Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

2 Jaarverslag Stichting OPOS 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 Inleiding 2 1. Bestuursverslag Stichting OPOS Organisatie Beleid en organisatiedoelen 8 2. Waardering, Resultaten en Kengetallen Waardering Resultaten onderwijs Kengetallen leerlingen Kengetallen personeel Financiën Risicoparagraaf Toekomstparagraaf Begroting Continuïteitsparagraaf 31 Verklarende woordenlijst / Afkortingen 35 Bijlage Rapport inzake de Jaarrekening

3 Inleiding In het hier voorliggende jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen getoetst aan de doelen en plannen voor Het bestuur vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij Stichting OPOS en onze maatschappelijke omgeving te informeren over het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren. Het jaarverslag is gebaseerd op het INK model. Dit model gaat uit van een vaste methode van kijken naar organisatie en organisatieontwikkeling. Het model wordt in hoofdstuk 1 nader toegelicht. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen: Kleine scholen Opnieuw bleek één van de scholen te weinig leerlingen te hebben om door te kunnen gaan. Het aantal leerlingen op Lutje Til in Tjuchem zou met 16 leerlingen op 1 oktober 2013 onder de wettelijke instandhoudingnorm van 23 leerlingen komen te liggen. Dit bleek voor de meeste ouders een reden om hun kind met ingang van het schooljaar op een andere school aan te melden. Lutje Til werd per 1 augustus 2013 gesloten en samengevoegd met De Springplank in Siddeburen. De meeste leerlingen van Lutje Til vertrokken naar scholen in Meedhuizen en Appingedam. Strategisch beleidsplan De beleidsvoornemens voor 2013 zijn voor een groot deel gerealiseerd (zie hoofdstuk 1.3). Enkele voornemens op personeelsgebied zijn pas eind 2013 opgepakt. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Invoering functiemix: Leerkrachten werden gestimuleerd na te denken over de ontwikkeling naar een LB-functie en tevens werden de leerkrachten gestimuleerd deel te nemen aan een hbo+ opleiding of wel via de lerarenbeurs of wel via de functiemix scholingsgelden. Op basis van de eisen die zijn gesteld in het beleidsplan invoering functiemix is het resultaat voor wat betreft de LB-benoemingen op dit moment 21%. Dit is onder de door het ministerie gestelde norm van 35%. De oorzaken van het niet halen van het landelijk streefcijfer zijn: - leerkrachten zijn niet geïnteresseerd in een LB-functie - leerkrachten willen geen 50% van hun werktijdfactor aan lesgeven besteden; - er was onvoldoende beleid op één specifieke school; er is inmiddels een traject uitgezet waardoor het aantal LB-leerkrachten op deze school aanzienlijk zal gaan toenemen. De eerste effecten daarvan zullen in het schooljaar zichtbaar worden. Resultaten: We zijn trots op het feit dat nu alle scholen onder een basisarrangement van de onderwijsinspectie vallen. Verder begint het opbrengstgericht werken zijn vruchten af te werpen. Net als in 2012 was de score in 2013 op de CITO eindtoets, op één school na, boven het gemiddelde. Het gemiddelde van de OPOS scholen over de afgelopen vijf jaar ligt boven het landelijk gemiddelde. Zie verder hoofdstuk Leren van elkaar: Directeuren, intern begeleiders en de schoolcoördinator namen deel aan de auditopleiding. Het doel van de opleiding was: - vergroten van de eigen deskundigheid als het gaat om inzicht in kwaliteit en mogelijke risico s; 2

4 Jaarverslag Stichting OPOS het kennen van de inspectiekaders; - relaties kunnen leggen tussen het inspectiekader en de kwaliteit op de eigen school/scholen; - een audit / risico-analyse kunnen uitvoeren op een collega-school. D.m.v. verschillende werkvormen en het werken aan de praktijkopdrachten werd er veel van elkaar geleerd. In het kader van de opleiding werd in groepen van twee audits op de scholen uitgevoerd. De resultaten van de audits boden de scholen aanknopingspunten voor verdere schoolontwikkeling. De directeuren en intern begeleiders zijn gestart met het werken in een professionele leergemeenschap (PLG). In een PLG staat het leren van en met elkaar vanuit de eigen praktijk centraal. Passend onderwijs Passend Onderwijs is onderwijs dat past bij de leerling. Op 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Voor Passend Onderwijs is een nieuw samenwerkingsverband opgezet in de vorm van een Stichting. Alle besturen van scholen voor primair en speciaal onderwijs in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Drenthe) zijn vertegenwoordigd in deze Stichting. Het betreft scholen voor regulier onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs) én speciaal onderwijs cluster 3 en 4. De Stichting Samenwerkingsverband PO werkt intensief aan de voorbereiding van de invoering van Passend Onderwijs. De voorbereiding staat vooral in het teken van het voorbereiden en het vastleggen van afspraken rond passend onderwijs in het ondersteuningsplan. Financiën Het exploitatieresultaat is positief, namelijk De vrij plotselinge sluiting van Lutje Til in Tjuchem had een negatief effect, de extra middelen die besturen ontvingen als gevolg van het zogenaamde herfstakkoord zorgden voor het uiteindelijke positieve resultaat. De verschillen met de begroting worden verklaard in hoofdstuk 2.5. Fusie Het bestuur heeft in 2010 de conclusie getrokken dat Stichting OPOS te klein is om zelfstandig verder te gaan. Er zijn vergaande gesprekken met Scholengroep OPRON gevoerd en een fusie effectrapportage is opgesteld. De verwachting was dat eind 2013 de fusie effectrapportage zou kunnen worden vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd. Het bestuur gaat er vanuit dat de rapportage begin 2014 ter inspraak kan worden voorgelegd aan de GMR. Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2013 met de onderdelen: hoofdstuk 1 - Bestuursverslag hoofdstuk 2 - Waardering, resultaten, kengetallen Bijlage "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2013 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Namens Bestuur Stichting OPOS A. Roek / E.B. Okken algemene directie 3

5 1. Bestuursverslag 1.1. Stichting OPOS Stichting OPOS is per 1 januari 2008 ontstaan door het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs van de gemeente Slochteren. Stichting OPOS omvat 9 basisscholen, verzorgt onderwijs aan ongeveer 1000 leerlingen en heeft zo n 90 medewerkers in dienst. Ons motto is Niet apart, maar samen Onze uitgangspunten zijn: open eigen passend onze openbare scholen zijn algemeen toegankelijk onze scholen blijven zich ontwikkelen en kiezen een eigen herkenbaar onderwijsconcept onze scholen leveren goed onderwijs dat aansluit bij de verschillen tussen kinderen transparant onze scholen verantwoorden zich 1.2. Organisatie Bestuur Het bestuur heeft formeel de status van bestuur/bevoegd gezag van Stichting OPOS, maar oefent de functie uit van intern toezichthouder. De bestuurstaken zijn grotendeels via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is uitgewerkt in een reglement gemandateerd bestuur. Daarin is de omvang en de beperkingen van het mandaat van het stichtingsbestuur richting de algemene directie geregeld. Ondanks dat de bestuurstaken via mandaat zijn overgedragen aan de algemene directie, blijft het bestuur bestuurlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Verslag toezichthouder Om haar toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen zijn er met de algemene directie afspraken gemaakt over welke doelstellingen gehaald moeten worden en op welke wijze de algemene directie het bevoegd gezag informeert over de stand van zaken betreffende de afgesproken doelstellingen. Bestuurssamenstelling: Naam Functie A. Veldboom voorzitter P. van der Wijk penningmeester R. Smit secretaris N. Jansingh-Germeraad lid S. Scholtens lid Het toezichthoudend bestuur is in 2013 zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Besproken onderwerpen o.a.: fusie met OPRON; toepassing CAO PO; opheffing Lutje Til en fusie Lutje Til - De Springplank; governance code onderwijs; inspectierapport scholen; aanscherpen intern toezicht; jaarverslag + jaarrekening 2012; tussenrapportages; formatieplan; (meerjaren)begroting; jaarplan Er hebben zich geen zaken voorgedaan waarbij het toezichthoudend bestuur heeft moeten ingrijpen. 4

6 Zelfevaluatie bestuur: Het bestuur heeft besloten meer werk te willen maken van haar toezichthoudende rol en zich ook door anderen dan de algemene directie te laten informeren. Naast de toetsing middels het vastgestelde toezichtkader wil het bestuur bij ouders en personeel nagaan hoe zij het functioneren van de instelling, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en leefklimaat van de instelling beoordelen Algemene directie Het bestuur heeft een groot deel van haar taken en verantwoordelijkheden via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in het Handboek Bestuur en Toezicht. Als uitgangspunt hiervoor wordt de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO-raad (januari 2010) gehanteerd. De algemene directie geeft sturing en ondersteuning aan de scholen binnen de stichting. De algemene directie wordt hierbij ondersteund door het stafbureau en een administratiekantoor. Algemene directie: Naam Taken A. Roek - directeur cluster Oost E.B. Okken - onderwijsbeleid - personeelszaken - beleid - directeur cluster West - financiën - huisvesting - organisatie Schooldirectie Elke school heeft een directeur. De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de school in al zijn dimensies, waaronder de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. De directeur draagt zorg voor de onderwijskundige, financiële, organisatorische en communicatieve processen, die leiden tot het vooraf afgesproken en vastgestelde resultaat. De directeur legt daarover verantwoording af aan de algemene directie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut. Schooldirectie: Naam Brinnr. Scholen K. Kok 10LC o.b.s. Lutje Til Tjuchem - tot F. de Lang 11AO o.b.s. De Springplank Siddeburen K. Smit 11NN o.b.s. De Ent Hellum 11YX o.b.s. De Meent Schildwolde H. Wolthuis 12QR o.b.s. De Kinderboom Slochteren 30PF Samenwerkingsschool Meeroevers - Meerstad E. Doddema 12XX o.b.s. Ruitenvelder - Froombosch C.C. Frik 13DT o.b.s. Oetkomst Kolham C. Flikkema 13OE o.b.s. Driespan Harkstede R. Wouda 13SK o.b.s. De Spil - Lageland 5

7 Ondersteuning De algemene directie en de schooldirecties worden ondersteund door het stafbureau. Hierin zijn het secretariaat en bepaalde taken op het gebied van personeelsbeleid ondergebracht. De financiële, personele en salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor OSG Assen. Medewerkers stafbureau: Naam Taken M. Balkema - administratie J. Buitenkamp - managementondersteuning P&O Medezeggenschap De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau geregeld. De scholen kennen een MR (medezeggenschapsraad), waarin de schoolbelangen worden behartigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen van Stichting OPOS vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR buigt zich niet over zaken die van belang zijn voor de individuele school, maar over aangelegenheden die gelden voor alle scholen die onder het bestuur van Stichting OPOS vallen. Iedere school heeft twee vertegenwoordigers (een ouder en een leerkracht) in de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR bestond uit: Naam Functie H. ter Veer voorzitter (tot ) M. Nieboer voorzitter (vanaf ) C. Dijkstra-Veen secretaris / penningmeester De GMR is zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Op deze vergaderingen is de algemene directie aanwezig om desgewenst een toelichting te geven. Een werkgroep financiën vanuit de GMR is betrokken geweest bij het traject voor het opstellen van de begroting Alle voorgelegde onderwerpen kregen de instemming (of positief advies) van de GMR. De volgende onderwerpen hebben dit jaar instemming gekregen: - Toelage schoolleiders kleine scholen - Formatieplan incl. meerjaren formatieplan De volgende onderwerpen hebben dit jaar een positief advies gekregen: - Begroting Meerjarenbegroting Vakantierooster Jaarverslag + jaarrekening Zorgplan WSNS SWV Zorgplan WSNS SWV Jaarplan 2014 Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn in 2013 o.a. de volgende zaken in de GMR besproken: tussenrapportages, fusie, functiemix (evaluatie), payroll, inhoud ouderenquête, acties n.a.v. personeelsenquête, rol toezichthoudend bestuur, statuten en reglement GMR. 6

8 Organogram Onder Stichting OPOS vallen de openbare basisscholen van de gemeente Slochteren. Er is sprake van een toezichthoudend bestuur met de onderstaande organisatiestructuur: Bestuur Stichting OPOS (intern toezichthouder) Stafbureau Administratiekantoor Algemene directie (bestuur bij mandaat) GMR Directieoverleg 5 scholen 2x 2 scholen Directeur Directeur School School School INK-managementmodel Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op een organisatie is het INKmanagementmodel ontwikkeld. Het model bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. De velden staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden. Het INK-model is in onderwijsland een veel gehanteerd model. Het INK-managementmodel bestaat uit de twee delen 'organisatie' en 'resultaat'. Het deel 'organisatie' omvat de interne factoren: leiderschap, beleid, personeel, middelen en processen. Voor het deel 'resultaat' zijn als outputfactoren benoemd: waardering door personeel, waardering door ouders, waardering door maatschappij en als laatste - en als een soort overkoepelende outputfactor - eindresultaten. 7

9 1.3. Beleid en organisatiedoelen In het strategisch beleidsplan heeft Stichting OPOS haar beleidsvoornemens en organisatiedoelen beschreven. De belangrijkste activiteiten voor 2013 waren het realiseren van een fusie, het leren van elkaar en het opbrengstgericht werken. In t/m wordt per aandachtsgebied uit het INK-model informatie gegeven over de behaalde resultaten op de doelen zoals die in het Jaarplan 2013 gesteld zijn Beleid Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Het realiseren van een fusie van Stichting OPOS met een ander schoolbestuur. Schooltijden zorgen voor een betere afstemming van onderwijs en opvang. Elke school realiseert een vorm van adaptief onderwijs. Er is een geschikte fusiepartner gevonden, waarmee goed openbaar onderwijs in Slochteren gewaarborgd blijft. De fusie komt tot stand. Scholen stemmen hun schooltijden af op de behoeften van hun ouders. Alle leerkrachten kunnen instructie, tijd en verwerking afstemmen op verschillen in ontwikkeling van leerlingen. De fusie is nog niet gerealiseerd. het besluit om te gaan fuseren is nog niet genomen. De fusie effect rapportage (FER) is nog niet vrij gegeven. Op 2 scholen bleek de invoering van andere schooltijden op praktische bezwaren te stuiten. Deze scholen zien af van het invoeren van andere schooltijden. Op een andere school bleek de behoefte tot veranderen voorlopig niet aanwezig. Misschien wordt in een later stadium gekozen voor andere schooltijden. Op De Meent is het proces om tot andere schooltijden te komen afgerond. De school zal met ingang van het schooljaar overgaan op andere schooltijden. Alle directeuren en ib-ers volgen een auditopleiding. Een vervolg hierop (alleen voor directeuren) is het uitvoeren van klassenobservaties en het zicht krijgen op het pedagogischen didactisch handelen van de leerkrachten in relatie tot adaptief onderwijs. Dit wordt afgerond in Leiderschap Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Directeuren leren van elkaar. Er worden jaarlijks twee directiedagen georganiseerd. Er zijn drie directiedagen gehouden. Onderwerpen: kwaliteitsbeleid; professionele leergemeenschappen; opbrengstgericht werken en intervisie. Professionele, d.w.z. zo objectief mogelijk, toepassing van het beoordelingsgesprek. 2 directeuren hebben ervaring op gedaan door collegiale feedback. 8

10 Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Een professionele uitvoering van De directeuren,ib-ers en schoolaudits door directeuren, intern schoolcoördinator hebben de begeleiders en schoolcoördinator. auditopleiding afgerond. Onderdeel van de cursus was het uitvoeren van audits. Eén van de directeuren participeert in een provinciale auditgroep. Er worden volgens de opgestelde beleidsplannen interne audits en visitaties uitgevoerd. Een audit beleidsplan voor structurele inbedding van audits is vastgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over werkwijze bij en de frequentie van de af te nemen audits Personeel Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Het leren van elkaar wordt verder ontwikkeld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen. Er is beleid 'Leren van elkaar' vastgesteld. Er zijn professionele leergemeenschappen (plg's) gevormd. Het beleidsplan professionele leergemeenschappen is vastgesteld. Er is gestart met plg's voor ib-ers en directeuren. Plg's voor leerkrachten volgen in Invoeren van herijkte Het competentieprofiel voor Een werkgroep is bezig. Er wordt bekwaamheidseisen voor leerkrachten. (vak)leerkrachten is geactualiseerd. gewacht op de landelijk vast te stellen bekwaamheidseisen. Invoeren van de herziene beroepsstandaard schoolleider PO voor directeuren. Het competentieprofiel voor directeuren is geactualiseerd. Een werkgroep is bezig. Op dit moment wordt gewacht op het besluit tot fuseren. Daarna wordt dit onderdeel of samen met de fusiepartner opgepakt, of zelfstandig uitgewerkt. Alle directeuren hebben zich ingeschreven in het schoolleiderregister. Een deel van de We voldoen aan het percentage 21% van de leerkrachten is LB-er. We leerkrachten wordt LB-leerkrachten zoals opgenomen in voldoen nog niet aan de gestelde norm aangesteld in een LBfunctie. het beleidsplan functiemix. (= 35%). Het bestuur stimuleert via de directeuren de leerkrachten om opleidingen te gaan volgen Middelen Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Er is een transparant systeem van financiële planning en control. De begroting (incl. meerjarenbegroting) wordt tijdig opgesteld. De opgestelde planning is gehaald. Via door OSG opgestelde managementrapportages wordt De verantwoording verloopt conform de planning. De tussenrapportages tussentijds de realisatie bewaakt. In lieten een fors tekort zien. Door het jaarverslag volgt de eindverantwoording. incidentele extra baten van het ministerie (tengevolge van het zgn. herfstakkoord) is het resultaat van 2013 positief: Zie verder bij hfdst

11 1.3.5 Processen Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Iedere school werkt aan de reductie van taalachterstand via het ontwikkelen van taalbeleid. De opbrengsten voor taal zijn minimaal op niveau (normering inspectie). Het verwachte resultaat is behaald. Van 1 school was de score op taal (CITO eindtoets) precies op het gemiddelde. Alle andere scholen die meededen scoorden boven het gemiddelde Waardering en resultaten Doelen Verwachte resultaten Stand van zaken Iedere school meet systematisch de tevredenheid van de medewerkers. 80% van de respondenten geeft de school een voldoende. In april/mei is een personeelsenquête afgenomen. 97% van de respondenten geeft de school een voldoende. De resultaten zijn in het directieoverleg en in de GMR besproken. Als actiepunt is beheer ICT in het jaarplan 2014 opgenomen. De scholen verzorgen De inspectie beoordeelt de bezochte In april is Ruitenvelder bezocht. Deze goed onderwijs. scholen als voldoende. Alle scholen vallen onder het basisarrangement. school krijgt een basisarrangement. Alle scholen van OPOS vallen nu onder een basisarrangement. In september was er een bestuursgesprek met de inspectie. De scholen staan er goed voor. In vindt geen regulier onderzoek plaats. O.b.s. De Ent krijgt een attendering, omdat de cito eindscore in 2013 onder de norm ligt. Iedere school genereert De kengetallenkaart is steeds up to De kengetallenkaart werd steeds kengetallen en bepaalt aan de hand daarvan date. geactualiseerd en ter informatie naar alle scholen gestuurd. noodzakelijke acties. Iedere school werkt De vaardigheidsscores voor de 4 van de 10 scholen (in febr. was Lutje opbrengstgericht. toetsen die de inspectie hanteert om Til nog open) scoorden onvoldoende op de tussentijdse resultaten vast te de tussenresultaten. Deze scholen stellen liggen boven de ondergrens. formuleerden actiepunten en gaan gericht werken aan de verbetering van deze resultaten. Van één school (Samenwerkingsschool Meeroevers) zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de tussenresultaten te kunnen beoordelen. De eindopbrengsten zijn minimaal voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. Alle scholen scoren een voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. 10

12 2. Waardering, resultaten en kengetallen 2.1. Waardering Er is dit jaar een personeelsenquête afgenomen. De uitslag is op schoolniveau besproken en desgewenst zijn acties opgenomen in het jaarplan van de school. De bovenschoolse rapportage gaf als belangrijkste knelpunt onvoldoende kennis t.a.v. ict-beheer. Dit wordt als actiepunt in het jaarplan 2014 opgenomen. Er is geen ouderenquête afgenomen. Dit gebeurt 1x/4 jaar. In 2014 zal een ouderenquête uitgezet worden. Klachtenprocedure Vier ouders van één school hebben aangegeven klachten te hebben. Het betrof in deze gevallen een klacht over het handelen van een van de groepsleerkrachten. De klachten zijn geïnventariseerd en met de desbetreffende leerkracht besproken. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken. De desbetreffende ouders zijn hierover ingelicht. Deze zaak is naar tevredenheid afgerond. De ouders hebben afgezien van het indienen van een formele klacht Resultaten onderwijs Alle scholen monitoren de onderwijsresultaten volgens het aangeleverde format. Zowel in het schoolplan als in het integraal jaarplan zijn de analyses opgenomen CITO eindtoets Streven: De eindopbrengsten worden minimaal als voldoende beoordeeld (normering inspectie). De inspectie maakt bij de beoordeling een onderscheid tussen scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 en scholen met 10 of meer leerlingen in groep 8. Van scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 wordt het resultaat van de afgelopen vier jaar bekeken. Voor de andere scholen kijkt de inspectie naar de resultaten van de laatste drie jaar. Jaarlijks zijn er, met name op de kleine scholen, grote verschillen tussen de behaalde scores. Dit hangt samen met het aantal kinderen dat de toets volgt. Op een school met weinig kinderen in groep 8 is de invloed van een individuele leerling op de totale score erg groot. Scholen aantal lln oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende De Kinderboom voldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende Meeroevers 0 n.v.t. OPOS gemiddeld Landel.gemiddeld * - aantal lln. geeft gemiddelde aantal leerlingen van groep 8 weer van de getoonde jaren - Lutje Til had in 2009 geen leerlingen in groep 8 - Samenwerkingsschool Meeroevers is gestart op 1 augustus 2012; in 2013 zaten er geen leerlingen in groep 8 - grijs gearceerd betekent: onder de inspectienorm; de norm varieert per school 11

13 Er is aandacht besteed aan opbrengstgericht werken. Directeuren maken een analyse van de CITO eindtoets en bepalen aan de hand van deze analyse welke actie gewenst is. Met in het achterhoofd dat op kleine scholen de gemiddelde score door toevallige omstandigheden kan fluctueren, kan gesteld worden dat de opbrengsten in 2013 ruim boven het gemiddelde lagen CITO leerlingvolgsysteem Streven: De tussentijdse opbrengsten worden als voldoende beoordeeld (normering inspectie). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten op de tussentijdse opbrengsten. Voor de beoordeling van de tussentijdse opbrengsten worden de midden toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. Dat zijn de toetsen die in januari/februari worden afgenomen. Voor de twee grote scholen (De Springplank en Driespan) wordt gekeken naar 5 toetsen, voor de rest van de scholen wordt naar 7 toetsen gekeken. Weergegeven is de vaardigheidsscore. Als de scores op de helft van de toetsen boven de norm liggen zijn de tussentijdse opbrengsten voldoende. M3 DMT M4 DMT Wiskunde M4 Rekenen & Wiskunde M5 Rekenen & Wiskunde M6 Rekenen & lezen M5 Begrijpend lezen M6 Begrijpend Oordeel inspectie Lutje Til onvoldoende De Springplank voldoende De Ent onvoldoende De Meent voldoende De Kinderboom onvoldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil onvoldoende Meeroevers n.t.b. norm inspectie gemiddelde OPOS * - M3 betekent: midden groep 3, de test wordt midden in het schooljaar (rond februari) afgenomen - DMT betekent: drieminuten test; dit is een test voor technisch lezen - grijs gearceerd betekent: de streefnorm is niet gerealiseerd - de resultaten van Meeroevers zijn nog niet te beoordelen; er zijn onvoldoende gegevens wegens het ontbreken van groepen Er is aandacht besteed aan opbrengstgericht werken. Directeuren, ib-ers en leerkrachten leren steeds beter om een analyse te maken van de toetsgegevens. Deze analyse leidt tot acties ter verbetering van het onderwijsleerproces. Om dit nog verder te professionaliseren hebben alle directeuren, ib-ers en schoolcoördinator een audit-opleiding gevolgd. Onderdeel van deze opleiding betrof het analyseren van de opbrengsten. 12

14 Inspectierapport Streven: Alle scholen hebben een basisarrangement onderwijstoezicht. Op basis van een analyse van de gegevens van de CITO eindtoets en een door de directeuren ingevulde vragenlijst bepaalt de inspectie welke scholen bezocht zullen worden. In 2013 is Ruitenvelder bezocht en als voldoende beoordeeld. Scholen Oordeel inspectie 2011 Oordeel inspectie 2012 Oordeel inspectie 2013 Datum laatste inspectiebezoek Lutje Til voldoende voldoende voldoende De Springplank voldoende voldoende voldoende De Ent voldoende voldoende voldoende De Meent voldoende voldoende voldoende De Kinderboom voldoende voldoende voldoende Ruitenvelder zwak zwak voldoende Oetkomst voldoende voldoende voldoende Driespan voldoende voldoende voldoende De Spil voldoende voldoende voldoende Meeroevers Totaal 9 scholen voldoende 1 school zwak 8 scholen voldoende 1 school zwak 1 school nog niet bezocht 9 scholen voldoende 1 school nog niet bezocht nog niet bezocht * Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad is nog niet door de inspectie bezocht. Een school die een voldoende scoort heeft een basisarrangement, dat wil zeggen: de school heeft het vertrouwen van de inspectie en wordt volgens de reguliere planning bezocht. Scholen die (zeer) zwak scoren hebben een aangepast arrangement. Ze vallen onder geïntensiveerd toezicht Kengetallen leerlingen Leerlingenaantal Het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2013 was 994. De ontwikkeling van het aantal leerlingen op de teldatum van 2004 tot nu is als volgt:

15 Deelnamepercentage Openbaar Onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren over de afgelopen vijf jaar: Teldatum Totaal aantal lln. basisscholen Gemeente Slochteren Leerlingen Stichting OPOS 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % Deelnamepercentage Stichting OPOS * door de uitstroom van leerlingen van Lutje Til naar scholen buiten de gemeente Slochteren daalde het leerlingenaantal van OPOS naar verhouding meer dan die van het bijzonder onderwijs Leerlingenprognoses De provincie Groningen heeft in 2007 een onderzoek naar demografische trends laten verrichten. Dit onderzoek wijst uit dat vooral het noorden en oosten van de provincie Groningen te maken krijgt met een sterke krimp van de bevolking. Echter ook in onze regio krijgt een aantal scholen met een daling van het aantal leerlingen te maken. Naar verwachting wordt de daling teniet gedaan door de geprognosticeerde groei van Meerstad. De prognoses van 2014 en 2015 zijn gemaakt op basis van een inschatting van de directeuren. De prognoses van 2016 t/m 2023 op basis van gegevens die OSG in september 2013 heeft aangeleverd (gebruik makend van het prognoseprogramma GO'4 Pro; dit programma wordt door het ministerie geaccepteerd als prognoseprogramma). Leerlingenprognoses De Springplank De Ent De Meent De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Meeroevers Totaal Ervaringen in het verleden hebben uitgewezen dat de inschatting die de directeuren maken dichter bij de werkelijk gerealiseerde aantallen liggen dan die van het prognoseprogramma. Er wordt aanvankelijk een daling van het aantal leerlingen verwacht. De ontwikkeling van het leerlingenaantal van Samenwerkingsschool Meeroevers volgens bovenstaande prognose is mogelijk te optimistisch. De verwachting is dat het totaal aantal leerlingen, ook bij een minder voortvarende stijging van Samenwerkingsschool Meeroevers, de komende jaren minimaal 1000 zal zijn. 14

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting OPOS Adm.nummer: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl

Stichting OPOS Adm.nummer: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2014 Stichting OPOS Adm.nummer: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2014 Inleiding 2 1. Bestuursverslag 4 1.1.

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2010 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting.

meerjarenbegroting laat geengunstig perspectief zien, maar is minder negatief dan de vorige meerjarenbegroting. Gemeenteraad van Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren ;_.;;;--~-.--~------ ---_.-.- datum betreft 14-12-2011 begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018

Begroting 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 inclusief Meerjarenbegroting 2015-2018 Versie 03-12-2014 41779 Stichting OPOS Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN 0598 425 644 info@stichtingopos.nl www.stichtingopos.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK.

De financiële, personele, de huisvesting en salarisadministratie is uitbesteed aan het administratiekantoor OSK. Jaarverslag A.1. Algemene informatie Kernactiviteiten Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is het bevoegd gezag over tien basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Openbare basisschool Merwedeschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Openbare basisschool Merwedeschool Plaats : Hardinxveld-Giessendam BRIN-nummer : 10UA Onderzoeksnummer : 120280 Datum schoolbezoek : 11 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie