Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de exploitatie van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan voor zijn rekening en risico. Stakingswinst Deel van de winst boven som van alle jaarwinsten. Tot stakingwinst behoren o.a. de vrijvallende fiscale reserves en een eventuele desinvesteringsbijtelling. Activa en passiva privé waarde in het economisch. Verschil tussen WEV en boekwaarde is deel stakingswinst. Voorbeeld Anja staakt haar onderneming en brengt de auto over naar privé. De boekwaarde was en de WEV De stakingswinst bedraagt Enkele begrippen 2 van 3 Overdrachtsprijs Vergoeding voor de in het bedrijf aanwezige en overgenomen activa, stille reserves en goodwill minus de overgenomen passiva. Stille reserves Waarde in economisch verkeer is hoger dan boekwaarde. Goodwill Meerwaarde die een bedrijf heeft als bestaand bedrijf (going concern) boven de som van de delen (WEV). 3 1

2 Enkele begrippen 3 van 3 Stakingsaftrek De stakingsaftrek van art verlaagt de stakingswinst. Een ondernemer heeft in zijn leven recht op max (once in a lifetime). Voorbeeld Totale stakingsaftrek Af: reeds genoten stakingsaftrek bij verkoop eerste onderneming in /- Restant stakingsaftrek beschikbaar bij staken 2 e onderneming Stakingsaftrek In twee situaties recht op stakingsaftrek: a. bij behalen positieve stakingswinst b. bij afname van de FOR na een geruisloze doorschuiving als zonder die geruisloze doorschuiving sprake zou zijn van staking. Er bestaat een faciliteit waardoor het in een aantal situaties mogelijk is een onderneming over te dragen zonder met de fiscus af te rekenen. De ondernemer die voortzet, neemt de onderneming fiscaal tegen boekwaarde over. De stakende ondernemer behaalt dan geen stakingswinst. Doordat er geen ondernemingsvermogen meer is, moet hij afrekenen over de FOR. De stakingsaftrek komt nu in mindering op die winst die ontstaat door het vrijvallen van de FOR zie ook volgende les.. 5 Stakingswinst + Boekwinst bij verkoop Vrijval egalisatiereserve Vrijval herinv.reserve Desinvesteringsbijtelling Vrijval fisc. oudedagsreserve = Stakingswinst /- Stakingsaftrek Stakingswinst voor MKB /- MKB-winstvrijstelling = Belastbare stakingswinst (Dit begrip vind je niet in de wet!) 6 2

3 Oefening 1 1 van 2 eindbalans Eigen Pand vermogen Overige activa Fisc. Oudedagsreserve Kostenegalisatiereserve Hypotheek Schulden Totaal Totaal Gina verkoopt haar onderneming. Op de balans staan o.a. een pand ( ), een auto ( 5.000) en een kostenegalisatiereserve ( ). De koper betaalt voor het pand en voor de goodwill. Gina houdt de auto (WEV 8.000) zelf. De overige activa gaan tegen boekwaarde over. I.v.m. de vervreemding van activa is Gina een desinvesteringsbijtelling van verschuldigd. Gina heeft niet eerder een onderneming gestaakt. Gevraagd Bereken (1) de stakingswinst en (2) de belastbare stakingswinst. 7 Oefening 1 2 van 2 Uitwerking Omschrijving + Opbrengst pand /- Boekwaarde /- Populair = Stille reserve in pand Opbrengst auto /- Boekwaarde auto /- = Stille reserve in auto = Boekwinst bij verkoop Goodwill Vrijval herinvesteringsreserve Desinvesteringsreserve = Fiscale stakingswinst Vrijval fisc. oudedagsreserve = Stakingswinst (populair) /- Stakingsaftrek / /- MKB-winstvrijstelling (14%) /- = Belastbare stakingswinst Staking van de onderneming Wanneer bedrijfsbeëindiging; overdracht/overgang onderneming aan een derde door: verkoop van de onderneming; inbreng van de onderneming in een samenwerkingsverband; toetreden van een nieuwe firmant tot een bestaande VOF; overlijden van de ondernemer; ontbinding van een huwelijksgemeenschap. overdracht aan eigen BV; bedrijfsbeëindiging door overheidshandelen; emigratie (Ali verhuist naar België, blijft ondernemer in NL). 9 3

4 Overlijden van de ondernemer Artikel Bij het staken van een onderneming door het overlijden van de belastingplichtige, wordt, ( ) het vermogen van de onderneming geacht ( ) te zijn overgedragen aan degene aan wie het krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht toekomt en wel tegen de waarde die in het economische verkeer Dus: fictieve overdracht direct voorafgaand aan overlijden overgang op erfgenamen geen staking voor desinvesteringsbijtelling overgang tegen waarde economisch verkeer (WEV) tenzij... (zie volgende dia) 10 Woning is hoofdverblijf gezinsleden Artikel Voor de toepassing van het eerste lid wordt de waarde in het economische verkeer van een woning die ( ) als hoofdverblijf ter beschikking blijft staan ( ) gesteld op 60% van de woningwaarde. Dus: woning = hoofdverblijf? Ja niet tegen WEV maar tegen 60% WOZ-waarde Voorbeeld Weduwe die in een tot het bedrijfsvermogen behorende bovenwoning blijft wonen. Alle overige activa en passiva gaan altijd tegen WEV naar privé over. 11 Doorschuiven 1 van 2 Situatie Erfgenamen willen de onderneming voortzetten. Probleem Afrekenen met de fiscus maar geld zit in de onderneming. Afrekenen leidt tot liquiditeitsproblemen. Oplossing Doorschuiven. Artikel Artikel 3.58 vindt geen toepassing ( ) waarmee een of meer ( ) de onderneming rechtstreeks voortzetten of mede voortzetten, mits degenen die de onderneming voortzetten of mede voortzetten dit bij de aangifte van de overleden belastingplichtige verzoeken. 12 4

5 Doorschuiven 2 van 2 Eisen De voortzettende erfgenamen: moeten er gezamenlijk om verzoeken; zetten onderneming op basis huidige boekwaarde voort; bepalen de winst volgens dezelfde regels als erfater (dus ook voortzetten regels goedkoopmansgebruik en bestendige gedragslijn erflater); moeten wel afrekenen over de FOR (FOR is met de persoon van de ondernemer verbonden). 13 Ontbinding huwelijk 1 van 2 Probleem Bij gemeenschap van goederen is elke partner voor 50% gerechtigd tot het ondernemingsvermogen. Bij einde huwelijk komt er een knip in het vermogen. Oplossing Art lid 1: helft van de onderneming wordt (fictief) gestaakt; de ondernemer koopt deze helft van zijn/haar expartner tegen WEV. Nieuw probleem Staken leidt tot afrekenen met fiscus over stakingswinst. Dit leidt vaak tot liquiditeitsproblemen. 14 Ontbinding huwelijk 2 van 2 Oplossing Art lid 2: bij echtscheiding verplicht doorschuiven. Voorbeeld Gerard en Ans wonen boven hun Doe-het-zelf-winkel. Het pand staat voor in de boeken waarvan voor het woongedeelte. De WOZwaarde van het pand is , te splitsen in voor de winkel en voor de woning. De WEV bedraagt , waarvan voor de bovenwoning. Gerard krijgt een ongeval en overlijdt. M.u.v. het pand worden alle bedrijfsactiva boekwinst verkocht. Ans blijft boven de winkel wonen. Stakingswinst op verkochte activa op winkelgedeelte / = op woongedeelte 60% van ( / ) = totaal

6 Staking + start nieuwe onderneming Voor de stakingswinst kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd; verplicht fiscaal afrekenen. Ondernemer wil een nieuwe onderneming starten heeft door fiscaal afrekenen onvoldoende vermogen. Oplossing: fiscus legt conserverende aanslag op art IB Eis: ondernemer start nieuwe onderneming binnen 12 mnd. Faciliteit: stakingswinst mag op waarde nieuwe onderneming worden afgeboekt + leidt tot afboeken conserverende aanslag. 16 Staking en FOR 1 van 2 Verplichte afname art IB Ondernemer staakt zelfstandig deel van de onderneming. Is FOR (na dotatie) > ondernemingsvermogen 31-dec? Ja verschil verplicht aan winst toevoegen IB-heffing over vrijval. Oplossing art IB Tot bedrag FOR-vrijval kan lijfrente worden gekocht; de premie is een uitgave voor inkomensvoorz. ex art IB. verlaagt inkomen uit werk en wonen, geen heffing. 17 Staking en FOR 2 van 2 Overlijden leidt tot fictieve staking Na staking is ondernemingsvermogen nihil. verplichte afname FOR + IB-heffing over vrijval FOR. Twee oplossingen Art IB Nabestaanden kopen alsnog direct ingaande lijfrente. De betaling wordt aan overleden ondernemer toegerekend. Gevolg: tegenover vrijval staat uitgave inkomensvoorziening. Art IB Voor (rest) stakingswinst wordt een lijfrente gekocht. De betaling wordt aan overleden ondernemer toegerekend. Premies zijn onder voorwaarden aftrekbaar zie IB De bij IB gebruikte ruimte komt in mindering op schema aftrekbedragen IB. 18 6

7 Oefening 2 Johan verkoopt zijn onderneming aan een derde. Op de balans staan o.a. de volgende posten: een kantoorpand ; een personenauto van ; een egalisatiereserve van ; een fiscale oudedagsreserve van Alle bedragen zijn boekwaarde. De koper betaalt voor het pand en voor goodwill. Johan brengt de auto (WEV ) naar privé over. De overige activa en passiva worden tegen boekwaarde verkocht; desinvesteringsbijtelling Gevraagd Hoe groot is de belastbare stakingswinst? 19 Uitwerking oefening 2 Antwoord Omschrijving Populair + Goodwill Stille reserve in pand Stille reserve in auto = Boekwinst bij verkoop Vrijval kostenegalisatiereserve Desinvesteringsreserve = Fiscale stakingswinst Vrijval fisc. oudedagsreserve = Stakingswinst (populair) /- Stakingsaftrek / /- MKB-vrijstelling (14%) /- = Belastbare stakingswinst Oefening 3 Johan (35) verkoopt zijn onderneming per 31 december aan een derde. Op 1 januari van dat jaar bedraagt de FOR De stakingswinst excl. FOR bedraagt Hij wil een direct ingaande stakingslijfrente bedingen bij een verzekeraar. Hij heeft eerder voor aan lijfrentepremies ten laste van zijn belastbaar inkomen gebracht. Gevraagd Tot welk(e) bedrag(en) is/zijn de betaalde lijfrentepremies als uitgaven voor inkomensvoorzieningen aftrekbaar? 21 7

8 Uitwerking oefening 3 De FOR kan in een lijfrente worden omgezet. De premie is volgens art IB als betaling voor een inkomensvoorziening aftrekbaar. Ook de (rest van de) stakingswinst kan in een lijfrente worden omgezet. Daarbij gelden wel voorwaarden, o.a. maxima voor de premieaftrek. De aftrek is de laagste van: (stakingswinst excl. FOR); / (FOR) -/ (premies) = Opmerkingen Wij spreken wel van omzetten maar dit is feitelijk onjuist. Tegenover de stakingswinst komt een even grootte aftrekpost (afdeling 3.7 heet niet voor niets Uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Doordat beiden tot box 1 behoren, mogen zij met elkaar worden verrekend. Let op: de aftrek geldt alleen als de ondernemer een lijfrente koopt. Als de ondernemer niet de gehele stakingswinst maar een deel ervan gebruikt, mag hij het betaalde bedrag in aftrek brengen. 22 EINDE 23 8

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden

Ex-echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars belastingschulden Arbeidsvoorwaarden Mogen ze zomaar aangepast worden? Afkoop van een lijfrente Hoe gaat de fiscus er mee om? Geld lenen van de bv Of een lening aan de bv Herinvesteringstermijn Verlengen onder bepaalde

Nadere informatie

Servicio di Impuesto. Belastingkantoor

Servicio di Impuesto. Belastingkantoor Servicio di Impuesto Belastingkantoor De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door de Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie kunt u echter op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 20 juni 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie