Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?"

Transcriptie

1 Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november 2006 een nieuw verzamelbesluit over de aanmerkelijkbelangregeling uitgebracht. 2 Hierin zijn bestaande besluiten geactualiseerd, maar is ook een aantal nieuwe standpunten ingenomen. In dit artikel licht ik deze nieuwe standpunten toe, voorzover zij betrekking hebben op de verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap en overdracht op grond van een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. Voordat ik deze standpunten toelicht, zal ik eerst de werking van art en 4.17 Wet IB 2001 weergeven. Daarnaast bespreek ik de werking van art en 4.17 Wet IB 2001, indien aanmerkelijkbelangaandelen die behoren tot een algehele gemeenschap van goederen worden toegedeeld aan een erfgenaam die in het buitenland woont. Tot slot ga ik in op de vraag of een conserverende aanslag voor de heffing van het recht van successie in aftrek mag worden gebracht op de nalatenschap. 1. Werking artikel 4.16 en 4.17 Wet IB 2001 Op grond van art lid 1 onderdeel e Wet IB 2001 wordt de overgang van aanmerkelijkbelangaandelen onder algemene titel en krachtens erfrecht onder bijzondere titel aangemerkt als een fictieve vervreemding van het aandelenpakket. Hierdoor dient voor de heffing van inkomstenbelasting in beginsel te worden afgerekend over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de historische verkrijgingsprijs van de aandelen. Van overgang onder algemene titel is sprake bij boedelmenging, bij overgang van de erflater naar de erfgenamen en bij overbedeling ingeval van een verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap. Van overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel is bijvoorbeeld sprake als de aanmerkelijkbelangaandelen gelegateerd worden. De (fictieve) vervreemding wordt onder voorwaarden teruggenomen. Op grond van art lid 1 Wet IB 2001 wordt de overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht evenals de verdeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap binnen twee jaar na het overlijden van de erflater respectievelijk na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap in enkele gevallen niet aangemerkt als een vervreemding. Dit betreft situaties waarin de verkrijger binnenlands belastingplichtige is en de verkregen aandelen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming of tot het resultaat uit een werkzaamheid van hem behoren. Indien wordt voldaan aan deze voorwaarden, wordt de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de toekomst en hoeft er niet te worden afgerekend. Op verzoek van de (gezamenlijke) belanghebbenden kan ervoor worden gekozen af te rekenen. In art lid 1 Wet IB 2001 is bepaald dat art Wet IB 2001 dan geen toepassing vindt. Indien art lid 1 Wet IB 2001 niet van toepassing is, omdat bijvoorbeeld de verkrijger van de aandelen in het buitenland woont, wordt bij de erflater in beginsel afgerekend over de waarde in het economische verkeer van de aandelen, verminderd met de verkrijgingsprijs. De vervreemdingswinst kan echter aangemerkt worden als te conserveren inkomen. 3 Voorwaarde is wel dat de (buitenlandse) verkrijger een natuurlijk persoon is en de verkregen aandelen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven Ne derlandse onderneming. Op grond van art. 25 lid 8 Inv.w. zal (renteloos) uitstel van betaling worden verleend aan de gezamenlijke erfgenamen als rechtsopvolgers onder algemene titel. Indien de verkregen aandelen worden vervreemd binnen tien jaar na het overlijden, wordt het uitstel ingetrokken en wordt de aanslag alsnog ingevorderd. De overgang onder algemene titel en krachtens erfrecht onder bijzondere titel wordt aangemerkt als een fictieve vervreemding van het aandelenpakket 1 Werkzaam als estate planner bij KPMG Meijburg & Co. Met dank aan mr. Evander Nelissen voor zijn kritische commentaar. 2 Ministerie van Financiën 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M. 3 Art. 2.8 Wet IB

2 2. Besluit 2.1. Overdracht van aandelen ter nakoming van een vordering uit hoofde van een periodiek verrekenbeding Er is sprake van een vervreemding in de zin van art onderdeel b Wet IB 2001, indien een aandeelhouder is gehuwd buiten algehele gemeenschap van goederen en de aandelen worden overgedragen aan zijn echtgenoot. Aangezien er geen sprake is van een verkrijging krachtens huwelijksvermogensrecht, is doorschuiving van de inkomstenbelastingclaim op grond van art lid 1 Wet IB 2001 niet mogelijk en moet er worden afgerekend. Ook als er sprake is van voldoening van een vordering uit hoofde van een finaal verrekenbeding of een periodiek verrekenbeding door middel van overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen, is er sprake van een vervreemding en moet er worden afgerekend. In zijn besluit van 4 april heeft de minister goedgekeurd dat de doorschuifregeling van art lid 1 Wet IB 2001 wel van toepassing is op de overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen ter uitvoering van een niet nagekomen periodiek verrekenbeding, indien de overgedragen aandelen waren aangeschaft uit het (niet verdeelde) onverteerde inkomen. In het besluit van 2006 komt de minister terug op deze goedkeuring, met als motivering dat er geen sprake is van een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en dat de doorschuifregeling van art lid 1 Wet IB 2001 dus niet van toepassing is. De echtgenoot heeft immers slechts een vorderingsrecht op de waardevermeerdering van de aandelen. Het nieuwe standpunt geldt voor situaties waarin de overdracht van de aandelen plaatsvindt na 31 december Pas dus op met overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen op grond van afspraken die gemaakt zijn, bijvoorbeeld op basis van de oude goedkeuring Legaat van aanmerkelijkbelangaandelen In het besluit van 29 september zijn diverse gevolgen beschreven van het legateren van aanmerkelijkbelangaandelen door de erflater. Voor de vraag wie als vervreemder van de aandelen moest worden aangemerkt de erflater of de erfgenamen was de eenjaarstermijn van art. 4:1006 lid 2 (oud) BW van belang als in het testament niets anders was bepaald. Voor de periode vanaf 1 januari 2003 is de regeling in het BW beslissend voor het antwoord op de vraag of sprake 4 is van een fictieve vervreemding. Art. 4:201 lid 1 BW is van toepassing. Dit artikel bepaalt dat de legataris het legaat verkrijgt zonder dat aanvaarding nodig is. De legataris wordt hierdoor direct aanmerkelijkbelanghouder ten aanzien van de gelegateerde aandelen. Ook als het legaat nog niet is afgegeven, zijn eventuele dividenduitkeringen belast bij de legataris in box 2. Onder deze omstandigheden verkrijgen de erfgenamen geen aandelen. Wanneer de legataris het legaat verwerpt, dan komen de aandelen en de inkomsten daaruit vanaf het tijdstip van overlijden toe aan de erfgenamen. Dit betekent dat de erfgenamen vanaf de datum van overlijden steeds aanmerkelijkbelanghouder zijn geweest. De minister geeft nog aan dat zich de situatie kan voordoen dat de erfgenamen een economisch belang bij de aandelen hebben, zodat zij wel aanmerkelijkbelanghouder zijn. Dit is onder andere aan de orde als de erfgenamen tijdelijk recht hebben op de vruchten van de aandelen of als de erflater een andere opeisbaarheidsdatum van het legaat heeft opgenomen in zijn testament. Dit betekent dat de aandelen eerst onder algemene titel overgaan van de erflater naar zijn erfgenamen. Vervolgens gaan de aandelen van de erfgenamen onder bijzondere titel over naar de legataris op het moment dat het legaat opeisbaar is. In die situatie is dus sprake van twee fictieve vervreemdingen; eerst van de erflater naar de erfgenamen en daarna van de erfgenamen naar de legataris. Art lid 1 Wet IB 2001 is van toepassing op de fictieve vervreemdingen als de erfgenamen dan wel de legataris in Nederland wonen en aan de overige voorwaarden wordt voldaan. In de situatie dat een erfgenaam in het buitenland woont en de legataris in Nederland, wordt er door de toepassing van art lid 1 onderdeel e jo lid 1 Wet IB 2001 een conserverende aanslag opgelegd aan (de erfgenamen van) de erflater voor het deel dat betrekking heeft op de verkrijging van de erfgenaam in het buitenland. Deze zal worden ingevorderd als het legaat wordt afgegeven, aangezien er sprake is van een vervreemding binnen tien jaar na overlijden. Anders dan in een situatie van overbedeling, is de tweejaarstermijn voor de afgifte van een legaat van art lid 1 Wet IB 2001 niet van toepassing. Er is immers sprake van een verkrijging krachtens erfrecht. De legataris wordt direct aanmerkelijkbelanghouder ten aanzien van de gelegateerde aandelen 4 Ministerie van Financiën 4 april 2001, nr. CPP2001/765M september 1997, nr. DB97/2742M.

3 2.3. Termijnverlenging bij verdeling van een nalatenschap of een huwelijksgemeenschap De tweejaarstermijn is onder andere van belang als er meerdere erfgenamen zijn en de aandelen aan bijvoorbeeld één van de erfgenamen dienen toe te komen. Als de nalatenschap binnen twee jaar na het overlijden van de erflater is verdeeld en de aandelen zijn aan een in Nederland wonende erfgenaam toegedeeld, dan geldt de doorschuifregeling van art lid 1 Wet IB In sommige gevallen blijkt dat een verdeling binnen twee jaar niet mogelijk is en kan een verzoek om termijnverlenging worden ingediend bij de inspecteur. Komt dat verzoek binnen vóór het verstrijken van de tweejaarstermijn, dan wordt uitsluitend in zeer bijzondere gevallen een redelijke termijnverlenging toegestaan. Gedacht kan worden aan situaties waarin de vertraging in de verdeling van de huwelijksgemeenschap of nalatenschap is te wijten aan overmacht. Is de vertraging veroorzaakt door de belastingdienst, dan wordt een verzoek om termijnverlenging gehonoreerd Partiële verdeling van een nalatenschap en doorschuiving De doorschuifregeling van art lid 1 Wet IB 2001 is ook van toepassing als de nalatenschap binnen twee jaar na het overlijden van de erflater partieel is verdeeld, en alleen de aandelen binnen de termijn zijn verdeeld maar de andere vermogensbestanddelen nog tot de onverdeelde boedel behoren. de wachttijd dan wordt beperkt tot het jaar van overlijden van de voormalig aanmerkelijkbelanghouder. De minister geeft hierbij nog aan dat de wachttijd is ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de faciliteit te voorkomen in gevallen waarin het uiteindelijke belang bij de activiteiten blijft behouden. In het geval van overlijden van een aanmerkelijkbelanghouder kan hiervan geen sprake zijn, terwijl verrekening in een later jaar niet meer mogelijk is. Voorbeeld 1 Stel een alleenstaande aanmerkelijkbelanghouder is overleden in Hij had een nog niet verrekend aanmerkelijkbelangverlies van De belastingkorting bedraagt derhalve Op grond van art Wet IB 2001 zou deze korting in mindering mogen worden gebracht op de belasting over het inkomen uit werk en woning in Aangezien de aanmerkelijkbelanghouder is overleden, heeft hij in 2008 geen inkomen. Er is in casu ook geen partner aan wie de belastingkorting kan worden overgedragen. Het verlies kan derhalve niet verrekend worden. Op basis van de goedkeuring kan de belastingkorting op de belasting over het inkomen uit werk en woning in 2006 in mindering worden gebracht. 3. Verdeling gemeenschap van goederen en toedeling aandelen aan een in het buitenland wonende erfgenaam De wachttijd is ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de faciliteit te voorkomen in gevallen waarin het uiteindelijke belang bij de activiteiten behouden blijft 2.5. Slotverlies uit aanmerkelijk belang en overlijden binnen de wachttijd In art Wet IB 2001 is een regeling opgenomen met betrekking tot een onverrekend gebleven verlies uit aanmerkelijk belang. Door deze regeling kan dit verlies na een wachttijd worden omgezet in een belastingkorting (25% van het verlies), die in mindering wordt gebracht op de belasting op werk en inkomen (box 1). Deze wachttijd is het kalenderjaar en het voorafgaande kalenderjaar waarin de voormalig aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner geen aanmerkelijk belang meer hebben. In het geval waarin de aanmerkelijkbelanghouder zonder partner is overleden in het jaar na de beëindiging van zijn aanmerkelijkbelangpositie heeft deze wachttijd onvoorziene gevolgen. De minister keurt goed dat In de praktijk komt het vaak voor dat alle tot een algehele gemeenschap van goederen behorende aanmerkelijkbelangaandelen worden toegedeeld aan de nalatenschap. De reden hiervoor kan zijn dat één van de kinderen de aandelen wil overnemen, of omdat hierdoor in sommige gevallen volledig kan worden gebruikgemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor heffing van het successierecht. Naar mijn mening kan door deze wijze van verdeling van de gemeenschap en toedeling van alle tot de gemeenschap behorende aandelen aan een in het buitenland wonende erfgenaam worden bereikt dat de aandelen zonder heffing van inkomstenbelasting kunnen worden overgedragen. Ik zal dit illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. 5

4 Voorbeeld 2 De heer Van Dijk is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw De Vries. Zij hebben samen twee kinderen. Zoon Pieter woont in Nederland en de andere zoon, Jan, woont in Spanje. Tot de algehele gemeenschap van goederen behoren de aandelen Van Dijk BV. De heer Van Dijk overlijdt plotseling. In zijn testament heeft hij zijn twee kinderen tot erfgenaam benoemd. Het is de wens van mevrouw De Vries en de twee kinderen dat alle aandelen direct in volle eigendom toekomen aan Jan. Om dit te bereiken, verdelen mevrouw De Vries en de kinderen de huwelijksgoederengemeenschap zodanig dat alle aandelen aan de nalatenschap worden toegedeeld. Vervolgens worden alle aandelen toegedeeld aan Jan. De vraag is of de toedeling van alle aandelen Van Dijk BV aan Jan wordt aangemerkt als een fictieve vervreemding op grond van art lid 1 onderdeel e Wet IB 2001, en of het daardoor te belasten vervreemdingsvoordeel kan worden aangemerkt als te conserveren inkomen in de zin van art. 2.8 lid 2 Wet IB Naar mijn mening kan deze vraag bevestigend worden beantwoord. Art lid 1 onderdeel e Wet IB 2001 bepaalt dat de overgang onder algemene titel alsmede de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel (fictief) wordt aangemerkt als een vervreemding. Van overgang onder algemene titel en de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel is sprake bij boedelmenging, bij overgang van de erflater naar de erfgenamen en bij overbedeling ingeval van een verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap. Overbedeling vindt plaats indien en voorzover de gerechtigden meer ontvangen dan hun aandeel in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap of nalatenschap. Zoals al is aangegeven, kunnen binnenlands belastingplichtigen op basis van art lid 1 Wet IB 2001 onder voorwaarden gebruikmaken van de doorschuifregeling. Aangezien Jan niet kan worden aangemerkt als een binnenlands belastingplichtige, is de doorschuifregeling in dit geval niet van toepassing en wordt het vervreemdingsvoordeel aangemerkt als te conserveren inkomen in de zin van art. 2.8 lid 2 Wet IB De toedeling van alle aandelen Van Dijk BV aan zoon Jan heeft dan naar mijn mening het volgende resultaat: 6 1. De toedeling van de aandelen van mevrouw De Vries aan de nalatenschap (waarin Jan voor 50% gerechtigd is) heeft tot gevolg dat het vervreemdingsvoordeel (25% van alle aandelen) bij mevrouw De Vries wordt aangemerkt als te conserveren inkomen in de zin van art. 2.8 lid 2 Wet IB Het overlijden van de heer Van Dijk heeft tot gevolg dat 50% van de aandelen wordt geacht te zijn vervreemd. Het vervreemdingsvoordeel in verband met deze verkrijging door Jan (25% van alle aandelen) wordt bij de erflater (de heer Van Dijk) aangemerkt als te conserveren inkomen in de zin van art. 2.8 lid 2 Wet IB Door de toedeling van alle aandelen aan Jan wordt hij voor 50% overbedeeld. Het vervreemdingsvoordeel in verband met deze verkrijging door Jan (50% van alle aandelen) wordt bij Pieter aangemerkt als te conserveren inkomen in de zin van art. 2.8 lid 2 Wet IB Indien Jan de aandelen niet vervreemdt binnen tien jaar na het overlijden, dan worden de aanslagen niet ingevorderd en zijn alle aandelen overgedragen zonder heffing van inkomstenbelasting. Indien Jan de aandelen wel vervreemdt binnen tien jaar na het overlijden, dan worden de conserverende aanslagen ingevorderd, waardoor Pieter de aan hem opgelegde aanslag zal moeten voldoen. Bij de civielrechtelijke vaststelling van de te verdelen waarden tussen Jan en Pieter dient hiermee rekening te worden gehouden. Ook zou in het testament van de heer Van Dijk een regeling voor deze situatie kunnen worden getroffen. 4. Aftrek schuld conserverende aanslag Zoals aangegeven is de inkomstenbelastingschuld in verband met de conserverende aanslag een schuld van de erflater. In het gegeven voorbeeld is dat de conserverende aanslag die is opgelegd aan Jan en Pieter als erfgenamen van de heer Van Dijk (zie hiervoor nummer 2). De vraag is of de schuld ook daadwerkelijk mag worden opgenomen in de aangifte successierecht. Op grond van art. 20 lid 3 Succ.w. komen materiële belastingschulden in aftrek, tenzij hiervoor ontheffing kan worden verkregen. Het Hof s-hertogenbosch 6 heeft hierover beslist en is van mening dat een conserverende aanslag kan De inkomstenbelastingschuld in verband met de conserverende aanslag is een schuld van de erflater 6 Hof s-hertogenbosch 16 juni 2004, nr. 03/00778.

5 worden gelijkgesteld met een aanslag waarvoor ontheffing kan worden verleend, zodat de schuld niet in aftrek zou kunnen komen. Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld. pas in aanmerking worden genomen als de voorwaarde is vervuld. Na vervulling van de voorwaarde wordt een deel van het geheven successierecht teruggegeven op grond van art. 53 Succ.w. De schuld op grond van een conserverende aanslag bestaat al op moment van overlijden Naar mijn mening is deze uitspraak niet juist en is het verdedigbaar dat de schuld wel in aftrek kan worden gebracht. Er moet namelijk worden beoordeeld welke kwalificatie aan de schuld kan worden gegeven. Is het een schuld onder opschortende of ontbindende voorwaarde? Een schuld onder een ontbindende voorwaarde bestaat op het moment van het overlijden en kan dus worden opgenomen als schuld. Na vervulling van die voorwaarde moet nadere aangifte worden gedaan op grond van art. 45 lid 3 Succ.w. De schuld op grond van een conserverende aanslag bestaat al op moment van overlijden. Een schuld onder een opschortende voorwaarde kan De staatssecretaris van Financiën heeft in de parlementaire geschiedenis 7 en in een besluit 8 opgemerkt dat de belasting ten tijde van het overlijden slechts invorderbaar is onder de opschortende voorwaarde dat de aandelen binnen een termijn van tien jaar worden vervreemd en dat de conserverende aanslag derhalve niet in aftrek mag worden gebracht. In de visie van de staatssecretaris wordt gekeken naar het moment van betaling (moment van opeisbaarheid). Wordt echter gekeken naar het moment van opleggen van de aanslag, dan kan worden gezegd dat er een schuld is ontstaan onder de ontbindende voorwaarde dat de aandelen na tien jaar niet zijn vervreemd, zodat in de aangifte 7 Handelingen Eerste Kamer Besluit staatssecretaris van Financiën van 16 februari 2006, nr. CPP2005/2787M. 7

6 rekening kan worden gehouden met de schuld op grond van de conserverende aanslag. Indien de voorwaarde na tien jaar wordt vervuld (de aandelen zijn niet vervreemd), dan dient nadere aangifte te worden gedaan op grond van art. 45 lid 3 Succ.w. 5. Conclusie In dit artikel heb ik een aantal nieuwe standpunten van de minister van Financiën inzake de aanmerkelijkbelangregeling nader toegelicht. Indien de aanmerkelijkbelangaandelen die behoren tot een algehele gemeenschap van goederen worden toegedeeld aan de nalatenschap en vervolgens aan één van de in het buitenland woonachtige erfgenamen, dan kan naar mijn mening (onder voorwaarden) heffing van inkomstenbelasting over het gehele aanmerkelijkbelangpakket worden voorkomen. Als er een conserverende aanslag wordt opgelegd op grond van art lid 1 onderdeel e Wet IB 2001, dan acht ik het verdedigbaar dat deze belastingschuld als schuld van de nalatenschap in aftrek komt op grond van art. 20 lid 3 Succ.w., aangezien er naar mijn mening sprake is van een schuld onder ontbindende voorwaarde. Het is verdedigbaar dat de conserverende aanslag als schuld van de nalatenschap in aftrek komt op grond van art. 20 lid 3 Succ.w. 8

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. 12049 De staatssecretaris

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt?

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Drs. Rianne M. Kavelaars-Niekoop FB 1 Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Een kapitaalverzekering kan alleen als een kapitaalverzekering eigen woning worden

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1

Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1 Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1 1 Mazars Belastingadviseurs te Rotterdam, Universiteit Utrecht en Notariskantoor Rompes te Nieuwerkerk aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10783 13 juli 2010 Schenk- en erfbelasting. Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging

Nadere informatie

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Successiewet 1956; bedrijfsopvolging 1 Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 16 maart 2004,

Nadere informatie

Tilburg University. Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

Tilburg University. Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Tilburg University Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Publication date: 2015 Link to publication Citation for

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes Auteur: Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst Casus De heer en mevrouw Pietersen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin iedere gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 62d 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

2. Wettelijke regeling tarief echtgenoten en partners

2. Wettelijke regeling tarief echtgenoten en partners Successiewet 1956. Tarief. Verkrijging door aanstaande echtgenoot, aanstaande partner, ex-echtgenoot of ex-partner. Gemeenschappelijke huishouding bij opname in tehuis 1 Successiewet 1956. Tarief. Verkrijging

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: EPN EXAMEN (ochtendgedeelte) 14 maart 2013 Vraagstuk I Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: De Successiewet 1956 is een verkrijgersbelasting (artikel 5, 24

Nadere informatie

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Te behandelen uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:4672 (facultatief verrekenbeding) ECLI:NL:HR:2015:1297 (gemeenschap)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2175 31 januari 2013 Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling 17 januari 2013 Nr. BLKB2012/1221M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11993 7 juli 2011 Natuurschoonwet 29 juni 2011 Nr. BLKB2011/310M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s/brieven

Nadere informatie

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ]

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Bachelor Thesis Naam : Jeffrey Rous Studierichting : Fiscale Economie ANR : s902350 Datum : 21/11/2009 Begeleider : Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Tilburg University. Scheiding en aanmerkelijk belang Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding

Tilburg University. Scheiding en aanmerkelijk belang Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Tilburg University Scheiding en aanmerkelijk belang Hoogeveen, Mascha Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 9 september 2010

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611. Artikel I. Overgangsrecht inkomstenbelasting Stakingsaftrek bij volledige staking Stakingsaftrek bij gedeeltelijke staking Driejaarstermijn Tegemoetkoming bestaande

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Gratis berekening van erfbelasting (successierecht) Zonder verplichtingen

Gratis berekening van erfbelasting (successierecht) Zonder verplichtingen Gratis berekening van erfbelasting (successierecht) Zonder verplichtingen Wij bieden twee mogelijkheden: Basisberekening Deze berekening is gratis en geeft u door middel van globale gegevens inzicht in

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken "Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis

De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis De positie van stiefkinderen die door de stiefouder in de wettelijke verdeling worden betrokken "Wederkerige uiterste wilsbeschikking Fideicommis Werkstuk in het kader van het vak erfrecht I Maart 2008

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap Mr. Elle J.T. van Gompel 1 Mr. Margriet. G. Eerenstein 2 Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap De vaststelling van het vaderschap kan ook postuum geschieden 1 Kandidaat-notaris bij Van Heeswijk

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Wet inkomstenbelasting 2001

Wet inkomstenbelasting 2001 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de (Belastingherziening 2001), laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 612 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Inkomstenbelasting Onder de naam inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van het CDA, de PvdA, de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 22 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 22 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. f2./oos:)lcqs Den Haag, 3 Q MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-1131 ^ 2 Motivering van liet beroepschrift in cassatie (rolnummer 12/00801) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 28 december

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 oktober 2008

Nadere informatie

Cassatieberoepsehrift zaaknummer F12/01402

Cassatieberoepsehrift zaaknummer F12/01402 Cassatieberoepsehrift zaaknummer F12/01402 1, B

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen

Kluwer Online Research. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, Wettelijke rente bij verrekenen en verdelen Mr. E.C.E. Schnackers[1] Auteur: Wettelijke

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

SUCCESSIEWET 1956. Herziening successiewet 2010

SUCCESSIEWET 1956. Herziening successiewet 2010 SUCCESSIEWET 1956 Herziening successiewet 2010 René Breemans 1 e druk 17 juli 2010 2010 René Breemans Deze tekst mag zonder toestemming niet commercieel worden gebruikt. Deze tekst is informatief en er

Nadere informatie

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal.

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal. Position Paper van FBNed September 2009 In zake T.b.v. : Wijzigingsvoorstellen op de Successiewet : rondetafelgesprek vaste commissie voor Financiën woensdag 23 september 2009 Samenvatting Rode draad Belastingplan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009

ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009 - 1 Position Paper ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009 Mr P. Blokland, notaris en estate planner te Tilburg, lid Wetenschappelijke

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie