De doorschuifmogelijkheden bij overlijden van de ondernemer (deel 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De doorschuifmogelijkheden bij overlijden van de ondernemer (deel 1)"

Transcriptie

1 Mr. Almer M.A. de Beer 1 De doorschuifmogelijkheden bij overlijden van de ondernemer (deel 1) Het overlijden van een ondernemer leidt niet tot een desinvesteringsbijtelling 1 Werkzaam bij Arenthals Grant In de belastingwetgeving komen we op diverse plaatsen zogenoemde doorschuifregelingen tegen. Deze fiscale faciliteiten moeten voorkomen dat de belastingheffing een belemmering vormt bij de overgang van een onderneming. Een dergelijke regeling kennen we ook bij overlijden van de ondernemer. In deze bijdrage komt de werking van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting bij overlijden van de ondernemer aan bod. Zoals ik hierna nog uiteenzet zijn in dat geval de doorschuifmogelijkheden thans zo ruim, dat het de vraag is of de wetgever de huidige regeling beter kan vervangen door een algehele doorschuiffaciliteit bij overlijden. Om het praktische belang van het doorschuiven goed te kunnen inschatten, komen ten slotte ook enkele andere fiscale faciliteiten bij overlijden aan de orde. 1. Staking door overlijden Als een ondernemer zijn ondernemingsactiviteiten staakt, moet hij in beginsel fiscaal afrekenen over de in de onderneming aanwezige stille reserves, goodwill, fiscale reserves en de desinvesteringsbijtelling (hierna: stakingswinst). Op basis van een oude uitspraak van de Hoge Raad 2 vreesde de wetgever echter dat overlijden van de ondernemer geen fiscaal stakingsmoment opleverde. Om te voorkomen dat fiscale claims als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen, 3 heeft de wetgever een voorziening getroffen in de wet. 4 Deze bepaalt dat de ondernemer geacht wordt op het ondeelbare tijdstip voor zijn overlijden de onderneming te hebben overgedragen aan zijn rechtsopvolgers krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht. Met deze fictieve overdracht is de belastingheffing bij de overleden ondernemer in ieder geval veiliggesteld. Deze fictie heeft de wetgever overigens niet doorgetrokken naar de investeringsaftrek. Het overlijden van de ondernemer leidt dus niet tot een desinvesteringsbijtelling. Om de stakingswinst van de overleden ondernemer te kunnen vaststellen, is een stakingsbalans nodig waarin alle vermogensbestanddelen voor de waarde in het economische verkeer zijn opgenomen. Voor de eigen woning die als ondernemingsvermogen is bestempeld, geldt een bijzondere waarderingsregel. De wet stelt in dat geval de waarde vast op 60% van de woningwaarde. 5 Deze woningwaarde is de taxatiewaarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De woning moet dan wel, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf gaan dienen van personen die bij het overlijden van de ondernemer tot zijn huishouden behoren. De uitkomst van deze waarderingsregel is vaak gunstig voor belastingplichtigen. Is de stakingswinst eenmaal vastgesteld dan mag hierop nog de stakingsaftrek in mindering worden gebracht. 6 Deze bedraagt maximaal Reeds eerder door de overleden ondernemer genoten stakingsaftrek moeten de erfgenamen hier wel in mindering op brengen. Over het restant is in box 1 progressieve inkomstenbelasting verschuldigd van maximaal 52%. Thornton, vestiging Rotterdam. 2 HR 24 november 1943, B De voortzetters van de onderneming mogen namelijk uitgaan van de hogere werkelijke waarde van het ondernemingsvermogen. 4 Art Wet IB Art lid 3 Wet IB Art Wet IB Voorbeeld 1 Bij overlijden van de heer Jansen ziet zijn fiscale slotbalans er als volgt uit. Debet Credit BW WW BW WW Bedrijfspand Fiscaal vermogen Goodwill FOR Inventaris Schulden Kas april ESTATE PLANNER 3

2 Voortzetters die hebben doorgeschoven treden fiscaal in de plaats van de overleden ondernemer 7 Bijzondere omstandigheden, zoals de aanwezige verliescompensatie, kunnen tot een andere conclusie leiden. 8 Art Wet IB De belaste stakingswinst (inclusief vrijval FOR) bedraagt nu: Stille reserves: bedrijfspand inventaris Goodwill Vrijval FOR Af: Stakingsaftrek Belastbaar bedrag Als we uitgaan van een tarief van 52% is aan inkomstenbelasting verschuldigd. Als over de stakingswinst (nagenoeg) geheel het hoogste tarief van 52% is verschuldigd, zijn alternatieven waarmee directe belastingheffing bij overlijden is te voorkomen normaliter fiscaal aantrekkelijker Het voorkomen van belastingheffing bij overlijden De door de wet voorgeschreven afrekening over de stakingswinst leverde in de praktijk nogal eens moeilijkheden op. De bezwaren deden zich vooral voor als familieleden de onderneming wilde voortzetten en er onvoldoende geld was om de belastingschuld te voldoen. Vaak was dan de enige oplossing om de onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen, wat dan tevens het einde van de onderneming kon inluiden. De wetgever vond het zowel maatschappelijk als economisch onaanvaardbaar dat de belastingschuld door overlijden van de ondernemer, het voortbestaan van de onderneming in gevaar zou kunnen brengen. Daarom heeft hij een doorschuiffaciliteit in het leven geroepen. Daarnaast heeft de wetgever de renteloze uitstelregeling het licht doen zien alsmede de mogelijkheid om de stakingswinst om te zetten in een lijfrenterecht. Hoewel bij deze laatste regelingen de waarborging van de continuïteit van de onderneming niet vooropstaat, kunnen de erfgenamen hiermee wel de bezwaren van fiscaal afrekenen bij overlijden in belangrijke mate voorkomen. In zoverre bestaat er dus wel een overeenkomst met de doorschuiffaciliteit. 3. De doorschuifregeling bij overlijden 8 Belastingheffing bij staken door overlijden is eenvoudigweg te voorkomen door het overlijden niet als een stakingsmoment aan te merken; geen staking betekent namelijk ook geen stakingswinst. Op dit uitgangspunt is de huidige doorschuifregeling bij overlijden gebaseerd. Zonder een nadere wettelijke voorziening bestaat dan wel het gevaar dat de voortzetters van de onderneming fiscaal mogen uitgaan van de werkelijke waarde van het ondernemingsvermogen. De belastingclaim die rust op de meerwaarden, zou dan verdwijnen. Om dit te voorkomen stelt de wet als voorwaarde dat de voortzetters die hebben doorgeschoven, fiscaal in de plaats treden van de overleden ondernemer. Dit houdt onder andere in dat zij: a. de fiscale boekwaarden van het ondernemingsvermogen van de overleden ondernemer moeten voortzetten; b. de vorming, vrijval en bestemming van de fiscale reserves volgens dezelfde regels moeten laten verlopen als bij de overleden ondernemer; c. voor wat betreft de willekeurige afschrijving en de investeringsaftrek/desinvesteringsbijtelling in de plaats treden van de overleden ondernemer. De onder a. gegeven voorwaarde vormt de kern van de doorschuifregeling. Door overname van de boekwaarden, gaat ook automatisch de fiscale claim op de meerwaarden, goodwill en fiscale reserves naar de voortzetter over. Deze doorgeschoven belastingclaim komt uiteindelijk bij de voortzetter tot uitdrukking en wel: a. bij vervreemding van de onderneming of een ondernemingsbestanddeel met meerwaarden; b. als gevolg van de afschrijving over de lagere fiscale boekwaarde; c. door het niet meer fiscaal kunnen nemen van kosten (waarvoor de overleden ondernemer al een reserve/voorziening heeft gevormd); d. door vrijval van een voorziening/reserve. 4 ESTATE PLANNER - april 2005

3 Door de koppeling met het erf- en huwelijksvermogensrecht bevinden voortzetters zich vaak in de familiesfeer 9 Art Wet IB In de volgende uitgave van Estate Planner komt de doorschuiffaciliteit voor medeondernemers uitgebreider aan de orde Verkrijging krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht De voortzettende ondernemers moeten de onderneming hebben verkregen krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht. Hieronder vallen de wettelijke erfgenamen, de testamentaire erfgenamen, maar ook de legataris (ook tegen inbreng van de waarde), de lastbevoordeelde en de echtgenoot aan wie de helft van de onderneming op grond van het huwelijksvermogensrecht toekomt. In de praktijk heeft de koppeling met het erf- en huwelijksvermogensrecht vaak tot gevolg dat de voortzetters zich in de familiesfeer bevinden. Voortzetters die de onderneming overnemen op grond van een verblijvings- of overnemingsbeding dan wel anderszins, komen niet in aanmerking voor de doorschuiffaciliteit bij overlijden. Van een verkrijging krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht is namelijk geen sprake. Deze groep voortzetters kan mogelijk wel met succes een beroep doen op de doorschuiffaciliteit voor medeondernemers Verzoek bij aangifte Als de voortzetter gebruik wil maken van de doorschuiffaciliteit dan moet hij dit aangeven in de aangifte inkomstenbelasting van de overleden ondernemer. Zijn er meerdere voortzetters dan moeten zij gezamenlijk dezelfde keus uitbrengen; dus of doorschuiven of afrekenen. Is er geen unanimiteit tussen de voortzetters dan heeft degene die niet wil doorschuiven uiteindelijk dus de doorslaggevende stem. Waarom deze unanimiteit is vereist is niet duidelijk. Alle fiscale claims blijven namelijk ook volledig behouden bij een vrije keus. Opvallend is voorts dat de voortzetters, die bij overlijden van de ondernemer een beroep kunnen doen op de doorschuiffaciliteit voor medeondernemers, wel een eigen keus kunnen uitbrengen. Voor dit verschil in behandeling zijn naar mijn mening geen deugdelijke gronden aan te voeren en dit staat dan ook op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Uitsluitend de voortzetters dienen een schriftelijk verzoek te doen voor de toepassing van de doorschuifregeling. Medewerking van de niet voortzettende rechtverkrijgers is niet nodig. april ESTATE PLANNER 5

4 Als rechtverkrijgers de onderneming willen voortzetten, moeten zij dit binnen een redelijke termijn doen 10 De belastingschuld heeft namelijk op zich zelf bezien geen waardedrukkend effect op de vermogensbestanddelen. Dit is bijvoorbeeld anders bij de waardering van aandelen in een BV. De belastingdruk die rust op de meerwaarden van het ondernemingsvermogen van de BV heeft dan wel een waardedrukkend effect op het bovengelegen aandeel. 11 In de koopsom krijgt de heer Blom namelijk geen compensatie voor de overname van de (latente) belastingschuld, terwijl hij bij geruisloos doorschuiven deze belastingschuld wel overneemt. 12 Als de erflater feitelijk de keus aan de erfgenamen wil overlaten, kan hij ook regelen dat bij de bepaling van de waarde geen rekening mag worden gehouden met de fiscaal beclaimde meerwaarden, tenzij de erfgenamen er mee instemmen dat de legataris zich beroept op de doorschuiffaciliteit. Voorbeeld 2 Het testament van de heer Jansen bepaalt dat hij zijn ondernemingsvermogen tegen inbreng van de waarde legateert aan de heer Blom. De heer Blom dient een verzoek in tot geruisloze doorschuiving. De erfgenamen willen echter afrekenen over de meerwaarden en voor de stakingswinst een stakingslijfrente bedingen. Hoe komen zij uit deze impasse? Nu uitsluitend de heer Blom als voortzetter een verzoek hoeft in te dienen, moet de fiscus dit verzoek honoreren. Wegens het ontbreken van stakingswinst bij de overleden ondernemer kunnen de erfgenamen dan geen lijfrente bedingen. Het testament bepaalt dat goederen tegen de werkelijke waarde worden gelegateerd. Maar wat is nu de werkelijke waarde? Is dat de waarde voor of na aftrek van de latente belastingclaim die op de meerwaarden rust. Als het testament hier zelf niets over zegt, valt mijns inziens het meest te zeggen voor de uitleg voor de inkomstenbelastinglatentie. 10 In dat geval kan de heer Blom beter alsnog afzien van geruisloze doorschuiving. 11 De erfgenamen krijgen dan uiteindelijk toch hun zin. Om situaties als voormeld te voorkomen doet de erflater/ondernemer er verstandig aan om in zijn testament uitdrukkelijke voorzieningen te treffen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen regelen dat de waarde van het ondernemingsvermogen bepaald dient te worden na aftrek van de latente inkomstenbelasting over de meerwaarden als de legataris om doorschuiving verzoekt Rechtstreeks voortzetten De rechtverkrijgers die de onderneming willen voortzetten, moeten dit binnen een redelijke termijn doen. Wat redelijk is hangt naar mijn mening af van de concrete omstandigheden van het geval. Dit criterium biedt aan rechtverkrijgers in ieder geval voldoende ruimte om orde op zaken te stellen als gevolg van het overlijden van de ondernemer. De grens ligt daar waar de voortzetting onnodige vertraging oploopt. Een redelijke wetsuitleg brengt naar mijn mening wel met zich mee dat de oorzaak van de onnodige vertraging is gelegen bij de rechtverkrijger die zich beroept op de faciliteit. De legataris die de onderneming niet rechtstreeks kan voortzetten, omdat de erfgenamen weigeren de sleutel van de onderneming aan hem te verstrekken, kan dus nog steeds een beroep doen op de faciliteit als hij na afgifte hiervan de onderneming maar rechtstreeks voortzet. De wetgever stelt geen eisen aan de periode dat de rechtverkrijgers de onderneming moeten voortzetten. Doorschuiven kan echter niet als op het moment van overname van de onderneming het voornemen bestond om deze binnen afzienbare tijd te verkopen of te liquideren. In dat geval kwalificeert de overnemer van de onderneming niet als voortzetter voor de doorschuiffaciliteit. Beëindiging door onvoorziene omstandigheden (zoals arbeidsongeschiktheid van de voortzetter) staat dus niet aan de toepassing van de faciliteit in de weg. Voorbeeld 3 De onderneming van de overleden ondernemer Jansen bestaat uit twee bloemenwinkels. Zijn kinderen Peter en Rien zetten ieder de activiteiten van een winkel voort. Zij doen daarbij een beroep op de geruisloze doorschuiffaciliteit. Peter had echter liever willen kiezen voor afrekenen, maar is uiteindelijk aan de doorschuifwens van zijn broer tegemoet gekomen. Twee maanden later verkoopt Rien zijn bloemenwinkel aan de concurrent. Als het voornemen van Rien tot verkoop al bestond vóór de overname van de onderneming van zijn overleden vader, dan is de doorschuiffaciliteit voor Rien niet van toepassing. Had hij wel de bedoeling de onderneming voort te zetten dan wordt de doorschuiving niet teruggenomen. Het enkele feit dat Rien de onderneming al na twee maanden verkoopt doet hier niet aan af. Gelet op het korte tijdsbestek tussen de overname en de verkoop rust op Rien wel de bewijslast de voortzettingsintentie aannemelijk te maken. Als Rien als reden voor de verkoop echter geen bijzondere aantoonbare omstandigheden kan aanvoeren (die zich hebben geopenbaard na de overname door hem van de onderneming), slaagt hij hier naar verwachting niet in. Zonder toetsbare omstandigheden heeft de wijziging van de intentie zich ten hoogste afgespeeld tussen de oren van Rien. Dit is voor de fiscus en rechter uiteraard niet te contro- 6 ESTATE PLANNER - april 2005

5 De doorschuifregeling belemmert de rechtverkrijgers zo min mogelijk bij de verdeling van de nalatenschap 13 Het moet dus gaan om een geobjectiveerde intentie tot voortzetting. 14 Zie in deze zin Hoogeveen, Schenken en vererven van ondernemingsvermogen, Fed fiscale brochures, 2004, blz Mededeling Ministerie van Financiën 28 augustus 1989, nr. DB89/4727, V-N 1989, blz Art lid 3 Wet IB leren en fiscaal mijns inziens ook irrelevant. 13 De doorschuiffaciliteit bij Peter blijft in principe gehandhaafd. Als de doorschuiffaciliteit bij Rien wordt teruggenomen, zou Peter alsnog kunnen verzoeken om ook ten aanzien van hem de doorschuiffaciliteit achterwege te laten. Dit is mijns inziens in ieder geval nog mogelijk zolang de overlijdensaangifte van vader nog niet is opgelegd. Een andere vraag is in welke hoedanigheid de rechtverkrijgers moeten voortzetten. Zijn zij ondernemer dan staat de toepassing van de doorschuiffaciliteit buiten kijf. Onduidelijk is of de zogenoemde medegerechtigden ook een beroep kunnen doen op de faciliteit. Deze categorie geniet winst, maar zijn geen ondernemers. De commanditair vennoot is hiervan een voorbeeld. Aangezien op de medegerechtigden het winstregime van toepassing is, bestaat er geen bezwaar deze groep tot de faciliteit toe te laten. Alle fiscale claims blijven namelijk volledig behouden. 14 Ik ben er daarbij wel vanuit gegaan dat er geen voornemen bestaat om de onderneming te verkopen of te liquideren. Van een voortzetten is in dat geval geen sprake Moeten alle vermogensbestanddelen doorschuiven? Aan de toepassing van de doorschuiffaciliteit staat niet in de weg dat ondernemingsvermogen ook bij niet-voortzetters terechtkomt. De doorschuifregeling belemmert de rechtverkrijgers dus zo min mogelijk bij de verdeling van de nalatenschap. Wel zal over de fiscale claims in deze vermogensbestanddelen afrekening plaatsvinden. Bovendien mag het ondernemingsvermogen niet dusdanig versnipperen dat er uiteindelijk geen onderneming meer overblijft. Is dat wel het geval dan moet een algehele afrekening plaatsvinden. Ook kan men zich afvragen of ook de voortzetter vermogensbestanddelen mag onttrekken aan de onderneming. Dit speelt dan uitsluitend voor vermogensbestanddelen die bij de voortzetter tot het keuzevermogen behoren. Bij verplicht ondernemings- of privé-vermogen, schrijven de vermogensetiketteringsregels namelijk al dwingend voor dat het tot het ondernemingsvermogen respectievelijk privé-vermogen behoort. In de rechtspraak is beslist dat een herziening van de keus uitsluitend is toegestaan bij bijzondere omstandigheden. Ten aanzien van keuzevermogen stelt de staatssecretaris van Financiën zich op het standpunt dat de voortzetter de fiscale etikettering van de overleden ondernemer moet volgen. Het woon-bedrijfspand dat de ondernemer tot zijn ondernemingsvermogen heeft gerekend, moet de voortzetter dus ook als ondernemingsvermogen aanmerken. 15 Als vermogensbestanddelen ontrokken worden aan het ondernemingsvermogen, is het verdedigbaar dat op de hiermee behaalde winst de stakingsfaciliteiten, zoals de stakingsaftrek en de stakingsaftrek lijfrentepremie, van toepassing zijn De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) Op de hoofdregel dat fiscale reserves ook geruisloos door kunnen schuiven naar de voortzetter vormt de FOR een uitzondering. Deze reserve is namelijk dusdanig verbonden met de persoon van de overleden ondernemer, dat de wetgever doorschuiving in principe niet mogelijk vond. Hierop is slechts een uitzondering, te weten als de FOR overgaat op de voortzettende partner van de overleden ondernemer en in zoverre deze niet uitgaat boven het ondernemingsvermogen Ten slotte Bij overlijden van de ondernemer is over de stakingswinst maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd. De doorschuiffaciliteit bij overlijden biedt de mogelijkheid om de belastingclaim door te schuiven naar de voortzetters van de onderneming. In deze bijdrage heb ik stilgestaan bij de voorwaarden voor toepassing van deze faciliteit. In het tweede deel zal ik de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting voor medeondernemers en werknemers behandelen. Hoewel deze faciliteit oorspronkelijk niet is bedoeld voor overlijdenssituaties, lijkt deze door een toezegging van de staatssecretaris van Financiën, in deze gevallen zeer bruikbaar te zijn. Tevens zullen enkele alternatieven voor de doorschuifregelingen aan de orde komen. april ESTATE PLANNER 7

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

Specialist Bedrijfsoverdracht. Lesmateriaal dag 3. Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting

Specialist Bedrijfsoverdracht. Lesmateriaal dag 3. Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting Specialist Bedrijfsoverdracht Lesmateriaal dag 3 Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting December 2012 1 1. INLEIDING... 3 2. WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN DE ORDE...

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer Kennisdocument Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer agrarisch) Bij de overdracht van een onderneming komt veel kijken. Naast het vinden van de koper(s) en het bepalen van de overdrachtswaarde, moet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Vergelijking doorschuiffaciliteiten

Vergelijking doorschuiffaciliteiten Carmen van Lier ANR: 646230 Fiscale Economie Examencommissie: drs. J.J.H. Gortzak prof. dr. J.A.G. van der Geld Vergelijking doorschuiffaciliteiten Wet IB 2001 November, 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf 07.06.16 Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf Verzeker de continuïteit van uw bedrijf whitepaper In dit whitepaper: Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017

Foederer. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017 Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 16 september 2011 de navorderingsaanslag en de beschikking heffingsrente gehandhaafd.

1.2. Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 16 september 2011 de navorderingsaanslag en de beschikking heffingsrente gehandhaafd. Geen extra lijfrentepremieaftrek voor de FOR bij het overlijden van een ondernemer. Premie niet betaald binnen zes maanden na het overlijden van de ondernemer LJN: BY4224, Rechtbank Haarlem, AWB 11/5686

Nadere informatie

DGA-update. Mr. Almer de Beer Grant Thornton

DGA-update. Mr. Almer de Beer Grant Thornton DGA-update Mr. Almer de Beer Grant Thornton TBS en gehuwden HR TBS en AGVG: toerekening bestuursbevoegde Vanaf 2011 50/50 (3.92, lid 4, IB) Doorschuifregeling overgang krachtens HVR (3.98c IB) Afrekening

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38112

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming. Fiscale aspecten van opvolging van de Eenmanszaak, V.O.F., Maatschap en C.V.

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming. Fiscale aspecten van opvolging van de Eenmanszaak, V.O.F., Maatschap en C.V. Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Fiscale aspecten van opvolging van de Eenmanszaak, V.O.F., Maatschap en C.V. Blanco v 1 2012 januari 2012 V02 HORLINGS Belastingadviseurs belasting@horlings.nl

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Fiscale aspecten van opvolging van de eenmanszaak, vof, maatschap en c.v. Geachte lezer, Dit document bevat een format van attentiepunten die spelen bij bedrijfsopvolging.

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Successiewet 1956; bedrijfsopvolging 1 Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 16 maart 2004,

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37351

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging per 1 januari. 2010, nieuwe kansen en. beperkingen?

Bedrijfsopvolging per 1 januari. 2010, nieuwe kansen en. beperkingen? Faculteit Rechtswetenschappen Masterscriptie Bedrijfsopvolging per 1 januari 2010, nieuwe kansen en beperkingen? Helmond, 2010 Student: ANR: Studierichting: Scriptiebegeleider: S. H. Hamacher S745980 Fiscaal

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet; over latente inkomstenbelasting, tegenprestaties en het oppompen van de grondslag

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet; over latente inkomstenbelasting, tegenprestaties en het oppompen van de grondslag Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet; over latente inkomstenbelasting, tegenprestaties en het oppompen van de grondslag MR. GEERT DE JONG MR. ALMER M.A. DE BEER 1 Bij de berekening van de grondslag

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

4. Inkomstenbelasting

4. Inkomstenbelasting 6 POSITIE VAN DE DGA 4.1 Inleiding 4. Inkomstenbelasting 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de fiscale aspecten van de DGA als aandeelhouder centraal. Materieel bezien is een DGA gelijk te stellen met

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging 5 juni 2014 mr. A. (André) Verduijn mr. A. (Alies) Visscher a.verduijn@countus.nl a.visscher@countus.nl 06-46042291 06-12143005 Welke prijs? Overdracht tegen agrarische

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB Bedrijfsoverdracht IB-ond. 1 Praktijkvoorbeeld Vader Jan (64) en moeder Greet (61) zijn de 2 vennoten van vof slagerij Jansen. Jan en Greet

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2014 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Inleiding HOOFDSTUK 1

Inleiding HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Inleiding Schenking en vererving van een IB-onderneming, van aanmerkelijkbelangaandelen en van ter beschikking gestelde onroerende zaken is met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend gewijzigd,

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving

Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving Behoort een homogene regeling met betrekking tot de voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten tot de mogelijkheden?

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: een neutrale basis?

Bedrijfsoverdracht: een neutrale basis? Bedrijfsoverdracht: een neutrale basis? Naam: G.J.C. Kluijtmans Adres Heuvelstraat 281 5038 AV Tilburg Telefoon 06 242 08 244 ANR 575325 Datum 25 augustus 2008 Voorwoord In 1992 ben ik gestart aan de opleiding

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M,

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10512 7 juli 2010 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting)

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 () Besluit van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie