Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids"

Transcriptie

1 Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids versie: januari 2016 Info over het kindercentrum: Onderdeel van de Kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Oostsingel 9 Postcode/Plaats: 3112 GC Schiedam 1. Vormen van opvang: (V)VSO, (V)NSO, vakantieopvang en ADV Aantal groepen: Naam groep Dagopvang / bso / peuterspeelzaal Leeftijd van Tot Aantal kinderen AleidaKids BSO n.v.t. In de bso zijn er 20 kinderen in een groep op 2 pedagogisch medewerkers. Openingstijden O buitenschoolse opvang van uur O vakantieopvang buitenschoolse opvang van uur Samenvoegen begin einde van de dag met groep: Standaard openingstijd BSO is vanaf einde schooltijd tot uur. Alle uren daarbuiten kunnen apart ingekocht worden. Samenwerking met basisscholen: Gravin Aleida school Samenwerking met andere partijen: n.v.t. Samenstelling team: 2 leidinggevende, 2 pedagogisch medewerkers waarvan 1 eerste verantwoordelijke. Omgaan met vervanging: als een pedagogisch medewerker vrij of ziek is wordt er inval ingezet of vanuit de Kidslocaties zelf of via een uitzendbureau. 2. Sluitingsdagen: Het kindercentrum is gesloten op: Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Bevrijdingsdag 1x in de 5 jaar te weten 2015, 2020 en verder. De directeur/bestuurder kan in bijzondere gevallen, na overleg met de centrale oudercommissie en de ondernemingsraad, besluiten het kindercentrum nog een of meer andere dan in het voorgaande lid genoemde dagen te sluiten. Ouders/verzorgers worden hiervan minstens twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld. Locatiespecifiek: In de vakanties zullen de kidslocaties samenvoegen waardoor er soms kindercentra worden gesloten. In de vakanties zijn de volgende centra geopend: AleidaKids, ZiezoKids, PaletKids en de Volkstuin. Elke vakantie zullen dezelfde locaties samenvoegen. 3. Proefperiode: De eerste maand van de plaatsing is een proefperiode. Tijdens deze periode kunnen ouders/verzorgers en locatiemanager besluiten of de plaatsing wordt voortgezet. Na deze proefperiode geldt een opzegtermijn van 1maand voor zowel ouders als het centrum. In overleg met de directie kan hier van af geweken worden.

2 4. Oudercontacten en Ouderparticipatie: Er zijn dagelijkse contacten tussen de groepsleiding en ouders/verzorgers bij halen en brengen. 6 weken na plaatsing is er een eerste evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden plaats naar behoefte van groepsleiding of ouders/verzorgers. Eens per jaar vindt een oudergesprek plaats waarin de pedagogisch medewerker en ouder /verzorger het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind bespreken. Minimaal een keer per jaar vindt een ouderavond plaats voor alle ouders/verzorgers van de locatie. Elke locatie heeft een oudercommissie, de samenstelling van de oudercommissie kunt u inzien op de locatie. De oudercommissie werkt volgens het reglement oudercommissie. Dit is ter inzage bij de locatiemanager van het kindercentrum. Locatiespecifiek: Binnen de Kidslocaties hebben wij een gezamenlijke oudercommissie in samenwerking met de peuterspeelzaal. Zij vertegenwoordigen alle peuterspeelzalen en Kidslocaties van KomKids. 5. Pedagogisch medewerkers en stagebeleid: Op de groepen zijn per dag vaste pedagogisch medewerkers volgens de wettelijke beroepskrachtkind ratio. Bij ziekte zorgen we voor een inval uit onze vaste invalpool of van ons vaste uitzendbureau. Pedagogisch medewerkers van KomKids beschikken over een diploma conform de eisen in CAO Kinderopvang en gastouderbureaus. KomKids is een door Calibris erkend leerbedrijf en vindt het belangrijk om bij te dragen aan het opleiden van toekomstige pedagogisch medewerkers. De stagiair werkt altijd naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker. De stagiaire wordt in het leerproces begeleid door een vaste werkbegeleider/pedagogisch medewerker. De stagiaire oefent alle voorkomende werkzaamheden (dus ook verzorgende en begeleidende taken). Na een werkinstructie van de werkbegeleider, voert de leerling de taak uit, eerst onder begeleiding, later onder toezicht en vervolgens (wanneer beoordeeld is dat zij competent is) zelfstandig. 6. Meetinstrument KIJK!: Binnen KomKids werken wij met het kindvolgsysteem: KIJK! KIJK! wordt door veel scholen en ook steeds vaker door kindercentra gebruikt. De focus bij KIJK! ligt op de basiskenmerken van het kind (zoals: voelt het zich vrij, maakt het makkelijk contact, heeft het zelfvertrouwen) en op de kwaliteit en betrokkenheid van het spel van kinderen (gaat het op in zijn spel en kan het langere tijd met iets bezig zijn). Als kinderen betrokken spel spelen, dan ontwikkelen ze zich goed. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om, wanneer we dat nodig vinden, te kijken wat kinderen al kunnen op het gebied van taal, motoriek, enz. Bij KomKids hechten we veel belang aan de samenwerking met ouders. Daarom zullen we voorafgaand aan het oudergesprek ook aan u vragen om zich met behulp van het KIJK!- instrument op dat gesprek voor te bereiden. Zodat het beeld dat u van uw kind thuis heeft en de observatie van onze pedagogisch medewerkers kunnen worden samengevoegd. Onze medewerkers zullen u voorafgaand aan de oudergesprekken verder informeren. Om te zorgen voor een goede afstemming en doorgaande lijn voor uw kind tussen kinderopvang/ peuterspeelzaal en basisschool wisselen wij informatie uit over uw kind met de leerkracht en de intern begeleider van de school. Bij de overgang van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool vullen wij een overdrachtsdocument in. Wij zullen u vragen om dat te tekenen, voordat het document naar de school wordt gestuurd. Voor de kinderen van de peuterspeelzaal die in de school gevestigd is, kan voor de doorgaande lijn tussentijds mondeling informatie worden uitgewisseld. Wij informeren u hierover zodra er iets bijzonders is. Tussen de BSO en de leerkracht wordt regelmatig mondeling informatie uitgewisseld over uw kind. Wij informeren u zodra er iets bijzonders is. Zodra het gaat over schriftelijke informatie uitwisseling, vragen wij vooraf uw toestemming.

3 7. Voertaal: De voertaal in onze centra is Nederlands. Omgaan met meertaligheid: op de bso spreken we zoals hierboven aangegeven Nederlands, enkel bij hoge uitzonderingen kan er voor gekozen worden sommige gespreken in het Engels te voeren. 8. Veiligheid en gezondheid: We zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving, en stimuleren de kinderen om daar ook zelf voor te zorgen. Middels de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid inventariseren we de aanwezige risico's en nemen we de nodige maatregelen. De Risico- Inventarisatie kunt u inzien op de locatie. 9. Werkwijze van de locatie: 9.1 Halen en brengen: Als u uw kind komt ophalen verwachten wij van u dat u even gezellig binnen komt, zodat wij u kunnen vertellen over hoe de dag verlopen is en of er eventuele bijzonderheden zijn. In de vakantie is het zo dat de kinderen voor half 10 gebracht moeten worden. Dit is in verband met eventuele uitjes die gepland kunnen zijn. Ouders/verzorgers geven aan pedagogisch medewerkers door wanneer hun kind door iemand anders opgehaald wordt. Als dit niet aan ons is doorgegeven zullen wij uw kind niet meegeven en contact opnemen met u. 9.2 Werkwijze -Dagritme Om kwart voor drie is de school uit. De kinderen komen zelfstandig naar de bso. De kleuterklassen lopen door de grote hal dus zij worden door de docenten afgezet. Als ze bij de bso zijn ruimen ze hun spullen op (jas en tas) en gaan ze op het podium zitten tot alle kinderen aanwezig zijn. Hierna gaan we even naar buiten, rond kwart over drie komen we naar binnen en eten en drinken we gezamenlijk brood. op de woensdag proberen wij altijd wat meer tijd te nemen voor het eten door bijvoorbeeld gezamenlijk te koken. Na het eten helpen de kinderen met het opruimen van de tafel en mogen zij zelf kiezen wat ze gaan doen daarnaast bieden wij de kinderen ook een gezamenlijke activiteit aan. De kinderen waarbij de ouder op het zelfstandigheidformulier hebben ingevuld dat het kind alleen buiten mag spelen, mag zonder leiding van een van de pm-ers naar buiten. Het spelen in de gymzaal gebeurd altijd onder leiding van een pm-er. -Wenprocedure Wanneer er een kind is ingeschreven op de BSO mag de ouder gebruik maken van een wenmiddag. Het kind kan dan een dag deel op de bso kijken en meedraaien. Als de ouder hier graag bij wil blijven is dit mogelijk. -Hoe gaan we om met broertjes en zusjes bij elkaar in de groep. Ieder kind op de BSO behandelen wij als individu. Wij hebben op de BSO 1 groep en zitten dus met alle leeftijdsgroepen bij elkaar. -Rol van de beroepskracht bij activiteiten Op AleidaKids werken wij met een thema. Dit thema is voor een aantal weken en sluit aan op de activiteiten. De thema s en in de invulling van de thema weken doen we samen met de kinderen. We gaan dan gezamenlijk aan de tafel zitten en bespreken dit. -Mentorschap Een keer per jaar worden de kinderen geobserveerd. Dit gaat volgens het Welbevinden.

4 De kinderen worden hiervoor onderverdeeld bij een mentor. Dit is een van de pm-ers die op de groep werkzaam is. De mentor van het kind is de geen die de observatie uitvoert. Als een ouder/verzorger vragen heeft over het kind kan deze het best bij de mentor van het kind terecht met zijn of haar vragen. -Inrichting Op de bso hebben we verschillende plekken voor de kinderen. het podium word gebruikt voor verschillende activiteiten. Ook hebben we een chillhoek waar de kinderen een boekje kunnen lezen of even lekker kunnen zitten. De ouderkamer wordt gebruikt door de ouderen kinderen, hier kunnen zij zich af en toe een terug trekken om bijvoorbeeld een boek te lezen of eventueel huiswerk te maken. Daarnaast hebben wij een gymzaal, deze gebruiken we altijd onder leiding van een van de leidsters, hier kunnen de kinderen met verschillende materialen spelen zo zijn er matten banken ballen enz. -Speelmaterialen Op AleidaKids beschikken wij over verschillend speelmateriaal wat aansluit op de leeftijden van de kinderen. Wij hebben groepsspelletjes en individuele spellen. Daarnaast beschikken wij over verschillende gym materialen in de gymzaal waar de kinderen onder begeleiding mee kunnen spelen. Naast de grote keuken hebben wij een speel-keukentje hier kunnen de kinderen een huiselijke situatie naspelen. Ook in de peuterspeelzaal is hier de ruimte voor hier beschikken we over een hele poppenhoek. Daarnaast hebben we een knutselhoek met verschillende materialen waar de kinderen hun creativiteit kunnen uiten. -Hoe leren we kinderen kennen Wij leren kinderen goed kennen door ze te observeren. Ook hebben wij iedere dag als de ouder zijn/haar kind komt ophalen een overdracht, hierin geven zowel pm-er als ouder aan hoe het met het kind gaat. Mocht er iets zijn waarvoor ouder een gesprek wil kan dit altijd aangevraagd worden. -Hoe zorgen we voor voldoende beweging van de kinderen Om ervoor te zorgen dat de kinderen bij ons in ieder geval een half uur aan beweging doen gaan wij voor het eten een half uurtje naar buiten of naar de gymzaal. Hier kunnen ze rennen en andere intensieve spelletjes doen. -Hoe zorgen we voor bewustzijn van gezonde voeding bij de kinderen Wij hebben op de NSO 2 eet momenten. Zijn de kinderen er de hele dag dan eten wij op 4 momenten. Voor de NSO is dat het 1e moment brood. We proberen de kinderen te stimuleren niet alleen zoet beleg te eten maar ook kaas en worst door met ze te praten over wat goed voor je is en waarom dit zo is. Bij het 2e eetmoment eten wij over het algemeen fruit. 9.3 En specifiek: Werkwijze BSO AleidaKids In de vakanties zijn wij samen met de andere Kidslocaties. Wij doen in de vakantie verschillende uitstapjes met KomKids busjes of openbaar vervoer. Extra activiteit: de kinderen van de bso kunnen gebruik maken van de activiteit diplomazwemmen bij Zwembad Zuid. Werkwijze verlengde opvang: Kinderen met verlengde opvang hebben dit tot uur. 10. Achterwacht: Wanneer er maar 1 pedagogisch medewerker aan het werk is, zal de leidinggevende altijd de achterwacht zijn. Tijdens schooltijden is school onze achterwacht.

5 11. Privacy: De privacy van ouders/verzorgers en kinderen is geregeld in het privacyreglement van de organisatie. Dit ligt ter inzage bij de locatiemanager van het kindercentrum en kan op aanvraag worden verstrekt. 12. Foto materiaal: Er worden regelmatig foto s gemaakt. Deze foto s worden gebruikt om de ouders/verzorgers te informeren over het verloop van de dag van het kind. Daarnaast worden foto s gebruikt voor de website van KomKids. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven op het intakeformulier. 13. Jaarplanning: Deze wordt in januari via de website van het centrum aan ouders/verzorgers kenbaar gemaakt. Algemene Voorwaarden en de betalingsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van KomKids:

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016 Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016 Info over Kidslocatie: Onderdeel van de Kidslocaties Startjaar van centrum: 2005 Adres: West Frankelandsestraat 152 Postcode/Plaats: 3117 AZ

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage versie: 16-11-2012 Info over het kindercentrum Plantage Startjaar van centrum: 2007 Adres: Gerrit Verboonstraat 15 Postcode/Plaats: 3111 AA Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Versiedatum: januari 2016 Info over het kindercentrum Het Mirakel Startjaar van centrum: 1999 Adres: Warmoezenierpad 3 Postcode/Plaats: 3123 EW Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat

Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat versie: november 2012 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: Peuterspeelzaal Sesamstraat is sinds 1992 gevestigd in de Bernardusschool en sinds

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids

Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids versie: juni 2016 Info over het kindercentrum KlinkerKids Startjaar van centrum: 2007 Adres: Bernardus IJzerdraatsingel 1 (hoofdingang) Postcode/Plaats: 3123

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids versie: 2012 Info over het kindercentrum ViolierKids Startjaar van centrum: 2009 Adres: Stockholm 1 Postcode/Plaats:3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang: Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage versie: oktober 2015 Info over het kindercentrum Plantage Startjaar van centrum: 2007 Adres: Gerrit Verboonstraat 15 Postcode/Plaats: 3111 AA Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur

Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur versie: februari 2016 Info over het kindercentrum Bellefleur Startjaar van centrum: 1995 Adres: Eduard van Beinumlaan 66 Postcode/Plaats: 3122 TL Schiedam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids versie: juni 2016 Info over het kindercentrum ViolierKids Startjaar van centrum: 2009 Adres: Stockholm 1 Postcode/Plaats:3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt

Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt versie: januari 2016 Info over het kindercentrum Startjaar van het kindercentrum: 2004 Adres: Buys Ballotsingel 108A Postcode/Plaats: 3112JH Schiedam Telefoon: 010-4373233

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids

Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids versie: december 2014 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: september 2010 Kindercentrum: LifeKids Adres: Parallelweg 401 Postcode/Plaats: 3112 NA

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Katja

Info voor u vanuit Kindercentrum Katja Info voor u vanuit Kindercentrum Katja versie: november 2015 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3137 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: 5 Info over het kindercentrum De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats: 3024 BK

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: 9-2015 Info over het kindercentrum: De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres: Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats:

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Huisregels Tok Tokkie kinderopvang. Inleiding

Huisregels Tok Tokkie kinderopvang. Inleiding Huisregels Tok Tokkie kinderopvang Inleiding Tok Tokkie biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De huisregels zijn van toepassing op het kindercentrum

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderdagverblijven 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

In het tweede gedeelte vervolgen de ouder en pedagogisch medewerker het gesprek over praktische zaken en onze visie. Het kind kan dan gaan spelen.

In het tweede gedeelte vervolgen de ouder en pedagogisch medewerker het gesprek over praktische zaken en onze visie. Het kind kan dan gaan spelen. 2 ouderbeleid.4.3.5 intakeformulier bso 1 van 7 Beste ouders/verzorgers, Welkom op de Bso. In deze brief willen wij u informeren hoe het er op de Bso aan toe gaat. De belangrijkste zaken staan hier vermeld.

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Wenperiode pag. 4 Overdracht

Nadere informatie

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Stichting Prokino Informatieboekje Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Inhoudsopgave Welkom... 3 1. Aanmelding en kosten... 4 2. Plaatsing... 6 3. Veiligheid & hygiëne... 7 4. De groepen... 8 5. Praktische

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA Graag informeren wij u hierbij over diverse zaken die belangrijk zijn te weten wanneer u als ouder gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang (bso) locatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Naam van het kind:... Geboortedatum:...-...-... Email adres:.

Naam van het kind:... Geboortedatum:...-...-... Email adres:. Aanmeldingsformulier VAKANTIE opvang Naast de buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar vakantieopvang aan te vragen. De vakantie- en de buitenschoolse opvang worden per maand verrekend.

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Topkids BSO Sport Elinkwijk

Topkids BSO Sport Elinkwijk ALGEMENE VOORWAARDEN Topkids BSO Sport Elinkwijk 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Topkids: Topkids BSO Sport Elinkwijk, Amsterdamsestraatweg 1015, 3555 HT te Utrecht De

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers.

Informatie voor ouders/verzorgers. Informatie voor ouders/verzorgers. Onderstaande informatie kunt ook (gedeeltelijk) terug vinden in de brochure Welkom bij Vlietkinderen welke u op de homepage kunt aanklikken en downloaden. Het gaat hier

Nadere informatie

Vragenlijst voor ouders

Vragenlijst voor ouders Vragenlijst voor ouders De Vragenlijst voor ouders is te gebruiken voor alle ouders. Er worden zes vragen gesteld over hun ideeën ten aanzien van het welbevinden van hun kind. Het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Informatiebrochure Kinderopvang Villa Vrolijk

Informatiebrochure Kinderopvang Villa Vrolijk Informatiebrochure Kinderopvang Villa Vrolijk Welkom bij Villa Vrolijk! Voor u ligt onze informatiebrochure. In deze brochure wordt duidelijk wie wij zijn en hoe onze organisatie werkt. Mocht u nog vragen

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen Reglement Stichting Kinderopvang Cromstrijen januari 2016 1. Inleiding Dit reglement bevat de algemeen geldende regels, d.w.z. geldend voor de gehele Stichting Kinderopvang Cromstrijen. Dit reglement vormt

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang 2 4. Het personeel 3 4.1 Management en Teamcoördinator BSO 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers 3 4.3 Pedagogisch

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. BUITENSCHOOLSE OPVANG de Blokhut

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. BUITENSCHOOLSE OPVANG de Blokhut INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE BUITENSCHOOLSE OPVANG de Blokhut Welkom bij Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

KINDERCENTRUMREGLEMENT

KINDERCENTRUMREGLEMENT 1. Doel en rechtskracht 1.1. Dit reglement maakt deel uit van de plaatsingsovereenkomst, samen met de algemene voorwaarden van Kinderdagpaleis La Luna, en heeft tot doel de praktische zaken in de uitvoerende

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak KINDEROPVANG GRAAF JANTJE Kinderpvang K Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Joppe Marije baak 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Visie 3. Pedagogische doelen bso 4. Wenbeleid 5. Dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Nieuwegein

Buitenschoolse opvang Nieuwegein Buitenschoolse opvang Nieuwegein Inhoud Even voorstellen Aanmelding en kosten Plaatsing De gebouwen De groepen Praktische informatie Dagelijkse verzorging Communicatie Pedagogisch Beleid Even voorstellen?

Nadere informatie

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096

Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Inspectierapport Het Buitenschoolse Net, Locatie Maanuiltje (BSO) Joeri Gagarinstraat 13 5351HA BERGHEM Registratienummer 821484096 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oss Datum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan

Pedagogische Beleidsplan Datum: Herzien Mei 2015 Pedagogische Beleidsplan Visie Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje Het aanbieden van Christelijke kinderopvang van de leeftijd 4 t/m 13 jaar. Missie kinderdagverblijf

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders

Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Peuterspeelzaal De kleine ontdekkers Hand - out voor ouders Alle informatie in 1 hand-out. Voor vragen kunt u altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Inhoudsopgave: - Wie zijn wij. - Leeftijden

Nadere informatie

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen.

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen. PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO SUNKIDS Februari 2013 Voor u ligt het Pedagogisch werkplan van Buitenschoolse opvang Sunkids te Sas van Gent. Wij bieden opvang aan kinderen van de basisschool in de leeftijd van

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KINDEROPVANG 0 4 JAAR

INFORMATIEBROCHURE KINDEROPVANG 0 4 JAAR INFORMATIEBROCHURE KINDEROPVANG 0 4 JAAR Wanneer u uw kind aan ons toevertrouwt, is het belangrijk dat u weet wat onze werkwijze is. In deze informatiebrochure vindt u aanvullende informatie over de dagelijkse

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KdvPlus Buitengewone Kinderopvang Locatie Kinderdagverblijf "Klein Marland", Rijckholterweg 8, 6245 LS Oost Maarland

Algemene voorwaarden KdvPlus Buitengewone Kinderopvang Locatie Kinderdagverblijf Klein Marland, Rijckholterweg 8, 6245 LS Oost Maarland Deze Algemene Voorwaarden zijn afgeleid van de Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, welke zijn totstand gekomen in overleg

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport COKD Villa Speelmaatjes (BSO) Matena's-pad 77 3311ZL DORDRECHT Registratienummer 178906372

Inspectierapport COKD Villa Speelmaatjes (BSO) Matena's-pad 77 3311ZL DORDRECHT Registratienummer 178906372 Inspectierapport COKD Villa Speelmaatjes (BSO) Matena's-pad 77 3311ZL DORDRECHT Registratienummer 178906372 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: LOCHEM Datum inspectie: 25-02-2014

Nadere informatie

peuterspeelzaal Watoto

peuterspeelzaal Watoto peuterspeelzaal Watoto Inhoudsopgave Voorwoord 1. Stamgroepen 2 2. Pedagogisch beleid 2 3. Onze locatie 3 4. Dagritme 4 5. Locatie-eigen regels en rituelen 4 6. PSZ Watoto in de wijk 5 7. Doelen voor komend

Nadere informatie

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE ''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE Versie januari 2012 Algemeen Kinderdagverblijf LouLou heeft haar deuren geopend op 1 december 2008. Kinderdagverblijf LouLou is een

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie