Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

2 Jaarverslag Stichting OPOS 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 Inleiding 2 1. Bestuursverslag Stichting OPOS Organisatie Beleid en organisatiedoelen 8 2. Waardering, Resultaten en Kengetallen Waardering Resultaten onderwijs Kengetallen leerlingen Kengetallen personeel Financiën Risicoparagraaf Toekomstparagraaf Begroting Continuïteitsparagraaf 31 Verklarende woordenlijst / Afkortingen 35 Bijlage Rapport inzake de Jaarrekening

3 Inleiding In het hier voorliggende jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen getoetst aan de doelen en plannen voor Het bestuur vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij Stichting OPOS en onze maatschappelijke omgeving te informeren over het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren. Het jaarverslag is gebaseerd op het INK model. Dit model gaat uit van een vaste methode van kijken naar organisatie en organisatieontwikkeling. Het model wordt in hoofdstuk 1 nader toegelicht. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen: Kleine scholen Opnieuw bleek één van de scholen te weinig leerlingen te hebben om door te kunnen gaan. Het aantal leerlingen op Lutje Til in Tjuchem zou met 16 leerlingen op 1 oktober 2013 onder de wettelijke instandhoudingnorm van 23 leerlingen komen te liggen. Dit bleek voor de meeste ouders een reden om hun kind met ingang van het schooljaar op een andere school aan te melden. Lutje Til werd per 1 augustus 2013 gesloten en samengevoegd met De Springplank in Siddeburen. De meeste leerlingen van Lutje Til vertrokken naar scholen in Meedhuizen en Appingedam. Strategisch beleidsplan De beleidsvoornemens voor 2013 zijn voor een groot deel gerealiseerd (zie hoofdstuk 1.3). Enkele voornemens op personeelsgebied zijn pas eind 2013 opgepakt. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Invoering functiemix: Leerkrachten werden gestimuleerd na te denken over de ontwikkeling naar een LB-functie en tevens werden de leerkrachten gestimuleerd deel te nemen aan een hbo+ opleiding of wel via de lerarenbeurs of wel via de functiemix scholingsgelden. Op basis van de eisen die zijn gesteld in het beleidsplan invoering functiemix is het resultaat voor wat betreft de LB-benoemingen op dit moment 21%. Dit is onder de door het ministerie gestelde norm van 35%. De oorzaken van het niet halen van het landelijk streefcijfer zijn: - leerkrachten zijn niet geïnteresseerd in een LB-functie - leerkrachten willen geen 50% van hun werktijdfactor aan lesgeven besteden; - er was onvoldoende beleid op één specifieke school; er is inmiddels een traject uitgezet waardoor het aantal LB-leerkrachten op deze school aanzienlijk zal gaan toenemen. De eerste effecten daarvan zullen in het schooljaar zichtbaar worden. Resultaten: We zijn trots op het feit dat nu alle scholen onder een basisarrangement van de onderwijsinspectie vallen. Verder begint het opbrengstgericht werken zijn vruchten af te werpen. Net als in 2012 was de score in 2013 op de CITO eindtoets, op één school na, boven het gemiddelde. Het gemiddelde van de OPOS scholen over de afgelopen vijf jaar ligt boven het landelijk gemiddelde. Zie verder hoofdstuk Leren van elkaar: Directeuren, intern begeleiders en de schoolcoördinator namen deel aan de auditopleiding. Het doel van de opleiding was: - vergroten van de eigen deskundigheid als het gaat om inzicht in kwaliteit en mogelijke risico s; 2

4 Jaarverslag Stichting OPOS het kennen van de inspectiekaders; - relaties kunnen leggen tussen het inspectiekader en de kwaliteit op de eigen school/scholen; - een audit / risico-analyse kunnen uitvoeren op een collega-school. D.m.v. verschillende werkvormen en het werken aan de praktijkopdrachten werd er veel van elkaar geleerd. In het kader van de opleiding werd in groepen van twee audits op de scholen uitgevoerd. De resultaten van de audits boden de scholen aanknopingspunten voor verdere schoolontwikkeling. De directeuren en intern begeleiders zijn gestart met het werken in een professionele leergemeenschap (PLG). In een PLG staat het leren van en met elkaar vanuit de eigen praktijk centraal. Passend onderwijs Passend Onderwijs is onderwijs dat past bij de leerling. Op 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Voor Passend Onderwijs is een nieuw samenwerkingsverband opgezet in de vorm van een Stichting. Alle besturen van scholen voor primair en speciaal onderwijs in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Drenthe) zijn vertegenwoordigd in deze Stichting. Het betreft scholen voor regulier onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs) én speciaal onderwijs cluster 3 en 4. De Stichting Samenwerkingsverband PO werkt intensief aan de voorbereiding van de invoering van Passend Onderwijs. De voorbereiding staat vooral in het teken van het voorbereiden en het vastleggen van afspraken rond passend onderwijs in het ondersteuningsplan. Financiën Het exploitatieresultaat is positief, namelijk De vrij plotselinge sluiting van Lutje Til in Tjuchem had een negatief effect, de extra middelen die besturen ontvingen als gevolg van het zogenaamde herfstakkoord zorgden voor het uiteindelijke positieve resultaat. De verschillen met de begroting worden verklaard in hoofdstuk 2.5. Fusie Het bestuur heeft in 2010 de conclusie getrokken dat Stichting OPOS te klein is om zelfstandig verder te gaan. Er zijn vergaande gesprekken met Scholengroep OPRON gevoerd en een fusie effectrapportage is opgesteld. De verwachting was dat eind 2013 de fusie effectrapportage zou kunnen worden vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd. Het bestuur gaat er vanuit dat de rapportage begin 2014 ter inspraak kan worden voorgelegd aan de GMR. Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2013 met de onderdelen: hoofdstuk 1 - Bestuursverslag hoofdstuk 2 - Waardering, resultaten, kengetallen Bijlage "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2013 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Namens Bestuur Stichting OPOS A. Roek / E.B. Okken algemene directie 3

5 1. Bestuursverslag 1.1. Stichting OPOS Stichting OPOS is per 1 januari 2008 ontstaan door het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs van de gemeente Slochteren. Stichting OPOS omvat 9 basisscholen, verzorgt onderwijs aan ongeveer 1000 leerlingen en heeft zo n 90 medewerkers in dienst. Ons motto is Niet apart, maar samen Onze uitgangspunten zijn: open eigen passend onze openbare scholen zijn algemeen toegankelijk onze scholen blijven zich ontwikkelen en kiezen een eigen herkenbaar onderwijsconcept onze scholen leveren goed onderwijs dat aansluit bij de verschillen tussen kinderen transparant onze scholen verantwoorden zich 1.2. Organisatie Bestuur Het bestuur heeft formeel de status van bestuur/bevoegd gezag van Stichting OPOS, maar oefent de functie uit van intern toezichthouder. De bestuurstaken zijn grotendeels via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is uitgewerkt in een reglement gemandateerd bestuur. Daarin is de omvang en de beperkingen van het mandaat van het stichtingsbestuur richting de algemene directie geregeld. Ondanks dat de bestuurstaken via mandaat zijn overgedragen aan de algemene directie, blijft het bestuur bestuurlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Verslag toezichthouder Om haar toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen zijn er met de algemene directie afspraken gemaakt over welke doelstellingen gehaald moeten worden en op welke wijze de algemene directie het bevoegd gezag informeert over de stand van zaken betreffende de afgesproken doelstellingen. Bestuurssamenstelling: Naam Functie A. Veldboom voorzitter P. van der Wijk penningmeester R. Smit secretaris N. Jansingh-Germeraad lid S. Scholtens lid Het toezichthoudend bestuur is in 2013 zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Besproken onderwerpen o.a.: fusie met OPRON; toepassing CAO PO; opheffing Lutje Til en fusie Lutje Til - De Springplank; governance code onderwijs; inspectierapport scholen; aanscherpen intern toezicht; jaarverslag + jaarrekening 2012; tussenrapportages; formatieplan; (meerjaren)begroting; jaarplan Er hebben zich geen zaken voorgedaan waarbij het toezichthoudend bestuur heeft moeten ingrijpen. 4

6 Zelfevaluatie bestuur: Het bestuur heeft besloten meer werk te willen maken van haar toezichthoudende rol en zich ook door anderen dan de algemene directie te laten informeren. Naast de toetsing middels het vastgestelde toezichtkader wil het bestuur bij ouders en personeel nagaan hoe zij het functioneren van de instelling, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en leefklimaat van de instelling beoordelen Algemene directie Het bestuur heeft een groot deel van haar taken en verantwoordelijkheden via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in het Handboek Bestuur en Toezicht. Als uitgangspunt hiervoor wordt de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO-raad (januari 2010) gehanteerd. De algemene directie geeft sturing en ondersteuning aan de scholen binnen de stichting. De algemene directie wordt hierbij ondersteund door het stafbureau en een administratiekantoor. Algemene directie: Naam Taken A. Roek - directeur cluster Oost E.B. Okken - onderwijsbeleid - personeelszaken - beleid - directeur cluster West - financiën - huisvesting - organisatie Schooldirectie Elke school heeft een directeur. De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de school in al zijn dimensies, waaronder de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. De directeur draagt zorg voor de onderwijskundige, financiële, organisatorische en communicatieve processen, die leiden tot het vooraf afgesproken en vastgestelde resultaat. De directeur legt daarover verantwoording af aan de algemene directie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut. Schooldirectie: Naam Brinnr. Scholen K. Kok 10LC o.b.s. Lutje Til Tjuchem - tot F. de Lang 11AO o.b.s. De Springplank Siddeburen K. Smit 11NN o.b.s. De Ent Hellum 11YX o.b.s. De Meent Schildwolde H. Wolthuis 12QR o.b.s. De Kinderboom Slochteren 30PF Samenwerkingsschool Meeroevers - Meerstad E. Doddema 12XX o.b.s. Ruitenvelder - Froombosch C.C. Frik 13DT o.b.s. Oetkomst Kolham C. Flikkema 13OE o.b.s. Driespan Harkstede R. Wouda 13SK o.b.s. De Spil - Lageland 5

7 Ondersteuning De algemene directie en de schooldirecties worden ondersteund door het stafbureau. Hierin zijn het secretariaat en bepaalde taken op het gebied van personeelsbeleid ondergebracht. De financiële, personele en salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor OSG Assen. Medewerkers stafbureau: Naam Taken M. Balkema - administratie J. Buitenkamp - managementondersteuning P&O Medezeggenschap De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau geregeld. De scholen kennen een MR (medezeggenschapsraad), waarin de schoolbelangen worden behartigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen van Stichting OPOS vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR buigt zich niet over zaken die van belang zijn voor de individuele school, maar over aangelegenheden die gelden voor alle scholen die onder het bestuur van Stichting OPOS vallen. Iedere school heeft twee vertegenwoordigers (een ouder en een leerkracht) in de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR bestond uit: Naam Functie H. ter Veer voorzitter (tot ) M. Nieboer voorzitter (vanaf ) C. Dijkstra-Veen secretaris / penningmeester De GMR is zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Op deze vergaderingen is de algemene directie aanwezig om desgewenst een toelichting te geven. Een werkgroep financiën vanuit de GMR is betrokken geweest bij het traject voor het opstellen van de begroting Alle voorgelegde onderwerpen kregen de instemming (of positief advies) van de GMR. De volgende onderwerpen hebben dit jaar instemming gekregen: - Toelage schoolleiders kleine scholen - Formatieplan incl. meerjaren formatieplan De volgende onderwerpen hebben dit jaar een positief advies gekregen: - Begroting Meerjarenbegroting Vakantierooster Jaarverslag + jaarrekening Zorgplan WSNS SWV Zorgplan WSNS SWV Jaarplan 2014 Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn in 2013 o.a. de volgende zaken in de GMR besproken: tussenrapportages, fusie, functiemix (evaluatie), payroll, inhoud ouderenquête, acties n.a.v. personeelsenquête, rol toezichthoudend bestuur, statuten en reglement GMR. 6

8 Organogram Onder Stichting OPOS vallen de openbare basisscholen van de gemeente Slochteren. Er is sprake van een toezichthoudend bestuur met de onderstaande organisatiestructuur: Bestuur Stichting OPOS (intern toezichthouder) Stafbureau Administratiekantoor Algemene directie (bestuur bij mandaat) GMR Directieoverleg 5 scholen 2x 2 scholen Directeur Directeur School School School INK-managementmodel Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op een organisatie is het INKmanagementmodel ontwikkeld. Het model bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. De velden staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden. Het INK-model is in onderwijsland een veel gehanteerd model. Het INK-managementmodel bestaat uit de twee delen 'organisatie' en 'resultaat'. Het deel 'organisatie' omvat de interne factoren: leiderschap, beleid, personeel, middelen en processen. Voor het deel 'resultaat' zijn als outputfactoren benoemd: waardering door personeel, waardering door ouders, waardering door maatschappij en als laatste - en als een soort overkoepelende outputfactor - eindresultaten. 7

9 1.3. Beleid en organisatiedoelen In het strategisch beleidsplan heeft Stichting OPOS haar beleidsvoornemens en organisatiedoelen beschreven. De belangrijkste activiteiten voor 2013 waren het realiseren van een fusie, het leren van elkaar en het opbrengstgericht werken. In t/m wordt per aandachtsgebied uit het INK-model informatie gegeven over de behaalde resultaten op de doelen zoals die in het Jaarplan 2013 gesteld zijn Beleid Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Het realiseren van een fusie van Stichting OPOS met een ander schoolbestuur. Schooltijden zorgen voor een betere afstemming van onderwijs en opvang. Elke school realiseert een vorm van adaptief onderwijs. Er is een geschikte fusiepartner gevonden, waarmee goed openbaar onderwijs in Slochteren gewaarborgd blijft. De fusie komt tot stand. Scholen stemmen hun schooltijden af op de behoeften van hun ouders. Alle leerkrachten kunnen instructie, tijd en verwerking afstemmen op verschillen in ontwikkeling van leerlingen. De fusie is nog niet gerealiseerd. het besluit om te gaan fuseren is nog niet genomen. De fusie effect rapportage (FER) is nog niet vrij gegeven. Op 2 scholen bleek de invoering van andere schooltijden op praktische bezwaren te stuiten. Deze scholen zien af van het invoeren van andere schooltijden. Op een andere school bleek de behoefte tot veranderen voorlopig niet aanwezig. Misschien wordt in een later stadium gekozen voor andere schooltijden. Op De Meent is het proces om tot andere schooltijden te komen afgerond. De school zal met ingang van het schooljaar overgaan op andere schooltijden. Alle directeuren en ib-ers volgen een auditopleiding. Een vervolg hierop (alleen voor directeuren) is het uitvoeren van klassenobservaties en het zicht krijgen op het pedagogischen didactisch handelen van de leerkrachten in relatie tot adaptief onderwijs. Dit wordt afgerond in Leiderschap Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Directeuren leren van elkaar. Er worden jaarlijks twee directiedagen georganiseerd. Er zijn drie directiedagen gehouden. Onderwerpen: kwaliteitsbeleid; professionele leergemeenschappen; opbrengstgericht werken en intervisie. Professionele, d.w.z. zo objectief mogelijk, toepassing van het beoordelingsgesprek. 2 directeuren hebben ervaring op gedaan door collegiale feedback. 8

10 Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Een professionele uitvoering van De directeuren,ib-ers en schoolaudits door directeuren, intern schoolcoördinator hebben de begeleiders en schoolcoördinator. auditopleiding afgerond. Onderdeel van de cursus was het uitvoeren van audits. Eén van de directeuren participeert in een provinciale auditgroep. Er worden volgens de opgestelde beleidsplannen interne audits en visitaties uitgevoerd. Een audit beleidsplan voor structurele inbedding van audits is vastgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over werkwijze bij en de frequentie van de af te nemen audits Personeel Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Het leren van elkaar wordt verder ontwikkeld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen. Er is beleid 'Leren van elkaar' vastgesteld. Er zijn professionele leergemeenschappen (plg's) gevormd. Het beleidsplan professionele leergemeenschappen is vastgesteld. Er is gestart met plg's voor ib-ers en directeuren. Plg's voor leerkrachten volgen in Invoeren van herijkte Het competentieprofiel voor Een werkgroep is bezig. Er wordt bekwaamheidseisen voor leerkrachten. (vak)leerkrachten is geactualiseerd. gewacht op de landelijk vast te stellen bekwaamheidseisen. Invoeren van de herziene beroepsstandaard schoolleider PO voor directeuren. Het competentieprofiel voor directeuren is geactualiseerd. Een werkgroep is bezig. Op dit moment wordt gewacht op het besluit tot fuseren. Daarna wordt dit onderdeel of samen met de fusiepartner opgepakt, of zelfstandig uitgewerkt. Alle directeuren hebben zich ingeschreven in het schoolleiderregister. Een deel van de We voldoen aan het percentage 21% van de leerkrachten is LB-er. We leerkrachten wordt LB-leerkrachten zoals opgenomen in voldoen nog niet aan de gestelde norm aangesteld in een LBfunctie. het beleidsplan functiemix. (= 35%). Het bestuur stimuleert via de directeuren de leerkrachten om opleidingen te gaan volgen Middelen Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Er is een transparant systeem van financiële planning en control. De begroting (incl. meerjarenbegroting) wordt tijdig opgesteld. De opgestelde planning is gehaald. Via door OSG opgestelde managementrapportages wordt De verantwoording verloopt conform de planning. De tussenrapportages tussentijds de realisatie bewaakt. In lieten een fors tekort zien. Door het jaarverslag volgt de eindverantwoording. incidentele extra baten van het ministerie (tengevolge van het zgn. herfstakkoord) is het resultaat van 2013 positief: Zie verder bij hfdst

11 1.3.5 Processen Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Iedere school werkt aan de reductie van taalachterstand via het ontwikkelen van taalbeleid. De opbrengsten voor taal zijn minimaal op niveau (normering inspectie). Het verwachte resultaat is behaald. Van 1 school was de score op taal (CITO eindtoets) precies op het gemiddelde. Alle andere scholen die meededen scoorden boven het gemiddelde Waardering en resultaten Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Iedere school meet systematisch de tevredenheid van de medewerkers. 80% van de respondenten geeft de school een voldoende. In april/mei is een personeelsenquête afgenomen. 97% van de respondenten geeft de school een voldoende. De resultaten zijn in het directieoverleg en in de GMR besproken. Als actiepunt is beheer ICT in het jaarplan 2014 opgenomen. De scholen verzorgen De inspectie beoordeelt de bezochte In april is Ruitenvelder bezocht. Deze goed onderwijs. scholen als voldoende. Alle scholen vallen onder het basisarrangement. school krijgt een basisarrangement. Alle scholen van OPOS vallen nu onder een basisarrangement. In september was er een bestuursgesprek met de inspectie. De scholen staan er goed voor. In vindt geen regulier onderzoek plaats. O.b.s. De Ent krijgt een attendering, omdat de cito eindscore in 2013 onder de norm ligt. Iedere school genereert De kengetallenkaart is steeds up to De kengetallenkaart werd steeds kengetallen en bepaalt aan de hand daarvan date. geactualiseerd en ter informatie naar alle scholen gestuurd. noodzakelijke acties. Iedere school werkt De vaardigheidsscores voor de 4 van de 10 scholen (in febr. was Lutje opbrengstgericht. toetsen die de inspectie hanteert om Til nog open) scoorden onvoldoende op de tussentijdse resultaten vast te de tussenresultaten. Deze scholen stellen liggen boven de ondergrens. formuleerden actiepunten en gaan gericht werken aan de verbetering van deze resultaten. Van één school (Samenwerkingsschool Meeroevers) zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de tussenresultaten te kunnen beoordelen. De eindopbrengsten zijn minimaal voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. Alle scholen scoren een voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. 10

12 2. Waardering, resultaten en kengetallen 2.1. Waardering Er is dit jaar een personeelsenquête afgenomen. De uitslag is op schoolniveau besproken en desgewenst zijn acties opgenomen in het jaarplan van de school. De bovenschoolse rapportage gaf als belangrijkste knelpunt onvoldoende kennis t.a.v. ict-beheer. Dit wordt als actiepunt in het jaarplan 2014 opgenomen. Er is geen ouderenquête afgenomen. Dit gebeurt 1x/4 jaar. In 2014 zal een ouderenquête uitgezet worden. Klachtenprocedure Vier ouders van één school hebben aangegeven klachten te hebben. Het betrof in deze gevallen een klacht over het handelen van een van de groepsleerkrachten. De klachten zijn geïnventariseerd en met de desbetreffende leerkracht besproken. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken. De desbetreffende ouders zijn hierover ingelicht. Deze zaak is naar tevredenheid afgerond. De ouders hebben afgezien van het indienen van een formele klacht Resultaten onderwijs Alle scholen monitoren de onderwijsresultaten volgens het aangeleverde format. Zowel in het schoolplan als in het integraal jaarplan zijn de analyses opgenomen CITO eindtoets Streven: De eindopbrengsten worden minimaal als voldoende beoordeeld (normering inspectie). De inspectie maakt bij de beoordeling een onderscheid tussen scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 en scholen met 10 of meer leerlingen in groep 8. Van scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 wordt het resultaat van de afgelopen vier jaar bekeken. Voor de andere scholen kijkt de inspectie naar de resultaten van de laatste drie jaar. Jaarlijks zijn er, met name op de kleine scholen, grote verschillen tussen de behaalde scores. Dit hangt samen met het aantal kinderen dat de toets volgt. Op een school met weinig kinderen in groep 8 is de invloed van een individuele leerling op de totale score erg groot. Scholen aantal lln oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende De Kinderboom voldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende Meeroevers 0 n.v.t. OPOS gemiddeld Landel.gemiddeld * - aantal lln. geeft gemiddelde aantal leerlingen van groep 8 weer van de getoonde jaren - Lutje Til had in 2009 geen leerlingen in groep 8 - Samenwerkingsschool Meeroevers is gestart op 1 augustus 2012; in 2013 zaten er geen leerlingen in groep 8 - grijs gearceerd betekent: onder de inspectienorm; de norm varieert per school 11

13 Er is aandacht besteed aan opbrengstgericht werken. Directeuren maken een analyse van de CITO eindtoets en bepalen aan de hand van deze analyse welke actie gewenst is. Met in het achterhoofd dat op kleine scholen de gemiddelde score door toevallige omstandigheden kan fluctueren, kan gesteld worden dat de opbrengsten in 2013 ruim boven het gemiddelde lagen CITO leerlingvolgsysteem Streven: De tussentijdse opbrengsten worden als voldoende beoordeeld (normering inspectie). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten op de tussentijdse opbrengsten. Voor de beoordeling van de tussentijdse opbrengsten worden de midden toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. Dat zijn de toetsen die in januari/februari worden afgenomen. Voor de twee grote scholen (De Springplank en Driespan) wordt gekeken naar 5 toetsen, voor de rest van de scholen wordt naar 7 toetsen gekeken. Weergegeven is de vaardigheidsscore. Als de scores op de helft van de toetsen boven de norm liggen zijn de tussentijdse opbrengsten voldoende. M3 DMT M4 DMT Wiskunde M4 Rekenen & Wiskunde M5 Rekenen & Wiskunde M6 Rekenen & lezen M5 Begrijpend lezen M6 Begrijpend Oordeel inspectie Lutje Til onvoldoende De Springplank voldoende De Ent onvoldoende De Meent voldoende De Kinderboom onvoldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil onvoldoende Meeroevers n.t.b. norm inspectie gemiddelde OPOS * - M3 betekent: midden groep 3, de test wordt midden in het schooljaar (rond februari) afgenomen - DMT betekent: drieminuten test; dit is een test voor technisch lezen - grijs gearceerd betekent: de streefnorm is niet gerealiseerd - de resultaten van Meeroevers zijn nog niet te beoordelen; er zijn onvoldoende gegevens wegens het ontbreken van groepen Er is aandacht besteed aan opbrengstgericht werken. Directeuren, ib-ers en leerkrachten leren steeds beter om een analyse te maken van de toetsgegevens. Deze analyse leidt tot acties ter verbetering van het onderwijsleerproces. Om dit nog verder te professionaliseren hebben alle directeuren, ib-ers en schoolcoördinator een audit-opleiding gevolgd. Onderdeel van deze opleiding betrof het analyseren van de opbrengsten. 12

14 Inspectierapport Streven: Alle scholen hebben een basisarrangement onderwijstoezicht. Op basis van een analyse van de gegevens van de CITO eindtoets en een door de directeuren ingevulde vragenlijst bepaalt de inspectie welke scholen bezocht zullen worden. In 2013 is Ruitenvelder bezocht en als voldoende beoordeeld. Scholen Oordeel inspectie 2011 Oordeel inspectie 2012 Oordeel inspectie 2013 Datum laatste inspectiebezoek Lutje Til voldoende voldoende voldoende De Springplank voldoende voldoende voldoende De Ent voldoende voldoende voldoende De Meent voldoende voldoende voldoende De Kinderboom voldoende voldoende voldoende Ruitenvelder zwak zwak voldoende Oetkomst voldoende voldoende voldoende Driespan voldoende voldoende voldoende De Spil voldoende voldoende voldoende Meeroevers Totaal 9 scholen voldoende 1 school zwak 8 scholen voldoende 1 school zwak 1 school nog niet bezocht 9 scholen voldoende 1 school nog niet bezocht nog niet bezocht * Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad is nog niet door de inspectie bezocht. Een school die een voldoende scoort heeft een basisarrangement, dat wil zeggen: de school heeft het vertrouwen van de inspectie en wordt volgens de reguliere planning bezocht. Scholen die (zeer) zwak scoren hebben een aangepast arrangement. Ze vallen onder geïntensiveerd toezicht Kengetallen leerlingen Leerlingenaantal Het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2013 was 994. De ontwikkeling van het aantal leerlingen op de teldatum van 2004 tot nu is als volgt:

15 Deelnamepercentage Openbaar Onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren over de afgelopen vijf jaar: Teldatum Totaal aantal lln. basisscholen Gemeente Slochteren Leerlingen Stichting OPOS 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % Deelnamepercentage Stichting OPOS * door de uitstroom van leerlingen van Lutje Til naar scholen buiten de gemeente Slochteren daalde het leerlingenaantal van OPOS naar verhouding meer dan die van het bijzonder onderwijs Leerlingenprognoses De provincie Groningen heeft in 2007 een onderzoek naar demografische trends laten verrichten. Dit onderzoek wijst uit dat vooral het noorden en oosten van de provincie Groningen te maken krijgt met een sterke krimp van de bevolking. Echter ook in onze regio krijgt een aantal scholen met een daling van het aantal leerlingen te maken. Naar verwachting wordt de daling teniet gedaan door de geprognosticeerde groei van Meerstad. De prognoses van 2014 en 2015 zijn gemaakt op basis van een inschatting van de directeuren. De prognoses van 2016 t/m 2023 op basis van gegevens die OSG in september 2013 heeft aangeleverd (gebruik makend van het prognoseprogramma GO'4 Pro; dit programma wordt door het ministerie geaccepteerd als prognoseprogramma). Leerlingenprognoses De Springplank De Ent De Meent De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Meeroevers Totaal Ervaringen in het verleden hebben uitgewezen dat de inschatting die de directeuren maken dichter bij de werkelijk gerealiseerde aantallen liggen dan die van het prognoseprogramma. Er wordt aanvankelijk een daling van het aantal leerlingen verwacht. De ontwikkeling van het leerlingenaantal van Samenwerkingsschool Meeroevers volgens bovenstaande prognose is mogelijk te optimistisch. De verwachting is dat het totaal aantal leerlingen, ook bij een minder voortvarende stijging van Samenwerkingsschool Meeroevers, de komende jaren minimaal 1000 zal zijn. 14

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie