Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan"

Transcriptie

1 Onderwerp: Gemeente Oostzaan voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: 14/82 Beleidsveld: Participatie Datum: 6 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: Commissie: 17 Contactpersoon: Afdeling/team: Corina Garcia Telefoon: E mailadres: Beleid en regie / Gemeente Oostzaan voor participatie gemeenten.nl november 2014 Raad: 1 december 2014 Samenvatting In het beleidsplan Participatiewet Oostzaan voor participatie geven we richting aan en stellen we keuzes voor van de Participatiewet. De Participatiewet is 1 van de 3 decentralisaties binnen het sociaal domein en gaat per 1 januari 2015 in. Daarnaast gaat gelijktijdig de wetwijziging Maatregelen Wwb in, waaronder de plicht om in het beleid de inhoud van de tegenprestatie vast te leggen. In het plan geven we een drietal keuzemodellen weer waaruit de raad zijn keuze kan maken. In december 2014 zal de keuze uitgewerkt worden in de verordening en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 1. Het voorstel in het kort Voorgesteld besluit De Raad besluit Het beleidsplan Participatiewet Oostzaan voor participatie vast te stellen en in te stemmen met de in het plan de voorgestelde beslispunten. Beleidskader Participatiewet Wet Werk en Bijstand (WWB) Beleidskader sociaal domein Koers in het sociale domein 2. Aanleiding/probleem en doel Aanleiding Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet brengt grote hervormingen in de Sociale Zekerheid. De Participatiewet beoogt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Eén regeling waarbij arbeidsbeperkten, meer dan nu het geval is, op een reguliere wijze deelnemen aan het arbeidsproces. Om die reden sluit vanaf 1 januari 2015 de instroom in de huidige Wet Sociale Werkvoorziening. De Wajong wordt alleen nog toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsbeperkten. Mensen die vanaf 1 januari 2015 niet meer voor de Wajong in aanmerking komen kunnen terecht bij gemeenten voor ondersteuning vanuit de Participatiewet. Deze ondersteuning richt zich zowel op ondersteuning naar werk als op inkomensondersteuning. Mensen die nu onder de Wsw vallen en in de sociale werkvoorziening werken en de mensen die nu een Wajong uitkering van het UWV ontvangen behouden hun rechten. De mensen met een arbeidsbeperking en geen arbeidsvermogen hebben kunnen ook na 1 januari 2015 aanspraak maken op de Wajong via het UWV. 1

2 Na 1 januari 2015 kunnen mensen aanspraak maken op de Participatiewet via de gemeente die een arbeidsbeperking maar wel arbeidsvermogen hebben. Naast het van kracht worden van de Participatiewet worden in 2015 ook nog enkele maatregelen in de Wwb doorgevoerd via de wetswijziging Maatregelen Wwb die daarmee voor de hele nieuwe doelgroep gaan gelden. De tegenprestatie, kostendelersnorm en intensivering van het armoedebeleid zijn onderdeel van deze wetswijziging. In het beleidsplan hoofdstuk 3 geven we kort uitleg over deze wetswijziging, maar behandelen deze verder niet. Wel behandelen we de tegenprestatie en geven in het beleidsplan een aantal keuzemodellen waar de raad uit kan kiezen. In de verordeningen die in december naar de raad komen zullen bepaalde keuzes gemaakt moeten worden die het gevolg zijn van deze wetswijziging. Het armoedebeleid in zijn geheel gaan we in het eerste kwartaal 2015 herijken en in maart aan de raad aanbieden. Probleem(vraagstuk blz 6 beleidsplan) Met de komst van de Participatiewet groeit het aantal mensen dat bij de gemeente een beroep doet op ondersteuning naar werk of bij inkomen. In Oostzaan zitten er nu zo n 95 mensen in de WWB. Door de Participatiewet neemt dit aantal naar verwachting toe tot in totaal 100 mensen. De problematiek van onze doelgroep neemt daarnaast ook toe, immers hebben we nog niet eerder te maken gehad met mensen met een structurele arbeidsbeperking. Tegelijkertijd staat het Participatiebudget, het budget waarmee we mensen breed kunnen ondersteunen om terug te keren naar de arbeidsmarkt, onder druk. Dat betekent dat we dus meer mensen met een zwaardere problematiek moeten ondersteunen voor minder geld dan er de afgelopen jaren beschikbaar was. Met onze uitgangspunten als vertrekpunt is het centrale vraagstuk in dit beleidskader daarom: Voor wie gaan we wat doen? En hoe organiseren we dat? Doel/resultaat In Oostzaan doet iedereen mee naar vermogen. De Participatiewet is een instrument om inwoners van Oostzaan daarbij te ondersteunen. In het bijzonder op het gebied van werk en inkomen. De ambitie is om zoveel mogelijk Oostzaners die een beroep doen op een bijstandsuitkering te activeren. Als het kan naar betaald werk en als dat (nog) niet kan, om ze anderszins te activeren. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. 3. Toelichting Betrokkenen De transities in het sociale domein (waaronder de Participatiewet) treffen direct of indirect alle inwoners. De groepen die direct beïnvloed worden door de Participatiewet en de keuzes die in het beleidsplan gemaakt worden zijn: uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden, werkgevers, toekomstige cliënten Participatiewet en de minima (mensen met een inkomen onder de 110% van de bijstandsnorm). In hoofdstuk 10 beschrijven we alle doelgroepen in het communicatieplan. De doelgroepen zijn alle betrokkenen die direct of indirect beïnvloed worden door het beleidsplan. Scenario s Participatiewet Het Participatiebudget voor Oostzaan is niet voldoende om alle uitkeringsgerechtigden een reintegratietraject te kunnen aanbieden. In 2015 bedraagt het re integratiedeel in het Participatiebudget We zullen keuzes moeten maken. We hebben in het beleidplan in hoofdstuk 2 de 3 doelgroepen beschreven. 2

3 Groep 1 Mensen met een korte tot middellange afstand tot de arbeidsmarkt Groep 2 Mensen met een arbeidsbeperking Groep 3 Maatschappelijke participatie Vervolgens geven we de opgave per doelgroep weer en welke instrumenten er ingezet kunnen worden om de opgave te kunnen halen. Dit staat in de hoofdstukken 5, 6 en 7 omschreven. In hoofdstuk 8 wordt in 3 scenario s de prioriteit bij een andere doelgroep gelegd. Per scenario is een berekening gegeven van het resultaat (uitstroom) per doelgroep. De uitstroom is gekwalificeerd naar inverdieneffect in euro s. Het doel van inzet van re integratie instrumenten is uitstroom en daarmee minder uitgaven aan een uitkering. Hoe sneller iemand uit de uitkering stroomt hoe minder de gemeente kwijt is aan de betaling van de uitkering. Echter zal de investering aan instrumenten in verhouding moeten staan met de besparing die kan worden gehaald op de uitkering. De gemeente kan het restant in het inkomensbudget (waaruit de uitkeringen worden betaald) vrij besteden. Het is daarmee mogelijk om prioriteit te geven aan een doelgroep met de meeste kansen op de arbeidsmarkt om de besparing op de uitkering het grootst te laten zijn. Het restant in het inkomensdeel (inverdieneffect) kan dan vervolgens gebruikt worden om te investeren in de overige doelgroepen. Op deze wijze wordt de raad in staat gesteld om keuzes te maken en is inzichtelijk welke consequenties een bepaalde beslissing heeft. De scenario s zijn vanuit een financieel oogpunt weergegeven. Uiteraard heeft het wel of niet inzetten van instrumenten een maatschappelijk effect. Dit effect is echter lastig te meten en te kwalificeren. In een tabel zien de scenario s er als volgt uit: Scenario Totaal besparing I- deel Kosten instrumenten Totaal inverdieneffect Inzet middelen doelgroep Nee Ja Nee Inzet nieuw beschut werk? Voorgestelde beslissing: Beslispunt Alles overwegende kiezen we voor scenario 1: perspectief op werk voor zoveel mogelijk mensen. Deze ondersteuning leidt tot werkaanvaarding, zelfredzaamheid en uiteindelijk daarmee ook tot een besparing op de uitkeringslasten. Op de langere termijn kiezen we ervoor om scenario 2, vanwege het positieve maatschappelijk effect, te onderzoeken met de cijfers uit Uit de evaluatie zal moeten blijken of scenario 2 (of een variant hierop) financieel haalbaar is en of het inverdieneffect zoals in het scenario is aangenomen daadwerkelijk gehaald kan worden. Effect van deze focus is dat door de inverdieneffecten van dit scenario we op korte termijn kunnen investeren in begeleidings en bemiddelingstrajecten voor een brede doelgroep van de participatiewet en we op de langere termijn het positief maatschappelijk effect niet uit het oog verliezen. Keuzemodellen tegenprestatie Onderdeel van de wetswijziging Maatregelen Wwb die tevens per 1 januari 2015 van kracht wordt is de tegenprestatie. In hoofdstuk 3 geven we uitleg aan de wetwijziging en welke gevolgen deze heeft. In subhoofdstuk geven we in 3 keuzemodellen weer welke beslissing de raad kan maken over de tegenprestatie en welke consequenties deze keuze heeft per model. In een tabel zien de keuzemodellen er als volgt uit: 3

4 Model Doelgroep Omvang Duur Uitvoerin g Financieel 1 maximaal Iedere uitkeringsgerecht igde 16 uur p.w. 3 mnd Gemeente legt de klus op. Kosten uitvoering ca tussenvariant Degene die nog geen andere activiteit hebben 4 uur p.w. Maatwerk Cliënt vindt zelf een passende klus De kosten zijn inclusief het bedrag dat OZ aan ZNST besteedt voor de uitvoering van Werk en Inkomen. Voor Oostzaan zal deze keuze geen financiële consequenties hebben. 3 geen tegenprestatie Niemand Geen Geen - Kosten uitvoering (vanwege uitzondering) ca Voorgestelde beslissing: Beslispunt: De tegenprestatie wordt ingezet bij de doelgroep die geen andere activiteiten binnen de re integratie, vrijwilligerswerk of mantelzorg verricht. Een tegenprestatie zijn maatschappelijk nuttige werkzaamheden een dagdeel (4uur) per week. Hoelang de tegenprestatie uitgevoerd dient te worden is maatwerk. Medio december wordt dit beslispunt nader uitgewerkt in de verordening en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Uitgangspunten beleidskader sociaal domein uitgewerkt voor de Participatiewet en beslissing Minimabeleid De uitgangspunten die in het beleidskader sociaal domein zijn vastgesteld hebben we in hoofdstuk 4 vertaald naar uitgangspunten voor de Participatiewet. Deze uitgangspunten zijn nodig om de uitvoering van de Participatiewet in het breder kader van het sociaal domein te kunnen plaatsen. Vanuit de uitgangspunten stellen we een beslissing voor die vooruitgaat op de verordeningen Wwb die we in december aan de raad gaan aanbieden. De voorgestelde beslissing: Beslispunt: In de minimavoorzieningen maken we zoveel mogelijk gebruik van de wettelijke mogelijkheden om het beleid te koppelen aan de re integratie om ervoor te zorgen dat mensen geactiveerd worden en blijven. Uitvoering Participatiewet In hoofdstuk 9 gaan we vervolgens nader in op de uitvoering. De opgave van de uitvoering ligt grotendeels in de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland. Hieronder in het kort de schaal van uitvoering per onderwerp: Lokaal: Verbinding met het Sociaal team en Jeugdteam Gemeente Zaanstad: Uitvoering Participatiewet en Werk en inkomen en leveren van managementgegevens. Centrumgemeente funtie als trekker van de regionale opgave in de ontwikkeling van het regionale beleid Participatiewet. Arbeidsmarktregio: Werkgeversservicepunt Sociale werkvoorziening (Baanstede) 4

5 Werkbedrijf Invulling garantiebanen Marktbewerkingsplan Organisatie van 1 aanspreekpunt voor werkgevers Ontwikkelen van 1 basispakket instrumenten Risico's 1. De beschikbare budgetten per SW er daalt, terwijl de kosten per persoon in de sociale werkvoorziening stijgen. 2. De budgetten die we ontvangen van het Rijk om instrumenten in te kopen om mensen naar betaalde arbeid te helpen wordt steeds lager, terwijl de doelgroepen worden verruimd. 3. Het budget voor de inkomensvoorzieningen is elk jaar tekort. De doelgroepen die over komen door de Participatiewet zijn mensen met een verminderd arbeidsvermogen en daardoor zal een grote groep voor een deel van zijn inkomen afhankelijk blijven van de gemeente. Gevolg is dat het cliëntenbestand zal stijgen. Beheersing 1. De afbouw van Baanstede is reeds ingezet. Door de afbouw zullen de exploitatiekosten van het bedrijf Baanstede afnemen, zodat er meer budget beschikbaar wordt voor de salariskosten van de werknemer. 2. Gemeente Oostzaan zit ruim in het re integratiebudget (onderdeel participatiebudget). In 2013 is grofweg 30% benut. Voorheen diende de gemeenten het overschot op het Particiaptiebudget terug te storten naar het Rijk. Vanaf 2015 is dit niet meer het geval. Hierdoor is het mogelijk om overschotten in te zetten op andere onderdelen binnen de Particiaptiewet (SW) of sociaal domein. 3. Door het effectiever inzetten van de middelen uit het Particiaptiebudget wordt meer uitstroom bevorderd. Het Rijk stimuleert de gemeenten door middel van de systematiek binnen het budget van de inkomensvoorziening. Overschotten binnen het budget kunnen ingezet worden voor andere doeleinden. Desondanks is er het recht op een inkomensvoorziening en zal het risico van de openeinde regeling blijven bestaan. Financiële middelen In hoofdstuk 10 geven we uitgebreid weer wat de huidige budgetten zijn, uitgaven nu, en prognose van de budgetten. Om uitvoering te kunnen geven aan de Participatiebudget heeft de gemeente de beschikking over 2 budgetstromen vanuit het Rijk. Hieronder de twee budgetten 2015 en wat eruit bekostigd moet worden: 1. het P deel (participatiebudget), bestemd voor de ondersteuning van mensen die een beroep doen op de Participatiewet bij het vinden van werk of andere vormen van participatie. Die ondersteuning kan bestaan uit begeleiding, coaching, trainingen, scholing, enz. In 2015 zal het P deel in totaal bedragen. Dit is voor het WSW deel en re integratiedeel. Het WSW deel wordt direct uitbetaald naar Baanstede, die voor ons de sociale werkvoorziening in GR verband uitvoert. Het re integratiedeel zal in bedragen. 2. het I deel, bestemd voor het betalen van de uitkeringen en vanaf 2015 ook voor de loonkostensubsidies voor mensen met verminderde loonwaarde. In 2015 zal het I deel voor Oostzaan bedragen. Uitgaven Participatiebudget (re integratiedeel)

6 In de regio Zaanstreek Waterland is afgesproken om de re integratie instrumenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Door deze afspraak hebben we in deze regio dezelfde bedragen voor de subsidie die een werkgever kan krijgen voor het aannemen van een uitkeringsgerechtigde. De gemeenten kunnen afzonderlijk een subsidieplafond instellen om ervoor te waken dat er teveel op het budget wordt uitgegeven. We komen tot de volgende subsidieplafonds die we in december in de re integratieverordening zullen verwerken: Doelgroep 1 zal het subsidieplafond in totaal zijn. Doelgroep 2 zal het subsidieplafond in totaal zijn. Doelgroep 3 zal het subsidieplafond in totaal zijn. Het re integratiebudget in 2015 is (voorlopig) In totaal is de besteding, indien alle plafonds worden bereikt, Een deel 500 van het budget zetten we in voor specifieke communicatie naar lokale werkgevers en burgers. Het restant zal in een post onvoorzien specifiek voor de re integratie worden gestort voor onvoorziene uitgaven. Een dergelijke post is in 2015 nodig, omdat we vooralsnog zijn uitgegaan van aangenomen percentages in de verdeling van de doelgroepen. Een risico is dat het percentage van doelgroep 2 een stuk hoger uitvalt. Omdat de kosten van de instrumenten in deze doelgroep erg hoog is ( ) is een dergelijke post voor onvoorziene kosten in het overgangsjaar een verstandige keuze. Voorgestelde financiële kaders 1. We stellen per doelgroep subsidieplafonds in om besteding van de middelen te beheersen. Doelgroep 1: , doelgroep 2: , doelgroep 3: We stellen een onvoorziene post in van het resterende bedrag in het Participatiebudget ( 6.000) om onvoorziene kosten op te kunnen vangen. 3. We leggen prioriteit bij doelgroep 1 en kiezen scenario 1 voor het bestedingsmodel voor de reintegratiemiddelen. 4. Een deel van het re integratiebudget 500 besteden we aan communicatiemiddelen aan inwoners van gemeente Oostzaan en lokale werkgevers. 5. In 2015 onderzoeken we de mogelijke alternatieven voor de voorziening nieuw beschut werk en onderzoeken de mogelijkheden om WMO arbeidsmatig dagbesteding en beschut werk te combineren. 6. In het eerste kwartaal 2016 evalueren we de aannames die we gebruikt hebben in de scenario s en onderzoeken we de financiële haalbaarheid voor de keuze van scenario 2 of een variant hierop met meer maatschappelijk effect dan scenario 1. Communicatie In hoofdstuk 11 geven we het communicatieplan voor de Participatiewet weer. In principe is het plan wat gemeente Zaanstad zal uitvoeren. Op bepaalde onderdelen zal gemeente Oostzaan zelf de communicatie verrichten. Daar waar Oostzaan inzet zal verrichten is dit in het communicatieplan aangegeven. De middelen die hierboven voor communicatie worden voorgesteld worden voornamelijk aangewend voor de lokale communicatie die gemeente Oostzaan zelf zal inzetten. Bijlagen Beleidsplan Oostzaan voor participatie B1 Achtergrondinformatie algemeen Wajong B2 Achtergrondinformatie algemeen Participatiewet B3 6

7 Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, de gemeentesecretaris, de burgemeester, R. Schaatsbergen P. Leegwater 7

8 Onderwerp RV nummer: 14/82 Gemeente Oostzaan voor participatie Datum: 6 november 2014 Procedure: Commissie: 17 november 2014 Raad: 1 december 2014 De raad van de gemeente Oostzaan gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 4 november 2014 Besluit: het beleidsplan Participatiewet Oostzaan voor participatie vast te stellen en in te stemmen met de in het plan de voorgestelde beslispunten. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan, gehouden op 1 december 2014 de griffier, de voorzitter, E.H.M. Ouwehand Brussel P. Leegwater 8

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Verordeningen Participatiewet Oostzaan 2015 Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/86 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de concept programmabegroting 2015 van de ISD Noordenkwartier

Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de concept programmabegroting 2015 van de ISD Noordenkwartier Aan de gemeenteraad G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.1/1709201' Documentnr.: RV14.0614 4 RaaddcM Beak* Roden, 10 september 2014 Onderwerp Concept programmabegroting 2015 ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling

Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Eveline Bal Telefoon (030) 607 19

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april, gelet

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405471. Beleidskader Participatiewet 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405471. Beleidskader Participatiewet 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405471 Beleidskader Participatiewet 2015-2018 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 De Participatiewet

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1156967 Datum: Behandeld door: 4 november 2014 M.D. Tijnagel Afdeling / Team: Werk en Welzijn / Werk en Inkomen 2 Onderwerp: Verordeningen Wet maatregelen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding

Visie op Participatie Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245. 1. Inleiding Visie op Transitieteam Sociale Zaken, juni 2013 13.0004245 1. Inleiding In dit document worden missie, visie en uitgangspunten van de regionale participatievisie Gooi en Vechtstreek beschreven. Het belangrijkste

Nadere informatie

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Bijlage bij raadsbesluit d.d. 25 september 2014 tot vaststelling van de nota 'Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug'. Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Toekomstbestendige

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015 Regionale raadsbijeenkomst Baanstede 2 december 2015 Agenda Welkom & introductie Proces tot nu toe Presentatie regio Zaanstreek Presentatie regio Waterland Vervolgproces Proces tot nu toe September 2015

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet; Verordening tegenprestatie Participatiewet Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen *Z0137D8911F* Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen Onderwerp: Verordeningen Participatiewet. Datum raadsvergadering Registratienummer Rs14.00553 Datum IJmond-commissie 23-9-2014

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Participatiewet Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014.

Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014. Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014. Inleiding Op 1 januari 2015 moet de Participatiewet bij alle gemeenten ingevoerd zijn, zo ook de

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden t.a.v. mevrouw G Diender postbus 9100 2300 PC Leiden Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp Diaconaal Centrum de Bakkerij Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden Tel.: 06-16576775 http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com awill@ziggo.nl College van burgemeester

Nadere informatie

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen PARTICIPATIEWET 1. INLEIDING... 2 2. PARTICIPATIEWET... 3 VERANDERINGEN

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer: 1159674 Bijlage(n) Acht verordeningen Onderwerp Verordeningen Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en Participatiewet Aan de raad Middenbeemster,

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014

Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014 Beleidsplan Participatiewet 2015-2018 Augustus 2014 Beleidsplan Participatiewet Gemeente Haaksbergen Pagina 1 van 35 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Een veranderende context... 4 Consequenties van de Participatiewet...

Nadere informatie

0620094919 Geraadpleegd

0620094919 Geraadpleegd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RAADSINFORMATIEBRIEF & Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 februari 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: beleidsbrief

Nadere informatie

Nota Participatiebeleid Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp

Nota Participatiebeleid Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp Nota Participatiebeleid Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp SWW september 2014 Werkgroep Participatie Vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht 25 november 2014 INHOUD VOORAF 3 HOOFDSTUK 1 PARTICIPATIEWET:

Nadere informatie