Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies"

Transcriptie

1 Welzijnsbezoek 2015 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen MEE Drechtsteden voert evenals voorgaande jaren- in 2015 binnen de gemeente Dordrecht welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en 85 jaar. Tijdens dit bezoek voeren vrijwilligers en stagiairs signalerende gesprekken met ouderen waarin ze de zelfredzaamheid (eigen kracht) en de leefsituatie van deze doelgroep langslopen aan de hand van zes onderwerpen: wonen en woonomgeving, gezondheid en zorg, sociale contacten/netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden maakt voor MEE een verslag van de antwoorden van de ouderen, gebaseerd op de welzijnsbezoeken Het welzijnsbezoek is een preventief instrument met als doel het bevorderen en versterken van de eigen kracht van ouderen in Dordrecht. De vragenlijst heeft een signaleringsfunctie. De vragen brengen een gesprek op gang, dat signalen oplevert over de zelfredzaamheid of de ondersteuningsbehoefte (kwetsbaarheid of eenzaamheid) van de oudere. Anderzijds zijn er vragen om voor de ouderen als groep de leefsituatie te kunnen monitoren. In dit onderzoek maken we een onderscheid voor 75-jarigen, 80-jarigen en 85-jarigen en drie deelgebieden van Dordrecht (centrum, west en oost). 1 Conclusies Het algemeen beeld We zien dat de participatie van ouderen is toegenomen zoals het aandeel ouderen dat zelf aan vrijwilligerswerk doet, het aandeel ouderen dat zich met eigen auto kan verplaatsen en het aandeel ouderen dat met mobiel telefoon kan bellen en om kan gaan met de OVchipkaart en thuis toegang heeft tot internet. Dit laatste is bij alle leeftijdsgroepen verbeterd. Aan de andere kant zien we dat -in vergelijking met zich meer mensen zorgen maken over verwachte veranderingen, zoals verhuizing, het wegvallen van contacten, toenemende kosten, hun mobiliteit of hulp. Tevens valt op dat het aandeel dat een beroep kan doen op eigen kinderen of buren wat afneemt terwijl meer mensen bij ziekte/tegenslag een beroep denkt te gaan doen op huisarts of zorgorganisatie. Aandachtspunten Wat zowel bij deelnemers als ook bij mensen die niet deelnamen (tijdens het telefoongesprek) ter sprake kwam: Het is prettig dat de gemeente aandacht aan ouderen besteed; Alles wordt moeilijker door de toenemende digtalisering; Door bezuinigingen houdt men steeds minder over voor leuke dingen; Sluiting van restaurants van de Wielborgh en minder activiteiten. Samenvattend is één derde van de ouderen op één of meer aspecten kwetsbaar, hun draagkracht, is niet toereikend voor de draaglast. Waarvan één op de tien op 2 of meer aspecten kwetsbaar. Voldoende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen kunnen deze kwetsbaarheid compenseren. Met het Welzijnsbezoek kan aan deze groep op maat informatie worden gegeven of kan men doorverwezen worden naar de benodigde ondersteuning. Onder 85-jarigen is de kwetsbaarheid hoger. Van hen is 46% op één of meer aspecten kwetsbaar.

2 Informatiebehoefte Indien gewenst wordt bij het Welzijnsbezoek een "sociale kaart" achtergelaten. Hierin staan de belangrijkste telefoonnummers. Daarnaast is informatie verstrekt over: Sociale teams/ouderenadviseurs; Wmo; Bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, huur/zorgtoeslag; Drechthopper/Valys/vervoer 65+; Wijkaccommodaties; Computerles/internetbankieren; Maaltijdvoorziening; Personenalarmering. 2 Wonen en woonomgeving Bijna iedereen beschikt over een woning die voldoet aan de eisen van veiligheid en vindt de woonomgeving goed toegankelijk. Wanneer de woning niet voldoet zou die aangepast moeten worden op: douche en toilet (beide 11x genoemd); traplift (6x) en de badkamer (5x). Een derde denkt dat als de gezondheid goed blijft het mogelijk is in de toekomst in de huidige woning te blijven wonen. Voor 17% van de ouderen is dan thuishulp en/of zorg nodig, een (trap)lift (31x genoemd), alarm (5x), douche (5x), toilet (3x) om in de huidige woning te blijven wonen. Informatie waar men behoefte aan heeft is: aanpassingen huis (10x genoemd); WMO-wonen gerelateerd (5x); huurtoeslag (3x) en verhuizen (3x). Zes op de tien deelnemers wonen in een woning die gelijkvloers is of met de lift te bereiken is en 34% woont in een complex met voorzieningen. Van de 75-jarigen woont meer dan de helft samen en heeft voldoende steun, van de 85- jarigen woont meer dan de helft alleen, waarvan 40% met voldoende steun. Vier op de tien vinden dat zij heel goed een verhuizing zelf kunnen regelen, maar drie op de tien vinden dat niet. Gemiddeld is acht op de tien tevreden over de nabijheid van voorzieningen. In Dordt oost en Dordrecht West is dat hoger, in Dordt-centrum lager. Figuur 1 In hoeverre is de huidige woning geschikt omgeving is goed toegankelijk woning is voldoende veilig winkels zijn dichtbij woning is voldoende aangepast er is weinig overlast voorzieningen zijn dichtbij 96% 96% 8 85% 83% 80% er zijn buren die helpen als het nodig is woning is gelijkvloers/met lift te bereiken 63% 62% voorzieningen in complex 34% Toelichting: Significant minder ouderen uit Dordrecht Centrum vinden de voorzieningen dichtbij. 2

3 Figuur 2 Kan zelf verhuizing/aanpassing woning regelen ja, zeker ja, hangt ervan af nee weet niet/n.v.t. 18% 1 36% 27% Figuur 3 Woonsituatie: samen of alleen en voldoende of onvoldoende steun 52% 8% 28% 46% 36% 38% 10% 40% totaal 46% 34% 11% ben samen, genoeg steun woon alleen, genoeg steun ben samen, weinig steun woon alleen, weinig steun 3 Gezondheid en zorg Ongeveer de helft van de ouderen kwalificeert de eigen gezondheid als (zeer) goed. De belangrijkste belemmering bij gezondheid treedt op bij grotere klussen in en om het huis. Dat geldt voor bijna twee derde van de senioren. Een derde tot een kwart ervaart belemmeringen bij persoonlijke zaken zoals sociale activiteiten, verplaatsen buitenshuis of licht huishoudelijk werk. De meesten kunnen een beroep doen op huisarts, kinderen en zorgorganisatie bij ziekte of tegenslag. Drie kwart van de 75-jarigen kunnen zich nog zonder hulp redden, bij de 85-jarigen is dat nog maar 35%. De meeste ouderen zien geen belemmering voor het vragen om hulp. Als er wel een belemmering is dan komt dat voornamelijk doordat de ze niet afhankelijk willen zijn van kinderen, familie of buren of niemand tot last willen zijn. Een kwart van de ouderen wil informatie over ondersteuning, aan 6% is de sociale kaart welzijnsbezoeken gegeven. Figuur 4 Belemmeringen door gezondheid bij grotere klussen in en om huis 61% 's ochtends op gang komen/bewegen bij sociale activiteiten bij verplaatsen buitenshuis bij licht huishoudelijk werk bij eten koken/maaltijdbereiding bij persoonlijke verzorging 36% 28% 18% 16% 3

4 Figuur 5 Kan bij ziekte/tegenslag een beroep doen op: huisarts 57% eigen kind(eren) 54% zorgorganisatie 50% partner 38% buren/kennissen 31% overige familie 18% kerk 13% ouderenadviseur 3% moskee 0% niemand van deze 2% Figuur 6 Kan met of zonder hulp voor zichzelf zorgen 74% 16% 4% 70% 22% 4% 35% 46% 10% 6% totaal 64% 5% 4% zonder enige hulp met enige hulp met veel hulp kan niet zonder hulp meer hulp is beter Toelichting: Significant minder 85 jarigen redden zich zonder enige hulp; significant meer 85 jarigen hebben enige hulp of veel hulp nodig. 4 Sociale contacten en netwerk Bijna alle ouderen hebben goed of voldoende contact met kinderen, familie, buren en kennissen en professionele verzorgers. Eén op de tien vindt dit onvoldoende. Meer ouderen zijn actief dan dat ze zelf ondersteuning of mantelzorg krijgen. Dat geldt logischerwijs vooral voor de 75-jarigen. Onder 85-jarigen is het aandeel dat mantelzorg krijgt het hoogst. Er is een omslagpunt tussen de 80 en. Tabel 1 Belangrijkste belemmeringen om om hulp te vragen (%) eigen kind(eren) overige familie buren/ kennissen niet zo n goed contact iemand woont ver weg ik wil niet afhankelijk zijn ik wil niemand tot last zijn ik voel me dan verplicht iets terug te doen geen enkele belemmering

5 Figuur 7 Tevreden over contacten in de omgeving met kinderen 96% met familie 94% met buren/kennissen 92% met professionele verzorgers 90% met vrijwilligers 83% Figuur 8 Tevreden over contacten in de omgeving voldoende contact en steun 4% 5% voldoende contact, meer steun wenselijk 10% onvoldoende contact, wel steun onvoldoende contact en steun 81% Contact leggen De meerderheid heeft voldoende contacten en uit de open vraag blijkt dat de helft geen nieuwe contacten nodig heeft en bij 14% gaat het leggen van contacten vanzelf. Om nieuwe contacten op te doen denkt men aan vrijwilligerswerk (8x genoemd), sociale contacten onderhouden (4x), de kerk, meedoen aan activiteiten en lid van een vereniging worden (3x), en buren (2x). 5 Actief zijn Over het algemeen is men zeer tevreden over de mate waarin men hobby- en thuis activiteiten kan doen en samen iets kan organiseren. Acht op de tien ouderen kan (bijna) altijd een prettige invulling geven aan de tijd. Bijna iedereen heeft aangegeven hoe ze de vrij tijd doorbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om bewegen (fietsen, wandelen, gymnastiek), lezen, puzzelen, tv kijken en spelletje op de ipad, breien, handwerken, of kaarten en vrijwilligerswerk. In alle drie de leeftijdsgroepen is de mate van onafhankelijkheid bij de tijdsbesteding groot, ze nemen zelf initiatief en hebben de regie in handen. Naarmate men ouder wordt, wordt de afhankelijkheid iets groter. Tabel 2 Actief als vrijwilliger/mantelzorger of ontvanger van ondersteuning (%) geeft mantelzorg doet aan vrijwilligerswerk krijgt mantelzorg krijgt vrijwilligershulp Toelichting: Significant meer 75 jarigen doen aan vrijwilligerswerk; significant minder 80- en 85 jarigen doen aan vrijwilligerswerk. 5

6 Figuur 9 Tevredenheid over de mate waarin men actief is hobby-activiteiten thuis 93% activiteiten thuis op televisie, computer 90% samen iets organiseren 8 uitstapjes 85% activiteiten buiten de deur in verenigingsverband 74% Figuur 10 Kan prettige invulling geven aan de tijd 5% 16% (bijna) altijd meestal niet 7 Figuur 11 Mate afhankelijkheid bij tijdsbesteding 66% 31% 63% 2 8% 52% 3 totaal 62% 32% 6% neem zelf initiatief heb zelf regie ben vooral afhankelijk 6 Mobiliteit Binnenshuis en op korte afstand van de woning kunnen ouderen zich nog goed verplaatsen. Meer dan de helft van de ouderen maakt gebruik van de auto, fiets, rollator of scootmobiel om boodschappen te doen, voor bezoek aan arts of ziekenhuis en familie en uitstapjes in de buurt. Acht op de tien verplaatsen zich met het openbaar vervoer. Vier op de tien maken (bijna) nooit gebruik van het gratis openbaar vervoer. Voor het gebruik van de Drechthopper zien we dat 86% van de 75-jarigen er geen gebruik van maakt, van de 85-jarigen maakt twee derde er geen gebruik van. Ouderen uit Dordt-centrum maken het vaakst gebruik van gratis openbaar vervoer en de Drechthopper. 6

7 Figuur 12 In hoeverre kan men zichzelf verplaatsen? binnenshuis 100% korte afstanden buitenshuis 92% met openbaar vervoer 7 via traplopen 74% met eigen auto 62% met fiets 57% met rollator 56% met scootmobiel of taxivervoer 50% Figuur 13 Kan zich zonder hulp verplaatsen boodschappen doen 82% bezoek aan arts of ziekenhuis 78% uitstapje in de buurt 78% bezoek aan familie of kennis 77% uitstapje verder weg 75% vakantie 5 Figuur 14 Gebruik gratis openbaar vervoer naar leeftijd 4% 6% 37% 41% 6% 15% 37% 40% 5% 14% 23% 56% totaal 6% 13% 34% 44% 4x pw of vaker 3x pw 2x pw af en toe (bijna) nooit 7

8 Figuur 15 Gebruik gratis openbaar vervoer naar stadsdeel centrum 7% 2 47% west 13% 33% 48% oost 7% 14% 37% 40% 4x pw of vaker 3x pw 2x pw af en toe (bijna) nooit Figuur 16 Gebruik Drechthopper naar leeftijd 10% 86% 18% 78% 5% 24% 67% totaal 16% 7 4x pw of vaker 3x pw 2x pw af en toe (bijna) nooit Toelichting: Significant minder 75 jarigen maken af en toe gebruik van de Drechthopper; significant meer 85 jarigen maken af en toe gebruik van de Drechthopper. Figuur 17 Gebruik Drechthopper naar stadsdelen centrum 17% 77% west 22% 73% oost 13% 83% 4x pw of meer 3x pw 2x pw af en toe (bijna) nooit In een open vraag over wat er benodigd is voor een goede mobiliteit geeft 57% aan dat er (nog) niets nodig is. Een kwart heeft voor een goede mobiliteit nog wel wensen: Drechthopper (41x genoemd); rollator, rolstoel (24x); scootmobiel en Valys (beide 15x genoemd) (Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking); openbaar vervoer (11x). 8

9 7 Levensonderhoud Acht op de tien ouderen houden geld over en een enkeling moet zijn spaargeld aanspreken om rond te komen. Men verwacht daar in de komende tijd geen verandering in. Twee derde doet de eigen administratie, slechts 1% heeft geen zicht op de eigen administratie en de financiën. Een op de tien heeft behoefte aan informatie over financiële aangelegenheden: administratie (3x) en een computercursus (2x). In Dordrecht Centrum zijn ouderen het minst positief over de financiële situatie, een op de tien moet spaargeld uitgeven. De meeste schulden worden gemaakt in Dordrecht West. Figuur 18 Financiële situatie naar leeftijd 7% 57% 7% 5 52% 26% 10% totaal 8% 57% hou veel geld over hou beetje geld over kom precies uit moet spaargeld uitgeven moet schulden maken Figuur 19 Financiële situatie naar stadsdelen centrum 50% west 5% 58% 30% 5% oost 8% 5 22% 10% hou veel geld over hou beetje geld over kom precies uit moet spaargeld uitgeven moet schulden maken 8 Leefstijl Zeven op de tien ouderen hebben thuis toegang tot internet. De computer wordt door de helft gebruikt om s te versturen of iets op te zoeken. Ruim de helft van de ouderen is in staat om iets te regelen op de computer en tekst te verwerken (3). Figuur 20 Thuis toegang tot internet 28% ja nee 72% 9

10 Figuur 21 Thuis toegang tot internet naar leeftijd 18% ja 32% 41% nee 82% 68% 5 Toelichting: Significant minder 75 jarigen hebben thuis geen internet; significant meer 85 jarigen hebben thuis geen internet. Figuur 22 Thuis toegang tot internet naar stadsdelen centrum west oost ja 27% 34% 26% nee 73% 66% 74% Figuur 23 Is in staat om: geld pinnen 92% met mobiele telefoon bellen 87% omgaan met OV-chipkaart 75% een versturen 55% op internet praktische zaken opzoeken 54% via internet praktische zaken regelen op computer met tekstverwerkingsprogramma werken 3 38% Figuur 24 Zelfredzaamheid naar leeftijd 65% op internet praktische zaken opzoeken 52% 36% een versturen 50% 67% 40% Toelichting: Significant meer 75 jarigen zijn in staat een te versturen en praktische zaken op internet op te zoeken, daarentegen zijn significant minder 85 jarigen daartoe in staat. 10

11 Figuur 25 Zelfredzaamheid naar stadsdeel 56% op internet praktische zaken opzoeken 50% een versturen 55% 57% 51% 56% centrum west oost Figuur 26 Zicht op eigen administratie en financiën hou het zelf bij houdt iemand anders bij nee 33% 66% 9 Verwachte veranderingen Vier op de tien ouderen verwachten geen grote veranderingen in de komende tijd, wel denkt een derde dat de gezondheid achteruit zal gaan. Twee op de tien verwachten een verhuizing, wegvallende contacten, zorgen om toenemende kosten of niet meer met de auto te kunnen rijden. Figuur 27 Verwachte veranderingen geen van deze 40% eigen gezondheid kan sterk achteruitgaan 33% verhuizing 22% contacten vallen weg 21% zorgen om toenemende kosten 20% kan niet meer met auto of bus 20% hulp stopt/wordt niet meer vergoed 11% 11

12 Bezuinigingen Uit de open antwoorden blijkt dat de helft (nog) niet hoeft te bezuinigen. Een vijfde van de ouderen ziet geen mogelijkheden om nog (verder) te bezuinigen. De meest genoemde manieren om eventueel wel te bezuinigen zijn: auto verkopen (12x genoemd); abonnement/lidmaatschap wegdoen (8x); zuinig zijn (8x); niet op vakantie en geen goede doelen meer doen (beide 5x). Tabel 3 Vergelijking (%) wonen woning is niet voldoende aangepast voorzieningen zijn niet dichtbij kan niet zelf verhuizing/aanpassing woning regelen woon alleen, heb weinig steun gezondheid belemmerd in gezondheid bij verplaatsen buitenshuis belemmerd in gezondheid bij persoonlijke verzorging kan niet zonder hulp/meer hulp nodig contacten onvoldoende contact krijg mantelzorg (volgens eigen opgave) actief zijn voelt zich afhankelijk mobiliteit niet mogelijk om buitenshuis te verplaatsen gebruik OV 4x of vaker levensonderhoud moet spaargeld uitgeven heeft thuis geen internet kan geen versturen = significante toename t.o.v. vorige meting = significante afname t.o.v. vorige meting 12

13 Verantwoording Welzijnsbezoek en verslag In 2015 heeft MEE Drechtsteden met 472 ouderen gesprekken gevoerd via een "Welzijnsbezoek". Het aantal deelnemers is ongeveer gelijk gespreid over de drie leeftijdsgroepen en deelgebieden. Vrijwilligers of stagiairs voeren een gesprek over het wonen, gezondheid en zorg, sociale contacten en netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Indien gewenst wordt direct aan de oudere informatie gegeven of wordt verwezen naar andere organisaties. Tijdens het gesprek worden anoniem antwoorden op vragen genoteerd die voor dit verslag zijn gebruikt. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden beschrijft de leefsituatie van ouderen, de verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen en gebieden en conclusies. Tabel 4 Respons 2015 aantal benaderd bezocht/telefonisch 472 telefonisch bereikt, geen belangstelling 477 brief gestuurd 650 Toelichting: periode t/m Definitie van begrippen Eigen kracht De mate waarin iemand over middelen en capaciteiten (draagkracht) beschikt om zich te redden in de samenleving. Kortom, is iemand in staat om zelfstandig zijn of haar leven te leiden en om problemen op te lossen? Onderwerpen van Eigen kracht (OCD, Monitor Sociaal, 2013): weinig belemmering door beperking/ziekte; begrijpen van brieven en invullen van formulieren; omgaan met onverwachte problemen; financiële zelfredzaamheid; de weg weten te vinden naar instanties (indien nodig). Kwetsbaarheid De draaglast, oftewel de mate waarin iemand kwetsbaar is in het psychisch domein, het lichamelijk domein en/of het sociaal domein. Voldoende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen kunnen deze kwetsbaarheid compenseren. Onderwerpen van Kwetsbaarheid (SCP, Kwetsbare ouderen, 2011, bijlage wetenschappelijke definities en metingen van kwetsbaarheid, p 47), zijn: woonsituatie (alleen) of weinig steun; belemmeringen door beperking/ziekte; beperking in mobiliteit; weinig sociale steun; financiën onder druk. Definitie van kwetsbaarheid gebruikt in het onderzoek (één of meer van de aspecten): drs. J.M.A. Schalk W. van den Boogaard april 2016 Postbus AP Dordrecht (078) woon alleen, heb weinig steun; kan niet zonder hulp/meer hulp nodig; onvoldoende contact; voelt zich afhankelijk; niet mogelijk om buitenshuis te verplaatsen; moet spaargeld uitgeven. 13

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2016 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Verslag Welzijnsbezoek onder 75-plussers

Verslag Welzijnsbezoek onder 75-plussers Verslag Welzijnsbezoek onder 75-plussers Leefsituatie Dordtse ouderen 2013 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk drs. W. Schneider maart 2014 Colofon Opdrachtgever Tekst Informatie Gemeente

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m Let op: bij provincie wijkt leeftijdgroep (v.a. 70 jaar) af t.o.v. (v.a 75 jaar) = verschil / 6% of meer = verschil / 6% of meer AANTAL GEÍNTERVIEWDEN alle kernen 0 528 82 121 75 20 59 23 32 81 32 3 82

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee?

School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? SMS-Kinderfonds Dordrecht 2006-2012 Inhoud: 1. Conclusies 2. Doelgroep, harde kern 3. Bekendheid en gebruik 4. Participatie Kinderen die opgroeien in arme gezinnen

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

De ergotherapeut. Radboud MS Centrum

De ergotherapeut. Radboud MS Centrum De ergotherapeut Radboud MS Centrum Het Radboud MS Centrum is hét kennis- en behandelcentrum voor mensen met de chronische ziekte multiple sclerose (MS). Het centrum brengt de kennis en jarenlange ervaring

Nadere informatie

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Persoonsgegevens cliënt Geboortenaam en voorletters Gewenste naamvoering Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Evt postadres Postcode + woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel Opzet van het onderzoek Respons: 267 60-plussers mannen 60-69 jaar ondervertegenwoordigd

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Wat zeggen 500 ouderen over informatie & communicatie

Wat zeggen 500 ouderen over informatie & communicatie Wat zeggen 500 ouderen over informatie & communicatie Inhoud Ouderenpanel Hoe gaat het met de Haagse Ouderen Thema: informatie en communicatie 1. Wat is het Ouderenpanel? Sinds 2011 denken 500 Haagse ouderen

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Mantelzorg in Alblasserdam

Mantelzorg in Alblasserdam Mantelzorg in Alblasserdam Mantelzorg: onbetaalde hulp aan familie of bekenden met een (tijdelijke) ziekte of handicap of iemand die thuis verpleegd moet worden. Een mantelzorger heeft een persoonlijke

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Stoplichtspel OSO. Deze ontwikkelingen vragen om bewustwording en discussie.

Stoplichtspel OSO. Deze ontwikkelingen vragen om bewustwording en discussie. Stoplichtspel OSO Waarom een stoplichtspel? De maatschappelijke ontwikkelingen rond de WMO zoals decentralisatie, een terugtredende overheid en de Kanteling (een WMO- project waarin zelfredzaamheid en

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Gereedschap bij het maken van het persoonlijk plan voor uw gemeente

Gereedschap bij het maken van het persoonlijk plan voor uw gemeente Gereedschap bij het maken van het persoonlijk plan voor uw gemeente Dit gereedschap is een onderdeel van het project Keukentafelgesprek, aan de ronde tafel. Dit project is een initiatief van de netwerkorganisaties

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst woonzorgwijzer 10 mei Workshop. Bestuurders Trix van Os & Jan Windey

Bijeenkomst woonzorgwijzer 10 mei Workshop. Bestuurders Trix van Os & Jan Windey Bijeenkomst woonzorgwijzer 10 mei 2017 Workshop Bestuurders Trix van Os & Jan Windey Agenda Welkom Wonen en zorg in de Hoeksche Waard: acties en inhoudelijke lijnen Aanleiding deelname experiment Hoeksche

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

De Wmo. en de woonvoorzieningen gehandicapten. januari 2013

De Wmo. en de woonvoorzieningen gehandicapten. januari 2013 De Wmo en de woonvoorzieningen gehandicapten januari 2013 De Wmo en de woonvoorzieningen gehandicapten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Klanttevredenheid SWA

Klanttevredenheid SWA Klanttevredenheid SWA ONDERZOEK ONDER KLANTEN, 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Mantelzorgondersteuning 3. Sociaal Raadslieden 4. Activiteiten SWA staat voor Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze uitvoeringspartner

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter. zelf. redzaamheid

Zelfredzaamheidsmeter. zelf. redzaamheid smeter zelf redzaamheid smeter Met de zelfredzaamheidsmeter breng je de zelfredzaamheid van je cliënt in beeld. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie