Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen"

Transcriptie

1 Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan voor ondernemers aanleiding zijn zich de vraag te stellen of de eenmanszaak nog wel de juiste rechtsvorm is. In deze bijdrage behandel ik de fiscale gevolgen van de geruisloze omzetting van een eenmanszaak in een bv. Inleiding Een ondernemer zal zich, al dan niet op initiatief van zijn adviseur, van tijd tot tijd de vraag stellen of de gekozen rechtsvorm nog wel de juiste is. De keuze tussen de eenmanszaak en de bv wordt niet alleen gemaakt op grond van fiscale gevolgen. Ook diverse niet-fiscale aspecten worden daarbij in de beschouwing betrokken. Invoering van de Flex-BV kan een goed moment zijn de gekozen rechtsvorm nog eens tegen het licht te houden. In deze bijdrage ga ik ervan uit dat de ondernemer bij deze heroverweging tot de conclusie is gekomen dat het tijd wordt om de tot nu toe als eenmanszaak gedreven onderneming om te zetten in die van een bv. De omzetting van de eenmanszaak in een bv lijdt tot fiscale gevolgen. Aan het ondernemerschap voor de heffing van inkomstenbelasting komt immers een einde en een nieuwe periode van aandeelhouderschap breekt aan. De in het ondernemingsvermogen besloten liggende (stille) reserves worden gerealiseerd. In beginsel dient over deze (stakings)winst te worden afgerekend. De wetgever was echter van mening dat een wijziging van de rechtsvorm niet zou mogen worden belemmerd door belastingheffing. Om die reden is in art Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna Wet IB 2001) een faciliteit opgenomen. Deze faciliteit duid ik hierna aan als geruisloze omzetting. Voor zover tot het ondernemingsvermogen ook nog onroerende zaken behoren zou de omzetting ook nog kunnen leiden tot heffing van overdrachtsbelasting. In art. 15 lid 1 onderdeel e Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna WBR) is met betrekking tot de omzetting van de eenmanszaak in een bv een vrijstelling opgenomen. Voor ik inga op de fiscale gevolgen van de wijziging van de rechtsvorm van de onderneming besteed ik kort aandacht aan de overwegingen die aan een dergelijke beslissing ten grondslag kunnen liggen. Waarom omzetting De aanleiding voor de omzetting van een eenmanszaak in een bv kan zowel op het terrein van het civiele recht als op dat van het belastingrecht liggen. Civiel recht Een ondernemer met een eenmanszaak is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor schulden die hun oorzaak vinden in de onderneming. Het is daardoor voor hem niet mogelijk om privé-vermogen buiten de risicosfeer van de onderneming te brengen. Met de oprichting van een vennootschap kan het risico worden beperkt tot het bedrag van het op de uit te reiken aandelenkapitaal gestorte vermogen. Belastingrecht Vanuit het belastingrecht ligt een belangrijke overweging in de verschillende tarieven. De - 1 -

2 winst die met een eenmanszaak wordt behaald wordt belast tegen het progressieve tarief van box 1 (max. 52%). Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen dat de ondernemer aanspraak kan maken op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals MKB-winstvrijstelling (12% van de winst), zelfstandigenaftrek, oudedagsreserve. Indien de onderneming wordt gedreven in de vorm van een bv is over de winst vennootschapsbelasting verschuldigd. (tarief 20-25%). De ondernemer/aandeelhouder dient dan echter nog wel rekening te houden met heffing van inkomstenbelasting in box 2 (tarief 25%). Deze heffing is verschuldigd zodra door de bv dividend wordt uitgekeerd of de aandelen worden vervreemd. Bij de berekening van de door de bv behaalde winst kan nog wel rekening worden gehouden met het aan de directeur-aandeelhouder betaalde salaris en kosten van een eventuele pensioenregeling. De directeur-aandeelhouder is over het door hem te genieten salaris wel inkomstenbelasting verschuldigd in box 1 (max. 52%). Vanwege de gebruikelijkloonregeling in de Wet op de loonbelasting 1964 is de aanmerkelijk belanghouder verplicht een zakelijk salaris te genieten. Het omzetten van de eenmanszaak in de bv levert dus enerzijds een besparing van belasting op (heffing vennootschapsbelasting is lager dan heffing inkomstenbelasting). Hier staat echter tegenover dat op het door de directeur-aandeelhouder te genieten salaris geen MKBwinstvrijstelling kan worden toegepast. Daarnaast is sprake van een aanvullende heffing in box 2. Op basis van het voorgaande kan in een concreet geval worden berekend bij welke omvang van de onderneming de omzetting fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Algemene regels laten zich moeilijk geven. Waar het omslagpunt ligt wordt onder meer beïnvloed door de inkomensbehoefte van de ondernemer en het totale bedrijfsresultaat. Een ondernemer doet er verstandig aan zich bij de vraag of omzetting is geboden niet alleen te laten leiden door de fiscale voordelen. Ingeval van grote bedrijfsrisico's kan het veiligstellen van privé-vermogen van groter belang zijn dan het fiscale voordeel. Het is raadzaam dat de ondernemer zich bij zijn afwegingen laat bijstaan door een adviseur. Geruisloze omzetting Art Wet IB 2001 biedt de ondernemer de mogelijkheid om zijn in de vorm van een eenmanszaak gedreven onderneming geruisloos om te zetten in een nv of bv. De belastingplichtige die gebruik wil maken van deze faciliteit dient daarom te verzoeken. Het verzoek dient te worden gedaan in de aangifte over het jaar waarin de stakingswinst aangegeven zou moeten worden. Indien gebruik wordt gemaakt van de faciliteit wordt de onderneming geacht niet te zijn gestaakt. De fictie geldt echter niet ten aanzien van de eventueel door de ondernemer opgebouwde oudedagsreserve. Doel van de faciliteit is het, fiscaal, niet bemoeilijken van de wijziging van de rechtsvorm van een onderneming. Mede om die reden zijn aan de toepassing van de faciliteit wel een aantal voorwaarden verbonden. De meest recente standaardvoorwaarden zijn opgenomen in een Besluit van de staatssecretaris van 30 juni 2010[2] (hierna: het besluit). De inspecteur is voor standaardgevallen gemachtigd het door een belastingplichtige ingediende verzoek om toepassing van de faciliteit af te doen. In bijzondere gevallen is overleg met de Staatssecretaris van Financiën noodzakelijk. De te stellen voorwaarden mogen op grond van art lid 5 Wet IB 2001 slechts strekken ter verzekering van de heffing en de invordering van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting die verschuldigd zouden zijn als - 2 -

3 geen gebruik zou zijn gemaakt van de faciliteit. De geruisloze omzetting geeft daarmee een mogelijkheid van belastinguitstel, niet van belastingvrijstelling. Standaardvoorwaarden (Geen) voortzettingsvereiste De eerste standaardvoorwaarde maakt het doel van de faciliteit duidelijk. Indien de belastingplichtige de bij de omzetting verkregen aandelen binnen drie jaar na de omzetting vervreemdt, wordt aangenomen dat de inbreng deel uitmaakt van een geheel van rechtshandelingen, dat is gericht op de overdracht van de onderneming. De belastingplichtige heeft wel de mogelijkheid om via tegenbewijs aannemelijk te maken dat dat niet het geval is. Deze standaardvoorwaarde bevat inhoudelijk dus geen voortzettingsvereiste. Voor de belastingplichtige die met de omzetting ook onroerende zaken inbrengt past hier een waarschuwing. Aan de vrijstelling van overdrachtsbelasting wordt wel de voorwaarde verbonden dat de bij de omzetting van de eenmanszaak in de bv verkregen aandelen niet worden vervreemd binnen een periode van 3 jaar.[3] Het voorgaande brengt met zich mee dat al direct bij de omzetting kan worden gekozen voor een holdingstructuur. Hiervoor verwijs ik naar de elders in dit blad opgenomen bijdrage van Ligthart. Uitsluitend tegen uitreiking van aandelen aan inbrenger(s) Met het doel van de faciliteit is het in overeenstemming dat alleen aan de inbrengers van de onderneming aandelen worden uitgegeven. Uitgifte van nieuwe aandelen aan derden is echter wel mogelijk als daarvoor een zakelijke prijs wordt betaald. In het geval een niet zakelijke prijs zou worden bedongen is immers sprake van de overdracht van een gedeelte van de onderneming. Ook de vierde standaardvoorwaarde maakt het doel duidelijk. De tegenprestatie voor de inbreng van de onderneming mag uitsluitend uit aandelen bestaan. Op grond van de vijfde standaardvoorwaarde dienen de aandelen ook te worden volgestort. De belastingplichtige mag echter wel worden gecrediteerd voor de op het overgangstijdstip materieel verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Daarnaast mag een afrondingscreditering worden toegepast van ten hoogste 5% van hetgeen op de aandelen is gestort, maar niet meer dan Uit de toelichting bij de standaardvoorwaarden volgt dat voor deze beperking is gekozen om de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen bij de nieuwe vennootschap ongeveer gelijk te laten zijn aan die bij de eenmanszaak. Er bestaat overigens geen bezwaar tegen het uitgeven van verschillende soorten aandelen (par. 9.2 toelichting standaardvoorwaarden). Voorbeeld De heer X wil zijn eenmanszaak per 1 januari 2011 geruisloos omzetten in een bv. De fiscale balans per 31 december 2010 is als volgt: Debet Credit Onroerende zaken Kapitaal Overige activa Oudedagsreserve Schulden

4 De onroerende zaken hebben een waarde in het economische verkeer van Aan de onderneming kan een goodwill van worden toegekend. Verder is de heer X aan inkomstenbelasting nog een bedrag van verschuldigd. Voor de oudedagsreserve wordt bij de op te richten bv een lijfrente bedongen. Het bedrag van de in aanmerking te nemen afrondingscreditering kan als volgt worden berekend. Boekwaarde van de onderneming Bij: stille reserves en goodwill Af: latente vennootschapsbelasting (stel 15% over ) Af: creditering voor belastingschulden Af: Bedongen lijfrente Afrondingscreditering: 5/105 * = , maar maximaal De totaal in aanmerking te nemen creditering bedraagt dan ( voor belastingschulden en als afronding). De fiscale openingsbalans van de bv zal er nu als volgt uitzien: Debet Credit Onroerende zaken Fiscaal vermogen Overige activa Lijfrenteverplichting Schulden Rekening courant X De fiscale openingsbalans van de bv zal er nu als volgt uitzien: Debet Credit Onroerende zaken Aandelenkapitaal Goodwill Lijfrenteverplichting Overige activa Schulden Rekening courant X In bovenstaand voorbeeld wordt tot het totale bedrag van de storting aandelenkapitaal uitgegeven. Er kan ook voor worden gekozen om het nominaal aandelen kapitaal te beperken (tot bijvoorbeeld de berekende verkrijgingsprijs van de aandelen). Het restant wordt dan in aanmerking genomen als agioreserve. Behoud belastingclaim - 4 -

5 De faciliteit houdt in dat de bestaande inkomstenbelastingclaim (tegen het progressieve tarief van box 1) wordt doorgeschoven en omgezet in een gecombineerde vennootschaps- en inkomstenbelastingclaim. De tweede standaardvoorwaarde geeft aan hoe de vennootschapsbelastingclaim (tarief 20-25%) wordt gerealiseerd: de bij de omzetting opgerichte vennootschap wordt geacht rechtstreeks in de plaats te zijn getreden van de belastingplichtige. Dit houdt in dat de tot het ondernemingsvermogen behorende activa en passiva op de openingsbalans worden opgenomen voor de boekwaardes, zoals die op de eindbalans van de eenmanszaak zijn vermeld. De faciliteit laat overigens de mogelijkheid om enkele vermogensbestanddelen aan het ondernemingsvermogen te onttrekken. Over de eventueel in deze vermogensbestanddelen begrepen stille reserves dient danwel te worden afgerekend. Ter zake van deze vermogensbestanddelen is dan sprake van stakingswinst. Het afrekenen over deze stakingswinst kan, evenals bij de ruisende omzetting, worden voorkomen door tot het bedrag van deze stakingswinst een lijfrente aan te kopen bij de op te richten vennootschap of een verzekeringsmaatschappij. De gevolgen van een ruisende omzetting zullen in de volgende uitgaven aan de orde komen. Omdat de onderneming wordt geacht niet te zijn gestaakt wordt in verband met de omzetting ook geen desinvesteringsbijtelling verschuldigd. Hier staat tegenover dat de nieuwe vennootschap geen investeringsaftrek kan claimen. De inkomstenbelastingclaim (box 2, tarief 25%) op de uitgegeven aandelen wordt gerealiseerd door middel van de zesde standaardvoorwaarde. Deze voorwaarde geeft aan op welke wijze de verkrijgingsprijs van de uitgegeven aandelen wordt vastgesteld. Deze wordt afgeleid van de op het overgangstijdstip geldende boekwaardes van de ingebrachte vermogensbestanddelen. De verkrijgingsprijs van de aandelen zal bij het hiervoor opgenomen voorbeeld dus worden vastgesteld op (Fiscale waarde ondernemingsvermogen ( ) minus lijfrente (50.000) minus creditering (75.000). Ook buitenlandse rechtspersoon Op grond van de toelichting bij de standaardvoorwaarden kan de faciliteit niet alleen worden toegepast bij inbreng van de onderneming in een naar Nederlands recht opgerichte nv of bv, maar ook op de inbreng in een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. In dat geval kunnen echter wel nadere voorwaarden worden gesteld. Deze zijn echter niet opgenomen in het hiervoor genoemde besluit. De inspecteur, die bij de beoordeling van het verzoek tot de conclusie komt dat aanvullende voorwaarden zouden moeten worden gesteld zendt het verzoek dan ter behandeling door aan de Directeur- Generaal der Belastingen (DGBel). Ook voor in het buitenland wonende ondernemer Ook een in het buitenland wonende ondernemer met een eenmanszaak in Nederland komt voor de faciliteit in aanmerking. Op grond van onderdeel 14.5 van het besluit worden dan echter aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarde is opgenomen is een bij het besluit behorende bijlage. De in verdragen ter voorkoming van dubbele belasting opgenomen toerekeningsregels verschillen voor winst uit onderneming en inkomsten uit aandelen. Dit verschil maakt dat de omzetting van een eenmanszaak door een in het buitenland wonende - 5 -

6 ondernemer zou kunnen leiden tot claimverlies. De aanvullende voorwaarde beoogt dit claimverlies tegen te gaan. De inspecteur verhoogt in deze gevallen de aanslag inkomstenbelasting over het laatste jaar waarin nog winst uit onderneming wordt genoten met het bedrag van het claimverlies. Voor de daarover verschuldigde belasting wordt echter op verzoek en onder voorwaarden wel uitstel van betaling verleend. In oudere versies van de standaardvoorwaarden was deze aanvullende voorwaarde nog niet opgenomen. In de praktijk werd deze voorwaarde echter al wel gesteld.[4] Inmiddels is door Rb. Arnhem[5] geoordeeld dat deze aanvullende voorwaarde geen belemmering vormt van de vrijheden die een (buitenlandse) belastingplichtige toekomen op grond van het VwEU. Emigratie Het is ook denkbaar dat een in Nederland gevestigde ondernemer zich, binnen drie jaar na de omzetting, vestigt in een plaats buiten Nederland. In dat geval doet zich de vraag voor of deze emigratie moet worden aangemerkt als vervreemding van de aandelen. In oudere versies van de standaardvoorwaarden stond nadrukkelijk vermeld dat het niet langer zijn van binnenlands belastingplichtige als vervreemding moest worden aangemerkt. Het was daardoor aan de belastingplichtige om na emigratie aannemelijk te maken dat deze omzetting van de eenmanszaak in de vennootschap niet was gericht op de emigratie. In een procedure voor Hof Arnhem[6] bracht belastingplichtige de stelling naar voren dat dit een ongerechtvaardigde uitbreiding van de eerste standaardvoorwaarde (voortzettingsbepaling) inhield. Hof Arnhem was het met de belastingplichtige eens. In de laatste versie van de standaardvoorwaarden is deze bepaling niet meer opgenomen. Overgangstijdstip Voor de toepassing van de faciliteit is het van belang om het tijdstip waarop fiscaal wordt overgegaan van de eenmanszaak naar de vennootschap vast te stellen. Op grond van vaste jurisprudentie kan het overgangstijdstip niet eerder liggen dan het moment waarop de ondernemer heeft besloten de onderneming niet langer voor eigen rekening en risico te drijven. In de praktijk bestaat echter de behoefte aan een vroeger tijdstip. De behoefte is verklaarbaar. Vaak ontstaat het idee voor de omzetting bij de bespreking van de jaarrekening. Omzetting van de eenmanszaak in een vennootschap zou bij omzetting gedurende het boekjaar leiden tot extra jaarstukken. Dit bezwaar kan worden opgelost door de omzetting te laten plaatsvinden per einde boekjaar. In punt van het besluit wordt deze problematiek opgelost door onder voorwaarden terugwerkende kracht toe te kennen aan de omzetting. Deze voorwaarden zijn: 1 De voorovereenkomst is gesloten (of intentieverklaring is getekend) en geregistreerd binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar van de belastingplichtige; 2 Terugwerkende kracht uitsluitend met ingang van de eerste van het op het laatste volledige boekjaar volgende boekjaar; 3 Geen incidenteel fiscaal voordeel. Voorbeeld Een ondernemer komt op 15 mei 2012 tot de conclusie dat het goed is om de eenmanszaak (boekjaar = kalenderjaar) voort te zetten in de vorm van een bv. Indien hij voor 1 oktober 2012 een intentieverklaring opstelt en laat registreren bij de Belastingdienst kan het overgangstijdstip op zijn verzoek worden gesteld op 1 januari De bv dient dan wel voor - 6 -

7 1 april 2013 te zijn opgericht. Formeel wordt de eenmanszaak in het genoemde voorbeeld tot 15 mei 2012 nog voor rekening en risico van de belastingplichtige gedreven. In deze periode kan dus in beginsel nog gebruik worden gemaakt van de ondernemersfaciliteiten. Op grond van de derde standaardvoorwaarde kunnen deze faciliteiten niet meer worden benut indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid van terugwerkende kracht. Dit wordt in punt 12.2 nog eens met zoveel woorden benadrukt. Inbreng onderneming De geruisloze omzetting is erop gericht de wijziging van de rechtsvorm van een onderneming fiscaal niet te belemmeren. Deze faciliteit houdt echter niet in dat ook de gehele onderneming van de belastingplichtige moet worden ingebracht. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat de faciliteit van de geruisloze omzetting ook kan worden toegepast indien aard en omvang van de onderneming, in de periode die ligt tussen het overgangstijdstip en het feitelijke tijdstip van oprichting van de vennootschap en inbreng van het ondernemingsvermogen, wordt gewijzigd. De faciliteit van de geruisloze omzetting levert om deze redenen geen belemmering op voor de belastingplichtige om zijn onderneming qua aard en omvang te wijzigen. Afronding De invoering van de Flex-BV kan voor ondernemers een aanleiding zijn om de bestaande rechtsvorm van de onderneming te heroverwegen. De ondernemer met een eenmanszaak kan indien hij dat wenst, zonder noemenswaardige fiscale gevolgen overgaan naar de bv. Ter behoud van belastingclaims wordt wel een aantal voorwaarden gesteld. Voor de heffing van inkomstenbelasting worden geen voorwaarden gesteld voor zover het de voorzetting van de onderneming of het behoud van de aandelen betreft. Voor zover tot het ingebrachte ondernemingsvermogen ook onroerende zaken behoren bestaan die voorwaarden echter wel. Oplettendheid is vereist. Voetnoot [1] Mr. E. Alink is als docent verbonden aan de universiteit van Tilburg en als fiscaal adviseur verbonden aan Extendum te Zeist. [2] Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M, Stcrt. 2010, (i.w.tr. 8 juli 2010). [3] Een uitzondering geldt voor die situaties waarin de vervreemding plaatsvindt in het kader van een gefacilieerde fusie, interne reorganisatie of splitsing. [4] Zie V-N 2008/26.12 [5] Rb. Arnhem, 14 juli 2011, nr. 09/04121, LJN BR1931, V-N Vandaag 2011/1885, NTFR 2011/2489 (met commentaar Alink). [6] Hof Arnhem 20 augustus 2008, nr. 07/00189, LJN BE9475, NTFR 2008/1704 (met commentaar Ligthart)

8 Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10512 7 juli 2010 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting)

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 () Besluit van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst - Deel 7 Inkomstenbelasting winst 7 programma Twee voorbeelden/oefeningen van geruisloze en e inbreng Oefening Ibrahim el Farte Oefening Sjaak de Vreugd 0~BLR_IB_W~PRES07

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 7

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 7 Inkomstenbelasting winst 7 programma Drie voorbeelden/oefeningen van geruisloze en e inbreng Oefening 1 Ibrahim el Farte Oefening 2 Sjaak de Vreugd Oefening 3 Marius Fransen 1 Oefening 1 Pand 75.000 225.000

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Geruisloze terugkeer uit de BV

Geruisloze terugkeer uit de BV Geruisloze terugkeer uit de BV Welke voorwaarden spelen een rol bij een fiscaal geruisloze terugkeer uit de BV volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet inkomstenbelasting 2001 en hoe

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Uitspraak. FutD V-N 2002/ BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1340/98 en 301/99 1 juni 2001

Uitspraak. FutD V-N 2002/ BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1340/98 en 301/99 1 juni 2001 ECLI:NL:GHLEE:2001:AB1961 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 01-06-2001 Datum publicatie 04-07-2001 Zaaknummer 1340/98 en 301/99 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

BV Ja/Nee? Fiscale aspecten van de besloten vennootschap

BV Ja/Nee? Fiscale aspecten van de besloten vennootschap Fiscale aspecten van de besloten vennootschap januari 2011 v1 2011 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede Bronsteeweg

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014

Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV. Masterscriptie mei 2014 Een onderzoek naar de fiscale rechtspositie van de oprichter in de voorperiode van de BV Masterscriptie mei 2014 Daniel Sopar Studentnummer 0544884 Scriptiebegeleider: dhr. dr. J.L. van de Streek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 688 Besluit van 15 december 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met de afschaffing van de

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr.

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Specialist Bedrijfsoverdracht. Lesmateriaal dag 3. Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting

Specialist Bedrijfsoverdracht. Lesmateriaal dag 3. Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting Specialist Bedrijfsoverdracht Lesmateriaal dag 3 Bedrijfsopvolging in box 1 voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting December 2012 1 1. INLEIDING... 3 2. WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN DE ORDE...

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming

Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Bedrijfsopvolging persoonlijke onderneming Fiscale aspecten van opvolging van de eenmanszaak, vof, maatschap en c.v. Geachte lezer, Dit document bevat een format van attentiepunten die spelen bij bedrijfsopvolging.

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9808 7 juni 2011 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 4 april 2011 Nr. BLKB2011/511M Landelijk

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

31 januari 2013. beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw

31 januari 2013. beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw Grensoverschrijdende herstructureringen 31 januari 2013 Wet uitstel van betaling exitheffingen; naar een beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw Blackstone Westbroek) ACHTERGRONDEN

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

4. Inkomstenbelasting

4. Inkomstenbelasting 6 POSITIE VAN DE DGA 4.1 Inleiding 4. Inkomstenbelasting 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de fiscale aspecten van de DGA als aandeelhouder centraal. Materieel bezien is een DGA gelijk te stellen met

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr. 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Landelijk kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16111 12 juni 2014 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Lijfrente in de winstsfeer. Verzamelbesluit 3 juni 2014

Nadere informatie

Geen recht op lijfrentepremieaftrek omdat reeds voor overdracht onderneming was besloten tot liquidatie

Geen recht op lijfrentepremieaftrek omdat reeds voor overdracht onderneming was besloten tot liquidatie Geen recht op lijfrentepremieaftrek omdat reeds voor overdracht onderneming was besloten tot liquidatie LJN: BZ6451, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-12/00378 Datum uitspraak: 08-01-2013 Datum publicatie:

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie