Belastingrecht voor het ho 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingrecht voor het ho 2013"

Transcriptie

1 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

2 Ontwerp binnenwerk en omslag: Studio Noordhoff Uitgevers Groningen Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, 0 / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. 2 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

3 Deel 4 Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 26 Belastingplicht 26.1 Een lichaam dat in principe belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn voor de vennootschapsbelasting. Het lichaam als geheel is dan niet belastingplichtig. Dit is een subjectieve vrijstelling. Voorbeelden: ziektekostenverzekeraars, pensioenfondsen betreffende de werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van pensioenregelingen (dus met uitzondering van commerciële activiteiten) en uitvaartverenigingen. Een objectieve vrijstelling is een vrijstelling van een specifiek gedeelte van de winst voor een overigens volledig vennootschapsbelastingplichtig lichaam. Voorbeelden: bosbouwvrijstelling, landbouwvrijstelling, kwijtscheldingswinst, deelnemingsvrijstelling en vrijstelling overdrachtswinst bij fusies Art. 2 en 3 Wet Vpb bepalen welke lichamen als binnenlands resp. buitenlands belastingplichtigen worden aangemerkt. a/b Deze lichamen vallen onder de limitatieve wettelijke opsomming van binnenlands belastingplichtigen (art. 2 lid 1 onderdeel a resp. onderdeel b Wet Vpb). c Een vereniging is slechts belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. Behoudens bijzondere omstandigheden (bijv. exploitatie van een voor iedereen toegankelijke kantine) kan ervan worden uitgegaan dat de vereniging De Treffers niet belastingplichtig is (art. 2 lid 1 onderdeel d Wet Vpb). d Het betreft een onderneming van de publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Nijmegen. In principe is een dergelijke onderneming belastingplichtig (art. 2 lid 1 onderdeel f jo. lid 3 Wet Vpb). De water-, gas-, elektriciteits- en warmtebedrijven waren tot 1998 echter uitdrukkelijk van belastingplicht uitgezonderd. Energiebedrijven zijn ingaande 1998 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De activa en passiva moeten worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer. Goodwill mag evenwel niet worden geactiveerd. De belastingplicht geldt niet voor lichamen die (nagenoeg) uitsluitend water leveren. e Voor een stichting geldt hetzelfde als voor een vereniging: slechts belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. De exploitatie van een kegel- en bowlingcentrum kan een onderneming zijn, zeker wanneer het centrum voor eenieder toegankelijk is (art. 2 lid 1 onderdeel d Wet Vpb). f Indien de SA La douce France gevestigd is in Parijs is zij, mits ze geen binnenlands inkomen geniet, niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (art. 3 Wet Vpb). Als de SA daarentegen gevestigd is in Amsterdam, is zij als binnenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting onderworpen (art. 2 lid 1 onderdeel a Wet Vpb). g De exploitatie van een bibliotheek zou een onderneming kunnen vormen (art. 2 lid 1 onderdeel d Wet Vpb). De wetgever heeft belastingplicht echter niet wenselijk geacht en lichamen, die een openbare bibliotheek exploiteren uitdrukkelijk vrijgesteld, d.w.z. buiten de werkingssfeer van de vennootschapsbelasting gebracht (art. 5 lid 1 onderdeel g Wet Vpb). h Een bv is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (art. 2 lid 1 onderdeel a Wet Vpb). Voor een dergelijk pensioenfonds bestaat de subjectieve vrijstelling van art. 5 lid 1 onderdeel b Wet Vpb. i De bv is opgericht naar Nederlands recht en wordt daarom geacht steeds binnen het Rijk te zijn gevestigd (art. 2 lid 4 Wet Vpb). Dit leidt tot binnenlandse belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. j Ook voor bejaardentehuizen geldt, dat zij profiteren van een (subjectieve) vrijstelling van de vennootschapsbelasting (art. 5 lid 1 onderdeel c, punt 1 Wet Vpb). k Voor de Rotary-club bestaat een zogeheten goed-doelvrijstelling (art. 6). Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 3

4 26.3 De stichting is belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijft: art. 2 lid 1d Wet Vpb. De stichting drijft een onderneming (art. 4 lid b Wet Vpb). Via art. 5 lid b Wet Vpb is de stichting subjectief vrijgesteld a Een vereniging is belastingplichtig voor zover deze een onderneming drijft, art. 2 lid 1d. Daar is in dit geval geen sprake van. b De vereniging drijft een onderneming voor zover zij een onderneming drijft of in concurrentie treedt op grond van het concurrentiecriterium genoemd in art. 4 onderdeel a. De centrale vraag is of er winst wordt behaald met de kantineactiviteiten. Er wordt in elk geval in concurrentie getreden met de plaatselijke horeca. Echter, bij Besluit is goedgekeurd dat onder bepaalde omstandigheden deze activiteiten zijn vrijgesteld en daardoor geen belastingplicht bestaat a De stichting behaalt geen positieve resultaten. Derhalve geen ondernemerschap c.q. belastingplicht. b Nu treedt de stichting in concurrentie met andere ondernemingen en lichamen die vergelijkbare internationale bands inhuren voor optredens en festivals. Derhalve wordt de stichting belastingplichtig. Hoofdstuk 27 Voorwerp van belasting 27.1 a Het belastbare bedrag is gelijk aan de fiscale winst minus de aftrekbare giften minus de te verrekenen verliezen (art. 7 Wet Vpb). b Dit beginsel houdt in dat gelieerde lichamen op zakelijke basis dienen te handelen, en wel zodanig dat dit overeenkomt met hetgeen tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is (art. 8b Wet Vpb). c Wanneer een aandeelhouder buiten de emissie van aandelen om bedragen in de bv stort, heet dit een informele kapitaalstorting. Voorbeelden: het inbrengen van activa door de aandeelhouder zonder betaling te verlangen; het niet-bedingen van rente door de aandeelhouder, die een vordering op de bv heeft; het bedingen van een te lage huur voor een door de aandeelhouder aan de bv verhuurd pand. d Wanneer de vennootschap de aandeelhouder bevoordeelt. Voorbeelden een te hoge huur of te hoge rentevergoeding aan de aandeelhouder. e In principe is het fictieve salaris niet aftrekbaar van de winst, tenzij de bv aannemelijk maakt dat bij de genieter daarvan een belasting naar het inkomen geheven wordt, die naar Nederlandse maatstaven redelijk is (art. 10 lid 1 onderdeel g Wet Vpb). f De twee methoden zijn: 1 de methode van de zelfstandige winstbepaling, die inhoudt dat de op een bepaald jaar betrekking hebbende ondernemingsopbrengsten tegenover de ondernemingskosten worden geplaatst; 2 de methode van de vermogensvergelijking. Deze methode knoopt aan bij de vermogensmutatie, die ontstaat als van het eindvermogen het beginvermogen wordt afgetrokken. Deze mutatie dient nog gecorrigeerd te worden met de mutaties in het kapitaalverkeer tussen het lichaam en de aandeelhouders. Het aangiftebiljet van de vennootschapsbelasting gaat uit van de tweede methode Vermogen 31 december jaar Vermogen 1 januari jaar Storting kapitaal in jaar à 125% (onderscheid aandelenkapitaal en agio voor de vennootschapsbelasting niet van belang) Vermogensvooruitgang in jaar Niet aftrekbare bedragen (onttrekkingen): Vennootschapsbelasting jaar Dividend jaar Giften Lijfrentepremie (geen loon, doch verkapt dividend) Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

5 Giften: (art. 16 Wet Vpb) Belastbaar bedrag jaar Opmerkingen: Het tantième, toegekend aan personeel mag op de fiscale winst in mindering worden gebracht, dus geen correctie (art. 9 lid 1 onderdeel a Wet Vpb). Emissiekosten zijn voor de vennootschapsbelasting aftrekbare kosten, dus geen correctie (art. 9 lid 1 onderdeel d Wet Vpb) a Vermogen 31 dec. jaar 3 volgens balans Bij: als schuld geboekte pensioenreserve (6) Af: schuld tantièmes (10) = Fiscaal vermogen (inclusief toelaatbare reserve) 31 dec. jaar Fiscaal vermogen 1 jan. jaar Vermogensvooruitgang in jaar Niet aftrekbare bedragen (onttrekkingen): (7) Giften (8) Dividend jaar (8) Vennootschapsbelasting Af: voordelen uit deelnemingen (5) toeneming toelaatbare reserve (6): pensioenreserve Af: giften Belastbaar bedrag jaar Overige opmerkingen: (1) Geen herinvesteringsvoornemen per 31 december jaar 3, dus geen herinvesteringsreserve. (2) Normale huur, dus geen onttrekking. (3) Gratis autogebruik vloeit voort uit de dienstbetrekking. Geen correctie voor de vennootschapsbelasting. Voor de directeur vormt het privégebruik inkomsten uit dienstbetrekking. (4) Geen deelnemingsvrijstelling voor opbrengst beleggingsaandelen; niet voldaan is aan het vereiste deelneming van ten minste 5%. De dividendbelasting kan verrekend worden met de vennootschapsbelasting. (9) Onverdeelde winst behoort tot vermogen begin van het jaar en beïnvloedt het resultaat jaar 3 dus niet. (10) Reserve nieuwbouw is geen toelaatbare reserve. b Op grond van art. 4 Wet LB wordt als dienstbetrekking beschouwd de arbeidsverhouding van degene die arbeid verricht ten behoeve van een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft in de zin van de Wet IB art. 4.6 en volgende. Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 5

6 In art. 12a Wet LB wordt het inkomen per jaar voor deze personen vastgesteld op het maximum premie-inkomen op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Dit bedrag is vastgesteld op De ab-houder en de inspecteur hebben de mogelijkheid te bewijzen dat dit bedrag lager respectievelijk hoger moet zijn. Het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van Albers BV wordt geacht te zijn genoten aan het einde van het kalenderjaar (art. 13a lid 3 Wet LB). De dga dient ten minste als inkomsten uit arbeid in zijn aangifte van het inkomen op te nemen. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat het fictief in aanmerking te nemen salaris ad op de winst in mindering mag worden gebracht als de vennootschap aannemelijk kan maken dat bij de dga loon- of inkomstenbelasting geheven wordt, dan wel een belasting naar het inkomen welke naar Nederlandse maatstaven redelijk is (art. 10 lid 1 onderdeel g Wet Vpb) Vermogen per 1 januari 31 december jaar 3 jaar 3 Aandelenkapitaal Reserve Dividend Reserve Vennootschapsbelasting Vermogen volgens balans: Correctie: Machines fiscaal hoger (2) Fiscaal vermogen 31 december jaar Fiscaal vermogen 1 januari jaar Vermogensvooruitgang Niet aftrekbare bedragen (onttrekkingen): (5) Betaalde vennootschapsbelasting in jaar 3 (8) Betaald dividend in jaar 3 over jaar (9) Giften Af: giften (art. 16 Wet Vpb) Belastbaar bedrag jaar Toelichting: 1 Gebouwen: aanschafwaarde afschrijving jaar 1: 8/12 2% ( ) afschrijving jaar 2: 2% ( ) Balanswaarde 1 januari jaar afschrijving jaar Balanswaarde 31 december jaar Woonhuis: aanschafwaarde afschrijving jaar 1: 8/12 2% ( ) afschrijving jaar 2: 2% ( ) Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

7 Balanswaarde 1 januari jaar afschrijving jaar Balanswaarde 31 december jaar De balanswaarden zijn derhalve aanvaardbaar. De huurwaarde van de woning is een onderdeel van de directeursbeloning. Dus geen gevolg voor de vennootschapsbelasting. 2 Machines: aanschafwaarde afschrijving jaar 1: 8/12 10% ( ) = afschrijving jaar 2: 10% ( ) = Balanswaarde 1 januari jaar Nieuwe aanschaf afschrijving oude machines jaar 3: afschrijving nieuwe machines jaar 3: 6/12 10% ( ) Balanswaarde 31 december jaar Debiteuren: deze post is fiscaal aanvaardbaar. 4 Lening o/g: de te betalen rente per 31 december jaar 3 is over de lening van en over de lening van De renteschuld ad is derhalve onder de passiva juist opgenomen. 5 Vennootschapsbelasting: gelet op de globale vaststelling, zijn de passiefposten voor de vennootschapsbelasting als onderdelen van het fiscaal vermogen opgenomen. De onttrekking in jaar 3 is derhalve het betaalde bedrag ad Rente is betaald over jaar 3 in jaar 3 (dus akkoord). 7 Er is geen stellig voornemen af te leiden uit concrete feiten. Derhalve mag deze reserve niet als een fiscaal toelaatbare pensioenreserve worden beschouwd. 8 Het dividend over jaar 2 werd als onderdeel van het fiscaal vermogen opgevoerd. Derhalve is de betaling in jaar 3 ad een onttrekking. Het dividend over jaar 3 is eveneens tot het fiscaal vermogen van jaar 3 gerekend, zodat dit bedrag niet tot de onttrekkingen kan behoren. 9 Giften: de die werden betaald zijn een onttrekking. Aftrekbaar is de hele omdat de giften niet meer bedragen dan 50% van de winst Opmerkingen: 1 De directeur heeft de meerderheid der aandelen (van belang voor punt 3). 2 De auto is voor bedrijfsdoeleinden gekocht. De afschrijving is niet juist. Toelaatbaar fiscaal: 1/ gedurende 1/2 jaar is Te corrigeren op fiscaal resultaat: ( minus 1.200). Geen vervroegde afschrijving toelaatbaar. 3 De BV Beltman deed in jaar 2 een uitdeling aan Beltman groot ( minus ). De aandelen Rubatex werden nl. beneden de waarde verkocht. 4 Toelaatbare afschrijving gebouwen: 700 : 2% van : 2% van (ged.: 1/2 jaar) 750 totaal toelaatbaar. Afgeschreven werd: 700 plus plus 80 is Correctie per 31 december van jaar 2. Willekeurige afschrijving is fiscaal niet toelaatbaar (geen investering in een bedrijfsmiddel, dat is opgenomen in art Wet IB. Over de grond kan niet afgeschreven worden. Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 7

8 5 Verliezen op toekomstige orders kunnen niet als dubieuze debiteuren ten laste van jaar 2 komen. Correctie: Voor vaststelling commerciële winst niet van belang. a 1 Toeneming reserve aflossing obligatielening Vennootschapsbelasting over jaar Toeneming reserve per 31 december jaar Dividend jaar Toeneming onverdeelde winst jaar Tantièmes plus is Commerciële winst (voor winstverdeling) Correcties: afschrijving auto (2) effecten (onttrekking) (3) afschrijving gebouw (4) dubieuze debiteuren (5) niet aftrekbaar deel giften (6) Af: tantièmes plus = Belastbaar bedrag in jaar b 1 januari 31 december jaar 2 jaar 2 Vermogen: Aandelenkapitaal Reserve aflossing obligaties Vennootschapsbelasting jaar Vennootschapsbelasting jaar Reserve Dividend jaar Dividend jaar Onverdeelde winst Af: aandelen in portefeuille Correcties: (fiscaal) Hogere waarde auto: (2) Hogere waarde gebouw (4) Lagere afschr. debiteuren (5) Fiscaal vermogen per 31 december jaar Fiscaal vermogen per 1 januari jaar Toeneming Gestort aandelenkapitaal (jaar 2) Vermogensvooruitgang Onttrekkingen: Verkoop aandelen Rubatex (3) Dividend jaar 1 ( ) Vennootschapsbelasting jaar 1 ( ) Giften (6) Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

9 Giften: geheel aftrekbaar Belastbaar bedrag in jaar a Vermogen per: 1 januari 31 december jaar 10 jaar 10 Aandelenkapitaal Reserve Verliezen jaar 1 t/m Fiscaal vermogen neg pos Vermogen begin jaar 10 neg Vermogensvooruitgang Af: Kwijtscheldingswinst Af: compensabele verliezen jaren 1 t/m Onbelaste kwijtscheldingswinst - 0 Belastbare winst Af: te verrekenen verliezen jaren 1 t/m Belastbaar bedrag jaar Er kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd, omdat er geen voornemen tot herinvestering bestaat (art. 8 Wet Vpb jo. art Wet IB). b De kwijtscheldingswinst moet worden verminderd met de compensabele verliezen van vorige jaren (art. 8 Wet Vpb jo. art lid 1 onderdeel a Wet IB). Op basis van art. 20 lid 2 Wet Vpb zijn verliezen te verrekenen met de belastbare winsten van de het voorafgaande en de negen volgende jaren, mits door de inspecteur vastgesteld middels een beschikking. Hoofdstuk 28 Bijzondere leerstukken 28.1 Uitgekeerd dividend: BV Mis verwerft een deelneming in BV Dis (> 5%). Het uitgekeerde dividend valt onder de deelnemingsvrijstelling. Betaalde rente: Tot 2004 was rente op een lening aangegaan ter financiering van een buitenlandse dochter op grond van het toenmalige art. 13 lid 1 Wet Vpb niet aftrekbaar. De rente was alleen aftrekbaar indien deze dienstbaar was aan het behalen van in Nederland belastbare winst. Dit bracht met zich dat indien de lening was aangegaan ter verwerving van de aandelen van de buitenlandse dochter, de rente niet aftrekbaar was. Indien de lening was verstrekt in verband met de activiteiten van de buitenlandse dochter dan was de rente wel aftrekbaar, want in dat geval waren de gemaakte kosten (de aan de bank betaalde rente) dienstbaar aan het behalen van in Nederland belastbare winst. De in Nederland belastbare winst bestaat dan uit de rentebate die van de buitenlandse dochter wordt ontvangen minus de aan de bank betaalde rente. Naar aanleiding van het Bosal-arrest van het EG-Hof van Justitie is de aftrek van kosten van binnenlandse deelnemingen met ingang van 1 januari 2004 uitgebreid met de aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen gevestigd in landen van de EU en van de EER (Europese Economische Ruimte). De volledige aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen geldt ongeacht of deze deelnemingen in Nederland tot belastbare winst leiden. Dit betekent dat in casu de rente in alle gevallen aftrekbaar is, zowel indien de lening is aangegaan ter verwerving van de aandelen in de buitenlandse dochter als in het geval de lening is aangegaan om aan de buitenlandse dochter een lening te verstrekken in verband met haar bedrijfsactiviteiten. Uitzondering geldt als art. 13l Wet Vpb van toepassing is (zie opgave 28.3). Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 9

10 28.2 a De afwaardering van de deelneming heeft geen gevolgen voor Tour BV, aangezien zij onder de deelnemingsvrijstelling valt. Het liquidatieverlies is aftrekbaar op het moment dat de deelneming is ontbonden (art. 13d lid 1 Wet Vpb). Dit verlies bedraagt het verschil tussen het opgeofferde bedrag van en de totale liquidatie-uitkering(en) ad = b Het opgeofferde bedrag voor de deelneming in Tour BV bedraagt De liquidatie-uitkering bedraagt per saldo = Per saldo wordt dus een liquidatieverlies geleden van = (art. 13d Wet Vpb). Op grond van art. 13d lid 4 Wet Vpb wordt dit verlies verminderd met de waardedaling van de deelneming Velo SA. Op grond van art. 13d lid 5 Wet Vpb dient het verlies ook nog verminderd te worden met het liquidatieverlies dat Tour BV reeds heeft genomen bij de liquidatie van Fahrrad GmbH ad Aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt derhalve: Liquidatie-uitkering Af: opgeofferd bedrag Af: waardedaling aandelen Velo SA verlies fahrrad GmbH Aftrekbaar liquidatieverlies c Tot 2004 waren kosten die niet dienstbaar waren aan het in Nederland behalen van belastbare winst op grond van het toenmalige art. 13 lid 1 Wet Vpb niet aftrekbaar. De betaalde kosten voor de tweedaagse trainingssessie zouden nooit hebben geleid tot in Nederland belastbare winst. Indien de sessie succesvol was geweest, dan was de winst van Velo SA toegenomen. Dat is geen in Nederland belastbare winst want deze winst wordt in Frankrijk belast bij Velo SA. Dit bracht met zich dat de kosten niet aftrekbaar waren in Nederland. Naar aanleiding van het Bosal-arrest van het EG-Hof van Justitie is de aftrek van kosten van binnenlandse deelnemingen met ingang van 1 januari 2004 uitgebreid met de aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen. De volledige aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen geldt ongeacht of deze deelnemingen in Nederland tot belastbare winst leiden. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt tussen kosten die dienstbaar zijn aan het behalen van binnen de EU respectievelijk buiten de EU belastbare winst. Inmiddels heeft de staatssecretaris in een besluit aangegeven dat slechts aftrekbaar zijn kosten welke verband houden met (minderheids)deelnemingen en die middellijk dienstbaar zijn aan het behalen van winst welke belastbaar is in landen die behoren tot de EU en de EER. Dit betekent dat vanaf 2004 de kosten in een dergelijk geval aftrekbaar zijn. Uitzondering geldt als art. 13l Wet Vpb van toepassing is (zie opgave 28.3). d Het opgeofferde bedrag bedroeg Dit is de waarde van de aandelen ten tijde van de liquidatie van Fahrrad BV. Deze waarde mag worden verhoogd met de waardedaling die optrad tijdens de bezitsperiode van Velo SA door Tour BV (art. 13d lid 6 tweede volzin Wet Vpb). Het liquidatieverlies bedraagt derhalve = e In verband met het feit dat Geevers verlies leed en Vitesse winst maakte, is het fiscaal aantrekkelijk om middels deze kortingen de winsten van Vitesse te verlagen en de verliezen van Geevers enigszins weg te werken. Wanneer door Geevers zelf winsten gemaakt zouden kunnen worden middels de verleende kortingen, zou Geevers BV de reeds geleden verliezen in eerdere jaren sneller kunnen compenseren. f De fiscus zal de fiscale winst van Geevers verlagen. Het voordeel van de bovenmatige kortingen wordt bij Geevers BV gezien als een deelnemingsdividend. Bij Vitesse BV zal de winst worden verhoogd en er wordt een uitdeling geconstateerd. Deze uitdeling is bij Vitesse BV niet aftrekbaar. Er is meer vennootschapsbelasting verschuldigd. Bij Geevers BV valt het deelnemingsdividend onder de deelnemingsvrijstelling. De reeds geleden verliezen kunnen dus niet sneller gecompenseerd worden. 10 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

11 g Wanneer de moedermaatschappij geen rente bedingt van haar dochtermaatschappij, treedt er een winstverschuiving op van moeder naar dochter. Het niet-bedingen van rente over de lening brengt een informele kapitaalstorting met zich mee bij Snelbinder BV. Snelbinder BV mag deze niet-betaalde rente in mindering brengen op haar winst. De winst van Geevers BV wordt verhoogd wegens een onttrekking voor andere dan bedrijfsdoeleinden. De kostprijs van de deelneming in Snelbinder BV wordt verhoogd. Deze verhoging valt niet onder de deelnemingsvrijstelling. h Hoofdregel is dat de civielrechtelijke vorm ook fiscaalrechtelijk wordt gevolgd. Derhalve een lening is een lening. Wanneer Geevers BV louter op grond van haar kwaliteit van aandeelhoudster en bewust aan Snelbinder BV een voordeel heeft doen toekomen, hetgeen zij onder gelijke omstandigheden aan een onafhankelijke onderneming niet zou hebben verschaft, is sprake van een informele kapitaalstorting. Het voordeel is dan een vermogenstoename van Snelbinder BV, ter zake waarvan geen terugbetalingsverplichting aan de moeder is ontstaan. Wanneer dus van meet af aan duidelijk is dat Snelbinder BV over meer eigen vermogen moest beschikken, en dat er in wezen sprake is van een schijnlening omdat in werkelijkheid een kapitaalstorting werd beoogd, is er sprake van een informele kapitaalstorting. Het niet-betalen van de rente heeft dan geen gevolgen. Het als lening vermomde informele kapitaal dient op de kostprijs van de deelneming te worden bijgeboekt. Eventuele latere afboekingen op de kostprijs c.q. boekwaarde van de deelneming hebben geen invloed op de belastbare winst van de moedermaatschappij. Wanneer er rente betaald zou zijn is er sprake van verkapt deelnemingsdividend. Wanneer er aflossingen zouden geschieden is er sprake van terugbetaling van informeel gestort kapitaal. i Nee, het betreft een lening a Op grond van art. 13l lid 3 Wet Vpb wordt als deelnemingsschuld aangemerkt het bedrag waarmee het eigen vermogen wordt overschreden door de totale kostprijs van de deelnemingen. Op grond van het vijfde lid mogen deelnemingen die leiden tot een uitbreiding van de operationele activiteiten van de groep buiten aanmerking worden gelaten. De kostprijs van deelneming Hans V hoeft dus niet meegenomen te worden. Kostprijs deelnemingen: = Eigen vermogen: = Deelnemingsschuld Omdat dit bedrag onder het totaal van de schulden blijft (lid 3) gaan we uit van dit bedrag. b Op grond van art. 13l lid 2 Wet Vpb bedraagt de bovenmatige deelnemingsrente: (deelnemingschuld/totale schuld) totale rente Deelnemingsschuld: (zie antwoord a) Totale schuld (zie lid 8 onderdeel a): = (de voorziening wordt dus niet meegeteld) Totale rente: 4% van % van % van = Bovenmatige deelnemingsrente = 80/ = Minus de drempel van lid Niet aftrekbaar a Een bedrijfsfusie is het verschijnsel waarbij een lichaam een (zelfstandig gedeelte van een) onderneming overneemt tegen uitreiking van eigen aandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid of tegen toekenning van een lidmaatschap. b De twee vormen van splitsing zijn: een zuivere splitsing en een afsplitsing. Bij een zuivere splitsing draagt de overdragende vennootschap haar vermogen onder algemene titel over aan twee of meer andere rechtspersonen tegen uitreiking van aandelen. Vervolgens houdt de overdragende vennootschap op te bestaan. Bij een afsplitsing draagt de overdragende vennootschap haar vermogen of een gedeelte daarvan onder algemene titel over aan een of meer andere rechtspersonen tegen uitreiking van aandelen. De overdragende vennootschap blijft bestaan. c Een juridische fusie is het verschijnsel waarbij twee of meer vennootschappen fuseren in die zin dat ófwel één van die vennootschappen het (de) vermogen(s) van de andere onder algemene titel Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 11

12 verkrijgt tegen uitreiking van aandelen, ófwel een nieuwe vennootschap wordt opgericht, die onder algemene titel de vermogens van de betrokken vennootschappen verwerft tegen uitreiking van aandelen. De overdragende vennootschap(pen) gaan van rechtswege teniet. d Bij een bedrijfsfusie, een (af)splitsing of een juridische fusie wordt een vermogen c.q. onderneming overgedragen door het ene lichaam aan het andere. In principe behaalt het overdragende lichaam met of bij deze overdracht winst. Deze winst behoort in principe tot de te belasten winst. e De winst behaald met of bij de overdracht wordt niet belast. De fiscale claims worden doorgeschoven naar het overnemende lichaam. Voor de bedrijfsfusie is deze faciliteit geregeld in art. 14 Wet Vpb, voor de (af)splitsing is deze faciliteit geregeld in art. 14a Wet Vpb en voor de juridische fusie is dit geregeld in art. 14b Wet Vpb a Commerciële balans van de NV A op het moment van de fusie ( 1.000) Activa 600 Passiva 200 Winstreserve 200 Aandelenkapitaal 200 Totaal 600 Totaal 600 In de activa van de NV A schuilt een stille reserve van , terwijl de zelf gekweekte goodwill bedraagt. De waarde going concern van de NV A bedraagt: Kapitaal Winstreserves Stille reserves Goodwill Af: latente Vpb, stel 20% (gelet op huidige tarief mag lager % ook) Totaal De koers van de aandelen NV A bedraagt 600%. Commerciële balans van de NV B op het moment van de fusie ( 1.000) Activa 300 Passiva 100 Winstreserve 100 Aandelenkapitaal 100 Totaal 300 Totaal 300 De stille reserve inclusief de zelf gekweekte goodwill van de NV B bedragen De waarde going concern van de NV B bedraagt: Kapitaal Winstreserves Stille reserves Af: latente Vpb, stel 20% Totaal De koers van de aandelen NV B bedraagt 300%. 12 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

13 NV A dient nominaal aandelen te emitteren tegen een koers van 600% ter verkrijging van het ondernemingsvermogen van NV B. b Na de fusie zien de commerciële balansen van de beide vennootschappen er als volgt uit: Commerciële balans van de NV A na de fusie ( 1.000) Eigen activa 600 Eigen passiva 200 Activa B 425 Winstreserve 200 Latente Vpb 25 Passiva B 100 Aandelenkapitaal 250 Agio 250 Totaal Totaal Commerciële balans van de NV B na de fusie ( 1.000) Deelneming van nominaal Aandelenkapitaal 100 aandelen NV A 300 Winstreserve 200 Totaal 300 Totaal 300 NV B heeft een commerciële winst behaald van (stille reserves minus latente vennootschapsbelasting ), hetgeen tot uitdrukking komt door de toename van de winstreserves met De agio van , die bij NV A ontstaat als gevolg van het feit dat de nominaal aandelen NV A tegen 600% worden geplaatst, is echt dus fiscaal erkend agio. c De fiscale vermogensopstelling van NV A en NV B na de fusie luiden: Fiscale balans van de NV A na de fusie ( 1.000) Eigen activa 600 Eigen passiva 200 Activa B 300 Passiva B 100 Zuiver vermogen 600 Totaal 900 Totaal 900 Het verschil tussen het (fiscale) zuiver vermogen van NV A na de fusie van en het totale eigen vermogen volgens de commerciële balans (aandelenkapitaal agio winstreserves ) van , bedraagt , zijnde het bedrag van de netto dat wil zeggen na aftrek van de latente vennootschapsbelasting doorgeschoven stille reserves van de NV B. Fiscale balans van de NV B na de fusie ( 1.000) Deelneming NV A 300 Zuiver vermogen 300 Totaal 300 Totaal 300 De vermogensvooruitgang van NV B van vertegenwoordigt de vrijgestelde fusiewinst ex art. 14 lid 1 Wet Vpb, van , zijnde de waarde van de doorgeschoven stille reserves en goodwill van minus de naar NV A doorgeschoven Vpb-latentie van De deelneming in NV A staat na de fusie voor haar (werkelijke) kostprijs op de balans. Ingevolge art. 14 lid 3 Wet Vpb bedraagt het voor de verkrijging van de deelneming in NV A opgeofferde bedrag echter geen maar , zijnde de fiscale boekwaarde van het doorgeschoven ondernemingsvermogen. Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 13

14 28.6 a Er zal moeten worden afgerekend over de stille reserves en de goodwill. b Er kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 Wet Vpb. Consequentie hiervan is dat er geen afrekening hoeft plaats te vinden over stille reserves en goodwill. Er vindt een fiscaal geruisloze overdracht plaats. Er worden voorwaarden gesteld waaraan de overdracht moet voldoen om van art. 14 Wet Vpb gebruik te kunnen maken (de standaardvoorwaarden). c De waarde van de onderneming van BV Geef bedraagt: Aandelenkapitaal Reserves Stille reserves onroerende zaak Goodwill Af: 20% latente vennootschapsbelasting De waarde van een aandeel Neem BV bedraagt: Aandelenkapitaal Agio Reserves Stille reserves activa Goodwill Af: 20% latente vennootschapsbelasting d e f De koers van de aandelen bedraagt 800 : 200 = 400%, ofwel per aandeel Aantal uit te geven aandelen: : = 150. Fiscale balans BV Geef ( 1.000) Deelneming Neem BV 600 Zuiver vermogen Commerciële balans BV Geef ( 1.000) Deelneming Neem BV 600 Aandelenkapitaal 200 Winstreserves Fiscale balans Neem BV ( 1.000) Onroerende zaken Neem 300 Zuiver vermogen 800 Onroerende zaken Geef 300 Schulden Neem 200 Bedrijfsmiddelen 110 Schulden Geef 150 Inventaris 40 Debiteuren 30 Overige activa Neem Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

15 Overige activa Geef g Commerciële balans Neem BV ( 1.000) Onroerende zaken Neem 300 Aandelenkapitaal 350 Onroerende zaken Geef 500 Agio (oud) 60 Bedrijfsmiddelen 110 Agio (nieuw) 450 Inventaris 40 Reserves 140 Debiteuren 30 Latente belasting 50 Overige activa Neem 120 Schulden Neem 200 Overige activa Geef 250 Schulden Geef 150 Goodwill h In het vierde lid van art. 14 Wet Vpb is de anti-misbruikbepaling opgenomen. De bedrijfsfusiefaciliteit is niet mogelijk (dus wordt de winst wel in aanmerking genomen) indien de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De bedrijfsfusie wordt, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing indien deze niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructureringen of rationalisering van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de overnemer. Indien aandelen in de overdrager dan wel in de overnemer binnen drie jaar na de overdracht geheel of ten dele, direct of indirect worden vervreemd aan een lichaam dat niet met de overdrager en de overnemer is verbonden, worden zakelijke overwegingen niet aanwezig geacht, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. Indien in casu geen aannemelijke verklaring voor de overdracht gegeven kan worden, kan dit betekenen dat de bedrijfsfusiefaciliteit niet mogelijk is a De faciliteit van geruisloze terugkeer kan alleen maar gebruikt worden als de oorspronkelijke aandeelhouders in de vorm van een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma of maatschap) in dezelfde verhouding de onderneming voortzetten. Nu Rik en Ruud apart wensen verder te gaan is de faciliteit niet te gebruiken (art. 14c lid 1 Wet Vpb). b De faciliteit van geruisloze terugkeer kan alleen maar gebruikt worden als de gehele onderneming wordt omgezet. Dit is in casu niet het geval (art. 14c lid 4 Wet Vpb). c De faciliteit van geruisloze terugkeer kan alleen maar gebruikt worden als de bv na de overdracht van de onderneming wordt ontbonden. Dit is in casu niet het geval (art. 14c lid 1 Wet Vpb) a Naast de belasting over de gewone jaarwinst dient er eindafrekening plaats te vinden. Uitgangspunt is winst van / = Daarnaast kunnen nog afschrijvingen, stille reserves, verliesverrekening en andere onderdelen van de (stakingswinst) berekening genoemd worden b Op grond van art. 14c Wet Vpb c De bv moet worden geliquideerd volgens art. 14c Wet Vpb a Bij gesplitste winstberekeningen worden binnen een fiscale eenheid de winsten van alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen berekend alsof elke vennootschap zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Deze berekening wordt door de wet of door de standaardvoorwaarden vereist om te voorkomen dat bij voeging of verbreking van de fiscale eenheid winsten buiten de belastingheffing zouden blijven, of dat tijdens het bestaan van de fiscale eenheid misbruik gemaakt kan worden van wettelijke bepalingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor verliesverrekening over het verenigings- of splitsingstijdstip heen, voor interne financieringsrente, die een buitenlandse dochter betaalt aan een binnenlandse moedermaatschappij voor een uit het eigen vermogen van de moeder gefinancierde lening (art. 15ac lid 5 Wet Vpb). b De winst dient als volgt te worden berekend: Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 15

16 Winst M BV is plus de ten tijde van de overdracht in het pand aanwezige stille reserves van = Winst D BV is negatief plus de in totaal gerealiseerde stille reserves minus de aan M BV toe te rekenen stille reserve ad Uitgaande van geen afschrijving op het pand beloopt de gerealiseerde stille reserve (boekwaarde zonder afschrijving) = , waarvan = aan D BV wordt toegerekend. De winst van D BV wordt in totaal Volgens art. 12 Besluit fiscale eenheid 2003 moet binnen de fiscale eerst horizontaal het verlies verrekend worden. Daarna kan op grond van art. 15ae lid 1 het voorvoegingsverlies van Zoon BV verrekend worden met de winst van de fiscale eenheid, voorzover die toegerekend kan worden aan Zoon BV. Dit houdt in casu het volgende in: 2013: horizontale verliesverrekening: Winst Pa /- verlies Zoon = winst; verticale verliesverrekening: niet mogelijk omdat aan Zoon geen winst kan worden toegerekend. 2014: horizontale verliesverrekening: n.v.t., beide bv s hebben winst; verticale verliesverrekening: omdat Zoon winst heeft, kan van het verlies van 2011 ad nu worden verrekend; resultaat fiscale eenheid na verliesverrekening dus: / = a Bij de verkoop van het pand binnen de fiscale eenheid aan de dochtervennootschap wordt geen winst genomen. Daardoor verschuift de stille reserve in het pand ad van de moeder-bv naar de dochter-bv. b Op grond van art. 15ai lid 1 moet in zo n geval direct voorafgaand aan de ontbinding van de fiscale eenheid het verschoven vermogensbestanddeel gewaardeerd worden op de waarde in het economisch verkeer. De verschoven stille reserve zal daardoor in het laatste boekjaar van de fiscale eenheid tot de winst gerekend worden. Deze winstneming mag op grond van art. 15ai lid 3 achterwege blijven indien: de overdracht van het pand heeft plaatsgevonden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; de overdracht van het pand plaatsvond in het kader van de overdracht van een (zelfstandig onderdeel van een) onderneming; na het tijdstip van de overdracht ten minste zes jaren zijn verstreken. Geen van deze drie gevallen is hier aan de orde, zodat het pand geherwaardeerd zal moeten worden a Op grond van art. 15ad mag de Nederlandse dochter van Boogle Inc de rente slechts verrekenen met de winst van deze vennootschap zelf, voor aftrek van de rente. Het resultaat van deze vennootschap is echter nihil. Dat zou betekenen dat niets verrekend mag worden. In lid 2 wordt echter bepaald dat de eerste wel aftrekbaar is. De totale rente bedraagt , zodat niet aftrekbaar is. Het fiscale resultaat van de fiscale eenheid bedraagt dan: Winst Zoek.NL BV Verrekenbaar deel rente overnameholding Belastbaar bedrag fiscale eenheid b Als de overnameholding de overname van Zoek.NL BV had gefinancierd met 60% van = en de rest met eigen vermogen, zou alle rente aftrekbaar zijn geweest. Dat zou betekenen dat binnen de fiscale eenheid van de winst van de Nederlandse dochter van een bedrag van 5% van = afgetrokken mag worden. Door de grens van zou hier zelfs geleend kunnen worden, want is de verschuldigde rente precies gelijk aan a De winsten van 2013 en 2014 zijn op grond van art. 15e lid 1 niet belast. b Op grond van hetzelfde artikel zijn de verliezen van 2015 en 2016 ook niet aftrekbaar. c Bij liquidatie mag op grond van art. 15i lid 1 het stakingsverlies wel in aanmerking worden genomen. Het stakingsverlies is het per saldo geleden verlies (art. 15i lid 2). In dit geval bedraagt 16 Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

17 dat (verliezen 2015 en 2016 verminderd met de winsten van 2012 en 2013). Voorwaarde is wel dat de activiteiten uit Antwerpen niet elders binnen de bv worden voortgezet. d Als de koper van het filiaal de per saldo nog aanwezige verliezen mag overnemen, mag op grond van art. 15i lid 3 geen stakingsverlies in aanmerking worden genomen. Hoofdstuk 29 Tarief en wijze van heffen % over de eerste = % over restant = Af: Voorlopige aanslagen vpb Dividendbelasting (neg.) Resteert /terug te ontvangen Belastingrecht voor het ho 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 17

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2011

Belastingrecht MBA 2011 Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2012

Belastingrecht MBA 2012 Belastingrecht MBA 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV?

Gevraagd 1. Wat is het fiscale gevolg voor Manager BV van de liquidatie van IJzerwerken BV? Oefententamen VPB (2) BLR4.2 FACBLR0142/8342/9042 jan 2010 Vraagstuk 1 Manager BV heeft in 2002 een tweetal deelnemingen aangeschaft, te weten Betonwerken BV en IJzerwerken BV. Voor Betonwerken BV betaalde

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast

7 Afwijkende belastingdruk en fiscale belastinglast 7.1 a Fiscale faciliteiten die een aftrek op de fiscale winst toestaan, zijn: 1 Vrijgestelde winstbestanddelen zoals kwijtscheldingswinst, winsten uit hoofde van geruisloze juridische fusie en afsplitsing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19968 Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Een vergelijking

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11 Bedrijfscombinaties en administratie Opgave 11.3* BV A neemt op 1 mei BV B over. De balans per 30 april van BV A is als volgt: Balans BV A per 30 april Activa 1.730.000 Geplaatst kapitaal 350.000 Reserve

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00-11:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 4 Loonbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1 Ontwerp binnenwerk

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 2017-2018 Belastingrecht 2 - HC 3 13 september 2017 Deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet VPB) BV M (moedermaatschappij) heeft 100% aandelen in BV D (dochtermaatschappij).

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 4 MAART 2015 11.15-13.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00-13.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening December 2015 B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Vraag 1 (4 punten) In

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage 1 Bijlage 2: Aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om:» een besloten vennootschap;» een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11.1 Een overneming kan worden geëffectueerd door: een aandelentransactie; een activa/passivatransactie; een juridische fusie; een splitsing; een afsplitsing. 11.2 a 1 NV A verwerft alle activa en passiva

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie