Belastingrecht MBA 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingrecht MBA 2013"

Transcriptie

1 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

2 Ontwerp binnenwerk en omslag: Studio Noordhoff Uitgevers Groningen Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, 0 / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. 2 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

3 Deel 4 Loonbelasting Hoofdstuk 14 Belastingplicht 14.1 De loonbelasting en de premies AOW/Anw/AWBZ worden gezamenlijk in één heffing geheven door middel van inhouding op het loon. Deze gezamenlijke heffing wordt aangeduid als de loonheffing a Ten aanzien van mevrouw Silvestra: Ja: G. Rahts heeft zich verbonden gedurende zekere tijd in dienst van mevrouw Silvestra persoonlijke arbeid te verrichten. Zij is verplicht bij de uitvoering van haar werkzaamheden de opdrachten of aanwijzingen van mevrouw Silvestra op te volgen. Mevrouw Silvestra heeft zich daartegenover verplicht G. Rahts een beloning te betalen. Ten aanzien van de heer Koert: Ja: idem als bij mevrouw Silvestra. Ten aanzien van uitzendbureau AVAK: Nee: er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen G. Rahts en uitzendbureau AVAK. G. Rahts heeft zich niet verbonden om de opdrachten of aanwijzingen van het uitzendbureau op te volgen. Er is wel sprake van een fictieve dienstbetrekking. Ten aanzien van de diverse kantoren: Nee: G. Rahts heeft geen burgerrechtelijke arbeidsovereenkomsten met de diverse kantoren gesloten. Zij is namelijk niet met die kantoren een beloning een van de wezenlijke elementen van een burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst overeengekomen. b Wanneer een gezagsverhouding aanwezig is tussen de ene partij (werkgever) en de andere partij (werknemer), is er sprake van een dienstbetrekking. Bij afwezigheid van een gezagsverhouding is er geen dienstbetrekking. Een gezagsverhouding is aanwezig wanneer de ene partij (werkgever) de andere partij (werknemer) aanwijzingen kan geven bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. c Mevrouw Silvestra is niet inhoudingsplichtig (art. 5 Wet LB) Ofschoon G. Rahts in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat tot de heer Koert, is zij op minder dan vier dagen per week werkzaam in zijn huishouding. Voor de heffing van de loonbelasting wordt zij dan geacht die werkzaamheden niet in dienstbetrekking te verrichten. C. Koert is derhalve niet inhoudingsplichtig. G. Rahts staat niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot uitzendbureau AVAK. Door de wetgever is echter deze arbeidsverhouding toch als dienstbetrekking bestempeld (fictieve dienstbetrekking), zodat AVAK inhoudingsplichtig is. G. Rahts staat niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de diverse kantoren. De wetgever wijst deze arbeidsverhoudingen ook niet fictief als dienstbetrekkingen aan. De diverse kantoren zijn derhalve ten aanzien van G. Rahts niet inhoudingsplichtig. Hoofdstuk 15 Voorwerp van belasting 15.1 a Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten, daaronder begrepen aanspraken op uitkeringen en verstrekkingen, voor zover de werknemer terzake geen stortingen verricht. Belastbaar loon is het gezamenlijke bedrag aan loon (art. 9 lid 2 Wet LB). b Het fictief loon geldt voor een aanmerkelijk-belangaandeelhouder die werkzaamheden verricht voor de vennootschap. Hij kan niet meer afzien van salaris voor zijn werkzaamheden. c Het fictief loon bedraagt ten minste Indien er bij de vennootschap ook andere werknemers in dienst zijn, wordt het fictief loon vastgesteld op dat van de hoogstverdienende werknemer. Wanneer belanghebbende aannemelijk kan maken dat het loon in normale zakelijke verhoudingen lager is dan , wordt het salaris vastgesteld op dit lagere loon. Wanneer de inspecteur aannemelijk kan maken dat het salaris hoger moet zijn dan , wordt het loon hoger vastgesteld en wel op 70% van het in normale zakelijke verhoudingen betaalde loon. Het loon kan in deze situatie echter nooit lager zijn dan Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 3

4 d Het tabelloon is het loon waarop de tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden toegepast. Dit is noch het loon noch het belastbaar loon. In de tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn de heffingskortingen tijdsevenredig verwerkt Loon is al hetgeen uit de dienstbetrekking wordt genoten. Dus niet alleen het normale maandsalaris, maar ook de gratis lunch, brood en banket naar eigen keuze, het aandeel uit de fooienpot en het bakafval De tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden toegepast op (eventueel: op de tijdvaktabel en op de tabel voor bijzondere beloningen) Maandloon Bij: waardering aanspraak op uitkering (het werkgeversdeel van de premie) Tabelloon per maand Maandloon Bij: vakantiebonnen: 99% van 500 = privégebruik auto (25% van /12) Loon Voor deze situatie kan Karel een verklaring uitsluiten zakelijk gebruik indienen. Dit is geregeld in art. 13bis lid 20 tot en met 22 LB. Hij mag dan 0 km privé rijden met de bestelauto. Controle vindt plaats door middel van cameratoezicht. Om die reden hoeft Karel geen kilometeradministratie bij te houden. Wanneer Karel wel privé gaat rijden moet hij dat verplicht melden aan de belastingdienst. Vanaf dat moment geldt weer de normale regel dat Karel met een kilometeradministratie mag aantonen dat hij minder dan 500 km per jaar privé heeft gereden Voor de berekening van het fictieve loon geldt als uitgangspunt wettelijk minimum. Dit bedraagt voor dit jaar Nu echter aannemelijk is dat het normale zakelijke salaris zou bedragen, wordt het loon zodanig vastgesteld dat het niet meer in belangrijke mate ( 30% of meer) afwijkt van het zakelijke salaris, derhalve op 70% van = Echter het loon mag tevens niet lager zijn dan het loon van de meestverdienende werknemer. Dit loon bedraagt Het fictieve loon van de heer Vis bedraagt derhalve = Per saldo bedraagt het totale loon dus a Geboorte zoon: babykleding ter waarde van 50: vrijgesteld, aangezien er geen sprake is van een aanmerkelijk privévoordeel voor de werknemer; bevallingskosten 700: vrijgesteld als de aanspraak op deze vergoeding tot het loon behoort. b Verjaardagscadeau ad 75: niet vrijgesteld. De gebruteerde eindheffing mag niet door de werkgever worden toegepast omdat het geen geschenk in natura betreft. c Bij een tienjarig dienstjubileum geldt geen vrijstelling. De kleurentelevisie moet gewaardeerd worden op haar waarde in het economisch verkeer: Deze waarde is aan loonheffing onderworpen. d Zowel de vulpen als de poster heeft een in hoofdzaak ideële waarde. Deze verstrekkingen zijn derhalve belastingvrij. De verstrekking van contanten is belast. e Geheel belast. f Geheel belast. g Geheel belast a Met ingang van 2001 is de mogelijkheid van aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting vervallen. Hoekstra heeft derhalve geen aftrekmogelijkheid. b (bij keuze voor oude regeling (mogelijk tot en met 2013): 4 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

5 Niet belast: Ontvangen vergoedingen voor: reiskosten woning-werk à 0,19 per kilometer, vakliteratuur; zakelijke kilometers à 0,19; vakbondscontributie; representatiekosten. Wel belast: Ontvangen vergoedingen voor: telefoonabonnement bij minder dan 10% zakelijk gebruik; kilometer à ( 0,30 0,19); kosten werkruimte thuis. Werkkostenregeling (vanaf 2011) Onder de werkkostenregeling is de regeling voor kilometervergoedingen gelijk. De eerste 0,19 gaat ook niet ten koste van de vrije ruimte. De vergoeding voor vakliteratuur, vakbondscontributie en representatiekosten is binnen de vrije ruimte van 1,5% van de totale loonsom onbelast. De kosten van het telefoonabonnement zijn onbelast bij zakelijk gebruik van minimaal 10% en anders kan het in de vrije ruimte. De kosten van een werkruimte thuis vormen ook loon, maar kunnen eventueel wel in de vrije ruimte worden ondergebracht. c Belastbaar loon: Jaarloon Belaste vergoedingen: kilometer à ( 0,30 0,19) Aftrekbare kosten / Belastbaar loon Let op: telefoonabonnement kan zonder fiscale gevolgen indien zakelijk gebruik meer dan bijkomstig is (meer dan 10%) De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer is wanneer de vergoeding niet meer bedraagt dan 0,19 per kilometer (art. 31a lid 2 letter a Wet LB) onbelast. Vergoeding van bijscholingscursussen (art. 31a lid 2, letter d Wet LB) is onbelast. Consumpties op de werkplek zijn een onbelaste verstrekking, Een vergoeding voor consumpties tijdens werktijd is wel belast, maar mag ondergebracht worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Die vrije ruimte bedraagt 1,5% van de totale loonsom. Die ruimte bedraagt hier dus 1,5% van = De overige vergoedingen kunnen ook in de vrije ruimte worden ondergebracht. Uitgaande van verstrekking van consumpties tijdens werktijd zijn de totale vergoedingen / = hoger dan de vrije ruimte. O.g.v. art. 31a lid 2 Wet LB is deze belast tegen een eindheffingtarief van 80%. Hoofdstuk 16 Tarief 16.1 In de witte tabel zijn uitsluitend, als negatief bestanddeel, de navolgende heffingskortingen verwerkt: de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaandeouderenkorting en de levensloopverlofkorting. De werknemer dient op zijn loonbelastingverklaring aan te geven welke heffingskortingen op hem van toepassing zijn. De heffingskorting kan slechts bij één inhoudingsplichtige geldend worden gemaakt a De bestanddelen van de heffingskorting voor de loonbelasting zijn: de algemene heffingskorting de arbeidskorting de ouderenkorting de alleenstaande-ouderenkorting de jonggehandicaptenkorting. Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 5

6 b Tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald. Voor toepassing van de ouderenkorting is beslissend de toestand aan het einde van de kalendermaand waarin de belasting moet worden ingehouden. c Naar aanleiding van een door de werknemer ingevulde loonbelastingverklaring die bij de werkgever is ingeleverd. Wanneer de werkgever van zijn werknemer geen (ingevulde) loonbelastingverklaring ontvangt, dient hij van deze werknemer het tarief van 52% loonbelasting voor anonieme werknemers in te houden. De anonieme werknemer heeft geen recht op heffingskorting(en) Door op de dertiende maand de tabel voor bijzondere beloningen toe te passen, of door de dertiende maand op te tellen bij het normale maandloon van december en vervolgens op dat geheel de normale tijdvaktabel toe te passen. De laatste methode is alleen toegestaan als dat voor de werknemer voordeliger is, of als dat tot een even hoog belastingbedrag leidt als bij toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen Geen Jaarloon Kapitaaluitkering Belastbaar inkomen Dit zal tegen progressief tabeltarief worden belast. Hoofdstuk 17 Wijze van heffen 17.1 De inhoudingsplichtige dient: 1 van de werknemer bij indiensttreding een opgave te verlangen waarvan kennisneming voor de belastingheffing van belang kan zijn ; 2 voor iedere werknemer een loonadministratie te voeren en daarin de relevante gegevens te vermelden (onder meer loon, inhoudingen, aangewezen uitkeringen, verstrekkingen en vergoedingen welke niet tot het loon behoren); 3 na afloop van het jaar van iedere werknemer een loonbelastingkaart op te maken; 4 de loonbelastingkaarten toe te zenden aan de inspecteur; 5 aan de werknemer op te geven welk jaarloon hij genoten heeft en welke bedragen aan loonbelasting/premie volksverzekeringen daarop ingehouden zijn. Tevens dienen op deze opgave andere gegevens vermeld te worden, welke voor de belastingheffing van belang kunnen zijn; 6 van de werknemer in tegenwoordige dienstbetrekking de identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig document dat is genoemd in de Wet op de identificatieplicht; 7 een afschrift van dit document bij de loonadministratie te bewaren Verplichtingen werknemer: 1 invullen en verstrekken van een opgave aan de werkgever; 2 opgave burgerservicenummer (sofinummer); 3 identificatieplicht voldoen via geldig document; 4 van belang zijnde beschikkingen afgegeven door de inspecteur overhandigen. 6 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Praktisch Fiscaalrecht

Praktisch Fiscaalrecht Praktisch Fiscaalrecht Editie 2011 Fiscaal recht 2011.indb 1 14-02-11 15:18 In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen: Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inleiding

Werkkostenregeling. Inleiding Werkkostenregeling Door de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 voor iedere werkgever is de regelgeving inzake vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Voorbeeld Syllabus Woningfinanciering. Wft Woningfinanciering 100% Wft Proof

Voorbeeld Syllabus Woningfinanciering. Wft Woningfinanciering 100% Wft Proof Wft Woningfinanciering 100% Wft Proof All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 3 Opgaven Drs. H. Fuchs Prof. dr.

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 1991 no. GT 63 Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Aanvulling Drs. Jan van den Hogen Deze aanvulling hoort bij het boek Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid, ISBN 978-90-415-0844-7. Lay-out

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen.

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen. Aan : Werkgevers Van : drs. W.E. Janssen Betreft : De werkkostenregeling Datum : 19 maart 2012 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenoemde werkkostenregeling geïntroduceerd. Door de werkkostenregeling

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking FAQ werkkostenregeling Versie: december 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Financiële planning en beleggingen

Financiële planning en beleggingen SERIE FINANCIEEL MANAGEMENT De financiële functie Financiële planning en beleggingen T. Ammeraal / A.W.W. Heezen MET WEBSITE Serie Financieel management De financiële functie: Financiële planning en beleggingen

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 MvM URLB 2001 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (tekst 2011 - bijgewerkt voor http://www.loonheffing.nl/) Vastgesteld op 20 december 2000, nr. WDB 2000/955M, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële

Nadere informatie