Gemeenteraad Slochteren Postbus AA Slochteren. datum betreft jaarverslag Geachte gemeenteraad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Slochteren Postbus AA Slochteren datum betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt u een goed beeld van de activiteiten en de stand van zaken van het openbaar onderwijs in In hoofdstuk 1 vindt u het bestuursverslag. Hierin is aangegeven welke doelen van het jaarplan gerealîse.erd zijn. In hoofdstuk 2 vindt u belangrijke kengetallen van het openbaar primair onderwijs. Als bijlage is de jaarrekening toegevoegd. Tevens ontvangt u hierbij de accountantsverklaring inzake de bruidschat over De verantwoording kent een negatief saldo. We verzoeken u dan ook om het afgesproken deel van de bruidschat voor 2011 aan ons over te maken. Met vriendelijke groet namens het bestuur, E.S.Okken Algemeen directeur Hoofdweg 1-11 postbus 13 9ó20 AASlochteren ó 44

2 ACCOUNTANTS Handelsweg 16-c 9482 WE Tynaarlo Postbus AB Vries T (0592) F(0592) CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Wij hebben bijgaand, door ons gewaarmerkt overzicht "Verantwoording bruidschat ABB 2011" van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren te Slochteren inzake de baten en lasten van het Stafbureau met betrekking tot het jaar 2011 gecontroleerd. Het overzicht isopgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting op basis van het factuurstelsel. Verantwoordelijkheid van hetbestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van ditoverzicht, op basis van het factuurstelsel inovereenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving. Het bestuur istevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude offouten. Verantwoordelijkheid van deaccountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden terverkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing inaanmerking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn inde omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

3 Oordeel Naar ons oordeel is het overzicht van baten en lasten van het Stafbureau over het jaar 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig opgesteld op basis van het factuurstelsel. Beperking in gebruik en verspreidingskring Het overzicht is opgesteld voor de gemeenten aan wie de bijdrage bruidschatregeling moet worden verantwoord met als doel het afrekenen van de bruidschat over het betreffende jaar. Hierdoor hoeft het overzicht niet geschikt tezijn voor andere doeleinden. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. Het overzicht "Verantwoording bruidschat ABB 2011" van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren inzake de baten en lasten van het Stafbureau en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor bovengenoemde gebruikersgroep en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Tynaarlo, 24 mei 2012 Afier Arx:c50Qté3ncy B.V.

4 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Verantwoording bruidsschat ABB 2011 Kosten Stafbureau Baten Stafbureau Personele lasten Huisvestingskosten Overige instellingslasten Bijdrage Personeel en Arbeid ABB-deel MI vergoeding Bruidsschat (niet ontvangen) Overige baten Resultaat Stafbureau e e negatief De baten inclusief de volledige bruidsschat zijn niet voldoende om de kosten m.b.t. administratie, beheer en bestuur te bekostigen. Derhalve maakt Stichting OPOS aanspraak op de nog niet ontvangen bruidsschat van de gemeente Slochteren ad ,-. Gewaarmerkt.ills behorendebij onze con.ti'oleverldaring 2~ IMEI 1\2012 <./\ Afier Accountancy BV Handelsweg is-c, 9482 WE Tynaarto Postbus 67,9480 AB Vries Tel.nr, Fax.nr, \

5 JAARVERSLAG 2011 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

6 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2011 Inleiding 2 1. Bestuursverslag Stichting OPOS Organisatie Beleid en organisatiedoelen 7 2. Waardering, Resultaten en Kengetallen Waardering Resultaten onderwijs Kengetallen leerlingen Kengetallen personeel Financiën Risicoparagraaf Toekomstparagraaf Begroting Verklarende woordenlijst / Afkortingen 30 Bijlage Rapport inzake de Jaarrekening

7 Inleiding In het hier voorliggende jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen getoetst aan de doelen en activiteitenplannen zoals gesteld in het jaarplan en de begroting voor Het jaarverslag is gebaseerd op het INK model. Dit model gaat uit van een vaste methode van kijken naar organisatie en organisatieontwikkeling. Het model wordt in hoofdstuk 1 nader toegelicht. Het jaarverslag is een wettelijke verplichting. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk om alle betrokkenen bij Stichting OPOS en onze maatschappelijke omgeving te informeren over het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren. Terugkijkend op 2011 stellen we vast dat opnieuw het aantal zwakke scholen is teruggebracht. Dit dank zij de vele inspanningen van onze medewerkers. Er is nu nog één school die niet onder het basisarrangement van de inspectie valt. De beleidsvoornemens voor 2011 zijn bijna allemaal gerealiseerd. Het exploitatieresultaat laat een tekort zien van (exclusief de bruidschat van ) en is daarmee positiever dan het begrote tekort van Dit aanzienlijk verschil wordt verklaard in hoofdstuk 2.5. Het bestuur heeft in 2010 de conclusie getrokken dat Stichting OPOS te klein is om zelfstandig verder te gaan. In 2011 werden gesprekken gevoerd met de beoogde fusiekandidaat Hoogezand-Sappemeer. In mei werd duidelijk dat het openbaar onderwijs van Hoogezand-Sappemeer op korte termijn niet zal verzelfstandigen. Verder is het nog maar de vraag of dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn. Een fusie tussen de beide partijen bleek daarmee op korte termijn niet mogelijk. Op basis van gesprekken met andere mogelijke fusiekandidaten heeft het bestuur vastgesteld dat een keuze voor SOOOG of OPRON voor de hand ligt. Met beide besturen zijn verkennende gesprekken gevoerd. Het bestuur schat in dat hierover in het voorjaar van 2012 meer duidelijkheid gegeven kan worden. Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2011 met de onderdelen: hoofdstuk 1 - bestuursverslag hoofdstuk 2 - waardering, resultaten, kengetallen Bijlage "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Namens Bestuur Stichting OPOS A. Veldboom R. Smit voorzitter secretaris 2

8 Jaarverslag Stichting OPOS Bestuursverslag 1.1. Stichting OPOS Stichting OPOS is per 1 januari 2008 ontstaan door het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs van de gemeente Slochteren. Stichting OPOS omvat 10 basisscholen, verzorgt onderwijs aan ruim 1000 leerlingen en heeft ongeveer 100 medewerkers in dienst. Ons motto is Niet apart, maar samen Onze uitgangspunten zijn: open eigen passend onze openbare scholen zijn algemeen toegankelijk onze scholen blijven zich ontwikkelen en kiezen een eigen herkenbaar onderwijsconcept onze scholen leveren goed onderwijs dat aansluit bij de verschillen tussen kinderen transparant onze scholen verantwoorden zich 1.2. Organisatie Bestuur Het bestuur heeft formeel de status van bestuur/bevoegd gezag van Stichting OPOS, maar oefent de functie uit van intern toezichthouder. De bestuurstaken zijn grotendeels via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is uitgewerkt in een reglement gemandateerd bestuur. Daarin is de omvang en de beperkingen van het mandaat van het stichtingsbestuur richting de algemene directie geregeld. Ondanks dat de bestuurstaken via mandaat zijn overgedragen aan de algemene directie, blijft het bestuur bestuurlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Om haar toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen zijn er met de algemene directie afspraken gemaakt over welke doelstellingen gehaald moeten worden en op welke wijze de algemene directie het bevoegd gezag informeert over de stand van zaken betreffende de afgesproken doelstellingen. Bestuurssamenstelling: Naam Functie A. Veldboom voorzitter K. van Brummelen penningmeester R. Smit secretaris N. Jansingh-Germeraad lid S. Scholtens lid Zelfevaluatie bestuur: Het bestuur als intern toezichthouder vindt zichzelf een uitgebalanceerd team, momenteel zoekend naar een financieel expert. Er heerst een open, prettige sfeer, waarbij moet worden opgemerkt dat het toezicht binnen de richtlijnen van het handboek bestuur en toezicht op uiterst kritische wijze verloopt. Daarnaast wordt actief ingesprongen op actuele zaken en signalen komend uit de diverse trendrapportages. 3

9 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 De rolverdeling binnen het bestuur is duidelijk. De bestuursleden vertrouwen onderling op elkaars expertise en specialismen en vullen elkaar hierop goed aan. Er is vertrouwen in elkaar. Conclusie: - goed op koers - sterke groei doorgemaakt - vergaderen op hoofdlijnen - goed evenwicht qua samenstelling Algemene directie Het bestuur heeft een groot deel van haar taken en verantwoordelijkheden via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in het Handboek Bestuur en Toezicht. Als uitgangspunt hiervoor wordt de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO-raad (januari 2010) gehanteerd. De algemene directie geeft sturing en ondersteuning aan de scholen binnen de stichting. De algemene directie wordt hierbij ondersteund door het stafbureau en een administratiekantoor. Algemene directie: Naam Taken A. Roek - clusterdirecteur cluster Oost - onderwijsbeleid E.B. Okken - personeelszaken - beleid - clusterdirecteur cluster West - financiën - huisvesting - organisatie Schooldirectie Elke school heeft een directeur. De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de school in al zijn dimensies, waaronder de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. De directeur draagt zorg voor de onderwijskundige, financiële, organisatorische en communicatieve processen, die leiden tot het vooraf afgesproken en vastgestelde resultaat. De directeur legt daarover verantwoording af aan de algemene directie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut. Schooldirectie: Naam Scholen K. Kok 10LC o.b.s. Lutje Til Tjuchem F. de Lang 11AO o.b.s. De Springplank Siddeburen J.E. Kuper 11NN o.b.s. De Ent Hellum K. Smit 11YX o.b.s. De Meent Schildwolde H. Wolthuis 12QR o.b.s. De Kinderboom Slochteren en 12IB a.i. o.b.s. Schaldmeda Overschild C.C. Frik 12XX o.b.s. Ruitenvelder Froombosch en 13DT o.b.s. Oetkomst Kolham E. Doddema 13OE o.b.s. Driespan Harkstede R. Wouda 13SK o.b.s. De Spil - Lageland 4

10 Jaarverslag Stichting OPOS Ondersteuning De algemene directie en de schooldirecties worden ondersteund door het stafbureau. Hierin is het secretariaat en bepaalde taken op het gebied van personeelsbeleid ondergebracht. De financiële, personele en salarisadministratie is uitbesteed bij administratiekantoor OSG Assen. Medewerkers stafbureau: Naam Taken M. Balkema - administratie J. Buitenkamp - managementondersteuning P&O Medezeggenschap De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau geregeld. De scholen kennen een MR (medezeggenschapsraad), waarin de schoolbelangen worden behartigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen van Stichting OPOS vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hier worden de bovenschoolse belangen behartigd. Iedere school heeft twee vertegenwoordigers (een ouder en een leerkracht) in de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR bestond uit: Naam Functie H. ter Veer voorzitter C. Dijkstra-Veen secretaris / penningmeester De GMR is 7 keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: de begroting en de meerjarenbegroting; het jaarplan als afgeleide van het strategisch beleidsplan; de tussenrapportages; het vakantierooster; de scheiding tussen bestuur en toezicht; het jaarverslag; de zorgplannen van SWV 2.09 en 2.10 en het (meerjaren) formatieplan. Er is een werkgroep financiën gevormd. Deze werkgroep is betrokken geweest bij het traject voor het opstellen van de begroting

11 Jaarverslag Stichting OPOS Organogram Onder Stichting OPOS vallen de openbare basisscholen van de gemeente Slochteren. Er was in 2011 sprake van een toezichthoudend bestuur met de onderstaande organisatiestructuur: Bestuur Stichting OPOS (intern toezichthouder) Stafbureau Administratiekantoor Algemene directie (bestuur bij mandaat) GMR Directieoverleg Directeur Meerscholen directeur School School School INK-managementmodel Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op een organisatie is het INKmanagementmodel ontwikkeld. Het model bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. De velden staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden. Het INK-model is in onderwijsland een veel gehanteerd model. Het INK-managementmodel bestaat uit de twee delen 'organisatie' en 'resultaat'. Het deel 'organisatie' omvat de interne factoren: leiderschap, beleid, personeel, middelen en processen. Voor het deel 'resultaat' zijn als outputfactoren benoemd: waardering door personeel, waardering door ouders, waardering door maatschappij en als laatste - en als een soort overkoepelende outputfactor - eindresultaten. 6

12 Jaarverslag Stichting OPOS Beleid en organisatiedoelen In het strategisch beleidsplan heeft Stichting OPOS haar beleidsvoornemens en organisatiedoelen beschreven. De belangrijkste activiteiten voor 2011 waren: werken aan een lerende organisatie; opbrengstgericht werken; adaptief werken. In t/m wordt per aandachtsgebied uit het INK-model informatie gegeven over de behaalde resultaten op de doelen zoals die in het Jaarplan 2011 gesteld zijn Leiderschap Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Directeuren leren van elkaar. Er worden jaarlijks twee directiedagen georganiseerd. Op 17 maart is een directiedag gehouden. Hoofdonderwerp was: opbrengstgericht werken. Op 17 november was de tweede directiedag. Hoofdonderwerp: leren van elkaar. Directeuren werken regelmatig in tweetallen samen en gebruiken elkaar als klankbord (critical friend). In plaats van werken in tweetallen is gekozen voor het werken in drietallen. In de praktijk is dit nog niet gestart. Er is een scheiding van bestuur en intern toezicht gerealiseerd. Er is een beleidsstuk intern kwaliteitsonderzoeken opgesteld. Visitatiecommissies doen kwaliteitsonderzoeken op de scholen. Vastgesteld beleid waarin de scheiding van bestuur en toezicht is verwoord. Een beleidsstuk is opgesteld. Een eerste visitatie wordt begin 2012 afgelegd. Het Handboek Bestuur & Toezicht, met daarin het beleid t.a.v. een scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgesteld Beleid Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Het realiseren van een fusie van Stichting OPOS met een ander schoolbestuur. Participeren in het opstellen van een visie voor gewenste voorzieningen op het platteland. Er is een geschikte fusiepartner gevonden, waarmee goed openbaar onderwijs in Slochteren gewaarborgd blijft. De fusie komt tot stand. Een gezamenlijke visie op leefbaarheid en ontwikkeling van voorzieningen in kleine kernen. Een fusie met Hoogezand bleek niet te realiseren. Hoogezand-Sappemeer gaat het openbaar onderwijs misschien wel niet verzelfstandigen. Bestuur wil nu insteken op een fusie met een andere stichting voor primair onderwijs. Een stappenplan met beoogde fusiedatum is opgesteld. Er zijn verkennende gesprekken met SOOOG en OPRON gevoerd. De gemeente stelt dat OPOS verantwoordelijk is voor het onderwijs. Er is geen gezamenlijke visie op leefbaarheid en voorzieningen in kleine kernen opgesteld. Stichting OPOS heeft een visie op zeer kleine scholen opgesteld. De visie op kleine scholen is met betrokken scholen besproken. Schaldmeda sluit per en gaat fuseren met o.b.s. De Springplank. 7

13 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Elke school realiseert een vorm van adaptief onderwijs. Elke school blijft in ontwikkeling. In het schoolplan wordt verwoord op welke wijze de school zich zal ontwikkelen. Lutje Til heeft tijd gekregen om alternatieven te bedenken. Dit is in de schoolplannen opgenomen Personeel Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Er worden bekwaamheidsdossiers bijgehouden. Een deel van de leerkrachten wordt aangesteld in een LBfunctie. Per team is minimaal één leerkracht deskundig op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Het leren van elkaar wordt verder ontwikkeld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen. Van alle medewerkers van OPOS is een bekwaamheidsdossier aangelegd. Vanaf voldoen we aan het percentage LB-leerkrachten zoals opgenomen in het beleidsplan functiemix. Per team heeft minimaal één teamlid de cursus meer- en hoogbegaafdheid gevolgd. De verkregen expertise wordt overgedragen aan andere teamleden. Er is beleid 'Leren van elkaar' vastgesteld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen op de in het beleid vastgestelde wijze. Een werkgroep is gevormd. Een voorstel t.a.v. de invulling van het bekwaamheidsdossier is voorgelegd aan de directies en vastgesteld. Alle leerkrachten krijgen een usb-stick met daarop het raamwerk. Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun dossier. De vereiste percentages zijn, evenals bij de meeste organisaties, niet gehaald. Niet op schoolniveau (Driespan) en niet op bestuursniveau. Leerkrachten worden gestimuleerd zich verder te scholen. Financiën zijn hiervoor beschikbaar gesteld. Een evaluatie van de invoering is opgesteld en ter kennisgeving rondgestuurd. Van elk team heeft minimaal één leerkracht deelgenomen. Er was veel belangstelling voor de cursus, zodat twee groepen konden worden gevormd. De cursus is gestart in oktober 2011 en wordt afgerond in Wegens tijdgebrek is er nog geen start gemaakt. Dit doel wordt doorgeschoven naar Middelen Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Er is een transparant systeem van financiële planning en control. De begroting (incl. meerjarenbegroting) wordt tijdig opgesteld. Via door OSG opgestelde managementrapportages wordt tussentijds de realisatie bewaakt. In het jaarverslag volgt de eindverantwoording. De verantwoording is verlopen conform de planning. 8

14 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten De gebruikte toetsen zijn valide en actueel. Het leerlingadministratieprogramma wordt vernieuwd. De gebruikte toetsen staan op de lijst valide toetsen die het ministerie heeft verstrekt. De toetsen worden tijdig vervangen. Het leerlingadministratieprogramma is gemakkelijk in gebruik en is online benaderbaar. De toetsgegevens van het CITO LOVS maken geïntegreerd deel uit van dit programma. De scholen hebben de nieuwste toetsen aangeschaft. Er is gekozen voor het systeem ParnasSys. Een deel van de medewerkers is geschoold. Nog niet elke school gebruikt het onderdeel leerlingvolgsysteem van ParnasSys Processen Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Elke school actualiseert jaarlijks een zorgprofiel van de school. Iedere school werkt op een gestructureerde manier aan kwaliteitszorg. Iedere school geeft in een zorgprofiel aan hoe de opvang van alle leerlingen die worden aangemeld kan worden vorm gegeven. Iedere school werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem. De kwaliteitszorg wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld. Door het uitstellen van de invoering van Passend Onderwijs is ook deze verplichting opgeschoven. Het zorgprofiel moet voor het eerst in het schooljaar opgesteld worden. De kwaliteitszorg op de scholen is goed. De scholen hebben structureel gewerkt aan verbeteringen. Van de door de inspectie bezochte scholen (Oetkomst, De Spil Lutje Til) werd de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld Waardering en resultaten Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Iedere school meet systematisch de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. De scholen verzorgen goed onderwijs. Iedere school genereert kengetallen en bepaalt aan de hand daarvan noodzakelijke acties. Iedere school werkt opbrengstgericht. 80% van de respondenten geeft de school een voldoende. De inspectie beoordeelt de bezochte scholen als voldoende. Alle scholen vallen onder het basisarrangement. De kengetallenkaart is steeds up to date. De eindopbrengsten zijn minimaal voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. Zowel voor de leerkrachten (100%), de ouders (92%) als de leerlingen (89%) is dit gerealiseerd. 9 van de 10 scholen vallen onder een basisarrangement. Dit is gerealiseerd. Bij elke tussenrapportage werd een actuele versie toegevoegd. 9 van de 10 scholen scoren een voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. 9

15 Jaarverslag Stichting OPOS Waardering, resultaten en kengetallen 2.1. Waardering Er is dit jaar een personeelsenquête afgenomen. Dit gebeurt 1x/2 jaar. Het gemiddelde cijfer dat de personeelsleden hun scholen gaven was een 7,7. De onderdelen arbeidsomstandigheden, ontwikkelmogelijkheden en werkklimaat werden met respectievelijk een 3.5, 3.6 en 3.6 op een schaal van 1 tot 4 als goed beoordeeld. Aandachtspunten die voor (bijna) alle scholen gelden zijn: er zijn te weinig computers op de school; het sanitair is onvoldoende schoon; het schoolplein is niet aantrekkelijk genoeg. Klachtenprocedure Er zijn in 2011 door ouders geen klachten ingediend bij algemene directie / bestuur Resultaten onderwijs Alle scholen monitoren de onderwijsresultaten volgens het aangeleverde format. Zowel in het schoolplan als in het integraal jaarplan zijn de analyses opgenomen CITO eindtoets Streven: De eindopbrengsten worden minimaal als voldoende beoordeeld (normering inspectie). De inspectie maakt bij de beoordeling een onderscheid tussen scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 en scholen met 10 of meer leerlingen in groep 8. Van scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 wordt het resultaat van de afgelopen vier jaar bekeken. Voor de andere scholen kijkt de inspectie naar de resultaten van de laatste drie jaar. Jaarlijks zijn er per school grote verschillen tussen de behaalde scores. Een en ander hangt samen met het aantal kinderen dat de toets volgt. Op een school met weinig kinderen in groep 8 is de invloed van een hele goede of een hele zwakke leerling op de totale score erg groot. Scholen aantal lln oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende Schaldmeda voldoende De Kinderboom voldoende Ruitenvelder onvoldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende * - aantal lln. geeft gemiddelde aantal leerlingen van groep 8 weer van de getoonde jaren - Lutje Til had in 2009 geen leerlingen in groep 8; op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem voor groep 7 worden de eindopbrengsten als voldoende beoordeeld - grijs hokje betekent: onder de inspectienorm 10

16 Jaarverslag Stichting OPOS CITO leerlingvolgsysteem Streven: De tussentijdse opbrengsten worden als voldoende beoordeeld (normering inspectie). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten op de tussentijdse opbrengsten. Voor de beoordeling van de tussentijdse opbrengsten wordt de midden toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. Dat zijn de toetsen die in januari/februari worden afgenomen. Voor de twee grote scholen (De Springplank en Driespan) wordt gekeken naar 5 toetsen, voor de rest van de scholen wordt naar 7 toetsen gekeken. Weergegeven is de vaardigheidsscore. Als de scores op de helft van de toetsen boven de norm liggen zijn de tussentijdse opbrengsten voldoende. leeskaart 2 M3 DMT leeskaart 3 M4 DMT Wiskunde M4 Rekenen & Wiskunde M5 Rekenen & Wiskunde M6 Rekenen & lezen M5 Begrijpend lezen M6 Begrijpend Oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende Schaldmeda voldoende De Kinderboom voldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende * - M3 DMT betekent: midden groep 3 drieminuten test; dit is een test voor technisch lezen die midden in het schooljaar (rond februari) wordt afgenomen - grijs hokje betekent: de streefnorm is niet gerealiseerd - Schaldmeda: geen toetsafname begrijpend lezen in groep Inspectierapport Streven: Alle scholen hebben een basisarrangement onderwijstoezicht. Op basis van een analyse van de gegevens van de CITO eindtoets en een door de directeuren ingevulde vragenlijst bepaalt de inspectie welke scholen bezocht zullen worden. Scholen Oordeel inspectie 2009 Oordeel inspectie 2010 Oordeel inspectie 2011 Datum laatste inspectiebezoek / Opmerkingen Lutje Til zwak voldoende voldoende De Springplank voldoende voldoende voldoende De Ent voldoende voldoende voldoende De Meent voldoende voldoende voldoende Schaldmeda zwak voldoende voldoende

17 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Scholen Oordeel inspectie 2009 Oordeel inspectie 2010 Oordeel inspectie 2011 Datum laatste inspectiebezoek / Opmerkingen De Kinderboom voldoende voldoende voldoende Ruitenvelder zwak zwak zwak / Het definitieve oordeel wordt bekend in Oetkomst zeer zwak zwak voldoende Driespan zwak voldoende voldoende De Spil voldoende voldoende voldoende Totaal 5 scholen voldoende 4 scholen zwak 1 school zeer zwak 8 scholen voldoende 2 scholen zwak 9 scholen voldoende 1 school zwak * Een school die een voldoende scoort heeft een basisarrangement, dat wil zeggen: de school heeft het vertrouwen van de inspectie en wordt volgens de reguliere planning bezocht. Scholen die (zeer) zwak scoren hebben een aangepast arrangement. Ze vallen onder geïntensiveerd toezicht. Het bestuur heeft flink geïnvesteerd in scholen die niet voldeden aan het basisarrangement. Verder is in het kader van een kwaliteitsakkoord, die met de provincie is afgesloten, een traject opgestart om te zorgen dat de zwakke scholen op een basisarrangement uit komen Kengetallen leerlingen Leerlingenaantal De ontwikkeling van het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2008 tot nu is als volgt: Scholen 1 okt okt okt okt okt Lutje Til De Springplank De Ent De Meent Schaldmeda De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Totaal

18 Jaarverslag Stichting OPOS Leerlingenprognoses De prognoses van 2012 en 2013 zijn gemaakt op basis van een inschatting van de directeuren. De prognoses van 2014 t/m 2021 op basis van gegevens die OSG heeft aangeleverd (oktober 2010; gebruik makend van het prognoseprogramma GO'4 Pro; dit programma wordt door het ministerie geaccepteerd als prognoseprogramma). Leerlingenprognoses Lutje Til De Springplank De Ent De Meent Meeroevers De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Totaal * Vanaf 2017 zijn voor Meeroevers geen goede gegevens beschikbaar. Voor het leerlingenaantal van deze school is vanaf 2014 jaarlijks een stijging van 10% aangehouden. Ervaringen in het verleden hebben uitgewezen dat de inschatting die de directeuren maken dichter bij de uiteindelijke aantallen liggen dan die van het prognoseprogramma. Er wordt aanvankelijk een daling van het aantal leerlingen verwacht. Na de start van een nieuwe school in Meerstad (augustus 2012) zal het leerlingenaantal vanaf 2014 licht stijgen. De opheffingsnorm voor een school in de gemeente Slochteren is 36. Als een school 3 jaar onder de opheffingsnorm zit stopt de bekostiging, tenzij het bestuur ontheffing aanvraagt. Dit kan als het leerlingenaantal minimaal 23 is Deelnamepercentage Openbaar Onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren over de afgelopen vijf jaar: Teldatum Totaal aantal leerlingen basisscholen Gemeente Slochteren Leerlingen Stichting OPOS 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % Deelnamepercentage Stichting OPOS 13

19 Jaarverslag Stichting OPOS Uitstroomgegevens Uitstroomgegevens groep 8: Uitstroom leerlingen groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2007 in % 2008 in % 2009 in % 2010 in % 2011 in % Gem. in % Prov. Gron. LWOO / Praktijkonderwijs Vmbo basisberoeps gerichte leerweg Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Vmbo gemengde leerweg Vmbo theoretische leerweg Havo VWO Totaal aantal leerlingen groep Uitstroomgegevens richting het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs: Uitstroom leerlingen speciaal (basis)onderwijs Gemiddeld Speciaal Basisonderwijs 4 0.4% 3 0.3% 3 0.3% 7 0.7% 0.4% Speciaal Onderwijs 1 0.1% 1 0.1% 2 0.2% 5 0.5% 0.2% 2.4. Kengetallen personeel Personeelssamenstelling In onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw van de personeelsleden opgenomen evenals de verdeling van het aantal mannen, vrouwen en personeelscategorie. Leeftijd Mannen Vrouwen Directie OOP OP Totaal % % % % % % % Totaal % * Gegevens per Instroom/uitstroom personeel In de onderstaande tabel is het verloop van het personeelsbestand gedurende het verslagjaar weergegeven. Aantal personen Dir. OOP OP Totaal Fte s Aanvang verslagjaar Uit dienst In dienst Einde verslagjaar Uitstroom: 1 directeur accepteerde een baan elders; 3 leerkrachten ontslag op eigen verzoek; 1 leerkracht ontslag met wederzijds goedvinden; 1 leerkracht ging met pensioen. 14

20 Jaarverslag Stichting OPOS 2011 Verwachte uitstroom in de komende 5 jaar: Categorie Totaal OP OOP Directie Totaal Flexibele formatie in fte s: Soort formatie Omvang flexibele contracten per Dir. OP OOP Totaal Tijdelijke aanstellingen Het betreft hier tijdelijke contracten en tijdelijke uitbreidingen. Een mogelijke terugloop aan beschikbare formatie kan opgevangen worden door het verwachte vertrek van enkele personeelsleden en door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen of uitbreidingen Functiebouwwerk Functie > 60 Aantal fte s OOP OOP LA LB DA DB DC * Netto werktijdfactor per Gewogen Gemiddelde Leeftijd en personeelslast OP Functie GGL GGL GPL OPOS +/- OP landelijk Slochteren landelijk Uit de tabel blijkt dat zowel de gewogen gemiddelde leeftijd als ook de gemiddelde personeelslast van Stichting OPOS hoger zijn dan het landelijk gemiddelde Verzuimgegevens Het ziekteverzuimpercentage over 2011 is voor Stichting OPOS door Ardyn (onze arbodienst) vastgesteld op 4.56%. Dit is ten opzichte van 2010 (4.9 %) een lichte daling. Het verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde (zie ook tabel volgende bladzijde). Het ziekteverzuimpercentage is exclusief verlofsituaties als zwangerschapsverlof en bijzonder verlof. De meldingsfrequentie is met 1.27 hoger dan het landelijk gemiddelde (1.04), maar lager dan in 2010 (1.41). Er werd over langdurige verzuimgevallen overleg met de bedrijfsarts gevoerd. In dit overleg werd gesproken over de begeleiding en de zorg voor zieke medewerkers. 15

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie