Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids"

Transcriptie

1 Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1. Vormen van opvang: Voor-, na-, vakantie- en ADV-opvang Aantal groepen: Naam Dagopvang / bso groep / peuterspeelzaal WiekenKi ds Leeftijd van Tot Aantal kinderen Samenvoegen begin einde van de dag met groep: BSO Op vrijdag en bij personeel wijziging samenvoegend met Startkids. In de bso zijn er 11 kinderen in een groep op 1 pedagogisch medewerker. Openingstijden O buitenschoolse opvang van 07:00-19:00 uur Standaard bedrijfstijd BSO is van 08:00-18:00 uur. Alle uren daarbuiten kunnen apart ingekocht worden. Samenwerking met basisscholen: Basisschool De Wieken Samenwerking met andere partijen: n.v.t. Samenstelling team: 2 leidinggevende, 1 Pedagogisch medewerkers waarvan eerste verantwoordelijke. Omgaan met vervanging: Bij ziekte wordt er vervanging geregeld, ofwel uit de invalpool van KomKids of vanuit het uitzendbureau. Er kan ook worden samengevoegd met locaties Startkids. 2. Sluitingsdagen: Het kindercentrum is gesloten op: Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Bevrijdingsdag 1x in de 5 jaar te weten 2010, 2015 en verder. De directeur/bestuurder kan in bijzondere gevallen, na overleg met de centrale oudercommissie en de ondernemingsraad, besluiten het kindercentrum nog een of meer andere dan in het voorgaande lid genoemde dagen te sluiten. Ouders/verzorgers worden hiervan minstens twee maanden van tevoren op de hoogte gesteld. Locatiespecifiek: In de vakanties zullen de kidslocaties samenvoegen waardoor er soms kindercentra worden gesloten, hiervan krijgt u tijdig bericht op welke locatie de vakantieopvang wordt gehouden. 3. Proefperiode: De eerste maand van de plaatsing is een proefperiode. Tijdens deze periode kunnen ouders/verzorgers en locatiemanager besluiten of de plaatsing wordt voortgezet. Na deze proefperiode geldt een opzegtermijn van 1maand voor zowel ouders als het centrum. In overleg met de directie kan hier van af geweken worden. Bij het intakegesprek wordt er, in overleg met ouder/verzorger en pedagogisch medewerker, een afspraak gemaakt voor uw kind om te wennen op de bso. Uw kind draait de bso mee waarbij het de ruimte en de tijd krijgt om te observeren of het meedoen van de groep.

2 4. Oudercontacten en Ouderparticipatie: Er zijn dagelijkse contacten tussen de groepsleiding en ouders/verzorgers bij halen en brengen. 6 weken na plaatsing van het kind is er een eerste evaluatiegesprek tussen de pedagogische medewerker en ouders/verzorgers. Als een ouder/verzorger of de pedagogische medewerker behoefte heeft aan verdere gesprekken is dit natuurlijk altijd mogelijk en kan dit gepland worden. Eens per jaar vindt een oudergesprek plaats waarin de pedagogisch medewerker en ouder /verzorger het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind bespreken. Minimaal een keer per jaar vindt een ouderavond plaats voor alle ouders/verzorgers van de locatie. De ouderparticipatie binnen de organisatie is vastgelegd in het reglement van de oudercommissie. Dit ligt ter inzage bij de locatiemanager van het kindercentrum en kan op aanvraag worden verstrekt. Locatie specifiek: Binnen de kidslocaties hebben wij een gezamenlijke oudercommissie in samenwerking met de peuterspeelzaal. Zij vertegenwoordigen alle peuterspeelzalen en kidslocaties van KomKids. 5. Pedagogisch medewerkers en stagebeleid Op de groepen zijn per dag vaste pedagogisch medewerkers volgens de wettelijke beroepskrachtkind ratio. Bij ziekte zorgen we voor een inval uit onze vaste invalpool of van ons vaste uitzendbureau Pedagogisch medewerkers van KomKids beschikken over een diploma conform de eisen in CAO Kinderopvang en gastouderbureaus. Als erkend leerbedrijf draagt KomKids bij aan de opleiding van nieuwe pedagogisch medewerkers volgens: de BBL (= deeltijdopleiding) de BOL (= voltijdse opleiding met stage). BOL stagiaires zijn altijd boventallig. BBL stagiaires kunnen tijdens het verloop van de opleiding meer formatief ingezet worden. De praktijkopleider van KomKids stelt aan de hand van de studieresultaten (school) en een competentiescan vast in welke mate dat kan. De stagiair werkt altijd naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker. Stagiaires worden begeleid door een vaste werkbegeleider/pedagogisch medewerker. Stagiaires oefenen alle voorkomende werkzaamheden (dus ook verzorgende en begeleidende taken). Na een werkinstructie van de werkbegeleider, voert de leerling de taak uit, eerst onder begeleiding, later onder toezicht en vervolgens (wanneer beoordeeld is dat zij competent is) zelfstandig. 6. Meetinstrument Werken aan Welbevinden: Binnen KomKids werken wij met het meetinstrument Werken aan Welbevinden. Dit instrument is onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit middels het meten van welbevinden te bewaken en te verbeteren. In de dagopvang observeren wij kinderen ongeveer 4 weken voor zijn/haar verjaardag. In diezelfde tijd ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst via de pedagogisch medewerker die thuis ingevuld wordt, waarna er samen met groepsleiding en ouder naar de bevindingen over de kinderen gekeken zal worden in een oudergesprek. In de BSO observeren wij in de maand februari of maart. Tevens werken we met mentorschap, alle kinderen zijn onderverdeeld onder de pm'ers. 7. Voertaal De voertaal in onze centra is Nederlands. Omgaan met meertaligheid: Met de ouder/voogd kan Engels worden gesproken als hij/zij de Nederlandse taal niet machtig is. 8. Veiligheid en gezondheid We zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving, en stimuleren de kinderen om daar ook zelf voor te zorgen. Middels de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid inventariseren

3 we de aanwezige risico's en nemen we de nodige maatregelen. De Risico-Inventarisatie kunt u inzien op de locatie. 9. Werkwijze van de locatie: De werkwijze van de BSO binnen KomKids is conform de 4 opvoedingsdoelen uit de wet kinderopvang. Dit houdt concreet in dat wij kindvolgend zijn en kinderen zelf kunnen kiezen voor activiteiten. Kinderen komen uit school, we drinken en eten met de kinderen. Als de kinderen klaar zijn met eten mogen ze zelf kiezen wat ze willen gaan doen. We stimuleren kinderen om lekker buiten te spelen en bieden ze daar dan ook vaak activiteiten aan. De pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen ook om zelf keuzes te maken. Dit doen ze door activiteiten aan te bieden passend bij de belevingswereld en interesse van het kind. Deze werkwijze sluit aan met het geen de voorschoolse en de vakantie opvang de kinderen bied. Tijdens de vakantieopvang worden er regelmatig uitstapjes gemaakt en wordt er samen met de kinderen van dag tot dag een vakantieplanning gemaakt met activiteiten. In de vakanties en in de periodes ertussen wordt er meestal met een thema gewerkt. De kinderen verzinnen het thema zelf of de pedagogisch medewerkers doen dit voor hun of samen met hun. Het pedagogisch medewerker -kind ratio is altijd conform de daarvoor geldende regels n.l. 1 pedagogisch medewerker op 10+1 kinderen. KomKids hanteert een mentor systeem, waardoor de mentor pedagogisch medewerker de 4 opvoedingsdoelen als rode draad in haar handelen doorvoert en op alle vlakken van het kind gefocust blijft. De kinderen ervaren daar zowel veiligheid als geborgenheid in. Dit wordt bij KomKids gezien als een goede vervanging van de stamgroepregeling in de BSO. 9.1 Halen en brengen: De kinderen worden uit de klas opgehaald en gezamenlijk gaan wij naar de BSO ruimte. Kinderen van ouders die hebben aangegeven dat hun kind alleen naar de BSO mogen komen, gaan alleen naar de BSO ruimte en wachten daar tot de pedagogisch medewerker en de andere kinderen er zijn. Wat verwachten we van ouders bij het halen en brengen: tijdens het halen en brengen is er tijd voor een overdracht, komt u alstublieft niet pas om 18:00 uur aan. Ouders/verzorgers geven aan de pedagogisch medewerker door wanneer hun kind door iemand anders opgehaald wordt. Als dit niet is doorgegeven zullen wij uw kind niet meegeven en contact met u opnemen. Tijdens de vakantie behoren kinderen voor 09:30 uur aanwezig te zijn op de locatie, dit in verband met de uitstapjes die gepland zijn. 9.2 Werkwijze - Dagritme: Op maandag, dinsdag en donderdag komen de kinderen om 14:30 uit school en groep 8 om 16:00 uit school. De kinderen uit groep 1 en 2 worden door de pedagogisch medewerker uit de klas gehaald. De overige kinderen komen zelfstandig naar de pedagogische medewerker toe. In de school is er een vaste plaats waar de pedagogisch medewerker staat. We lopen samen naar de BSO ruimte en hangen gezamenlijk onze tassen in de luizenzakken. Dan gaan we naar buiten om te spelen en/of een beweegactiviteit te doen. Bijslecht weer kan er gebruikt worden gemaakt van het gymzaaltje, in school, als die vrij is. Er is een beweegbox waar de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen een activiteiten uit kunnen kiezen om te kunnen doen. Rond 15:00 gaan we naar binnen om te eten. We eten gezamenlijk 2 boterhammen. De kinderen mogen zelf beslissen wat zij op hun brood willen eten. Ze kunnen kiezen uit hartig en zoet beleg. Als iedereen klaar is ruimen we gezamenlijk de tafel weer af. Na het eten wordt er een activiteit gedaan of vrij spelen. Elke dag worden er doelgerichte activiteiten aangeboden, die aansluiten op het thema of wat de kinderen van tevoren hebben aangegeven. Als kinderen niet mee willen doen, zijn zij dat niet verplicht, dan hebben de kinderen de mogelijkheid om vrij te spelen. Kinderen zullen wel gestimuleerd worden om mee

4 te doen met de activiteit. We kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten in de school, zoals de gymzaal en het restaurant. Tussen 16:30 en 17:00 wordt er fruit gegeten. De kinderen krijgen bijna elke dag een ander soort fruit, zo leren ze alle soorten fruit kennen. Op woensdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12:00 uit school en de kinderen van groep 5 t/m 8 om 12:30 uit school. De kinderen krijgen van ons een lunch aangeboden. Hier proberen we ook variatie in aan te brengen. U hoeft bij geen enkele vorm van opvang voor het eten en drinken te zorgen. Zij krijgen gedurende de dag voldoende eten en drinken aangeboden. Op vrijdag ziet de dagindeling er vrijwel hetzelfde er uit, alleen is het buiten spelen voor het eten weg gevallen. De kinderen worden om 14:30 uur opgehaald op BSO WiekenKids en lopen dan naar BSO StartKids. Verder ziet de dagritme er hetzelfde er uit als op maandag, dinsdag en donderdag. Het ophalen van uw kind is dan bij BSO Startkids. - Bij welke activiteiten verlaten de kinderen de stamgroepsruimte: Als we activiteiten aanbieden op het schoolplein of als we bijvoorbeeld naar een speeltuin gaan. Als wij de stamgroepsruimte verlaten hangen wij een brief op de deur met de tijd dat wij terug zijn, de telefoon nummers en de plek waar wij naar toen zijn met de kinderen. - Wenprocedure: Tijdens het intakegesprek kan er een afspraak gemaakt worden voor een wendag. Kinderen hebben 2 dagdelen recht om te wennen. U mag zelf aangeven of u daar gebruik van wilt maken. - Rol van de beroepskracht bij activiteiten: De pedagogisch medewerkers stellen zich kindvolgend op. Bij het aanbieden van activiteiten wordt rekening gehouden met de belangstelling van de kinderen. Regelmatig wordt met de kinderen overlegt over de activiteiten die zij graag zouden willen doen tijdens de BSO. De pedagogisch medewerker probeert aan te sluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Er worden dan ook activiteiten voor verschillende leeftijden aangeboden. De kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Wel zullen de pedagogisch medewerkers kinderen stimuleren om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. - Hoe leren we kinderen kennen: In februari en maart worden alle kinderen geobserveerd (Werken aan Welbevinden). Er wordt gekeken of de kinderen het naar hun zin hebben op de BSO en welke zaken wij nog zouden kunnen gaan verbeteren om het welbevinden van de kinderen te vergroten. Met het team worden ook kindbesprekingen gehouden. De pedagogisch medewerker op de groep is vijf dagen per week aanwezig en heeft daarom goed zicht op het kind. Zij zorgt voor individuele aandacht voor elk kind. - Hoe zorgen we voor voldoende beweging van de kinderen: Elke dag wordt er een beweegactiviteit aangeboden. Dit kan zowel binnen (bijvoorbeeld in de gymzaal, lokaal met genoeg ruimte) als buiten (op het schoolplein, speeltuin). 10. Achterwacht: Wanneer er maar 1 pedagogisch medewerker aan het werk is, zal de StartKids altijd de achterwacht zijn. Tijdens schooltijden is school onze achterwacht. 11. Privacy De privacy van ouders/verzorgers en kinderen is geregeld in het privacyreglement van de organisatie. Dit ligt ter inzage bij de locatiemanager van het kindercentrum en kan op aanvraag worden verstrekt. 12. Foto materiaal Er worden regelmatig foto s gemaakt. Deze foto s worden gebruikt om de ouders/verzorgers te informeren over het verloop van de dag van het kind. Daarnaast worden foto s gebruikt voor de website van KomKids. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven op het intakeformulier.

5 13. Jaarplanning Deze wordt in januari via de website van het centrum aan ouders/verzorgers kenbaar gemaakt. Algemene Voorwaarden en de betalingsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van KomKids:

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum Onderdeel van de kidslocaties Startjaar van centrum: 2007 Adres: Piersonstraat 9 Postcode/Plaats: 3119 RG Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids versie: januari 2016 Info over het kindercentrum: Onderdeel van de Kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Oostsingel 9 Postcode/Plaats: 3112 GC Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids

Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids Info voor u vanuit Kindercentrum Startkids Versie: januari 2016 Info over het kindercentrum Onderdeel van de kidslocaties Startjaar van centrum: 2007 Adres: Piersonstraat 9 Postcode/Plaats: 3119 RG Schiedam

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: september 2013

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: september 2013 Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: september 2013 Info over kidslocatie: Onderdeel van de kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Westfrankelandsestraat 152 Postcode/Plaats: 3117

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016

Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016 Info voor u vanuit Kindercentrum Tjasker versie: januari 2016 Info over Kidslocatie: Onderdeel van de Kidslocaties Startjaar van centrum: 2005 Adres: West Frankelandsestraat 152 Postcode/Plaats: 3117 AZ

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum AquaKids en AquaFun

Info voor u vanuit Kindercentrum AquaKids en AquaFun Info voor u vanuit Kindercentrum AquaKids en AquaFun versie: april 2017 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 2014 Adres AquaKids: Prinses Beatrixlaan 2 Postcode/Plaats: 3121 JN Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage versie: 16-11-2012 Info over het kindercentrum Plantage Startjaar van centrum: 2007 Adres: Gerrit Verboonstraat 15 Postcode/Plaats: 3111 AA Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids versie: augustus 2013 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: augustus 2010 Adres: Carnissedreef 292 Postcode/Plaats: 3084 NN Rotterdam 1. Vormen van

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK Info voor u vanuit Kindercentrum DOK versie: januari 2013 Info over het kindercentrum Dok Startjaar van centrum: Juli 2009 Adres: Schoolstraat 3 Postcode/Plaats:3116 HJ Schiedam 1. Vormen van opvang binnen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel versie: september 2013 Info over het kindercentrum Het Mirakel Startjaar van centrum: 1999 Adres: Warmoezenierpad 3 Postcode/Plaats: 3123 EW Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids Info voor u vanuit Kindercentrum ElisaKids versie: Januari 2017 Info over het kindercentrum: Startjaar van centrum: 2010 Adres: Carnissedreef 292 Postcode/Plaats: 3084 NN Rotterdam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat

Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat Info voor u vanuit Peuterspeelzaal Sesamstraat versie: november 2012 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: Peuterspeelzaal Sesamstraat is sinds 1992 gevestigd in de Bernardusschool en sinds

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids versie: 2012 Info over het kindercentrum ViolierKids Startjaar van centrum: 2009 Adres: Stockholm 1 Postcode/Plaats:3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang: Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Info voor u vanuit Kindercentrum Het Mirakel Versiedatum: januari 2016 Info over het kindercentrum Het Mirakel Startjaar van centrum: 1999 Adres: Warmoezenierpad 3 Postcode/Plaats: 3123 EW Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ZiezoKids en De Kleine Kosmos

Info voor u vanuit Kindercentrum ZiezoKids en De Kleine Kosmos Info voor u vanuit Kindercentrum ZiezoKids en De Kleine Kosmos versie: mei 2017 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 2007 Adres: Anthonie Muysstraat 2 Postcode/Plaats: 3117 LD Schiedam 1.

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage

Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage Info voor u vanuit Kindercentrum Plantage versie: oktober 2015 Info over het kindercentrum Plantage Startjaar van centrum: 2007 Adres: Gerrit Verboonstraat 15 Postcode/Plaats: 3111 AA Schiedam 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids

Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids Info voor u vanuit Kindercentrum KlinkerKids versie: juni 2016 Info over het kindercentrum KlinkerKids Startjaar van centrum: 2007 Adres: Bernardus IJzerdraatsingel 1 (hoofdingang) Postcode/Plaats: 3123

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum PaletKids

Info voor u vanuit Kindercentrum PaletKids Info voor u vanuit Kindercentrum PaletKids versie: mei 2017 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 2015 Adres: Kraanvogellaan 99-101 Postcode/Plaats: 3136 JB Vlaardingen 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog versie: juli 2013 Info over het kindercentrum De Regenboog Startjaar van centrum: 2012 Adres: Warmoezenierstraat 36 Postcode/Plaats: 3123 EN SCHIEDAM 1. Vormen

Nadere informatie

Info voor u vanuit IKC t Palet

Info voor u vanuit IKC t Palet Info voor u vanuit IKC t Palet versie: juli 2017 Info over het kindercentrum: Startjaar van centrum: 2014, voortgekomen uit KDV Pino startjaar:1985 Adres: Gedempte Biersloot 3b Postcode/Plaats: 3131 HJ

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids

Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids Info voor u vanuit Kindercentrum LifeKids versie: december 2014 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: september 2010 Kindercentrum: LifeKids Adres: Parallelweg 401 Postcode/Plaats: 3112 NA

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur

Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur Info voor u vanuit Kindercentrum Bellefleur versie: februari 2016 Info over het kindercentrum Bellefleur Startjaar van centrum: 1995 Adres: Eduard van Beinumlaan 66 Postcode/Plaats: 3122 TL Schiedam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog

Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog Info voor u vanuit Kindercentrum De Regenboog versiedatum: februari 2016 Info over het kindercentrum De Regenboog Startjaar van centrum: 2012 Adres: Warmoezenierstraat 36 Postcode/Plaats: 3123 EN SCHIEDAM

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: 5 Info over het kindercentrum De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats: 3024 BK

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Yggdrasil

Info voor u vanuit Kindercentrum Yggdrasil Info voor u vanuit Kindercentrum Yggdrasil Versie: 09 2013 Info over het kindercentrum Yggdrasil Startjaar van centrum: 2001 Adres: Stockholm 5 Postcode/Plaats: 3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang: Hele

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Talent

Info voor u vanuit Kindercentrum Het Talent Info voor u vanuit Kindercentrum Het Talent versie: januari 2017 Info over het kindercentrum Het Talent Startjaar van centrum: november 2006 Adres: De Wildestraat 38-40 Postcode/Plaats: 3119 PM Schiedam

Nadere informatie

Info voor U vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal De Wieken

Info voor U vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal De Wieken Info voor U vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal De Wieken versie: december 2012 Peuterspeelzaal De Wieken is gevestigd op het terrein van basisschool De Wieken en aangesloten bij Komkids Adres: De Wildestraat

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK Info voor u vanuit Kindercentrum DOK versie: januari 2017 Info over het kindercentrum Dok Startjaar van centrum: juli 2009 Adres: Schoolstraat 3 Postcode/Plaats: 3116 HJ Schiedam 1. Vormen van opvang binnen

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal Peuterland

Info voor u vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal Peuterland Info voor u vanuit Kindercentrum peuterspeelzaal Peuterland versie: juni 2012 Peuterspeelzaal Peuterland is gevestigd in basisschool Gravin Aleida en aangesloten bij KomKids. Adres: Oostsingel 9 3118 GC

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids

Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids Info voor u vanuit Kindercentrum ViolierKids versie: juni 2016 Info over het kindercentrum ViolierKids Startjaar van centrum: 2009 Adres: Stockholm 1 Postcode/Plaats:3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Informatie voor u over Kindercentrum Katja

Informatie voor u over Kindercentrum Katja Informatie voor u over Kindercentrum Katja Versie: augustus 2013 Start van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3137 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051 Twitter: @KomKids_Katja

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Katja

Info voor u vanuit Kindercentrum Katja Info voor u vanuit Kindercentrum Katja versie: november 2015 Info over het kindercentrum Startjaar van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3137 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: 9-2015 Info over het kindercentrum: De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres: Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats:

Nadere informatie

Info voor U vanuit Kindercentrum Kekt

Info voor U vanuit Kindercentrum Kekt Info voor U vanuit Kindercentrum Kekt versie: april 2013 Info over het kindercentrum Startjaar van het kindercentrum: 2004 Adres: Buys Ballotsingel 108A Postcode/Plaats: 3112JH Schiedam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt

Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt Info voor u vanuit Kindercentrum Kekt versie: januari 2016 Info over het kindercentrum Startjaar van het kindercentrum: 2004 Adres: Buys Ballotsingel 108A Postcode/Plaats: 3112JH Schiedam Telefoon: 010-4373233

Nadere informatie

Info voor u vanuit Sint Jan

Info voor u vanuit Sint Jan Info voor u vanuit Sint Jan versie: juni 2017 Info over Verkorte kinderopvang met VVE (VKV) Sint Jan Verkorte kinderopvang met VVE (VKV) St. Jan is gevestigd in basisschool St Jan Adres: van Swindensingel

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist

Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist Info voor u vanuit Kindercentrum De Kleine Machinist versie: mei 2017 Info over het kindercentrum: De Kleine Machinist Startjaar van centrum: maart 2010 Adres: Willem Buytewechstraat 45 Postcode/Plaats:

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum De Wensboom

Info voor u vanuit Kindercentrum De Wensboom Info voor u vanuit Kindercentrum De Wensboom versie: november 2016 Info over kindercentrum De Wensboom Startjaar van centrum: 2001 Adres: Stockholm 5 Postcode/Plaats: 3124 SG Schiedam 1. Vormen van opvang:

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindcentrum Toekomst

Info voor u vanuit Kindcentrum Toekomst Info voor u vanuit Kindcentrum Toekomst versie: januari 2017 Info over kindcentrum Toekomst Startjaar van centrum: 1970 Adres: Van Ostadelaan 120 Postcode/Plaats: 3117 XM Schiedam Telefoonnummer: 010 4267051

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Info voor u vanuit Peuterland

Info voor u vanuit Peuterland Info voor u vanuit Peuterland versie: januari 2017 Info over Verkorte kinderopvang met VVE Peuterland Verkorte kinderopvang met VVE Peuterland is gevestigd in basisschool Gravin Aleida Adres: Oostsingel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

Tarieven en openingstijden 2017

Tarieven en openingstijden 2017 Tarieven en openingstijden 2017 Dagopvang Boekweitstraat LRK 186247898 Groep Poespas Groep Ratjetoe Dagopvang (0-4 jaar) Dagopvang 52 weken Hele dagopvang 07:30-18:00 10,5 546 7,18 326,69 Halve dagopvang

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.

U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus. Kindercentrum Ikke Ook November 2015 Tarievenkrant 2016 Belastingdienst 2015-2016 De kinderopvangtoeslag in 2016 is hoger aan die uit 2015. De kinderopvangtoeslagtabel 2016 wijkt door de loonindexatie

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Huisregels Tok Tokkie kinderopvang. Inleiding

Huisregels Tok Tokkie kinderopvang. Inleiding Huisregels Tok Tokkie kinderopvang Inleiding Tok Tokkie biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De huisregels zijn van toepassing op het kindercentrum

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA Graag informeren wij u hierbij over diverse zaken die belangrijk zijn te weten wanneer u als ouder gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang (bso) locatie

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk

Stichting Prokino. Informatieboekje. Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Stichting Prokino Informatieboekje Buitenschoolse Opvang Villa Vrolijk Inhoudsopgave Welkom... 3 1. Aanmelding en kosten... 4 2. Plaatsing... 6 3. Veiligheid & hygiëne... 7 4. De groepen... 8 5. Praktische

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Tarieven en openingstijden 2016

Tarieven en openingstijden 2016 Tarieven en openingstijden 2016 Dagopvang Boekweitstraat LRK 186247898 Groep Poespas Groep Ratjetoe Dagopvang (0 4 jaar) Dagopvang 52 weken Hele dagopvang 07:30 18:00 10,5 546 6,86 312,13 3.745,56 Halve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderdagverblijven 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch

Nadere informatie

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang Informatieboekje buitenschoolse opvang Locatie Deltalaan Sliedrecht, februari 2017 Kenmerk: BSO D1 Inhoud 1. Welkom... 3 2. Vakantie- en sluitingsdagen... 4 3. Wennen... 5 4. Een dag bij ons... 5 5. Praktische

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen.

Op Bso Sunkids worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er worden maximaal 38 kinderen opgevangen. PEDAGOGISCH WERKPLAN BSO SUNKIDS Februari 2013 Voor u ligt het Pedagogisch werkplan van Buitenschoolse opvang Sunkids te Sas van Gent. Wij bieden opvang aan kinderen van de basisschool in de leeftijd van

Nadere informatie

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE

''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE ''Een plek waar ontwikkeling en plezier samengaan'' INFORMATIEBROCHURE Versie januari 2012 Algemeen Kinderdagverblijf LouLou heeft haar deuren geopend op 1 december 2008. Kinderdagverblijf LouLou is een

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Nieuwegein

Buitenschoolse opvang Nieuwegein Buitenschoolse opvang Nieuwegein Inhoud Even voorstellen Aanmelding en kosten Plaatsing De gebouwen De groepen Praktische informatie Dagelijkse verzorging Communicatie Pedagogisch Beleid Even voorstellen?

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810

Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810 Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Geldermalsen Datum inspectie: 19-01-2015

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Achthoek Hoefsmidhof 2, 1445 RA Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie