Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime"

Transcriptie

1 Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) belastingheffing plaats in box 2 over het vervreemdingsvoordeel. Dit geldt ook in geval van overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder of indien de aandelen worden geschonken. Indien de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben een materiële onderneming drijft, kan belastingheffing over de vervreemdingswinst in geval van vererving of schenking een ongewenst effect hebben. Lang niet altijd zijn er voldoende liquide middelen aanwezig om de belastingschulden te kunnen voldoen. Om de continuïteit van de onderneming in geval van vererving en schenking van aanmerkelijkbelangaandelen niet in gevaar te brengen heeft de wetgever een doorschuiffaciliteit opgenomen in het aanmerkelijkbelangregime. Sinds 1 januari 2010 zijn enkele wijzigingen aangebracht in deze doorschuiffaciliteit. In deze bijdrage bespreken wij de wettelijke mogelijkheden van het doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen in geval van vererving en schenking van aanmerkelijkbelangaandelen. Vervolgens gaan wij in op de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en de verdeling van een huwelijksgemeenschap. 1. Vererving van aandelen Indien de (enig) aandeelhouder van een vennootschap komt te overlijden, is sprake van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen op grond van art. 4.16, lid 1, sub e, Wet IB Dit houdt in dat de aandelen overgaan op de erfgenamen van de aanmerkelijkbelanghouder tegen de waarde in het economische verkeer. In dat geval zullen alle bezittingen en schulden op de balans van de vennootschap moeten worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer en daarbij komen dus ook alle aanwezige stille reserves naar boven. De overleden aandeelhouder geniet hierdoor in feite postuum een voordeel uit aanmerkelijk belang en zal de aanmerkelijkbelangheffing van 25% (nog) dienen te voldoen. Deze heffing komt uiteraard wel in mindering op zijn nalatenschap Doorschuiven bij overlijden, art. 4.17a Wet IB 2001 Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden wordt de fictieve vervreemding niet in aanmerking genomen en gaan de aandelen over tegen de verkrijgingsprijs zoals die bij de erflater te boek stond. De belastingclaim op de aandelen gaat dus over op de erfgenamen. Hoewel het verzoek door belanghebbenden gezamenlijk moet worden gedaan, is eenieder van de verkrijgers vrij in de keuze om af te rekenen of de belastingclaim door te schuiven. 1 Met ingang van 2010 moet het gaan om aandelen in een vennootschap die zelf een materiële onderneming drijft of een medegerechtigdheid houdt. Dit betekent derhalve dat de betreffende vennootschap een organisatie moet zijn van kapitaal en arbeid, die deelneemt in het economische verkeer met het oogmerk om voordeel te behalen. 2 In art. 4.17, lid 5, Wet IB 2001 is een consolidatiebepaling opgenomen waarin is bepaald dat de bezittingen en schulden van de dochtermaatschappij kunnen worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Op deze wijze is het ook mogelijk om de doorschuiffaciliteit te gebruiken indien sprake is van een holdingstructuur. De materiële ondernemingseis sluit aandelen in vennootschappen die slechts beleggingsvermogen aanhouden dus uit. Indien een vennootschap zich deels bezighoudt met * Mr. K. de Heus is werkzaam bij RSM Niehe Lancée Kooij. ** Drs. A. Rozendal is hoofd Bureau Vaktechniek bij RSM Niehe Lancée Kooij, alsmede verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam en buitenpromovendus aan de Universiteit van Tilburg. 1 Overigens was het tot 2010 zo dat in eerste instantie de belastingclaim werd doorgeschoven, tenzij werd verzocht om afrekening. 2 Zie onderdeel 2.2 van de conclusie van A-G Van Kalmthout bij HR 25 oktober 2000, BNB 2001/9. Men zie goed dat de ondernemingsfictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 niet doorwerkt naar de doorschuifregeling. 27

2 beleggen en deels een materiële onderneming drijft, is de faciliteit slechts van toepassing voor zover het ondernemingsvermogen betreft (art. 4.17a, lid 2, Wet IB 2001). Om te voorkomen dat (geringe) overtollige liquide middelen en effecten in de vennootschap buiten de boot vallen, is bepaald dat een deel van het beleggingsvermogen eveneens onder de faciliteit kan worden gebracht met een omvang van maximaal 5% van de waarde in het economische verkeer van het ondernemingsvermogen (art. 4.17a, lid 6, sub 2, Wet IB 2001). Daarnaast geldt de faciliteit niet voor de aanmerkelijkbelangaandelen die onder de meetrekregeling van art Wet IB 2001 vallen. 3 Dit is min of meer in lijn met de gedachte bij de invoering van art. 4.17c Wet IB 2001, dat slechts reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd. Aanmerkelijkbelanghouders die vallen onder de meetrekregeling worden niet geacht een onderneming te drijven. 4 Een ander vereiste voor toepassing van de faciliteit is dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig is én dat de verkregen aandelen geen onderdeel uitmaken van een voor zijn rekening gedreven onderneming of behoren tot een resultaat uit overige werkzaamheid. 5 Uit de memorie van toelichting van de overige fiscale maatregelen 2010 blijkt dat deze bepaling is opgenomen om heffing te waarborgen. 6 De belastingclaim op de aandelen gaat dus over op de erfgenamen Tot slot is nog bepaald in art. 4.17a, lid 1, sub d, Wet IB 2001 dat in geval van overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel (legaten), het legaat binnen twee jaar dient te worden afgegeven. Deze bepaling is opgenomen, omdat gebruik werd gemaakt van legaten met opschortende opeisbaarheid. Totdat het legaat werd afgegeven, was de erfgenaam nog aanmerkelijkbelanghouder, met de daarbij behorende voordelen. De vervreemding aan de legataris zou vervolgens geschieden via de doorschuifregeling van het oude art Wet IB Echter, deze laatste vervreemding is een vervreemding bij leven van de erfgenamen aan de legataris, waardoor de doorschuiffaciliteit van art. 4.17a Wet IB 2001 strikt genomen geen toepassing kon vinden. Om ervoor te zorgen dat de doorschuiffaciliteit in een dergelijk geval toch kan worden toegepast, is thans bepaald dat de faciliteit van toepassing is indien het legaat binnen twee jaar wordt afgegeven. 7 3 Aanmerkelijkbelanghouders die zelf minder dan 5% van het nominaal geplaatste aandelenkapitaal bezitten, maar waarvan de partner of bloed- of aanverwant in rechte lijn wel meer dan 5% van het nominaal geplaatste aandelenkapitaal bezit. 4 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Voor buitenlands belastingplichtigen geldt dat een conserverende aanslag zal worden opgelegd bij erving van ondernemingsvermogen, art. 2.8, lid 5, Wet IB 2001 jo. art. 25, lid 8, Invorderingswet Kamerstukken II, , , nr. 3, p Kamerstukken II, , , nr. 3, p Doorschuiven bij verdeling nalatenschap, art. 4.17b Wet IB 2001 Art. 4.17b Wet IB 2001 biedt de mogelijkheid om ook gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit indien de verdeling van de nalatenschap plaatsvindt binnen twee jaar na overlijden. Deze faciliteit is noodzakelijk, omdat de verdeling van het aanmerkelijk belang opnieuw een vervreemding kan inhouden op grond van art. 4.12, onderdeel b, Wet IB Deze situatie kan aan de orde zijn indien het aanmerkelijkbelangpakket toekomt aan meerdere erfgenamen. Ook voor de doorschuiffaciliteit van art. 4.17b Wet IB 2001 geldt dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig moet zijn én dat de verkregen aandelen geen onderdeel uitmaken van een voor zijn rekening gedreven onderneming of behoren tot een resultaat uit overige werkzaamheid. Indien in eerste instantie de aandelen bij vererving toekomen aan een buitenlands belastingplichtige, maar bij de uiteindelijke verdeling aan een binnenlands belastingplichtige, regelt het tweede lid van art. 4.17b Wet IB 2001 dat alsnog kan worden doorgeschoven. 2. Schenking van aandelen 2.1. Doorschuiven bij schenking, art. 4.17c Wet IB 2001 Waar bij vererving sprake is van een fictieve vervreemding, is bij schenking sprake van een daadwerkelijke vervreemding zoals bedoeld in art. 4.12, onderdeel b, Wet IB Deze vervreemding vindt echter plaats tegen een (te) lage prijs of om niet. Op grond van art. 4.22, lid 1, Wet IB 2001 wordt een dergelijke vervreemding geacht te hebben plaatsgevonden tegen de waarde in het economische verkeer. Op deze wijze wordt bereikt dat wordt afgerekend over de stille reserves. Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om een doorschuiffaciliteit toe te passen indien aanmerkelijkbelangaandelen bij leven worden geschonken. Deze faciliteit is opgenomen in art. 4.17c Wet IB De achtergrond van de doorschuifregeling bij schenking is dat de aanmerkelijkbelangclaim niet de reële bedrijfsopvolgingen in de weg mag staan. In zoverre is er geen verschil ten opzichte van de faciliteit bij vererven. Echter, de schenkfaciliteit is voorts in het leven geroepen om te voorkomen dat het fiscaal aantrekkelijker was om de overdracht van aandelen uit te stellen tot het overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder. Dit was tot 2010 wel het geval, omdat voor een vervreemding krachtens vererving wel een doorschuiffaciliteit bestond. Hierdoor werd om fiscale redenen in de praktijk de bedrijfsopvolging dikwijls uitgesteld tot het overlijden van de aanmerkelijkbelanghou- 8 Men kan denken aan de situatie waarin een erfgenaam afziet van de aandelen in ruil voor een vordering op de overige erfgenamen. 28

3 der. De wetgever achtte dit vanuit economisch oogpunt niet wenselijk. 9 Ten opzichte van de doorschuiffaciliteit krachtens erfrecht kent de doorschuiffaciliteit bij schenking als aanvullend vereiste dat de verkrijger in dienstbetrekking moet zijn van de vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken (de zogenoemde dienstbetrekkingseis). Daarbij dient het te gaan om een dienstbetrekking van ten minste 36 maanden voorafgaand aan het moment van schenken. Met deze eis wordt invulling gegeven aan de gewenste duurzame betrokkenheid van de verkrijger bij de onderneming die wordt overgedragen, 10 zodat slechts reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd. Wat opvalt, is dat de dienstbetrekkingseis enkel ziet op de periode tot aan de schenking. Alles wat na de schenking gebeurt, is derhalve niet meer van belang voor toepassing van de faciliteit. 11 Daarnaast worden geen nadere eisen gesteld aan de dienstbetrekking, zodat een uitgeklede dienstbetrekking in principe al voldoet. 12 Het is dan ook maar zeer de vraag of met deze dienstbetrekkingseis het doel van de betrokkenheid bij de onderneming wordt bereikt. Ook indien aandelen worden geschonken, geldt dat consolidatie van de bezittingen en schulden van dochtermaatschappijen mag plaatsvinden, zodat ook de aandelen van een holding kunnen worden geschonken met toepassing van de doorschuiffaciliteit. De vraag die dan rijst, is of de verkrijger dan ook daadwerkelijk 36 maanden in dienst moet zijn van de holdingvennootschap waarvan de aandelen worden geschonken. Doorgaans zal dit niet het geval zijn en zal de verkrijger veelal in dienst zijn bij de dochtermaatschappij. Letterlijke lezing van de wettekst leidt tot de ongewenste uitkomst dat de aandelen van de holdingmaatschappij in dat geval niet kunnen worden geschonken met een beroep op art. 4.17c Wet IB En naast de holdingstructuren zijn er nog andere situaties denkbaar waarbij niet direct sprake is van een dienstbetrekking in de vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken. Te denken valt bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden, waarbij de verkrijger in dienst is van het samenwerkingsverband in plaats van in de vennootschap van de geschonken aandelen. De staatssecretaris heeft dit ook ingezien en heeft De doorschuifregeling bij schenking is er, omdat de ab-claim reële bedrijfsopvolgingen niet in de weg mag staan INKOMSTENbelasting in het aanmerkelijkbelangbesluit van 4 september een goedkeuring gegeven voor de volgende situaties: a. De verkrijger is ten minste 36 maanden voorafgaand aan de vervreemding/schenking in dienst van het samenwerkingsverband waarvan de vennootschap deel uitmaakt én de verkrijger is gedurende die 36 maanden ondernemer als bedoeld in art. 3.4 Wet IB b. De verkrijger participeert in een samenwerkingsverband via een houdstermaatschappij en deze houdstermaatschappij maakt ten minste 36 maanden voorafgaand aan de vervreemding/schenking deel uit van het samenwerkingsverband. Los van de vraag bij welke vennootschap de dienstbetrekking moet worden uitgevoerd, is ook van belang hoe de 36-maandeneis moet worden geïnterpreteerd. Het is niet ondenkbaar dat een onderneming in een dochtervennootschap uitzakt naar een nieuw op te richten kleindochter. Indien de dienstbetrekking meeverhuist naar deze kleindochter, wordt hierdoor mogelijk de 36-maandenperiode niet volgemaakt, althans niet bij één vennootschap. De werknemer kan bijvoorbeeld 18 maanden in dienst zijn geweest bij de dochtermaatschappij en 18 maanden bij de kleindochtermaatschappij. Hetzelfde geldt indien de verkrijger uit dienst gaat en deel gaat uitmaken van een samenwerkingsverband met zijn voormalige werkgever. Ook in dergelijke gevallen wordt mogelijk niet aan de 36-maandeneis voldaan. Voor dit soort situaties zijn eveneens goedkeuringen opgenomen door de staatssecretaris in voornoemd besluit. In de laatstgenoemde situatie is bijvoorbeeld goedgekeurd dat de diensttijd bij de vennootschap meetelt bij de diensttijd die de verkrijger deel uitmaakt van het samenwerkingsverband waarvan ook de vennootschap van de geschonken aandelen deel uitmaakt. In het geval van holdingstructuren geldt dat de verkrijger aannemelijk moet maken dat hij door middel van een managementovereenkomst reeds gedurende de 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van de schenking tegen een vergoeding werkzaamheden verrichtte voor de dochtervennootschap. Hoewel in het besluit niet expliciet wordt vermeld dat deze situatie ook geldt bij kleindochtermaatschappijen, menen wij dat ook hier art. 4.17c Wet IB 2001 van toepassing kan zijn, mits met een managementvergoeding wordt gewerkt. 9 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Besluit van 4 september 2012, onderdeel 5.4.2, nr. 11 Iets wat overigens in de Successiewet wel van belang wordt geacht, art. 35e Successiewet Op zichzelf niet zo vreemd, omdat de heffing in de inkomstenbelasting op deze wijze slechts wordt uitgesteld. In de Successiewet is dit natuurlijk niet het geval. Daarbij wordt in principe eenmalig geheven bij overlijden. 12 Kinderen zouden dus op zeer jonge leeftijd al in dienst kunnen treden, teneinde aan de dienstbetrekkingseis te kunnen voldoen. Tot slot staan in art. 26c Uitvoeringsregeling IB 2001 nog enkele situaties waarbij de 36-maandeneis wordt verkort, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de schenker. 13 Besluit van 4 september 2012, onderdeel 5.4, nr. 29

4 2.2. Schenking van preferente aandelen In geval van preferente aandelen is sinds 2010 een aparte bepaling opgenomen in art. 4.17a, lid 3, Wet IB Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat houders van preferente aandelen feitelijk niets anders zijn dan financiers van de onderneming in de vennootschap. 14 De doorschuiffaciliteit is hierdoor niet op alle preferente aandelen van toepassing gelet op de gedachte dat slechts reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd. De doorschuiffaciliteit is slechts van toepassing op preferente aandelen indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. De preferente aandelen zijn ontstaan door de omzetting van gewone aandelen. b. De omzetting is gepaard gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander. c. Tijdens de omzetting werd een onderneming gedreven door de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben. d. De huidige verkrijger van de preferente aandelen was reeds voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder van gewone aandelen. Met deze vereisten wordt aansluiting gezocht bij de gedachte dat in het kader van gefaseerde bedrijfsopvolging reeds preferente aandelen werden uitgereikt. Echter, vóór 1 januari 2010 werden constructies opgezet met preferente aandelen, waarbij niet direct gewone aandelen werden uitgereikt aan de verkrijger van de preferente aandelen. Voor deze situaties heeft de staatssecretaris een goedkeuring gegeven, waardoor in bepaalde situaties ervan mag worden uitgegaan dat de aandelen destijds zijn omgezet met toekennen van gewone aandelen aan een ander als bedoeld in vereisten b en d. Aan deze goedkeuring zijn de volgende voorwaarden verbonden: 15 de omzetting heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2010; op het moment van de omzetting hield een ander ook gewone aandelen; alleen de gewone aandelen uit de vorige voorwaarde zijn aan te merken als de gewone aandelen die zijn toegekend aan een ander in de zin van de hiervoor vermelde wettelijke bepalingen; de verkrijger van de preferente aandelen is op het moment van de verkrijging voor ten minste 5% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal (direct of indirect) aandeelhouder van de in de vorige voorwaarde bedoelde gewone aandelen; de goedkeuring geldt slechts voor de preferente aandelen, die zijn ontstaan op het moment waarop de gewone aandelen zijn omgezet in preferente aandelen. aandelen nog niet in handen van de huidige verkrijger behoefden te zijn. Daarnaast is er nog een goedkeuring voor preferente aandelen die niet zijn ontstaan door omzetting van gewone aandelen, maar door omzetting van een vordering. De vordering dient dan te zijn ontstaan vóór 1 januari 2010 door overdracht van gewone aandelen aan een ander en de vordering is op diezelfde dag omgezet in preferente aandelen. Met name dit laatste vereiste zorgt ervoor dat er waarschijnlijk maar weinig gebruik kan worden gemaakt van deze goedkeuring. Tot slot is de omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen die zijn ontstaan bij een aandelenfusie, juridische fusie of splitsing geregeld in art. 26b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting Overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling van een huwelijksgemeenschap Waar tot 2010 alle doorschuifmogelijkheden waren geregeld in art Wet IB 2001, is daarin nu nog slechts de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en de verdeling van een huwelijksgemeenschap geregeld. De verdeling van de huwelijksgemeenschap dient binnen twee jaar na ontbinding van het huwelijk te geschieden. Indien buiten gemeenschap van goederen wordt gehuwd, is bij scheiding geen sprake van een verdeling van de huwelijksgemeenschap en vindt art Wet IB 2001 geen toepassing. Daarnaast is vereist dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig is en dat de aandelen geen deel uitmaken van een voor zijn rekening gedreven onderneming, dan wel behoren tot een resultaat uit overige werkzaamheid van hem. In tegenstelling tot de hiervoor behandelde overgang krachtens erfrecht of schenking, wordt hier geen koppeling gemaakt met een reële bedrijfsopvolging. De wetgever is van mening dat de situaties van huwelijk dan wel scheiding niet zijn gelegen in de overdracht van een onderneming. 16 De doorschuiffaciliteit geldt derhalve ook voor beleggingsvermogen. Men zie goed dat art Wet IB 2001 niet van toepassing is op een ontbinding van het huwelijk als gevolg van overlijden. 17 Indien wordt gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, gaat de helft van de verkrijgingsprijs over op de andere echtgenoot. Hier geldt nog wel dat automatisch Met deze goedkeuring wordt dus bewerkstelligd dat de gewone aandelen ten tijde van de omzetting in preferente 14 Kamerstukken II, , , nr. 9, p Besluit van 4 september 2012, onderdeel 5.5.1, nr. 16 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Bij overlijden is overigens allereerst sprake van een fictieve vervreemding op grond van art. 4.16, lid 1, sub e, Wet IB 2001, zie Kamerstukken II, , , nr. 5, p. 13. Pas na deze fictieve vervreemding vindt een verdeling van de huwelijksgemeenschap plaats. 30

5 wordt doorgeschoven, tenzij wordt verzocht om art Wet IB 2001 niet toe te passen. 18 Sinds 2012 is een nieuwe vergoedingsregeling opgenomen in art. 1:87 BW. Daarin is opgenomen dat indien binnen een huwelijk een echtgenoot bijvoorbeeld een schuld aflost van de andere echtgenoot, deze andere echtgenoot verplicht is tot vergoeding. Indien de schuld verband houdt met de aanschaf van aandelen, kan worden gesteld dat hier sprake is van een vervreemdingsmoment, namelijk de vervreemding van de economische gerechtigdheid tot de aandelen. In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. 19 Omdat dit een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht betreft, valt deze eventuele vervreemding onder art Wet IB Indien aan de overige vereisten van dat artikel wordt voldaan, zal automatisch worden doorgeschoven. 4. Afsluiting In deze bijdrage hebben wij de wettelijke mogelijkheden van het doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen besproken in geval van vererving en schenking, alsmede de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht van aanmerkelijkbelangaandelen. Met de komst van de mogelijkheid om aanmerkelijkbelangaandelen te schenken, waarbij de belastingclaim kan worden doorgeschoven, is de wetgever tegemoetgekomen aan de vraag om een doorschuiffaciliteit bij leven. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om aanmerkelijkbelangaandelen door te schuiven sinds 1 januari 2010 beperkt als gevolg van het nieuwe vereiste dat de aandelen betrekking moeten hebben op een materiële IB-onderneming. Dit nieuwe vereiste heeft niet alleen betrekking op schenking, maar ook op vererving. Daarentegen is het ondernemingsvereiste niet opgenomen bij een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of een verdeling van de huwelijksgemeenschap. 18 Art Wet IB Zie o.a. N.C.G. Gubbels, Fiscale aandachtspunten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, WPNR 2012/6913 en P.G.H. Albert, De invloed van art. 1:87 BW (vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten) op tbs-resultaat en ab-inkomen, WFR 2012/

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Jaargang 1, nummer 1 Februari 2013 -Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal Erfrechtelijke perikelen rond een aanmerkelijk

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Faciliteiten bedrijfsoverdracht gestroomlijnd

Faciliteiten bedrijfsoverdracht gestroomlijnd Faciliteiten bedrijfsoerdracht gestroomlijnd 1. Inleiding Bedrijfsopolging is meestal een lang proces dat zorguldig oorbereid moet worden. Daarbij spelen naast emotionele aspecten fiscale aspecten een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

ONZAKELIJKE LENINGEN IN DE

ONZAKELIJKE LENINGEN IN DE 528 Weekblad fiscaal recht. 6950. 19 april 2012 ONZAKELIJKE LENINGEN IN DE TBS-SFEER PROF. DR. MR. E.J.W. HEITHUIS 1 1 Inleiding Het zal niemand zijn ontgaan dat de Hoge Raad op 25 november 2011 op afstand

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

bedrijfsopvolgingsregelingen

bedrijfsopvolgingsregelingen www.pwc.nl Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven. December 2014 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening

De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De winstbepalingsvraagstukken van de onzakelijke lening Auteur: Shanna Cai Opleiding: Bachelor Fiscale Economie Studentnummer:

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie