Belastingrecht MBA 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingrecht MBA 2013"

Transcriptie

1 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

2 Ontwerp binnenwerk en omslag: Studio Noordhoff Uitgevers Groningen Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, 0 / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. 2 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

3 Deel 2 Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 7 Belastingplicht 7.1 a Juist. b Onjuist. Het brutodividend is niet aftrekbaar. c Juist. Het tarief bedraagt 25%. d Onjuist. Niet de uitgekeerde dividenden, maar de waarde van de aandelen wordt belast in box III. De ingehouden dividendbelasting wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. 7.2 a De heer Verstegen is een natuurlijk persoon en geen lichaam in de zin van de vennootschapsbelasting. Hij valt daarom niet onder de vennootschapsbelasting, wel onder de inkomstenbelasting. b/c/d Deze lichamen vallen onder de (limitatieve) wettelijke opsomming van binnenlands belastingplichtigen. e Een vereniging is belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. De Punters drijft een kantine met jaarlijks een winst van ruim Dit is meer dan de vrijstelling van voor lichamen (met een maximumwinst van per 5 jaar), waarbij de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat (zoals bij De Punters ), zodat De Punters toch belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. f Voor een stichting geldt hetzelfde als voor een vereniging: slechts belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. De exploitatie van een bowlingcentrum kan een onderneming zijn, zeker wanneer het centrum voor eenieder toegankelijk is. g Het betreft hier een onderneming van een publiekrechtelijke rechtspersoon. In principe is een dergelijke onderneming belastingplichtig. De water-, gas-, elektriciteits- en warmtebedrijven waren echter uitdrukkelijk van belastingplicht uitgezonderd. Energiebedrijven zijn echter met ingang van 1998 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De activa en passiva moeten worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer. Goodwill mag evenwel niet worden geactiveerd. Er is een delegatiebepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat de belastingplicht gefaseerd wordt ingevoerd. De belastingplicht geldt niet voor lichamen die (nagenoeg) uitsluitend water leveren. 7.3 De AG Gründlich is een rechtspersoon die: 1 niet binnen het rijk gevestigd is en 2 binnenlands inkomen geniet in de vorm van opbrengst van binnen het rijk gelegen onroerende zaken. De AG is daarom als buitenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting onderworpen terzake van de huur van a Een stichting is aan de vennootschapsbelasting onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijft. Een lichaam dat een openbare bibliotheek exploiteert, is echter uitdrukkelijk in de wet vrijgesteld. De stichting is dus niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. b Jacobs Pensioen BV is een bv met als doel het doen van uitkeringen aan gepensioneerde werknemers. Een dergelijke bv is gewoon belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. c Voor ziektekostenverzekeraars geldt dat zij gebruik kunnen maken van een subjectieve vrijstelling. 7.5 Een vereniging is aan de vennootschapsbelasting onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijft. Van de genoemde activiteiten zou gezegd kunnen worden dat alleen de eerste twee vallen onder het begrip onderneming. Over de winsten uit het café zal de vereniging zonder meer belasting moeten betalen. De exploitatie en het in stand houden van een bos is echter in de wet uitdrukkelijk vrijgesteld (bosbouwvrijstelling). Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 3

4 Hoofdstuk 8 Voorwerp van belasting 8.1 a Commerciële winst Af: boekwinst pakhuis i.v.m. vorming herinvesteringsreserve kwijtscheldingswinst Verlies vorige jaren Vrijgestelde kwijtscheldingswinst Belastbaar bedrag b De methode van de vermogensvergelijking gaat uit van de vergelijking: winst = eindvermogen beginvermogen stortingen + onttrekkingen. Deze methode leidt natuurlijk tot eenzelfde winst als de methode van de zelfstandige winstberekening. 8.2 a Er vindt een kapitaalstorting plaats door de aandeelhouder. De storting vindt niet plaats in geld maar in een andere waarde, namelijk een vrachtauto. De waarde in het economische verkeer, in casu , dient als storting aangemerkt te worden. De storting heeft geen invloed op de fiscale winst. De afschrijvingen van de vrachtauto zullen de jaarlijkse winsten wel gaan beïnvloeden. b Ook dit is een kapitaalmutatie. Er behoeft geen correctie op het verschil tussen begin- en eindvermogen te worden aangebracht. Het vermogen ondergaat geen wijziging. Tegenover deze uitreiking staat immers geen storting van geld of andere waarden. Bij de vennootschap vindt slechts een interne overboeking plaats, hetzij van de winstrekening naar de kapitaalrekening, hetzij van de agiorekening naar de kapitaalrekening. 8.3 De winstuitdelingen bij inkoop van eigen aandelen worden bij binnenlandse particuliere aandeelhouders (niet-a.b.-houders) niet meer in de heffing van de IB betrokken. Op deze winstuitdelingen moet echter nog wel 15% dividendbelasting worden ingehouden. De binnenlandse particuliere aandeelhouder kan de ingehouden dividendbelasting in beginsel verrekenen met zijn IB, zodat de dividendbelasting geen invloed heeft op zijn uiteindelijke belastingdruk. Uiteraard zijn zowel de aandelen als het bedrag van de terugbetaling begrepen in de rendementsgrondslag ter bepaling van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box III). 8.4 a Eindvermogen Beginvermogen negatief Bij: kapitaalterugbetaling agioterugbetaling onttrekking Belastbaar bedrag b Over dient de BV Gerritsen 15% dividendbelasting in te houden. 8.5 a Winst Af: vrijgestelde verlengstukwinst / = Belastbaar bedrag b Zou van de winstuitdeling ad een bedrag van zijn toegekend aan ledenrechtspersonen, dan zou de vrijgestelde verlengstukwinst beperkt blijven tot: / = Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

5 8.6 a De betaling van vormt een kostenpost en verlaagt dus de fiscale winst. b De betaling van vennootschapsbelasting vormt een onttrekking en is niet aftrekbaar van de fiscale winst. c De kapitaalstorting heeft geen invloed op de fiscale winst. De emissiekosten kunnen ineens ten laste van de fiscale winst worden gebracht. d Het tantième is toegekend aan de directeur voor verrichte arbeid. Het verlaagt dus de fiscale winst. Het interim-dividend is een onttrekking en mag dus niet ten laste van de fiscale winst worden gebracht. e Beloningen van een aanmerkelijk-belangcommissaris, zoals de heer Hellegers sr, zijn gedeeltelijk aftrekbaar. In casu is aftrekbaar. 8.7 Saldo winst Af: tantième directeur Belastbaar bedrag De overige drie posten zijn onttrekkingen en mogen daarom niet op de fiscale winst in mindering worden gebracht. 8.8 Commerciële winst Bij: onttrekking gift Commerciële winst vóór giftenaftrek Aftrekbare gift o.g.v. art. 16: 50% van = , maar met een absoluut maximum van Fiscale winst Winsten en zuivere inkomsten Af: rente van schulden verzekerd door hypotheek op hier te lande gelegen onroerende zaken Belastbaar binnenlands bedrag De aftrek van giften geldt niet voor buitenlands belastingplichtigen Het verlies is verrekenbaar met de winsten van het voorafgaande jaar (carry back) en de negen volgende jaren (carry forward). Dat verlies kan deels verrekend worden met de winst van het voorgaand jaar ad en de toekomstige winsten van de komende negen jaren. (In 2010 kan in verband met de crisiswetgeving ook gekozen worden voor drie jaar carry back en verrekening met de komende zes jaren.) Hoofdstuk 9 Bijzondere leerstukken 9.1 a De betaalde rente over de lening is in beide jaren fiscaal aftrekbaar bij de BV Sanders. b Afwaardering van de deelneming valt onder de deelnemingsvrijstelling van art. 13 lid 1. Zowel voordelen als nadelen blijven buiten aanmerking. De afwaardering is dus niet aftrekbaar van de belastbare winst. c Het interim-dividend valt ook onder de deelnemingsvrijstelling. Dit voordeel is dus niet belast. 9.2 De BV Joosten vormt voor de NV Kuipers een deelneming (> 5%). De NV Kuipers lijdt een verlies op de deelneming van = Omdat de dochtermaatschappij geliquideerd wordt, kan dit verlies (art. 13d) dit jaar ten laste van het fiscale resultaat van de NV Kuipers worden gebracht. Dit dus in afwijking van de hoofdregel dat voordelen uit hoofde van een deelneming bij het bepalen van de winst buiten aanmerking blijven. 9.3 BV Ferguson heeft een deelneming in de BV Xeros. Dit houdt in dat het ontvangen dividend en de gemaakte koerswinst onder de deelnemingsvrijstelling vallen voor hun brutobedrag. Saldo winst Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 5

6 Af: dividend koerswinst Belastbaar bedrag a Op grond van art. 13l lid 3 Wet Vpb wordt als deelnemingsschuld aangemerkt het bedrag waarmee het eigen vermogen wordt overschreden door de totale kostprijs van de deelnemingen. Kostprijs deelnemingen: = Eigen vermogen: = Deelnemingsschuld Omdat dit bedrag onder het totaal van de schulden blijft (lid 3) gaan we uit van dit bedrag. b Op grond van art. 13l lid 2 Wet Vpb bedraagt de bovenmatige deelnemingsrente: (deelnemingschuld/totale schuld) x totale rente Deelnemingsschuld: (zie antwoord a) Totale schuld (zie lid 8, onderdeel a): = (de voorziening wordt dus niet meegeteld) Totale rente: 4% van % van = Bovenmatige deelnemingsrente = 80/ = Minus de drempel van lid Niet aftrekbaar a De transactie heeft voor de BV Euroverhuur geen gevolgen voor de fiscale winstberekening. De BV Eurorent zal de transactiewinst van fiscaal moeten verantwoorden. b Er is sprake van de verkoop van een zelfstandig gedeelte van een onderneming. De BV Euroverhuur heeft de bedoeling de onderneming van haarzelf en de aangekochte onderneming in financieel en economisch opzicht duurzaam samen te voegen. Aan het niet belasten van c.q. het uitstellen van belastingheffing over de overdrachtswinst zijn in een dergelijk geval van bedrijfsfusie een aantal voorwaarden verbonden: 1 de overdracht dient plaats te vinden tegen uitreiking van aandelen; 2 de latere heffing van belasting moet verzekerd zijn; 3 bij de overnemer mag geen fiscaal verrekenbaar verlies aanwezig zijn; 4 beide vennootschappen moeten, wat de fiscale winstbepaling betreft, onder hetzelfde regime vallen; 5 bij het niet in aanmerking nemen van winst, treedt de overnemer ten aanzien van alle vermogensbestanddelen die in het kader van de bedrijfsfusie zijn verkregen in de plaats van de overdrager. 9.6 a Onjuist. Bij een zuivere splitsing worden de gesplitste delen ondergebracht in nieuwe bv s. De oorspronkelijke bv houdt op te bestaan. De oorspronkelijke aandeelhouders krijgen in de nieuwe bv s procentueel hetzelfde belang als zij in de oude, verdwenen, bv hadden. b Onjuist. De compensabele verliezen kunnen onder voorwaarden mee overgaan naar de nieuwe bv s. c Onjuist. Dit betreft een gewone verkoop van een deel van de onderneming. Over de bij deze verkoop behaalde winst moet gewoon belasting betaald worden. Er is pas sprake van afsplitsing indien de moeder-bv onder algemene titel een deel van haar onderneming overdraagt aan de dochter-bv. In het algemeen gebeurt dit aldus dat de moeder-bv bedoeld deel van de onderneming inbrengt in de dochter-bv tegen uitreiking van nieuwe aandelen in die dochter-bv. d Onjuist. Bij een fusie gaat BV A rechtstreeks op in BV B. Indien en voor zover BV B geen aandelen heeft in BV A, verkrijgen de aandeelhouders van BV A nieuwe aandelen in BV B. BV A houdt vervolgens van rechtswege op te bestaan. 9.7 a De faciliteit van geruisloze terugkeer uit de bv kan alleen maar gebruikt worden als de oorspronkelijke aandeelhouders in de vorm van een samenwerkingsverband (vennootschap onder 6 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

7 firma of maatschap) in dezelfde verhouding de onderneming voortzetten. Nu Rik en Ruud apart wensen verder te gaan is de faciliteit niet te gebruiken. b De faciliteit van geruisloze terugkeer uit de bv kan alleen maar gebruikt worden als de gehele onderneming wordt omgezet. Dit is in casu niet het geval. c De faciliteit van geruisloze terugkeer uit de bv kan alleen maar gebruikt worden als de bv na de overdracht van de onderneming wordt ontbonden. Dit is in casu niet het geval. 9.8 Het aantrekkelijke van een fiscale eenheid is: verruiming van de mogelijkheid tot verliescompensatie; uitstel van belastingheffing door het uitschakelen van intercompany-winsten; vereenvoudiging van de winstbepaling; geen toepassing van de terbeschikkingstellingsbepalingen van de investeringsaftrek. 9.9 a De badwill kan niet in aftrek worden gebracht. Bij toepassing van art. 15ai Wet Vpb is de herwaardering beperkt tot de overgedragen vermogensbestanddelen en kan geen rekening worden gehouden met de badwill. b Nee, een vennootschap die niet is opgericht naar Nederlands recht en ook feitelijk niet in Nederland is gevestigd, kan geen deel uitmaken van een fiscale eenheid. c Ja, onder het nieuwe regime fiscale eenheid is het mogelijk om in Nederland gelegen vaste inrichtingen van buitenlands belastingplichtigen deel te laten uitmaken van een fiscale eenheid (art. 15 lid 4 tweede volzin Wet Vpb). d Ingevolge art. 15 lid 6 onderdeel b eindigt de fiscale eenheid indien de belastingplichtige, bedoeld in art. 15 lid 4 tweede volzin Wet Vpb, de plaats van werkelijke leiding verplaatst naar Nederland. e Bij de toepassing van art. 15ai Wet Vpb is de herwaardering beperkt tot de activa/passiva waarmee geschoven is. De herwaardering bedraagt f Ingevolge art. 15ai lid 2 Wet Vpb wordt de sanctie beperkt indien de belastingplichtige kan aantonen dat de waarde van het vermogensbestanddeel waarop de sanctie van toepassing is ten tijde van de overdracht binnen fiscale eenheid lager was dan de waarde op het ontvoegingstijdstip. In dat geval kan worden uitgegaan van herwaardering naar die lagere waarde Vanaf 1 januari 2001 bestaat de mogelijkheid om een onderneming in een bv-vorm geruisloos om te zetten in een onderneming die rechtstreeks wordt gedreven door de vroegere aandeelhouders/natuurlijke personen (art. 14c Wet Vpb) a Op grond van art. 15ad mag de Nederlandse dochter van Boogle Inc de rente slechts verrekenen met de winst van deze vennootschap zelf, voor aftrek van de rente. Het resultaat van deze vennootschap is echter nihil. Dat zou betekenen dat niets verrekend mag worden. In lid 2 wordt echter bepaald dat de eerste wel aftrekbaar is. De totale rente bedraagt , zodat niet aftrekbaar is. Het fiscale resultaat van de fiscale eenheid bedraagt dan: Winst Zoek.NL BV Verrekenbaar deel rente overnameholding Belastbaar bedrag fiscale eenheid b Als de overnameholding de overname van Zoek.NL BV had gefinancierd met 60% van = en de rest met eigen vermogen, zou alle rente aftrekbaar zijn geweest. Dat zou betekenen dat binnen de fiscale eenheid van de winst van de Nederlandse dochter van een bedrag van 5% van = afgetrokken mag worden. Door de grens van zou hier zelfs geleend kunnen worden, want is de verschuldigde rente precies gelijk aan a De winsten van 2012 en 2013 zijn op grond van art. 15e lid 1 niet belast. b Op grond van hetzelfde artikel zijn de verliezen van 2014 en 2015 ook niet aftrekbaar. c Bij liquidatie mag op grond van art. 15i lid 1 het stakingsverlies wel in aanmerking worden genomen. Het stakingsverlies is het per saldo geleden verlies (art. 15i lid 2). In dit geval bedraagt dat (verliezen 2014 en 2015 verminderd met de winsten van 2012 en 2013). Voorwaarde is wel dat de activiteiten uit Antwerpen niet elders binnen de bv worden voortgezet. Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 7

8 Hoofdstuk 10 Tarief en wijze van heffen 10.1 a Art. 22 Wet Vpb; tot een belastbaar bedrag van wordt 20% geheven, over het meerdere 25%. b Art. 25 Wet Vpb; dividendbelasting en de kansspelbelasting c Een fiscale beleggingsinstelling betaalt geen vennootschapsbelasting (0%) onder bepaalde voorwaarden 10.2 a Belastbare winst / compensabel verlies = Tarief 20% over = Dus in totaal te betalen b De voorlopige aanslag vermindert het te betalen bedrag. Resteert terug te ontvangen. 8 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie