Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Een vergelijking met het ontwerp-vermeend op hoofdpunten Ontwerp-Vermeend 1. Deelnemingsvrijstelling - annaal bezit vervalt, - de vrijstelling is van toepassing op waardeveranderingen uit hoofde van vorderingen voor zover deze vorderingen - direct of indirect - strekken tot duurzame financiering van het lichaam waarin wordt deelgenomen; Voorliggend wetsvoorstel 1. Deelnemingsvrijstelling - annaal bezit vervalt; - als een afgewaardeerde vordering wordt omgezet in aandelenkapitaal van het lichaam waarin wordt deelgenomen vindt de vrijstelling geen toepassing op positieve deelnemingsvoordelen tot het bedrag van de afwaardering, - bij het bepalen van de niet aftrekbare kosten ter zake van een deelneming wordt de mathematische methode voorgeschreven. - als een vaste inrichting wordt omgezet in een deelneming vindt de vrijstelling geen toepassing op positieve voordelen tot het bedrag van de onverrekende verliezen uit die vaste inrichting in de zin van artikel 3, derde lid, Besluit voorkoming dubbele belasting. 2. Begrip deelneming 2. Begrip deelneming - in binnenlandse verhoudingen wordt het 5%-criterium met betrekking tot de vraag of er een deelneming is, aangevuld met een materieel criterium: geen deelneming indien aannemelijk is dat het belang als belegging wordt gehouden. 3. Liquidatieverliezen - het totaal van de liquidatie-uitkeringen wordt vermeerderd met het totaal van de uitkeringen in het jaar van de ontbinding en in de daaraan voorafgaande vijf jaren; 3. Liquidatieverliezen - tot het totaal van de liquidatieuitkerin gen worden ten minste gerekend de positieve voordelen uit hoofde van de deelneming welke zijn genoten in het jaar waarin het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 1

2 ontbonden lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt, in de drie daaraan voorafgaande en in de daarop volgende jaren; - slechts aftrekbaar is het liquidatieverlies ter zake van een binnen het Rijk gevestigd lichaam, voor zover dat verlies niet indirect betrekking heeft op een buiten het Rijk gevestigd lichaam of op een binnen het Rijk gevestigd niet-ontbonden lichaam - het liquidatieverlies blijft buiten aanmer king tot het bedrag van het verlies - anders dan liquidatieverlies uit hoofde van deelnemingen van het lichaam waarin werd deelgenomen (tussenholding); - er wordt nog geen liquidatieverlies in aanmerking genomen zolang de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of gedeeltelijk binnen het concern wordt voortgezet (voortzetting); - indien een binnenlands belastingplichtig lichaam fungeert als tussenholding tussen een grotendeels buitenlandse moeder en een buitenlandse dochter (Holland-routing) wordt het liquidatieverlies ter zake van die dochter slechts verrekend met winst uit die activiteiten in de lijn waarvan het aanhouden van die deelneming lag; - de omvang van het liquidatieverlies moet overtuigend worden aangetoond. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 2

3 Bijlage 2: Een aantal voorbeelden A. Enige voorbeelden waarbij het voorgestelde regime afwijkt van de huidige regeling 1. (art. 13, lid 6) BV X heeft op haar dovhter BV D een vordering van f 5 min. De dochter gaat slecht en BV X waardeert de vordering af tot f 1. Vervolgens gaat BV D haar aandelenkapitaal uitbreiden met nominaal f5 min. BV X stort deze aandelen vol door inbreng van de vordering ad f 5 min. Door de nieuwe regeling zijn de toekomstige positieve voordelen uit BV D niet vrijgesteld tot een bedrag van f Dit geldt ook waar het gaat om verkoopwinst die gerealiseerd wordt bij vervreemding van (een deel van) de aandelen in BV D. 2. (art. 13, lid 7) BV X heeft een buitenlandse vaste inrichting (verder v.i.). In de afgelopen 3 jaar heeft de BV X f 7 min. aan verliezen van de v.i. ten laste van haar Nederlandse resultaat gebracht De v.i. wordt omgezet in een deelneming. De deelneming begint winsten te maken en keert deze als dividend uit; in 5 jaar tijd f8,5 min. De deelnemingsvrijstelling is slechts van toepassing voor zover de ontvangen dividenden het bedrag van de bij de moeder (BV X) ten laste van het resultaat gebrachte f7 min. te boven gaan. De deelnemingsvrijstelling wordt derhalve toegepast voor f 1,5 min. 3. (art. 13, lid 7) Idem als 2. BV X heeft echter nog een andere buitenlandse v.i. die de afgelopen jaren in totaal f4,5 min. winst heeft behaald. Het saldo van buitenlandse winsten en verliezen dat ten laste van het Nederlandse resultaat is gekomen bedraagt nu f2,5 min. De deelnemingsvrijstelling is nu van toepassing op een bedrag van: f8,5 - f2,5 min. = f6 min. 4. (art. 13, lid 7) BV X heeft een Nederlandse dochter, BV D. Deze dochter heeft een buitenlandse v.i. De v.i. heeft f5 min. aan verliezen geleden in de afgelopen 4 jaar, die ten laste van het Nederlandse resultaat van de BV D zijn gekomen. De v.i. wordt omgezet in een deelneming. Deze deelneming bevindt zich nu echter in handen van BV X. Ook nu geldt dat de deelnemingsvoordelen die de deelneming gaat opleveren pas zijn vrijgesteld voorzover deze meer bedragen dan de bij BV D in aftrek gebrachte verliezen van f5 min. 5. (art. 13, lid 7) BV M heeft een deelneming in BV D1 die in Nederland is gevestigd. Deze BV D1 heeft twee buitenlandse vaste inrichtingen (v.i. 1 en v.i. 2) V.i. 2 wordt omgezet in een deelneming BV D2. Deze deelneming bevindt zich in handen van BV M. In een schema ziet een en ander er als volgt uit. Situatie 1 MBV Situatie 2 1 ' BVD1 v.i. I v.i. 1 2 Op het moment van omzetting van v.i. 2 in BV D2 is er door BV D1 aan v.i.-verliezen ter zake van v.i. 2 ten laste van haar Nederlandse resultaat een bedrag van f 10 min. gebracht; v.i. 1 heeft winst behaald, noch verlies geleden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 3

4 Na de omzetting geschiedt het volgende: Jaar 1: v.i. 1 behaalt f3 min. winst. Op grond van art. 3, derde lid. Besluit voorkoming dubbele belasting (verder B.V.D.B.) te verrekenen met f 10 min. uit voorgaande jaren. Voor art. 13, lid 7 Wet Vpb. resteert dan f7 min. Ook voor de toepassing van art. 3, derde lid, B.V.D.B, resteert van f7 min. Jaar 2: BV D2 keert f4 min. dividend uit; op grond van art. 13, lid 7, Wet Vpb. is dat belast. Voor de toepassing van art. 13, lid 7, resteert dan nog f3 min. (7-4). Dit geldt ook voor het B.V.D.B. Jaar 3: v.i. 1 behaalt 10 min. winst. Voorkoming dubbele belasting wordt gegeven voor f7 min. (10-3). De f 3 min. die nog resteerde aan oude verliezen wordt verrekend met winst uit v.i. 1 van dit jaar. Voor art. 13, lid 7, Wet Vpb. resteert nu geen bedrag meer. Jaar 4: BV D2 keert f5 min. dividend uit. Daar nu geen te verrekenen bedrag op grond van art. 3, derde lid, B.V.D.B, en art. 13, zevende lid, Wet Vpb. meer aanwezig is, valt die f5 min. onder de deelnemingsvrijstelling. 6. (art. 13a, lid 3) Tijdlijn Staking Ontbinding JL ^L r-jl I BV opgericht in jaar 1. De activiteiten (onderneming) nagenoeg geheel gestaakt in jaar 8; in jaar 9 volgt staking van het restant. Ontbonden/ geliquideerd in jaar 10. Dividenden uitgekeerd in jaren 5 t/m 10 dienen bij de liquidatie-uitkering te worden geteld. 7. (art. 13a, leden 4 en 5) BV M heeft de aandelen in BV T die op haar beurt weer de aandelen in BV D heeft. BV T houdt zich onder meer bezig met de produktie van fietsen en BV D met de produktie van fietsbanden. De waarde van BV T bij de verwerving door BV M was f 10 min.; BV D is voor f4 min. door BV T verworven; dat is ook de waarde op het moment dat BV M BV T aankoopt. De zaken gaan niet goed en BV M besluit BV T is liquideren. De aandelen in D worden bij de liquidatie als onderdeel van de liquidatieuitkering uitgekeerd. De liquidatieuitkering bedraagt f2 min. zijnde de waarde ad f 1 min. van de eigen onderneming van BV T en de waarde ad f 1 min. van de aandelen BV D. Het liquidatieverlies is dus f8 min. De waardedaling van BV T is nu te splitsen in een waardedaling van f3 min. op grond van verliezen geleden in BV D en een waardedaling van f5 min. op grond van de slechte resultaten in BV T zelf. Het niet aftrekbare deel als is bedoel in artikel 13a, vierde lid, bedraagt nu f3 min., afkomstig uit BV D. Het aftrekbare liquidatieverlies is dus f8 min. -/- f3 min. is f 5 min. De waarde van de aandelen in D bedraagt ten tijde van de verkrijging door BV M - bij de liquidatie van BV T - f 1 min. Op grond van het vijfde lid, tweede volzin wordt het door M voor D opgeofferde bedrag echter verhoogd met f3 min. tot 4 min. Bij een eventuele liquidatie van BV D kan het liquidatieverlies alsnog tot uitdrukking komen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 4

5 8. (art. 13a, leden 4 en 5) Zie voorbeeld 7. BV T realiseert met haar produktie winst noch verlies, maar de waarde is door verliezen in BV D toch gedaald naar f 7 min. en BV T wordt wederom geliquideerd en de aandelen in D worden wederom aan de moeder uitgekeerd. Er ontstaat dan een liquidatieverlies van f3 min., dat echter door toepassing van art,. 13a, vierde lid, niet als aftrekbaar verlies kan worden aangemerkt: f3 min. -/- f3 min. = 0. Evenals in het voorgaande voorbeeld geldt voor BV M als opgeofferd bedrag ter zake van BV D f 4 min. 9. (artikel 13a, leden 4 en 5) BV M en BV T hebben samen BV D opgericht. Ze hebben elk nominaal f5 min. aandelen. Het gaat niet zo goed met D en op een zeker moment koopt BV alle aandelen in T voor f 2 min. (de 50%-deelneming in D was het enige actief van T). Twee jaar later besluit M om T te liquideren waarbij de aandelen D worden uitgekeerd aan M. De waarde van de deelneming van T is op dat moment f 1 min. Weer een jaar later liquideert M D; de liquidatieuitkering bedraag f 1 min. Bij de liquidatie van T leidt de berekening van artikel 13a, tweede lid, tot een verlies van f 1 min. Op grond van het vierde lid is evenwel geen liquidatieverlies aanwezig. Als opgeofferd bedrag voor de bij liquidatie van T verkregen deelneming geldt op grond van het vijfde lid f 2 min. BV M heeft aldus in totaal een 100%-deelneming in D met een totaal opgeofferd bedrag van f7 min. Bij liquidatie van D komt derhalve een liquidatieverlies van f6 min. tot uitdrukking. 10. (art. 13a, lid 6, onderdeel a) BV M heeft een deelneming in de buitenlandse BV A. BV A maakt verliezen en besloten wordt tot liquidatie van de BV, waarbij de onderneming zal worden voortgezet door de eveneens buitenlandse, niet met BV M verbonden BV B. De onderneming wordt daartoe overgedragen aan BV B. Het liquidatieverlies bedraagt f2,5 min. Op het moment van ontbinding waren er in BV A nog onverrekende verliezen ten bedrage van f3 min. Indien BV B ten aanzien van deze f3 min. de mogelijkheid krijgt, van de Mogendheid in welker gebied zij is gevestigd, om deze verliezen met de toekomstige resultaten te verrekenen, dan wordt bij BV M geen rekening gehouden met het liquidatieverlies. 11. (art. 13a, lid 7) In Nederland is gevestigd de BV NL. De aandelen zijn in handen van de in het buitenland gevestigde BV X voor 50% en de in Nederland gevestigde BV Y voor 50%. De aandelen van deze beide BV's zijn in handen van de ook in het buitenland gevestigde BV M. In de BV NL (een fiscale eenheid) worden drie soorten activiteiten bedreven: financiering, onroerend-goed-exploitatie en staalproduktie. Deze drie leveren resp. f3 min., f2 min. en f 1 min. winst op. De BV NL heeft ook nog een deelneming in de in het buitenland gevestigde BV D, welke zich bezighoudt met de winning van ijzererts en de levering daarvan aan BV NL. BV D wordt geliquideerd en er resteert voor BV NL een liquidatieverlies van f3 min. Op grond van artikel 13a, zevende lid, is in het jaar van liquidatie een bedrag van f 1 min. te verrekenen met de winst in BV NL behaald met de staalproduktie. Het restant van f2 min. is verrekenbaar met de winst uit de staalproduktie van de drie voorafgaande en de acht volgende jaren. 12. (art. 13a, lid 7) In Nederland is gevestigd de BV NL. De aandelen van deze BV zijn in handen van de buitenlandse BV X voor 40% en van de binnenlandse BV's Y en Z voor ieder 30% De aandelen van de BV's X en Y worden gehouden door de in het buitenland gevestigde BV M en wel voor 100% van de aandelen X en voor 50% van de aandelen Y. De buitenlandse BV M heeft uiteindelijk dus een belang van 55% bij BV NL. BV NL (een fiscale eenheid) bedrijft twee soorten activiteiten: fabricage van tuinverlichting en groothandel in sportartikelen. De activiteiten in BV NL leveren respectievelijk f2 min. verlies en f 3 min. winst op. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 5

6 BV NL heeft ook nog een deelneming in de in het buitenland gevestigde BV D, die zich bezighoudt met de produktie van sportschoenen. BV D levert ook aan BV NL. De BV D wordt geliquideerd en er resulteert een liquidatieverlies van f2,5 min. Het liquidatieverlies kan alleen ten laste van het resultaat uit de groothandel worden gebracht. Dat resultaat was f3 min. winst zodat het volledige liquidatieverlies ad f2,5 min. kan worden gecompenseerd. Voor BV NL resteert er een verlies van f 1,5 min. (2 min. verlies fabricage tuinverlichting minus 0,5 min. winst groothandel sportartikelen). 13. (art. 13b, lid 1) BV M liquideert een buitenlandse dochter en zet de onderneming daarvan in de vorm van een buitenlandse v.i. voorts. Alsdan wordt nog geen liquidatieverlies in aanmerking genomen. Op verzoek van de belastingplichtige wordt dit liquidatieverlies echter al wel vastgesteld. Het opgeofferde bedrag voor de geliquideerde deelneming bedraagt: Waarde ten tijde van de liquidatie: 300 (waarde v.i). Het liquidatieverlies is dan 700. BV M zet de onderneming nog twee jaar voort, maar de resultaten blijven negatief en men staakt de onderneming alsnog. Het eerder niet in aanmerking genomen liquidatieverlies (700) kan dan alsnog ten laste van de winst worden gebracht. 14. (art. 13b, lid 2) Zie voorbeeld 13. Indien BV M de onderneming van de vaste inrichting na twee jaar overdraagt aan een dochtervennootschap (BV D) die de onderneming voortzet, mag BV M geen liquidatieverlies claimen. Het voor BV D opgeofferde bedrag dient verhoogd te worden. Het liquidatieverlies bedroeg 700. Hiermee dient het opgeofferde bedrag voor BV D te worden verhoogd. 15. (art. 13b, lid 2) BV M heeft een deelneming in BV T en deze heeft op haar beurt weer een deelneming in BV D. BV T houdt zich bezig met financiering en heeft daarnaast de deelneming in BV D verworven voor f6 min. De waarde van BV T bij de oprichting door M bedroeg f8 min. BV T wordt geliquideerd en BV D, waarvan de aandelen worden uitgekeerd aan BV M, zet de onderneming van BV T voort. De waarde van BV T ten tijde van de liquidatie is f 2 min., waarin is begrepen de waarde van BV D voor f 1 min.; er zijn in de laatste 3 jaren geen dividenduitkeringen gedaan. De berekening van artikel 13a, tweede lid, leidt tot een verlies van f6 min. Na toepassing van het vierde lid resteert een liquidatieverlies van f 1 min. Het opgeofferde bedrag ter zake van BV D wordt in eerste aanleg f6 min. (op grond van het vijfde lid). Omdat BV D het bedrijf van BV T voortzet wordt het liquidatieverlies ter zake van BV T - ad f 1 min. - niet in aanmerking genomen, maar bij het voor BV D opgeofferde bedrag gevoegd, dat aldus f7 min. bedraagt ten tijde van de verwerving. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 6

7 B. Enige voorbeelden waarbij het voorgestelde regime niet afwijkt van de huidige regeling 1. (art. 13a, leden 1 en 2) BV X heeft een deelneming in BV Y. Voor deze deelneming heeft BV X opgeofferd f 5 min. Als gevolg van een ongelukkig beleid leidt BV Y grote verliezen en wordt geliquideerd. De liquidatie-uitkering aan BV X bedraagt f 1 min.; er zijn geen dividenden uitgekeerd. BV X mag ten laste van haar resultaat een bedrag van f4 min. brengen. 2. (art. 13a, lid 7) In Nederland is gevestigd de BV NL. De aandelen worden gehouden door de in het buitenland (A) gevestigde BV X voor 60% en de in Nederland gevestigde BV Y voor 40%. BV NL heeft zelf weer de aandelen van de in het buitenland (B) gevestigde BV D. BV NL houdt zich bezig met de produktie van staal en BV D houdt zich bezig met de winning van ijzererts. BV D levert het ijzererts aan BV NL. BV D wordt geliquideerd en er resteert een liquidatieverlies van f3,5 min. Dit verlies is geheel aftrekbaar van de door BV NL behaalde winst, aangezien het aanhouden van BV D lag in de lijn van de activiteiten van BV NL. Situatie: BV. X / BV Y 60% X ^ 40% Buitenland BV NL Nederland A ^ 100%,-''',''' Buitenland B i BV. D. 3. (art. 13a, lid 7) In Nederland is gevestigd de BV NL. De aandelen van deze BV zijn in handen van de in het buitenland gevestigde BV's X, Y en Z voor respectievelijk 40%, 30% en 30%. De aandelen van BV Y en BV Z zijn voor 100% in handen van de in Nederland gevestigde BV M. BV NL heeft een deelneming in een in het buitenland gevestigde BV L. Wanneer BV L wordt geliquideerd, zal het liquidatieverlies in zijn geheel aftrekbaar zijn bij de BV NL, daar het belang bij BV NL uiteindelijk niet voor meer dan 50% in handen is van één buitenlands lichaam. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 7

8 BIJLAGE 3 Overzicht van de financiële gevolgen voor de rijksbegroting 1. Behoort bij wetsontwerp inzake: Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting 2. Ingediend/Ingezonden: 1. Omschrijving van het voorstel: Zie 1 2. Beoogde datum van inwerkingtreding: Tweede dag na plaatsing in het Staatsblad Financiële gevolgen voor de Begrotingsjaar X Meerjarenramingen rijksbegroting (in miljoenen (laatst ingediende guldens) begroting) Uitgaven (jaarx+1) (jaarx+2) (jaarx+3) (jaarx + 4) Specificatie e.v. 2. Totaal 3. Reeds opgenomen in begroting en in meerjarenramingen 4. Verhoging/Verlaging t.o.v. begroting en meerjarenramingen Ontvangsten Specificatie e.v. 2. Totaal 3. Reeds opgenomen in begroting en in meerjarenramingen 4. Verhoging/Verlaging t.o.v. begroting en meerjarenramingen Toelichting op de raming: De meeropbrengst wordt voor 1988 op transactiebasis geraamd op ƒ 170 min.; op kasbasis ƒ 85 min. Compensatie: Prestatiegegevens: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 19968 Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 2017-2018 Belastingrecht 2 - HC 3 13 september 2017 Deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet VPB) BV M (moedermaatschappij) heeft 100% aandelen in BV D (dochtermaatschappij).

Nadere informatie

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV?

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV? Oefententamen VPB (2) BLR4.2 FACBLR0142/8342/9042 jan 2010 Vraagstuk 1 Manager BV heeft in 2002 een tweetal deelnemingen aangeschaft, te weten Betonwerken BV en IJzerwerken BV. Voor Betonwerken BV betaalde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 651 Wet van 13 december 1996 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM Besluit van PM DATUM tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM 2016 nr. PM Gelet op de

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Deelnemings vrij stelling

Deelnemings vrij stelling Deelnemings vrij stelling prof.mr.dr. P.G.H. Aïbert Sdu Uitgevers Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord / Inleiding / Opzet van het boek / 5 1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet Vpb 1969 /

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 895 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Waar in 1988 een

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage 1 Bijlage 2: Aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om:» een besloten vennootschap;» een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2009-2010

2 Vergaderjaar 2009-2010 T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2009-2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:8365

ECLI:NL:RBZWB:2014:8365 ECLI:NL:RBZWB:2014:8365 Instantie Datum uitspraak 27-11-2014 Datum publicatie 16-01-2015 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer AWB - 13 _ 1357 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

De liquidatieverliesregeling, van lelijk eendje naar mooie zwaan?

De liquidatieverliesregeling, van lelijk eendje naar mooie zwaan? De liquidatieverliesregeling, van lelijk eendje naar mooie zwaan? Naam: Arjan Bogaert Studie: Master Fiscale Economie ANR: 420356 Begeleider: Prof. Dr. J.A.G. Van der Geld Examencommissie: Prof. Dr. J.A.G.

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr.

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 339 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1979 Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

De problemen en onvolkomenheden van het forfaitair bepaalde liquidatieverlies

De problemen en onvolkomenheden van het forfaitair bepaalde liquidatieverlies De problemen en onvolkomenheden van het forfaitair bepaalde liquidatieverlies De wetsartikelen 13d en 13e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 MASTERSCRIPTIE Naam: Umut Usta Studierichting: Master Fiscaal

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Inhoudsopgave

MEMORIE VAN TOELICHTING. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

8.6o3) (2-j P., 001- OCT STATEN VAN ARUBA. nwk. ALHIER. Aan: de Voorzitter der Staten

8.6o3) (2-j P., 001- OCT STATEN VAN ARUBA. nwk. ALHIER. Aan: de Voorzitter der Staten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8 STATEN VAN ARUBA nwk. r. 2 2 OKI, 2008 4.14- Aan: de Voorzitter der Staten ALHIER Uw kenmerk: uw brief: Ons kenmerk: Onderwerp: ontwerp-landsverordening houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 646 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid

Nadere informatie

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb VPB 82-2Z91PL 12345 2009 Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2 09 Vpb < Hebt u de juiste aangifte ontvangen? Deze aangifte vennootschapsbelasting is bestemd voor binnenlandse belastingplichtigen die aangifte

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr. 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Landelijk kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1974-1975 13 10 Wijziging van de inkomstenbelasting, van de loonbelasting en van enige sociale verzekeringswetten in het kader van het belastingplan 1975 Nr. 4

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...3 Hoofdstuk 2 De deelnemingsvrijstelling van artikel 13 Wet VPB 1969...4 2.1 Wat is een deelneming?...4 2.2 Wanneer wordt de deelnemingsvrijstelling toegepast?...5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9808 7 juni 2011 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 4 april 2011 Nr. BLKB2011/511M Landelijk

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie