Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug"

Transcriptie

1 Bijlage bij raadsbesluit d.d. 25 september 2014 tot vaststelling van de nota 'Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug'. Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Toekomstbestendige strategische kaders

2 Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Toekomstbestendige strategische kaders Inhoud Pagina 1. Inleiding Sociale domein in beweging: leidende principes Huidige uitvoering en komende uitdagingen Verantwoording en leeswijzer 4 2. Thema: voor wie? Om wie gaat het? Wat vinden we belangrijk 6 3. Thema: wat doen we lokaal en wat regionaal? Huidige organisatie van de uitvoering Wat vinden we belangrijk 9 4. Thema: hoe gaan we werkgevers benaderen en betrekken? Betrokkenheid van werkgevers Wat vinden we belangrijk Thema: financiële kaders Financieringssystematiek van de Participatiewet Budgetten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug 14 Bijlage 1: Prognoses De Bilt 17 Bijlage 2: Prognoses Bunnik 18 Bijlage 3: Prognoses Utrechtse Heuvelrug 19 Bijlage 4: Prognoses Wijk bij Duurstede 20 Bijlage 5: Prognoses Zeist 21

3 1. Inleiding 1.1 Sociale domein in beweging: leidende principes Op 2 december jl. heeft het kabinet Rutte-Asscher besloten tot invoering van de Participatiewet per 1 januari Deze wet heeft voor de regio Kromme Rijn Heuvelrug (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) aanzienlijke gevolgen op het gebied van inkomensondersteuning, sociale werkvoorziening en re-integratie. De WWB, delen van de Wajong en de WSW worden zoveel mogelijk samengevoegd tot één regeling aan de onderkant. De doelgroep wordt daarmee groter en breder en gemeenten krijgen er nieuwe extra taken bij. Tegelijkertijd wordt er stevig bezuinigd op met name de re-integratiemiddelen. De vijf gemeenten moeten keuzes maken over hoe beleid en uitvoering er in de toekomst uit gaan zien. Gelijktijdig met de Participatiewet vinden er bovendien twee andere transities plaats binnen het sociale domein, die onze gemeenten eveneens voor grote veranderopgaven plaatsen. Delen van de langdurige zorg en begeleiding komen over en hetzelfde geldt voor vrijwel de gehele jeugdzorg. Genoemde maatschappelijke en financiële opgaven vragen van gemeenten binnen de regio Kromme Rijn Heuvelrug om het stellen van prioriteiten, doorvoeren van vernieuwing en het anders en efficiënter uitvoeren van een nieuw takenpakket. De grote uitdaging bij deze transities is om het stelsel van voorzieningen in onze regio zo te organiseren, dat inwoners waar mogelijk maximaal zelfredzaam worden en elkaar helpen waar dat kan. Zo bereiken we dat minder een beroep wordt gedaan op de schaarse overheidsmiddelen en de ondersteuning geboden wordt aan degene die dat het meest nodig hebben. We delen enkele leidende principes binnen het brede sociale domein die tevens bij het vormgeven van voorliggende strategische kaders rond de invoering van de Participatiewet in onze regio richtinggevend zijn geweest. Gezamenlijk doel: participatie We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, door goed op te groeien en op te voeden, door te werken of een maatschappelijke en persoonlijk zinvolle dagbesteding te vinden. Werk is de beste zorg en voorkomt dat mensen die lang aan de kant staan, het risico lopen af te glijden en daarmee een maatschappelijke kostenpost gaan vormen. Werk is één van de pijlers onder de transformatie van het sociale domein. Werk kan radicaal het leven van inwoners veranderen: van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, van vragen van je netwerk naar geven, van zorgvragen naar ondersteunen. Het begeleiden naar (vrijwilligers)werk is investeren in de samenleving en draagt daarom bij aan het terugdringen van zorgkosten. Het is kortom niet meer dan logisch dat we investeren in mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Samenhang met andere transities: verbindingen We pakken de verschillende transities in het sociale domein in samenhang op. Dat houdt in dat we geen schotten tussen doelgroepen en regelingen plaatsen, maar dwarsverbanden leggen tussen Wmo/AWBZ, de jeugdzorg, passend onderwijs en het domein werk & inkomen. 1

4 Dit leidt tot een andere manier van werken, waarin we als gemeenten soms samen optrekken en soms eigen keuzes maken, gebaseerd op het eigen karakter van een individuele gemeente of de specifieke vraag van onze inwoners. Maatwerk Werk is het doel, maar dat doel is niet altijd voor iedereen haalbaar. Niet ons aanbod maar maatwerk is het uitgangspunt. Belangrijk startpunt daarvoor is het gesprek met de inwoner die hulp vraagt. De GR Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) als uitvoerder van de regio op het terrein van werk & inkomen ondersteunt ook gemeenten op maat. Als breed werkbedrijf (WWB en WSW) heeft zij afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de opbouw van expertise. De professionals van de RDWI werken samen met andere dienstverleners volgens de werkwijze één gezin, één plan, één regisseur. Dat kan centraal, maar ook lokaal, afhankelijk van de vraag hoe we de dienstverlening efficiënt kunnen organiseren en de keuzes van gemeenten zelf. Zo neemt de RDWI deel aan de lokale integrale toegang tot dienstverlening. Eigen kracht We doen meer dan voorheen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en het zelf oplossend vermogen van onze inwoners en hun omgeving. Ons beleid is gericht op het ondersteunen van de civil society. Het vangnet dat de gemeente aanvullend biedt, is geen kwestie van generieke regels of criteria, maar van maatwerk. Een automatisch en vanzelfsprekend recht op regelingen, voorzieningen of een uitkering staat niet meer voorop. Kader: We zetten in op een grondige en integrale diagnose bij de intake, waarbij maximaal aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Op die verantwoordelijkheid en de eigen kracht van mensen doen we expliciet een beroep. Cliënten met meervoudige problematiek bieden we een integrale aanpak die past bij de persoonlijke situatie (één arrangement). Daarvoor werken we integraal samen met alle disciplines en instanties in het sociale domein. 1.2 Huidige uitvoering en komende uitdagingen Huidige situatie In de regio Kromme Rijn Heuvelrug is in de voorbije jaren al veel ten goede ontwikkeld ten aanzien van inkomensondersteuning, sociale werkvoorziening en re-integratie. De samenwerking tussen de gemeenten is met de start van de Regionale Sociale Dienst op 1 januari 2006 geïntensiveerd en de efficiency en de kwaliteit van dienstverlening zijn verbeterd. Voor de uitvoering van de WSW maken de gemeenten vanaf 1 januari 2009 gebruik van de BIGA Groep BV (BIGA): een door een GR aangestuurde bv met als aandeelhouders Bartiméus, Abrona en Inclusief Groep. 2

5 In 2012 zijn de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (GR RSD) en de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist (GR SWZ) samengegaan in één nieuwe regeling, de reeds genoemde GR RDWI. De uitvoeringsorganisaties RSD KRH en BIGA opereren nog gescheiden, maar werken op onderdelen steeds meer samen. In bestuurlijke zin is dus al één integrale samenwerking voor de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaan, de uitvoering zal in ieder geval ten aanzien van een aantal taken logischerwijs volgen. Komende uitdaging Met de aankomende Participatiewet, maar ook met de komst van de nieuwe Wmo en de overgang van de integrale jeugdzorg naar gemeenten, is er behoefte aan nieuwe strategische kaders en daaruit volgend zicht op een voor gemeenten optimaal uitvoeringsarrangement op het terrein van werk & inkomen. Vraagstukken die door de gemeenten en in het verlengde de GR RDWI in 2014 in elk geval nog van een antwoord moeten worden voorzien: 1. De re-integratiebudgetten dalen stevig, er komen 35 regionale werkbedrijven en een nieuw reintegratie-instrument wordt ter beschikking gesteld: het instrument loonkostensubsidie, dat betaald zal worden uit het inkomensdeel van de huidige WWB. Dit vraagt om een grondige bezinning en herijking van de re-integratieaanpak binnen de regio. Hierbij dienen de bestaande re-integratieonderdelen van de RSD, van BIGA, van UWV en van AWBZ-instellingen in samenhang te worden bezien en moeten de mogelijkheden van de voorgenomen quotumregeling worden verkend. 2. Voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet is een integrale en gemeenschappelijke benadering van werkgevers in de regio essentieel. 3. De bestaande WSW gaat op de schop. De sociale werkvoorziening oude stijl wordt afgebouwd, terwijl voor de doelgroep een klein beschut deel van landelijk plekken blijft bestaan. De rest van de nieuwe instroom van voormalige sw ers zal aan het werk geholpen moeten worden bij een reguliere werkgever met ondersteuning (al dan niet in de vorm van loonkostensubsidie). In de regio Kromme Rijn Heuvelrug bestaat de bijzondere situatie dat de uitvoering van de WSW is uitbesteed aan een private partij BIGA. Hoe verhoudt de komende wijzigingen in weten regelgeving zich met de nu bestaande relatie met BIGA (huidige contract loopt af op 31 december 2014)? 4. Begeleidingstaak (extern) van AWBZ-cliënten gaat over naar gemeenten. Concrete vraag aan gemeenten wordt hoe deze taak uit te voeren in samenhang met de Participatiewet en de voorziening beschut (voormalig beschut WSW)? Waar ligt de verbinding? Welke overlap tussen doelgroepen vraagt om een meer integrale benadering? Gezien deze ontwikkelingen dienen de gemeenten na te denken over welke vormen van dienstverlening op lokaal en welke op regionaal niveau georganiseerd gaan worden. Zo moeten gemeenten op dit punt concreet maken wat zij van hun regionale uitvoerder op het terrein van werk & inkomen verwachten. 3

6 5. En last but not least: hoe stellen wij prioriteit. Beredeneerd vanuit de beschikbare budgetten binnen de Participatiewet, is het niet mogelijk om iedereen een optimaal aanbod te doen. Voor een deel van de doelgroep zal voor passend maatwerk een beroep gedaan moeten worden op andere middelen dan het schaarse participatiebudget. Financiering Budgettaire kaders zijn bij het maken van voorgaande keuzes medebepalend. Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet de beschikking over drie financieringsbronnen (inkomensdeel, gebundeld re-integratiebudget, Cluster Werk & Inkomen Gemeentefonds). Verder heeft het kabinet plannen om in 2016 een aantal budgetten die te maken hebben met de drie decentralisaties in te voegen in een sociaal deelfonds. Zo komen de middelen van het gebundeld re-integratiebudget naar verwachting in dit deelfonds. De verwachting is verder dat het inkomensdeel voorlopig geen onderdeel gaat uitmaken van het sociaal deelfonds. 1.3 Verantwoording en leeswijzer Met de integratie van de gemeenschappelijke regelingen RSD en SWZ zijn reeds belangrijke bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden gecreëerd om de route naar een gezamenlijke invoering van de Participatiewet goed te doorlopen. Maar voor een soepele start op 1 januari 2015 is meer nodig. Een passend uitvoeringsarrangement is een manier van werken die recht doet aan de strategische kaders die door de raden van de vijf gemeenten binnen de regio worden meegegeven. Tegen die achtergrond zijn op woensdagavond 7 mei 2014 raadsleden en portefeuillehouders van de vijf gemeenten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug in gesprek gegaan over de consequenties van de Participatiewet voor de gemeenten en de regio. Gezamenlijk is gesproken over een aantal thema s die het wezen van de nieuwe wet raken en is een eerste richting gegeven aan de te volgen strategische koers. De uitkomsten van deze avond zijn verwerkt in voorliggende kadernotitie, opgesteld door de samenwerkende gemeenten. Wij hebben ervoor gekozen om de hoofdstukindeling vorm te geven aan de hand van de op 7 mei jl. besproken thema s: Op wie richten we ons toekomstig beleid? (hoofdstuk 2) Wat doen we lokaal en wat regionaal? (hoofdstuk 3) Hoe benaderen en betrekken we werkgevers optimaal? (hoofdstuk 4) Binnen welke financiële kaders doen we het maximale voor onze inwoners? (hoofdstuk 5) 4

7 2. Thema: voor wie? 2.1 Om wie gaat het? Om te weten hoe groot het beroep op voorzieningen van de gemeenten op het terrein van werk & inkomen in de toekomst zal zijn, is het van belang om een goed beeld te hebben van de toekomstige omvang van de doelgroep vallend onder het regime van de Participatiewet. Het gaat ten eerste om een grote bestaande groep: WWB ers. Zoals uit tabel 1 blijkt, is de prognose dat het aantal WWB ers in de regio Kromme Rijn Heuvelrug naar verwachting nog tot in 2014 stijgt naar meer dan maar dat dit aantal zich in de jaren erna zal bewegen tussen de en cliënten. 1 Een ander belangrijk onderdeel van de Participatiewet is dat de instroom in de WSW vrijwel wordt stopgezet en de toegang tot de Wajong beperkt wordt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit betekent dat er een groep inwoners zal zijn zij die voorheen zou instromen in de WSW en zij die voorheen zou instromen in de Wajong die binnen het kader van de Participatiewet een beroep zal doen op de gemeente voor ondersteuning. De huidige groep Wajong ers wordt wel geherïndiceerd, maar blijft ook met arbeidsvermogen bij het UWV. Zoals blijkt uit tabel 1 is de omvang van de nieuwe instroom voormalig WSW ers en voormalig Wajong ers over de eerste jaren beperkt, maar is de toename over de jaren heen wel substantieel (590 inwoners in 2021). Ten slotte gaat het om de huidige doelgroep van de WSW. Als gevolg van het stopzetten van de instroom in de WSW zal de omvang van deze groep dalen met 6 procent per jaar: van ongeveer 530 personen in 2012 tot ongeveer 350 personen in De relatief kostbare plaatsen WSW oude stijl dienen ook gedekt te worden uit het Participatiebudget. Meer hierover in hoofdstuk 5. Tabel 1. Bestaande en nieuwe doelgroepen Participatiewet in regio Kromme Rijn Heuvelrug. WWB-uitkeringen oude stijl 65-min Nieuwe doelgroepen (voorheen WSW en voorheen Wajong) WSW oude stijl Totale doelgroep Participatiewet Bronnen: betreft prognoses op basis van opgaaf SZW, bewerkt door Berenschot. WWB-cijfer 2013 betreft realisatiecijfer: jaarverslag RSD. 1 Zie voor een uitsplitsing per gemeenten bijlagen 1 t/m 5 5

8 2.2 Wat vinden we belangrijk Meedoen We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij. Onze doelstelling is dat bijstandsgerechtigden die kunnen werken in een reguliere baan ook een perspectief hebben om dat te gaan doen. Inwoners die (nog) niet naar een reguliere baan kunnen, doen vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke activiteiten. We schrijven niemand af. De tegenprestatie zetten we in om cliënten te activeren en om hen naar vermogen door te laten groeien op de Participatieladder. We sluiten daarbij aan bij de initiatieven en mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde. Arbeidsmarkt Met de komst van de Participatiewet worden wij direct verantwoordelijk voor een grotere groep mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben we te maken met een substantiële afname van beschikbare middelen (zie voor details hoofdstuk 5). Waar we in het verleden iedereen een (re-integratie)traject aanboden die daarvoor in aanmerking kwam, maken we de laatste jaren noodgedwongen steeds meer de afweging wie we wel en wie we niet ondersteunen. Anderzijds zijn er ook nieuwe kansen. Zo bieden door de werkgevers beschikbaar gestelde garantiebanen in de eerste jaren perspectief voor plaatsing van vooral kwetsbare cliënten. Binnen de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden willen we nauw samenwerken om deze banen ook ten goede te laten komen aan onze cliënten. Daarnaast kan het instrument loonkostensubsidie worden ingezet voor cliënten die kunnen werken, maar (nog) minder dan 100% loonwaarde hebben. De ontwikkelingen vragen om nog scherpere keuzes, inventieve oplossingen, het stellen van (aanvullende) prioriteiten en het aanpakken van alle kansen om toch onze ambities te kunnen realiseren. Verder is het van cruciaal belang om bestaande schotten tussen de verschillende doelgroepen en tussen de transities zoveel als mogelijk weg te halen. Samenstelling cliëntenbestand: prioriteiten We willen dat iedereen die binnen een jaar aan het werk kan, een perspectief krijgt op werk. We richten ons daarom met de middelen van het Participatiebudget allereerst op cliënten die binnen een jaar kunnen uitstromen naar een fulltime of parttime baan. Daarbij kan het gaan om regulier werk met of zonder ondersteuning (zoals bijvoorbeeld met loonkostensubsidie). Binnen de regio is de Participatieladder van de VNG inmiddels een belangrijk instrument om zicht te krijgen en te houden op het cliëntenbestand. Met behulp van deze ladder wordt aangegeven hoeveel cliënten van het totale bestand groeipotentie hebben naar werk ( = groeipotentie naar trede 6) of naar werk met inzet van bijvoorbeeld loonkostensubsidie of parttime werk ( = groeipotentie naar trede 5). Ter illustratie van de omvang van de doelgroep is tabel 2 opgenomen. Hieruit blijkt dat ruim 500 cliënten binnen een jaar kunnen uitstromen naar werk en ruim 300 cliënten binnen een jaar parttime aan het werk kunnen of met inzet van bijvoorbeeld loonkostensubsidie aan de slag kunnen. 6

9 Tabel 2. Groeipotentie cliënten november 2013 Trede Definitie Groeipotentie naar trede 5 Groeipotentie naar trede 6 Aantal Aantal Aantal 6 Betaald werk 40 5 Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Georganiseerde activiteiten Sociale contracten buitenshuis Geïsoleerd Totaal Bron: RSD (bestandsanalyse Participatieladder november 2013). Ondanks de schaarse middelen hebben we de ambitie om (het overgrote deel van) deze 800 potentiele uitstromers aan het werk te krijgen. Dit realiseren we door het inzetten van slimme manieren van ondersteuning, een (nog) effectievere en efficiëntere inzet van middelen en aandacht voor (het stimuleren van) inventieve oplossingen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan meer groepsgerichte aanpakken, digitalisering en een doelgerichtere matching. De focus moet meer worden gericht op cliënten met minder loonwaarde dan 100% (dit zijn deels de cliënten met groeipotentie naar trede 5 en 6 van de ladder), die tóch met loonkostensubsidie en bijvoorbeeld coaching on the job aan het werk kunnen worden geholpen. Hierbij zijn samenwerking met werkgevers en het maken van afspraken met bedrijfsleven (bovenregionaal, regionaal en lokaal) van groot belang. Jongeren De groep jongeren verdient apart aandacht om te voorkomen dat zij langdurig afhankelijk blijven van een uitkering. Daarom willen we dat jongeren die (nog) niet binnen een jaar kunnen uitstromen toch naar werk worden ondersteund. Het begint ermee dat jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt, worden teruggeleid naar het onderwijs om hun startkwalificatie te behalen. Kwetsbare jongeren die (nog) geen perspectief op uitstroom hebben naar werk, krijgen de aandacht die nodig is om hen de juiste zorg te bieden om hun perspectief te vergroten. Voor kwetsbare leerlingen met een beperkte loonwaarde die niet kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding, wordt samengewerkt met het onderwijs aan een succesvolle toeleiding naar de arbeidsmarkt. 7

10 Taalachterstand Taalachterstand mag geen reden zijn om cliënten aan de kant te laten staan. Cliënten met taalachterstand krijgen ondersteuning om deze weg te werken, zodat hun perspectief om aan het werk te gaan toeneemt. Hiervoor worden onder meer de educatiemiddelen benut. Niet direct perspectief op werk Cliënten die nog geen perspectief hebben op werk (trede 1 tot en met 4) bieden we andere vormen van maatwerk. We werken voor het activeren van deze cliënten samen met andere domeinen op lokaal niveau, waarbij ook naar middelen op lokaal niveau wordt gezocht. In het kader van de integrale aanpak binnen het sociale domein verwachten we van lokale en regionale uitvoerders een integrale diagnose bij de intake en de bereidheid tot integrale samenwerkingen met andere domeinen. Kader: We schrijven niemand af! Focus bij de uitvoering van de Participatiewet ligt niet langer op arbeidsverleden en welke uitkering iemand heeft, maar hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Iedereen die binnen een jaar kan uitstromen naar werk, dat wil zeggen de doelgroep met groeipotentie naar de treden 5 en 6 van de Participatieladder, wordt toegeleid naar regulier werk. Om deze doelstelling te bereiken zetten we maximaal in op het gebruik van loonkostensubsidie en andere inventieve manieren van werken. Vanzelfsprekend heeft het WGSP bij de matching een belangrijke functie. Jongeren zonder startkwalificatie worden zoveel als mogelijk teruggeleid naar school. Kwetsbare jongeren die zorg nodig hebben, worden doorgeleid naar hulpverlenende instellingen. Met het onderwijs wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat kwetsbare leerlingen met verminderde loonwaarde naar passend werk worden toegeleid. Cliënten met een taalachterstand krijgen ondersteuning om deze op te heffen. Hiervoor worden onder meer educatiemiddelen benut. Inwoners zonder groeipotentie naar de treden 5 en 6 activeren we lokaal via sociale participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het doel is hen te laten doorstromen op de Participatieladder met werk als uiteindelijk doel waar dat mogelijk is. Voor de ondersteuning en activering van deze cliënten worden geen re-integratiemiddelen ingezet, maar lokale middelen (dat kan bijvoorbeeld zijn vanuit de Wmo, AWBZ, subsidies of andere lokale middelen). De binnen de gemeenten bestaande lokale netwerken zijn het meest effectief om inwoners sociaal te activeren. Toelevering en doorverwijzing door de RDWI moet goed geregeld zijn, evenals aansluiting op eventuele doorstroom naar re-integratie. 8

11 3. Thema: wat doen we lokaal en wat regionaal? 3.1 Huidige organisatie van de uitvoering Al vele jaren vanaf de start van de Regionale Sociale Dienst op 1 januari 2006 werken de vijf gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug intensief samen ten aanzien van inkomensondersteuning, sociale werkvoorziening en re-integratie. Enkele jaren na de start van de samenwerking in 2009 hebben de vijf gemeenteraden van Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist in een strategische heroriëntatie nog eens bevestigd wat de rolverdeling is tussen de gemeenten en de GR en meer inhoudelijk wat lokaal en wat regionaal wordt opgepakt. De huidige afspraken luiden als volgt: De beleidskaders, beleidsprioriteiten en doelstellingen worden geformuleerd door de raden van de deelnemende gemeenten ( het wat ). De hiervan afgeleide prestatieafspraken worden in samenspraak met de uitvoerende instelling opgesteld. De bedrijfsvoering ( het hoe ) is de verantwoordelijkheid van de GR RDWI, uiteraard binnen de afgesproken financiële en beleidsmatige kaders. Indachtig de Strategische heroriëntatie RSD 2009, daarin verder toegelicht. Naast de meer formele uitgangspunten over hoe gemeenten en de GR RDWI zich tot elkaar verhouden, zijn volgend uit de Strategische Heroriëntatie RSD en de Participatiewet zoals deze zich nu aandient meer concrete afspraken te maken over wat regionaal (GR RDWI en in de uitvoering RSD en BIGA) en wat lokaal te organiseren. Deze zetten we uiteen in paragraaf Wat vinden we belangrijk In de samenwerking tussen gemeenten onderling en de gemeenten en de GR RDWI vinden we de onderstaande uitgangspunten en afspraken van belang. Kader: Algemeen: de vijf gemeenten werken direct en in GR-verband samen op het sociale domein. Door onze krachten te bundelen, staan we sterker en is het mogelijk of zo efficiënt mogelijk de schaarse middelen in te zetten. De aansturing van het Inkomens-deel (I-deel) blijft zowel qua beleid als qua uitvoering ondergebracht bij de GR RDWI. De aansturing van het gebundeld re-integratiebudget blijft zowel qua beleid als qua uitvoering ondergebracht bij de GR RDWI, maar zal in de samenhang met de overige budgetten in het sociale domein zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Ten aanzien van het gemeentelijk Minimabeleid kunnen gemeenten eigen afwegingen maken. 9

12 Re-integratie naar werk van mensen binnen de Participatiewet en het toeleiden naar economische zelfstandigheid wordt regionaal georganiseerd en kan, wanneer effectief, ook lokaal worden georganiseerd en uitgevoerd. Er blijft vanuit het re-integratiebudget 10 procent beschikbaar voor de financiering van lokale innovatieve initiatieven, gericht op re-integratie. Wel met het besef dat deze middelen in absolute termen dalen in de komend jaren en met de opmerking dat we nog beter zorgen dat best-practices op lokaal niveau regionaal worden gedeeld. Waar het gaat om sociale participatie, zonder dat binnen een jaar zicht is op werk (trede 1 tot en met 4), verwijst de RSD door en sluit aan bij lokale dienstverlening waarbij een koppeling wordt gelegd met de overige decentralisaties. Gemeenten zijn voor wat betreft deze doelgroep primair zelf aan zet. Financiering geschiedt met inzet van andere financieringsbronnen. Er wordt voor wat betreft de uitvoering van de huidige WWB en WSW, straks vallend onder de Participatiewet, geïntegreerd samengewerkt op het gebied van re-integratie, de benadering van werkgevers en de dienstverlening. 10

13 4. Thema: hoe gaan we werkgevers benaderen en betrekken? 4.1 Betrokkenheid van werkgevers Met de invoering van de Participatiewet wordt de dienstverlening aan en benadering van werkgevers nog belangrijker. Op allerlei manieren is samenwerking met het bedrijfsleven essentieel voor het welslagen van de uitvoering van de Participatiewet. Werkgevers hebben we nodig om plaats te bieden aan mensen met beperkt verdienvermogen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn goede relaties met werkgevers essentieel en moet nog meer gezocht worden naar de aansluiting bij de intrinsieke behoefte van de werkgever. Hoe sluiten we de opgaven die volgen uit de Participatiewet aan op de werkelijkheid van de werkgever, hoe helpen we hen het beste en hoe geven we als gemeenten zelf het beste voorbeeld zijn daarbij kernvragen. Vooruitlopend op de komst van de Participatiewet wordt dit jaar de relatie tussen het WGSP KRH en BIGA al geïntensiveerd. Bovenregionaal, in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden, is de regio via het WGSP KRH vertegenwoordigd. Lokaal vervullen BIGA en het WGSP KRH in nauw overleg met gemeenten en hun bedrijfscontactfunctionarissen steeds meer een eenduidige rol met betrekking tot de contacten met lokale ondernemers, ondernemerskringen en verenigingen. 4.2 Wat vinden we belangrijk We streven naar optimale werkgelegenheid met oog voor de wensen en behoeften van werkgevers. De vraag van de arbeidsmarkt is bepalend bij de ondersteuning die we aan onze cliënten bieden. Waarbij gezegd dat elke gemeente voor zich en de regio gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben bij het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het ondernemersklimaat. Bij een eenduidige aanpak en een integrale werkgeversdienstverlening hoort één organisatie verantwoordelijk te zijn. De verschillende nu nog bestaande benaderingen op regionaal niveau schuiven we verder in elkaar. Bovenregionaal pakken we een actieve rol in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Kader: De vraag van de arbeidsmarkt is bepalend bij het type ondersteuning die we onze cliënten bieden. Elke gemeente is verantwoordelijk voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en het stimuleren van een gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid. In de regio Kromme Rijn Heuvelrug intensiveren we dus vanuit één coördinatiepunt en één verantwoordelijke uitvoeringsorganisatie de contacten tussen netwerkpartners (onderwijs, RMC, WGSP, werkgeverskringen, KvK s, gemeenten, sociale werkvoorziening, ROC s, lokale ondernemersloketten, uitzendbureaus etc.) met als doel één integrale werkgeversdienstverlening. Hierbij wordt de verbinding gelegd met lokale initiatieven. 11

14 5. Thema: financiële kaders 5.1 Financieringssystematiek van de Participatiewet De Participatiewet brengt grote uitdagingen met zich mee, inhoudelijk maar zeker ook financieel. Het is van belang om als gemeenten bij de uitvoering grip te houden op de financiële kaders. Dat begint met een goed begrip van de uit te voeren taken en van de budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Participatiewet. Kader: De beschikbare budgetten vanuit de Participatiewet en de daaruit afgeleide begrotingen zijn de financiële kaders waarbinnen beleidsmakers en uitvoerders binnen de regio Kromme Rijn Heuvelrug opereren. Taken en budget in drie componenten In figuur 1 zetten we op een rij uit welke componenten het budget voor de uitvoering van de Participatiewet bestaat. Figuur 1. Financieringssystematiek van de Participatiewet. De eerste component van de financiering betreft het zogenoemde inkomensdeel, waaruit gemeenten niet alleen het verstrekken van uitkeringen financieren, maar ook de loonkostensubsidies waarmee mensen met een arbeidsbeperking straks aan de slag kunnen. De tweede component betreft het zogenoemde gebundeld re-integratiebudget, waarmee gemeenten re-integratie van werklozen en begeleiding van arbeidsbeperkten op de werkplek kunnen betalen. 12

15 De financiering van de huidige sociale werkvoorziening (WSW) die wegens het sluiten van de toegang tot de WSW langzaam afgebouwd wordt is eveneens opgenomen in het gebundeld re-integratiebudget. Ten slotte is er een derde component van de financieringssystematiek, namelijk het uitvoeringsbudget uit het Gemeentefonds. Hiermee kunnen gemeenten de uitvoeringskosten van de Participatiewet en het minimabeleid betalen. Introductie sociaal deelfonds De Participatiewet is één van de decentralisaties in het sociale domein. Onze regio krijgt per 1 januari 2015 ook te maken met de overheveling van onderdelen van de AWBZ richting de Wmo overheveling van taken rond de jeugdzorg. In de decentralisatiebrief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer staat het voornemen om het gebundelde re-integratiebudget vanaf 2016 samen te voegen met de middelen voor de jeugdzorg en de Wmo in een nieuw sociaal deelfonds. Tevens staat in de decentralisatiebrief dat op basis van onderzoek besloten wordt over de mogelijkheden om de systematiek van het deelfonds en het Participatiebudget ineen te schuiven. Voorlopig zal het inkomensdeel nog geen deel uitmaken van het sociaal deelfonds 2. Belangrijk aspect van de invoering van het sociaal deelfonds is dat gemeenten over de jaren steeds meer de financiële ruimte krijgen om integraliteit van beleid van de drie decentralisaties te bevorderen. De nieuwe financieringssystematiek waaronder invoering van het sociaal deelfonds leidt ook tot de behoefte om de huidige afspraken tussen gemeenten over ontschotting van de budgetten (solidariteit tussen gemeenten) te evalueren en deze te beoordelen op toekomstbestendigheid. Kader: De introductie van het sociaal deelfonds maakt het mogelijk om vanaf 2016 taken van de drie decentralisaties integraal op te pakken. De vijf gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om de taken beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding gezamenlijk vorm te geven. Zowel lokale als regionale initiatieven zijn daarbij onderwerp van onderzoek. Doel is om te komen tot een samenhangend beleid en een goed toegankelijk aanbod voor de mensen met weinig perspectief op een reguliere baan. Gemeenten evalueren op korte termijn de huidige afspraken over ontschotting van budgetten tegen het licht van de aan de Participatiewet verbonden financieringssystematiek. Uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot bestendiging dan wel wijziging van de nu geldende afspraken over de ontschotting / solidariteit tussen gemeenten. 2 Zie de brief van de minister van BZK van 9 oktober

16 5.2 Budgetten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Inkomensdeel Een belangrijk uitgangspunt van de huidige WWB en van de aankomende Participatiewet is dat we als gemeenten financieel worden geprikkeld om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te krijgen en de uitkeringsafhankelijkheid zo laag mogelijk te houden. De financiële prikkel loopt via het inkomensdeel. Gemeenten ontvangen jaarlijks via het inkomensdeel een budget dat niet direct door de gemeenten zelf te beïnvloeden is. We mogen elke euro die we op de bijstandsuitkeringen besparen, houden en vrij besteden. Tekorten moeten gemeenten zelf betalen en komen ten laste van de eigen middelen. Een belangrijke wijziging is dat met de komst van de Participatiewet middelen aan het inkomensdeel worden toegevoegd waarmee we tevens loonkostensubsidies kunnen financieren. Verder zal met ingang van 2015 het zogenoemde objectieve verdeelmodel, het model waarmee de hoogte van het gemeentelijke budget wordt bepaald, worden aangepast. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de impact van het nieuwe verdeelmodel zal zijn op het aan de KRH-gemeenten toe te kennen budgetten. Ook is nog niet bekend op welke wijze de middelen voor loonkostensubsidies door het Rijk verdeeld worden over gemeenten. Tabel 3. Verwachte ontwikkeling inkomensdeel regio Kromme Rijn Heuvelrug. (Bedragen in miljoenen ) Inkomensdeel oude stijl 31,4 35,6 34,7 34,6 34,5 33,9 33,9 33,9 33,9 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,7 1,8 2,9 4,3 5,3 6,3 7,4 Totaal inkomensdeel 31,4 35,6 35,3 36,4 37,4 38,2 39,3 40,3 41,3 Ondanks de onzekerheden met betrekking tot de verdeling, is het van belang om stil te staan bij de beleidsimplicaties van de nieuwe opzet van het inkomensdeel. Het is namelijk zo dat het aan werk helpen van mensen bij reguliere werkgevers met een loonkostensubsidie een netto besparing kan opleveren op het inkomensdeel. De reden is dat bij een loonwaarde van ongeveer 50 procent of hoger het bedrag aan loonkostensubsidie kleiner is dan het bedrag van een volledige uitkering 3. Hier staat tegenover dat de gemeente geld moet steken in begeleiding. Dit bedrag komt ten laste van het gebundeld re-integratiebudget dat we zo verder toelichten. 3 Namelijk ongeveer van de loonkostensubsidie van iemand met 50 procent loonwaarde tegen ongeveer voor iemand met een volledige uitkering. 14

17 Kader: Extra van inzet van middelen om mensen aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers behoort tot de mogelijkheden, daar waar dit aantoonbaar een besparing op het I-deel betekent. De regio zet gezamenlijk in op de verkenning van dergelijke lonende initiatieven. Gebundeld re-integratiebudget Met de komst van de Participatiewet ontvangen we van het Rijk een gebundeld re-integratiebudget, waarin het flexibele re-integratiebudget van de Wet werk en bijstand (WWB), de middelen van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de budgetten van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) worden samengevoegd. Zoals blijkt uit tabel 4 wordt het Participatiebudget oude stijl van de gemeenten uit de regio (exclusief gelden inburgering en educatie) van 2012 naar 2021 meer dan gehalveerd. Verder blijkt uit de tabel dat de toevoegingen aan het gebundeld re-integratiebudget voor nieuwe doelgroepen niet toereikend zijn om het budget op peil te houden. Dit betekent dat het bedrag dat per persoon beschikbaar is fors zal dalen. Tabel 4. Verwachte ontwikkeling gebundeld re-integratiebudget regio KRH (exclusief gelden inburgering/educatie). (Bedragen in miljoenen ) Participatiebudget oude stijl (exclusief educatie) 3,5 3,0 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,1 0,7 1,1 1,4 1,6 1,7 1,8 Totaal gebundeld re-integratiebudget (exclusief WSW oude stijl) 3,5 3,0 2,7 3,1 3,3 3,6 3,8 3,9 4,0 De consequentie van beperking van de middelen is dat de uitvoering in de Kromme Rijn Heuvelrug in de toekomst niet alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kan helpen, maar dat we verregaande keuzes moeten maken wie we binnen de kaders van de Participatiewet wel gaan ondersteunen en wie niet. Verplichtingen ten aanzien van het zittende WSW-bestand Een belangrijke notie om te betrekken bij het maken van keuzes is het besluit van het Rijk om de afbouw van het zittend WSW-bestand gepaard te laten gaan met een efficiencykorting die wordt uitgesmeerd over zes jaar. De vergoeding per WSW-arbeidsjaar zal dalen van ongeveer nu naar in

18 Aangezien de gemiddelde loonkosten van WSW-medewerkers cao-bepaald zijn en niet mee zullen dalen (respecteren rechtspositie), zal er door toedoen van deze efficiencykorting op termijn een tekort ontstaan dat opgevangen moet worden binnen het beschikbare gebundeld re-integratiebudget. De feitelijke vrijelijk te besteden ruimte neemt daardoor in de komende jaren verder af. Dit betekent dat met prioriteit gekeken moet worden naar ontschotting van de huidige doelgroep van de SW-uitvoerder. Hoe gaan we het beschut werken in de toekomst vorm geven? Kunnen bepaalde doelgroepen door andere (zorg)aanbieders geholpen worden? Kunnen doelgroepen die nu worden bediend door de RSD straks via BIGA worden toegeleid naar werk? Antwoord op deze vragen moet leiden tot een betere inzet van beschikbare budgetten en tegelijkertijd voor een beter aanbod voor de mensen waar het om gaat. 16

19 Bijlage 1: Prognoses De Bilt Doelgroepen Tabel 5. Bestaande en nieuwe doelgroepen Participatiewet De Bilt. WWB-uitkeringen oude stijl 65-min Nieuwe doelgroepen (vml. Sw en vml. Wajong) WSW oude stijl Totale doelgroep Participatiewet Bronnen: betreft prognoses op basis van opgaaf SZW, bewerkt door Berenschot. WWB-cijfer 2013 betreft realisatiecijfer: jaarverslag RSD. Inkomensdeel Tabel 6. Verwachte ontwikkeling inkomensdeel De Bilt. Inkomensdeel oude stijl 6,1 6,9 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 Totaal inkomensdeel 6,1 6,9 6,7 6,9 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4 Gebundeld re-integratiebudget Tabel 7. Verwachte ontwikkeling gebundeld re-integratiebudget De Bilt. Participatiebudget oude stijl (exclusief educatie) 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Totaal gebundeld re-integratiebudget (exclusief WSW oude stijl) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 17

20 Bijlage 2: Prognoses Bunnik Doelgroepen Tabel 8. Bestaande en nieuwe doelgroepen Participatiewet Bunnik. WWB-uitkeringen oude stijl 65-min Nieuwe doelgroepen (vml. Sw en vml. Wajong) WSW oude stijl Totale doelgroep Participatiewet Bronnen: betreft prognoses op basis van opgaaf SZW, bewerkt door Berenschot. WWB-cijfer 2013 betreft realisatiecijfer: jaarverslag RSD. Inkomensdeel Tabel 9. Verwachte ontwikkeling inkomensdeel Bunnik. Inkomensdeel oude stijl 1,09 1,32 1,26 1,17 1,24 1,22 1,22 1,22 1,22 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,03 0,07 0,12 0,18 0,22 0,26 0,30 Totaal inkomensdeel 1,09 1,32 1,29 1,24 1,36 1,40 1,44 1,49 1,53 Gebundeld re-integratiebudget Tabel 10. Verwachte ontwikkeling gebundeld re-integratiebudget Bunnik. Participatiebudget oude stijl (exclusief educatie) 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,01 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 Totaal gebundeld re-integratiebudget (exclusief WSW oude stijl) 0,10 0,09 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 18

21 Bijlage 3: Prognoses Utrechtse Heuvelrug Doelgroepen Tabel 11. Bestaande en nieuwe doelgroepen Participatiewet in Utrechtse Heuvelrug. WWB-uitkeringen oude stijl 65-min Nieuwe doelgroepen (vml. Sw en vml. Wajong) WSW oude stijl Totale doelgroep Participatiewet Bronnen: betreft prognoses op basis van opgaaf SZW, bewerkt door Berenschot. WWB-cijfer 2013 betreft realisatiecijfer: jaarverslag RSD. Inkomensdeel Tabel 12. Verwachte ontwikkeling inkomensdeel Utrechtse Heuvelrug. Inkomensdeel oude stijl 5,96 6,85 6,63 6,67 6,61 6,51 6,51 6,51 6,51 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,18 0,50 0,79 1,18 1,47 1,75 2,03 Totaal inkomensdeel 5,96 6,85 6,81 7,17 7,41 7,69 7,98 8,26 8,54 Gebundeld re-integratiebudget Tabel 13. Verwachte ontwikkeling gebundeld re-integratiebudget Utrechtse Heuvelrug. Participatiebudget oude stijl (exclusief educatie) 0,57 0,58 0,42 0,40 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,04 0,19 0,29 0,38 0,42 0,44 0,46 Totaal gebundeld re-integratiebudget (exclusief WSW oude stijl) 0,57 0,58 0,46 0,58 0,66 0,74 0,79 0,80 0,82 19

22 Bijlage 4: Prognoses Wijk bij Duurstede Doelgroepen Tabel 14. Bestaande en nieuwe doelgroepen Participatiewet Wijk bij Duurstede. WWB-uitkeringen oude stijl 65-min Nieuwe doelgroepen (vml. Sw en vml. Wajong) WSW oude stijl Totale doelgroep Participatiewet Bronnen: betreft prognoses op basis van opgaaf SZW, bewerkt door Berenschot. WWB-cijfer 2013 betreft realisatiecijfer: jaarverslag RSD. Inkomensdeel Tabel 15. Verwachte ontwikkeling inkomensdeel Wijk bij Duurstede. inkomensdeel oude stijl 2,68 3,16 3,18 3,01 3,08 3,04 3,04 3,04 3,04 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,06 0,16 0,27 0,39 0,49 0,58 0,66 Totaal inkomensdeel 2,68 3,16 3,24 3,18 3,35 3,43 3,52 3,61 3,70 Gebundeld re-integratiebudget Tabel 16. Verwachte ontwikkeling gebundeld re-integratiebudget Wijk bij Duurstede. Participatiebudget oude stijl (exclusief educatie) 0,22 0,20 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,02 0,07 0,11 0,14 0,16 0,17 0,19 Totaal gebundeld re-integratiebudget (exclusief WSW oude stijl) 0,22 0,20 0,18 0,22 0,25 0,28 0,30 0,32 0,33 20

23 Bijlage 5: Prognoses Zeist Doelgroepen Tabel 17. Bestaande en nieuwe doelgroepen Participatiewet Zeist. WWB-uitkeringen oude stijl 65-min Nieuwe doelgroepen (vml. Sw en vml. Wajong) WSW oude stijl Totale doelgroep Participatiewet Bronnen: betreft prognoses op basis van opgaaf SZW, bewerkt door Berenschot. WWB-cijfer 2013 betreft realisatiecijfer: jaarverslag RSD. Inkomensdeel Tabel 18. Verwachte ontwikkeling inkomensdeel Zeist. inkomensdeel oude stijl 15,5 17,3 17,0 17,1 16,9 16,7 16,7 16,7 16,7 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,3 0,8 1,3 2,0 2,5 2,9 3,4 Totaal inkomensdeel 15,5 17,3 17,3 17,9 18,3 18,7 19,1 19,6 20,1 Gebundeld re-integratiebudget Tabel 19. Verwachte ontwikkeling gebundeld re-integratiebudget Zeist. Participatiebudget oude stijl (exclusief educatie) 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Toevoegingen nieuwe doelgroepen 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 Totaal gebundeld re-integratiebudget (exclusief WSW oude stijl) 1,9 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 21

Voorbereiding Participatiewet: naar een gezamenlijlt uitvoeringsarrangement voor de gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug per 1 januari 2015

Voorbereiding Participatiewet: naar een gezamenlijlt uitvoeringsarrangement voor de gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug per 1 januari 2015 24 feb 2014 / 0025 Voorbereiding Participatiewet: naar een gezamenlijlt uitvoeringsarrangement voor de gemeenten van de regio Kromme Rijn Heuvelrug per 1 januari 2015 Projectplan Projectgroep Februari

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Gemeente Oostzaan voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: 14/82 Beleidsveld: Participatie Datum: 6 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: Commissie: 17 Contactpersoon:

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA

Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA Bijlage 2A bij Raadsvoorstel Toekomst BIGA Inleiding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en delen van de Wajong zijn opgegaan in één regeling

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug

De Wet werken naar vermogen in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug Bijlage bij Commissienotitie inzake invoering Wet werken naar vermogen. De Wet werken naar vermogen in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug Strategische kaders in aanvulling op het door gemeenteraden reeds vastgestelde

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling

Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Eveline Bal Telefoon (030) 607 19

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas) Programma KENNIS VAN ZAKEN

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie Decentralisatie

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding Visie op Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245 1. Inleiding In dit document worden missie, visie en uitgangspunten van de regionale participatievisie Gooi en Vechtstreek beschreven. Het belangrijkste

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Kadernota. Wet participatiebudget. Regio Kromme Rijn Heuvelrug

Kadernota. Wet participatiebudget. Regio Kromme Rijn Heuvelrug Kadernota Wetparticipatiebudget RegioKrommeRijnHeuvelrug Inhoudsopgave Inleiding...4 Dekaderssamengevat...5 Hoofdstuk1 Dewetparticipatiebudget...6 1.1 Achtergrondparticipatiebudget...6 1.1.1 DeWetwerkenbijstand(WWB)...6

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015 Regionale raadsbijeenkomst Baanstede 2 december 2015 Agenda Welkom & introductie Proces tot nu toe Presentatie regio Zaanstreek Presentatie regio Waterland Vervolgproces Proces tot nu toe September 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Wmo-raad gemeente Oss Postbus 5 5340 BA OSS Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan.

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan. Dames en heren, Voor ons ligt de nota Werken aan Werk, Samen aan de slag. Wij hebben de verschillende conceptversies doorgenomen en onze opmerkingen doorgegeven. Wij zijn dan ook blij dat een aantal van

Nadere informatie

Financiële. Impact analyse Participatiewet

Financiële. Impact analyse Participatiewet Financiële Impact analyse Participatiewet schatting van de effecten van het sociaal akkoord, de wijzigingen in de Wsw, de Wajong en het gemeentelijk re-integratiebudget Project implementatie Participatiewet

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein TransformatieSociaalDomein Beleidskader Participatiewet van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Maastricht-Heuvellandgemeenten Eigen verantwoordelijkheid Wajong Werken naar vermogen Economische

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014 Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014 Beleidsplan Participatiewet Gemeente Haaksbergen Pagina 1 van 35 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Een veranderende context... 4 Consequenties van de Participatiewet...

Nadere informatie