I. Opvolging vorig verslag (9/1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Opvolging vorig verslag (9/1)"

Transcriptie

1 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 20 MAART '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Rudy Wouters (IBW Min), Greet Sans (OPZC Rekem Medium Security afdeling), Nina Michiels (PsychoSociale Dienst - PSD), Marc Leysen (PC Sint Amedeus), Joris Housen (netwerkcoördinator), Bart Goossens (Voorzitter Functie 4, PC Broeders Alexianen), Hugo Pietermans (Voorzitter Functie 4, PC Stuivenberg), Marc Hermans (PC Bethaniehuis), Marie-Joseé Peeters (ZNA PZ Stuivenberg), Jan Bogaerts (PC Sint-Amedeus), Martie Mol (de evenaar), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator en verslag) Verontschuldigd: Francis De Groot (PZ Broeders Alexianen) I. Opvolging vorig verslag (9/1) Dit verslag wordt goedgekeurd. In het verslag wordt niet vermeld welke residentiële centra een werking rond ervaringsdeskundigheid operationeel hebben of in de toekomst wensen op te zetten. Dergelijk overzicht zou wel interessant zijn. Er wordt bij Jana nagevraagd of zij hier zicht op heeft. II. Bespreking casus Internering (voorbereid door Jolien Debehets) Na toelichting van de casus door Jolien, gaat bij aantal partners belletje rinkelen en blijkt inderdaad dat cliënt is opgenomen geweest in PZ Broeders Alexianen en +/- 4 keer in ZNA PZ Stuivenberg. Er ontbreken echter relevante gegevens m.b.t. behandelgeschiedenis die toch wel relevant zijn voor de bespreking (in casu: dreigementen aan het adres van een psychiater, verbonden aan het ziekenhuis waar de opname plaatsvond). Annemie merkt op dat justitie niet over alle informatie aangaande de ziekte- en behandelgeschiedenis beschikt o Bij een verwijzing/aanmelding naar/bij een zorgpartner is een zo volledig mogelijk dossier met correcte en actuele informatie aangaande de behandelgeschiedenis en de ziektegeschiedenis van de geïnterneerde cruciaal om een gepast zorgtraject voor te bereiden. Zo niet, kan dit wantrouwen in de hand werken wat het moeilijk maakt om samen te werken en af te stemmen inzake wie wat rond een persoon kan opnemen. Een correct en volledig dossier voorbereiden en alle relevante info bundelen is o.i. een belangrijke opdracht van het schakelteam Internering. In de casus die wordt voorgesteld ontbreekt te belangrijke info om een zorgtraject af te spreken met betrokken reguliere partners. (Noot van de verslaggever: Tijdens het netwerkcomité op 4/2 deden we een oproep naar alle SaRA-netwerkpartners om, wanneer Jolien Debehets contact opneemt en info opvraagt 1

2 aangaande één van haar cliënten, deze info met haar te delen. Belangrijk hierbij is wel dat de cliënt hiervoor zijn toestemming heeft gegeven). Als we de casus behandelen zoals hij wordt voorgesteld, dan zou PZ Sint-Amedeus deze man weigeren en wel met volgende argumenten : o Behandelbaarheid = klein o Recidiverisico = hoog o Ernst recidive = hoog Vanuit ZNA PZ Stuivenberg wordt opgemerkt dat de stelling is : mensen met een crimineel gedrag dat schade kan berokkenen aan anderen horen in de gevangenis of in een gespecialiseerde instelling. De APZ worden bevraagd om zorg te bieden, waarvan de overheid nalaat deze te installeren. Gezien er nogal wat relevante gegevens ontbreken is een voorstel van een mogelijk zorgtraject voor de casus van vandaag niet zo evident er lijkt consensus te bestaan dat de problematiek van deze persoon eerst opnieuw gestabiliseerd dient te worden in een residentiële setting (geen consensus over APZ of MS), waarna hij best naar een gestructureerde verblijfsetting wordt verwezen waar hij weinig prikkels zou krijgen (geen consensus IBW/PVT of forensisch PVT). Tijdens een bijeenkomst van Zorgnet Vlaanderen over forensische patiënten kwam aan bod dat voor een degelijke en veilige behandeling van forensische patiënten, twee pijlers belangrijk zijn: o Behandeling ziektebeeld o Preventie recidive Een APZ is van oordeel dat zij enkel over voldoende expertise beschikken betreffende de eerste pijler behandeling ziektebeeld, waardoor zij zich niet voldoende competent voelen om op een degelijke manier aan recidivepreventie (beïnvloeden van criminogene risicofactoren) te doen. Hoe ernstiger dan de feiten, hoe delicater de opnamevraag van een geïnterneerde. In de voorgestelde casus gaat het om ernstige feiten : o Bedreiging met een wapen o Deur inbeuken met een bijl o Bedreiging (stalking) van een psychiater Zouden de verbeterprojecten hiervoor een oplossing kunnen bieden? o Verbeterproject I gespecialiseerde consultfunctie door het UFC voor de doelgroep geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek. (Noot van de verslaggever: tijdens het SaRA-netwerkcomité van 2/4 kwam aan bod dat dit nu net een doelgroep is die APZ trachten te weren omdat de confrontatie tussen daders en slachtoffers groot is.) o Verbeterproject II uitbreiding IBW Min en coaching die zij kunnen bieden rond instellen van behandeling/begeleiding in samenspraak met reguliere zorg. o Verbeterproject III psychologische opvolging door CGG VAGGA en het inbrengen van psychologische/ criminologische expertise in het team van verwijzende instantie: - Uitvoeren van risicotaxatie, inschatting van risico op herval 2

3 o - Adviesfunctie vanuit het FINIS-team naar betrokken partijen in kader van een gepast zorgaanbod. Wellicht te dun om gebrek aan expertise omtrent recidivepreventie binnen residentiële setting voldoende op te vangen Verbeterproject IV Risk Assesment Team (PZ Asster UFC Kefor) Het aanbod is tweeledig, enerzijds voert dit team risicotaxatie uit bij geïnterneerden, anderzijds bieden zij supervisie aan behandelaars. Welke risicotaxatie? Zedenfeiten (Static 99R, stable 2007, acute, RSVP), Geweldsdelicten (HKT 30, HCR V3, VRAG), Verstandelijk beperkten (DROS), SAPROF, FAM (aanvullend op andere risicotaxatie), Huiselijk geweld/stalking (B-Safer, S.A.M), Paul Mullen (classificatie) Dit team is helaas nog niet operationeel. Een andere belangrijke vaststelling is dat wanneer een geïnterneerde de beslissing APZ krijgt vanuit de CBM (Commissie ter Bescherming van de Maatschappij), deze zelf niet wenst opgenomen te worden in een gespecialiseerde MS-afdeling CBM volgt veelal het advies van de PSD. Het zou helpend kunnen zijn als de PSD/CBM de beslissing motiveert en beargumenteert, met volgende elementen: o Reden waarom men denkt dat iemand in een algemeen PZ kan behandeld worden, + o Reden waarom men denkt dat het crimineel gedrag gaat stoppen. III. Herbronning netwerkplatform functie 4 Evaluatie netwerkplatform functie 4 : wie zijn we? wat doen we? waar gaan we naartoe? Volgende elementen komen uit de bespreking naar voren : Netwerkplatform functie 4 maakt dat de residentiële netwerkpartners van SaRA mekaar op een systematische wijze beter leren kennen en beter leren verstaan. Belangrijk hierbij is wel vertegenwoordiging van alle F4-actoren, en in die zin is het jammer dat er zelden tot nooit vertegenwoordiging is vanuit de PAAZ en GZA Sint-Vincentius en Klina. Er wordt een nood opgemerkt aan overleg betrekking hebbend op continuïteit van zorg over verschillende doelgroepen over verschillende functies heen dit overstijgt netwerkplatform functie 4, in dat opzicht stelt zich de vraag in welke mate niet meer moet worden losgekomen van functiegericht overleg en meer functieoverstijgend dient samengewerkt en afgestemd worden. Uit de resultaten van de focusgroepen i.k.v. het wetenschappelijk onderzoek art. 107 is gebleken dat vele netwerkpartners van oordeel zijn dat binnen SaRA nog veel marge is voor GGZ-partners om onderling inhoudelijk af te stemmen. Het globale beginpunt van een netwerk is toch : samen de verantwoordelijkheid opnemen voor de doelgroep volwassenen in de regio. Vele aanwezigen vinden het zeker één van de ambities om op die manier verder te evolueren met netwerkplatform functie 4, het platform staat immers voor het residentiële luik voor volwassenen in de regio. Vraag is wat verwacht wordt dat netwerkplatform functie 4 aflevert en wat tot op heden concreet gerealiseerd werd? Gezien de tijdsinvestering van algemene directeurs en hoofdartsen zou verwacht worden dat een veel concreter product wordt afgeleverd 3

4 Bij deze bedenking stellen zich toch wat vragen : samenwerking rond individuele cliënten, vereisen samenwerking en afstemming tussen hoger management. Bovendien heeft netwerkplatform functie 4 reeds een aantal concrete zaken afgeleverd : o Gemeenschappelijke afspraken omtrent BOR o Overzicht lacunes o Elektronisch zorgaanbod op de website van SaRA Evolutie naar een zorgstratgisch plan residentiële zorg voor volwassenen met psychiatrische problematiek in de regio is wenselijk : hoe kadert dit binnen een regio en hoe afstemmen er kunnen afspraken gemaakt worden rond modaliteiten en de werkwijze waarbinnen functie 4 kan samengewerkt worden. Belangrijk dat het netwerkplatform er is en dat het kan groeien, maar we zouden verder moeten durven gaan dan enkel info met elkaar te delen want dat is de realiteit van vandaag we zeggen mekaar wat we gedaan hebben, achteraf maar we maken geen ruzie en er is openlijke communicatie gezien het verleden is dat al heel wat, er bestond vόόr start SaRA weinig tot geen structureel overleg binnen het arrondissement Antwerpen. Het zou mooi zijn als we met netwerkplatform functie 4 kunnen evolueren van iedereen vaart zowat zijn eigen koers naar gedeelde verantwoordelijk voor beoogde doelgroep in de regio. Conclusie is dat bestaan netwerkplatform functie 4 zinvol is en blijft bestaan en gestaag verder gewerkt wordt op het ingeslagen pad: netwerkplatform functie 4 is het moeilijkste om in beweging te brengen binnen het netwerk qua afstemming en daartoe is nog véél marge. Bovendien hebben we een platform nodig waar we kunnen samenbrengen wat zich binnen een bepaalde functie afspeelt en in ontwikkeling is of dient te komen (vanuit netwerk of van overheidswege). Misschien zinvol om in dit kader de strategische doelstellingen van functie 4, zoals gedefinieerd in het strategisch plan van SaRA, er nog eens bij te nemen en een aantal speerpunten ( waar willen we nu binnen f4 écht op inzetten ) uit te zetten voor het komende jaar. IV. Wijzigingen bij één van de partners die relevant zijn voor het netwerk Mortsel/Boechout is bezig met uitwerking zorgstrategisch plan fusieziekenhuis. Momenteel is het wachten op feedback middenkaders, vanaf juni zouden deze plannen ook binnen F4 kunnen afgetoetst worden. GAUZZ-afdeling binnen PZ Sint-Amedeus operationeel sinds voorjaar 2015 Zorgstrategisch plan fusieziekenhuis Mortsel/Boechout en afdeling GAUZZ worden geagendeerd en toegelicht op netwerkplatform functie 4 in september. AZ Monica start met een PAAZ, dit betekent dat er mogelijks een nieuwe partner komt voor het SaRA-netwerkcomité en netwerkplatform functie 4. Het MCTA is momenteel in volle uitbereiding (momenteel bestaat het team uit 8 FTE, komende maand(en) komen daar nog 3 à 4 FTE bij, tegen het einde van het jaar zal het team bestaan uit 16 VTE + 24u psychiater). Pieter Goedemé is de nieuwe coördinator van het team, bereikbaar via 4

5 V. Planning volgende vergaderingen Vrijdag 12 juni 2015, van 15u tot 17u in PZ Broeders Alexianen, zaal Vanderlinden. Van 15u tot 16u: laatste casusbespreking Internering Van 16u tot 17u: BOR vanuit mobiele teams : oppuntstelling afspraken VI. Geen. Varia 5

Indien u verder vragen heeft of informatie wenst staan wij ter uwer beschikking:

Indien u verder vragen heeft of informatie wenst staan wij ter uwer beschikking: NIEUWSBRIEF INTERNERING MAART 2015 In 2011-2013 werden vanuit de sectoren Justitie en Volksgezondheid netwerkcoördinatoren aangesteld met betrekking tot de populatie geïnterneerden. Deze coördinatoren

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT Aanbevelingen gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, Dr. Ruth Piers, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof.

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: Probleem of beperking?

Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: Probleem of beperking? Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: Probleem of beperking? Eindwerk Marjan Gryson Oplossingsgerichte Cognitieve en systeemtherapie Korzybski Instituut Brugge Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie