Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming. Fiscale aspecten van opvolging van de Eenmanszaak, V.O.F., Maatschap en C.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming. Fiscale aspecten van opvolging van de Eenmanszaak, V.O.F., Maatschap en C.V."

Transcriptie

1 Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Fiscale aspecten van opvolging van de Eenmanszaak, V.O.F., Maatschap en C.V. Blanco v

2 januari 2012 V02 HORLINGS Belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) De lezer van dit document kan op geen enkele wijze vertrouwen ontlenen aan de inhoud, strekking of bedoeling van dit document. Hoewel dit document met de uiterste zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en nauwgezetheid is samengesteld, kan en wil Horlings op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuistheid en volledigheid van de inhoud van dit document. Indien lezer desondanks op grond van de inhoud, strekking of bedoeling van dit document handelt, handelt de lezer voor eigen rekening en risico en kan Horlings op geen enkele wijze aansprakelijkheid houden voor de fiscale en /of andere gevolgen van diens handelen. HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. Blanco v

3 Inleiding Wat krijgt de fiscus als ik mijn zaak overdraag? Als eigenaar van een eenmanszaak of firmant in een vennootschap onder firma dan wel maat in een maatschap heeft u zich deze vraag waarschijnlijk al eens gesteld. Beantwoording hangt af van verschillende factoren. In dit memorandum bespreken wij een aantal fiscale aspecten van verkoop van de persoonlijke onderneming. Ook komen de fiscale methoden aan bod, waarmee acute heffing van inkomstenbelasting bij verkoop kan worden voorkomen. Amsterdam, januari 2012 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs B.V. mr. A.P. (Alex) Berkhout Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 3

4 Inleiding 3 Inhoud 1. Diverse aspecten van de persoonlijke onderneming Aansprakelijkheid Heffing inkomstenbelasting Verliescompensatie Pensioen Vermogensetikettering Subjectief ondernemersbegrip Ondernemersfaciliteiten Beperking ondernemerschap commandiet Beperking ondernemersfaciliteiten van de als maat of firmant meewerkende partner (man/vrouw firma of maatschap) Terbeschikkingstelling (TBS) regeling Wet Personenvennootschappen 8 2. Overdracht persoonlijke onderneming De ruisende overdracht (met fiscale afrekening) De geruisloze overdracht (zonder fiscale afrekening) Toetreden tot samenwerkingsverband Andere belastingen en faciliteiten Tot slot Checklist bedrijfsopvolging 15 Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 4

5 1. Diverse aspecten van de persoonlijke onderneming 1.1 Aansprakelijkheid Het privévermogen van de eigenaar van een eenmanszaak is niet afgescheiden van het vermogen van de onderneming. De eigenaar van de eenmanszaak is in beginsel aansprakelijk voor de bedrijfsschulden boven het bedrag van zijn kapitaal. Een firmant in een vof of maat in een maatschap kan daarnaast aansprakelijk worden gesteld voor de bedrijfsschulden van de gehele maatschap of vof. Zakelijke schuldeisers hebben voorrang op privé-schuldeisers. In verband hiermee zal de persoonlijke ondernemer vaak onder huwelijkse voorwaarden huwen. De aansprakelijkheid van de commandiet in een commanditaire vennootschap (CV) is in beginsel beperkt tot zijn inbreng tenzij deze overgaat tot het uitvoeren van beheersdaden. 1.2 Heffing inkomstenbelasting De eenmanszaak, maatschap, vof en CV zijn fiscaal transparant. De jaarlijkse winst wordt bij de persoonlijke ondernemer(s) naar het progressieve tarief met inkomstenbelasting (IB) belast. Dit tarief loopt op van 33% tot 52%. Bij verkoop van de onderneming is over de stakingswinst vanaf 2001 het normale progressieve tarief IB van toepassing. 1.3 Verliescompensatie Een eventueel verlies kan binnen het belastingjaar worden gecompenseerd met positieve andere box I inkomsten (horizontale verliescompensatie). Een eventueel resterend verlies kan worden terug gewenteld (carry back) naar positieve belastbare (box I) inkomens over de 3 voorafgaande jaren en 9 volgende jaren (2006: onbeperkt) met toekomstige positieve box I inkomsten (carry forward). Overgangsrecht: tot en met 2011 kunnen alle nog niet verrekende verliezen worden verrekend. De verliezen van de verkoper zijn persoonlijk en gaan bij verkoop van de onderneming niet over op de koper. 1.4 Pensioen De eigenaar van een eenmanszaak dan wel de vennoot in een firma of maatschap, evenals de beherend vennoot van een CV, die recht heeft op zelfstandigenaftrek kan via de fiscale oudedagsreserve (for) een oudedagsvoorziening vormen. De jaarlijkse dotatie beloopt 12% van de winst, met in 2012 een maximum van De omvang van de for-dotatie wordt getoetst aan de omvang van het fiscale ondernemings-vermogen. Bij verloop van de onderneming zal de for vrijvallen doordat er geen ondernemingsvermogen meer is. De vrijval is in beginsel progressief belast met IB. Feitelijke heffing kan worden voorkomen door het afsluiten van een lijfrente bij een erkende verzekeraar. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 5

6 1.5 Vermogensetikettering Fiscaal dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen drie typen vermogen van de ondernemer: verplicht ondernemingsvermogen; (90% of meer zakelijk gebruik); verplicht privé-vermogen; (90% of meer privé gebruik); keuzevermogen. Bij verkoop van de onderneming is van belang welk vermogen op de balans van de onderneming staat. Dit is in ieder geval het verplicht ondernemingsvermogen en het keuzevermogen waarvoor de keuze is gemaakt om het op de ondernemingsbalans te zetten. Heretikettering is slechts mogelijk in bijzondere omstandigheden en mits daarmee geen incidenteel fiscaal voordeel wordt beoogd. De Wet IB 2001 was volgens de staatssecretaris een bijzondere omstandigheid die keuzeherziening met betrekking tot keuzevermogen rechtvaardigt. 1.6 Subjectief ondernemersbegrip Net als de eigenaar van de eenmanszaak wordt de maat, firmant of de beherend vennoot geacht fiscaal zelfstandig een onderneming te drijven binnen het samenwerkingsverband. Het ondernemerschap wordt dus fiscaal beoordeeld vanuit de persoon (subject) en niet vanuit de rechtsvorm (object). 1.7 Ondernemersfaciliteiten De koper van de onderneming kan als persoonlijk ondernemer gebruik maken van de ondernemers-faciliteiten in de inkomstenbelasting: zelfstandigenaftrek en startersaftrek indien (I) hij jaarlijks meer dan uur in het bedrijf werkzaam is en (II) de totale werktijd grotendeels (50%) wordt besteed aan de ondernemingen. Indien iemand naast zijn onderneming (nog) in loondienst is, moet de aan de onderneming gewerkte tijd tenminste 50% van de totale tijd bedragen. Bij starters geldt eis (II) niet. Vanaf 2010 is de zelfstandigenaftrek behoudens voor starters nog slechts verrekenbaar met winst uit onderneming tot nihil. Voor niet verrekende zelfstandigenaftrek geldt een carry-forward termijn van 9 jaar. Verder kunnen als ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting worden genoemd: meewerkaftrek; aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; willekeurige afschrijving; investeringsaftrek; stakingsaftrek; fiscale oudedagsreserve; MKB-winstvrijstelling. Vanaf 2010 is het uren criterium niet meer van toepassing op de MKB-winstvrijstelling. Voor de hoogte van de stakingsaftrek geldt een overgangsregeling voor ondernemers die reeds voor 1 januari 2001 een bedrijf hadden. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 6

7 1.8 Beperking ondernemerschap commandiet De inkomsten van een commanditair vennoot, financier van de CV, valt als medegerechtigde tot ondernemingsvermogen in box I (winst uit onderneming: indien de CV actief een onderneming exploiteert) en hij mag willekeurig afschrijven en heeft recht op investeringsaftrek. Deze laatste aftrek wordt berekend over de totale investering van de CV. Ook de geruisloze inbreng in de BV ex artikel 3.65 IB staat in beginsel open voor de medegerechtigde in box I, mits sprake is van rechtstreekse voortzetting van zijn (mede)gerechtigdheid als ondernemer. De zelfstandigen- en meewerkaftrek alsmede de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve en de stakingsaftrek is echter voor deze pseudo-ondernemer vervallen tenzij de commandite beheershandelingen verricht. 1.9 Beperking ondernemersfaciliteiten van de als maat of firmant meewerkende partner (man/vrouw firma of maatschap) Vanaf 2001 is de urentoets voor onder andere de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en fiscale oudedagsreserve van de als maat of firmant meewerkende partner strenger geworden. De gewerkte uren tellen niet mee voor de urentoets indien (I) de voor het samenwerkingsverband gewerkte uren hoofd-zakelijk (70% of meer) van ondersteunende aard zijn en (II) het niet gebruikelijk is deze werkzaamheden met derden in een samenwerkingsverband te verrichten. In dit soort situaties kan nog wel een tariefsvoordeel inkomstenbelasting behaald worden doordat de winst wordt verdeeld, en niet slechts bij een van de partners wordt belast. Uiteraard dient de winstverdeling tussen de partners wel zakelijk te zijn Terbeschikkingstelling (TBS) -regeling Indien vermogensbestanddelen aan bepaalde personen ter beschikking gesteld worden, moeten de inkomsten en vermogenswinsten worden aangegeven in box I (maximaal 52% inkomstenbelasting). Indien geen vergoeding is overeengekomen, moeten de inkomsten worden aangegeven welke onder normale omstandigheden zouden zijn ontvangen. Bij het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen kan onder andere gedacht worden aan: verhuur van een onroerende zaak / pand; het verstrekken van een lening; borgtocht verlenen. Het gaat onder andere om vermogensbestanddelen die ter beschikking zijn gesteld aan een onderneming van de fiscale partner of een andere verbonden persoon. Als verbonden personen kunnen worden genoemd: de echtgenoot / geregistreerd partner / (notarieel) samenlevingspartner / fiscaal partner / minderjarig kind of partner / ouders van een minderjarig kind. Een meerderjarig kind geldt in beginsel niet als verbonden persoon. Indien de terbeschikkingstelling maatschappelijk ongebruikelijk is, gelden als verbonden personen tevens de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (I) van de ondernemer (bijvoorbeeld een meerderjarig kind), (II) van zijn fiscale partner of (III) van een verbonden persoon. Indien een werkzaamheid uitgroeit tot een onderneming dan kan deze overgang in beginsel fiscaal geruisloos plaatsvinden. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 7

8 Verbeteringen in TBS regeling vanaf 2010: TBS-vrijstelling van 12% van TBS-resultaat voor de TBS er; herinvesteringsreserve (HIR) en kostenegalisatiereserve (KER) voor TBS er; Vanaf 2011 is bij gemeenschap van goederen het beleid van de fiscus - om het TBS-resultaat 50/50 toe te rekenen aan de echtgenoten - in de wet vastgelegd. Vanaf 1 januari 2012 is nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Indien een buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot geld verstrekt aan de andere echtgenoot die dat geld gebruikt om een onderneming te kopen of dat geld gebruikt om te storten in een eigen onderneming dan verkrijgt de eerstgenoemde echtgenoot vanaf 1 januari 2012 een economisch belang bij deze onderneming. Met andere woorden de eerstgenoemde echtgenoot deelt in beginsel (civielrechtelijk) mee in de (positieve/negatieve) waardeontwikkeling van die onderneming. Tot 1 januari 2012 was de geldverstrekkende echtgenoot veelal alleen gerechtigd tot een terugbetaling van de geldsom (het vergoedingsrecht). Dit geeft ook fiscale gevolgen. In dit soort situaties is het daarom verstandig tevoren advies in te winnen Wet Personenvennootschappen De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten het wetsvoorstel de Wet Personenvennootschappen (WPV) in te trekken. Volgens hem was de huidige wet redelijk gedateerd en de nieuwe Wet Personenvennootschappen zou de personenvennootschappen flexibeler, helderder en praktischer moeten maken. De minister is echter tot de conclusie gekomen dat ondernemers niet veel voordelen zullen hebben van deze nieuwe personenvennootschappen. Daarnaast was er vanuit de praktijk ook niet veel steun voor de nieuwe personenvennootschappen, vandaar dat is besloten tot intrekking van het wetsvoorstel. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 8

9 2 Overdracht persoonlijke onderneming De overdracht van een persoonlijke onderneming kan, fiscaal gezien, op 2 manieren gerealiseerd worden: (1) ruisend of (2) geruisloos. 2.1 De ruisende overdracht (met fiscale afrekening) Van een ruisende verkoop is sprake als het bedrijf wordt overgedragen tegen de werkelijke waarde. Door de overdracht staakt de ondernemer zijn activiteiten. Fiscaal moet dan afgerekend worden over de daarbij vrijvallende stille- en fiscale reserves, goodwill en eventueel vrijval fiscale oudedagsreserve alsmede desinvesteringen. Voor zover deze stakingswinst meer bedraagt dan het bedrag van de maximaal toepasbare stakingsaftrek ad (verhoogde stakingsaftrek voor stakers die voor 2001 reeds ondernemer waren) en de stakingslijfrente, is zij belast met het normale progressieve tarief inkomstenbelasting (maximaal 52%). De koper plaatst de overgenomen activa en passiva van de onderneming op zijn openingsbalans voor de werkelijke waarden. Over de bedrijfsmiddelen kan de koper gaan afschrijven. Goodwill is in beginsel in 10 jaar (maximaal 10% per jaar) afschrijfbaar, andere bedrijfsmiddelen in 5 jaar (maximaal 20% per jaar). De crisis maatregel: willekeurige afschrijving met betrekking tot bepaalde investeringen in 2009, 2010 en 2011 (maximale afschrijving 50% / 50% / 50% ) geldt niet voor immateriële activa zoals goodwill. Indien bij de verkoop een lijfrente is bedongen door de verkoper, wordt deze als schuld op de balans van de koper opgenomen. Afhankelijk van het in bedrijfsmiddelen geïnvesteerde bedrag kan investeringsaftrek geclaimd worden. Sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van investeringsaftrek, bijvoorbeeld grond, woonhuizen, personenauto's en goodwill. 2.2 De geruisloze overdracht (zonder fiscale afrekening) Als methoden kunnen worden genoemd: a. de geruisloze overdracht aan een medeondernemer/werknemer waarmee reeds drie jaar een samenwerkingsverband/dienstverband bestaat. Van een geruisloze overdracht is sprake als in beginsel de gehele onderneming wordt geacht aan de koper te zijn overgedragen tegen de boekwaarde. Commercieel moet wel de werkelijke waarde betaald worden. In dat geval wordt voor fiscale doeleinden aangenomen dat de koper de verkoper vervangt, fiscaal hoeft dan niet afgerekend te worden over de stille- en fiscale reserves, goodwill en is geen sprake van desinves-teringen. Vrijval van de fiscale oudedagsreserve zal ook bij deze overdracht plaatsvinden. Heffing van in-komstenbelasting over de vrijval van de FOR kan meestal voorkomen worden door toepassing van de stakingsaftrek en de stakingslijfrente. Deze methode is vanaf 2001 slechts mogelijk op gezamenlijk verzoek en indien de opvolger in beginsel reeds drie jaar bij de onderneming betrokken is. b. Voortgezet ondernemerschap (uitstel van winstneming) 1. De overdracht tegen een winstrecht; De verkoper heeft de keuze over (de contante waarde van) dit winstrecht direct af te rekenen met de stakingsfaciliteiten of de (onzekere) winst(rechten) te laten belasten in de jaren waarin ze opkomen. De winstrechtgenieter geniet fiscaal nagekomen bedrijfsbaten en is de ondernemersfaciliteiten niet meer deelachtig. De winstrechtuitkeringen zijn belast, indien en voor zover de boekwaarde van de overgedragen onderneming wordt overtroffen. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 9

10 2. Verhuur van het bedrijf; Essentieel is de vraag of de verhuurder fiscaal nog ondernemersrisico loopt en in hoeverre niet reeds alle bedrijfsmiddelen al feitelijk zijn overgedragen aan de huurder. De verhuurder moet de beschikkingsmacht over de onderneming behouden (criterium: verbonden voor verbintenissen betreffende de onderneming). De ondernemer staakt dan niet. De ontvangen huurtermijnen zijn winst uit onderneming voor de verhuurder en kosten voor de huurder. 3. Huurverkoop. Uitstel van directe afrekening met de fiscus is ook bij huurverkoop mogelijk. De huurverkoper zal kunnen kwalificeren als ondernemer of als medegerechtigde tot ondernemingsvermogen. Zodra de betaalde termijnen de boekwaarde overtreffen, vallen die in de gewone winst. De stakingsfaciliteiten zijn niet van toepassing. Deze mogelijkheid is gunstig als financieringsmethode voor de koper. c. De overdracht tegen een stakingslijfrente. Voor de stakingswinst kan de verkoper een stakingslijfrente afsluiten bij de opvolger van de onderneming. Deze stakingslijfrente is aftrekbaar van de stakingswinst van de verkoper. De koopsom of een deel daarvan kan zodoende nog schuldig gebleven worden door de koper. De lijfrenteverplichting komt bij de koper als een schuld op de balans. Deze mogelijkheid is risicovol voor de verkoper, maar schept mogelijkheden indien de koper problemen heeft met de financiering. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 10

11 3. Toetreding tot samenwerkingsverband Bij toetreding van een nieuwe vennoot in een vof of maatschap wordt een deel van de onderneming overgedragen door de zittende vennoten. Bij deze vennoten is dan sprake van gedeeltelijke staking dan wel herwaardering. De omvang van de overdracht hangt af van de winstverdeling die wordt afgesproken. Er zijn echter methoden om herwaarderings- dan wel stakingswinst bij toetreding te voorkomen. Als methoden kunnen worden genoemd: a. Betaling buiten de boeken om, met voortzetting oude boekwaarden in vof. De zittende vennoot draagt een deel van de stille reserves en goodwill over aan de toetreder op basis van de afgesproken vergoeding. Voor de overdrager is dit deel stakingswinst waarop de stakingsfaciliteiten kunnen worden toegepast. De toetreder zet het rechtstreeks aan de zittende vennoot betaalde bedrag op zijn persoonlijke balans en gaat hierover afschrijven. Doordat ingeval van toetreding de vof balans op boekwaarde blijft staan, wordt herwaarderingswinst voorkomen bij de zittende vennoten. b. De zittende vennoot behoudt zich de stille reserves en goodwill voor op het moment van toetreden. Hierbij worden de meerwaarden niet overgedragen. Hierdoor ontstaat geen stakingswinst bij de zittende vennoot. De bedrijfsmiddelen blijven op boekwaarde staan. Deze constructie kan bijvoorbeeld ook worden toegepast indien de BV van de overdrager commanditair vennoot wordt in een samenwerkingsverband (cv) met de opvolger (beherend vennoot). c. De ingroeiregeling, waarbij de toetreder tijdelijk genoegen neemt met een lager winstrecht. De verkoper bedingt hierbij tijdelijk een hoger winstaandeel. Hij ontvangt de meerwaarden daardoor in de loop van de tijd, als extra winst waarop de stakingsfaciliteiten niet van toepassing zijn. d. Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen van de inbrenger: slechts het gebruik en genot van bepaalde zaken wordt in de vof ingebracht. De bedrijfsmiddelen blijven op de persoonlijke balans van de inbrenger en komen dus niet voor op de firma/maatschap balans. Hierdoor wordt door de inbrenger geen overdrachtswinst gerealiseerd. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 11

12 4. Andere belastingen en faciliteiten Andere belastingen dan de inkomstenbelasting en faciliteiten welke bij verkoop van de persoonlijke onderneming onder andere aan bod kunnen komen: a. overdrachtsbelasting Bij verkoop van de onderneming met onroerende zaken, is de koper tevens 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Soms geldt een vrijstelling zoals bij overdracht aan voortzettende kinderen of inbreng van de onderneming in een B.V. of inbreng in een personenvennootschap (vof/cv/maatschap). De familiekring van gerechtigden tot vrijstelling van overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging omvat mede broers, zusters, halfbroers en -zusters, pleegbroers en zusters en hun echtgenoten. b. omzetbelasting In beginsel moet de verkoper bij verkoop van bedrijfsmiddelen BTW in rekening brengen aan de koper. Echter bij overgang van een onderneming of een zelfstandig gedeelte daarvan wordt geen levering of dienst geacht te hebben plaatsgevonden. c. schenk- en erfbelasting Zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting kan 100% van de waarde van het ondernemingsvermogen (incl. buitenvennootschappelijke ondernemingspanden) tot die bij de schenker of erflater tot zijn onderneming behoorde buiten de heffing blijven. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is er een voorafgaande bezitseis van 1 jaar voor bedrijfsopvolgingen bij overlijden en een bezitstermijn van 5 jaar bij schenking. Verder is een van de voorwaarden dat de onderneming 5 jaar rechtstreeks door de verkrijger wordt voortgezet. Voor de erf- en schenkbelasting over de belastbare waarde kan op verzoek gedurende maximaal 10 jaar rentedragend uitstel van betaling worden verleend. Het uitstel vervalt bij staking van de onderneming (inbreng in BV is toegestaan). d. waardering ondernemingswoning en betalingsregeling bij staking door overlijden Indien de eigen woning op de balans van de onderneming staat, en deze bij staking door overlijden overgaat naar privé, mag deze gewaardeerd worden op 60% van de leegwaarde. Indien de stakende ondernemer in zijn ondernemerswoning wil blijven wonen, geldt er een betalingsregeling voor een periode van 10 jaar in geval van het ontbreken van liquiditeiten. e. overdracht onderneming en schuldig blijven koopsom: uitstel van betaling van IB Uitstel van betaling van inkomstenbelasting is gedurende 10 jaar mogelijk bij schuldig blijven van de overdrachtsprijs door de koper of schenking van een onderneming. Er wordt slechts uitstel van betaling verleend in dezelfde verhouding als de koopsom schuldig is gebleven. Ook dient voldoende zekerheid te worden gesteld. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 12

13 f. doorschuiving stakingswinst naar andere onderneming Vanaf 2007 bestaat in de inkomstenbelasting de mogelijkheid van doorschuiving van stakingswinst op verzoek naar een andere onderneming mits deze winst binnen 12 maanden na staking wordt geherinvesteerd in een nieuwe onderneming van belastingplichtige. Op verzoek kan de 12 maanden termijn worden verlengd. Verkoop van een eenmanszaak met stille reserves en/of goodwill en binnen 1 jaar de boekwinst herinvesteren in een nieuwe zaak, kan daardoor vanaf 2007 in beginsel zonder fiscale afrekening plaatsvinden. Er wordt wel in verband met de stakingswinst een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd, welke bij beschikking zal worden verminderd ingeval van herinvestering volgens de voorwaarden. 5. Tot slot Mocht u na bestudering van dit memo uw specifieke situatie aan ons willen voorleggen, neemt u dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Op grond van uw motieven en de relevante omstandigheden die in uw specifieke situatie een rol spelen, kunnen wij dan beoordelen welke fiscale route bij bedrijfsoverdracht van de persoonlijke onderneming de voorkeur geniet. 6. Checklist bedrijfsopvolging Om het voor u overzichtelijker te maken vindt u hierna de voornaamste fiscale aandachtspunten bij de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht. Eenmanszaak en firma s het voorkomen of beperken van overdrachtswinst (goodwill en/of stiller reserves) bij de verkoper; financiering bij de koper; gevolgen voor de omzet- en overdrachtsbelasting; eventueel overleg met de Belastingdienst over de prijs bij een overdracht in de familiesfeer (bijvoorbeeld in het geval ouder-kind). Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 13

14 De opvolger ja nee n.v.t. 1. Heeft u een opvolger? О О О Zo nee, ga dan naar vraag Is er in het gezin voldoende duidelijkheid over de opvolging? О О О 3. Is de opvolger er zeker van dat hij het bedrijf wil overnemen? О О О 4. Heeft de opvolger voldoende capaciteiten om het bedrijf voor te zetten? О О О 5. Worden de ander gezinsleden geïnformeerd over het opvolgingsplan? О О О 6. Is er een gezamenlijke visie van overdrager en overnemer op de toekomst О О О toekomst van de onderneming? De maatschap- of firma-akte 7. Heeft u een samenwerkingsovereenkomst met uw opvolger? О О О Zo nee, ga dan naar vraag Is de akte ná 2002 opgemaakt? О О О 9. Is de huidige gezinssituatie gelijk aan die bij het begin van de maatschap? О О О Denk o.a. aan: huwelijk, woonsituatie, gezinssamenstelling. 10. Is de huidige bedrijfssituatie gelijk aan die bij het begin van de maatschap? О О О De overname 11. Duurt het langer dan 2 jaar voordat de overname plaatsvindt? О О О Zo ja, ga dan naar vraag Is er een berekening van de overnamesom gemaakt? О О О 13. Is het duidelijk of de overname voor de opvolger haalbaar is? О О О 14. Is het duidelijk hoeveel vermogen de ouders na overdracht overhouden О О О en hoeveel inkomen zij dan hebben? 15. Is duidelijk hoeveel de bank wil financieren? О О О Het testament 16. Zijn beide ouders fiscaal ondernemer? О О О 17. Hebben de ouders een testament? О О О 18. Is in het testament geregeld tegen welke waardegrondslag heb bedrijf О О О kan worden overgenomen? Indien u minimaal 3 vragen met nee hebt beantwoord, is het verstandig uw opvolgingssituatie met ons nader te bespreken. Bedrijfsopvolging Persoonlijke Onderneming 2012 v2 14

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Fiscale aspecten van opvolging van de eenmanszaak, vof, maatschap en c.v. Geachte lezer, Dit document bevat een format van attentiepunten die spelen bij bedrijfsopvolging.

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

BV Ja/Nee? Fiscale aspecten van de besloten vennootschap

BV Ja/Nee? Fiscale aspecten van de besloten vennootschap Fiscale aspecten van de besloten vennootschap januari 2011 v1 2011 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede Bronsteeweg

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf. whitepaper. Verzeker de continuïteit van uw bedrijf 07.06.16 Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf Verzeker de continuïteit van uw bedrijf whitepaper In dit whitepaper: Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer mr. F.J.G. (Frans) Brugman FB Bedrijfsoverdracht IB-ond. 1 Praktijkvoorbeeld Vader Jan (64) en moeder Greet (61) zijn de 2 vennoten van vof slagerij Jansen. Jan en Greet

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017

Foederer. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017 Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Specialist Bedrijfsoverdracht. Lesmateriaal dag 3. Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting

Specialist Bedrijfsoverdracht. Lesmateriaal dag 3. Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting Specialist Bedrijfsoverdracht Lesmateriaal dag 3 Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting December 2012 1 1. INLEIDING... 3 2. WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN DE ORDE...

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer Kennisdocument Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer agrarisch) Bij de overdracht van een onderneming komt veel kijken. Naast het vinden van de koper(s) en het bepalen van de overdrachtswaarde, moet

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging 5 juni 2014 mr. A. (André) Verduijn mr. A. (Alies) Visscher a.verduijn@countus.nl a.visscher@countus.nl 06-46042291 06-12143005 Welke prijs? Overdracht tegen agrarische

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging, een parcours met hindernissen

Bedrijfsopvolging, een parcours met hindernissen Bedrijfsopvolging, een parcours met hindernissen Koos Tersteeg Adviseur LTO Noord Advies Bedrijfsopvolging Bedrijfsbeëindiging Waar gaat het over? Bedrijfsopvolging De overgang (en voortzetting) van een

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2014 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

WelofnietdeB.V.in? Martin van Megen AA

WelofnietdeB.V.in? Martin van Megen AA WelofnietdeB.V.in? Martin van Megen AA Programma 1. Introductie van BDO 2. WelofnietdeB.V.in? 3. Conclusies dinsdag 10 maart 2009 2 2006 BDO CampsObers BDO Algemeen BDOstaatvoorBinder(UK),Dijker(NL)&Otte(D)

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

26 maart 2014. Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs

26 maart 2014. Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Seminar Transacties tussen de DGA en zijn BV in een fiscaal perspectief 26 maart 2014 Sprekers: Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Jolanda van

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

4. Inkomstenbelasting

4. Inkomstenbelasting 6 POSITIE VAN DE DGA 4.1 Inleiding 4. Inkomstenbelasting 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de fiscale aspecten van de DGA als aandeelhouder centraal. Materieel bezien is een DGA gelijk te stellen met

Nadere informatie

Werkzaam bij de Vakgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht.

Werkzaam bij de Vakgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht. Ondernemerschap in de Wet IB 1964 Mw. mr A.H.H. Vandenboorn 1 1. Inleiding Wie is ondernemer in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Wet IB 1964)? In de loop der jaren zijn criteria ontwikkeld waaraan

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie