Stichting OPOS. Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: Postbus AA SLOCHTEREN Telefoon : Fax :

2 Jaarverslag Stichting OPOS 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 Inleiding 2 1. Bestuursverslag Stichting OPOS Organisatie Beleid en organisatiedoelen 8 2. Waardering, Resultaten en Kengetallen Waardering Resultaten onderwijs Kengetallen leerlingen Kengetallen personeel Financiën Risicoparagraaf Toekomstparagraaf Begroting Verklarende woordenlijst / Afkortingen 32 Bijlage Rapport inzake de Jaarrekening

3 Inleiding In het hier voorliggende jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen getoetst aan de doelen en plannen voor Het bestuur vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij Stichting OPOS en onze maatschappelijke omgeving te informeren over het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren. Het jaarverslag is gebaseerd op het INK model. Dit model gaat uit van een vaste methode van kijken naar organisatie en organisatieontwikkeling. Het model wordt in hoofdstuk 1 nader toegelicht. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen: Kleine scholen Kwetsbaar is een woord dat van toepassing is als het over kleine scholen gaat. Mensen werken hard en met veel overtuiging, maar met weinig kinderen en weinig personeel ben je extra kwetsbaar. Het aantal leerlingen op Schaldmeda in Overschild was op 1 okt onder de wettelijke instandhoudingsnorm van 23 leerlingen. In 2012 werd Schaldmeda daarom gesloten en samengevoegd met De Springplank in Siddeburen. Nieuwe school: Meeroevers Op 1 augustus kon een nieuwe school gestart worden in Meerstad. Door de start van deze school was er formatieve ruimte om de leerkrachten van Schaldmeda elders onder te brengen. De school in Meerstad is een samenwerkingsschool. In samenspraak met het christelijk schoolbestuur VCOMOG is afgesproken een samenwerkingsschool te starten. De school valt bestuurlijk onder Stichting OPOS. Strategisch beleidsplan De beleidsvoornemens voor 2012 zijn voor een groot deel gerealiseerd (zie hoofdstuk 1.3). Enkele voornemens op personeelsgebied zijn doorgeschoven in de tijd i.v.m. de mogelijke fusie met Scholengroep OPRON. Invoering functiemix: Leerkrachten werden gestimuleerd na te denken over de ontwikkeling naar een LB-functie en tevens werden de leerkrachten gestimuleerd deel te nemen aan een hbo+ opleiding. Op basis van de eisen die zijn gesteld in het beleidsplan invoering functiemix is het resultaat voor wat betreft de LB-benoemingen met 20% op dit moment het maximaal haalbare. Dit is onder de door het ministerie gestelde norm van 27%. Het landelijk percentage (peildatum 1 maart 2012) is 14,5%. Resultaten: Er werd veel werk gemaakt van opbrengstgericht te werken, wat wil zeggen dat scholen gebruik maken van toetsopbrengsten om het schoolbeleid te optimaliseren. De eindopbrengsten (CITO-eindtoets) waren dit jaar (op een school na) op niveau. Zie hiervoor hoofdstuk Leren van elkaar: Er is een auditteam gevormd. Hierin zaten een algemeen directeur, twee directeuren en een consultatief leerlingbegeleider. Het team bezocht 3 scholen en adviseerde directeur en team van de bezochte school t.a.v. het les geven en de leerlingenzorg. Volgend jaar nemen twee intern begeleiders en twee directeuren in een wisselsysteem deel aan het auditteam. Een algemeen directeur, alle directeuren, zeven intern begeleiders en één schoolcoördinator gaan in 2013 deelnemen aan een auditopleiding. 2

4 Jaarverslag Stichting OPOS 2012 Bestuursakkoord In 2012 heeft het ministerie van onderwijs een bestuursakkoord afgesloten met het onderwijsveld. De besturen verplichten zich daarin om bepaalde doelstellingen te realiseren en het ministerie stelt hiervoor, via de zogenaamde prestatiebox, extra middelen ter beschikking. Stichting OPOS kiest voor de onderdelen die aansluiten bij het eigen strategisch beleid, nl. opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen en lerende organisatie. Passend onderwijs Passend Onderwijs is onderwijs dat past bij de leerling. Op 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. Voor Passend Onderwijs wordt een nieuw samenwerkingsverband opgezet. Alle besturen van scholen voor primair en speciaal onderwijs in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Drenthe) zijn vertegenwoordigd in deze samenwerking. Het betreft scholen voor regulier onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs) én speciaal onderwijs cluster 3 en 4. In 2012 zijn de eerste stappen op weg naar een bestuurlijke samenwerking gezet. Financiën Het exploitatieresultaat laat een tekort zien van (exclusief de bruidschat van ) en is daarmee positiever dan het begrote tekort van Dit verschil wordt verklaard in hoofdstuk 2.5. Fusie Het bestuur heeft in 2010 de conclusie getrokken dat Stichting OPOS te klein is om zelfstandig verder te gaan. Door een fusie met een andere stichting kan een stafbureau van enige omvang worden gerealiseerd, zodat het bestuur professioneel kan worden uitgevoerd. De overheadkosten kunnen daarbij beperkt blijven. In 2012 is een intentieverklaring opgesteld met Scholengroep OPRON. De besturen spreken de intentie uit: nader onderzoek te verrichten naar de consequenties van een bestuurlijke fusie en voorstellen hiertoe uit te werken; na te gaan welke bestuursvorm en bestuurssamenstelling de best passende zijn, en; bij positieve bevindingen vervolgens het besluit over de bestuurlijke fusie te nemen. Wij presenteren hierbij het jaarverslag 2012 met de onderdelen: hoofdstuk 1 - bestuursverslag hoofdstuk 2 - waardering, resultaten, kengetallen Bijlage "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2012 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Namens Bestuur Stichting OPOS A. Roek / E.B. Okken algemene directie 3

5 1. Bestuursverslag 1.1. Stichting OPOS Stichting OPOS is per 1 januari 2008 ontstaan door het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs van de gemeente Slochteren. Stichting OPOS omvat 10 basisscholen, verzorgt onderwijs aan ruim 1000 leerlingen en heeft ongeveer 95 medewerkers in dienst. Ons motto is Niet apart, maar samen Onze uitgangspunten zijn: open eigen passend onze openbare scholen zijn algemeen toegankelijk onze scholen blijven zich ontwikkelen en kiezen een eigen herkenbaar onderwijsconcept onze scholen leveren goed onderwijs dat aansluit bij de verschillen tussen kinderen transparant onze scholen verantwoorden zich 1.2. Organisatie Bestuur Het bestuur heeft formeel de status van bestuur/bevoegd gezag van Stichting OPOS, maar oefent de functie uit van intern toezichthouder. De bestuurstaken zijn grotendeels via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is uitgewerkt in een reglement gemandateerd bestuur. Daarin is de omvang en de beperkingen van het mandaat van het stichtingsbestuur richting de algemene directie geregeld. Ondanks dat de bestuurstaken via mandaat zijn overgedragen aan de algemene directie, blijft het bestuur bestuurlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Verslag toezichthouder Om haar toezichthoudende functie goed te kunnen vervullen zijn er met de algemene directie afspraken gemaakt over welke doelstellingen gehaald moeten worden en op welke wijze de algemene directie het bevoegd gezag informeert over de stand van zaken betreffende de afgesproken doelstellingen. Bestuurssamenstelling: Naam Functie A. Veldboom voorzitter P. van der Wijk penningmeester R. Smit secretaris N. Jansingh-Germeraad lid S. Scholtens lid Het toezichthoudend bestuur is in 2012 zeven keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Besproken onderwerpen o.a.: fusie met OPRON; start nieuwe school in Meerstad; functiebeschrijving algemene directie; jaarverslag + jaarrekening 2011; tussenrapportages; formatieplan; (meerjaren)begroting; jaarplan Er hebben zich geen zaken voorgedaan waarbij het toezichthoudend bestuur heeft moeten ingrijpen. 4

6 Zelfevaluatie bestuur: De rolverdeling binnen het bestuur is duidelijk. Het toetreden van dhr. Van der Wijk tot het bestuur wordt als een aanwinst ervaren. Het overleg tussen het bestuur en de algemene directie verloopt in een positief, kritische sfeer. De algemene directie kan haar rol goed uitvoeren. De algemene directie heeft een grote zelfstandige rol, het bestuur heeft een toezichthoudende rol. Het bestuur zal zich inzetten voor meer zichtbaarheid naar buiten en zal zich laten informeren door directies, GMR, inspectie en de accountant van Stichting OPOS Algemene directie Het bestuur heeft een groot deel van haar taken en verantwoordelijkheden via mandaat overgedragen aan de algemene directie. De scheiding tussen bestuur en toezicht is vastgelegd in het Handboek Bestuur en Toezicht. Als uitgangspunt hiervoor wordt de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO-raad (januari 2010) gehanteerd. De algemene directie geeft sturing en ondersteuning aan de scholen binnen de stichting. De algemene directie wordt hierbij ondersteund door het stafbureau en een administratiekantoor. Algemene directie: Naam Taken A. Roek - directeur cluster Oost - onderwijsbeleid - personeelszaken E.B. Okken - beleid - directeur cluster West - financiën - huisvesting - organisatie Schooldirectie Elke school heeft een directeur. De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de school in al zijn dimensies, waaronder de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. De directeur draagt zorg voor de onderwijskundige, financiële, organisatorische en communicatieve processen, die leiden tot het vooraf afgesproken en vastgestelde resultaat. De directeur legt daarover verantwoording af aan de algemene directie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut. Schooldirectie: Naam Brinnr. Scholen K. Kok 10LC o.b.s. Lutje Til Tjuchem F. de Lang 11AO o.b.s. De Springplank Siddeburen K. Smit 11NN o.b.s. De Ent Hellum 11YX o.b.s. De Meent Schildwolde H. Wolthuis 12QR o.b.s. De Kinderboom Slochteren 30PF Samenwerkingsschool Meeroevers - Meerstad E. Doddema 12XX o.b.s. Ruitenvelder - Froombosch C.C. Frik 13DT o.b.s. Oetkomst Kolham C. Flikkema 13OE o.b.s. Driespan Harkstede R. Wouda 13SK o.b.s. De Spil - Lageland 5

7 Ondersteuning De algemene directie en de schooldirecties worden ondersteund door het stafbureau. Hierin zijn het secretariaat en bepaalde taken op het gebied van personeelsbeleid ondergebracht. De financiële, personele en salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor OSG Assen. Medewerkers stafbureau: Naam Taken M. Balkema - administratie J. Buitenkamp - managementondersteuning P&O Medezeggenschap De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau geregeld. De scholen kennen een MR (medezeggenschapsraad), waarin de schoolbelangen worden behartigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen van Stichting OPOS vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR buigt zich niet over zaken die van belang zijn voor de individuele school, maar over aangelegenheden die gelden voor alle scholen die onder het bestuur van Stichting OPOS vallen. Iedere school heeft twee vertegenwoordigers (een ouder en een leerkracht) in de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR bestond uit: Naam Functie H. ter Veer voorzitter C. Dijkstra-Veen secretaris / penningmeester De GMR is 6 keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Op deze vergaderingen is de algemene directie aanwezig om desgewenst een toelichting te geven. De volgende onderwerpen hebben dit jaar instemming gekregen: - Toelage schoolleiders kleine scholen - Formatieplan incl. meerjaren formatieplan - Integraal Personeelsbeleid Addendum functiemix - Functiebeschrijving algemeen directeur De volgende onderwerpen hebben dit jaar een positief advies gekregen: - Begroting Meerjarenbegroting Vakantierooster Jaarverslag Zorgplan WSNS SWV Zorgplan WSNS SWV Jaarplan 2013 Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn in 2012 o.a. de volgende zaken in de GMR besproken: tussenrapportages, fusie. In december was er een extra informatiebijeenkomst voor de GMR-leden over de fusie effectrapportage. In 2013 zal dit ter instemming aan de GMR worden voorgelegd. De werkgroep financiën van de GMR is betrokken geweest bij het traject voor het opstellen van de begroting

8 Organogram Onder Stichting OPOS vallen de openbare basisscholen van de gemeente Slochteren. Er was in 2011 sprake van een toezichthoudend bestuur met de onderstaande organisatiestructuur: Bestuur Stichting OPOS (intern toezichthouder) Stafbureau Administratiekantoor Algemene directie (bestuur bij mandaat) GMR Directieoverleg 6x 2x Directeur Directeur School School School INK-managementmodel Als methodiek voor het formuleren van een heldere visie op een organisatie is het INKmanagementmodel ontwikkeld. Het model bestaat uit negen aandachtsgebieden die samen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. De velden staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden. Het INK-model is in onderwijsland een veel gehanteerd model. Het INK-managementmodel bestaat uit de twee delen 'organisatie' en 'resultaat'. Het deel 'organisatie' omvat de interne factoren: leiderschap, beleid, personeel, middelen en processen. Voor het deel 'resultaat' zijn als outputfactoren benoemd: waardering door personeel, waardering door ouders, waardering door maatschappij en als laatste - en als een soort overkoepelende outputfactor - eindresultaten. 7

9 1.3. Beleid en organisatiedoelen In het strategisch beleidsplan heeft Stichting OPOS haar beleidsvoornemens en organisatiedoelen beschreven. De belangrijkste activiteiten voor 2012 waren: realiseren van een fusie; leren van elkaar; opbrengstgericht werken. In t/m wordt per aandachtsgebied uit het INK-model informatie gegeven over de behaalde resultaten op de doelen zoals die in het Jaarplan 2012 gesteld zijn Leiderschap Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Directeuren leren van elkaar. Er worden jaarlijks twee directiedagen georganiseerd. Op 29 maart is een directiedag gehouden. Onderwerpen: leren van elkaar; mind mapping; opbrengstgericht werken; bestuursakkoord. De 2 e directiedag is gehouden op 29 november. Onderwerpen: Human Dynamics en excellente scholen. Directeuren werken regelmatig in tweetallen samen en gebruiken elkaar als klankbord (critical friend). Er is een beleidsstuk intern kwaliteitsonderzoeken opgesteld. Visitatiecommissies doen kwaliteitsonderzoeken op de scholen. Directeuren werken incidenteel samen. Er zijn geen vaste koppels gevormd. Een auditteam is samengesteld (zie hieronder). Een eerste bezoek is uitgevoerd op o.b.s. De Spil. Het bezoek richtte zich op de zorgstructuur van de school. Er is een auditgroep gevormd die voorafgaand aan inspectiebezoeken op De Springplank, De Meent en De Kinderboom de scholen visiteerde. De directeuren van de bezochte scholen hebben de audit als positief beoordeeld. Het gaf gerichte handvaten om te verbeteren Beleid Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Het realiseren van een fusie van Stichting OPOS met een ander schoolbestuur. Schooltijden zorgen voor een betere afstemming van onderwijs en opvang. Er is een geschikte fusiepartner gevonden, waarmee goed openbaar onderwijs in Slochteren gewaarborgd blijft. De fusie komt tot stand. De schooltijden sluiten aan bij de veranderende samenleving. School en kinderopvang werken samen. Er is een intentieverklaring opgesteld met Scholengroep OPRON. Vervolgens is er een fusie effectrapportage opgesteld. Er zijn informatie bijeenkomsten georganiseerd voor directies en GMR. Een definitief besluit is nog niet genomen. In Meeroevers is gestart met het vijf gelijke dagen model. Enkele andere scholen oriënteren zich. Een werkgroep is gevormd. 8

10 1.3.3 Personeel Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Het leren van elkaar wordt verder ontwikkeld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen. Invoeren van SBLcompetenties voor leerkrachten. Invoeren van NSAcompetenties voor directeuren. Een deel van de leerkrachten wordt aangesteld in een LBfunctie. Er is beleid 'Leren van elkaar' vastgesteld. Scholen ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschappen op de in het beleid vastgestelde wijze. Het competentieprofiel voor (vak)leerkrachten is geactualiseerd. Het competentieprofiel voor directeuren is geactualiseerd. Vanaf voldoen we aan het percentage LB-leerkrachten zoals opgenomen in het beleidsplan functiemix. Er is een werkgroep professionalisering gestart. Een uitvoeringsplan moet nog worden opgesteld. De activiteiten van de werkgroep zijn in de wachtstand gezet. Dit in afwachting van een besluit om wel of niet te fuseren met Scholengroep OPRON. De activiteiten van de werkgroep zijn in de wachtstand gezet. Dit in afwachting van een besluit om wel of niet te fuseren met Scholengroep OPRON. Het bestuur stimuleert leerkrachten om opleidingen te volgen. 20% van de leerkrachten is LB-er (de overheidsnorm op 1 augustus 2012 was 27%). Per team is minimaal één leerkracht deskundig op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Het IPB is geactualiseerd. Per team heeft minimaal één teamlid de cursus meer- en hoogbegaafdheid gevolgd. De volgende onderdelen zijn vastgesteld: informatievoorziening, gedragscode, mediaprotocol en functieboek. Per team heeft minstens één leerkracht de cursus gevolgd Middelen Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Er is een transparant systeem van financiële planning en control. De begroting (incl. meerjarenbegroting) wordt tijdig opgesteld. Via door OSG opgestelde managementrapportages wordt tussentijds de realisatie bewaakt. In het jaarverslag volgt de eindverantwoording. De verantwoording is verlopen conform de planning. In mei en oktober zijn managementrapportages opgesteld. Conclusie: Stichting OPOS is procesmatig in control. 9

11 1.3.5 Processen Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten Iedere school heeft een leerstofaanbod dekkend voor de kerndoelen. Bij het verzorgen van onderwijs op basis van de kerndoelen worden de referentieniveaus als uitgangspunt genomen. Elke school actualiseert jaarlijks een zorgprofiel van de school. Iedere school werkt op een gestructureerde manier aan kwaliteitszorg. Elke school werkt met actuele methoden die voldoen aan de kerndoelen. Vanaf aug wordt objectieve en valide informatie verzameld over het bereikte niveau van de leerling. Iedere school geeft in een zorgprofiel aan hoe de opvang van alle leerlingen die worden aangemeld kan worden vorm gegeven. Iedere school werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem. De kwaliteitszorg wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld. Gerealiseerd. Scholen kiezen geregeld voor actualisering van het leerstofaanbod. Scholen toetsen of ze voldoen aan de kerndoelen / referentieniveaus. Elke school maakt in het schooljaar een start met een onderwijsondersteuningsprofiel. Hierbij wordt ondersteuning aangeboden. De invoering van Passend Onderwijs is uitgesteld. Het opstellen van een onderwijsondersteuningsprofiel gaat door. De kwaliteitszorg van twee scholen wordt door de inspectie als onvoldoende beoordeeld, met name het planmatig werken aan verbeteractiviteiten is niet op orde Waardering en resultaten Doelen Verwachte resultaten Behaalde resultaten De scholen verzorgen goed onderwijs. De inspectie beoordeelt de bezochte scholen als voldoende. Alle scholen vallen onder het basisarrangement. Eén van de scholen voldoet niet aan de eisen die de inspectie stelt. Acht scholen vallen onder het basisarrangement. De nieuwe school in Meerstad wordt pas in voor het eerst bezocht. Iedere school De kengetallenkaart is steeds up to Dit is gerealiseerd. Bij elke genereert kengetallen date. en bepaalt aan de tussenrapportage werd een actuele versie toegevoegd. hand daarvan noodzakelijke acties. Iedere school werkt opbrengstgericht. De vaardigheidsscores voor de toetsen die de inspectie hanteert om de tussentijdse resultaten vast te stellen liggen boven de ondergrens. De eindopbrengsten zijn minimaal voldoende volgens de normering die de inspectie hanteert. Drie scholen voldoen niet aan de normen die de inspectie stelt voor de tussenopbrengsten. Eén van de tien scholen scoort onder de inspectienorm. 10

12 2. Waardering, resultaten en kengetallen 2.1. Waardering Er is dit jaar geen personeelsenquête afgenomen. Dit gebeurt 1x/2 jaar. Er is dit jaar geen ouderenquête afgenomen. Dit gebeurt 1x/4 jaar. Klachtenprocedure Er zijn in 2012 door ouders geen klachten ingediend bij algemene directie / bestuur. Eenmaal is er mailcontact en telefonisch contact geweest met een klager, maar deze klacht is niet doorgezet. De klacht betrof het in de ogen van de klager onvoldoende afsluiten van het schoolplein Resultaten onderwijs Alle scholen monitoren de onderwijsresultaten volgens het aangeleverde format. Zowel in het schoolplan als in het integraal jaarplan zijn de analyses opgenomen CITO eindtoets Streven: De eindopbrengsten worden minimaal als voldoende beoordeeld (normering inspectie). De inspectie maakt bij de beoordeling een onderscheid tussen scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 en scholen met 10 of meer leerlingen in groep 8. Van scholen met minder dan 10 leerlingen in groep 8 wordt het resultaat van de afgelopen vier jaar bekeken. Voor de andere scholen kijkt de inspectie naar de resultaten van de laatste drie jaar. Jaarlijks zijn er per school grote verschillen tussen de behaalde scores. Dit hangt samen met het aantal kinderen dat de toets volgt. Op een school met weinig kinderen in groep 8 is de invloed van een individuele leerling op de totale score erg groot. Scholen aantal lln oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank voldoende De Ent voldoende De Meent voldoende Schaldmeda n.v.t. De Kinderboom voldoende Ruitenvelder onvoldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil voldoende Meeroevers 0 n.v.t. * - aantal lln. geeft gemiddelde aantal leerlingen van groep 8 weer van de getoonde jaren - Lutje Til had in 2009 geen leerlingen in groep 8; op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem voor groep 7 worden de eindopbrengsten als voldoende beoordeeld - grijs gearceerd betekent: onder de inspectienorm - Meeroevers: nog geen gegevens beschikbaar; de school is gestart op 1 augustus Er is aandacht besteed aan opbrengstgericht werken. Directeuren maken een analyse van de CITO eindtoets en bepalen aan de hand van deze analyse welke actie gewenst is. Met in het achterhoofd dat op kleine scholen de gemiddelde score door toevallige omstandigheden kan 11

13 fluctueren, kan gesteld worden dat de opbrengsten in 2012 ruim boven het gemiddelde lagen CITO leerlingvolgsysteem Streven: De tussentijdse opbrengsten worden als voldoende beoordeeld (normering inspectie). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten op de tussentijdse opbrengsten. Voor de beoordeling van de tussentijdse opbrengsten wordt de midden toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. Dat zijn de toetsen die in januari/februari worden afgenomen. Voor de twee grote scholen (De Springplank en Driespan) wordt gekeken naar 5 toetsen, voor de rest van de scholen wordt naar 7 toetsen gekeken. Weergegeven is de vaardigheidsscore. Als de scores op de helft van de toetsen boven de norm liggen zijn de tussentijdse opbrengsten voldoende. M4 DMT M3 DMT M4 Rekenen & Wiskunde M5 Rekenen & Wiskunde M6 Rekenen & Wiskunde M5 Begrijpend lezen M6 Begrijpend lezen Oordeel inspectie Lutje Til voldoende De Springplank onvoldoende De Ent onvoldoende De Meent voldoende Meeroevers n.v.t. De Kinderboom voldoende Ruitenvelder voldoende Oetkomst voldoende Driespan voldoende De Spil onvoldoende norm inspectie gemiddelde OPOS * - M3 DMT betekent: midden groep 3 drieminuten test; dit is een test voor technisch lezen die midden in het schooljaar (rond februari) wordt afgenomen - grijs gearceerd betekent: de streefnorm is niet gerealiseerd - Meeroevers: nog geen gegevens beschikbaar Er is aandacht besteed aan opbrengstgericht werken. Directeuren, ib-ers en leerkrachten leren steeds beter om een analyse te maken van de toetsgegevens. Deze analyse leidt tot acties ter verbetering van het onderwijsleerproces. 12

14 Inspectierapport Streven: Alle scholen hebben een basisarrangement onderwijstoezicht. Op basis van een analyse van de gegevens van de CITO eindtoets en een door de directeuren ingevulde vragenlijst bepaalt de inspectie welke scholen bezocht zullen worden. Scholen Oordeel inspectie 2010 Oordeel inspectie 2011 Oordeel inspectie 2012 Datum laatste inspectiebezoek / Opmerkingen Lutje Til voldoende voldoende voldoende De Springplank voldoende voldoende voldoende De Ent voldoende voldoende voldoende De Meent voldoende voldoende voldoende Meeroevers nog niet bezocht De Kinderboom voldoende voldoende voldoende Ruitenvelder zwak zwak zwak Oetkomst zwak voldoende voldoende Driespan voldoende voldoende voldoende De Spil voldoende voldoende voldoende Totaal 8 scholen voldoende 2 scholen zwak 9 scholen voldoende 1 school zwak 1 school nog niet bezocht 8 scholen voldoende 1 school zwak * De nieuwe school in Meerstad is nog niet door de inspectie bezocht. Een school die een voldoende scoort heeft een basisarrangement, dat wil zeggen: de school heeft het vertrouwen van de inspectie en wordt volgens de reguliere planning bezocht. Scholen die (zeer) zwak scoren hebben een aangepast arrangement. Ze vallen onder geïntensiveerd toezicht. Voor o.b.s. Ruitenvelder is, in overleg met de onderwijsinspectie, een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een voldoende beoordeling. In 2012 is volop door directeur en team gewerkt aan de uitvoering van dit plan. In april 2013 volgt een herbeoordeling door de inspectie Kengetallen leerlingen Leerlingenaantal Het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 2012 was De ontwikkeling van het aantal leerlingen op de teldatum van 2003 tot nu is als volgt:

15 Deelnamepercentage Openbaar Onderwijs Het deelnamepercentage van het openbaar onderwijs in de gemeente Slochteren over de afgelopen vijf jaar: Teldatum Totaal aantal lln. basisscholen Gemeente Slochteren Leerlingen Stichting OPOS 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % 1 oktober % Deelnamepercentage Stichting OPOS Leerlingenprognoses De provincie Groningen heeft in 2007 een onderzoek naar demografische trends laten verrichten. Dit onderzoek wijst uit dat vooral het noorden en oosten van de provincie Groningen te maken krijgt met een sterke krimp van de bevolking. Echter ook in onze regio krijgt een aantal scholen met een daling van het aantal leerlingen te maken. De daling wordt teniet gedaan door de verwachte groei van Meerstad. De prognoses van 2013 en 2014 zijn gemaakt op basis van een inschatting van de directeuren. De prognoses van 2015 t/m 2022 op basis van gegevens die OSG in november 2012 heeft aangeleverd (gebruik makend van het prognoseprogramma GO'4 Pro; dit programma wordt door het ministerie geaccepteerd als prognoseprogramma). Leerlingenprognoses Lutje Til De Springplank De Ent De Meent Meeroevers De Kinderboom Ruitenvelder Oetkomst Driespan De Spil Totaal Ervaringen in het verleden hebben uitgewezen dat de inschatting die de directeuren maken dichter bij de werkelijk gerealiseerde aantallen liggen dan die van het prognoseprogramma. Er wordt aanvankelijk een daling van het aantal leerlingen verwacht. De ontwikkeling van het leerlingenaantal van Meeroevers volgens bovenstaande prognose is mogelijk te optimistisch. De verwachting is dat de scholen, ook bij een minder voortvarende stijging van Meeroevers, de komende jaren totaal minimaal 1000 leerlingen zullen tellen. De opheffingsnorm voor een school in de gemeente Slochteren is 36. Als het leerlingaantal van een school 3 jaar onder de opheffingsnorm ligt stopt de bekostiging, tenzij het bestuur ontheffing aanvraagt. Het leerlingenaantal moet dan wel minimaal 23 zijn. 14

16 Uitstroomgegevens Uitstroomgegevens groep 8: Uitstroom leerlingen groep 8 naar het voortgezet onderwijs 2008 in % 2009 in % 2010 in % 2011 in % 2012 in % Gem. in % Prov. Gron. LWOO / Praktijkonderwijs Vmbo basisberoeps gerichte leerweg Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Vmbo gemengde leerweg Vmbo theoretische leerweg Havo VWO Totaal aantal leerlingen groep Uitstroomgegevens richting het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs: Uitstroom leerlingen speciaal (basis)onderwijs Gemiddeld Speciaal Basisonderwijs 3 0.3% 3 0.3% 7 0.7% 3 0.3% 0.40% Speciaal Onderwijs 1 0.1% 2 0.2% 5 0.5% 2 0.2% 0.25% 2.4. Kengetallen personeel Personeelssamenstelling In onderstaande grafieken is de leeftijdsopbouw van de personeelsleden opgenomen verdeeld naar het aantal mannen en vrouwen (links) en per personeelscategorie (rechts). Gegevens per mannen vrouw en directie OOP OP 15

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie