Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2"

Transcriptie

1 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding functioneren. Een fusie kan zijn: een horizontale fusie concentratie twee meer ondernemingen binnen dezelfde schakel van de productkolom (groothandel 1 en groothandel 2) een verticale fusie integratie twee meer ondernemingen in opeenvolgende schakels van de productkolom (groothandel en detailhandel) Als de vervreemder haar activa en passiva tegen betaling in contanten aan de verkrijger overdraagt, is sprake van een bedrijfsoverdracht bedrijfsfusie in contanten. Als de verkrijger doorvoor eigen aandelen uitreikt, is sprake van een bedrijfsfusie. voor de fusie Vervreemder BV vervreemdt activa en passiva, verkrijgt aandelen Overnemer BV na de fusie naamt activa en passiva over, rijkt eigen aandelen uit

2 Bedrijfsfusie voorbeeld 1 Juridische fusie 1 van 3 Juridische fusie 2 van 3 Gebouwen 900 Aandelenkapitaal ( nom.) 150 Machines 300 Winstreserve 450 Crediteuren 600 Totaal Totaal Gebouwen 100 Aandelenkapitaal ( nom.) 50 Machines 50 Winstreserve 50 Overige activa 150 Crediteuren 200 Totaal 300 Totaal 300 neemt het bedrijf van Vervreemder BV over tegen uitgifte van eigen aandelen. Vervreemder BV (x 1.000) Vervreemder BV Aandelenkapitaal 150 Waarde Activa 300 Winstreserve 450 Af: schulden -200 Het hoe en wat van de juridische fusie vind je in het BW. Artikel 2:309 BW Fusie is de rechtshandeling van twee meer rechtspersonen waarbij één van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt waarbij een nieuwe rechtspersoon, die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt. Artikel 2:311 BW 1. Met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon houden de fuserende rechtspersonen door het van kracht worden van de fusie op te bestaan. 2. De leden aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersonen worden door de fusie lid aandeelhouder van de verkrijgende rechtspersoon, uitgezonderd De overgenomen rechtspersonen houden op te bestaan! Waarde 600 Waarde Waarde per aandeel 4 Aantal uit te reiken aandelen aand.kap nieuw Commercieel Commercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom.) 175 Machines 350 Agioreserve 75 Overige activa 150 Winstreserve waarde aandelen Crediteuren 800 Totaal Totaal \ Vervreemder BV (x 1.000) Deelnemeing BV O 100 Aandelenkapitaal ( nom.) 50 Winstreserve 50 Totaal 100 Totaal 100 vergroting Er zijn dus twee vormen. Bij de eerste vorm verkrijgt één van de bestaande rechtspersonen het vermogen van de andere(n). Bij de tweede vorm verkrijgt een nieuw opgerichte rechtspersoon het vermogen van de andere rechtspersonen

3 voor fusie Juridische fusie 3 van 3 juridische fusie zuivere juridische fusie (aandelenfusie) driehoeksfusie Juridische fusie voorbeeld 1 fuseert met Verdwijner BV Gebouwen 400 Aandelenkapitaal ( nom) 50 Machines 125 Winstreserve 450 Liquide middelen 75 Crediteuren 100 Totaal 600 Totaal 600 Verdwijner BV (x 1.000) Gebouwen 200 Aandelenkapitaal ( nom) 50 Machines 75 Winstreserve 200 Overige activa 25 Crediteuren 50 Totaal 300 Totaal 300 Fiscale gevolgen 1 van 2 Bij de IB-ondernemer De aandelen behoren tot het ondernemingsvermogen. Artikel 3.7 IB Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Verdwijner BV Aandelenkapitaal 50 Waarde Activa 300 Winstreserve 450 Af: schulden - 50 na fusie Waarde 500 Waarde Waarde per aandeel 10 Aantal uit te reiken aandelen aand.kap nieuw Commercieel Commercieel Gebouwen 600 Aandelenkapitaal ( 1.000) 75 Machines 200 Agioreserve 225 Overige activa 100 Winstreserve 450 Crediteuren 150 Totaal 900 Totaal waarde aandelen vergroting Art IB is niet verplicht. Als dat voordeliger is, mag een belastingplichtige het voordeel tot de winst rekenen bij te verrekenen verliezen. Artikel 3.55 IB 1. Een belastingplichtige hoeft bij het bepalen van de ( ) winst het voordeel uit de vervreemding van aandelen winstbewijzen in het kader van een aandelenfusie niet in aanmerking te nemen. De eerste volzin is niet van toepassing op een in het kader van een aandelenfusie genoten bijbetaling. \ Verdwijner BV (x 1.000) BESTAAT NIET MEER

4 Fiscale gevolgen 2 van 2 Fiscale voorwaarden aandelenfusie 1 van 3 Fiscale voorwaarden aandelenfusie 2 van 3 Bij de Vpb-ondernemer De aandelen behoren tot het ondernemingsvermogen van een lichaam (Vpbonderneming). Artikel 8 Vpb 1. De winst wordt opgevat en bepaald op de voet van de artikelen ( ) van de Wet inkomstenbelasting 2001, waarbij voor ondernemer wordt gelezen belastingplichtige. Conclusie: desgewenst geen Vpb-heffing bij houdstermij. Bij de aandeelhouder Artikel 4.41 IB 1. Op verzoek van de belastingplichtige wordt het voordeel uit de vervreemding van aandelen winstbewijzen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in artikel 3.55 niet in aanmerking genomen. ( ) Voorwaarden bij aandelenfusie Eisen t.a.v. de vennootschappen overnemer en vervreemder zijn in Nederland gevestigd overnemer en vervreemder zijn in verschillende EU-landen gevestigd overnemer is in Nederland en vervreemder is buiten EU gevestigd. Eisen t.a.v. de zeggenschap overnemer verwerft meerderheid van de stemmen in vervreemder overnemer vergroot bestaande meerderheid in vervreemder

5 neemt het bedrijf van Vervreemder BV over tegen uitgifte van eigen aandelen. fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 600 Machines Winstreserve 180 Debiteuren Kostenegalisatiereserve 150 Liquide middelen Crediteuren 200 Goodwill 100 Totaal Totaal Vervreemder BV (x 1.000) fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 300 Machines Winstreserve 150 Debiteuren Herwaarderingsreserve Voorraden Crediteuren 35 Liquide middelen Totaal Totaal 485 Vervreemder BV kostenegalisatieres. Aandelenkapitaal 600 Aandelenkapitaal 300 Winstreserve 180 Winstreserve 150 Fiscaal beclaimde reserves 150 Fiscaal beclaimde reserves 0 Af: Vpb-claim 20% 30 Af: Vpb-claim 20% Stille reserves + goodwill 375 Stille reserves + goodwill 100 Af: Vpb-claim 20% 75 Af: Vpb-claim 20% 20 comm fisc comm fisc. 485 Waarde Waarde Waarde per aandeel 2 Aantal uit te reiken aandelen bestaande winstres fisc. beclaimde res. vervreemder BV - stille res. + goodwill vervreemder BV -80 (NIET stille res. + goodwill overnemer BV) fiscaal Commercieel fiscaal Commercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( 1.000) Machines Agioreserve Debiteuren Winstreserve Voorraden Kostenegalisatiereserve 150 Liquide middelen Latente Vpb som van de 125 Crediteuren Vpb-claims Totaal Totaal \ Vervreemder BV (x 1.000) Deelnemeing BV O 530 Aandelenkapitaal 300 Winstreserve 230 Totaal 530 Totaal 530 Fiscale voorwaarden aandelenfusie 3 van 3 Fiscale gevolgen bedrijfsfusie Bedrijfsfusie voorbeeld 2 Eisen t.a.v. de overdracht de overnemer reikt nieuw uitgegeven eigen aandelen uit een eventuele bijbetaling in contacten (afronding) bedraagt maximaal 10% van de nominale waarde van de uitgereikte aandelen. Eisen t.a.v. het motief niet in overwegende mate gericht op ontgaan uitstellen belastingheffing. Hodregel Overdrager is over de met die overdracht behaalde winst Vpb verschuldigd. Faciliteit Artikel 14 Vpb 1. De belastingplichtige die zijn gehele onderneming een zelfstandig onderdeel van een onderneming overdraagt (overdrager) aan een ander lichaam ( ) behoeft de winst behaald met bij de overdracht niet in aanmerking te nemen, mits Indien de winst buiten aanmerking blijft, treedt de verkrijgende rechtspersoon ( ) in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, is over het behaalde voordeel geen Vpb verschuldigd de ongecompliceerde geruisloze bedrijfsfusie. vergroting

6 Standaardvoorwaarden Extra eis bij bedrijfsfusie Fiscale gevolgen juridische fusie 1 van 3 Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, biedt het tweede lid alsnog een mogelijkheid tot geruisloze bedrijfsfusie. De rechtspersonen moeten dan wel akkoord gaan met de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Het gaat dus om buitenwettelijke voorwaarden. Om de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te vergroten heeft de staatssecretaris een aantal modelvoorwaarden vastgesteld, de standaardvoorwaarden. 16 Hodregel Er bestaat geen recht op de faciliteit als de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan uitstellen van belasting. Daarvan is volgens art. 14 lid 4 Vpb sprake als: de bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, de aandelen in de overdrager de verkrijger binnen drie jaar na de overdracht worden vervreemd aan een derde, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. 17 Artikel 14b Vpb 1. Indien vermogen van een belastingplichtige onder algemene titel in het kader van een fusie overgaat (de verdwijnende rechtspersoon), wordt de verdwijnende rechtspersoon geacht zijn vermogensbestanddelen ten tijde van de fusie te hebben overgedragen aan de rechtspersoon waarop deze vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan (verkrijgende rechtspersoon) en ten tijde van de fusie te zijn opgehouden uit de onderneming in Nederland belastbare winst te genieten. Op grond van art.14b lid 1: behoort het voordeel behaald met de overdracht bij de overdrager/verdwijner tot de winst; wordt de overdracht aangemerkt als staking van de onderneming. Het gevolg is dat over de stille reserves en goodwill met de fiscus moet worden afgerekend. 18 6

7 Fiscale gevolgen juridische fusie 2 van 3 Fiscale gevolgen juridische fusie 3 van 3 Extra eis bij juridische fusie Artikel 14b 6. De verkrijgende rechtspersoon wordt ten tijde van de fusie als een met de belastingplichtige verbonden lichaam, aangemerkt. Deze bepaling leidt ertoe dat de sancties, die gelden bij vervreemding van vermogensbestanddelen aan een verbonden lichaam, van toepassing zijn (bijv. de regeling voor een afgewaardeerde vordering in art. 13b Vpb). Faciliteit Artikel 14b 2. De winst ( ) behoeft niet in aanmerking te worden genomen, mits Indien de winst buiten aanmerking blijft, treedt de verkrijgende rechtspersoon ( ) in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. 3. Ingeval niet is voldaan aan ( ) bedoelde vereisten, kan onze Minister, op ( ) verzoek ( ), onder door hem te stellen voorwaarden de inspecteur ( ) toestaan de winst ( ) geheel ten dele buiten aanmerking te laten. Daarbij Evenals bij de bedrijfsfusie zijn er dus twee mogelijkheden: er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan voordeel blijft o.g.v. art. 14b-2 buiten de winst; alle bij de fusie betrokken rechtspersonen aanvaarden de buitenwettelijke voorwaarden voordeel blijft o.g.v. art. 14b-3 buiten de winst. Net als bij de aandelenfusie (art IB) bestaat geen recht op de faciliteit als de juridische fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan uitstellen van belasting. Daarvan is volgens art. 14 lid 5 Vpb sprake als: de bedrijfsfusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, de aandelen in de overdrager de verkrijger binnen drie jaar na de overdracht geheel ten dele worden vervreemd aan een derde, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt

8 fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 220 Machines Winstreserve 900 Voorraden Kostenegalisatiereserve -- Overige bezittingen Crediteuren 480 Totaal Totaal fiscaal commercieel fiscaal Gebouwen Aandelenkapitaal ( nom) 100 Machines Winstreserve 220 Voorraden Herwaarderingsreserve 50 Liquide middelen Crediteuren 120 Totaal Totaal 490 fuseert met Verdwijner BV. Verdwijner BV Verdwijner BV Aandelenkapitaal 220 Aandelenkapitaal 100 Winstreserve 900 Winstreserve 220 Fiscaal beclaimde reserves 0 Fiscaal beclaimde reserves 50 Af: Vpb-claim 20% 0 Af: Vpb-claim 20% Stille reserves + goodwill 800 Stille reserves + goodwill 250 Af: Vpb-claim 20% 160 Af: Vpb-claim 20% Waarde Waarde bestaande winstres fisc. beclaimde res. vervreemder BV stille res. + goodwill vervreemder BV -200 (NIET stille res. + goodwill overnemer BV) fiscaal Commercieel fiscaalcommercieel Gebouwen Aandelenkapitaal ( 1.000) Machines Agioreserve Debiteuren Winstreserve Liquide middelen Herwaarderingsreserve 50 Latente Vpb 220 som van de Crediteuren Vpb-claims Totaal Totaal Verdwijner BV (x 1.000) BESTAAT NIET MEER Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 Juridische fusie voorbeeld 2 EINDE Waarde per aandeel 8 Aantal uit te reiken aandelen 70 vergroting

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in J. DEN OTTER, M. DE BRUIN, R.P. RAAS 44 Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in totaal 27 obligatieleningen uitgegeven die werden gedekt door activa als hypotheekportefeuilles, autoleningen en

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma Dit is een voorbeeld van een VOF-contract zoals gegenereerd met de VOF contract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/vofcontract-generator/ In dit voorbeeld ziet

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie