EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau"

Transcriptie

1 EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Bestuur Nederlandse Associatie voor Eaminering Veronderstelde voorkennis Bijzonderheden Pagina 1

2 Eind- en toetstermen *) = Zie toelichting 3.1 De kandidaat weet wat het belang is van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en kan van een aantal bepalingen uit deze wet gebruik maken De kandidaat kan de volgende soorten belastingen uitleggen en voorbeelden noemen: directe en indirecte belastingen, tijdstip- en tijdvakbelastingen, aanslagen aangiftebelastingen, subjectieve en objectieve belastingen De kandidaat kan de begrippen woonplaats, vestigingsplaats, (geregistreerd) partnerschap, BSN (Burger Service Nummer) omschrijven De kandidaat kan de volgende begrippen, die betrekking hebben op aangifte, aanslag, heffing en invordering, en teruggaaf, omschrijven: op aangifte: plicht en termijn van indiening; op aanslag: voorlopige aanslag, definitieve aanslag, naheffings- en navorderingsaanslag; termijn voor het opleggen van de diverse aanslagen; op heffing en invordering: heffing van belasting door middel van een aanslag; termijn van opleggen, voorheffing, invordering; heffing van belasting door voldoening op aangifte of afdracht op aangifte; navordering, termijn van navordering; naheffing; op teruggaaf: de voorlopige teruggaaf De kandidaat kan in relatie tot de Algemene wet inzake Rijksbelastingen de volgende begrippen begrijpen en/of toepassen in een concrete situatie: bezwaar, beroep en cassatie; bevoegde instanties en termijnen voor bezwaar (Belastingdienst) en beroep (Rechtbank, Hof) en beroep in cassatie (Hoge Raad); ambtshalve vermindering, belastingrente; bewijslastverdeling; informatiebeschikking; controlebevoegdheid van de belastingdienst; bestuurlijke boeten: verzuim- en vergrijpboeten; identificatieplicht, verschoningsrecht, vertegenwoordiging, inlichtingenplicht, administratieplicht en bewaarplicht administratie. 3.2 De kandidaat kent de voornaamste bepalingen voor werkgevers en werknemers, zoals die in de Wet op de loonbelasting 1964 zijn beschreven De kandidaat kan de begrippen dienstbetrekking, fictieve dienstbetrekking, vroegere dienstbetrekking, identificatieplicht en anoniemtarief omschrijven. Belastingwetgeving Pagina 2

3 3.2.2 De kandidaat moet de volgende begrippen die direct verband houden met het wel of niet inhouden c.q. het afdragen van loonbelasting kennen en kunnen toepassen in een concrete situatie; de verplichtingen van een werkgever en werknemer bij aanvang van een dienstverband; loon en belastbaar loon; loon in geld; fooien; loon in natura: waarde in het economische verkeer en waarde besparing; fictief loon van de aanmerkelijk belanghouder; genietingsmoment van (fictief) loon; opting-in-regeling; vrijwilligersregeling; vrijgestelde loonbestanddelen; de regeling met betrekking tot privégebruik auto; dienstverlening aan huis; inhoudingsplichtige; belastingplichtige; loonbelasting en loonheffing; voorheffing en eindheffing; de inhouding en afdracht van de heffing De kandidaat kent de hooflijnen van de werkkostenregeling en kan deze toepassen in een concrete situatie De kandidaat kan de tarieftabellen en de heffingskortingen voor de loonbelasting en het anoniementarief toepassen in een concrete situatie De kandidaat kent het systeem van eindheffing en kan de daarbij behorende tarieven toepassen in een concrete situatie De kandidaat kan de hoofdregel en omkeerregel omschrijven en toepassen in een concrete situatie. 3.3 De kandidaat kent de voornaamste bepalingen uit de Wet op de dividendbelasting De kandidaat kan in een concrete situatie vaststellen wie belastingplichtig is en hoe met voorheffing en eindheffing moet worden omgegaan De kandidaat kan de vrijstelling bij deelneming en fiscale eenheid toepassen in een concrete situatie De kandidaat kan de diverse belaste opbrengsten van effecten noemen De kandidaat kent het tarief en kan op grond hiervan de dividendbelasting bepalen De kandidaat kan uitleggen hoe de wijze van heffing van de dividendbelasting is geregeld De kandidaat kent de samenhang tussen enerzijds de Wet op de dividendbelasting 1965 en anderzijds de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en kan die in een concrete situatie toepassen. 3.4 De kandidaat kent de bepalingen uit de Wet op de inkomstenbelasting 2001 die van belang zijn voor personen die inkomen uit arbeid, resultaat uit persoonlijke ondernemingen, resultaat uit overige werkzaamheden, inkomsten uit eigen woning, resultaat uit aanmerkelijk belang en inkomen uit vermogensbestanddelen verwerven De kandidaat kan beschrijven wie belastingplichtigen zijn en wat hun relatie met partners en kinderen is De kandidaat kan de toerekeningsregels die voortvloeien uit de hiervoor genoemde relatie, in een concrete situatie toepassen De kandidaat kan het systeem van de bronnen van inkomen en de drie boen beschrijven, uitleggen en in een concrete situatie toepassen. Belastingwetgeving Pagina 3

4 3.4.4 De kandidaat kan de belastingtarieven en belastingheffing per bo benoemen en in een concrete situatie toepassen De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen het belastbare resultaat uit onderneming vaststellen: balans en winst- en verliesrekening; de diverse genieters van winst; urencriterium; waardering activa en passiva; de fiscale reserves; vermogensetikettering; waardering onderhanden werk; het winstbegrip; totale winst en jaarwinst; goed koopmansgebruik; bestendige gedragslijn; willekeurige afschrijvingen; afschrijvingsbeperkingen; de uitgesloten en de beperkte algemene kosten; objectieve vrijstellingen; vermogensvergelijking; toekomstige loon- en prijswijzigingen; onttrekkingen zoals privé-gebruik woning, privé-gebruik auto en de onttrekking van producten uit de onderneming; investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling; de ondernemersaftrek; MKB-winstvrijstelling; het staken van een onderneming; verschillende gevallen van staking; bepaling van de stakingswinst; doorschuifregelingen De kandidaat kan fooien en reisaftrek als onderdeel van het belastbaar loon bepalen De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden vaststellen: bijverdiensten en freelance-inkomsten; winstsysteem; verklaring arbeidsrelatie (VAR); het begrip werkzaamheden met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid aan een vennootschap door een aanmerkelijk belanghouder; begrip verbonden persoon en werkzaamheid; TBS-vrijstelling De kandidaat kan de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen benoemen en deze verwerken De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen het belastbare resultaat uit eigen woning berekenen: het begrip eigen woning; eigenwoningforfait; aftrekbare kosten; bijleenregeling; inkomsten uit tijdelijke verhuur; kamerverhuurvrijstelling; aftrek wegens geringe eigenwoningschuld De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen de uitgaven voor inkomensvoorzieningen bepalen: de aftrekbaarheid van premies voor: lijfrenten; andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen; omzetting FOR in lijfrente; omzetting stakingswinst in lijfrente; negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen; negatieve persoonsgebonden aftrek; niet in geld genoten inkomen; tijdstip van genieten en tijdstip van aftrek van inkomen. Belastingwetgeving Pagina 4

5 De kandidaat kan de regelingen voor verliesverrekening en middeling omschrijven en in een concrete situatie toepassen De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen de regels met betrekking tot het aanmerkelijk belang in een concrete situatie toepassen in bo 2: aanmerkelijk belang; fictief aanmerkelijk belang; inkomen uit aanmerkelijk belang; reguliere- en (fictieve) vervreemdingsvoordelen; verlies uit aanmerkelijk belang; doorschuifregeling De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen de regels met betrekking tot sparen en beleggen in een concrete situatie toepassen in bo 3: het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; rendementsgrondslag; forfaitair rendement en tarief; heffingsvrij vermogen; vrijstellingen; waardering bezittingen en schulden De kandidaat kent de volgende begrippen en kan aan de hand van deze begrippen de regels met betrekking tot de persoonsgebonden aftrek toepassen: de persoonsgebonden aftrekposten; de inhoud van de diverse aftrekposten; de toerekening aan de boen; de beperkingen en de normeringen De kandidaat kan de regels met betrekking tot de heffingskortingen in een concrete situatie toepassen De kandidaat kan de regels met betrekking tot de loonbelasting en de dividendenbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting in een concrete situatie toepassen. 3.5 De kandidaat kent de voornaamste bepalingen uit de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor zover die betrekking hebben op in Nederland gevestigde lichamen De kandidaat kan uitleggen wie de binnenlandse belastingplichtigen zijn De kandidaat kan de volgende bepalingen toepassen voor het berekenen van het belastbare resultaat: het fiscaal vermogen; de winstbepalingen die samen met de winstbepalingen in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 van toepassing zijn; onttrekkingen, zoals dividend, aanslagen vennootschapsbelasting, dividendbelasting; berekening van het belastbare resultaat door vermogensvergelijking en via de winst-en verliesrekening; de bepaling van het belastbare resultaat als de bedrijfseconomische winst gegeven is De kandidaat kent de begrippen deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid en kan gegevens die hier betrekking op hebben in een concrete situatie toepassen De kandidaat kan het belastbare bedrag bepalen waarbij rekening gehouden moet worden met verliezen uit een of meer voorgaande boekjaren met uitzondering van voorvoegingsverliezen bij een fiscale eenheid en verliezen na ontvoeging De kandidaat kan aan de hand van het tarief de vennootschapsbelasting bepalen. Belastingwetgeving Pagina 5

6 3.5.6 De kandidaat kent de volgende begrippen en kan ze in een concrete situatie toepassen: formele dividenden en verkapte winstuitdelingen; vrijstellingen; de begrippen formeel en informeel kapitaal; voorheffingen (zoals de dividendbelasting). 3.6 De kandidaat De kandidaat kent de voornaamste rechten en plichten van in Nederland gevestigde ondernemers zoals die uit de Wet op de omzetbelasting 1968 blijken De kandidaat kan uit deze wet de volgende begrippen omschrijven: de ondernemer; de belastbare prestaties; aftrek van voorbelasting; de diverse vormen van leveringen van goederen; het verrichten van diensten; de plaats van levering en de plaats van dienst; fiscale eenheid De kandidaat kan het systeem van de BTW, de maatstaf en het tarief van heffing en de wijze van heffing omschrijven De kandidaat kan een aangifte omzetbelasting invullen met behulp van de beschreven tarieven en de beginselen van de tabellen I en II bij de Wet op de omzetbelasting De kandidaat kan de regelingen die betrekking hebben op de volgende zaken in een concrete situatie toepassen: de vrijstellingen betreffende de levering en de verhuur van onroerende zaken; de medische dienstverlening; diensten van banken; verzekeringen en diensten door assurantietussenpersonen; onderwijs De kandidaat kan in verband met de inning en voldoening van de omzetbelasting de volgende gegevens in een concrete situatie toepassen: de belastingplichtige ondernemer; de administratieve verplichtingen bij boekhouding, factuur en aangifte verleggingsregeling; tijdstip verschuldigdheid (factuurstelsel en kasstelsel); aftrek van voorbelasting en beperkingen van deze aftrek; herziening van voorbelasting; de bijzondere regelingen: kleine ondernemersregeling; de regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan de ondernemer bij het niet voldoen van de factuur en de gevolgen voor de afnemer De kandidaat kent de landbouwregeling en de margeregeling en kan deze in een concrete situatie toepassen De kandidaat kan de in- en uitvoer van goederen en de regeling voor de heffing bij intracommunautaire prestaties in de aangifte verwerken De kandidaat kan de regelingen betreffende het privé-gebruik van goederen, diensten en personenauto in de aangifte verwerken De kandidaat kan de vergoeding; de vergoeding bij onttrekkingen en interne prestaties; de aftrekposten van de vergoeding in de aangifte verwerken De kandidaat kent de regeling bij de overdracht van een onderneming en kan deze in een concrete situatie toepassen. Belastingwetgeving Pagina 6

7 Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Versie Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen TOETSMATRIJS Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Belastingwetgeving Bestuur Nederlandse Associatie voor Eaminering schriftelijk eamen, zie toelichting 2 uur woordenboek rekenmachine Fiscaal wetboek Fiscaal memo Eindterm Toetsterm(en) %age pnt min %age pnt ma Vraagsoort t/m zie toelichting t/m zie toelichting t/m zie toelichting t/m zie toelichting t/m zie toelichting t/m zie toelichting Totaal (met een marge van plus of min 5%) Toelichting op toetsmatrijs Het eamen bestaat altijd uit 5 opgaven. Elke opgave levert 20% van de punten op. Opgave 1: kennis- en begripsvragen over alle toetstermen Opgave 2: kennis, begrips- en toepassingsvragen, voornamelijk over eindterm 4, maar kan elementen uit de Opgave 3: kennis, begrips- en toepassingsvragen, voornamelijk over eindterm 5, maar kan elementen uit de Opgave 4: kennis, begrips- en toepassingsvragen, voornamelijk over eindterm 2, maar kan elementen uit ein Opgave 5: kennis, begrips- en toepassingsvragen over eindterm 6 Pagina 7

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 17 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5

Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5 Fiscale begrippenlijst Inhoudsopgave Boxensysteem Structuur fiscale stelsel 2 Tarieven in de boxen 4 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 5 Winst uit onderneming 1. Ondernemer en onderneming

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op 31-12-2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124 Belastingheffing van stichting en vereniging 1 Versie 20100124 VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie