Financiën Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiën Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013

2 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie

3 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur Decentralisatie naar gemeenten: Participatiewet (Wet Werken naar Vermogen) Delen uit de AWBZ Jeugdzorg Zelfredzaamheid faciliteren en stimuleren; steun alleen voor wie het niet zelf en in eigen omgeving kan regelen en organiseren

4 Decentralisatie Sociaal Domein (2) Regeerakkoord Rutte-Asscher: Gemeenten Leveren integraliteit Leveren maatwerk Spelen in op rol sociaal netwerk Eén persoon (waar het kan) begeleidt en ondersteunt op basis van integraal plan Uitvoeringskracht gemeenten vergroten

5 Werk Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6 Participatiewet Vervangt Wet Werken naar Vermogen Integreert: Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) Eén samengevoegd, ontschot budget! Totaal in 2015 ca 2,9 mld (aflopend naar 1,2 mld in 2050 (uitstroom)

7 Wajong Per 2015 alleen nog voor wie volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen bezit Zittend bestand Wajong wordt herkeurd Mensen mét arbeidsvermogen: Gemeente biedt uitkering en/of ondersteuning re-integratie

8 Werkvoorziening Per 2015 (ipv 2014) geen nieuwe instroom WSW Werkgevers marktsector garant voor toenemend aantal extra banen Geen loondispensatie maar loonkostensubsidie Plaatsing werkgever als productiviteit <80% & niet-aangewezen op beschut werk; Verschil WML en loonwaarde: overheid Verschil CAO en WML: bedrijf Gemeenten creëren beschutte plekken

9 Beschut Werk

10 Gebundeld re-integratiebudget Bedrag in miljoenen struc Macro wsw oud Re-integratiemiddelen Pbudget oude stijl Nwe dg reg. werk x Nwe dg beschut x Overheveling wajong x Overheveling norisk x

11 Afbouw sociale werkvoorziening Afbouw (fictieve) sw-subsidie in participatiebudget van naar per plek in 6 jaar Beperkte mogelijkheden afbouw kosten Tot 80% kosten hangen samen met CAO (lonen, pensioenen, etc) CAO wordt niet goedkoper, herschikking van posten Bedrijfsvoering kan goedkoper, maar heeft zijn limiet Besparen op begeleiding en overhead Ander profiel Sw bedrijf

12 Financiële aandachtspunten Risico s wsw Afbouw van de sociale werkvoorziening - Loon- en prijscompensatie - Pensioenkosten WSW Duurzaamheid loonkostensubsidies Arbeidsovereenkomst beschut werk Hoogte uitvoeringskosten Efficiencykorting oplopend tot 290 mln struc. Vangnet IAU door Rijk gefinancierd

13 Sociale werkvoorziening Zorgen om gebieden met veel sw ers (2018) 102 gemeenten Geen middelen over voor reguliere re-integratie, totale gebundelde budget gaat op aan zittend bestand SW 171 gemeenten Meer dan 50% van re-integratiemiddelen gaat op aan zittend bestand SW 135 gemeenten Meer dan 50% re-integratiemiddelen beschikbaar voor Ondersteuning anders dan Wsw

14 Jeugd Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 Hoofdlijn stelselwijziging Doelen transitie: Preventie en uitgaan eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid jeugdigen en ouders Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door opvoedkundig klimaat te versterken Eerder juiste hulp op maat om beroep op dure gespecialiseerde hulp te vermijden Integrale hulp aan gezinnen (één gezin, één plan, één regisseur) Meer ruimte voor professionals

16 Taakuitbreiding gemeenten Provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen Zorg jeugdigen met verstandelijke beperking Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf GGZ in kader jeugdstrafrecht (forensische zorg) Uitvoering jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

17 Macrobudget Kortingen: Rutte I mln. Rutte II mln. Correcties PGB maatregel - 70 mln. Resterend macrobudget: Circa 3,5 mld (grotendeels prijspeil 2012) Toets door Algemene Rekenkamer afgerond Tweede toets op definitief budget 2014 volgt nog

18 Verdeelmodel Verdeling 2015 via historisch budget Woonplaatsbeginsel centraal Inschrijving gezagdrager in GBA Tenzij voogdij is overgedragen aan professional van gecertificeerde instelling -> feitelijke verblijfsplaats kind Eind november of begin december: nieuwe, verbeterde tussenstand macrobudget en verdeling via website Mei 2014 definitief?

19 Wmo

20 Regeerakkoord en Wmo Afbouw AWBZ Wet langdurige Zorg Begeleiding individueel (thuis) en groep (dagbesteding) naar gemeenten Verpleging naar zorgverzekeraars (Zvw) RA bevatte ook voornemen Persoonlijke Verzorging naar gemeenten te decentraliseren Gemeenten regelen tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)

21 Recente ontwikkelingen (brief HLZ) Persoonlijke verzorging niet naar Wmo maar naar Zorgverzekeraars (Zvw) (ca 2 mld.)! WTCG blijft deels fiscaal: (oplopend) 268 mln naar gemeenten: nog besluitvorming Tweede Kamer! Snijvlakverlies VNG schort samenwerking op tot BALV 29 november

22 Macrobudgetten Taakstellingen: Begeleiding: was: 1,7 mld (-25%) Huishoudelijke hulp : 0,46 mld (-40%) Wordt nog getoetst door ARK Resteert nieuwe WMO totaal 8,7 mld. ca. 3,7 mld. nieuw geld ca. 5 mld. bestaande budgetten (IU en AU) en deel cluster maatschappelijke zorg in GF (ex wvg en ex welzijnswet). Opname in sociaal deelfonds?

23 Wmo wordt ook Beschermd wonen (1 mld) : centrum gemeenten. MEE naar gemeenten (175 mln). Mantelzorgcomplinent/waardering (100 mln). Kortdurend verblijf (ook jeugd).

24 Persoonsgebonden budget Conceptwet nieuwe WMO: Artikel 2.3.6: PGB College moet cliënt op mogelijkheid PGB wijzen Verordening regelt de voorwaarden, waaronder op welke wijze de hoogte van persoonsgebonden budget wordt vastgesteld Betaling en budgetbeheer via SVB College kan weigeren als maatwerkvoorziening goedkoper is dan verkrijging via PGB

25 Financieel Vereniging van Nederlandse Gemeenten

26 Financiën Voor taken Werk, Zorg en Jeugd, komt (deels nieuw) ontschot budget via sociaal deelfonds Totaal circa 10 miljard Betekent circa 25% van gemeentebegroting Horizontale verantwoording: College legt alleen verantwoording over besteding af aan Raad. Rijk zal vragen om informatie over resultaten (systeemverantwoordelijkheid).

27 Sociaal Deelfonds In Wet op het sociaal deelfonds Integratie-uitkering in gemeentefonds Horizonbepaling van drie jaar I-deel WWB blijft buiten deelfonds Maar (tijdelijk) bestedingsverplichting aan SD Budget is vrij te besteden binnen sociaal domein, maar niet daarbuiten! Monitoring vindt plaats via straks verbeterde Informatie voor derden (IV-3)

28 Financiële vormgeving 2015

29 Sociaal Deelfonds Bestedingsvoorwaarde! Onderbesteding moet blijken uit IV3: kan aanleiding zijn voor nader onderzoek vervolgens bestuurlijk overleg mogelijk aanwijzing om besteding op peil te brengen Ultieme sanctie: uitbetaling opschorten Na drie jaar in Algemene Uitkering?

30 Kortingen doen pijn Tegelijk met decentralisaties flinke kortingen: Werk: 1,8 miljard Wmo : 1,7 miljard (op ex AWBZ taak begeleiding en 465 (huishoudelijke hulp) + effect extramuralisering (nog) niet correct gecompenseerd Jeugdzorg: 450 mln en correcties Niet op te vangen door te blijven bieden wat we altijd boden op de manier die we altijd deden: kiezen is nodig! Enkele mogelijkheden: schaalvoordelen samenwerking benutten, efficiënter inkoop, toegang beperken en voorzieningen beperken!

31 Financiële vervolgvraagstukken Toereikend macrobudget (is het genoeg) Bestedingsvrijheid (binnen sociaal domein) Verantwoordingsbureaucratie beperken Indexatie na 2015 (blijf het genoeg?) Volume- en prijsontwikkelingen Adequate verdeling over gemeenten Toereikend per gemeente Geen slecht gedrag belonen Herverdeel effecten (max 15 pipj?) Uitvoeringskosten en invoeringskosten

32 Tot slot Nog vragen? Laatste nieuws op onze website VNG Gemeentefinanciën op

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven

Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Herinrichting Sociaal Domein Eindhoven Doorrekening maatschappelijke kosten en baten Concept Opgesteld door: LPBL: Merei Lubbe en Lauri de Boer Op verzoek van: Gemeente Eindhoven Datum: mei 2014 Inhoud

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

2014 Deloitte The Netherlands

2014 Deloitte The Netherlands Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment! Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie