Gemeenteraad Slochteren Postbus AA Slochteren. datum betreft jaarverslag Geachte gemeenteraad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Slochteren Postbus AA Slochteren datum betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt u een goed beeld van de activiteiten en de stand van zaken van het openbaar onderwijs in In hoofdstuk 1 vindt u het bestuursverslag. Hierin is aangegeven welke doelen van het jaarplan gerealîse.erd zijn. In hoofdstuk 2 vindt u belangrijke kengetallen van het openbaar primair onderwijs. Als bijlage is de jaarrekening toegevoegd. Tevens ontvangt u hierbij de accountantsverklaring inzake de bruidschat over De verantwoording kent een negatief saldo. We verzoeken u dan ook om het afgesproken deel van de bruidschat voor 2011 aan ons over te maken. Met vriendelijke groet namens het bestuur, E.S.Okken Algemeen directeur Hoofdweg 1-11 postbus 13 9ó20 AASlochteren ó 44

2 ACCOUNTANTS Handelsweg 16-c 9482 WE Tynaarlo Postbus AB Vries T (0592) F(0592) CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Wij hebben bijgaand, door ons gewaarmerkt overzicht "Verantwoording bruidschat ABB 2011" van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren te Slochteren inzake de baten en lasten van het Stafbureau met betrekking tot het jaar 2011 gecontroleerd. Het overzicht isopgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting op basis van het factuurstelsel. Verantwoordelijkheid van hetbestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van ditoverzicht, op basis van het factuurstelsel inovereenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving. Het bestuur istevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude offouten. Verantwoordelijkheid van deaccountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden terverkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing inaanmerking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn inde omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

3 Oordeel Naar ons oordeel is het overzicht van baten en lasten van het Stafbureau over het jaar 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig opgesteld op basis van het factuurstelsel. Beperking in gebruik en verspreidingskring Het overzicht is opgesteld voor de gemeenten aan wie de bijdrage bruidschatregeling moet worden verantwoord met als doel het afrekenen van de bruidschat over het betreffende jaar. Hierdoor hoeft het overzicht niet geschikt tezijn voor andere doeleinden. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. Het overzicht "Verantwoording bruidschat ABB 2011" van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren inzake de baten en lasten van het Stafbureau en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor bovengenoemde gebruikersgroep en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Tynaarlo, 24 mei 2012 Afier Arx:c50Qté3ncy B.V.

4 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Verantwoording bruidsschat ABB 2011 Kosten Stafbureau Baten Stafbureau Personele lasten Huisvestingskosten Overige instellingslasten Bijdrage Personeel en Arbeid ABB-deel MI vergoeding Bruidsschat (niet ontvangen) Overige baten Resultaat Stafbureau e e negatief De baten inclusief de volledige bruidsschat zijn niet voldoende om de kosten m.b.t. administratie, beheer en bestuur te bekostigen. Derhalve maakt Stichting OPOS aanspraak op de nog niet ontvangen bruidsschat van de gemeente Slochteren ad ,-. Gewaarmerkt.ills behorendebij onze con.ti'oleverldaring 2~ IMEI 1\2012 <./\ Afier Accountancy BV Handelsweg is-c, 9482 WE Tynaarto Postbus 67,9480 AB Vries Tel.nr, Fax.nr, \

5 JAARVERSLAG 2011 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

6 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2011 Inleiding 2 1. Bestuursverslag Stichting OPOS Organisatie Beleid en organisatiedoelen 7 2. Waardering, Resultaten en Kengetallen Waardering Resultaten onderwijs Kengetallen leerlingen Kengetallen personeel Financiën Risicoparagraaf Toekomstparagraaf Begroting Verklarende woordenlijst / Afkortingen 30 Bijlage Rapport inzake de Jaarrekening

7 Inleiding In het hier voorliggende jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen getoetst aan de doelen en activiteitenplannen zoals gesteld in het jaarplan en de begroting voor Het jaarverslag is gebaseerd op het INK model. Dit model gaat uit van een vaste methode van kijken naar organisatie en organisatieontwikkeling. Het model wordt in hoofdstuk 1 nader toegelicht. Het jaarverslag is een wettelijke verplichting. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk om alle betrokkenen bij Stichting OPOS en onze maatschappelijke omgeving te informeren over het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren. Terugkijkend op 2011 stellen we vast dat opnieuw het aantal zwakke scholen is teruggebracht. Dit dank zij de vele inspanningen van onze medewerkers. Er is nu nog één school die niet onder het basisarrangement van de inspectie valt. De beleidsvoornemens voor 2011 zijn bijna allemaal gerealiseerd. Het exploitatieresultaat laat een tekort zien van (exclusief de bruidschat van ) en is daarmee positiever dan het begrote tekort van Dit aanzienlijk verschil wordt verklaard in hoofdstuk 2.5. Het bestuur heeft in 2010 de conclusie getrokken dat Stichting OPOS te klein is om zelfstandig verder te gaan. In 2011 werden gesprekken gevoerd met de beoogde fusiekandidaat Hoogezand-Sappemeer. In mei werd duidelijk dat het openbaar onderwijs van Hoogezand-Sappemeer op korte termijn niet zal verzelfstandigen. Verder is het nog maar de vraag of dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn. Een fusie tussen de beide partijen bleek daarmee op korte termijn niet mogelijk. Op basis van gesprekken met andere mogelijke fusiekandidaten heeft het bestuur vastgesteld dat een keuze voor SOOOG of OPRON voor de hand ligt. Met beide besturen zijn verkennende gesprekken gevoerd. Het bestuur schat in dat hierover in het voorjaar van 2012 meer duidelijkheid gegeven kan worden. Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2011 met de onderdelen: hoofdstuk 1 - bestuursverslag hoofdstuk 2 - waardering, resultaten, kengetallen Bijlage "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Namens Bestuur Stichting OPOS A. Veldboom R. Smit voorzitter secretaris 2

8 Jaarverslag Stichting OPOS Bestuursverslag 1.1. Stichting OPOS Stichting OPOS is per 1 januari 2008 ontstaan door het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs van de gemeente Slochteren. Stichting OPOS omvat 10 basisscholen, verzorgt onderwijs aan ruim 1000 leerlingen en heeft ongeveer 100 medewerkers in dienst. Ons motto is Niet apart, maar samen Onze uitgangspunten zijn: open eigen passend onze openbare scholen zijn algemeen toegankelijk onze scholen blijven zich ontwikkelen en kiezen een eigen herkenbaar onderwijsconcept onze scholen leveren goed onderwijs dat aansluit bij de verschillen tussen kinderen transparant onze scholen verantwoorden zich 1.2. Organisatie Bestuur Het bestuur heeft formeel de status van bestuur/bevoegd gezag van Stichting OPOS, maar oefent de functie uit van intern toezichthouder. De bestuurstaken zijn grotendeels via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is uitgewerkt in een reglement gemandateerd bestuur. Daarin is de omvang en de beperkingen van het mandaat van het stichtingsbestuur richting de algemene directie geregeld. Ondanks dat de bestuurstaken via mandaat zijn overgedragen aan de algemene directie, blijft het bestuur bestuurlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Om haar toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen zijn er met de algemene directie afspraken gemaakt over welke doelstellingen gehaald moeten worden en op welke wijze de algemene directie het bevoegd gezag informeert over de stand van zaken betreffende de afgesproken doelstellingen. Bestuurssamenstelling: Naam Functie A. Veldboom voorzitter K. van Brummelen penningmeester R. Smit secretaris N. Jansingh-Germeraad lid S. Scholtens lid Zelfevaluatie bestuur: Het bestuur als intern toezichthouder vindt zichzelf een uitgebalanceerd team, momenteel zoekend naar een financieel expert. Er heerst een open, prettige sfeer, waarbij moet worden opgemerkt dat het toezicht binnen de richtlijnen van het handboek bestuur en toezicht op uiterst kritische wijze verloopt. Daarnaast wordt actief ingesprongen op actuele zaken en signalen komend uit de diverse trendrapportages. 3

9 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 De rolverdeling binnen het bestuur is duidelijk. De bestuursleden vertrouwen onderling op elkaars expertise en specialismen en vullen elkaar hierop goed aan. Er is vertrouwen in elkaar. Conclusie: - goed op koers - sterke groei doorgemaakt - vergaderen op hoofdlijnen - goed evenwicht qua samenstelling Algemene directie Het bestuur heeft een groot deel van haar taken en verantwoordelijkheden via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in het Handboek Bestuur en Toezicht. Als uitgangspunt hiervoor wordt de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO-raad (januari 2010) gehanteerd. De algemene directie geeft sturing en ondersteuning aan de scholen binnen de stichting. De algemene directie wordt hierbij ondersteund door het stafbureau en een administratiekantoor. Algemene directie: Naam Taken A. Roek - clusterdirecteur cluster Oost - onderwijsbeleid E.B. Okken - personeelszaken - beleid - clusterdirecteur cluster West - financiën - huisvesting - organisatie Schooldirectie Elke school heeft een directeur. De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de school in al zijn dimensies, waaronder de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. De directeur draagt zorg voor de onderwijskundige, financiële, organisatorische en communicatieve processen, die leiden tot het vooraf afgesproken en vastgestelde resultaat. De directeur legt daarover verantwoording af aan de algemene directie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut. Schooldirectie: Naam Scholen K. Kok 10LC o.b.s. Lutje Til Tjuchem F. de Lang 11AO o.b.s. De Springplank Siddeburen J.E. Kuper 11NN o.b.s. De Ent Hellum K. Smit 11YX o.b.s. De Meent Schildwolde H. Wolthuis 12QR o.b.s. De Kinderboom Slochteren en 12IB a.i. o.b.s. Schaldmeda Overschild C.C. Frik 12XX o.b.s. Ruitenvelder Froombosch en 13DT o.b.s. Oetkomst Kolham E. Doddema 13OE o.b.s. Driespan Harkstede R. Wouda 13SK o.b.s. De Spil - Lageland 4

10 Jaarverslag Stichting OPOS Ondersteuning De algemene directie en de schooldirecties worden ondersteund door het stafbureau. Hierin is het secretariaat en bepaalde taken op het gebied van personeelsbeleid ondergebracht. De financiële, personele en salarisadministratie is uitbesteed bij administratiekantoor OSG Assen. Medewerkers stafbureau: Naam Taken M. Balkema - administratie J. Buitenkamp - managementondersteuning P&O Medezeggenschap De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau geregeld. De scholen kennen een MR (medezeggenschapsraad), waarin de schoolbelangen worden behartigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen van Stichting OPOS vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hier worden de bovenschoolse belangen behartigd. Iedere school heeft twee vertegenwoordigers (een ouder en een leerkracht) in de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR bestond uit: Naam Functie H. ter Veer voorzitter C. Dijkstra-Veen secretaris / penningmeester De GMR is 7 keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: de begroting en de meerjarenbegroting; het jaarplan als afgeleide van het strategisch beleidsplan; de tussenrapportages; het vakantierooster; de scheiding tussen bestuur en toezicht; het jaarverslag; de zorgplannen van SWV 2.09 en 2.10 en het (meerjaren) formatieplan. Er is een werkgroep financiën gevormd. Deze werkgroep is betrokken geweest bij het traject voor het opstellen van de begroting

11 Jaarverslag Stichting OPOS Organogram Onder Stichting OPOS vallen de openbare basisscholen van de gemeente Slochteren. Er was in 2011 sprake van een toezichthoudend bestuur met de onderstaande organisatiestructuur: Bestuur Stichting OPOS (intern toezichthouder) Stafbureau Administratiekantoor Algemene directie (bestuur bij mandaat) GMR Directieoverleg Directeur Meerscholen directeur School School School INK-managementmodel Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op een organisatie is het INKmanagementmodel ontwikkeld. Het model bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. De velden staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden. Het INK-model is in onderwijsland een veel gehanteerd model. Het INK-managementmodel bestaat uit de twee delen 'organisatie' en 'resultaat'. Het deel 'organisatie' omvat de interne factoren: leiderschap, beleid, personeel, middelen en processen. Voor het deel 'resultaat' zijn als outputfactoren benoemd: waardering door personeel, waardering door ouders, waardering door maatschappij en als laatste - en als een soort overkoepelende outputfactor - eindresultaten. 6

12 Jaarverslag Stichting OPOS Beleid en organisatiedoelen In het strategisch beleidsplan heeft Stichting OPOS haar beleidsvoornemens en organisatiedoelen beschreven. De belangrijkste activiteiten voor 2011 waren: werken aan een lerende organisatie; opbrengstgericht werken; adaptief werken. In t/m wordt per aandachtsgebied uit het INK-model informatie gegeven over de behaalde resultaten op de doelen zoals die in het Jaarplan 2011 gesteld zijn Leiderschap Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Directeuren leren van elkaar. Er worden jaarlijks twee directiedagen georganiseerd. Op 17 maart is een directiedag gehouden. Hoofdonderwerp was: opbrengstgericht werken. Op 17 november was de tweede directiedag. Hoofdonderwerp: leren van elkaar. Directeuren werken regelmatig in tweetallen samen en gebruiken elkaar als klankbord (critical friend). In plaats van werken in tweetallen is gekozen voor het werken in drietallen. In de praktijk is dit nog niet gestart. Er is een scheiding van bestuur en intern toezicht gerealiseerd. Er is een beleidsstuk intern kwaliteitsonderzoeken opgesteld. Visitatiecommissies doen kwaliteitsonderzoeken op de scholen. Vastgesteld beleid waarin de scheiding van bestuur en toezicht is verwoord. Een beleidsstuk is opgesteld. Een eerste visitatie wordt begin 2012 afgelegd. Het Handboek Bestuur & Toezicht, met daarin het beleid t.a.v. een scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgesteld Beleid Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Het realiseren van een fusie van Stichting OPOS met een ander schoolbestuur. Participeren in het opstellen van een visie voor gewenste voorzieningen op het platteland. Er is een geschikte fusiepartner gevonden, waarmee goed openbaar onderwijs in Slochteren gewaarborgd blijft. De fusie komt tot stand. Een gezamenlijke visie op leefbaarheid en ontwikkeling van voorzieningen in kleine kernen. Een fusie met Hoogezand bleek niet te realiseren. Hoogezand-Sappemeer gaat het openbaar onderwijs misschien wel niet verzelfstandigen. Bestuur wil nu insteken op een fusie met een andere stichting voor primair onderwijs. Een stappenplan met beoogde fusiedatum is opgesteld. Er zijn verkennende gesprekken met SOOOG en OPRON gevoerd. De gemeente stelt dat OPOS verantwoordelijk is voor het onderwijs. Er is geen gezamenlijke visie op leefbaarheid en voorzieningen in kleine kernen opgesteld. Stichting OPOS heeft een visie op zeer kleine scholen opgesteld. De visie op kleine scholen is met betrokken scholen besproken. Schaldmeda sluit per en gaat fuseren met o.b.s. De Springplank. 7

13 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Elke school realiseert een vorm van adaptief onderwijs. Elke school blijft in ontwikkeling. In het schoolplan wordt verwoord op welke wijze de school zich zal ontwikkelen. Lutje Til heeft tijd gekregen om alternatieven te bedenken. Dit is in de schoolplannen opgenomen Personeel Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Er worden bekwaamheidsdossiers bijgehouden. Een deel van de leerkrachten wordt aangesteld in een LBfunctie. Per team is minimaal één leerkracht deskundig op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Het leren van elkaar wordt verder ontwikkeld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen. Van alle medewerkers van OPOS is een bekwaamheidsdossier aangelegd. Vanaf voldoen we aan het percentage LB-leerkrachten zoals opgenomen in het beleidsplan functiemix. Per team heeft minimaal één teamlid de cursus meer- en hoogbegaafdheid gevolgd. De verkregen expertise wordt overgedragen aan andere teamleden. Er is beleid 'Leren van elkaar' vastgesteld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen op de in het beleid vastgestelde wijze. Een werkgroep is gevormd. Een voorstel t.a.v. de invulling van het bekwaamheidsdossier is voorgelegd aan de directies en vastgesteld. Alle leerkrachten krijgen een usb-stick met daarop het raamwerk. Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun dossier. De vereiste percentages zijn, evenals bij de meeste organisaties, niet gehaald. Niet op schoolniveau (Driespan) en niet op bestuursniveau. Leerkrachten worden gestimuleerd zich verder te scholen. Financiën zijn hiervoor beschikbaar gesteld. Een evaluatie van de invoering is opgesteld en ter kennisgeving rondgestuurd. Van elk team heeft minimaal één leerkracht deelgenomen. Er was veel belangstelling voor de cursus, zodat twee groepen konden worden gevormd. De cursus is gestart in oktober 2011 en wordt afgerond in Wegens tijdgebrek is er nog geen start gemaakt. Dit doel wordt doorgeschoven naar Middelen Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Er is een transparant systeem van financiële planning en control. De begroting (incl. meerjarenbegroting) wordt tijdig opgesteld. Via door OSG opgestelde managementrapportages wordt tussentijds de realisatie bewaakt. In het jaarverslag volgt de eindverantwoording. De verantwoording is verlopen conform de planning. 8

14 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten De gebruikte toetsen zijn valide en actueel. Het leerlingadministratieprogramma wordt vernieuwd. De gebruikte toetsen staan op de lijst valide toetsen die het ministerie heeft verstrekt. De toetsen worden tijdig vervangen. Het leerlingadministratieprogramma is gemakkelijk in gebruik en is online benaderbaar. De toetsgegevens van het CITO LOVS maken geïntegreerd deel uit van dit programma. De scholen hebben de nieuwste toetsen aangeschaft. Er is gekozen voor het systeem ParnasSys. Een deel van de medewerkers is geschoold. Nog niet elke school gebruikt het onderdeel leerlingvolgsysteem van ParnasSys Processen Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Elke school actualiseert jaarlijks een zorgprofiel van de school. Iedere school werkt op een gestructureerde manier aan kwaliteitszorg. Iedere school geeft in een zorgprofiel aan hoe de opvang van alle leerlingen die worden aangemeld kan worden vorm gegeven. Iedere school werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem. De kwaliteitszorg wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld. Door het uitstellen van de invoering van Passend Onderwijs is ook deze verplichting opgeschoven. Het zorgprofiel moet voor het eerst in het schooljaar opgesteld worden. De kwaliteitszorg op de scholen is goed. De scholen hebben structureel gewerkt aan verbeteringen. Van de door de inspectie bezochte scholen (Oetkomst, De Spil Lutje Til) werd de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld Waardering en resultaten Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Iedere school meet systematisch de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. De scholen verzorgen goed onderwijs. Iedere school genereert kengetallen en bepaalt aan de hand daarvan noodzakelijke acties. Iedere school werkt opbrengstgericht. 80% van de respondenten geeft de school een voldoende. De inspectie beoordeelt de bezochte scholen als voldoende. Alle scholen vallen onder het basisarrangement. De kengetallenkaart is steeds up to date. De eindopbrengsten zijn minimaal voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. Zowel voor de leerkrachten (100%), de ouders (92%) als de leerlingen (89%) is dit gerealiseerd. 9 van de 10 scholen vallen onder een basisarrangement. Dit is gerealiseerd. Bij elke tussenrapportage werd een actuele versie toegevoegd. 9 van de 10 scholen scoren een voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. 9

15 Jaarverslag Stichting OPOS Waardering, resultaten en kengetallen 2.1. Waardering Er is dit jaar een personeelsenquête afgenomen. Dit gebeurt 1x/2 jaar. Het gemiddelde cijfer dat de personeelsleden hun scholen gaven was een 7,7. De onderdelen arbeidsomstandigheden, ontwikkelmogelijkheden en werkklimaat werden met respectievelijk een 3.5, 3.6 en 3.6 op een schaal van 1 tot 4 als goed beoordeeld. Aandachtspunten die voor (bijna) alle scholen gelden zijn: er zijn te weinig computers op de school; het sanitair is onvoldoende schoon; het schoolplein is niet aantrekkelijk genoeg. Klachtenprocedure Er zijn in 2011 door ouders geen klachten ingediend bij algemene directie / bestuur Resultaten onderwijs Alle scholen monitoren de onderwijsresultaten volgens het aangeleverde format. Zowel in het schoolplan als in het integraal jaarplan zijn de analyses opgenomen CITO eindtoets Streven: De eindopbrengsten worden minimaal als voldoende beoordeeld (normering inspectie). De inspectie maakt bij de beoordeling een onderscheid tussen scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 en scholen met 10 of meer leerlingen in groep 8. Van scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 wordt het resultaat van de afgelopen vier jaar bekeken. Voor de andere scholen kijkt de inspectie naar de resultaten van de laatste drie jaar. Jaarlijks zijn er per school grote verschillen tussen de behaalde scores. Een en ander hangt samen met het aantal kinderen dat de toets volgt. Op een school met weinig kinderen in groep 8 is de invloed van een hele goede of een hele zwakke leerling op de totale score erg groot. Scholen aantal lln oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende Schaldmeda voldoende De Kinderboom voldoende Ruitenvelder onvoldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende * - aantal lln. geeft gemiddelde aantal leerlingen van groep 8 weer van de getoonde jaren - Lutje Til had in 2009 geen leerlingen in groep 8; op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem voor groep 7 worden de eindopbrengsten als voldoende beoordeeld - grijs hokje betekent: onder de inspectienorm 10

16 Jaarverslag Stichting OPOS CITO leerlingvolgsysteem Streven: De tussentijdse opbrengsten worden als voldoende beoordeeld (normering inspectie). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten op de tussentijdse opbrengsten. Voor de beoordeling van de tussentijdse opbrengsten wordt de midden toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. Dat zijn de toetsen die in januari/februari worden afgenomen. Voor de twee grote scholen (De Springplank en Driespan) wordt gekeken naar 5 toetsen, voor de rest van de scholen wordt naar 7 toetsen gekeken. Weergegeven is de vaardigheidsscore. Als de scores op de helft van de toetsen boven de norm liggen zijn de tussentijdse opbrengsten voldoende. leeskaart 2 M3 DMT leeskaart 3 M4 DMT Wiskunde M4 Rekenen & Wiskunde M5 Rekenen & Wiskunde M6 Rekenen & lezen M5 Begrijpend lezen M6 Begrijpend Oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende Schaldmeda voldoende De Kinderboom voldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende * - M3 DMT betekent: midden groep 3 drieminuten test; dit is een test voor technisch lezen die midden in het schooljaar (rond februari) wordt afgenomen - grijs hokje betekent: de streefnorm is niet gerealiseerd - Schaldmeda: geen toetsafname begrijpend lezen in groep Inspectierapport Streven: Alle scholen hebben een basisarrangement onderwijstoezicht. Op basis van een analyse van de gegevens van de CITO eindtoets en een door de directeuren ingevulde vragenlijst bepaalt de inspectie welke scholen bezocht zullen worden. Scholen Oordeel inspectie 2009 Oordeel inspectie 2010 Oordeel inspectie 2011 Datum laatste inspectiebezoek / Opmerkingen Lutje Til zwak voldoende voldoende De Springplank voldoende voldoende voldoende De Ent voldoende voldoende voldoende De Meent voldoende voldoende voldoende Schaldmeda zwak voldoende voldoende

17 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Scholen Oordeel inspectie 2009 Oordeel inspectie 2010 Oordeel inspectie 2011 Datum laatste inspectiebezoek / Opmerkingen De Kinderboom voldoende voldoende voldoende Ruitenvelder zwak zwak zwak / Het definitieve oordeel wordt bekend in Oetkomst zeer zwak zwak voldoende Driespan zwak voldoende voldoende De Spil voldoende voldoende voldoende Totaal 5 scholen voldoende 4 scholen zwak 1 school zeer zwak 8 scholen voldoende 2 scholen zwak 9 scholen voldoende 1 school zwak * Een school die een voldoende scoort heeft een basisarrangement, dat wil zeggen: de school heeft het vertrouwen van de inspectie en wordt volgens de reguliere planning bezocht. Scholen die (zeer) zwak scoren hebben een aangepast arrangement. Ze vallen onder geïntensiveerd toezicht. Het bestuur heeft flink geïnvesteerd in scholen die niet voldeden aan het basisarrangement. Verder is in het kader van een kwaliteitsakkoord, die met de provincie is afgesloten, een traject opgestart om te zorgen dat de zwakke scholen op een basisarrangement uit komen Kengetallen leerlingen Leerlingenaantal De ontwikkeling van het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2008 tot nu is als volgt: Scholen 1 okt okt okt okt okt Lutje Til De Springplank De Ent De Meent Schaldmeda De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Totaal

18 Jaarverslag Stichting OPOS Leerlingenprognoses De prognoses van 2012 en 2013 zijn gemaakt op basis van een inschatting van de directeuren. De prognoses van 2014 t/m 2021 op basis van gegevens die OSG heeft aangeleverd (oktober 2010; gebruik makend van het prognoseprogramma GO'4 Pro; dit programma wordt door het ministerie geaccepteerd als prognoseprogramma). Leerlingenprognoses Lutje Til De Springplank De Ent De Meent Meeroevers De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Totaal * Vanaf 2017 zijn voor Meeroevers geen goede gegevens beschikbaar. Voor het leerlingenaantal van deze school is vanaf 2014 jaarlijks een stijging van 10% aangehouden. Ervaringen in het verleden hebben uitgewezen dat de inschatting die de directeuren maken dichter bij de uiteindelijke aantallen liggen dan die van het prognoseprogramma. Er wordt aanvankelijk een daling van het aantal leerlingen verwacht. Na de start van een nieuwe school in Meerstad (augustus 2012) zal het leerlingenaantal vanaf 2014 licht stijgen. De opheffingsnorm voor een school in de gemeente Slochteren is 36. Als een school 3 jaar onder de opheffingsnorm zit stopt de bekostiging, tenzij het bestuur ontheffing aanvraagt. Dit kan als het leerlingenaantal minimaal 23 is Deelnamepercentage Openbaar Onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren over de afgelopen vijf jaar: Teldatum Totaal aantal leerlingen basisscholen Gemeente Slochteren Leerlingen Stichting OPOS 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % Deelnamepercentage Stichting OPOS 13

19 Jaarverslag Stichting OPOS Uitstroomgegevens Uitstroomgegevens groep 8: Uitstroom leerlingen groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2007 in % 2008 in % 2009 in % 2010 in % 2011 in % Gem. in % Prov. Gron. LWOO / Praktijkonderwijs Vmbo basisberoeps gerichte leerweg Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Vmbo gemengde leerweg Vmbo theoretische leerweg Havo VWO Totaal aantal leerlingen groep Uitstroomgegevens richting het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs: Uitstroom leerlingen speciaal (basis)onderwijs Gemiddeld Speciaal Basisonderwijs 4 0.4% 3 0.3% 3 0.3% 7 0.7% 0.4% Speciaal Onderwijs 1 0.1% 1 0.1% 2 0.2% 5 0.5% 0.2% 2.4. Kengetallen personeel Personeelssamenstelling In onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw van de personeelsleden opgenomen evenals de verdeling van het aantal mannen, vrouwen en personeelscategorie. Leeftijd Mannen Vrouwen Directie OOP OP Totaal % % % % % % % Totaal % * Gegevens per Instroom/uitstroom personeel In de onderstaande tabel is het verloop van het personeelsbestand gedurende het verslagjaar weergegeven. Aantal personen Dir. OOP OP Totaal Fte s Aanvang verslagjaar Uit dienst In dienst Einde verslagjaar Uitstroom: 1 directeur accepteerde een baan elders; 3 leerkrachten ontslag op eigen verzoek; 1 leerkracht ontslag met wederzijds goedvinden; 1 leerkracht ging met pensioen. 14

20 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Verwachte uitstroom in de komende 5 jaar: Categorie Totaal OP OOP Directie Totaal Flexibele formatie in fte s: Soort formatie Omvang flexibele contracten per Dir. OP OOP Totaal Tijdelijke aanstellingen Het betreft hier tijdelijke contracten en tijdelijke uitbreidingen. Een mogelijke terugloop aan beschikbare formatie kan opgevangen worden door het verwachte vertrek van enkele personeelsleden en door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen of uitbreidingen Functiebouwwerk Functie > 60 Aantal fte s OOP OOP LA LB DA DB DC * Netto werktijdfactor per Gewogen Gemiddelde Leeftijd en personeelslast OP Functie GGL GGL GPL OPOS +/- OP landelijk Slochteren landelijk Uit de tabel blijkt dat zowel de gewogen gemiddelde leeftijd als ook de gemiddelde personeelslast van Stichting OPOS hoger zijn dan het landelijk gemiddelde Verzuimgegevens Het ziekteverzuimpercentage over 2011 is voor Stichting OPOS door Ardyn (onze arbodienst) vastgesteld op 4.56%. Dit is ten opzichte van 2010 (4.9 %) een lichte daling. Het verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde (zie ook tabel volgende bladzijde). Het ziekteverzuimpercentage is exclusief verlofsituaties als zwangerschapsverlof en bijzonder verlof. De meldingsfrequentie is met 1.27 hoger dan het landelijk gemiddelde (1.04), maar lager dan in 2010 (1.41). Er werd over langdurige verzuimgevallen overleg met de bedrijfsarts gevoerd. In dit overleg werd gesproken over de begeleiding en de zorg voor zieke medewerkers. 15

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2010 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Stichting OPOS Adm.nummer: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl

Stichting OPOS Adm.nummer: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2014 Stichting OPOS Adm.nummer: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2014 Inleiding 2 1. Bestuursverslag 4 1.1.

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 Versie 03-12-2014 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC. 2011. Kopte naor: B G. Weeknr. afd. ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Assen, 15 oktober 2015

Assen, 15 oktober 2015 Drs. F. Geertsma RA Drs. M.R. Heins RA Adviseurs Mr. H.C. van den Berg Mr. I. Kunst-Kersting Mr. W. de Vries Accountants Office manager H.C. Davids-Bosklopper N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v.

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 213 Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Partij voor de Dieren Gelderland pagina 1 van 1 Jaarrekening 213 Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................2

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie