Studie: Fiscale Economie Begeleider: drs. J.J.H. Gortzak 2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9808 7 juni 2011 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 4 april 2011 Nr. BLKB2011/511M Landelijk

Nadere informatie

De antimisbruikbepaling bij fusies en splitsingen

De antimisbruikbepaling bij fusies en splitsingen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De antimisbruikbepaling bij fusies en splitsingen Onder welke omstandigheden is een fusie of splitsing in overwegende

Nadere informatie

Een Umwandlungssteuergesetz in Nederland?

Een Umwandlungssteuergesetz in Nederland? Een Umwandlungssteuergesetz in Nederland? Stijn van Beers ANR: 221493 Examencommissie : prof. dr. J.A.G. van der Geld drs. F.J. Elsweier Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie, die ik ter afsluiting van de

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening B / 9 2015 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 ( 82 punten) Vraag 1

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelneming in een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen ondernemingen

Vormen van samenwerking tussen ondernemingen 19 hoofdstuk Vormen van samenwerking tussen ondernemingen 19.1 B 19.2 B 19.3 D 19.4 D 19.5 A 19.6 B 19.7 C 19.8 A 19.9 D 19.10 D A 100.000 (25 23) = 300.000 19.11 D D 9.000.000 8.000.000 = 1.000.000 19.12

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*]

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] Vakblad Financiële Planning, De VBI en het open fonds voor gemene rekening Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: 17-08-2015 Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] De vrijgestelde belegginginstelling

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr. 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Landelijk kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 688 Besluit van 15 december 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met de afschaffing van de

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 januari 2015,

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00-11:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Fusie van ondernemingen

Fusie van ondernemingen 18 Fusie van ondernemingen 1801 a Men probeert door de fusie een gunstiger proportionaliteit te bereiken door het vormen van grotere eenheden, of risiodiversifiatie. b d Horizontale fusie/parallellisatie.

Nadere informatie

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast 7.1 a Fiscale faciliteiten die een aftrek op de fiscale winst toestaan, zijn: 1 Vrijgestelde winstbestanddelen zoals kwijtscheldingswinst, winsten uit hoofde van geruisloze juridische fusie en afsplitsing

Nadere informatie