Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001"

Transcriptie

1 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning Sparen in de B.V. 2 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Voor wie? Subjectieve belastingplicht Natuurlijke personen In Nederland woonachtig binnenlands belastingplichtige Niet in Nederland woonachtig buitenlands belastingplichtige 3 1

2 Waarover wordt geheven? Objectieve belastingplicht Binnenlands belastingplichtigen wereldinkomen Buitenlands belastingplichtigen Nederlands inkomen 4 Boxen systeem Inkomen wordt belast in drie verschillende boxen Box 1: Inkomen uit werk en woning - winst uit onderneming - loon - resultaat uit overige werkzaamheden - periodieke uitkeringen - eigen woning - 5 Tarief box 1: progressief Tot AOW leeftijd: belastbaar inkomen % heffing belasting uit werk en woning belasting premie totaal 1e schijf ,10% + 31,15% 36,25% e schijf ,85% + 31,15% 42,00% e schijf , ,00% e schijf meerdere boven ,00% ,00% 6 2

3 Tarief box 1: progressief Vanaf AOW-leeftijd: belastbaar inkomen % heffing belasting uit werk en woning belasting premie totaal 1e schijf ,10% + 13,25% 18,325% e schijf ,85% + 13,25% 24,10% e schijf ,00% ,00% e schijf meerdere boven ,00% ,00% 7 Box 2: Aanmerkelijk belang Aanmerkelijk belang? Aandeelhouder voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal In praktijk: de B.V. Wat wordt belast? - Dividend - Verkoopwinst aandelen Tarief: 25% 2014: tijdelijke verlaging tarief 22% (max. over , bij partners max. 2x) 8 Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen Wat wordt belast? Voordeel uit sparen en beleggen forfaitair rendement 4% Grondslag berekening: rendementsgrondslag per 1 januari (peildatum) Wat behoort tot rendementsgrondslag? Bezittingen verminderd met schulden 9 3

4 Bezittingen: - onroerende zaken (tweede huis, verhuurd pand) - rechten die op onroerende zaken betrekking hebben - roerende zaken niet bestemd voor persoonlijk gebruik of verbruik + roerende zaken die wel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt maar als belegging worden aangehouden - rechten op roerende zaken - vorderingen, geld en overige vermogensrechten met waarde in het economisch verkeer, denk bijvoorbeeld aan aandelen, banktegoeden 10 Schulden: Zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. Denk bijvoorbeeld aan een geldlening Uitgesloten schulden: belastingschulden m.u.v. erfbelasting 11 Tarief: 30% Rendementsgrondslag is Forfaitair rendement 4% 4% * = Belasting: * 30% = Effectieve belasting: 1,2% van het vermogen 12 4

5 Bond voor Belastingbetalers Proefprocedure Strijd met artikel 1 Protocol EVRM (recht op ongestoord genot van eigendom) Kansrijk? 13 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Voor wie? Subjectieve belastingplicht Rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V., N.V., coöperaties, maar ook stichtingen en verenigingen) In Nederland gevestigd binnenlands belastingplichtige Niet in Nederland gevestigd buitenlands belastingplichtige 14 Waarover wordt geheven? Objectieve belastingplicht Binnenlands belastingplichtigen belastbare winst Buitenlands belastingplichtigen belastbare Nederlandse inkomen 15 5

6 Tarief: 1e schijf ,00% e schijf > ,00% : Winst B.V Vpb 20% Netto resultaat naar algemene reserve Uitkering netto winst naar aandeelhouder dividenduitkering 16 Gevolg Aandeelhouder is vennootschap deelnemingsvrijstelling, geen extra heffing vennootschapsbelasting Aandeelhouder is natuurlijk persoon met aanmerkelijk belang Belastingheffing in box 2: 25% * = (2014: 22% = ) Cumulatief: = Gecombineerde belastingdruk derhalve 40% 17 Vrijstellingen en heffingskortingen Rendement op spaargeld in box 3 is laag Spaarrekening bij de bank van Rente 1,5% is Box 3 heffing van 1,2% is Resteert: = 300 Effectieve belastingdruk is 80% (80% * 1,5% = 1,2%) Maak gebruik van vrijstellingen en heffingskortingen 18 6

7 Heffingsvrij vermogen: Partners 2 x Ouderentoeslag verhoging van heffingsvrij vermogen Bedoeld voor belastingplichtigen met vermogen maar laag inkomen Vermogen maximaal (partners ) Bij inkomen werk en wonen: meer dan maar niet meer dan ouderentoeslag nihil 19 Welke extra mogelijkheden zijn er? Groene beleggingen aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen verstrekt aan aangewezen groene fondsen Gaat feitelijk om projecten gericht op bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos Hoogte vrijstelling per belastingplichtige bij partner: max Heffingskorting: 0,7% Totale fiscale voordeel 1,2% + 0,7% = 1,9% * = (naast fondsrendement) 20 Welke extra mogelijkheden zijn er? Voorwerpen van kunst en wetenschap Tenzij deze hoofdzakelijk als belegging dienen.. Bewijslastverdeling? Belastingplichtige t.a.v. voorwerp van kunst of wetenschap Inspecteur t.a.v. beleggingsoogmerk Voordeel: 1,2% waarde voorwerp van kunst of wetenschap 21 7

8 Aflossen eigenwoningschuld? Eigen woning WOZ-waarde Hypotheek , rente 5% Banktegoeden box , rente 1,5% Eigenwoningforfait * 0,7% = Aftrek hypotheekrente * 5% = Saldo eigen woning Aftrek geen of geringe eigenwoningschuld Belastbare inkomsten uit eigen woning Betaalde rente leidt feitelijk niet tot fiscale aftrek / belastingvoordeel Opbrengst banktegoeden: Banktegoeden * 1,5% Af: heffing box * 1,2% Resteert 450 Totaal Betaalde hypotheekrente Ontvangen rente Betaalde box 3 heffing Totale kosten Hypotheek wordt afgelost met banktegoed in box 3 Opbrengst banktegoeden: Banktegoeden * 1,5% Af: heffing box * 1,2% Resteert 300 Totaal Betaalde hypotheekrente 0 Ontvangen rente Betaalde box 3 heffing Totaal kosten 300- Kortom: er blijft geld over. 24 8

9 Ook in geval waarin betaalde hypotheekrente na aftrek eigen woningforfait tot een aftrekpost leidt, kan aflossen voordeel opleveren Vuistregel Netto hypotheekrente > netto rendement box 3 aflossen overwegen Rente 5% * 52% = 2,6% 2,4% netto box 3: 3,6% Rente 5% * 42% = 2,1% 2,9% netto box 3: 4,1% Rente 5% * 36,25% = 1,8% 3,2% netto box 3: 4,4% Bij berekening wel rekening houden met eigen woning forfait 25 Familielening eigen woning Praktijk: veelal tussen ouders en kinderen, waarbij ouders veel liquide middelen hebben Voordelen - hogere rente realiseren op spaargeld in box 3 - rente aftrek bij geldnemer - mogelijkheid compensatie rente middels schenking - marge van de bank blijft binnen de familie Kind leent bij bank tegen 5%. Ouders hebben een spaarrekening waarop 2% rente wordt ontvangen. Door middel van familiehypotheek kan de marge van de bank van binnen de familie gehouden worden 26 Fiscaal voordelig rente zo hoog mogelijk te houden Bij kind is rente aftrekbaar (box 1 eigen woning), bij ouders blijft rente onbelast (vordering box 3) Kind afsluitprovisie laten betalen deze is tot 1,5 procent van de schuld (maximaal 3.630) voor kind fiscaal aftrekbaar en bij ouders niet belast Extra rentevergoeding voor ouders aan kind schenken Let op! Kind moet rente daadwerkelijk betalen Eventueel eerst schenken daarna betalen Maatwerk 27 9

10 Sparen in de B.V. Alternatief voor sparen in box 3 Spaargeld Rente 2%, box 3 heffing 1,2% Netto resteert 0,8% is Overhevelen naar andere box levert bij lage rentestanden voordeel op 28 Hoe? Oprichten B.V. / gebruikmaken van bestaande B.V. Overhevelen spaargeld ten titel van storting aandelenkapitaal/agio Hoe werkt e.e.a. uit? 29 Spaargeld Rente 2%, kosten B.V. 750 VPB-tarief 20% Box 3 heffing 1,2% Aanmerkelijk belangheffing 25% Heffing in B.V. en uitdeling naar privé Opbrengst * 2% = Kosten 750 Vpb hierover: 20% * ( ) = Saldo naar algemene reserve Aanmerkelijk belangheffing: * 25% =

11 Per saldo resteert derhalve Heffing indien box 3 Opbrengst * 2% = Af: box 3 heffing 1,2% = Netto Verschil met gecombineerd VPB/AB: = Stel 5 jaar totale voordeel Jojo-constructie variant op sparen in de B.V. Hoe werkt dat? Stap 1 Stap 2 Stap 3 : 28 december, jaar 1: vermogen inbrengen in B.V. : 2 januari, jaar 2: vermogen weer terugbetalen : 28 december, jaar 2: vermogen inbrengen in B.V. Etc. 32 Uitgaande van startdatum in 2014 krijgt men volgende schema: 2014 : peildatum is al geweest (inbreng voor 2015) 2015 : jaar 1 box 2 (gecombineerd VPB en AB) 2016 : jaar 2 box 3, vanwege vermijding peildatum effectief tarief : jaar 3 box 2 (gecombineerd VPB en AB) 2018 : jaar 4 box 3, vanwege vermijding peildatum effectief tarief : jaar 3 box 2 (gecombineerd VPB en AB) 2020 : jaar 6 box 3, vanwege vermijding peildatum effectief tarief 0 Etc

12 Effectief wordt in jojo-scenario zo n 50% van het rendement met VPB/AB belast (zie voorbeeld) Spaargeld Rente 2%, kosten B.V VPB-tarief 20% Box 3 heffing 1,2% Aanmerkelijk belangheffing 25% 34 vermogen ultimo jaar rendement aantal dagen kosten VPB/ab belast onttrekking p.m Uit bv op 2 januari van dat jaar en inbreng op 28 december van dat jaar. In dat jaar 6 dagen belastbaarheid VPB. 35 Vergelijking box 3 en box 3 Jojo Startbedrag in box 3, vlak voor jaarultimo over te hevelen naar bv Start in jaar 2014 Prognose koersstijging beleggingen 0,00% Prognose rente/dividend 2,00% Jaarlijkse kosten bv 750 Jaarlijkse kosten bv inclusief kosten Jojo Tarief box 3 1,20% VPB-tarief 20,00% IB-tarief box 2 25,00% 5 jaar box bv regulier Jojo bv jaar box bv regulier Jojo bv jaar box bv regulier Jojo bv jaar box bv regulier Jojo bv

13 Bestrijding jojo-constructie door fiscus? Niet mogelijk wettekst laat deze constructie toe Eigen bijdrage AWBZ overheveling vermogen box 3 naar box 2 heeft invloed op hoogte eigen bijdrage AWBZ /WMO Rapport commissie Dijkhuizen forfaitair rendement voor box 2 vermogen van 2,4% Maatwerk 37 Vragen? Guido Evers Ben van der Aa Johan den Otter

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2013 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

jaarstips estate planning

jaarstips estate planning FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS Particulieren en [1/9] jaarstips estate planning Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Een alternatief: financieren bij de eigen BV

Een alternatief: financieren bij de eigen BV Wanneer is het interessant, wat zijn risico s en nadelen? Een alternatief: financieren bij de eigen BV In eerdere bijdragen is de eigen BV als financieringsbron al ter sprake gekomen. Heeft uw klant een

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie