Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats"

Transcriptie

1 Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER

2 Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE VESTIGINGSPLAATSFICTIES Art. 2, derde lid, Besluit Vpb Art. 1, derde lid, Wet Div.bel Art. 2, vierde lid, Wet Vpb Algemeen Parlementaire behandeling art. 2, vierde lid, Wet Vpb Archiefstukken Ministerie van Financien inzake art. 2, vierde lid, Wet Vpb Verband tussen de vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting en de Rijkswetten zetelverplaatsing Wet van 26 april Rijkswetten zetelverplaatsing Art. 49, zesde lid, Wet IB ZETELVERPLAATSING VAN VENNOOTSCHAPPEN: FISCALE GEVOLGEN Verplaatsing van de statutaire zetel Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap brengt de statutaire zetel vanuit Nederland over naar het buitenland Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap brengt de statutaire zetel vanuit het buitenland over naar Nederland Verplaatsing van de feitelijke leiding Verplaatsing van de feitelijke leiding vanuit Nederland naar het buitenland Algemeen 29 VII

3 Toepassing art.16 Wet IB 1964 bij zetelverplaatsing: tekst versus strekking Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding over naar een niet-verdragsstaat Algemeen Belastbaarheid Valutaresultaten Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding over naar een verdragsstaat Algemeen Beperkte binnenlandse belastingplicht Zetelverplaatsing naar verdragsstaat door naar Nederlands recht opgerichte vennootschap: de overgang van onbeperkte naar beperkte binnenlandse belastingplicht Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding over naar het buitenland Eindafrekeningsplicht dividendbelasting bij zetelverplaatsing Verplaatsing van de feitelijke leiding vanuit het buitenland naar Nederland Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding over naar Nederland Algemeen Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding vanuit een niet-verdragsstaat over naar Nederland Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding vanuit een verdragsstaat over naar Nederland Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap brengt de feitelijke leiding over naar Nederland 57 VIII

4 DSTHOUDSOPGAVE 4 OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE HEFFINGSGRONDSLAG BLT BEPERXT BINNENLANDS BELASTINGPLICHTIGE VENNOOTSCHAPPEN Inleiding Beperkte binnenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting HR 17 februari 1993, nr , BNB 1994/ Analogische toepassing grensambtenarenarrest in de sfeer van de vennootschapsbelasting Beperking binnenlandse belastingplicht in geval van een dubbele vestigingsplaats: subjectieve versus objectieve belastingplicht Voorkoming van dubbele belasting bij vennootschappen met een dubbele vestigingsplaats: eliminatie versus belastingvrij Stelling Conclusies Heffingsgrondslag beperkte binnenlandse belastingplicht Algemeen Voordelen uit binnenlandse bronnen Voordelen uit in Nederland gelegen onroerende zaken Winst behaald met behulp van een vaste inrichting in Nederland Dividenden, intrest en royalty's betaald door een inwoner van Nederland Voordelen uit derde staten Voordelen uit onroerende zaken gelegen in een derde Staat Winst behaald met behulp van een vaste inrichting in een derde Staat Dividenden, intrest en royalty's betaald door een inwoner van een derde Staat Valutaresultaten 82 5 DEELNEMINGSVRIJSTELLING EN DUBBELE VESTIGINGSPLAATS Inleiding Kosten in verband met een buitenlandse deelneming met dubbele vestigingsplaats (art. 13, eerste lid, Wet Vpb. 1969) Dubbele vestigingsplaats en deelnemingsbegrip (art. 13, tweede lid, Wet Vpb. 1969) Algemeen Niet-ter-beleggingseis 90 IX

5 5.3.3 Onderworpenheidseis Vervreemding afgewaardeerde vordering aan verbünden buitenlandse vennootschap met dubbele vestigingsplaats (art. 13b, vijfde lid, Wet Vpb. 1969) Omzetting vaste inrichting in deelneming Omzetting vaste inrichting in deelneming met dubbele vestigingsplaats (art. 13c, eerste lid, Wet Vpb. 1969) Vervreemding deelneming aan buitenlandse vennootschap (art. 13c, tweede lid, onderdeel a, Wet Vpb. 1969) Verwerving belang bij de winst van een buitenlandse deelneming door een niet in Nederland gevestigd verbonden lichaam (art. 13c, tweede lid, onderdeel c, Wet Vpb. 1969) Omzetting vaste inrichting in deelneming door verbreking fiscale eenheid met dual resident dochtermaatschappij Ontvoeging van in Nederland gevestigde dochtermaatschappij met vaste inrichting in het buitenland Ontvoeging van naar Nederlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde dochtermaatschappij Liquidatieverliesregeling in geval van een deelneming met dubbele vestigingsplaats (art. 13d, Wet Vpb. 1969) 106 FISCALE EENHEID EN DUBBELE VESTIGINGSPLAATS Inleiding Historische ontwikkeling Vestigingsplaatsvereiste art. 27 Besluit WB Vestigingsplaatsvereiste art. 15 Wet Vpb HO 6.2 Fiscale eenheid met een naar Nederlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde NV of BV Algemeen HR 29 juni 1988, BNB 1988/ Omvang en samenstelling heffingsgrondslag in geval van een fiscale eenheid met een dubbele vestigingsplaats Algemeen Dochtermaatschappij heeft dubbele vestigingsplaats Moedermaatschappij heeft dubbele vestigingsplaats 116

6 6.3 Fiscale eenheid met naar buitenlands recht opgerichte, feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap Algemeen HR 16 maart 1994, BNB 1994/ Beleid staatssecretaris naar aanleiding van het arrest HR 16 maart 1994, BNB 1994/ Dochtermaatschappij heeft dubbele vestigingsplaats Moedermaatschappij heeft dubbele vestigingsplaats Fiscale eenheid, dubbele vestigingsplaats en verliescompensatie Verliesverrekening over het verenigingstijdstip heen Verliesverrekening gedurende het bestaan van de fiscale eenheid Verliesverrekening over het splitsingstijdstip heen Fiscale eenheid, dubbele vestigingsplaats en dividendbelasting Voorontwerp van wet betreffende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met een evenwichtige behandeling van internationale fiscale verhoudingen 132 FUSIE EN DUBBELE VESTIGINGSPLAATS Inleiding Aandelenfusie en dubbele vestigingsplaats Algemeen Aandelenfusie tussen twee in Nederland gevestigde vennootschappen (art. 14b, tweede lid, onderdeel a, Wet IB 1964) Algemeen Aandelenfusie en aanmerkelijk belang Aandelenfusie tussen twee in verschillende EU-lidstaten gevestigde vennootschappen (art. 14b, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 1964) Aandelenfusie tussen een in Nederland gevestigde overnemende vennootschap en een buiten de EU gevestigde overgenomen vennootschap (art. 14b, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 1964) Bedrijfsfusie en dubbele vestigingsplaats Juridische fusie en dubbele vestigingsplaats FISCALE BELEGGINGSINSTELLING EN DUBBELE VESTIGINGSPLAATS Vestigingsplaatsvereiste fiscale beleggingsinstelling (art. 28, eerste lid, eerste volzin, Wet Vpb. 1969) 150 XI

7 8.1.1 Algemeen Naar Nederlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde NV of BV vormt fiscale beleggingsinstelling Naar buitenlands recht opgerichte, feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap vormt fiscale beleggingsinstelling Uitsluiting belang gehouden via een buitenlands lichaam (art. 28, tweede lid, onderdeel d, Wet Vpb. 1969) Uitsluiting belang gehouden door een buitenlands lichaam (art. 28, tweede lid, onderdeel e, Wet Vpb. 1969) Waarderingsverplichting belang in buitenlands beleggingslichaam (art. 28b, Wet Vpb. 1969) DrVTDENDBELASTTNG EN NAAR NEDERLANDS RECHT OPGERICHTE, IN HET BUITENLAND GEVESTIGDE VENNOOTSCHAPPEN 161 XII 9.1 Inleiding Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met dubbele vestigingsplaats keert dividend uit Algemeen Aandeelhouder is inwoner van Nederland Aandeelhouder is inwoner van de Staat waar de feitelijke leiding van de vennootschap wordt uitgeoefend Aandeelhouder is inwoner van derde Staat Algemeen Art. 10, vijfde lid, OESO-Modelverdrag HR 2 September 1992, BNB 1992/ Verrekening door derde Staat van meervoudig geheven dividendbelasting Naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met dubbele vestigingsplaats ontvangt dividend Algemeen Dochtervennootschap is gevestigd in Nederland Algemeen Vrijstelling van dividendbelasting in deelnemingssituaties: art. 4, tweede lid, Wet div. bei Verrekening van dividendbelasting door Nederlandse moedermaatschappij met dubbele vestigingsplaats: de reikwijdte van art. 25 Wet Vpb

8 9.3.3 Dochtervennootschap is gevestigd in Staat feitelijke leiding moedermaatschappij Dochtervennootschap is gevestigd in derde Staat Algemeen Beleid staatssecretaris inzake de afgifte van woonplaatsverklaringen aan Nederlandse vennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Art. 4, eerste lid, tweede volzin, OESO- Modelverdrag 1977 en 1992: tekst en commentaar OESO-rapport 'Double taxation Conventions and the use of conduit companies' DIVIDENDBELASTING EN NAAR BUITENLANDS RECHT OPGERICHTE, IN NEDERLAND GEVESTIGDE VENNOOTSCHAPPEN Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap met dubbele vestigingsplaats keert dividend uit Aandeelhouder woont c.q. is gevestigd in Nederland Aandeelhouder woont c.q. is gevestigd in oprichtingsstaat dividenduitkerende vennootschap Aandeelhouder woont c.q. is gevestigd in derde Staat Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap met dubbele vestigingsplaats ontvangt dividend Dochtervennootschap is gevestigd in Nederland Dochtervennootschap is gevestigd in oprichtingsstaat moedermaatschappij Dochtervennootschap is gevestigd in derde Staat DUBBELE VESTIGINGSPLAATS EN INKOMSTENBELASTING Inleiding Fictief rendement (art. 29a Wet IB 1964) Algemeen Vestigingsplaats buitenlandse beleggingsmaatschappij (art. 29a, eerste lid, Wet IB 1964) In Nederland gevestigde vennootschap met buitenlandse vaste inrichting (art. 29a, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 1964) Tussengeschoven Nederlandse holding (art. 29a, zesde lid, Wet IB 1964) 208 XIII

9 11.3 Aanmerkelijk belang buitenlandse belastingplichtige Winst uit aanmerkelijk belang (art. 49, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 1964) Algemeen Buitenlandse belastingplicht: Nederlands nationaal recht Verdragstoepassing; feitelijke leiding vennootschap bevindt zieh in woonstaat aanmerkelijk-belanghouder Verdragstoepassing; feitelijke leiding vennootschap bevindt zieh in derde Staat Zuivere inkomsten uit aanmerkelijk-belangaandelen (art. 49, eerste lid, onderdeel b, 4, Wet IB 1964) Algemeen Zuivere inkomsten uit aanmerkelijk-belangaandelen in een naar Nederlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde vennootschap Verdragstoepassing: feitelijke leiding vennootschap bevindt zieh in woonstaat aanmerkelijk-belanghouder Verdragstoepassing: feitelijke leiding vennootschap bevindt zieh in derde Staat ENKELE ASPECTEN VAN FORMEELRECHTELIJKE AARD RONDOM VEN- NOOTSCHAPPEN MET EEN DUBBELE VESTIGINGSPLAATS Aangifteplicht binnenlands belastingplichtige vennootschap met dubbele vestigingsplaats Aangifteplicht naar Nederlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde vennootschap Aangifteplicht naar buitenlands recht opgerichte, feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap Gemeente van aanslag binnenlands belastingplichtige vennootschap met dubbele vestigingsplaats SLOTBESCHOUWTNG 229 LUST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 239 XIV

10 CHRONOLOGISCH REGISTER 249 TREFWOORDENREGISTER 251 XV

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting pagina 1 van 6 Terug naar overzicht Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit 16-12-2005 nr CPP05-2663 Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

2. Praktische regelingen voor de vermindering of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend

2. Praktische regelingen voor de vermindering of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Besluit van 23 juni 2014, nr. DGB 2014/1008M. De Staatssecretaris

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Keuzeregeling voor liquidatieverliezen Een voorstel tot wijziging van de liquidatieverliesregeling

Keuzeregeling voor liquidatieverliezen Een voorstel tot wijziging van de liquidatieverliesregeling Keuzeregeling voor liquidatieverliezen Een voorstel tot wijziging van de liquidatieverliesregeling R. Gielen LL.M., 1 mr. W.Y. Ip 2 en mr. L.J.A. Pieterse 3 1. Inleiding 1.1. De liquidatieverliesregeling:

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen ij2jjj 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Getieraal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA

Nadere informatie

Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht?

Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht? Nederlandse bronheffing geheven van buitenlandse particuliere beleggers Houdbaar onder het Gemeenschapsrecht? Referaat in het kader van Europese Fiscale Studies 2007 mr. S.H. Leensma 7 mei 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV

DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV MEI 2014-5 NUMMER DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN Mr. T.C. Hoogwout INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID Dhr J.M. Hengeveld LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV Mr. drs. J.J. van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Vruchtgebruik op aandelen Een onderzoek naar de verschillende behandeling van een vruchtgebruik op aandelen in de Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 april 2008 Betreft:

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Hoog tijd voor modernisering liquidatieverliesregeling

Hoog tijd voor modernisering liquidatieverliesregeling Weekblad voor Fiscaal Recht, Hoog tijd voor modernisering liquidatieverliesregeling Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2014/787 Bijgewerkt tot: 10-06-2014 Auteur:

Nadere informatie

(A)symmetrie bij de behandeling van valutaresultaten op 10a-schulden?

(A)symmetrie bij de behandeling van valutaresultaten op 10a-schulden? Weekblad voor Fiscaal Recht, (A)symmetrie bij de behandeling van valutaresultaten op 10a-schulden? Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2009/1010 Bijgewerkt tot: 01-01-2009

Nadere informatie

'Met de kennis van nu...' (deel I) Over FII 2 en de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties

'Met de kennis van nu...' (deel I) Over FII 2 en de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties 'Met de kennis van nu...' (deel I) Over FII 2 en de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties Dr. mr. E. Nijkeuter 1 en mr. M.F. de Wilde 2 1 Inleiding Op 13 november 2012 heeft het Hof van

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie