Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Postbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ IBAN: NL49 BNGH BIC: BNGHNL2G Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Eveline Bal Telefoon (030) Gemeenteraad Nieuwegein Postbus AA NIEUWEGEIN Datum 20 juni 2014 Kenmerk Berichtnummer Onderwerp Invoeringsstrategie Participatiewet Regio Geachte raad, Op 4 maart 2014 heeft het college de Invoeringsstrategie Participatiewet Regio heeft vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de hoofdlijnen van deze invoeringsstrategie en de planning met betrekking tot de invoering van de Participatiewet. Aanleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. Met deze wet krijgt de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van werk en inkomen. Onder regie van het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein is door de regionale werkgroep Transitie Werk, waarin alle gemeenten zijn vertegenwoordigd, een gezamenlijke invoeringsstrategie voor deze wet opgesteld. De invoeringsstrategie beschrijft de consequenties van de Participatiewet en de gevolgen bij ongewijzigd beleid. Op basis van deze analyse wordt de richting aangegeven van mogelijke uitwerking en toekomstscenario s. De invoeringsstrategie is tevens de routekaart van de wijze waarop de gemeenten de wet willen invoeren als onderdeel van het totale sociale domein. Met de vaststelling van de invoeringsstrategie door de gemeenten worden nog geen fundamentele keuzes gemaakt. De invoeringsstrategie geeft de betrokken ketenpartners (WIL, Pauw Bedrijven, UW) voor 2015 de noodzakelijke duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij hun plannen kunnen maken. Het jaar 2015 wordt gezien als een overgangsjaar naar een meer definitieve fase van de implementatie. Dit kan aangezien de gevolgen in 2015 zowel inhoudelijk als financieel van de nieuwe wet nog gering zijn. Samenvatting Invoeringsstrategie Participatiewet Regio Hieronder wordt op hoofdlijnen de inhoud van de Invoeringsstrategie Participatiewet weergegeven. Vervolgens worden de besluiten van het college toegelicht. Effecten van de Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet van kracht. De doelstelling van de wet is om iedereen met arbeidsvermogen naar zo regulier

2 Bladnummer 2/9 mogelijk werk toe te leiden. Daarnaast is er in april 2013 een sociaal akkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. De Participatiewet en het sociaal akkoord nemen de volgende veranderingen met zich mee: De Wwb heet vanaf 1 januari 2015 Participatiewet. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook in de systematiek van de wet verandert weinig. De Wajong wordt aangescherpt. Alleen wie duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is komt nog voor een Wajonguitkering in aanmerking. Dit zorgt voor een toename van het beroep op de bijstand. De zittende populatie in de Wajong wordt herkeurd op het nieuwe criterium. Wie niet aan het nieuwe criterium voldoet krijgt een lagere Wajong uitkering. UWV blijft voor deze groep verantwoordelijk. De Wsw wordt afgeschaft. Er is geen instroom meer in de Wsw met ingang van 1 januari Mensen die op 1 januari 2015 een dienstbetrekking hebben, houden wel rechten. 1 De wachtlijst vervalt. De Rijksbijdrage Wsw vervalt. De middelen gaan (met bezuinigingen) over naar het re-integratiebudget. De gemeenten krijgen meer beleidsruimte om loonkostensubsidie (ook beschut werk) in te zetten voor mensen met een beperking. Werkgevers hebben zich garant gesteld voor de realisatie van landelijk extra banen voor mensen met een beperking, waarvan in de marktsector. Dit aantal wordt opgebouwd met ingang van 2014 en volledig gerealiseerd in In 2018 zouden ongeveer banen gerealiseerd moeten zijn. Voor de betekent dit ongeveer 400 extra banen voor mensen met een beperking in De Participatiewet heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeenten, zo laat het toekomstbeeld bij ongewijzigd beleid zien: De doelgroep neemt in totaal toe met ongeveer 22%. Daarbinnen stijgt de doelgroep van mensen in de bijstand met 31% en daalt de doelgroep Wswoud met bijna 20%. 1 Deze groep wordt in de Invoeringsstrategie Participatiewet en dit collegevoorstel aangeduid als Wsw-oud.

3 Bladnummer 3/9 De doelgroep wordt niet alleen groter, maar ook complexer. De aanscherping van de Wajong veroorzaakt een toename van het aantal mensen in de bijstand die (langdurig) behoefte hebben aan ondersteuning Het budget wordt ontschot, maar het totale budget dat wij beschikbaar hebben om mensen te ondersteunen bij hun deelname aan de arbeidsmarkt neemt af met bijna 17%. Zonder bijsturing blijft Wsw-oud veel kosten. In 2018 gaat ongeveer 85% van het totale budget op aan de kosten van Wsw-oud. In 2018 is dat nog 11% van de totale doelgroep. Als gevolg daarvan is er voor re-integratie van mensen in de bijstand veel minder beschikbaar. Gemiddeld daalt het budget met bijna 50% naar een bedrag van 630 per bijstandsuitkering. Er is al sprake van een tekort op de uitvoering van de Wsw. Bij ongewijzigd beleid leggen de gemeenten (met uitzondering van de gemeente Houten) al bijna 2,2 miljoen per jaar bij uit eigen middelen. Zonder bijsturing zullen de gemeenten (en de uitvoerder WIL) genoodzaakt zijn om in de ondersteuning van mensen in de bijstand vergaande prioritering door te voeren. Deze prioritering betekent een verhoging van het risico van de gemeenten op het inkomensdeel (het budget dat de gemeenten van het Rijk krijgen voor de financiering van de uitkeringen): we kunnen aannemen dat een lagere inzet op ondersteuning van mensen in de bijstand effect zal hebben op het aantal uitkeringen en de uitkeringskosten van de gemeenten. Eventuele tekorten die hier ontstaan komen in principe voor eigen rekening van de gemeenten. Een bijkomend sociaal effect is dat een groot deel van de bijstandsgroep inactief zal zijn en /of een groter beroep gedaan moet worden op andere voorzieningen van de gemeenten om deze groepen te activeren en deel te laten nemen aan de samenleving. Indirect kunnen ook andere sociale effecten optreden, zoals isolement en overlastsituaties. Economische gevolgen kunnen zijn: een lagere koopkracht en minder aantrekkelijk vestigingsklimaat voor winkels en bedrijven. De visie: een werkplek naar vermogen voor zoveel mogelijk mensen De gemeenten maken zich sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. In de eerste plaats wordt daarbij uitgegaan van wat mensen zelf kunnen, van hun talenten en mogelijkheden. In de tweede plaats van de omgeving van mensen, van kansen die er zijn om daarvan gebruik te maken. In de derde plaats is er ondersteuning van de gemeente en andere partijen in het sociale domein.

4 Bladnummer 4/9 De gemeenten hanteren deze uitgangspunten ook op het terrein van werk en inkomen. Iedereen heeft talenten en capaciteiten. Dat is het centrale uitgangspunt. Talenten en capaciteiten die van grote waarde zijn voor mensen zelf, maar ook voor de arbeidsmarkt. De gemeenten willen dat zoveel mogelijk mensen een werkplek hebben die past bij wat zij kunnen. Dit doel streven de gemeenten niet alleen na voor mensen met een volledig of hoog verdienvermogen. De gemeenten willen ook mensen met een lager verdienvermogen naar vermogen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt, ook als daar langdurige ondersteuning voor nodig is. Dat geldt ook voor mensen met een (meer permanente) beperking. Die groep wordt groter in de komende jaren. De gemeenten willen daar op blijven inzetten, niet alleen voor de huidige Wsw-doelgroep, maar ook voor de grote groep die van de Wajong overkomt en de mensen die nu al een beroep doen op de bijstand. Samen met werkzoekenden en werkgevers De gemeenten realiseren deelname aan de arbeidsmarkt uiteindelijk niet, werkzoekenden en werkgevers doen dat zelf. De gemeenten verwachten van iedere werkzoekende bijvoorbeeld dat hij of zij zich naar vermogen inzet om werk te verkrijgen en werk te aanvaarden, zich naar vermogen inzet om zijn kansen en verdiencapaciteit te vergroten en gebruik maakt van de ondersteuning die daarbij kan helpen. Van werkgevers wordt verwacht dat zij waar mogelijk gebruik maken van de talenten en capaciteiten van de doelgroep en hun verdiencapaciteit ten behoeve van de organisatie zo goed mogelijk benutten. Ook verwachten de gemeenten dat zij in dat kader hun werknemers begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van hun functie en dat zij investeren in de arbeidsbekwaamheid van hun werknemers. De gemeenten bieden brede ondersteuning aan werkzoekende en werkgever. Naast begeleiding en coaching voor de werkzoekende en accountmanagement naar werkgevers organiseren wij tijdelijke ondersteuning in de vorm van onder andere training, scholing, arrangementen, werkervaringsplaatsen, het starten van een onderneming en tijdelijke loonkostensubsidie. Ook wordt langdurige ondersteuning in de vorm van onder andere langdurige loonkostensubsidie, detachering, jobcarving, bepaling van verdiencapaciteit, aanpassing van de werkplek en no risk polis georganiseerd. Ten behoeve van de hele doelgroep organiseren de gemeenten bovendien de wettelijke taken. Het gaat hierbij om de wettelijke taken die samenhangen met de beoordeling, toekenning, handhaving, administratie en uitbetaling van de bijstandsuitkering (exclusief de bijstandsuitkering zelf) en het aanbieden van ondersteuning bij het realiseren van arbeidsdeelname (exclusief de ondersteuning zelf).

5 Bladnummer 5/9 De gemeenten nemen actief deel aan het netwerk in het sociale domein. Onderwerpen zoals de uitwisseling van signalen met andere professionals en een gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek zijn daarbinnen belangrijke thema s. De uitwerking hiervan zal (mede op basis van pilots en experimenten) in de komende periode plaatsvinden in samenhang met de andere transities (Jeugdzorg, WMO). Daarnaast zal WIL participeren in de regionale samenwerking (in Utrecht Midden) rondom de Werkbedrijven, de garantstelling van werkgevers en andere kansen om werkplekken binnen en buiten de gemeentegrenzen te realiseren. Omvorming Wsw is een randvoorwaarde Onze visie een werkplek naar vermogen voor zoveel mogelijk mensen is alleen mogelijk als de Wsw wordt omgevormd. Dan kunnen meer mensen gebruik maken van ondersteuning, in het bijzonder mensen met behoefte aan tijdelijke en langdurige ondersteuning. Van belang is dat we komen tot een uitvoering van Wsw-oud die: maximaal bijdraagt aan het plaatsen van Wsw-ers bij reguliere werkgevers; daarbij de aanwezige verdiencapaciteit zo goed mogelijk benut; rekening houdt met de (wettelijke) rechten en plichten van Wsw-ers; efficiënt en samenhangend wordt uitgevoerd in relatie tot de gehele participatiewet; gebruik maakt van bestaande kennis en expertise (van SW bedrijven); leidt tot lagere kosten. rekening houdt met de afbouw van de uitvoering van de Wsw-oud in de komende jaren. Verkennen toekomst uitvoering Wsw Nu is de uitvoering van Wwb en Wsw gescheiden. Dat betekent bijvoorbeeld dat werkgevers te maken hebben met verschillende contactpersonen en er soms concurrentie is tussen de uitvoeringsorganisaties als het gaat om het invullen van een werkplek. Ook vanuit sturingsoogpunt lijkt het hebben van drie uitvoeringsorganisaties (GR WIL, GR PAUW en een subsidierelatie van Houten met UW Bedrijven) voor de uitvoering van wat straks één wet en één budget is, niet efficiënt en niet effectief. Bovendien dienen gemeenten hun dienstverlening aan werkgevers, maar ook afspraken in regionaal verband te organiseren in arbeidsmarktregio s. De gemeenten vallen onder Utrecht Midden. Maar de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht vallen onder respectievelijk Groot Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek. Deze gemeenten vallen weliswaar niet onder de, maar wel onder de GR PAUW Bedrijven.

6 Bladnummer 6/9 Daarnaast is het een gegeven dat de instroom in de Wsw stopt en dat er sprake is van een sterfhuis. Het aantal Wsw-plekken gaat met ongeveer 6% per jaar dalen. Ook op dit gegeven zal moeten worden ingespeeld. Aan de hand van deze invoeringsstrategie zal een verkenning worden uitgevoerd naar alternatieve opties voor de toekomstige uitvoering van de Wsw, binnen het kader van de Participatiewet. Besluiten college De invoering van de Participatiewet heeft effect op verschillende terreinen. Op diverse onderdelen moet beleid nader worden uitgewerkt en vastgesteld om te komen tot een optimale implementatie. De invoeringsstrategie geeft richting en is de routekaart. Deze route loopt in een aantal gevallen verder dan 1 januari Wat klaar moet zijn op deze datum is uiteraard gereed. Het jaar 2015 wordt gezien als een overgangsjaar naar de definitieve fase. Dit kan aangezien de gevolgen in 2015 zowel inhoudelijk als financieel van de nieuwe wet nog gering zijn. Voor een goede implementatie van de Participatiewet heeft het college besloten om: 1. In te stemmen met de Invoeringsstrategie Participatiewet Regio met als visie 'een werkplek naar vermogen voor zoveel mogelijk mensen met ondersteuningsmogelijkheden voor een brede doelgroep'. 2. Een verkenning uit te laten voeren naar alternatieve mogelijkheden voor de toekomstige uitvoering van de Wsw en een plan van aanpak op te stellen voor de vervolgstappen. 3. In het kader van het tweede beslispunt, in samenwerking met de andere gemeenten die zijn aangesloten bij de GR PAUW Bedrijven, opdracht te geven aan een externe partij voor het uitbrengen van een advies over mogelijke scenario s voor het uitvoeren van WSW-oud en beschut werk binnen de kaders van de Participatiewet. 4. Vooralsnog de component Wsw-oud binnen het per 1 januari 2015 gebundelde re-integratiebudget aan te houden voor budgettering van PAUW Bedrijven en UW Bedrijven. 5. Vooralsnog de overige componenten (niet zijnde Wsw-oud) binnen het per 1 januari 2015 gebundelde re-integratiebudget aan te houden voor budgettering van WIL. 6. WIL middels bijgevoegde brief opdracht geven om, samen met de gemeenten en de Wsw-bedrijven, binnen het onder punt 4 genoemde kader, de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen en deze te vertalen in de bestaande beleid- en begrotingscyclus.

7 Bladnummer 7/9 7. WIL opdracht geven om, samen met de Wsw-bedrijven en de gemeenten, in de arbeidsmarktregio afspraken te maken over het verzilveren van de werkplekken voor mensen met een beperking en mede invulling te geven aan het arbeidsmarktplatform / werkbedrijf voor Utrecht Midden. 8. De invoeringsstrategie en bijgevoegde raadsbrief ter informatie te zenden aan de gemeenteraad. Toelichting besluiten Besluit 1: De visie op de Participatiewet is maximale arbeidsparticipatie naar vermogen van mensen. Wij willen dat zo veel mogelijk mensen naar vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De eigen verantwoordelijkheid van mensen staat hierbij centraal. Ook worden werkgevers aangesproken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Waar nodig worden mensen ondersteund. Deze ondersteuning bieden de wij aan een zo breed mogelijke groep, aan mensen met tijdelijke belemmeringen maar ook aan mensen met meer permanente beperkingen. Prioriteiten stellen en keuzes maken is hierbij noodzakelijk gelet op het budget. Maar op voorhand worden er geen categorieën mensen uitgesloten van ondersteuning richting de arbeidsparticipatie, als zij daartoe in staat worden geacht. Besluit 2: Aan de gemeentesecretarissen van de betrokken gemeenten wordt verzocht een verkenning uit te voeren naar alternatieve mogelijkheden voor de toekomstige uitvoering van de Wsw, binnen de kaders van de Participatiewet en deze invoeringsstrategie en op basis daarvan een plan van aanpak op te stellen voor de vervolgstappen. Beslispunt 3: Op 31 januari jl. hebben de (wnd-/loco-) secretarissen van de deelnemende gemeenten besloten aan hun respectievelijke colleges voor te stellen dat, in opdracht van de colleges van B&W, een opdracht moet worden geformuleerd om een externe partij te verzoeken mogelijke scenario s te schetsen voor de toekomst van de PAUW-Bedrijven, dit in het kader van de veranderingen t.g.v. de Participatiewet, met het oog op de belangen van de doelgroep van de WSW en het onderdeel beschut werken. Deze opdracht is bijgevoegd in de bijlage. Besluit 4 en 5: Voor WIL en de Wsw-bedrijven is het belangrijk om te weten wat voor hen het financieel kader is voor het begrotingsjaar Op basis daarvan kunnen zij de gevolgen voor beleid en uitvoering in het jaar 2015 beeld brengen. De bestaande financiële en organisatorische kaders blijven daarbij in stand, in afwachting van besluiten over de strategische vraagstukken met betrekking tot de alternatieve mogelijkheden voor de toekomstige uitvoering van de Wsw. Voor PAUW Bedrijven en UW Bedrijven vormt de Rijksbijdrage Wsw op dit moment de basis voor de budgetten die zij ontvangen van de gemeenten. Met ingang van 1

8 Bladnummer 8/9 januari 2015 wordt de Rijksbijdrage Wsw afgeschaft en gaan de middelen over naar het gebundelde re-integratiebudget. Waarschijnlijk blijft binnen dat gebundelde reintegratiebudget wel een fictieve component Wsw-oud zichtbaar. Voorgesteld wordt om vooralsnog die component aan te houden voor budgettering van PAUW Bedrijven en UW Bedrijven en de overige componenten aan te houden voor budgettering van WIL. Besluit 6 en 7: Volgend uit beslispunt 4 neemt WIL het initiatief om de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen. Dit doet WIL binnen de met de invoeringsstrategie gestelde kaders. Deze gevolgen vertaalt WIL door in een beleidsplan, begroting, dienstverleningsovereenkomsten en waar nodig in verordeningen. Met het oog op het versterken van de dienstverlening aan werkgevers en het verzilveren van de garantstelling van werkgevers voor banen voor mensen met een beperking, zal de samenwerking in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden in de komende periode verder vorm krijgen. WIL krijgt de opdracht om dat op te pakken ten behoeve van de gemeenten. WIL implementeert de Participatiewet in samenhang met de andere twee transities (de Jeugdzorg en de AWBZ) en het totale sociale domein. WIL gaat verder met de reeds in gang gezette ontwikkeling van de interfaces tussen WIL en het lokale sociale domein. In de interfaces wordt een koppeling gelegd tussen participatie en zorg. Voorbeelden van deelthema s binnen de interfaces zijn meervoudige problematiek, de participatie van doelgroep 4, complexe multiprobleem gezinnen en signalering. Zowel WIL als de gemeenten zijn bij deze interfaces betrokken. In 2014 start WIL met een aantal pilots op het gebied van de lokale toegang (sociale wijkteams en zorgloketten) en worden de sociale interfaces tussen WIL en gemeenten verder ingevuld. Dit betreft ook het aanbod voor klantgroep 4. Besluit 8: Dit beslispunt behoeft geen verdere toelichting. Planning De werkgroep Transitie Werk houdt regie op het implementatieproces van de Participatiewet zoals beschreven in deze invoeringsstrategie. Deze werkgroep ressorteert onder het bestuurlijk Platform Sociaal Domein. In deze werkgroep zijn alle gemeenten vertegenwoordigd. Ten behoeve van de strategische uitwerking wordt samengewerkt met ketenpartners (WIL, PAUW Bedrijven en UW Bedrijven) en gebruik gemaakt van de beschikbare expertise binnen deze organisaties. Belangrijkste eerstvolgende stap is de afronding van de verkenning (beslispunt 2) en het maken van een plan van aanpak voor het vervolgtraject. De raad zal bij de uitkomsten van deze verkenning worden betrokken. Besluitvorming daarover zal

9 Bladnummer 9/9 Onderwerp Invoeringsstrategie Participatiewet Regio vervolgens in mei 2014 gerealiseerd moeten zijn. Wij verwachten besluitvorming over de strategische vraagstukken medio 2015 afgerond te hebben, waarna de implementatie kan starten. De Werkgroep Transitie Werk wordt daarnaast door WIL betrokken bij de voorbereiding op de Participatiewet (punten 5 en 6) en de vertaling hiervan in beleid en begroting. U zal middels de gebruikelijke beleids- en begrotingscyclus van WIL en PAUW bij de voortgang van het hele proces betrokken worden. Daarnaast zullen wijzigingen in bestaande beleidskaders en verordeningen te zijner tijd aan u worden voorgelegd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, drs. P.C.M. van Elteren secretaris F.T.J.M. Backhuijs burgemeester Bijlagen Invoeringsstrategie Participatiewet Regio Afschrift van de collegebrief aan WIL Opdracht toekomstscenario s uitvoering WSW en PAUW -Bedrijven

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Dronten @ work. Visie op de invoering van de Participatiewet 2015. Een werkplek voor zoveel mogelijk mensen

Dronten @ work. Visie op de invoering van de Participatiewet 2015. Een werkplek voor zoveel mogelijk mensen Dronten @ work Een werkplek voor zoveel mogelijk mensen Visie op de invoering van de Participatiewet 2015 10 januari 2014 Projectgroep Denise Caljé Simone Corjanus Pia van der Leest Jan-Willem Schmidt

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Participatiewet Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Gemeente Oostzaan voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: 14/82 Beleidsveld: Participatie Datum: 6 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: Commissie: 17 Contactpersoon:

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014 Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014 Beleidsplan Participatiewet Gemeente Haaksbergen Pagina 1 van 35 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Een veranderende context... 4 Consequenties van de Participatiewet...

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

20 15-184. Nieuwegein

20 15-184. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-184 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie CU d.d.07-04-15 inzake ouderbijdrage voor de jeugd GGZ (zie 2015-065). Afdeling Griffie

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg Nieuwegein 2015-226 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA d.d. 30-04-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt (zie 2015-166). Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Nieuwsbulletin Programma Transformaties Sociale Domein Nummer 4, 19 december 2013

Nieuwsbulletin Programma Transformaties Sociale Domein Nummer 4, 19 december 2013 Nieuwsbulletin Programma Transformaties Sociale Domein Nummer 4, 19 december 2013 Sinds het vorige bulletin is de dynamiek op het sociale domein in den lande en in Nieuwegein volop voortgezet. Het kabinet

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G m 20 15-104 Toezicht Veiligheid & Leefbaarheid Team Strategie & Ondersteuning Contactpersoon

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom

Intrekking van de Verordening toeslagen WWB Werk en Inkomen Lekstroom Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Intrekking van de Verordening toe Datum 5 februari 2015 Werk en Inkomen Lekstroom gen WWB Raadsvoorstel Afdeling Str :egie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 m K- BIC: BNGHNL2G 2015-? 9 6 Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Laureen

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer: 1159674 Bijlage(n) Acht verordeningen Onderwerp Verordeningen Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en Participatiewet Aan de raad Middenbeemster,

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Zeeuws-Vlaanderen: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak!

Zeeuws-Vlaanderen: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak! Zeeuws-Vlaanderen: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak! prettig kennis maken HELP! Mijn leerling stroomt uit! 1 AWBZ WLZ WSW WWB/WIJ ZVW WMO Wajong Jeugd wet Participatiewet Dagbesteding Werk 2

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding Visie op Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245 1. Inleiding In dit document worden missie, visie en uitgangspunten van de regionale participatievisie Gooi en Vechtstreek beschreven. Het belangrijkste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Bijlage BBV Uitgangspuntennotitie Participatiewet gemeente Putten

Bijlage BBV Uitgangspuntennotitie Participatiewet gemeente Putten *344488* Bijlage BBV Uitgangspuntennotitie Participatiewet gemeente Putten Inhoudsopgave Uitgangspuntennotitie Participatiewet...1 gemeente Putten...1 1. Inleiding...4 1.1 De Participatiewet...4 1.2 Visie

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Walcheren: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak!

Walcheren: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak! Walcheren: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak! prettig kennis maken HELP! Mijn leerling stroomt uit! 1 AWBZ WLZ WSW WWB/WIJ ZVW WMO Wajong Jeugd wet Participatiewet Dagbesteding Werk 2 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie