RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT"

Transcriptie

1 RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. D.F.J. Bosscher, in het openbaar te verdedigen op donderdag 20 december 2001 om uur door Mirjam Georgette de Jong geboren op 9 aprii 1973 te Groningen

2 Inhoudsopgave DEELA:RAAMWERK 1 INLEIDINGTOTHETONDERZOEK 1.1 Redenen tot onderzoek Te beantwoorden vraagpunten Doelstelling Pian van behandeling 3 2 HET HSCAI^KADER VAN ONDERNEMEN EN BELEGGEN 2.1 Inleiding Personenvennootschappen Boek 7A BW en Wetboek van Koophandel Boek 7 Titel 13 NBW Wet op de inkomstenbelasting 1964 en Kapitaalvennootschappen Boek2BW Wet op de vennootschapsbelasting Ondernemen en beleggen in personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen Ondernemen en beleggen in een personenvennootschap Ondernemen en beleggen in kapitaalvennootschappen Belangstelling voor de BV Concernverhoudingen; de deelnemingsvrijstelling 14 - Toepasbaarheid in het algemeen 14 - Toepasbaarheid toegespitst op het fonds voor gemene rekening; de uitsluiting van beleggingsinstellingen 15 - Financieringsmaatschappijen en holdings; de non-voorraadeis en de non-beleggingseis 15 - Toepasbaarheid met betrekking tot de open commanditaire vennootschap Beleggingsinstellingen Beschouwing Ondernemen en beleggen in de sfeer van de inkomstenbelasting Ondernemen en beleggen in de sfeer van de vennootschapsbelasting Afsluiting 27

3 DEEL B: COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN 3 ENKELE PRIVAATRECHTELJJKE ASPECTEN VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 3.1 Kwalificatie volgens het Wetboek van Koophandel Aansprakelijkheid Afgescheiden vermogen Kwalificatie volgens Titel 13 Boek 7 NBW 34 4 ENKELE FISCAALRECHTELDKE ASPECTEN VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 4.1 Inleiding De besloten commandi taire vennootschap Ondememerschap van de commanditaire vennoten; het gerechtigheidscriterium in de Wet IB Ondememerschap als gevolg van beheersdaden Een nieuw millennium, een nieuwe koers De open commanditaire vennootschap Omschrijving volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen De open cv en gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo De grens tussen open en besloten ten aanzien van de beherende vennoot 47 5 DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN 5.1 Inleiding De besloten commanditaire vennootschap Filosofieèn in Eerste en Tweede Kamer rond het winstregime van de Wet IB "Het denkbeeld van eenzelfde fiscaal regime voor ondernemingswinsten van natuurlijke personen en van lichamen" Faciliteiten: de vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek Belastingherziening 2001: oorspronkelijk voorstel van wet en toelichting Wet inkomstenbelasting Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001; overgangsrecht; eerste voorstel Reactie Raad van State Reactie Tweede Kamer Nota's van Wijziging Eindprodukt 61

4 5.4 De open commanditaire vennootschap De open en besloten commanditaire vennootschap De invloed van Titel 13 Boek 7 NBW Personenvennootschappen in het NBW: rechtspersoonlijkheid en fiscaliteit 65 6 DE BESLOTEN CV EN GERECHTIGDHEID TOT HET LIQUIDATIESALDO 6.1 Inleiding Artikel 6 Wet IB 1964; "hij die, anders dan als aandeelhouder, medegerechtigd is tot het vermogen van een onderneming" Onderscheid naar gerechtigdheid tot jaarwinst dan wel winst gerechtvaardigd? Barbizon Casusschets Reactie staatssecretaris; de Barbizon-resolutie Reacties van wetenschapper en rechter De wetenschap: een negatief oordeel of toch enkele pluspunten Reacties vanuit de rechterlijke macht; de juridische weg naar rechtszekerheid Nieuwe ontwikkelingen? Ondememerschap en ondermaatschap; de februari 1997-arresten : medegerechtigdheid toch op de helling? 85 7 EEN PRAKTISCHE UITWERKING: DE FILM- EN SCHEEPVAART-CV'S 7.1 Inleiding Stimuleringsbeleid film-cv's Stimuleringsbeleid in wording Persbericht 23 juni 1997; een eerste aanzet Brief van 11 december 1997; een nadere vormgeving Aankondiging Ministeriele regeling en Besluit Besluit Fiscale stimulans voor de filmsector De oprichting van Fine BV Reactie uit het bankwezen Nieuwe beleggingsmogelijkheden CV The Little Vampire; oprichting en produktie CV The Little Vampire; fiscale aspecten Schematisch overzicht Stimuleringsbeleid scheepvaart-cv's; Besluit 16 mei 1997, nr. DB97/ Nogmaals; reactie uit het bankwezen 103

5 7.5 Het risico van wijziging van de wetgeving DE INVLOED VAN DE BELASTINGHERZIENING Inleiding 8.2 Belastingplan 2001; het oorspronkelijke voorstel De commanditair in Box III; codificatie Barbizon? De Commissie Cultuur en Belastingen; "Hoog aanslaan, laag belasten" Belastingplan 2001 ; de Tweede Nota van Wijziging en haar vervolg HI Van belegger naar ondernemer; een koerswijziging van 180 graden IH Nadere vragen rond het ondememerschap volgens de Wet IB Van belegger naar ondernemer; inperking faciliteiten september 2000; persbericht tijdelijke overgangsregeling filmcv's Staatssteun nader beschouwd; exit scheepvaart-cv's? DE FISCAAL WETTELUKE OMSCHRUVING VAN DE OPEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 9.1 Inleiding Begripsomschrijving; artikel 2, lid 3, letter e, AWR en de Eerste Richtlijn Mogelijkheden voor toepassing van het aanmerkelijkbelangregime en deelnemingsvrijstelling Begripsomschrijving; artikel 2, lid 3, letter e, AWR; "zonder zonder toestemming van alle vennoten" Mogelijke interpretaties Reacties vanuit de wetenschap Voorstanders eerste lezing Voorstanders tweede lezing Varianten Begripsomschrijving; artikel 2, lid 3, letter e, AWR; "toetreding of vervanging" DE GRENS TUSSEN OPEN EN BESLOTEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN 10.1 Inleiding Statuten of de feitelijke situatie? Statuten en kwalificatie van de rechtsvorm

6 10.4 Statuten en gerechtigdheid tot het liquidatie-overschot Statuten en de overgang van een besloten naar een open commanditaire vennootschap Statuten en de overgang van een open naar een besloten commanditaire vennootschap 140 DEEL C: FONDSEN VOOR GEMENE REKENING 11 ENKELE PRIVAATRECHTELUKE ASPECTEN VAN HET FONDS VOOR GEMENE REKENING 11.1 Typering naar civiel recht ENKELE FISCAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN HET FONDS VOOR GEMENE REKENING 12.1 Onderscheid tussen open en besloten fondsen voor gemene rekening Het open fonds voor gemene rekening OmschrijvingindeWetVpbl Afbakening ten opzichte van artikel 2, lid 1, letter a, Wet Vpb 1969; de zinsnede "of anderszins aanwenden van gelden" Afbakening met doelvermogens Omschrijving in de Wet BRV DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN FONDSEN 13.1 Inleiding Het open fonds voor gemene rekening Introductie fondsen voor gemene rekening in de Wet Vpb 1969; de Tweede Nota van Wijziging Gelijkstelling fondsen en beleggingsmaatschappijen Begripsomschrijving; fondsen voor gemene rekening versus versus beleggingsfondsen Begripsomschrijving; fondsen voor gemene rekening aangemerkt als onderneming Ontvangst Tweede Nota van Wijziging bij het parlement Discussiepunten in de Tweede Kamer Gelijke behandeling noodzakelijk dan wel aanbevelenswaardig? Entiteit dan wel transparantie Wegvagen van verschillen? Artikel 44a Wet IB Fondsen en winstanticipatie Uitsluiting besloten beleggingsfondsen verantwoord? 175

7 Onderscheid open en besloten; het amendement Notenboom c.s. 176 De omschrijving van besloten fondsen voor gemene rekening in artikel 32, lid 3, Wet BRV 1970; amendement nr Introductie vermogenswinstbelasting 180 Alternatieven; integrale vrijstelling dan wel inkomsten uit andere arbeid of winst uit onderneming Integrale vrijstelling? "Andere inkomsten uit arbeid" dan wel "winst uit onderneming"? 184 Nadeel voor collectieve beleggers? 187 Positie binnenlandse beleggingsfondsen ten opzichte van buitenlandse beleggingsfondsen 189 Artikel 29a Wet IB De fondsbelegger in box Participaties in een fonds voor gemene rekening; artikel 4.5 Wet IB De Raad van State; enkele bedenkingen 195 De Tweede Kamer; wens tot een verdergaande gelijkstelling 200 Overige aanpassingen DEFINIÈRING EN UITBREIDING VAN ARTIKEL 2, LID 2, WET VPB Inleiding Dempster Plaza en Battle Creek; de superaftrekfondsen Mogelijke visie van de rechterlijke macht; de Barbizon-affaire Vergelijking: artikel 2, lid 2, Wet Vpb 1969 versus artikel 32, lid 3, Wet BRV : Discussie open-besloten opnieuw geopend? Nogmaals: toestemming van alle deelgerechtigden De overgang tussen open en besloten fondsen; nog meer oneffenheden? Concluderend 222 DEEL D: VOORUTTBLIK, EVALUATIE EN SAMENVATTING 15 VOORUTTBLIK, DE INVLOED VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID IN HET KADER VAN HET EESV EN BUITENLANDSE SAMENWERKINGSVERBANDEN 15.1 Inleiding Rechtspersoonlijkheid bij het EESV Rechtspersoonlijkheid bij buitenlandse rechtsvormen Kwalificatieonderzoeken Eerste onderzoek; kwalificatie naar buitenlands civiel recht en

8 Nederlands civiel recht Tweede onderzoek; kwalificatie volgens Nederlands belastingrecht Beoordelingscriteria Standpunt praktijk Limited partnerships SNC Kwalificatieverschillen Nederland - buitenland; hybride verschijningsvormen over de grens en verdragstoepassing Beschouwing EVALUATIE 16.1 Inleiding De vormgeving van de fiscale regelgeving Fondsen en cv's in de Nederlandse belastingwetgeving De film- en scheepvaartcv De koppeling met maatschappelijke wenselijkheid Politieke standpunten Subjectieve belastingplicht voor open fondsen voor gemene rekening Stimuleringsmaatregelen voor film en scheepvaart Overige standpunten Een wetenschappelijke visie Een rechterlijk oordeel Alternatieven? 261 Samenvatting 271 Summary 277 Geraadpleegde literatuur 283 Jurisprudentieregister 292 Lijst van afkortingen 293 Bijlagen 295

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging

Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging Rede uitgesproken

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010 DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010 De staat van het Nederlandse vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 algemeen overzicht en specifiek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst t.a.v. drs. T.W.M. Poolen Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Referentie Pagina 17 december 2013 10008350/kn.hp 1/14 Onderwerp Akkoord fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen"

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander zwevend vermogen Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen" Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector Brieven en beleidsbesluiten Besluit 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M

Nadere informatie

Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor eme ere e

Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor eme ere e Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor eme ere e l~incfft~wywacc~ / T D B ~4X~%L~ Vastgoedfondsen zijn diliwijls vormgegeven als fonds voor gemene rekening. In dit artilcel komen de volgende civielrechtelijke

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

De belastingheffing van inkomen uit vastgoed en vastgoedfondsen in de 2lste eeuw

De belastingheffing van inkomen uit vastgoed en vastgoedfondsen in de 2lste eeuw De belastingheffing van inkomen uit vastgoed en vastgoedfondsen in de 2lste eeuw O j i Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde mr 9.H. Elink Schuurman Leiden, 5 september 2000,I Scriptiebegeleider: mr T

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV

DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV MEI 2014-5 NUMMER DOORSCHUIF- EN BEDRIJFS- OPVOLGINGSREGELING VOOR ONROERENDE ZAKEN Mr. T.C. Hoogwout INTERPRETATIE ZORGPLICHT DOOR KIFID Dhr J.M. Hengeveld LIJFRENTE BIJ DE EIGEN BV Mr. drs. J.J. van

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 Belastingen als beleidsinstrument in vogelvlucht

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting pagina 1 van 6 Terug naar overzicht Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit 16-12-2005 nr CPP05-2663 Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie