VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE"

Transcriptie

1 VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE Elsevier VPB Almanak 2012 behandelt de vennootschapsbelasting aan de hand van de vragen voor de aangifte 2011 (boekjaar 2011/2012). De Almanak is een betrouwbare gids voor de directie en financiële functionarissen van ondernemingen, voor adviseurs en aandeelhouders van (familie)vennootschappen. Het is ook een uitstekende handleiding voor zelfstandigen die naar de bv- of nv-vorm willen overgaan. Verder leent de Almanak zich voor studiedoeleinden. In de aangifte 2011 (2011/2012) moet u voor het eerst rekening houden met de wetswijzigingen die zijn ingegaan op 1 januari Te denken valt aan de wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met betrekking tot o.m. de innovatiebox, tijdelijke verruiming verliesrekening, schatting belastbare winst, tarief vennootschapsbelasting, partnerbegrip bij verbonden lichamen en natuurlijke personen, geruisloze terugkeer uit de bv, tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Voor de dividendbelasting wijzen wij op de modernisering van de dividendnota. Evenals in vorige edities is uitvoerig aandacht besteed aan de fiscale winstberekening (bedrijfskosten, afschrijvingen, reserveringsmogelijkheden), aan de deelnemingsvrijstelling, buitenlandse verhoudingen en aan verliescompensatie (met name ook voorkoming van verliesverdamping). Ook de pensioenproblematiek met betrekking tot de directeuraandeelhouder (pensioenregeling, pensioen-bv) wordt behandeld. Rechtspraak (meestal onder vermelding van de vindplaats) en ministeriële Besluiten zijn nauwgezet verwerkt. Waar nodig wordt gewezen op wetswijzigingen die met ingang van 2012 in werking zijn getreden. Elsevier VPB Almanak bevat de relevante wetteksten en de relevante Europese Richtlijnen voor Deel 49 biedt een totaaloverzicht van en een toelichting op de wetswijzigingen die voor 2012 van belang zijn. Tevens zijn opgenomen de standaardvoorwaarden voor de bedrijfsfusie, de juridische fusie, de juridische splitsing, de fiscale eenheid en de geruisloze omzetting van een eenmanszaak of firma in een bv of nv. Adressen van belangrijke instanties vindt u in deel 50. Recente rechtspraak is vermeld met het rolnummer, waardoor deze via internet ( gemakkelijk kan worden geraadpleegd. Mede door het uitgebreide trefwoordenregister is de Almanak een veelgevraagd en up-to-date naslagwerk. Amsterdam, maart 2012 de auteurs Algemene onderwerpen zijn in afzonderlijke delen opgenomen, zoals: Omzetting in bv; Pensioen-bv; Management-bv; Samenwerking, fusie en reorganisatie; Beleggings-bv; en Terugkeer uit de bv. Ook komen enkele vennootschapsrechtelijke aspecten, waaronder publicatieplicht, aansprakelijkheid en enquêterecht, aan de orde. Bovendien besteden wij aandacht aan nationale en internationale taxplanning en Europese ontwikkelingen. Er is ook een afzonderlijk deel over de fiscale positie van goeddoelen vrijgestelde lichamen. ISBN Reed Business bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Alle in Elsevier VPB Almanak 2012 opgenomen informatie is naar beste kunnen samengesteld en verwerkt. De juistheid en volledigheid van deze informatie kunnen echter niet worden gegarandeerd. De uitgever aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Eindredactie: drs. K.M. Beukers, I.J.P.M. Hartendorp > Uitgever: T. de Jong > Vormgeving binnenwerk en omslag: Studio Jos Willemse, Diemen > Druk: Kon. Wöhrmann, Zutphen Elsevier VPB Almanak 2012 is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen bij Reed Business bv via telefoonnummer en via onze website Tot onze spijt kunnen individuele vragen niet worden beantwoord. Schriftelijke suggesties zijn echter welkom (Reed Business bv, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam of Meer informatie over Elsevier VPB Almanak 2012 en andere producten van Elsevier Financieel en Fiscaal kunt u vinden op

2 INLEIDING WAT IS NIEUW? 1.1 Algemeen 1.2 Wet- en regelgeving 1.3 Rechtspraak 1.4 Wetteksten aangiftejaar 2011 en wijzigingen in 2012 PRAKTIJKTIPS 2.1 Algemeen 2.2 Winstberekening 2.3 Concernaangelegenheden 2.4 Rondom de aanslag 2.5 En verder... IN KORT BESTEK 3.1 Gebruik van de Almanak 3.2 Gebruikte afkortingen 3.3 Aangifte vennootschapsbelasting 3.4 Controle door de fiscus 3.5 Klachtenregelingen en beroepsaansprakelijkheid belastingadviseur BELASTINGPLICHT 4.1 Soort belastingplicht 4.2 Begin van belastingplicht 4.3 Einde van belastingplicht DE AANGIFTE 5 VERKORTE AANGIFTE 5.1 Commerciële jaarrekening op fiscale grondslagen 5.2 Verkorte aangifte 6 INLEIDING TOT DE AANGIFTE Definities 6.2 Begrippen en beginselen 6.3 Nee/ja-vragen over de aangifte 7 BALANS: DE ACTIVA 7.1 Inleiding 7.2 De belangrijkste activa 8 BALANS: DE PASSIVA 8.1 Schulden 8.2 Transitorische passiefposten 8.3 Voorzieningen 8.4 Passiva: pensioenverplichtingen (algemeen) 8.5 Passiva: bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ondergebrachte pensioenen 8.6 Passiva: invloed van toekomstige loon- en prijsstijgingen (artt t/m 3.28 Wet IB 2001) 8.7 Passiva: pensioenen in eigen beheer 8.8 Passiva: overige verplichtingen 8.9 Vervroegde uittreding (vut), prepensioen en reserve uitgesteld salaris 9 VERLIES-EN-WINSTREKENING: DE OPBRENGSTEN 9.1 Algemeen 9.2 Tijdstip van winstneming 9.3 Onderhanden werk, gereed product 10 VERLIES-EN-WINSTREKENING: KOSTEN EN AFSCHRIJVINGEN 10.1 Pensioenlasten 10.2 Afschrijvingen: de normale afschrijving 10.3 Afschrijvingen: willekeurige afschrijving 10.4 Afschrijvingen: wettelijke beperkingen 11 VERLIES-EN-WINSTREKENING: OVERIGE BATEN EN LASTEN 11.1 Overige bedrijfskosten

3 Overige bedrijfskosten: niet- aftrekbare kosten en lasten 11.3 Overige bedrijfskosten: voorbeelden 11.4 Overige bedrijfskosten: onteigening en minnelijke verkoop ter voorkoming van onteigening BEREKENING BELASTBAAR BEDRAG 12.1 Vermogensvergelijking 12.2 Fiscaal ondernemingsvermogen einde boekjaar 12.3 Kapitaalterugbetalingen 12.4 Fiscaal ondernemingsvermogen bij begin boekjaar 12.5 Kapitaalstortingen 12.6 Informele kapitaalstortingen 12.7 Vermogensverschil bij vermogensvergelijking 12.8 Niet-aftrekbare bedragen 12.9 Niet-aftrekbare bedragen: voorbeelden Vrijstellingen (zonder deelnemingsvrijstelling) Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten Fictieve personeelskosten van fondsenwervende instellingen Bijtelling winst uit zeescheepvaart Mutaties in de reserves Saldo royalty s en rente 12. Niet-aftrekbare rente Innovatiebox Aftrekbare giften INVESTERINGSREGELINGEN 13.1 Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling 13.2 Kleinschaligheidsinvesterings aftrek 13.3 Energie-investeringsaftrek 13.4 Milieu-investeringsaftrek 13.5 Desinvesteringsbijtelling FISCALE RESERVES 14.1 Welke fiscale reserves zijn voor 2011 volgens de wet toegelaten? 14.2 Fiscale reserves: reserve tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten (kostenegalisatiereserve) 14.3 Fiscale reserves: herinvesteringsreserve 14.4 Bestedingsreserve (voorheen: herbestedingsreserve) 14.5 Opwaarderingsreserve RENTEAFTREK IN DE VPB 15.1 Rente is aftrekbare bedrijfslast, soms activeren 15.2 Rente in verband met posten waarvoor aftrekbeperking geldt 15.3 Rente ivm. een bosbouwbedrijf 15.4 Lenen van aandeelhouder 15.5 Rente op inleggelden en deelnemerschapsleningen 15.6 Hybride leningen tot Aftrekbeperking bij thin capitalisation 15.8 Rente op schuldigerkenningen en leningen in concernverband 15.9 Rente op een lening die valt onder wetsontduiking Rente in verband met een deelneming Rente in de vorm van kapitaalrechten Rente bij zgn. doorstroomvennootschappen Rente die niet is bedongen Beperking renteaftrek bij overnameholdings DEELNEMINGSVRIJSTELLING.1 Het begrip deelnemingsvrijstelling.2 Het begrip deelneming.3 Waardering van deelnemingen.4 Werkingssfeer deelnemings vrijstelling.5 Kosten van een deelneming.6 Beleggingsdeelneming.7 Vaste inrichting.8 Verlies bij liquidatie van dochter.9 Beperking deelnemingsvrijstelling na fusie e.d..10 Winstbijtelling na (tijdelijke) afwaardering nieuwe deelneming

4 BELASTBAAR BEDRAG EN VERSCHULDIGDE BELASTING 17.1 Belastbaar bedrag 17.2 Belastbare winst 17.3 Belastingbedrag 17.4 Verrekening als voorheffing van reeds ingehouden dividend- en kansspelbelasting 17.5 Tarief VERREKENING VAN VERLIEZEN 18.1 Verliesverrekening 18.2 Vaststelling verliezen 18.3 Aanloopverliezen 18.4 Vaststelling voorwaarts verrekend verlies 18.5 Verlies van het volgende jaar, carry-back 18.6 Tijdelijke wijziging verrekening verlies uit 2009, 2010 en Beperking carry-back voor Agaathfondsen 18.8 Verliesverjonging 18.9 Verliezen van een zgn. verlies-bv en antimisbruikbepaling Wijziging in de regeling tegen handel in verlies-bv's Houdsterverliezen AFTREK ELDERS BELAST (T/M BOEKJAAR 2011) 19.1 Voorkoming dubbele belasting DE AANSLAG VOORLOPIGE AANSLAGEN, VOORLOPIGE TERUGGAVEN EN VOORLOPIGE VER- LIESVERREKENING 20.1 Voorlopige aanslagen Voorlopige teruggaaf en voorlopige verliesverrekening DEFINITIEVE AANSLAG 21.1 Aanslagregeling 21.2 Beginselen van behoorlijk bestuur 21.3 Beginselen van behoorlijke wetgeving 21.4 Wetsuitlegging NAVORDERING 22.1 Gevallen waarin navordering mogelijk is 22.2 Navordering als er ten onrechte geen of te weinig belasting is geheven 22.3 Navordering wegens gebleken onjuiste verrekening 22.4 Navordering bij kenbare fouten van de belastingdienst 22.5 Boete bij navordering wegens opzet of grove schuld 22.6 Rechtsmiddelen 22.7 Gewetensgeld HEFFINGS- EN INVORDERINGSRENTE 23.1 Berekeningswijze 23.2 Heffingsrente 23.3 Invorderingsrente 23.4 Bezwaar en beroep 23.5 Renteregeling vanaf 2012 FISCALE BOETEN 24.1 Inleiding 24.2 Verzuimboete wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting 24.3 Vergrijpboete bij het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig indienen aangifte vennootschapsbelasting 24.4 Boete bij navordering van vennootschapsbelasting 24.5 Niet aftrekbaar BEZWAAR-, BEROEP-, VERZET- EN VERZOEKSCHRIFTEN 25.1 Geschillen met de rijksbelastingdienst en andere belastinginstanties 25.2 Heffing 25.3 Bezwaarschrift 25.4 Beroep bij de Rechtbank 25.5 Hoger beroep bij gerechtshof 25.6 Beroep in cassatie

5 Herziening uitspraak rechter 25.8 Griffierecht 25.9 Proceskosten en andere schade Invordering Gewone rechter BETALING VAN AANSLAGEN 26.1 Algemeen 26.2 Betalingstermijn 26.3 Betaling van de aanslag 26.4 Kwijtschelding van belasting 26.5 Verjaring van aanslagen 26.6 Verrekening van belasting bij fiscale eenheid DE (DIRECTEUR-)AANDEELHOUDER EN ZIJN BV WANNEER IN BV? 27.1 Verschillende gezichtspunten bij keuze 27.2 Overwegingen van fiscale aard 27.3 Aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) 27.4 Mogelijkheden voor oudedagsvoorzieningen 27.5 Toepasselijkheid van sociale verzekeringen 27.6 Continuïteit van de onderneming 27.7 Terugkeer uit de bv ENIGE VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE ASPECTEN 28.1 Oprichting van bv of nv 28.2 Aandelen 28.3 Jaarrekening 28.4 Eenpersoons-bv of -nv 28.5 Bestuurdersaansprakelijkheid 28.6 Uitkoop en geschillen 28.7 Verplichtingen 28.8 Beursgang 28.9 Ontbinding lege bv of nv OMZETTING IN BV 29.1 Inleiding 29.2 Geruisloze overgang (art Wet IB 2001) 29.3 Inbreng met afrekening 29.4 Omzet- en overdrachtsbelasting FISCALE POSITIE VAN DE (DIRECTEUR)-AANDEELHOUDER 30.1 Positie als aandeelhouder 30.2 Positie als directeur 30.3 Concernopbouw 30.4 Emigratie 30.5 Gebruikelijk loon 30.6 Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid 30.7 Directeur-aandeelhouder en omzetbelasting (btw) 30.8 Terbeschikkingstellings regeling van art Wet IB Onvolwaardige vorderingen Lucratieve belangen Betaalde rente Waarderingskwesties AANMERKELIJK BELANG 31.1 Enkele hoofdlijnen 31.2 Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang? 31.3 Voordelen uit een aanmerkelijk belang: reguliere voordelen 31.4 Voordelen uit een aanmerkelijk belang: vervreemdingsvoordelen 31.5 Het begrip vervreemding 31.6 Het begrip verkrijging 31.7 Doorschuivingsregelingen bij vererving, huwelijk en schenking 31.8 Andere doorschuivingsregelingen 31.9 Betalingsregelingen Verlies uit aanmerkelijk belang BEDRIJFSOPVOLGING 32.1 Aandeelhouder draagt aandelen in werk-bv over

6 Werk-bv draagt onderneming over 32.3 Houdster-bv draagt aandelen in werk-bv over 32.4 Geleidelijke overdracht 32.5 Overdracht aan werknemersstichting MANAGEMENT-BV 33.1 Wat valt er te bereiken met een management-bv? 33.2 Fiscale overwegingen 33.3 Bestrijding door de fiscus 33.4 VAR-DGA-beschikking (art Wet IB 2001) 33.5 Reële vormen van de management-bv 33.6 Management-bv en directeur-aandeelhouder 33.7 Management-/houdster-bv 33.8 Commissaris-bv 33.9 Pensioen in management-bv Wettelijke beperkingen inzake salaris en pensioen Management-bv en omzetbelasting PENSIOEN-BV 34.1 Toekenning van pensioen rechten 34.2 Pensioenstichting, pensioen-bv 34.3 Winstberekening directiepensioenlichamen 34.4 Dotaties 34.5 Overdracht van pensioen verplichtingen 34.6 Toegelaten verzekeraars; afkoop BELEGGINGS-BV 35.1 Inleiding 35.2 Gewoon belaste beleggings-bv 35.3 Fiscale beleggingsinstelling (FBI) 35.4 Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) 35.5 Buitenlandse beleggings-bv 35.6 Familiestichtingen e.d. MET DE BV DE GRENS OVER 36.1 Algemeen 36.2 Vennootschapsbelasting 36.3 Inkomstenbelasting 36.4 Dividendbelasting TERUGKEER UIT DE BV 37.1 Redenen voor terugkeer uit de bv 37.2 Terugkeer zonder faciliteiten 37.3 Terugkeer met faciliteiten CONCERNPROBLEMATIEK, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL BUITENLANDSE VESTIGINGEN 38.1 Vaste inrichting of dochter maatschappij? De nieuwe objectvrijstelling 38.2 De buitenlandse fiscus 38.3 De Nederlandse fiscus 38.4 Valutakwesties 38.5 Verliezen 38.6 Overgang vaste inrichting naar dochtermaatschappij EUROPESE ONTWIKKELINGEN 39.1 Algemeen 39.2 Europese Richtlijnen 39.3 EG-arbitrageverdrag 39.4 Invorderingsbijstand en informatie-uitwisseling 39.5 Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) TAXPLANNING, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL 40.1 Het begrip taxplanning 40.2 Bestrijdingsmethoden van de fiscus; internationale informatieverplichtingen 40.3 Rulings 40.4 Intercompany pricing; arm s-lengthbeginsel SAMENWERKING, FUSIE EN REORGANISATIE 41.1 Samenwerking, vennootschap onder firma e.d

7 Aandelenfusie Bedrijfsfusie en reorganisatie Bedrijfsfusie en reorganisatie: gewone bedrijfsfusieregeling Bedrijfsfusie en reorganisatie met ministeriële goedkeuring Juridische fusie Juridische fusie: gewone juridischefusieregeling Juridische fusie: juridischefusieregeling met ministeriële goedkeuring 41.9 Juridische fusie: gevolgen voor aandeelhouders JURIDISCHE SPLITSING 42.1 De begrippen splitsing en afsplitsing 42.2 Gewone juridische splitsingsregeling 42.3 Juridische splitsingsregeling met ministeriële goedkeuring 42.4 Gevolgen van splitsing en afsplitsing voor aandeelhouders 42.5 Standaardvoorwaarden FISCALE EENHEID 43.1 Inleiding 43.2 Het aangaan van een fiscale eenheid 43.3 Verbreking van de fiscale eenheid 43.4 Verliesverrekening 43.5 Voorkoming dubbele belasting 43.6 Diverse bepalingen OVERIGE ONDERWERPEN GOEDDOELINSTELLINGEN 44.1 Algemeen 44.2 Belastingplicht: vrijstellingen 44.3 Belastingplicht: stichtingen en verenigingen 44.4 Belastingplicht: goeddoellichamen 44.5 Faciliteit: bestedingsreserve (was: herbestedingsreserve) 44.6 Faciliteit: fictieve personeels kosten 44.7 Faciliteit voor fondsenwervende instellingen 44.8 Overige faciliteiten DIVIDENDBELASTING 45.1 Tarief 45.2 Belastingplichtigen 45.3 Object van heffing 45.4 Winstuitdelingen zonder inhouding van dividendbelasting 45.5 Verlaagd tarief bij verdragstoepassing 45.6 Inhouding, aangifte en dividendnota 45.7 Verrekening en teruggaaf 45.8 Naheffing en boete WETTEKSTEN WETTEKSTEN VENNOOTSCHAPSBELASTING 46.1 Wet op de vennootschapsbelasting Uitvoeringsregelingen vennootschapsbelasting WETTEKSTEN OVERIGE WETTEN 47.1 Wet op de dividendbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 TEKST EUROPESE RICHTLIJNEN 48.1 Europese Richtlijn betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit de verschillende Lid-Staten voor verplaatsing van de statutaire zetel naar een andere lidstaat 48.2 Europese Richtlijn betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten 48.3 Bijlage Lijst van de in artikel 2, onder a, bedoelde vennootschappen 48.4 Bijlage Lijst van ondernemingen die onder artikel 3, onder a, van de richtlijn vallen 48.5 Europese Richtlijn betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten

8 49 50 NIEUWE WETGEVING VOOR Wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari Wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2012 die ook voor lichamen van belang zijn 49.3 Wijzigingen in de Wet op de dividendbelasting 1965 per 1 januari 2012 HULP ADRESSEN 50.1 Kantoren Belastingdienst 50.2 Ministerie van Financiën 50.3 Commissie voor de verzoek schriften 50.4 De Nationale Ombudsman 50.5 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 50.6 Rechtbanken (belastingkamers) 50.7 Gerechtshoven (belastingkamers) 50.8 Hoge Raad der Nederlanden 50.9 International Bureau of Fiscal Documentation Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (bureau IRWA) BelastingTelefoon Beroepsorganisaties Internet REGISTER

INLEIDING WAT IS NIEUW?

INLEIDING WAT IS NIEUW? 1 2 3 4 5 6 INLEIDING WAT IS NIEUW? 1.1 Algemeen 1.2 Wet- en regelgeving 1.3 Rechtspraak 1.4 Wetteksten aangiftejaar 2009 en wijzigingen in 20 1.5 Sinterklaasbrief PRAKTIJKTIPS 2.1 Algemeen 2.2 Eenmalige

Nadere informatie

NEXTENS VPB ALMANAK 2017 DEEL I

NEXTENS VPB ALMANAK 2017 DEEL I NEXTENS VPB ALMANAK 2017 DEEL I HANDLEIDING VOOR DE AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016 47E JAARLIJKSE EDITIE MR. DRS. A.J. VAN DEN BOS MR. A.C. DE GROOT MR. P.M.F. VAN LOON MR. S. STOFFER MR. P.W.T.

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg EJ ALMKERK. Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum :

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg EJ ALMKERK. Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum : Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg 12 4286EJ ALMKERK Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum : 05-07-2016 Geachte heer, Hierbij zenden wij u een afdruk van de aangifte Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

VOORWOORD. opgelegde informatieverplichtingen in het

VOORWOORD. opgelegde informatieverplichtingen in het VOORWOORD De financieel-economische vooruitzichten voor 12 blijven onverminderd somber. Het blijft zaak de omzetbelasting geen kostenpost te laten zijn. De 31ste editie van Elsevier BTW Almanak voor ondernemer

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

Datum : Pagina : 1 Naam : St. Sociaal Cultureel Hicret RSIN/fiscaal nummer:

Datum : Pagina : 1 Naam : St. Sociaal Cultureel Hicret RSIN/fiscaal nummer: Datum : 04-09-2016 Pagina : 1 PRINT VOOR EIGEN ADMINISTRATIE Belastingdienst Aangifteprogramma 2015 11 5555555 Vennootschapsbelasting 111 55 1111 55 11 55 11 55555 11 55 11 55 Naam onderneming: St. Sociaal

Nadere informatie

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb VPB 82-2Z91PL 12345 2009 Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2 09 Vpb < Hebt u de juiste aangifte ontvangen? Deze aangifte vennootschapsbelasting is bestemd voor binnenlandse belastingplichtigen die aangifte

Nadere informatie

ELSEVIER BTW ALMANAK 2016

ELSEVIER BTW ALMANAK 2016 ELSEVIER BTW ALMANAK 20 HANDLEIDING VOOR DE AANGIFTE OMZETBELASTING 35E JAARLIJKSE EDITIE MR. M. AMEZIANE MR. DRS. J.A.M. VAN BLIJSWIJK MR. N. VAN DUIJN L.J. LENGKEEK MR. DRS. M.J. ZIEPZEERDER Amsterdam

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen Sinds enkele jaren is het voor kleine rechtspersonen wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting!

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting! Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. Daarom is nu in een wetsvoorstel vastgelegd wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2011

Belastingrecht MBA 2011 Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast 7.1 a Fiscale faciliteiten die een aftrek op de fiscale winst toestaan, zijn: 1 Vrijgestelde winstbestanddelen zoals kwijtscheldingswinst, winsten uit hoofde van geruisloze juridische fusie en afsplitsing

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2012

Belastingrecht MBA 2012 Belastingrecht MBA 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de vierde druk /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1.1 Het onderwerp / 1 1.2 Historisch overzicht / 2 1.3 Een eerste verkenning van het begrip totale winst

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage 1 Bijlage 2: Aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om:» een besloten vennootschap;» een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie