Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime"

Transcriptie

1 Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) belastingheffing plaats in box 2 over het vervreemdingsvoordeel. Dit geldt ook in geval van overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder of indien de aandelen worden geschonken. Indien de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben een materiële onderneming drijft, kan belastingheffing over de vervreemdingswinst in geval van vererving of schenking een ongewenst effect hebben. Lang niet altijd zijn er voldoende liquide middelen aanwezig om de belastingschulden te kunnen voldoen. Om de continuïteit van de onderneming in geval van vererving en schenking van aanmerkelijkbelangaandelen niet in gevaar te brengen heeft de wetgever een doorschuiffaciliteit opgenomen in het aanmerkelijkbelangregime. Sinds 1 januari 2010 zijn enkele wijzigingen aangebracht in deze doorschuiffaciliteit. In deze bijdrage bespreken wij de wettelijke mogelijkheden van het doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen in geval van vererving en schenking van aanmerkelijkbelangaandelen. Vervolgens gaan wij in op de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en de verdeling van een huwelijksgemeenschap. 1. Vererving van aandelen Indien de (enig) aandeelhouder van een vennootschap komt te overlijden, is sprake van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen op grond van art. 4.16, lid 1, sub e, Wet IB Dit houdt in dat de aandelen overgaan op de erfgenamen van de aanmerkelijkbelanghouder tegen de waarde in het economische verkeer. In dat geval zullen alle bezittingen en schulden op de balans van de vennootschap moeten worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer en daarbij komen dus ook alle aanwezige stille reserves naar boven. De overleden aandeelhouder geniet hierdoor in feite postuum een voordeel uit aanmerkelijk belang en zal de aanmerkelijkbelangheffing van 25% (nog) dienen te voldoen. Deze heffing komt uiteraard wel in mindering op zijn nalatenschap Doorschuiven bij overlijden, art. 4.17a Wet IB 2001 Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden wordt de fictieve vervreemding niet in aanmerking genomen en gaan de aandelen over tegen de verkrijgingsprijs zoals die bij de erflater te boek stond. De belastingclaim op de aandelen gaat dus over op de erfgenamen. Hoewel het verzoek door belanghebbenden gezamenlijk moet worden gedaan, is eenieder van de verkrijgers vrij in de keuze om af te rekenen of de belastingclaim door te schuiven. 1 Met ingang van 2010 moet het gaan om aandelen in een vennootschap die zelf een materiële onderneming drijft of een medegerechtigdheid houdt. Dit betekent derhalve dat de betreffende vennootschap een organisatie moet zijn van kapitaal en arbeid, die deelneemt in het economische verkeer met het oogmerk om voordeel te behalen. 2 In art. 4.17, lid 5, Wet IB 2001 is een consolidatiebepaling opgenomen waarin is bepaald dat de bezittingen en schulden van de dochtermaatschappij kunnen worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Op deze wijze is het ook mogelijk om de doorschuiffaciliteit te gebruiken indien sprake is van een holdingstructuur. De materiële ondernemingseis sluit aandelen in vennootschappen die slechts beleggingsvermogen aanhouden dus uit. Indien een vennootschap zich deels bezighoudt met * Mr. K. de Heus is werkzaam bij RSM Niehe Lancée Kooij. ** Drs. A. Rozendal is hoofd Bureau Vaktechniek bij RSM Niehe Lancée Kooij, alsmede verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam en buitenpromovendus aan de Universiteit van Tilburg. 1 Overigens was het tot 2010 zo dat in eerste instantie de belastingclaim werd doorgeschoven, tenzij werd verzocht om afrekening. 2 Zie onderdeel 2.2 van de conclusie van A-G Van Kalmthout bij HR 25 oktober 2000, BNB 2001/9. Men zie goed dat de ondernemingsfictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 niet doorwerkt naar de doorschuifregeling. 27

2 beleggen en deels een materiële onderneming drijft, is de faciliteit slechts van toepassing voor zover het ondernemingsvermogen betreft (art. 4.17a, lid 2, Wet IB 2001). Om te voorkomen dat (geringe) overtollige liquide middelen en effecten in de vennootschap buiten de boot vallen, is bepaald dat een deel van het beleggingsvermogen eveneens onder de faciliteit kan worden gebracht met een omvang van maximaal 5% van de waarde in het economische verkeer van het ondernemingsvermogen (art. 4.17a, lid 6, sub 2, Wet IB 2001). Daarnaast geldt de faciliteit niet voor de aanmerkelijkbelangaandelen die onder de meetrekregeling van art Wet IB 2001 vallen. 3 Dit is min of meer in lijn met de gedachte bij de invoering van art. 4.17c Wet IB 2001, dat slechts reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd. Aanmerkelijkbelanghouders die vallen onder de meetrekregeling worden niet geacht een onderneming te drijven. 4 Een ander vereiste voor toepassing van de faciliteit is dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig is én dat de verkregen aandelen geen onderdeel uitmaken van een voor zijn rekening gedreven onderneming of behoren tot een resultaat uit overige werkzaamheid. 5 Uit de memorie van toelichting van de overige fiscale maatregelen 2010 blijkt dat deze bepaling is opgenomen om heffing te waarborgen. 6 De belastingclaim op de aandelen gaat dus over op de erfgenamen Tot slot is nog bepaald in art. 4.17a, lid 1, sub d, Wet IB 2001 dat in geval van overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel (legaten), het legaat binnen twee jaar dient te worden afgegeven. Deze bepaling is opgenomen, omdat gebruik werd gemaakt van legaten met opschortende opeisbaarheid. Totdat het legaat werd afgegeven, was de erfgenaam nog aanmerkelijkbelanghouder, met de daarbij behorende voordelen. De vervreemding aan de legataris zou vervolgens geschieden via de doorschuifregeling van het oude art Wet IB Echter, deze laatste vervreemding is een vervreemding bij leven van de erfgenamen aan de legataris, waardoor de doorschuiffaciliteit van art. 4.17a Wet IB 2001 strikt genomen geen toepassing kon vinden. Om ervoor te zorgen dat de doorschuiffaciliteit in een dergelijk geval toch kan worden toegepast, is thans bepaald dat de faciliteit van toepassing is indien het legaat binnen twee jaar wordt afgegeven. 7 3 Aanmerkelijkbelanghouders die zelf minder dan 5% van het nominaal geplaatste aandelenkapitaal bezitten, maar waarvan de partner of bloed- of aanverwant in rechte lijn wel meer dan 5% van het nominaal geplaatste aandelenkapitaal bezit. 4 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Voor buitenlands belastingplichtigen geldt dat een conserverende aanslag zal worden opgelegd bij erving van ondernemingsvermogen, art. 2.8, lid 5, Wet IB 2001 jo. art. 25, lid 8, Invorderingswet Kamerstukken II, , , nr. 3, p Kamerstukken II, , , nr. 3, p Doorschuiven bij verdeling nalatenschap, art. 4.17b Wet IB 2001 Art. 4.17b Wet IB 2001 biedt de mogelijkheid om ook gebruik te maken van de doorschuiffaciliteit indien de verdeling van de nalatenschap plaatsvindt binnen twee jaar na overlijden. Deze faciliteit is noodzakelijk, omdat de verdeling van het aanmerkelijk belang opnieuw een vervreemding kan inhouden op grond van art. 4.12, onderdeel b, Wet IB Deze situatie kan aan de orde zijn indien het aanmerkelijkbelangpakket toekomt aan meerdere erfgenamen. Ook voor de doorschuiffaciliteit van art. 4.17b Wet IB 2001 geldt dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig moet zijn én dat de verkregen aandelen geen onderdeel uitmaken van een voor zijn rekening gedreven onderneming of behoren tot een resultaat uit overige werkzaamheid. Indien in eerste instantie de aandelen bij vererving toekomen aan een buitenlands belastingplichtige, maar bij de uiteindelijke verdeling aan een binnenlands belastingplichtige, regelt het tweede lid van art. 4.17b Wet IB 2001 dat alsnog kan worden doorgeschoven. 2. Schenking van aandelen 2.1. Doorschuiven bij schenking, art. 4.17c Wet IB 2001 Waar bij vererving sprake is van een fictieve vervreemding, is bij schenking sprake van een daadwerkelijke vervreemding zoals bedoeld in art. 4.12, onderdeel b, Wet IB Deze vervreemding vindt echter plaats tegen een (te) lage prijs of om niet. Op grond van art. 4.22, lid 1, Wet IB 2001 wordt een dergelijke vervreemding geacht te hebben plaatsgevonden tegen de waarde in het economische verkeer. Op deze wijze wordt bereikt dat wordt afgerekend over de stille reserves. Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om een doorschuiffaciliteit toe te passen indien aanmerkelijkbelangaandelen bij leven worden geschonken. Deze faciliteit is opgenomen in art. 4.17c Wet IB De achtergrond van de doorschuifregeling bij schenking is dat de aanmerkelijkbelangclaim niet de reële bedrijfsopvolgingen in de weg mag staan. In zoverre is er geen verschil ten opzichte van de faciliteit bij vererven. Echter, de schenkfaciliteit is voorts in het leven geroepen om te voorkomen dat het fiscaal aantrekkelijker was om de overdracht van aandelen uit te stellen tot het overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder. Dit was tot 2010 wel het geval, omdat voor een vervreemding krachtens vererving wel een doorschuiffaciliteit bestond. Hierdoor werd om fiscale redenen in de praktijk de bedrijfsopvolging dikwijls uitgesteld tot het overlijden van de aanmerkelijkbelanghou- 8 Men kan denken aan de situatie waarin een erfgenaam afziet van de aandelen in ruil voor een vordering op de overige erfgenamen. 28

3 der. De wetgever achtte dit vanuit economisch oogpunt niet wenselijk. 9 Ten opzichte van de doorschuiffaciliteit krachtens erfrecht kent de doorschuiffaciliteit bij schenking als aanvullend vereiste dat de verkrijger in dienstbetrekking moet zijn van de vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken (de zogenoemde dienstbetrekkingseis). Daarbij dient het te gaan om een dienstbetrekking van ten minste 36 maanden voorafgaand aan het moment van schenken. Met deze eis wordt invulling gegeven aan de gewenste duurzame betrokkenheid van de verkrijger bij de onderneming die wordt overgedragen, 10 zodat slechts reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd. Wat opvalt, is dat de dienstbetrekkingseis enkel ziet op de periode tot aan de schenking. Alles wat na de schenking gebeurt, is derhalve niet meer van belang voor toepassing van de faciliteit. 11 Daarnaast worden geen nadere eisen gesteld aan de dienstbetrekking, zodat een uitgeklede dienstbetrekking in principe al voldoet. 12 Het is dan ook maar zeer de vraag of met deze dienstbetrekkingseis het doel van de betrokkenheid bij de onderneming wordt bereikt. Ook indien aandelen worden geschonken, geldt dat consolidatie van de bezittingen en schulden van dochtermaatschappijen mag plaatsvinden, zodat ook de aandelen van een holding kunnen worden geschonken met toepassing van de doorschuiffaciliteit. De vraag die dan rijst, is of de verkrijger dan ook daadwerkelijk 36 maanden in dienst moet zijn van de holdingvennootschap waarvan de aandelen worden geschonken. Doorgaans zal dit niet het geval zijn en zal de verkrijger veelal in dienst zijn bij de dochtermaatschappij. Letterlijke lezing van de wettekst leidt tot de ongewenste uitkomst dat de aandelen van de holdingmaatschappij in dat geval niet kunnen worden geschonken met een beroep op art. 4.17c Wet IB En naast de holdingstructuren zijn er nog andere situaties denkbaar waarbij niet direct sprake is van een dienstbetrekking in de vennootschap waarvan de aandelen worden geschonken. Te denken valt bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden, waarbij de verkrijger in dienst is van het samenwerkingsverband in plaats van in de vennootschap van de geschonken aandelen. De staatssecretaris heeft dit ook ingezien en heeft De doorschuifregeling bij schenking is er, omdat de ab-claim reële bedrijfsopvolgingen niet in de weg mag staan INKOMSTENbelasting in het aanmerkelijkbelangbesluit van 4 september een goedkeuring gegeven voor de volgende situaties: a. De verkrijger is ten minste 36 maanden voorafgaand aan de vervreemding/schenking in dienst van het samenwerkingsverband waarvan de vennootschap deel uitmaakt én de verkrijger is gedurende die 36 maanden ondernemer als bedoeld in art. 3.4 Wet IB b. De verkrijger participeert in een samenwerkingsverband via een houdstermaatschappij en deze houdstermaatschappij maakt ten minste 36 maanden voorafgaand aan de vervreemding/schenking deel uit van het samenwerkingsverband. Los van de vraag bij welke vennootschap de dienstbetrekking moet worden uitgevoerd, is ook van belang hoe de 36-maandeneis moet worden geïnterpreteerd. Het is niet ondenkbaar dat een onderneming in een dochtervennootschap uitzakt naar een nieuw op te richten kleindochter. Indien de dienstbetrekking meeverhuist naar deze kleindochter, wordt hierdoor mogelijk de 36-maandenperiode niet volgemaakt, althans niet bij één vennootschap. De werknemer kan bijvoorbeeld 18 maanden in dienst zijn geweest bij de dochtermaatschappij en 18 maanden bij de kleindochtermaatschappij. Hetzelfde geldt indien de verkrijger uit dienst gaat en deel gaat uitmaken van een samenwerkingsverband met zijn voormalige werkgever. Ook in dergelijke gevallen wordt mogelijk niet aan de 36-maandeneis voldaan. Voor dit soort situaties zijn eveneens goedkeuringen opgenomen door de staatssecretaris in voornoemd besluit. In de laatstgenoemde situatie is bijvoorbeeld goedgekeurd dat de diensttijd bij de vennootschap meetelt bij de diensttijd die de verkrijger deel uitmaakt van het samenwerkingsverband waarvan ook de vennootschap van de geschonken aandelen deel uitmaakt. In het geval van holdingstructuren geldt dat de verkrijger aannemelijk moet maken dat hij door middel van een managementovereenkomst reeds gedurende de 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van de schenking tegen een vergoeding werkzaamheden verrichtte voor de dochtervennootschap. Hoewel in het besluit niet expliciet wordt vermeld dat deze situatie ook geldt bij kleindochtermaatschappijen, menen wij dat ook hier art. 4.17c Wet IB 2001 van toepassing kan zijn, mits met een managementvergoeding wordt gewerkt. 9 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Besluit van 4 september 2012, onderdeel 5.4.2, nr. 11 Iets wat overigens in de Successiewet wel van belang wordt geacht, art. 35e Successiewet Op zichzelf niet zo vreemd, omdat de heffing in de inkomstenbelasting op deze wijze slechts wordt uitgesteld. In de Successiewet is dit natuurlijk niet het geval. Daarbij wordt in principe eenmalig geheven bij overlijden. 12 Kinderen zouden dus op zeer jonge leeftijd al in dienst kunnen treden, teneinde aan de dienstbetrekkingseis te kunnen voldoen. Tot slot staan in art. 26c Uitvoeringsregeling IB 2001 nog enkele situaties waarbij de 36-maandeneis wordt verkort, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de schenker. 13 Besluit van 4 september 2012, onderdeel 5.4, nr. 29

4 2.2. Schenking van preferente aandelen In geval van preferente aandelen is sinds 2010 een aparte bepaling opgenomen in art. 4.17a, lid 3, Wet IB Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat houders van preferente aandelen feitelijk niets anders zijn dan financiers van de onderneming in de vennootschap. 14 De doorschuiffaciliteit is hierdoor niet op alle preferente aandelen van toepassing gelet op de gedachte dat slechts reële bedrijfsopvolgingen worden gefaciliteerd. De doorschuiffaciliteit is slechts van toepassing op preferente aandelen indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. De preferente aandelen zijn ontstaan door de omzetting van gewone aandelen. b. De omzetting is gepaard gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander. c. Tijdens de omzetting werd een onderneming gedreven door de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben. d. De huidige verkrijger van de preferente aandelen was reeds voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder van gewone aandelen. Met deze vereisten wordt aansluiting gezocht bij de gedachte dat in het kader van gefaseerde bedrijfsopvolging reeds preferente aandelen werden uitgereikt. Echter, vóór 1 januari 2010 werden constructies opgezet met preferente aandelen, waarbij niet direct gewone aandelen werden uitgereikt aan de verkrijger van de preferente aandelen. Voor deze situaties heeft de staatssecretaris een goedkeuring gegeven, waardoor in bepaalde situaties ervan mag worden uitgegaan dat de aandelen destijds zijn omgezet met toekennen van gewone aandelen aan een ander als bedoeld in vereisten b en d. Aan deze goedkeuring zijn de volgende voorwaarden verbonden: 15 de omzetting heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2010; op het moment van de omzetting hield een ander ook gewone aandelen; alleen de gewone aandelen uit de vorige voorwaarde zijn aan te merken als de gewone aandelen die zijn toegekend aan een ander in de zin van de hiervoor vermelde wettelijke bepalingen; de verkrijger van de preferente aandelen is op het moment van de verkrijging voor ten minste 5% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal (direct of indirect) aandeelhouder van de in de vorige voorwaarde bedoelde gewone aandelen; de goedkeuring geldt slechts voor de preferente aandelen, die zijn ontstaan op het moment waarop de gewone aandelen zijn omgezet in preferente aandelen. aandelen nog niet in handen van de huidige verkrijger behoefden te zijn. Daarnaast is er nog een goedkeuring voor preferente aandelen die niet zijn ontstaan door omzetting van gewone aandelen, maar door omzetting van een vordering. De vordering dient dan te zijn ontstaan vóór 1 januari 2010 door overdracht van gewone aandelen aan een ander en de vordering is op diezelfde dag omgezet in preferente aandelen. Met name dit laatste vereiste zorgt ervoor dat er waarschijnlijk maar weinig gebruik kan worden gemaakt van deze goedkeuring. Tot slot is de omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen die zijn ontstaan bij een aandelenfusie, juridische fusie of splitsing geregeld in art. 26b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting Overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling van een huwelijksgemeenschap Waar tot 2010 alle doorschuifmogelijkheden waren geregeld in art Wet IB 2001, is daarin nu nog slechts de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en de verdeling van een huwelijksgemeenschap geregeld. De verdeling van de huwelijksgemeenschap dient binnen twee jaar na ontbinding van het huwelijk te geschieden. Indien buiten gemeenschap van goederen wordt gehuwd, is bij scheiding geen sprake van een verdeling van de huwelijksgemeenschap en vindt art Wet IB 2001 geen toepassing. Daarnaast is vereist dat de verkrijger binnenlands belastingplichtig is en dat de aandelen geen deel uitmaken van een voor zijn rekening gedreven onderneming, dan wel behoren tot een resultaat uit overige werkzaamheid van hem. In tegenstelling tot de hiervoor behandelde overgang krachtens erfrecht of schenking, wordt hier geen koppeling gemaakt met een reële bedrijfsopvolging. De wetgever is van mening dat de situaties van huwelijk dan wel scheiding niet zijn gelegen in de overdracht van een onderneming. 16 De doorschuiffaciliteit geldt derhalve ook voor beleggingsvermogen. Men zie goed dat art Wet IB 2001 niet van toepassing is op een ontbinding van het huwelijk als gevolg van overlijden. 17 Indien wordt gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, gaat de helft van de verkrijgingsprijs over op de andere echtgenoot. Hier geldt nog wel dat automatisch Met deze goedkeuring wordt dus bewerkstelligd dat de gewone aandelen ten tijde van de omzetting in preferente 14 Kamerstukken II, , , nr. 9, p Besluit van 4 september 2012, onderdeel 5.5.1, nr. 16 Kamerstukken II, , , nr. 3, p Bij overlijden is overigens allereerst sprake van een fictieve vervreemding op grond van art. 4.16, lid 1, sub e, Wet IB 2001, zie Kamerstukken II, , , nr. 5, p. 13. Pas na deze fictieve vervreemding vindt een verdeling van de huwelijksgemeenschap plaats. 30

5 wordt doorgeschoven, tenzij wordt verzocht om art Wet IB 2001 niet toe te passen. 18 Sinds 2012 is een nieuwe vergoedingsregeling opgenomen in art. 1:87 BW. Daarin is opgenomen dat indien binnen een huwelijk een echtgenoot bijvoorbeeld een schuld aflost van de andere echtgenoot, deze andere echtgenoot verplicht is tot vergoeding. Indien de schuld verband houdt met de aanschaf van aandelen, kan worden gesteld dat hier sprake is van een vervreemdingsmoment, namelijk de vervreemding van de economische gerechtigdheid tot de aandelen. In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. 19 Omdat dit een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht betreft, valt deze eventuele vervreemding onder art Wet IB Indien aan de overige vereisten van dat artikel wordt voldaan, zal automatisch worden doorgeschoven. 4. Afsluiting In deze bijdrage hebben wij de wettelijke mogelijkheden van het doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen besproken in geval van vererving en schenking, alsmede de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht van aanmerkelijkbelangaandelen. Met de komst van de mogelijkheid om aanmerkelijkbelangaandelen te schenken, waarbij de belastingclaim kan worden doorgeschoven, is de wetgever tegemoetgekomen aan de vraag om een doorschuiffaciliteit bij leven. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om aanmerkelijkbelangaandelen door te schuiven sinds 1 januari 2010 beperkt als gevolg van het nieuwe vereiste dat de aandelen betrekking moeten hebben op een materiële IB-onderneming. Dit nieuwe vereiste heeft niet alleen betrekking op schenking, maar ook op vererving. Daarentegen is het ondernemingsvereiste niet opgenomen bij een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of een verdeling van de huwelijksgemeenschap. 18 Art Wet IB Zie o.a. N.C.G. Gubbels, Fiscale aandachtspunten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, WPNR 2012/6913 en P.G.H. Albert, De invloed van art. 1:87 BW (vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten) op tbs-resultaat en ab-inkomen, WFR 2012/

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

Vergelijking doorschuiffaciliteiten

Vergelijking doorschuiffaciliteiten Carmen van Lier ANR: 646230 Fiscale Economie Examencommissie: drs. J.J.H. Gortzak prof. dr. J.A.G. van der Geld Vergelijking doorschuiffaciliteiten Wet IB 2001 November, 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Page 1 of 6 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel II) NTFRB2011-41 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35d SW 1956-art.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Auteur: F.H.J. Kruijssen Anr: s267272 Studie: Fiscale Economie Datum: 8 mei 2012 Examencommissie:

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt?

De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt? De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt? Student: mw. S.J.M.A. Peters Studentnummer: 990683 Begeleider: mw. mr. M.L.M. van Kempen Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:9034

ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 1 van 5 17-8-2015 11:55 ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-07-2015 Datum publicatie 06-08-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 9248 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging per 1 januari. 2010, nieuwe kansen en. beperkingen?

Bedrijfsopvolging per 1 januari. 2010, nieuwe kansen en. beperkingen? Faculteit Rechtswetenschappen Masterscriptie Bedrijfsopvolging per 1 januari 2010, nieuwe kansen en beperkingen? Helmond, 2010 Student: ANR: Studierichting: Scriptiebegeleider: S. H. Hamacher S745980 Fiscaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen

Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen Master scriptie Fiscaal Recht Door: W.P. Croonen Onder begeleiding van: Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN 678 Weekblad fiscaal recht. 6954. 17 mei 2012 DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN) OP TBS-RESULTAAT EN AB-INKOMEN PROF. MR. DR. P.G.H. ALBERT 1 1 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18480 13 september 2012 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit 4 september 2012 Nr. BLKB2012/101M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal.

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal. Position Paper van FBNed September 2009 In zake T.b.v. : Wijzigingsvoorstellen op de Successiewet : rondetafelgesprek vaste commissie voor Financiën woensdag 23 september 2009 Samenvatting Rode draad Belastingplan

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

HET NIEUWE FISCALE REGIME VOOR DE GEHUWDE AANMERKELIJKBELANGHOUDER. EEN NADERE BESCHOUWING

HET NIEUWE FISCALE REGIME VOOR DE GEHUWDE AANMERKELIJKBELANGHOUDER. EEN NADERE BESCHOUWING 892 Weekblad fiscaal recht. 6913. 7 juli 2011 HET NIEUWE FISCALE REGIME VOOR DE GEHUWDE AANMERKELIJKBELANGHOUDER. EEN NADERE BESCHOUWING MEVR. DR. MR. S.J.MOL-VERVER 1 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zijn

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2175 31 januari 2013 Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling 17 januari 2013 Nr. BLKB2012/1221M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

De tijdstipneutraliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder

De tijdstipneutraliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder De tijdstipneutraliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder Spant de bedrijfsopvolgingsfaciliteit nog altijd het paard achter de wagen? Naam: M.V. (Michiel) Meulenkamp

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van het CDA, de PvdA, de

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoedvennootschappen

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoedvennootschappen 2016 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoedvennootschappen ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OVERSCHRIJDEN DE ACTIVITEITEN VAN EEN VASTGOEDVENOOTSCHAP DE NORM NORMAAL VERMOGENSBEHEER VOOR TOEPASSING VAN

Nadere informatie

Kluwer Online Research Weekblad voor Fiscaal Recht Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen

Kluwer Online Research Weekblad voor Fiscaal Recht Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen Weekblad voor Fiscaal Recht Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen Auteur: Mr. drs. M.G.H. van der Kroon[1] In dit artikel gaat de auteur in op de fiscale aandachtspunten

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Inleiding HOOFDSTUK 1

Inleiding HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Inleiding Schenking en vererving van een IB-onderneming, van aanmerkelijkbelangaandelen en van ter beschikking gestelde onroerende zaken is met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend gewijzigd,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Tilburg University. Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

Tilburg University. Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Tilburg University Onbelast uitkeren van dividend in geval van overlijden Hoogeveen, Mascha Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Publication date: 2015 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging Fusie en splitsing

Bedrijfsopvolging Fusie en splitsing Bedrijfsopvolging Fusie en splitsing Ruud van den Dool Aandachtspunten Realiseren herwaardering Flex- BV en belang behouden,verkoopklaar maken Verliesverrekening Stellingen 2 Flex BV Adequate tegenprestace

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38112

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

De doorschuiffaciliteiten in de Wet inkomstenbelasting 2001

De doorschuiffaciliteiten in de Wet inkomstenbelasting 2001 De doorschuiffaciliteiten in de Wet inkomstenbelasting 2001 De verschillen tussen de a.b.-houder en IB-ondernemer nader bekeken Naam Studierichting : N.C.J. Zuurbier : Fiscale Economie Administratienummer

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Preferente aandelen in de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de vrijstellingen in de Successiewet 1956

Preferente aandelen in de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de vrijstellingen in de Successiewet 1956 Masterscriptie Fiscaal Recht Preferente aandelen in de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de vrijstellingen in de Successiewet 1956 C.A.V Liebregts ANR: 976052 Universiteit van Tilburg

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Faciliteiten bedrijfsoverdracht gestroomlijnd

Faciliteiten bedrijfsoverdracht gestroomlijnd Faciliteiten bedrijfsoerdracht gestroomlijnd 1. Inleiding Bedrijfsopolging is meestal een lang proces dat zorguldig oorbereid moet worden. Daarbij spelen naast emotionele aspecten fiscale aspecten een

Nadere informatie

Page 1 of 7 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel I) NTFRB2011-35 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35c SW 1956-art.

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nota naar aanleiding van het verslag Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen van

Nadere informatie

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten.

De tbs-vrijstelling is te vergelijken met de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers die winst uit onderneming genieten. Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat, maatregelen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 oktober 2012 Betreft Effectenrapportage DGA-pakket

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Datum 8 oktober 2012 Betreft Effectenrapportage DGA-pakket > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving

Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving Voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de fiscale wetgeving Behoort een homogene regeling met betrekking tot de voortzettingsvereisten bij bedrijfsopvolgingsfaciliteiten tot de mogelijkheden?

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging bij schenken en erven

Bedrijfsopvolging bij schenken en erven Bedrijfsopvolging bij schenken en erven A.E.M. Loeffen 167138 Universiteit van Tilburg Faculteit der Rechtsgeleerdheid Fiscaal Recht Examencommissie: mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 9 september 2010

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. 12049 De staatssecretaris

Nadere informatie

De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956

De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 De beoogde doelen van de wetgever inzake het kwalificerend ondernemingsvermogen bereikt? Naam: Studierichting: Sabine Kranenbroek Master Fiscale Economie Administratienummer:

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

De wijziging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet

De wijziging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet De wijziging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet Bachelorscriptie Fiscale Economie Astrid van der Werff 5736781 19 juli 2011 Mw. dr. S.J. Mol-Verver Studiejaar 2010-2011 Fiscale Economie

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer

Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer Kennisdocument Bedrijfsopvolgingsregeling (IBondernemer agrarisch) Bij de overdracht van een onderneming komt veel kijken. Naast het vinden van de koper(s) en het bepalen van de overdrachtswaarde, moet

Nadere informatie

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 Naam student: A.N. Klok Studentnummer: 320949 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Vergeten testament. Informele wil 1 Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie