Info voor u vanuit Kindercentrum DOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info voor u vanuit Kindercentrum DOK"

Transcriptie

1 Info voor u vanuit Kindercentrum DOK versie: januari 2013 Info over het kindercentrum Dok Startjaar van centrum: Juli 2009 Adres: Schoolstraat 3 Postcode/Plaats:3116 HJ Schiedam 1. Vormen van opvang binnen Kindercentrum Dok Kindercentrum Dok biedt voor een of meerdere dagen per week de volgende vormen van opvang: X hele dagopvang van 07:00-19:00 uur X buitenschoolse opvang van 07:00-19:00 uur Standaard bedrijfstijd HDO is van 07:30-18:00 uur. Alle uren daarbuiten moet u apart inkopen. Standaard bedrijfstijd BSO is van 08:00-18:00 uur. Alle uren daarbuiten moet u apart inkopen. X Peuterspeelzalen: openingstijden in overleg met kindercentrum Wij bieden hele dag opvang (HDO), peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO) Aantal Telefoon Soort Leeftijd Aantal Dagen groepen: Naam groep nummer opvang kinderen Zeilboten HDO 0 4 jaar 12 Ma-vr Motorboten HDO 0 4 jaar 12 Ma-vr Roeiboten HDO 0 4 jaar 12 Ma-vr PSZ Dok PSZ 2,5-4 jaar 14 Ma - vr PSZ Dok PSZ 2,5-4 jaar 14 Ma - vr Binnenhaven BSO 4-6 jaar 20 Ma-vr Jachthaven BSO 6-8 jaar 20 Ma-vr Marine haven BSO 8-13 jaar 20 Ma-vr Samenvoegen begin einde van de dag met HDO groepen: uur & uur 2. Sluitingsdagen: a. Dok is gesloten op: Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. b. De directeur/bestuurder kan in bijzondere gevallen, na overleg met de centrale oudercommissie en de ondernemingsraad, besluiten het kindercentrum nog een of meer andere dan in het voorgaande lid genoemde dagen te sluiten. Ouders/verzorgers worden hiervan minstens twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld. 3. Proefperiode: De eerste maand van de plaatsing is een proefperiode. Op advies van de locatiemanager kan, tot het einde van de proefperiode de plaatsing van het kind beëindigd worden. Het besluit hiertoe zal door of namens de directeur/bestuurder met redenen omkleed aan de ouders/verzorgers worden medegedeeld. Ook de ouders/verzorgers kunnen binnen de proefperiode zonder opzegtermijn met opgaaf van redenen de plaatsing beëindigen. Wenperiode Ouders krijgen de gelegenheid om hun kindje voor plaatsing (op HDO of BSO) twee dagdelen op de groep waar het kindje is geplaatst te laten wennen. Dit kindje mag geplaatst worden

2 boven de wettelijke PKR (pedagogisch medewerker kind ratio). Met ouders worden vooraf de data besproken. 4. Oudercontacten en Ouderparticipatie: Dagelijks zijn er kontakten tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers tijdens de haal en breng momenten. 6 weken na plaatsing van het kind is er een eerste evaluatiegesprekje tussen de pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers. Als een ouder/verzorger of de pedagogisch medewerker behoefte heeft aan verdere gesprekken is dit natuurlijk altijd mogelijk en kan dit gepland worden. De ouderparticipatie binnen de organisatie is vastgelegd in het reglement van de oudercommissie. Dit ligt ter inzage op de locatie en kan op aanvraag worden verstrekt. 5. Meetinstrument Werken aan Welbevinden: Binnen KomKids werken alle locaties met het meetinstrument Werken aan Welbevinden. Dit instrument is onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit middels het meten van welbevinden te bewaken en te verbeteren. Binnen de hele dagopvang zal uw kind ongeveer 4 weken voor zijn/haar verjaardag geobserveerd gaan worden. In diezelfde tijd zal u een vragenlijst via de pedagogisch medewerker ontvangen die u thuis kunt invullen, waarna er samen met u naar de bevindingen over uw kind gekeken zal worden. Binnen de buitenschoolse opvang zal uw kind zal in de maand februari of maart geobserveerd gaan worden. In diezelfde tijd zal u een vragenlijst via de pedagogisch medewerker ontvangen die u thuis kunt invullen, waarna er samen met u naar de bevindingen over uw kind gekeken zal worden. Dit overleg kan op verschillende wijzen plaatsvinden: zowel in de vorm van een 10 minuten gesprekje als wel in de vorm van een algemene ouderavond. 6. Privacy De privacy van ouders/verzorgers en kinderen is geregeld in het privacyreglement van de organisatie. Dit ligt ter inzage op de locatie en kan op aanvraag worden verstrekt. 7. Foto materiaal Binnen Dok worden regelmatig foto s gemaakt. Deze foto s worden gebruikt om de ouders/verzorgers te informeren over het verloop van de dag van het kind op Dok. Daarnaast worden foto s gebruikt voor de website van KomKids. Als ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben kunnen zij dit aangeven bij de pedagogisch medewerker of locatiemanager. 8. Werkwijze van Kindercentrum Dok: In april 2008 is kindercentrum Dok -BSO aan de Nieuwe Haven in Schiedam geopend. Het kindercentrum ligt in de wijk Schiedam Centrum en heeft ook diverse contacten met scholen uit de buurt. Het kindercentrum haalt en brengt kinderen van Sint Jozef Basisschool. In Juli 2009 is de HDO van kindercentrum Dok geopend aan de Schoolstraat. Binnen het kindercentrum werken 12 gediplomeerde pedagogisch medewerkers, 3 huishoudelijk medewerkers een locatie manager en assistent locatiemanager. Kindercentrum Dok heeft regels opgesteld over het ophalen en brengen van kinderen. Wij vragen u vriendelijk hier rekening mee te houden. Voor de hele dagopvang, vakantieopvang en ADV-opvang stellen wij het op prijs als u uw kind voor 09:30 uur heeft gebracht. Wij verzoeken u om uw kind op tijd op te halen. Wij vinden het erg belangrijk om u een goede overdracht van uw kind te geven en daar nemen wij graag de tijd voor.

3 Wanneer uw kind niet komt willen wij dit graag van u weten, zodat wij hierop kunnen anticiperen. Dit houdt in dat als uw kind ziek is of als u die dag geen gebruik wilt maken van ons aanbod. Werkwijze binnen de HDO De werkwijze van de HDO binnen KomKids is conform de 4 opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang. Dit houdt concreet in, dat wij kindvolgend zijn. Activiteiten vinden binnen de stamgroep plaats en daarnaast is het mogelijk dat kinderen in de andere stamgroepen met leeftijdsgenoten kunnen spelen. Ook kunnen er buiten de stamgroep activiteiten plaats vinden. Pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten gericht op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Binnen Kindercentrum Dok hebben we een verticale groepsindeling. Dit houdt in, dat we 3 groepen hebben met kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast hebben wij een open deuren beleid, waarin de kinderen de ruimte krijgen om de wereld om hen heen te verkennen. Alle te onderscheiden stamgroepen zijn binnen de 3,5 m2 grens per kind. Tevens heeft kindercentrum Dok een buitenruimte waardoor de kinderen zich ook op gezette tijden buiten hun groepsruimte bevinden, ook buiten ontmoeten zij weer leeftijdsgenoten. Het pedagogisch medewerker - kind ratio is altijd conform de daarvoor geldende regels. Aan de hand van de leeftijdsopbouw, kan het gebeuren dat er flexibel omgegaan wordt met de groepsgrootte. Dankzij het open deuren beleid, draagt KomKids echter altijd zorg voor het goede pedagogisch medewerker - kind ratio in de totale omvang van het centrum. Incidenteel of structureel afnemen van extra dagdelen Indien ouders incidenteel gebruik willen maken van extra opvang zal dit indien mogelijk op de vaste stamgroep plaatsvinden. Als het leidster- kind ratio dit niet toelaat kan er op een andere stamgroep geplaatst worden. Indien alle groepen vol zijn is er in principe geen mogelijkheid tot extra opvang. Indien een ouder structureel gebruik wil maken van extra opvang en het leidster -kind ratio van de vaste stamgroep laat dit niet toe, zal er in overleg als overbruggingsperiode met ouders plaatsing in andere groep plaatsvinden tot het moment dat er op de vaste stamgroep plaats is. Het kindje zal als eerste op de vaste stamgroep worden geplaatst. Het kindje maakt maximaal van twee stamgroep ruimtes gebruik. Ook indien een nieuw kindje gezien het leidster -kind ratio niet op 1 stamgroep geplaatst kan worden, zal in overleg met ouder besproken worden in welke twee stamgroepen de dagdelen plaatsvinden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Werkwijze binnen de BSO De werkwijze van de BSO binnen KomKids is conform de 4 opvoedingsdoelen uit de wet kinderopvang. Dit houdt concreet in dat wij kindvolgend zijn en kinderen zelf kunnen kiezen voor activiteiten. Kinderen komen uit school, drinken en eten wat, in daartoe aangewezen ruimtes, en verspreiden zich daarna door de verschillende ruimtes in het gebouw. In diverse ruimtes kunnen kinderen kiezen voor activiteiten. Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen om zelf keuzes te maken. Dit doen ze door activiteiten aan te bieden passend bij de belevingswereld en interesse van het kind. Daarnaast zullen de pedagogisch medewerkers ook met verschillende thema s werken. Dit zijn blokken van 12 tot 14 weken waarin uw kind deel kan nemen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een kunst BSO. Tijdens de vakantieopvang worden er leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden en worden er regelmatig uitstapjes gemaakt.

4 Het pedagogisch medewerker-kind ratio is altijd conform de daarvoor geldende regels n.l. 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen. KomKids hanteert een mentor systeem, waardoor de mentorleidster de 4 opvoedingsdoelen als rode draad in haar handelen doorvoert en op alle vlakken van het kind gefocust blijft. De kinderen ervaren daar zowel veiligheid als geborgenheid in. Dit wordt bij KomKids gezien als een goede vervanging van de stamgroepregeling in de BSO. Achterwachtregeling Indien er slechts een pedagogisch medewerker aanwezig is, dit geldt dus ook tijdens de 3 uurs regeling in hdo of ½ uurs regeling in nso, is de achterwachtregeling van toepassing. In geval van calamiteiten is er een achterwacht beschikbaar die binnen ambulance aanrijtijden op het kindercentrum aanwezig kan zijn. De informatiewinkel is iedere dag tot uur geopend. Kindercentrum Dok neemt met de informatiewinkel contact op om te assisteren bij calamiteiten. Vakantieopvang: Tijdens de schoolvakanties zal er een aantrekkelijk aanbod van diverse activiteiten worden aangeboden aan uw kind. De werkwijze van vakantieopvang is hetzelfde als de werkwijze van de BSO opvang. De pedagogisch medewerkers stellen jaarlijks een plan op wat er in de vakanties aan activiteiten worden gedaan. Dit kan uiteen lopen van het bezoeken van een speeltuin, strand of een museum. Hierbij wordt er wel naar de interesse van het kind gekeken. Wij vragen u dan ook om uw kind voor 9:30 uur te brengen zodat het programma kan blijven doorlopen. Daarnaast zullen de pedagogisch medewerkers u laten weten rond welke tijd zij verwachten terug te zijn van de activiteit. Er zal niet elke dag een uitstapje gemaakt worden, maar ook binnen het Kindercentrum gekeken worden naar activiteiten. U kunt hierbij denken aan een cursus aanbod van knutselen, toneelspel of iets dergelijks. ADV opvang: Wanneer uw kind bij ons ingeschreven staat voor ADV opvang zal er die dag gezorgd worden voor uw kind. Zij zullen die dag activiteiten kunnen doen op het Kindercentrum Dok. Er wordt die dag ook voor de lunch gezorgd en uw kind zal vervolgens mee gaan in de reguliere BSO opvang. 3 uurs regeling HDO en ½ uurs regeling BSO Aan het begin en aan eind van de dag zijn er vaak minder kinderen aanwezig. Kinderen komen tussen uur en uur binnen en worden vaak al vanaf uur opgehaald. Ouders wordt gevraagd kinderen voor uur te brengen omdat dan het dagprogramma start. Ook tijdens de middagpauze slapen er veel kinderen waardoor er minder actieve aandacht voor kinderen nodig is. De wet geeft de mogelijkheid om 3 uur van de PKR af te wijken. Dit doen wij in de pauze en aan eind van de dag. De pauzes zijn tussen en uur naar gelang het slaapritme van de groep. Aan het begin van de dag is de PKR afgestemd op de tijd dat kinderen gebracht worden. Het is goed te bepalen hoe laat kinderen komen omdat ouders een vast ritme hebben hoe laat zij naar hun werk gaan. Deze tijdsindicatie staat geregistreerd op de dagbladen en wordt met regelmaat geëvalueerd om de juiste inzet van medewerkers aan begin van de dag te bepalen. Indien kinderen onverhoopt eerder komen zal de locatiemanager invallen of worden pedagogisch medewerkers die later zouden starten gebeld om eerder te komen. Werkwijze binnen de Peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal kindercentrum Dok is een integrale peuterspeelzaal, waar gewerkt wordt met een vaste methodiek, die voortgezet wordt op de basisschool Jozefschool. Tevens wordt er gewerkt met de 4 opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang. Een integrale peuterspeelzaal is een peuterspeelzaal waar kinderen 2 dagdelen komen, of 4 dagdelen als een kind een indicatie heeft van het consultatiebureau. De indicatie komt van het consultatiebureau als een kind een taal en / of ontwikkelingsachterstand heeft.

5 Er zijn 2 peuterspeelzaal groepen: Maandagochtend en donderdagochtend. Dinsdagochtend en vrijdagochtend. Alle groepen zijn van 08:30 uur tot 11:15 uur. Op de peuterspeelzaal werken 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 14 peuters. Voor het gebruik van de buitenruimte voor de HDO en de Peuterspeelzaal van kindercentrum Dok zijn er afspraken gemaakt waardoor alle kinderen in de gelegenheid zijn binnen het dagprogramma gebruik te maken van de buitenruimte. (zie plan van aanpak buitenspelen peuterspeelzaal kindercentrum Dok versie 2 November 2012, welke in te zien is op locatie Dok) Het pedagogisch medewerker -kind ratio is altijd conform de daarvoor geldende regels. Aan de hand van de leeftijdsopbouw, kan het gebeuren dat er flexibel omgegaan wordt met de groepsgrootte. Dankzij het open deuren beleid, draagt KomKids echter altijd zorg voor het goede pedagogisch medewerker - kind ratio in de totale omvang van het centrum 9. De 4 opvoedingsdoelen vanuit het pedagogisch beleid van KomKids Emotionele veiligheid De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige basis voor uw kind, een thuis waar ze zich zelf kunnen zijn. Vanuit deze basis kunnen zij zich ontwikkelen en kan de pedagogisch medewerker inspelen op de behoefte van uw kind. Persoonlijke competentie De pedagogisch medewerkers geven uw kind de mogelijkheid om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Uw kind krijgt de mogelijkheid zich te laten zien zoals het is als persoon en wordt bevestigd waar het goed in is. Sociale competentie De pedagogisch medewerkers geven uw kind de gelegenheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zij stimuleren onderlinge relaties tussen de kinderen en geven kinderen de ruimte om mee te praten en mee te beslissen. Ook worden ze uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf oplossingen te vinden voor probleempjes. Normen en waarden De pedagogisch medewerkers maken kinderen duidelijk waar grenzen liggen, zij doet zelf voor hoe met normen en waarden wordt omgegaan. Ook wordt ingegaan hoe er met respect voor elkaars achtergrond en materialen wordt omgegaan. In het pedagogisch werkplan wordt uitgebreid ingegaan op bovengenoemde doelen. 10. Jaarplanning voor Dok Deze volgt altijd in januari.

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK Info voor u vanuit Kindercentrum DOK versie: januari 2017 Info over het kindercentrum Dok Startjaar van centrum: juli 2009 Adres: Schoolstraat 3 Postcode/Plaats: 3116 HJ Schiedam 1. Vormen van opvang binnen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum Onderdeel van de kidslocaties Startjaar van centrum: 2007 Adres: Piersonstraat 9 Postcode/Plaats: 3119 RG Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids Versie: januari 2016 Info over het kindercentrum Onderdeel van de kidslocaties Startjaar van centrum: 2007 Adres: Piersonstraat 9 Postcode/Plaats: 3119 RG Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids versie: augustus 2013 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: augustus 2010 Adres: Carnissedreef 292 Postcode/Plaats: 3084 NN Rotterdam 1. Vormen van

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids versie: Januari 2017 Info over het kindercentrum: Startjaar van centrum: 2010 Adres: Carnissedreef 292 Postcode/Plaats: 3084 NN Rotterdam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids versie: januari 2016 Info over het kindercentrum: Onderdeel van de Kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Oostsingel 9 Postcode/Plaats: 3112 GC Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids

Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids versie: juni 2016 Info over het kindercentrum KlinkerKids Startjaar van centrum: 2007 Adres: Bernardus IJzerdraatsingel 1 (hoofdingang) Postcode/Plaats: 3123

Nadere informatie

Info voor u vanuit IKC t Palet

Info voor u vanuit IKC t Palet Info voor u vanuit IKC t Palet versie: juli 2017 Info over het kindercentrum: Startjaar van centrum: 2014, voortgekomen uit KDV Pino startjaar:1985 Adres: Gedempte Biersloot 3b Postcode/Plaats: 3131 HJ

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Versiedatum: januari 2016 Info over het kindercentrum Het Mirakel Startjaar van centrum: 1999 Adres: Warmoezenierpad 3 Postcode/Plaats: 3123 EW Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage versie: 16-11-2012 Info over het kindercentrum Plantage Startjaar van centrum: 2007 Adres: Gerrit Verboonstraat 15 Postcode/Plaats: 3111 AA Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel versie: september 2013 Info over het kindercentrum Het Mirakel Startjaar van centrum: 1999 Adres: Warmoezenierpad 3 Postcode/Plaats: 3123 EW Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage versie: oktober 2015 Info over het kindercentrum Plantage Startjaar van centrum: 2007 Adres: Gerrit Verboonstraat 15 Postcode/Plaats: 3111 AA Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt

Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt versie: januari 2016 Info over het kindercentrum Startjaar van het kindercentrum: 2004 Adres: Buys Ballotsingel 108A Postcode/Plaats: 3112JH Schiedam Telefoon: 010-4373233

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: september 2013

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: september 2013 Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: september 2013 Info over kidslocatie: Onderdeel van de kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Westfrankelandsestraat 152 Postcode/Plaats: 3117

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids versie: 2012 Info over het kindercentrum ViolierKids Startjaar van centrum: 2009 Adres: Stockholm 1 Postcode/Plaats:3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang: Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum AquaKids en AquaFun

Info voor u vanuit Kindercentrum AquaKids en AquaFun Info voor u vanuit Kindercentrum AquaKids en AquaFun versie: april 2017 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 2014 Adres AquaKids: Prinses Beatrixlaan 2 Postcode/Plaats: 3121 JN Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016 Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016 Info over Kidslocatie: Onderdeel van de Kidslocaties Startjaar van centrum: 2005 Adres: West Frankelandsestraat 152 Postcode/Plaats: 3117 AZ

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids

Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids versie: december 2014 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: september 2010 Kindercentrum: LifeKids Adres: Parallelweg 401 Postcode/Plaats: 3112 NA

Nadere informatie

Info voor U vanuit Kindercentrum Kekt

Info voor U vanuit Kindercentrum Kekt Info voor U vanuit Kindercentrum Kekt versie: april 2013 Info over het kindercentrum Startjaar van het kindercentrum: 2004 Adres: Buys Ballotsingel 108A Postcode/Plaats: 3112JH Schiedam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Yggdrasil

Info voor u vanuit Kindercentrum Yggdrasil Info voor u vanuit Kindercentrum Yggdrasil Versie: 09 2013 Info over het kindercentrum Yggdrasil Startjaar van centrum: 2001 Adres: Stockholm 5 Postcode/Plaats: 3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang: Hele

Nadere informatie

Informatie voor u over Kindercentrum Katja

Informatie voor u over Kindercentrum Katja Informatie voor u over Kindercentrum Katja Versie: augustus 2013 Start van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3137 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051 Twitter: @KomKids_Katja

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Katja

Info voor u vanuit Kindercentrum Katja Info voor u vanuit Kindercentrum Katja versie: november 2015 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3137 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog versiedatum: februari 2016 Info over het kindercentrum De Regenboog Startjaar van centrum: 2012 Adres: Warmoezenierstraat 36 Postcode/Plaats: 3123 EN SCHIEDAM

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids versie: juni 2016 Info over het kindercentrum ViolierKids Startjaar van centrum: 2009 Adres: Stockholm 1 Postcode/Plaats:3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ZiezoKids en De Kleine Kosmos

Info voor u vanuit Kindercentrum ZiezoKids en De Kleine Kosmos Info voor u vanuit Kindercentrum ZiezoKids en De Kleine Kosmos versie: mei 2017 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 2007 Adres: Anthonie Muysstraat 2 Postcode/Plaats: 3117 LD Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Wensboom

Info voor u vanuit Kindercentrum De Wensboom Info voor u vanuit Kindercentrum De Wensboom versie: november 2016 Info over kindercentrum De Wensboom Startjaar van centrum: 2001 Adres: Stockholm 5 Postcode/Plaats: 3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat

Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat versie: november 2012 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: Peuterspeelzaal Sesamstraat is sinds 1992 gevestigd in de Bernardusschool en sinds

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Talent

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Talent Info voor u vanuit Kindercentrum Het Talent versie: januari 2017 Info over het kindercentrum Het Talent Startjaar van centrum: november 2006 Adres: De Wildestraat 38-40 Postcode/Plaats: 3119 PM Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog versie: juli 2013 Info over het kindercentrum De Regenboog Startjaar van centrum: 2012 Adres: Warmoezenierstraat 36 Postcode/Plaats: 3123 EN SCHIEDAM 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: 5 Info over het kindercentrum De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats: 3024 BK

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: 9-2015 Info over het kindercentrum: De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres: Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats:

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur

Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur versie: februari 2016 Info over het kindercentrum Bellefleur Startjaar van centrum: 1995 Adres: Eduard van Beinumlaan 66 Postcode/Plaats: 3122 TL Schiedam Telefoonnummer:

Nadere informatie

OPVANG IN STAMGROEPEN

OPVANG IN STAMGROEPEN 11/5/2017 KINDERDAGVERBLIJF HET BOERDERIJTJE OPVANG IN STAMGROEPEN Stamgroepen binnen Kinderdagverblijf Het Boerderijtje In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KomKids

Pedagogisch werkplan KomKids Pedagogisch werkplan KomKids Er wordt gewerkt volgens de 4 opvoedingsdoelen uit het pedagogisch beleid n.l.: 1. emotionele veiligheid 2. ontwikkelen van persoonlijke competentie 3. ontwikkelen van sociale

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Opendeurenbeleid Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Colofon Dit is een uitgave van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK. Auteur

Nadere informatie

Kinderopvang de Bonte Vlinder

Kinderopvang de Bonte Vlinder Kinderopvang de Bonte Vlinder kinderopvang en buitenschoolse opvang Welkom bij Kinderopvang de Bonte Vlinder Centraal kantoor: Kinderopvang de Bonte Vlinder Harregatplein 3D 3214 VP Zuidland 0181-459252

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindcentrum Toekomst

Info voor u vanuit Kindcentrum Toekomst Info voor u vanuit Kindcentrum Toekomst versie: januari 2017 Info over kindcentrum Toekomst Startjaar van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3117 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kapitein opgemaakt d.d.: 23 juli 2013 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 50 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Het Luchtkasteel. De samenstelling van de groep: Naam van de basisgroep Maximaal aantal

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! KINDERCENTRUM DE KOMEET Kindercentrum De Komeet is een kindercentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op

De dagelijkse praktijk op De dagelijkse praktijk op Peuteropvang het Babbelaartje Plaats en datum: Doetinchem 22 maart 2013 Hoofdstuk 1: Inleiding In het pedagogisch beleid staat de visie en werkwijze van Kinderopvang Humanitas

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Plaatsing geschiedt voor ten minste: Eén dagdeel per week op een kinderdagverblijf Eén dagdeel per twee weken op een locatie voor BSO

Plaatsing geschiedt voor ten minste: Eén dagdeel per week op een kinderdagverblijf Eén dagdeel per twee weken op een locatie voor BSO Waar staat Kanteel voor? Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht op een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Net zoals

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Tarieven en openingstijden 2017

Tarieven en openingstijden 2017 Tarieven en openingstijden 2017 Dagopvang Boekweitstraat LRK 186247898 Groep Poespas Groep Ratjetoe Dagopvang (0-4 jaar) Dagopvang 52 weken Hele dagopvang 07:30-18:00 10,5 546 7,18 326,69 Halve dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Info voor U vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal De Wieken

Info voor U vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal De Wieken Info voor U vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal De Wieken versie: december 2012 Peuterspeelzaal De Wieken is gevestigd op het terrein van basisschool De Wieken en aangesloten bij Komkids Adres: De Wildestraat

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind!

De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind! De béste Buitenschoolse opvang voor uw kind! 1. Praktische zaken Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw kind? Deze brochure helpt u om beter zicht te krijgen op hoe binnen de buitenschoolse

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Stichting Prokino Informatieboekje Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Inhoudsopgave Welkom... 3 1. Aanmelding en kosten... 4 2. Plaatsing... 6 3. Veiligheid & hygiëne... 7 4. De groepen... 8 5. Praktische

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. Kindercentrum Ikke Ook November 2015 Tarievenkrant 2016 Belastingdienst 2015-2016 De kinderopvangtoeslag in 2016 is hoger aan die uit 2015. De kinderopvangtoeslagtabel 2016 wijkt door de loonindexatie

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie