Rapportage Voorlichtingsservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014"

Transcriptie

1 Rapportage Voorlichtingsservice Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj

2 Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie 6 5. Vrijwilligers 6 6. Training 6 7. Vragenlijst 7 8. Sociale kaart 8 9. Informatiemap Vervolgtraject Registratie en administratie 8 Conclusies 9 1. Het preventieve huisbezoek voorziet in een behoefte 9 2. Gecombirde inzet professional en vrijwilligers biedt veel voordelen 9 3. Eenzaamheid, een terugkomend onderwerp tijdens huisbezoeken 9 4. Zelfredzaamheid, huisarts speelt hierin grote rol 9 5. Wonen en woonomgeving, de verhuiswens is laag Mobiliteit, van groot belang voor behoud sociale contacten en zelfredzaamheid Hulp- en dienstverlening, op wie doen zij een beroep? Tijdsbesteding, het merendeel zit niet stil! Financiën Overige resultaten 12 Resultaten Resultaten Algemeen Resultaten met betrekking tot de gezondheid Resultaten met betrekking tot wonen Resultaten met betrekking tot mobiliteit Resultaten met betrekking tot hulp- en dienstverlening Resultaten met betrekking tot tijdsbesteding en contacten Resultaten met betrekking tot financiën Overige resultaten 36 Maatschappelijke effecten Casus Mevrouw Pietersen Casus De heer De Vries 38 2

3 Voorwoord Putten, juli 2015 Steeds meer mensen worden ouder en daardoor kwetsbaar. Niet alleen kwetsbaar op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook als het gaat om sociaal netwerk, eenzaamheid of financieel rondkomen. De Voorlichtingsservice 75- Plus is een goede methode om via een preventief huisbezoek contact te leggen met ouderen, te horen wat hen bezig houdt, hen te informeren en problemen te signaleren. In 2014 zijn 163 senioren in de leeftijd van 75 ar uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan een Preventief Huisbezoek van stichting Welzijn Putten. Ruim 62% van de aangeschreven senioren gaf gehoor aan de uitnodiging. In totaal heeft dit geleid tot een resultaat van102 huisbezoeken en informatieve gesprekken. Dit zijn 6% meer geïnteresseerden, dan in verslagar Deze preventieve en informatieve huisbezoeken hebben heel wat bijzondere, ontroerende, verdrietige, inspirerende, hoopgevende en unieke levensverhalen opgeleverd. Wat een diversiteit in mensen, wat een verschil in ervaringen, zorgen en vragen! Van vitale, actieve senioren tot mensen met grote zorgen op het gebied van gezondheid, psychisch welbevinden, financiën, mobiliteit, wonen en/of sociale contacten. Het uiteindelijke doel van de huisbezoeken is tweeledig: Preventief: ouderen door het gesprek met een seniorenvoorlichter aan het denken te zetten over hun eigen situatie en van passende informatie te voorzien, zodat ze zelfstandig mogelijkheden en oplossingen voor hun eigen leefsituatie kunnen aanboren om op die manier zo vitaal en zelfredzaam mogelijk te blijven. Signalering: eventuele kwetsbaarheid bij ouderen (tijdig) op het spoor te komen en daar vervolgens passende hulp bij aan te bieden. Die tweeledigheid past bij het huidige overheidsbeleid, waarin participatie op veel verschillende manieren aandacht krijgt. Er vindt een kanteling in denken, handelen en zorgen in de hele maatschappij plaats. Aandacht voor preventie, die mensen bewust maakt en verantwoordelijkheid laat nemen voor de eigen leefsituatie, is verweven in de werkwijze van het preventief huisbezoek. Maar ook opsporing van kwetsbaarheid in een vroeg stadium krijgt handen en voeten in deze werkwijze. Juist in deze tijd van grote veranderingen in het zorgstelsel is het extra belangrijk om oog en oor te hebben en houden voor de behoeften en wensen van (kwetsbare) ouderen. Door de bezoeken achter de voordeur is veelal ook gelijktijdig contact met de eventuele aanwezige mantelzorger gelegd. In deze tijden van bezuiniging biedt het werken met vrijwillige seniorenvoorlichters veel mogelijkheden, zowel qua inzet, tijdsinvestering en laagdrempeligheid als kosten. Reken maar uit wat al die gesprekken door professionals gekost zouden hebben! We hopen dat deze rapportage u een goede inkijk geeft in de werkwijze van de Voorlichtingsservice 75-plus. Een dienst die stichting Welzijn Putten sinds 2003 inzet. De manier waarop de Voorlichtingsservice doorontwikkeld wordt is met name te danken aan de deskundige en gedreven leiding van de coördinator van deze dienst, Lisanne van den Hee (consulent ouderen van stichting Welzijn Putten) én de enthousiaste en kritische inzet van een grote groep seniorenvoorlichters. Alle betrokkenen wil ik op deze plaats nog eens hartelijk bedanken voor hun inzet. 3

4 In samenwerking met alle betrokken personen en organisaties binnen de gemeente Putten willen we door deze voorlichtingsservice de zorg en aandacht voor ouderen blijven ontwikkelen op een manier die past bij de kanteling in denken en doen. We hopen dat de aanbevelingen in het rapport een goede eerste aanzet zullen geven voor blijvende attentie en alertheid op wat voor senioren van belang is, zowel collectief als in maatwerkoplossingen. Thalia Silvius directeur stichting Welzijn Putten 4

5 Werkwijze 1. Doel De Voorlichtingsservice 75-plus huisbezoek dient verschillende doelen: Proactief en preventief verstrekken van informatie en voorlichting Vroegtijdige signalering en sociale activering Follow-up van hulpvragen en acute problemen Specifieke problematiek inzichtelijk maken voor betrokken instanties, waaronder de gemeente Stichting Welzijn Putten heeft gekozen voor het preventieve huisbezoek met als doelstelling het signaleren van problemen in een vroeg stadium op het gebied van eenzaamheid en zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid en zodoende de ouderen in staat de stellen op eigen kracht te kunnen (blijven) functioneren. De ouderen worden door het gesprek met de voorlichter aan het denken gezet over hun eigen situatie en van passende informatie voorzien, zodat ze zelf oplossingen kunnen aanboren om op die manier zo zelfredzaam mogelijk te blijven. Stichting Welzijn Putten heeft een signalerende- en ondersteunende taak. Welzijn Putten wil senioren/ouderen, die in een risicovolle omgeving verkeren en dreigen te vereenzamen al in een vroeg stadium opsporen en niet afwachten tot de sociale contacten wegvallen. Bovendien sluit het aanbod van het preventief huisbezoek goed aan bij de uitgangspunten van de WMO om ouderen de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk te blijven wonen in hun eigen huis en te kunnen participeren in de samenleving. Hoofddoel van de preventieve huisbezoeken is eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen en de zelfredzaamheid van de ouderen te vergroten; niet door middel van het traditionele beroep op voorzieningen en zorg, maar door in te zetten op eigen kracht, eigen initiatief en met aandacht voor de leefstijl. Komen de ouderen er zelf niet uit, dan wordt aanvullende ondersteuning geboden. 2. Resultaat Het resultaat van deze dienst: Proactief verstrekken van informatie en voorlichting Vroegtijdig signaleren van sociale vraagstukken cq knelpunten Kwetsbaarheid bij ouderen signaleren en daar vervolgens passende hulp te bieden Verminderen, uitstellen of voorkomen van gebruik van voorzieningen Bewustwording bevorderd ten aanzien van de gevolgen van het ouder worden Vermindering van eenzaamheidsgevoelens Toename van zelfredzaamheid Follow-up van hulpvragen en acute problemen Specifieke problematiek inzichtelijk maken voor stichting Welzijn Putten, gemeente, huisartsen en formeel- en informele zorgorganisaties Outreachende ouderenadvisering 5

6 3. Uitgangspunten Gesprek met de oudere centraal Het gesprek met de oudere staat centraal en niet de vragenlijst. Met deze werkwijze kan de oudere zelf de prioriteit aangeven, kunnen er gesprekken op maat worden gevoerd en zijn de gesprekken toegespitst op de persoonlijke situatie van de oudere. Tijdens de training van de vrijwilligers is dan ook veel aandacht besteed aan gesprekstechnieken en verbale en non-verbale communicatie. Levensloopbenadering Tijdens de huisbezoeken gaan we uit van de levensloopbenadering, hierbij kijken we naar de mens als geheel. Deze benadering gaat er vanuit dat mensen, ook op hoge leeftijd, in staat zijn tot persoonlijke groei en houdt in dat: ouderen zelf de regie voeren over hun leven verleden, heden en toekomst van belang zijn in iemands leven een balans in de levensgebieden - onderwerpen in de vragenlijst - van belang is Leeftijdsgroep 75-plus De afdeling burgerzaken van de gemeente Putten levert maandelijks de namen en adressen aan van de mensen die 75 ar zijn geworden. Al deze 75 rigen, indien zij zelfstandig wonen, worden door middel van een brief benaderd. In deze brief staat de doelstelling van deze dienst en de naam van de seniorenvoorlichter vermeld. Binnen een week na ontvangst van de brief wordt men telefonisch door de seniorenvoorlichter benaderd, met de vraag of een huisbezoek op prijs wordt gesteld. Indien noodzakelijk geeft de seniorenvoorlichter nog een aanvullende toelichting. 4. Frequentie De 75-rigen worden in principe eenmalig bezocht. Alle huisbezoeken worden teruggekoppeld naar de coördinator, de consulent ouderen. Bij gesignaleerde problematiek wordt de consulent ouderen/ouderenadviseur ingeschakeld. Zij houdt de vinger aan de pols en geeft indien nodig extra ondersteuning. Bij complexe problematiek wordt, in overleg met de ouderenadviseur, de oudere doorverwezen naar de juiste instantie en gebruik gemaakt van de sociale infrastructuur. In eerste instantie mt de oudere hierin zelf het initiatief, maar zonodig zal de consulent ouderen een steuntje in de rug bieden. 5. Vrijwilligers Een team van deskundig opgeleide vrijwillige seniorenvoorlichters is het gehele ar actief om de Puttense 75-plussers van informatie en ondersteuning te voorzien. De vrijwilligers werken onder verantwoording van stichting Welzijn Putten. De coördinator is de ouderenadviseur, een beroepskracht. 6. Training Er zijn in totaal 7 vrijwilligers betrokken bij de Voorlichtingservice aan ouderen: 6 speciaal voor de huisbezoeken getrainde seniorenvoorlichters 1 vrijwilliger voor de registratie Alle betrokken vrijwillige voorlichters nemen bij aanvang van hun functie deel aan een 2-daagse training. Deze training is speciaal voor deze dienst ontwikkeld door de consulent ouderen. Tevens komen de vrijwillige seniorenvoorlichters, onder leiding van de coördinator, elke 6 weken bijeen voor feedback en scholing. Om op de hoogte te blijven van alle (lokale) ontwikkelingen zorgt stichting Welzijn Putten dat er met 6

7 regelmaat een gastspreker aanwezig is, die de voorlichters persoonlijk informatie vertrekt in het kader van deskundigheidsbevordering. De onderwerpen zijn heel divers. 7. Vragenlijst Tijdens het bezoek wordt er gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor en door stichting Welzijn Putten. Jaarlijks wordt de vragenlijst aangepast op actuele ontwikkelingen. Ook met samenwerkings- of netwerkpartners, zoals praktijkondersteuners en politie wordt gekeken of aanvullende vragen wenselijk zijn om in de lijst op te nemen. Tijdens de huisbezoeken gaan we uit van de mens als geheel en dat ook mensen op deze leeftijd in staat zijn tot persoonlijke ontwikkeling. Het is van groot belang dat de ouderen zelf de regie behouden en de 5 leefdomeinen in balans zijn. Het gesprek met de oudere staat centraal. Met o.a. onderwerpen op gebied van: huisvesting en woonomgeving gezondheid financiën mantelzorg en vrijwilligerswerk tijdsbesteding De uitkomsten van deze zorgvuldig samengestelde lijst biedt de stichting Welzijn Putten, de gemeente Putten, huisartsen en informele- en formele zorgpartijen een beter inzicht in de actuele stand van leefsituatie van de 75-plussers in Putten. Gelijktijdig met het doornemen van deze vragen worden de 75 plussers direct geïnformeerd over de lokale welzijnsdiensten en voorzieningen, mogelijkheden en actuele ontwikkelingen. De antwoorden worden zonder waardeoordeel gerapporteerd, waardoor stichting Welzijn Putten veel cijfermateriaal verzameld over wonen, huishouden, zelfredzaamheid, mobiliteit, gezondheidsbeleving en sociale netwerken. De resultaten maken de problematiek inzichtelijk en worden ter beschikking gesteld aan de gemeente, huisartsen, formele en informele zorgorganisaties. 7

8 8. Sociale kaart De sociale kaart is samengesteld door de coördinator. Deze draagt zorg voor het updaten van de kaart. De kaart betreft het in- en formele zorgaanbod binnen Putten en de regio Noord West Veluwe. Onze organisatie functiort als spin in het web. 9. Informatiemap Elke seniorenvoorlichter is in het bezit van een speciaal samengesteld pakket met brochures over welzijn, zorg, voorzieningen, activiteiten en regelingen. Tijdens het huisbezoek kan eventuele gewenste informatie achtergelaten worden. De inhoud van de informatiepakket wordt met regelmaat vernieuwd of aangepast. Omdat niet elke oudere in bezit is van een computer, blijkt dat informatie op maat en op papier van enorm belang is. 10. Vervolgtraject Naar aanleiding van het huisbezoek zijn er ook vervolgtrajecten aangeboden aan de ouderen die een specifieke (hulp)vraag hadden of bij wie nader advies of ondersteuning wenselijk was. Na akkoord van deze ouderen heeft de beroepskracht, consulent ouderen, het contact vervolgd. Dit traject wordt veelal ingezet wanr er sprake is van specifieke vragen of meervoudige problematiek. 11. Registratie en administratie Alle vragenlijsten worden anoniem geregistreerd, gearchiveerd en verwerkt. Op deze gegevens geldt de plicht tot geheimhouding. Alle betrokken (vrijwillige) seniorenvoorlichters tekenen bij aanvang van hun vrijwilligersfunctie ook voor deze geheimhouding. 8

9 Conclusies 1. Het preventieve huisbezoek voorziet in een behoefte Er wordt veel gebruik van gemaakt de voorlichtingsservice (ruim 62% van de ouderen stelt een bezoek op prijs) en de ouderen geven aan de huisbezoeken als positief te ervaren. In 2014 hebben er 6% meer huisbezoeken plaatsgevonden als in verslagar De Voorlichtingsservice 75+ is een goede methode om op een laagdrempelige wijze contact te leggen met ouderen, te horen wat hen bezig houdt, hen te informeren en problemen te signaleren (alert op eenzaamheid) en te inventariseren. Het is voor ouderen ook mogelijk op eigen initiatief een huisbezoek aan te vragen. Aanbeveling Continuering Voorlichtingsservice Gecombirde inzet professional en vrijwilligers biedt veel voordelen De inzet van de speciaal voor deze dienst getrainde vrijwillige seniorenvoorlichters maakt dat de kosteninvestering gereduceerd blijft en het bereik groot is. De persoonlijke benadering van de seniorenvoorlichters zorgt ervoor dat het voor de ouderen zeer laagdrempelig is. De professional heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Daarnaast signaleert de professional behoeften, hiaten en legt contacten met andere organisaties, daar waar nodig. Aanbeveling Continuering inzet vrijwillige seniorenvoorlichters 3. Eenzaamheid, een terugkomend onderwerp tijdens huisbezoeken Het onderwerp eenzaamheid is in alle huisbezoeken aan de orde geweest. Indien eenzaamheidsproblematiek is gesignaleerd zijn ouderen geholpen /ondersteund door hen handreikingen te bieden hoe zij hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden en/of hebben zij ondersteuning gekregen van de ouderenadviseur. Bij enkele ouderen heeft het huisbezoek geresulteerd in concrete activering van de ouderen, doordat zij aan activiteiten zijn gaan deelnemen. Over het algemeen maken de bezochte ouderen zich weinig zorgen als het gaat over eenzaamheid. Het wordt als positief ervaren om er over nagedacht te hebben en te weten waar men eventuele ondersteuning kan vinden. Mogelijk kan hiermee op de langere termijn ook een verder taboe op eenzaamheidsproblemen voorkomen worden of verminderd. Aanbeveling Eenzaamheid(beleving) bespreekbaar houden 4. Zelfredzaamheid, huisarts speelt hierin grote rol Wat betreft de zelfredzaamheid blijkt dat een groot deel van de bezochte ouderen zich nog prima redt. 51% ervaart zijn of haar gezondheid goed tot uitstekend. Het gevoel van welbevinden en een goede gezondheid hebben een positieve invloed op de zelfredzaamheid. Bij de ouderen waarvan de omgevingsfactoren een negatieve invloed hebben op de zelfredzaamheid is de oudere de weg gewezen hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen om de omgevingsfactoren weer op peil te brengen. Indien het gewenst is wordt er een vervolgtraject met de consulent ouderen afgesproken om gezamenlijk te bekijken welke acties ondernomen kunnen worden om zo n positief mogelijke omgeving te creëren. 9

10 Voor vragen op het gebied van hulpverlening richting de huisarts, constateren wij ten opzichten van 2013 een stijging van 20%. De signalerende functie van de huisarts is dan ook van zeer groot belang. De samenwerking tussen stichting Welzijn Putten en huisartsen en de praktijkondersteuners is over het algemeen zeer goed en bijzonder vruchtbaar. Er is sprake van overleg over individuele cliënten, uiteraard alleen met toestemming van de betrokkenen. Zorgelijk in het kader van de participatiewet is de onbekendheid met het WMO(zorg)loket. 80% van de ouderen is hiermee onbekend en dat is 19% meer onbekendheid, dan in het verslagar 2013 (61%). Aanbeveling Intensivering overleg en afstemming met huisartsen en praktijkondersteuners. Het WMO(zorg)loket meer onder de aandacht brengen van de 75 plussers. Hier ligt duidelijk ook een taak voor de gemeente Putten. 5. Wonen en woonomgeving, de verhuiswens is laag 65% van de respondenten woont in een koopwoning, waarvan 77% in de kern. Men is tevreden over de woning en de woonomgeving. De verhuiswens is mede daarom laag. Bij een klein percentage van de ouderen, die aangeeft wel te willen verhuizen is er de wens om kleiner, comfortabeler en gelijkvloers te gaan wonen of een seniorenwoning te betrekken. De Woningstichting Putten is een belangrijke organisatie voor de ouderen (42%) in het kader van wonen en woonomgeving. Op de tweede plaats is dat de familie (16%). Om mensen zolang mogelijk in hun huis te kunnen laten wonen is het zinvol de mogelijkheden voor aanpassingen onder de aandacht te brengen. Aanbeveling Het continueren van de samenwerking met de woningstichting om huurders door middel van informatiebijeenkomsten en/of middels de media te informeren. Ook ouderen woonachtig in een koopwoning, door middel van informatiebijeenkomsten en presentaties van goede preventieve informatie voorzien. 6. Mobiliteit, van groot belang voor behoud sociale contacten en zelfredzaamheid 96% van de ouderen komt nog iedere dag buiten de deur. 22% van deze ouderen ervaart belemmeringen bij het naar buiten gaan. De grootste belemmering is de lichamelijke gesteldheid. Deze groep vormt een risicogroep ten aanzien van het ontwikkelen van eenzaamheidsproblematiek en het ontbreken van een sociaal vangnet. Mobiliteit is van groot belang voor het onderhouden van een sociaal netwerk en de mate van zelfredzaamheid. Goede informatievoorziening over dit item aan ouderen is belangrijk. Een zeer groot deel van de ouderen redt zich prima zelf, mits zij de juiste informatie voorhanden hebben. Men voelt zich ook gesteund door de informatie en het feit dat zij weten waar zij ondersteuning kunnen verkrijgen. Aanbeveling Individueel en collectief voorlichting blijven geven over vervoersmogelijkheden. O.a. gebruik OV-chip, verkrijgen van openbare vervoersmogelijkheden zoals Valys, Personenbus stichting Welzijn Putten, inschakelen eigen netwerk etc. etc. 10

11 7. Hulp- en dienstverlening, op wie doen zij een beroep? 38% van de respondenten ontvangt hulp, waarvan 10% lichamelijke verzorging. 93% van de bezochte ouderen heeft kinderen, familie en/of vrienden in hun omgeving, waar zij bij een eventuele hulpvraag een beroep op kunnen doen. 31% procent doet een beroep op partner, kinderen en familie. Daarbij regelt 42% van de ouderen zelf hun hulp. Van de respondenten geeft 5% aan een mantelzorger te hebben, waarvan de partner voor het grootste percentage zorgdraagt. Veelal ontvangt de oudere hulp/ondersteuning van een mantelzorger, echter wordt dat niet op deze wijze erkent, blijkt ook uit de rapportage. Het percentage van 5% zal in werkelijk hoger zijn. Dit heeft te maken met de onbekendheid en erkenning van de term mantelzorg in Aanbeveling Onafhankelijke gemeentelijke en regiobrede informatie op maat beschikbaar houden/stellen voor de ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Dit kan in de vorm van informatiebijeenkomsten, lokale (social)media, digitaal, maar ook in de vorm van brochures, mede omdat er nog een aanzienlijke grote groep niet actief is op internet. Blijvende inzet mantelzorgconsulent bij de (h)erkenning van een mantelzorger. 8. Tijdsbesteding, het merendeel zit niet stil! 90% van de ouderen geeft aan hobby s te hebben, waarbij 95% aangeeft deze nog te kunnen uitvoeren. Voor degene die de hobby s niet meer kunnen uitvoeren is, samen met de oudere, naar alternatieven gekeken. 97% heeft geen behoefte zijn of haar sociale contacten uit te breiden en/of gezamenlijke activiteiten te ondernemen en/of uit te breiden. 3% geeft aan deze wens wel te hebben. De consulent ouderen heeft, indien gewenst, in het vervolgtraject contact met de betrokkene oudere opgenomen om samen de mogelijkheden te bekijken. Aanbeveling Deelname aan (groepsgerichte) activiteiten blijven stimuleren, zoals (samen) bewegen, (samen) een uitstapje te maken, (samen) hout bewerken e.d.. Het huidige lokale aanbod wordt tijdens de huisbezoeken, middels de lokale media en andere kanalen onder de aandacht gebracht bij de ouderen en diens naasten. 9. Financiën 96% van de respondenten geeft aan zich financieel goed te kunnen redden. Men is voldoende op de hoogte van de financiële regelingen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, bijzondere bijstand etc.. 69% regelt zelf de financiën. Verder geeft men aan voldoende op de hoogte te zijn waar men terecht kan voor informatie en/of ondersteuning. Ondanks bovenstaande uitkomst blijft het van belang in de informatievoorziening dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Aanbeveling Het onderwerp financiën tijdens het huisbezoek onder de aandacht blijven brengen. 11

12 10. Overige resultaten 3% van de ouderen gaf aan behoeften te hebben aan contact met de ouderenadviseur/mantelzorgconsulent/vrijwilligersconsulent. Bij al deze ouderen heeft er dan ook een vervolgtraject plaatsgevonden, waarbij zij zijn bezocht en geïnformeerd door de betreffende consulent. Aantal aanvullende reacties van de bezochte ouderen: men kreeg nuttige informatie, waarvan men niet op de hoogte was, het luisterend oor van de seniorenvoorlichter werd op prijs gesteld, de aandacht die de stichting Welzijn Putten voor de oudere heeft werd als positief ervaren, de ouderen, die een vervolgtraject werden aangeboden, gaven aan dit erg te waarderen. 12

13 Resultaten Algemeen 1. Respons In de periode nuari 2014 tot en met december 2014 zijn er, door middel van een persoonlijke brief, 163 ouderen aangeschreven, waarin hen een preventief huisbezoek is aangeboden. 32% van de ouderen geeft aan geen belangstelling te hebben of dat men de weg zelf weet te vinden. 68% van de ouderen heeft gebruik gemaakt van het aanbod. Dat is een toename van 6,0% ten opzichte van Reden geen gebruikmaking huisbezoek De voornaamste redenen geen gebruik te maken van het huisbezoek is: geen belangstelling, 66% voldoende op de hoogte te zijn van de voorzieningen, 30% 4% geeft aan verhuisplannen buiten de gemeente Putten te hebben 30% 4% Wil geen huisbezoek 66% geen belangstelling niet bereikbaar geen tijd weet de weg zelf opname ziekenhuis opname verpleeghuis verhuizing te oud schending privacy medische redenen dementie overleden anders 3. Samenstelling doelgroep Wat is uw geslacht? 53% 47% Man Vrouw Wat is uw burgerlijke staat? 32% 5% 63% Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Weduwe/weduwnaar 13

14 Resultaten met betrekking tot de gezondheid Gezondheid betekent in brede zin volgens de World Health Organisation (WHO) een toestand van lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden. Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte of gebreken, het is vooral een positief begrip. Het is een voorwaarde voor maatschappelijk functioneren. Hoe zou u op dit moment uw gezondheid omschrijven? 15% 3 12% 31% 39% uitstekend goed redelijk matig slecht geen antwoord Ervaart u lichamelijke problemen? 1 48% 51% geen antwoord Zo, welke lichamelijke problemen? 43% 10% 10% zien horen lopen 5% 32% geheugen andere lichamelijke problemen Welzijn Putten onderzoekt tijdens het preventief huisbezoek of er omgevingsfactoren zijn die het welbevinden van de 75 plusser negatief beïnvloeden. De ouderen wordt de weg gewezen hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen om de omgevingsfactoren op peil te brengen. Indien zij daar zelf niet toe in staat zijn, zal de ouderenadviseur, indien de oudere dit wenst, een huisbezoek afspreken. 14

15 Tijdens dit huisbezoek wordt er gezamenlijk bekeken, welke acties ondernomen kunnen worden om zo n positief mogelijke omgeving te creëren. Het is positief te kunnen vaststellen dat meer dan de helft van de respondenten (51%) zijn gezondheid als uitstekend tot goed ervaart. Het gevoel van welbevinden en een goede gezondheid hebben invloed op de zelfredzaamheid en het zelfstandig meedoen in de maatschappij. Omgevingsfactoren hebben ook invloed op het functioneren. 49% van de ouderen geeft aan hun gezondheid als redelijk tot slecht te ervaren. De ervaring van een beperkt gevoel van welbevinden en/of goede gezondheid, vormen een risicofactor ten aanzien van het ontwikkelen van eenzaamheidsproblematiek. De genoemde percentages zijn nagenoeg gelijk aan de resultaten van verslagar Het verschil is nihil. Hoe zou u het contact met uw huisarts omschrijven? % % uitstekend goed redelijk matig slecht geen antwoord Met wie mt u contact op wanr u vragen hebt op het gebied van gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk) 5% 14% % huisarts praktijkondersteuner familie CIZ thuiszorgorganisatie kerk alternatieve genezer geen antwoord apotheek SWP buren anders nl. De signalerende rol die de huisarts heeft is van bijzonder groot belang. Denk hierbij ook aan de mantelzorgers rondom hun patiënten. De huisarts is onder de geïnterviewden het voornaamste aanspreekpunt als het gaat om vragen op het gebied van gezondheid. Deze blijkt een belangrijke rol te spelen voor de 75 plussers te zijn in het geheel van voortdurende veranderingen in de algehele gezondheidszorg. Op het gebied van gezondheid mt: 77 % van de respondenten contact op met de huisarts of praktijkondersteuner. Dit is een lager percentage dan in 2013, echter met 77% wel één van de belangrijkste aanspreekpunten 14% van de respondenten mt contact op met familie. Dit is ruim 7% meer dan in

16 De samenwerking tussen stichting Welzijn Putten, huisartsen en de praktijkondersteuners is over het algemeen zeer goed en bijzonder vruchtbaar. Er is sprake van overleg over individuele cliënten, uiteraard alleen met toestemming van de betrokkene. Onze organisatie ziet de afgelopen periode een stijgende lijn in de verwijzing, die wij van huisartsen en praktijkondersteuners (POH-ers) ontvangen. De praktijkondersteuner is ook steeds vaker gesprekspartner m.b.t. onderlinge afstemming. Is het WMO (zorg)loket u bekend? 20% 80% geen antwoord Bij 80% van de ouderen is het WMO (zorg)loket niet bekend. In vergelijking met het verslagar 2013 is deze onbekendheid met het WMO (zorg)loket 19% toegenomen. In het kader van de participatie- en transitiewet is dit een aandachtspunt. Heeft u een indicatie van de gemeente (WMO)? Zo, waarvoor? 20% 60% 20% aanpassing in huis huishoudelijke verzorging vervoer dagbesteding Heeft u aanpassingen in huis aangebracht? 67% 33% 16

17 Zo, welke aanpassingen? 10% 8% 4% 8% 32% 12% 26% traplift verhoogd toilet douchestoel vasthoudbeugels keukenaanpassingen geen drempels anders De aanpassingen die zijn aangebracht betreft voor een groot deel een verhoogd toilet, douchestoel en vasthoudbeugels. 17

18 Resultaten met betrekking tot wonen Met de huisbezoeken wil Welzijn Putten op het gebied van wonen bewustwording creëren rondom veilig en vertrouwd langer zelfstandig thuis wonen. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen is het van belang om tijdig te beginnen met het voorbereiden op het ouder worden. Naast deze preventieve informatievoorziening verschaffen de gesprekken met de 75-plusser ook inzicht in de huidige woonsituaties, mogelijke knelpunten en verbeterpunten hierin. Woont u in een koop-of huurwoning? 1% 34% 65% koopwoning huurwoning geen antwoord Soort woning? % 5 41% eensgezinswoning vrijstaande woning/bungalow benedenwoning aanleunwoning etagewoning met lift etagewoning zonder lift serviceappartement seniorenwoning chalet/caravan 2 onder 1 kap geen antwoord anders De zelfredzaamheid (in de toekomst) hangt ook samen met de levensbestendigheid van de eigen woning. Is de woning erop ingericht of kan deze ingericht worden op de oude dag. Locatie woning 23% 77% kern buitengebied Incl Bijsteren 18

19 Woont u hier naar genoegen? % redelijk geen antwoord Hoe ervaart u uw woonomgeving? (meerdere antwoorden mogelijk) goed 22% 67% veilig onveilig verwaarloosd te ver van winkels/voorzieningen e.d. anders Bent u zelf actief in de straat/buurt? 29% 71% Zou u meer voor de buurt willen doen? 8% 92% 19

20 92 % geeft aan geen behoefte te hebben om zich meer voor de buurt in te zetten. Degenen (8%), die aangegeven hebben zich meer voor de buurt in te willen zetten, zijn voorgelicht over de mogelijkheden en indien wenselijk is er een gesprek met de ouderenadviseur gepland. Heeft u inwonende kinderen? 6% 94% Kunt u zelf uw tuin bijhouden? (Deze vraag is uiteraard aleen gesteld indien van toepassing) 28% 72% Heeft u nog woonwensen voor in de toekomst? 40% 60% 65 % van de bezochte 75-plussers woont in een koopwoning. De verhuiswens is laag. Men geeft aan zolang mogelijk te willen blijven wonen waar men nu woont. 95% van de ouderen woont naar genoegen en 89% voelt zich goed en veilig in de huidige woonomgeving. Een klein percentage die (tzt) wil verhuizen geeft met name de volgende redenen: Indien woning niet levensbestendig blijkt of niet levensbestendig kan worden gemaakt, Indien de gezondheid afmt, Indien verlies van een partner. Voorkeur is dan om naar een appartement in het centrum van het dorp te willen verhuizen. 20

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie