Rapportage Voorlichtingsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014"

Transcriptie

1 Rapportage Voorlichtingsservice Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj

2 Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie 6 5. Vrijwilligers 6 6. Training 6 7. Vragenlijst 7 8. Sociale kaart 8 9. Informatiemap Vervolgtraject Registratie en administratie 8 Conclusies 9 1. Het preventieve huisbezoek voorziet in een behoefte 9 2. Gecombirde inzet professional en vrijwilligers biedt veel voordelen 9 3. Eenzaamheid, een terugkomend onderwerp tijdens huisbezoeken 9 4. Zelfredzaamheid, huisarts speelt hierin grote rol 9 5. Wonen en woonomgeving, de verhuiswens is laag Mobiliteit, van groot belang voor behoud sociale contacten en zelfredzaamheid Hulp- en dienstverlening, op wie doen zij een beroep? Tijdsbesteding, het merendeel zit niet stil! Financiën Overige resultaten 12 Resultaten Resultaten Algemeen Resultaten met betrekking tot de gezondheid Resultaten met betrekking tot wonen Resultaten met betrekking tot mobiliteit Resultaten met betrekking tot hulp- en dienstverlening Resultaten met betrekking tot tijdsbesteding en contacten Resultaten met betrekking tot financiën Overige resultaten 36 Maatschappelijke effecten Casus Mevrouw Pietersen Casus De heer De Vries 38 2

3 Voorwoord Putten, juli 2015 Steeds meer mensen worden ouder en daardoor kwetsbaar. Niet alleen kwetsbaar op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook als het gaat om sociaal netwerk, eenzaamheid of financieel rondkomen. De Voorlichtingsservice 75- Plus is een goede methode om via een preventief huisbezoek contact te leggen met ouderen, te horen wat hen bezig houdt, hen te informeren en problemen te signaleren. In 2014 zijn 163 senioren in de leeftijd van 75 ar uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan een Preventief Huisbezoek van stichting Welzijn Putten. Ruim 62% van de aangeschreven senioren gaf gehoor aan de uitnodiging. In totaal heeft dit geleid tot een resultaat van102 huisbezoeken en informatieve gesprekken. Dit zijn 6% meer geïnteresseerden, dan in verslagar Deze preventieve en informatieve huisbezoeken hebben heel wat bijzondere, ontroerende, verdrietige, inspirerende, hoopgevende en unieke levensverhalen opgeleverd. Wat een diversiteit in mensen, wat een verschil in ervaringen, zorgen en vragen! Van vitale, actieve senioren tot mensen met grote zorgen op het gebied van gezondheid, psychisch welbevinden, financiën, mobiliteit, wonen en/of sociale contacten. Het uiteindelijke doel van de huisbezoeken is tweeledig: Preventief: ouderen door het gesprek met een seniorenvoorlichter aan het denken te zetten over hun eigen situatie en van passende informatie te voorzien, zodat ze zelfstandig mogelijkheden en oplossingen voor hun eigen leefsituatie kunnen aanboren om op die manier zo vitaal en zelfredzaam mogelijk te blijven. Signalering: eventuele kwetsbaarheid bij ouderen (tijdig) op het spoor te komen en daar vervolgens passende hulp bij aan te bieden. Die tweeledigheid past bij het huidige overheidsbeleid, waarin participatie op veel verschillende manieren aandacht krijgt. Er vindt een kanteling in denken, handelen en zorgen in de hele maatschappij plaats. Aandacht voor preventie, die mensen bewust maakt en verantwoordelijkheid laat nemen voor de eigen leefsituatie, is verweven in de werkwijze van het preventief huisbezoek. Maar ook opsporing van kwetsbaarheid in een vroeg stadium krijgt handen en voeten in deze werkwijze. Juist in deze tijd van grote veranderingen in het zorgstelsel is het extra belangrijk om oog en oor te hebben en houden voor de behoeften en wensen van (kwetsbare) ouderen. Door de bezoeken achter de voordeur is veelal ook gelijktijdig contact met de eventuele aanwezige mantelzorger gelegd. In deze tijden van bezuiniging biedt het werken met vrijwillige seniorenvoorlichters veel mogelijkheden, zowel qua inzet, tijdsinvestering en laagdrempeligheid als kosten. Reken maar uit wat al die gesprekken door professionals gekost zouden hebben! We hopen dat deze rapportage u een goede inkijk geeft in de werkwijze van de Voorlichtingsservice 75-plus. Een dienst die stichting Welzijn Putten sinds 2003 inzet. De manier waarop de Voorlichtingsservice doorontwikkeld wordt is met name te danken aan de deskundige en gedreven leiding van de coördinator van deze dienst, Lisanne van den Hee (consulent ouderen van stichting Welzijn Putten) én de enthousiaste en kritische inzet van een grote groep seniorenvoorlichters. Alle betrokkenen wil ik op deze plaats nog eens hartelijk bedanken voor hun inzet. 3

4 In samenwerking met alle betrokken personen en organisaties binnen de gemeente Putten willen we door deze voorlichtingsservice de zorg en aandacht voor ouderen blijven ontwikkelen op een manier die past bij de kanteling in denken en doen. We hopen dat de aanbevelingen in het rapport een goede eerste aanzet zullen geven voor blijvende attentie en alertheid op wat voor senioren van belang is, zowel collectief als in maatwerkoplossingen. Thalia Silvius directeur stichting Welzijn Putten 4

5 Werkwijze 1. Doel De Voorlichtingsservice 75-plus huisbezoek dient verschillende doelen: Proactief en preventief verstrekken van informatie en voorlichting Vroegtijdige signalering en sociale activering Follow-up van hulpvragen en acute problemen Specifieke problematiek inzichtelijk maken voor betrokken instanties, waaronder de gemeente Stichting Welzijn Putten heeft gekozen voor het preventieve huisbezoek met als doelstelling het signaleren van problemen in een vroeg stadium op het gebied van eenzaamheid en zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid en zodoende de ouderen in staat de stellen op eigen kracht te kunnen (blijven) functioneren. De ouderen worden door het gesprek met de voorlichter aan het denken gezet over hun eigen situatie en van passende informatie voorzien, zodat ze zelf oplossingen kunnen aanboren om op die manier zo zelfredzaam mogelijk te blijven. Stichting Welzijn Putten heeft een signalerende- en ondersteunende taak. Welzijn Putten wil senioren/ouderen, die in een risicovolle omgeving verkeren en dreigen te vereenzamen al in een vroeg stadium opsporen en niet afwachten tot de sociale contacten wegvallen. Bovendien sluit het aanbod van het preventief huisbezoek goed aan bij de uitgangspunten van de WMO om ouderen de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk te blijven wonen in hun eigen huis en te kunnen participeren in de samenleving. Hoofddoel van de preventieve huisbezoeken is eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen en de zelfredzaamheid van de ouderen te vergroten; niet door middel van het traditionele beroep op voorzieningen en zorg, maar door in te zetten op eigen kracht, eigen initiatief en met aandacht voor de leefstijl. Komen de ouderen er zelf niet uit, dan wordt aanvullende ondersteuning geboden. 2. Resultaat Het resultaat van deze dienst: Proactief verstrekken van informatie en voorlichting Vroegtijdig signaleren van sociale vraagstukken cq knelpunten Kwetsbaarheid bij ouderen signaleren en daar vervolgens passende hulp te bieden Verminderen, uitstellen of voorkomen van gebruik van voorzieningen Bewustwording bevorderd ten aanzien van de gevolgen van het ouder worden Vermindering van eenzaamheidsgevoelens Toename van zelfredzaamheid Follow-up van hulpvragen en acute problemen Specifieke problematiek inzichtelijk maken voor stichting Welzijn Putten, gemeente, huisartsen en formeel- en informele zorgorganisaties Outreachende ouderenadvisering 5

6 3. Uitgangspunten Gesprek met de oudere centraal Het gesprek met de oudere staat centraal en niet de vragenlijst. Met deze werkwijze kan de oudere zelf de prioriteit aangeven, kunnen er gesprekken op maat worden gevoerd en zijn de gesprekken toegespitst op de persoonlijke situatie van de oudere. Tijdens de training van de vrijwilligers is dan ook veel aandacht besteed aan gesprekstechnieken en verbale en non-verbale communicatie. Levensloopbenadering Tijdens de huisbezoeken gaan we uit van de levensloopbenadering, hierbij kijken we naar de mens als geheel. Deze benadering gaat er vanuit dat mensen, ook op hoge leeftijd, in staat zijn tot persoonlijke groei en houdt in dat: ouderen zelf de regie voeren over hun leven verleden, heden en toekomst van belang zijn in iemands leven een balans in de levensgebieden - onderwerpen in de vragenlijst - van belang is Leeftijdsgroep 75-plus De afdeling burgerzaken van de gemeente Putten levert maandelijks de namen en adressen aan van de mensen die 75 ar zijn geworden. Al deze 75 rigen, indien zij zelfstandig wonen, worden door middel van een brief benaderd. In deze brief staat de doelstelling van deze dienst en de naam van de seniorenvoorlichter vermeld. Binnen een week na ontvangst van de brief wordt men telefonisch door de seniorenvoorlichter benaderd, met de vraag of een huisbezoek op prijs wordt gesteld. Indien noodzakelijk geeft de seniorenvoorlichter nog een aanvullende toelichting. 4. Frequentie De 75-rigen worden in principe eenmalig bezocht. Alle huisbezoeken worden teruggekoppeld naar de coördinator, de consulent ouderen. Bij gesignaleerde problematiek wordt de consulent ouderen/ouderenadviseur ingeschakeld. Zij houdt de vinger aan de pols en geeft indien nodig extra ondersteuning. Bij complexe problematiek wordt, in overleg met de ouderenadviseur, de oudere doorverwezen naar de juiste instantie en gebruik gemaakt van de sociale infrastructuur. In eerste instantie mt de oudere hierin zelf het initiatief, maar zonodig zal de consulent ouderen een steuntje in de rug bieden. 5. Vrijwilligers Een team van deskundig opgeleide vrijwillige seniorenvoorlichters is het gehele ar actief om de Puttense 75-plussers van informatie en ondersteuning te voorzien. De vrijwilligers werken onder verantwoording van stichting Welzijn Putten. De coördinator is de ouderenadviseur, een beroepskracht. 6. Training Er zijn in totaal 7 vrijwilligers betrokken bij de Voorlichtingservice aan ouderen: 6 speciaal voor de huisbezoeken getrainde seniorenvoorlichters 1 vrijwilliger voor de registratie Alle betrokken vrijwillige voorlichters nemen bij aanvang van hun functie deel aan een 2-daagse training. Deze training is speciaal voor deze dienst ontwikkeld door de consulent ouderen. Tevens komen de vrijwillige seniorenvoorlichters, onder leiding van de coördinator, elke 6 weken bijeen voor feedback en scholing. Om op de hoogte te blijven van alle (lokale) ontwikkelingen zorgt stichting Welzijn Putten dat er met 6

7 regelmaat een gastspreker aanwezig is, die de voorlichters persoonlijk informatie vertrekt in het kader van deskundigheidsbevordering. De onderwerpen zijn heel divers. 7. Vragenlijst Tijdens het bezoek wordt er gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor en door stichting Welzijn Putten. Jaarlijks wordt de vragenlijst aangepast op actuele ontwikkelingen. Ook met samenwerkings- of netwerkpartners, zoals praktijkondersteuners en politie wordt gekeken of aanvullende vragen wenselijk zijn om in de lijst op te nemen. Tijdens de huisbezoeken gaan we uit van de mens als geheel en dat ook mensen op deze leeftijd in staat zijn tot persoonlijke ontwikkeling. Het is van groot belang dat de ouderen zelf de regie behouden en de 5 leefdomeinen in balans zijn. Het gesprek met de oudere staat centraal. Met o.a. onderwerpen op gebied van: huisvesting en woonomgeving gezondheid financiën mantelzorg en vrijwilligerswerk tijdsbesteding De uitkomsten van deze zorgvuldig samengestelde lijst biedt de stichting Welzijn Putten, de gemeente Putten, huisartsen en informele- en formele zorgpartijen een beter inzicht in de actuele stand van leefsituatie van de 75-plussers in Putten. Gelijktijdig met het doornemen van deze vragen worden de 75 plussers direct geïnformeerd over de lokale welzijnsdiensten en voorzieningen, mogelijkheden en actuele ontwikkelingen. De antwoorden worden zonder waardeoordeel gerapporteerd, waardoor stichting Welzijn Putten veel cijfermateriaal verzameld over wonen, huishouden, zelfredzaamheid, mobiliteit, gezondheidsbeleving en sociale netwerken. De resultaten maken de problematiek inzichtelijk en worden ter beschikking gesteld aan de gemeente, huisartsen, formele en informele zorgorganisaties. 7

8 8. Sociale kaart De sociale kaart is samengesteld door de coördinator. Deze draagt zorg voor het updaten van de kaart. De kaart betreft het in- en formele zorgaanbod binnen Putten en de regio Noord West Veluwe. Onze organisatie functiort als spin in het web. 9. Informatiemap Elke seniorenvoorlichter is in het bezit van een speciaal samengesteld pakket met brochures over welzijn, zorg, voorzieningen, activiteiten en regelingen. Tijdens het huisbezoek kan eventuele gewenste informatie achtergelaten worden. De inhoud van de informatiepakket wordt met regelmaat vernieuwd of aangepast. Omdat niet elke oudere in bezit is van een computer, blijkt dat informatie op maat en op papier van enorm belang is. 10. Vervolgtraject Naar aanleiding van het huisbezoek zijn er ook vervolgtrajecten aangeboden aan de ouderen die een specifieke (hulp)vraag hadden of bij wie nader advies of ondersteuning wenselijk was. Na akkoord van deze ouderen heeft de beroepskracht, consulent ouderen, het contact vervolgd. Dit traject wordt veelal ingezet wanr er sprake is van specifieke vragen of meervoudige problematiek. 11. Registratie en administratie Alle vragenlijsten worden anoniem geregistreerd, gearchiveerd en verwerkt. Op deze gegevens geldt de plicht tot geheimhouding. Alle betrokken (vrijwillige) seniorenvoorlichters tekenen bij aanvang van hun vrijwilligersfunctie ook voor deze geheimhouding. 8

9 Conclusies 1. Het preventieve huisbezoek voorziet in een behoefte Er wordt veel gebruik van gemaakt de voorlichtingsservice (ruim 62% van de ouderen stelt een bezoek op prijs) en de ouderen geven aan de huisbezoeken als positief te ervaren. In 2014 hebben er 6% meer huisbezoeken plaatsgevonden als in verslagar De Voorlichtingsservice 75+ is een goede methode om op een laagdrempelige wijze contact te leggen met ouderen, te horen wat hen bezig houdt, hen te informeren en problemen te signaleren (alert op eenzaamheid) en te inventariseren. Het is voor ouderen ook mogelijk op eigen initiatief een huisbezoek aan te vragen. Aanbeveling Continuering Voorlichtingsservice Gecombirde inzet professional en vrijwilligers biedt veel voordelen De inzet van de speciaal voor deze dienst getrainde vrijwillige seniorenvoorlichters maakt dat de kosteninvestering gereduceerd blijft en het bereik groot is. De persoonlijke benadering van de seniorenvoorlichters zorgt ervoor dat het voor de ouderen zeer laagdrempelig is. De professional heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Daarnaast signaleert de professional behoeften, hiaten en legt contacten met andere organisaties, daar waar nodig. Aanbeveling Continuering inzet vrijwillige seniorenvoorlichters 3. Eenzaamheid, een terugkomend onderwerp tijdens huisbezoeken Het onderwerp eenzaamheid is in alle huisbezoeken aan de orde geweest. Indien eenzaamheidsproblematiek is gesignaleerd zijn ouderen geholpen /ondersteund door hen handreikingen te bieden hoe zij hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden en/of hebben zij ondersteuning gekregen van de ouderenadviseur. Bij enkele ouderen heeft het huisbezoek geresulteerd in concrete activering van de ouderen, doordat zij aan activiteiten zijn gaan deelnemen. Over het algemeen maken de bezochte ouderen zich weinig zorgen als het gaat over eenzaamheid. Het wordt als positief ervaren om er over nagedacht te hebben en te weten waar men eventuele ondersteuning kan vinden. Mogelijk kan hiermee op de langere termijn ook een verder taboe op eenzaamheidsproblemen voorkomen worden of verminderd. Aanbeveling Eenzaamheid(beleving) bespreekbaar houden 4. Zelfredzaamheid, huisarts speelt hierin grote rol Wat betreft de zelfredzaamheid blijkt dat een groot deel van de bezochte ouderen zich nog prima redt. 51% ervaart zijn of haar gezondheid goed tot uitstekend. Het gevoel van welbevinden en een goede gezondheid hebben een positieve invloed op de zelfredzaamheid. Bij de ouderen waarvan de omgevingsfactoren een negatieve invloed hebben op de zelfredzaamheid is de oudere de weg gewezen hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen om de omgevingsfactoren weer op peil te brengen. Indien het gewenst is wordt er een vervolgtraject met de consulent ouderen afgesproken om gezamenlijk te bekijken welke acties ondernomen kunnen worden om zo n positief mogelijke omgeving te creëren. 9

10 Voor vragen op het gebied van hulpverlening richting de huisarts, constateren wij ten opzichten van 2013 een stijging van 20%. De signalerende functie van de huisarts is dan ook van zeer groot belang. De samenwerking tussen stichting Welzijn Putten en huisartsen en de praktijkondersteuners is over het algemeen zeer goed en bijzonder vruchtbaar. Er is sprake van overleg over individuele cliënten, uiteraard alleen met toestemming van de betrokkenen. Zorgelijk in het kader van de participatiewet is de onbekendheid met het WMO(zorg)loket. 80% van de ouderen is hiermee onbekend en dat is 19% meer onbekendheid, dan in het verslagar 2013 (61%). Aanbeveling Intensivering overleg en afstemming met huisartsen en praktijkondersteuners. Het WMO(zorg)loket meer onder de aandacht brengen van de 75 plussers. Hier ligt duidelijk ook een taak voor de gemeente Putten. 5. Wonen en woonomgeving, de verhuiswens is laag 65% van de respondenten woont in een koopwoning, waarvan 77% in de kern. Men is tevreden over de woning en de woonomgeving. De verhuiswens is mede daarom laag. Bij een klein percentage van de ouderen, die aangeeft wel te willen verhuizen is er de wens om kleiner, comfortabeler en gelijkvloers te gaan wonen of een seniorenwoning te betrekken. De Woningstichting Putten is een belangrijke organisatie voor de ouderen (42%) in het kader van wonen en woonomgeving. Op de tweede plaats is dat de familie (16%). Om mensen zolang mogelijk in hun huis te kunnen laten wonen is het zinvol de mogelijkheden voor aanpassingen onder de aandacht te brengen. Aanbeveling Het continueren van de samenwerking met de woningstichting om huurders door middel van informatiebijeenkomsten en/of middels de media te informeren. Ook ouderen woonachtig in een koopwoning, door middel van informatiebijeenkomsten en presentaties van goede preventieve informatie voorzien. 6. Mobiliteit, van groot belang voor behoud sociale contacten en zelfredzaamheid 96% van de ouderen komt nog iedere dag buiten de deur. 22% van deze ouderen ervaart belemmeringen bij het naar buiten gaan. De grootste belemmering is de lichamelijke gesteldheid. Deze groep vormt een risicogroep ten aanzien van het ontwikkelen van eenzaamheidsproblematiek en het ontbreken van een sociaal vangnet. Mobiliteit is van groot belang voor het onderhouden van een sociaal netwerk en de mate van zelfredzaamheid. Goede informatievoorziening over dit item aan ouderen is belangrijk. Een zeer groot deel van de ouderen redt zich prima zelf, mits zij de juiste informatie voorhanden hebben. Men voelt zich ook gesteund door de informatie en het feit dat zij weten waar zij ondersteuning kunnen verkrijgen. Aanbeveling Individueel en collectief voorlichting blijven geven over vervoersmogelijkheden. O.a. gebruik OV-chip, verkrijgen van openbare vervoersmogelijkheden zoals Valys, Personenbus stichting Welzijn Putten, inschakelen eigen netwerk etc. etc. 10

11 7. Hulp- en dienstverlening, op wie doen zij een beroep? 38% van de respondenten ontvangt hulp, waarvan 10% lichamelijke verzorging. 93% van de bezochte ouderen heeft kinderen, familie en/of vrienden in hun omgeving, waar zij bij een eventuele hulpvraag een beroep op kunnen doen. 31% procent doet een beroep op partner, kinderen en familie. Daarbij regelt 42% van de ouderen zelf hun hulp. Van de respondenten geeft 5% aan een mantelzorger te hebben, waarvan de partner voor het grootste percentage zorgdraagt. Veelal ontvangt de oudere hulp/ondersteuning van een mantelzorger, echter wordt dat niet op deze wijze erkent, blijkt ook uit de rapportage. Het percentage van 5% zal in werkelijk hoger zijn. Dit heeft te maken met de onbekendheid en erkenning van de term mantelzorg in Aanbeveling Onafhankelijke gemeentelijke en regiobrede informatie op maat beschikbaar houden/stellen voor de ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Dit kan in de vorm van informatiebijeenkomsten, lokale (social)media, digitaal, maar ook in de vorm van brochures, mede omdat er nog een aanzienlijke grote groep niet actief is op internet. Blijvende inzet mantelzorgconsulent bij de (h)erkenning van een mantelzorger. 8. Tijdsbesteding, het merendeel zit niet stil! 90% van de ouderen geeft aan hobby s te hebben, waarbij 95% aangeeft deze nog te kunnen uitvoeren. Voor degene die de hobby s niet meer kunnen uitvoeren is, samen met de oudere, naar alternatieven gekeken. 97% heeft geen behoefte zijn of haar sociale contacten uit te breiden en/of gezamenlijke activiteiten te ondernemen en/of uit te breiden. 3% geeft aan deze wens wel te hebben. De consulent ouderen heeft, indien gewenst, in het vervolgtraject contact met de betrokkene oudere opgenomen om samen de mogelijkheden te bekijken. Aanbeveling Deelname aan (groepsgerichte) activiteiten blijven stimuleren, zoals (samen) bewegen, (samen) een uitstapje te maken, (samen) hout bewerken e.d.. Het huidige lokale aanbod wordt tijdens de huisbezoeken, middels de lokale media en andere kanalen onder de aandacht gebracht bij de ouderen en diens naasten. 9. Financiën 96% van de respondenten geeft aan zich financieel goed te kunnen redden. Men is voldoende op de hoogte van de financiële regelingen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, bijzondere bijstand etc.. 69% regelt zelf de financiën. Verder geeft men aan voldoende op de hoogte te zijn waar men terecht kan voor informatie en/of ondersteuning. Ondanks bovenstaande uitkomst blijft het van belang in de informatievoorziening dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Aanbeveling Het onderwerp financiën tijdens het huisbezoek onder de aandacht blijven brengen. 11

12 10. Overige resultaten 3% van de ouderen gaf aan behoeften te hebben aan contact met de ouderenadviseur/mantelzorgconsulent/vrijwilligersconsulent. Bij al deze ouderen heeft er dan ook een vervolgtraject plaatsgevonden, waarbij zij zijn bezocht en geïnformeerd door de betreffende consulent. Aantal aanvullende reacties van de bezochte ouderen: men kreeg nuttige informatie, waarvan men niet op de hoogte was, het luisterend oor van de seniorenvoorlichter werd op prijs gesteld, de aandacht die de stichting Welzijn Putten voor de oudere heeft werd als positief ervaren, de ouderen, die een vervolgtraject werden aangeboden, gaven aan dit erg te waarderen. 12

13 Resultaten Algemeen 1. Respons In de periode nuari 2014 tot en met december 2014 zijn er, door middel van een persoonlijke brief, 163 ouderen aangeschreven, waarin hen een preventief huisbezoek is aangeboden. 32% van de ouderen geeft aan geen belangstelling te hebben of dat men de weg zelf weet te vinden. 68% van de ouderen heeft gebruik gemaakt van het aanbod. Dat is een toename van 6,0% ten opzichte van Reden geen gebruikmaking huisbezoek De voornaamste redenen geen gebruik te maken van het huisbezoek is: geen belangstelling, 66% voldoende op de hoogte te zijn van de voorzieningen, 30% 4% geeft aan verhuisplannen buiten de gemeente Putten te hebben 30% 4% Wil geen huisbezoek 66% geen belangstelling niet bereikbaar geen tijd weet de weg zelf opname ziekenhuis opname verpleeghuis verhuizing te oud schending privacy medische redenen dementie overleden anders 3. Samenstelling doelgroep Wat is uw geslacht? 53% 47% Man Vrouw Wat is uw burgerlijke staat? 32% 5% 63% Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Weduwe/weduwnaar 13

14 Resultaten met betrekking tot de gezondheid Gezondheid betekent in brede zin volgens de World Health Organisation (WHO) een toestand van lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden. Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte of gebreken, het is vooral een positief begrip. Het is een voorwaarde voor maatschappelijk functioneren. Hoe zou u op dit moment uw gezondheid omschrijven? 15% 3 12% 31% 39% uitstekend goed redelijk matig slecht geen antwoord Ervaart u lichamelijke problemen? 1 48% 51% geen antwoord Zo, welke lichamelijke problemen? 43% 10% 10% zien horen lopen 5% 32% geheugen andere lichamelijke problemen Welzijn Putten onderzoekt tijdens het preventief huisbezoek of er omgevingsfactoren zijn die het welbevinden van de 75 plusser negatief beïnvloeden. De ouderen wordt de weg gewezen hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen om de omgevingsfactoren op peil te brengen. Indien zij daar zelf niet toe in staat zijn, zal de ouderenadviseur, indien de oudere dit wenst, een huisbezoek afspreken. 14

15 Tijdens dit huisbezoek wordt er gezamenlijk bekeken, welke acties ondernomen kunnen worden om zo n positief mogelijke omgeving te creëren. Het is positief te kunnen vaststellen dat meer dan de helft van de respondenten (51%) zijn gezondheid als uitstekend tot goed ervaart. Het gevoel van welbevinden en een goede gezondheid hebben invloed op de zelfredzaamheid en het zelfstandig meedoen in de maatschappij. Omgevingsfactoren hebben ook invloed op het functioneren. 49% van de ouderen geeft aan hun gezondheid als redelijk tot slecht te ervaren. De ervaring van een beperkt gevoel van welbevinden en/of goede gezondheid, vormen een risicofactor ten aanzien van het ontwikkelen van eenzaamheidsproblematiek. De genoemde percentages zijn nagenoeg gelijk aan de resultaten van verslagar Het verschil is nihil. Hoe zou u het contact met uw huisarts omschrijven? % % uitstekend goed redelijk matig slecht geen antwoord Met wie mt u contact op wanr u vragen hebt op het gebied van gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk) 5% 14% % huisarts praktijkondersteuner familie CIZ thuiszorgorganisatie kerk alternatieve genezer geen antwoord apotheek SWP buren anders nl. De signalerende rol die de huisarts heeft is van bijzonder groot belang. Denk hierbij ook aan de mantelzorgers rondom hun patiënten. De huisarts is onder de geïnterviewden het voornaamste aanspreekpunt als het gaat om vragen op het gebied van gezondheid. Deze blijkt een belangrijke rol te spelen voor de 75 plussers te zijn in het geheel van voortdurende veranderingen in de algehele gezondheidszorg. Op het gebied van gezondheid mt: 77 % van de respondenten contact op met de huisarts of praktijkondersteuner. Dit is een lager percentage dan in 2013, echter met 77% wel één van de belangrijkste aanspreekpunten 14% van de respondenten mt contact op met familie. Dit is ruim 7% meer dan in

16 De samenwerking tussen stichting Welzijn Putten, huisartsen en de praktijkondersteuners is over het algemeen zeer goed en bijzonder vruchtbaar. Er is sprake van overleg over individuele cliënten, uiteraard alleen met toestemming van de betrokkene. Onze organisatie ziet de afgelopen periode een stijgende lijn in de verwijzing, die wij van huisartsen en praktijkondersteuners (POH-ers) ontvangen. De praktijkondersteuner is ook steeds vaker gesprekspartner m.b.t. onderlinge afstemming. Is het WMO (zorg)loket u bekend? 20% 80% geen antwoord Bij 80% van de ouderen is het WMO (zorg)loket niet bekend. In vergelijking met het verslagar 2013 is deze onbekendheid met het WMO (zorg)loket 19% toegenomen. In het kader van de participatie- en transitiewet is dit een aandachtspunt. Heeft u een indicatie van de gemeente (WMO)? Zo, waarvoor? 20% 60% 20% aanpassing in huis huishoudelijke verzorging vervoer dagbesteding Heeft u aanpassingen in huis aangebracht? 67% 33% 16

17 Zo, welke aanpassingen? 10% 8% 4% 8% 32% 12% 26% traplift verhoogd toilet douchestoel vasthoudbeugels keukenaanpassingen geen drempels anders De aanpassingen die zijn aangebracht betreft voor een groot deel een verhoogd toilet, douchestoel en vasthoudbeugels. 17

18 Resultaten met betrekking tot wonen Met de huisbezoeken wil Welzijn Putten op het gebied van wonen bewustwording creëren rondom veilig en vertrouwd langer zelfstandig thuis wonen. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen is het van belang om tijdig te beginnen met het voorbereiden op het ouder worden. Naast deze preventieve informatievoorziening verschaffen de gesprekken met de 75-plusser ook inzicht in de huidige woonsituaties, mogelijke knelpunten en verbeterpunten hierin. Woont u in een koop-of huurwoning? 1% 34% 65% koopwoning huurwoning geen antwoord Soort woning? % 5 41% eensgezinswoning vrijstaande woning/bungalow benedenwoning aanleunwoning etagewoning met lift etagewoning zonder lift serviceappartement seniorenwoning chalet/caravan 2 onder 1 kap geen antwoord anders De zelfredzaamheid (in de toekomst) hangt ook samen met de levensbestendigheid van de eigen woning. Is de woning erop ingericht of kan deze ingericht worden op de oude dag. Locatie woning 23% 77% kern buitengebied Incl Bijsteren 18

19 Woont u hier naar genoegen? % redelijk geen antwoord Hoe ervaart u uw woonomgeving? (meerdere antwoorden mogelijk) goed 22% 67% veilig onveilig verwaarloosd te ver van winkels/voorzieningen e.d. anders Bent u zelf actief in de straat/buurt? 29% 71% Zou u meer voor de buurt willen doen? 8% 92% 19

20 92 % geeft aan geen behoefte te hebben om zich meer voor de buurt in te zetten. Degenen (8%), die aangegeven hebben zich meer voor de buurt in te willen zetten, zijn voorgelicht over de mogelijkheden en indien wenselijk is er een gesprek met de ouderenadviseur gepland. Heeft u inwonende kinderen? 6% 94% Kunt u zelf uw tuin bijhouden? (Deze vraag is uiteraard aleen gesteld indien van toepassing) 28% 72% Heeft u nog woonwensen voor in de toekomst? 40% 60% 65 % van de bezochte 75-plussers woont in een koopwoning. De verhuiswens is laag. Men geeft aan zolang mogelijk te willen blijven wonen waar men nu woont. 95% van de ouderen woont naar genoegen en 89% voelt zich goed en veilig in de huidige woonomgeving. Een klein percentage die (tzt) wil verhuizen geeft met name de volgende redenen: Indien woning niet levensbestendig blijkt of niet levensbestendig kan worden gemaakt, Indien de gezondheid afmt, Indien verlies van een partner. Voorkeur is dan om naar een appartement in het centrum van het dorp te willen verhuizen. 20

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2015 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009

EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 EVALUATIE SIGNALEREND HUISBEZOEK VOORKOMEN SOCIAAL ISOLEMENT STRIJEN 2008/2009 Signalerend huisbezoek Het signalerend huisbezoek is voor de eerste keer als project in 2004-2005 uitgevoerd, daarna herhaald

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2016 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m Let op: bij provincie wijkt leeftijdgroep (v.a. 70 jaar) af t.o.v. (v.a 75 jaar) = verschil / 6% of meer = verschil / 6% of meer AANTAL GEÍNTERVIEWDEN alle kernen 0 528 82 121 75 20 59 23 32 81 32 3 82

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Naam patiënt: Geboortedatum patiënt: Datum afname: Geslacht: o Man o Vrouw Naam verpleegkundige/ ouderenadviseur: 1 Woonomgeving De volgende vragen gaan over leven

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel Opzet van het onderzoek Respons: 267 60-plussers mannen 60-69 jaar ondervertegenwoordigd

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Rapportage PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: 9 oktober 2014 Looptijd: januari

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST

Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST OOST, WEST, THUIS BEST DE DIALOOG -De DIALOOG- Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is nodig om te zorgen, dat dit daadwerkelijk kan? Wat

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen

Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen Terugkoppeling Proefgebieden: Appingedam en Wagenborgen Datum: 31 mei 2012 Tekstvak tekstvak 0 Agenda 1. Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie