1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden"

Transcriptie

1 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 OKTOBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Nicole Van Houtven (Vzw De Link - voorzitter netwerkplatform functie 2b), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), Marleen Van Staey (Similes), Menno Fransen (TSEDEK), Martie Mol (De Evenaar), Jo Verstraeten (Vzw de Vliering - voorzitter netwerkplatform functie 3), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg), Chris d Espalier (PAAZ Klina), Damien Versele (De Sleutel), Gui Rusch (PZ Bethanië), Carl Pétré (OCMW Antwerpen), Anneleen De Smet (Netwerkcoördinator Internering), Joris Housen (Netwerkcoördinator SaRA), Karolien Weemaes (Netwerkcoördinator SaRA - verslag) Verontschuldigd: Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Tino Ruyters (verslavingszorg Vzw Free Clinic), Stef Joos (PZ Bethanië), Francis De Groot (voorzitter netwerkplatform functie 4), Hugo Goedemé (SEL Amberes), Geert Vandendriessche (voorzitter netwerkplatform functie 1), Wim Van Springel (voorzitter netwerkplatform functie 1), Nicky Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 5), Marleen Geentjens (voorzitter netwerkplatform functie 5), Corrie Rijsbosch (ADIC vzw) 1. Opvolging vorig verslag (12/09) Dit verslag wordt goedgekeurd 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden Anneleen De Smedt is sinds voorjaar 13 aangesteld als netwerkcoördinator Internering. Deze functie kadert in het meerjarenplan van de overheid voor de uitbouw van het zorgtraject voor forensisch-psychiatrische patiënten. Het zorgtraject dient uitgebouwd te worden naar de filosofie van de hervorming GGZ, artikel 107. Opdrachten netwerkcoördinator Internering : - Uitbouw overlegstructuur : dit werd reeds gerealiseerd, opbouw van werk- en overlegstructuur zorgtraject aan geïnterneerden. Deze werd reeds in vorige verslagen van het netwerkcomité beschreven. - Oprichting schakelteam : om een vlotte in- en doorstroom mogelijk te maken van gevangeniswezen en forensisch zorgcircuit naar GGZ en verdere uitbouw van een optimaal zorgaanbod voor deze doelgroep (zoveel als mogelijk aansluiting bij het reguliere circuit). Enkel geblokkeerde dossiers kunnen voorgelegd worden aan het schakelteam. Potentiële aanmelders zijn PSD, justitiehuizen en zorginstanties. 1

2 Tijdens het netwerkcomité van 12/9 werd afgesproken het voorstel van de stuurgroep zorg aan geïnterneerden goed te keuren en een referentiepersoon Internering/schakelteamlid Internering aan het netwerk toe te voegen. De selecties staan gepland de laatste week van oktober (Wim Vanspringel neemt aan de selecties deel vanuit SaRA). - Verbeterprojecten : het netwerk zorgtraject aan geïnterneerden kan eenmalig beroep doen op een budget van (voor het werkingsgebied van het Hof Van Beroep Antwerpen) voor verbeterprojecten. Deze projecten dienen de uitstroom van geïnterneerden uit de gevangenis te optimaliseren. Alle partners kunnen projectvoorstellen aanbrengen. De stuurgroep zorg aan geïnterneerden zal beslissen welke projecten verder uitgewerkt en ingediend zullen worden. Ook netwerkpartners van SaRA worden opgeroepen om mee na te denken over potentiële verbeterprojecten. Op 6/11 en 4/12 vinden hierover bijeenkomsten plaats. - Cartografie Tegen mei 14 is het de bedoeling de totale populatie van geïnterneerden in België in kaart te brengen. Dit wordt concreet uitgewerkt in overleg met alle netwerkcoördinatoren Internering op nationaal niveau. 3. Ter bespreking NIEUW AMBULANT PSYCHOSOCIAAL REVALIDATIECENTRUM De antwoorden op de bevraging die binnen het netwerk gebeurde omtrent de inrichtende macht voor het nieuwe ambulant psychosociaal revalidatiecentrum worden in bijlage bij het verslag gevoegd. Uit de bevraging omtrent de participatie aan een nieuwe vzw, kunnen we concluderen dat heel weinig mensen pleiten voor een nieuwe vzw als inrichtende macht. Deze piste wordt dan ook verlaten. Wat betreft de 3 kandidaten voor de inrichtende macht hebben De Sleutel, De Evenaar en Tsedek hun antwoorden schriftelijk ingestuurd. Binnen SaRA hebben we momenteel geen procedure om tot besluitvorming te komen. Het netwerk vindt het belangrijk dat de aansturing voor het nieuwe centrum vanuit het netwerk gebeurt waardoor een gedragenheid door het ganse netwerk ontstaat. De vraag is : hoe operationaliseer je dit? Kan het zinvol zijn dat de 3 kandidaten hierover met elkaar spreken en er een consensus wordt voorgedragen? Hierbij wordt opgemerkt dat de beslissing omtrent de inrichtende macht geen deal mag zijn tussen deze 3 centra. Deze beslissing dient idealiter genomen op basis van een aantal duidelijke criteria. Er wordt afgesproken dat een voorbereidend werkgroepje een diepgaander bevraging aan de hand van een aantal criteria/voorwaarden voor de aansturing vanuit het netwerk voorbereid (wie beslist waar waarover?) en voorlegt aan de 3 kandidaten voor de inrichtende macht. Naarmate de verschillende antwoorden, kan het netwerkcomité de 3 kandidaten mogelijks meer differentiëren. Tijdens het volgende netwerkcomité kunnen deze antwoorden worden toegelicht. Het aanvraagdossier werd binnen de gestelde termijn ingediend bij het RIZIV. Een aantal zaken werden nogal algemeen geformuleerd. De themagroep AMB PSY REVA zal de komende maanden verder inhoudelijk aan de slag gaan om het dossier (doelgroep, concept van de werking, ) verder te verfijnen. 2

3 Er wordt opgemerkt dat het dossier op een aantal punten nogal vaag is deze vaagheid dient zo snel mogelijk doorbroken te worden: wil men het nieuw centrum in het netwerk inbedden, dan willen de kandidaten voor de inrichtende macht graag weten wat de verwachtingen zijn ( de invloed van de inrichtende macht op hetgeen men zal trachten te realiseren met het nieuwe centrum is fundamenteel ). De themagroep AMB PSY REVA garandeert met zijn brede samenstelling op dit moment de inbedding binnen en de aansturing vanuit het netwerk. De themagroep heeft een inhoudelijke opdracht. Ondanks de accentverschillen is er in de themagroep een pleidooi om te komen tot een EN/EN-verhaal en de sterktes van de drie kandidaten te integreren in de werking van het nieuwe centrum. Bovendien moet het mogelijk zijn dat de werking van het centrum kan evolueren (bv. bijgestuurd indien beslissingen/bepaalde keuzes herzien worden), de inrichtende macht moet de soepelheid hebben om op termijn andere accenten te kunnen leggen indien nodig. Carl Pétré, Nicole Van Houtven, Marleen Van Staey, Chris d Espalier en Jan Mampuys werken een aantal criteria/ voorwaarden omtrent aansturing van het nieuwe centrum door het netwerk uit. Bespreking van de antwoorden wordt geagendeerd op het netwerkcomité van donderdag 14/11. Als mogelijke locatie worden nog genoemd : gebouw in de Muggenberglei in Deurne (Menno). OPVOLGINGSVERGADERING BEZOEK VAN TASKFORCE GGZ AAN SARA (8/11) Op 8 november brengen vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten (kabinetten Onkelinx en Vandeurzen, FOD Volksgezondheid, RIZIV) vanuit de Taskforce GGZ een bezoek aan SaRA. Tijdens het overleg met Magda C. op 2/10 werd bijkomende info gegeven : men wenst een toelichting aan de hand van een power point presentatie waarin wordt ingegaan op volgende aspecten: - Rol van de netwerkcoördinator; - Voortgang van werkzaamheden binnen de verschillende functies (inclusief mogelijkheden, sterktes en zwaktes) hiervoor wenst men graag de functieverantwoordelijken aan het woord; - Omvorming van de residentiële zorg en actuele stand van zaken uitbouw mobiele teams. Men wenst een brede samenstelling van de vergadering (GGZ en niet-ggz) hier streeft men een representatieve weerspiegeling van het netwerk na. Volgende personen worden uitgenodigd voor 8/11 : Vicky Matthysen (covoorzitter netwerkcomité SaRA ZNA PZ/PAAZ Stuivenberg), Jan Mampuys (covoorzitter netwerkcomité SaRA), Jan Bogaerts (projectpromotor), Tine Lefévre (teamcoördinator Mobiel Team Antwerpen De Vliering), Bieke de Goey (teamcoördinator Mobiel Team Antwerpen De Link), Dr. Marianne De Stoop (arts Mobiel Team Antwerpen De Vliering), Luc Lancelot (arts Mobiel Team Antwerpen De Link), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Marleen Van Staey (Similes), Dr. Jo Bernagie (huisarts WGC t Spoor), Carl Pétré (OCMW Antwerpen), Martie Mol (RIZIV-conventie De Evenaar), Tino Ruyters (Vzw Free Clinic Verslavingszorg), Chris d Espalier (PAAZ Klina), Koen De Vylder (CAW Metropool), Iemand van de SEL (Leentje Cools?), Wim Vanspringel (covoorzitter functie 1), Nicole Van Houtven (voorzitter functie 2b), Jo Verstraeten (covoorzitter functie 3), Hugo Pietermans (covoorzitter functie 4), Marleen 3

4 Geentjens (covoorzitter functie 5), Joris Housen (netwerkcoördinator SaRA), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator SaRA) Joris en Karolien bereiden een power point presentatie voor en nemen contact met de deelnemers van de vergadering (covoorzitters diverse netwerkplatforms en afgevaardigden MTA s) voor verdere afspraken. 4. Ter info BRIEF AAN SARA OMTRENT PARTICIPATIE VAN AFGEVAARDIGDEN GEÏNTERNEERDEN EN VERSLAVING Joris en Karolien hebben een brief van Christiaan Decoster (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) ontvangen waarin vermeld staat dat de netwerkcoördinator Internering en een afgevaardigde van de verslavingszorg binnen het netwerkcomité dient te worden opgenomen. Beide zaken zijn gerealiseerd binnen SaRA. De brief wordt in bijlage bij het verslag gevoegd. Daarnaast is er begin oktober ook een brief gekomen over een centrale toegangspoort GGZ en vorming, coaching, opleiding als opdracht van PZT. De Taskforce GGZ is geen voorstander van het concept van toegangspoort en/of enig loket. De Taskforce dringt in de brief ook aan op het belang van de coaching van de eerstelijnsactoren en wenst te verduidelijken dat zelfs wanneer de PZT s geïntegreerd zijn in bepaalde functies van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, ze toch hun initiële functie van coaching dienen te behouden zodat hun specificiteit en hun deskundigheid niet zou verloren gaan. Wij vinden het niet zinvol dat de overheid de vraag op deze manier stelt. Dat een netwerk hier aandacht aan besteed en een aanbod coaching aan eerstelijn uitwerkt, is evident. Op welke manier dit aanbod georganiseerd wordt en door wie is van secundair belang. Ook deze brief wordt bij het verslag gevoegd. STAND VAN ZAKEN 2A-TEAM (BRIEF T.A.V. MANAGEMENTCOMITÉ ZNA) In reactie op de brief die vanuit SaRA t.a.v. het managementcomité ZNA, wordt op verzoek van Bruno Holthof (directeur ZNA) een vergadering georganiseerd op vrijdag 25 oktober om 16u. Doel van de bijeenkomst : verduidelijking van de huidige situatie van de problematiek rond het op te richten mobiel 2a team; bespreking van de te ontwikkelen strategie met betrekking tot deblokkering van de situatie in het licht van een opstart van het 2a-team - gesprek met de ministers - voorfinanciering - andere mogelijke scenario s Voorgestelde samenstelling : Bruno Holthof en Nathasja Van Bael (financieel directeur ZNA), covoorzitters SaRA (Jan Mampuys en dr. Vicky Matthysen), netwerkcoördinatoren SaRA (Karolien Weemaes en Joris Housen), en alle betrokken ziekenhuizen/ netwerkpartners met A-bedden uit de regio, aangezien het over reallocatie/reconversie van bedden gaat en andere mogelijke scenario s. 4

5 STAND VAN ZAKEN GROOT PARTNEROVERLEG SARA (14/11) De inschrijvingen voor het Groot Partneroverleg lopen vlot binnen. Het auditorium in Den Bell is in orde. TERUGKOPPELING VAN OVERLEG MET MAGDA COTURE EN BART SCHEPERS (2/10) O.A. OMTRENT VORMING PSY107 Op 2/10 hebben Joris en Karolien een overleg gehad met Magda C. en Bart S. Een belangrijk deel van het overleg werd gewijd aan de vorming georganiseerd door PSY107. Op 7/11 vind een infodag plaats over de vormingspakketten omtrent psychosociale rehabilitatie die de FOD aanbiedt aan de netwerken. Er is keuze tussen drie verschillende promotoren : LUCAS, RINO en Rehabilitatie 92. Sterke vertegenwoordiging vanuit SaRA is reeds voorzien. Later volgt nog een aparte vorming omtrent het ambulant psychosociaal revalidatiecentrum. Naast dit punt zijn ook andere zaken zoals de opvolgingsvergadering (supra) aan bod gekomen. 5. Varia Geen. 6. Volgende vergadering Bijeenkomsten van het Kernnetwerkcomité SaRA - Donderdag 12 december van 19u tot 21u bij CGG Andante - Donderdag 13 februari van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 13 maart van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 8 mei van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 12 juni van 19u tot 21u (SC De Wilg) Bijeenkomsten van het Uitgebreid Netwerkcomité SaRA - Donderdag 14 november van 19u tot 21u bij CGG Andante - Donderdag 9 januari van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 10 april van 19u tot 21u (SC De Wilg)) 5

I. Opvolging vorig verslag (9/1)

I. Opvolging vorig verslag (9/1) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 20 MAART '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Rudy Wouters (IBW Min), Greet

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

8 01.01.2015: start van Erwin Vermeulen, nieuwe voorzitter raad van bestuur en van de nieuwe raad van bestuur

8 01.01.2015: start van Erwin Vermeulen, nieuwe voorzitter raad van bestuur en van de nieuwe raad van bestuur Activiteitenverslag 2014 MISSIE Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een pluralistische en vraaggestuurde organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oost-Limburg, die professionele

Nadere informatie

Indien u verder vragen heeft of informatie wenst staan wij ter uwer beschikking:

Indien u verder vragen heeft of informatie wenst staan wij ter uwer beschikking: NIEUWSBRIEF INTERNERING MAART 2015 In 2011-2013 werden vanuit de sectoren Justitie en Volksgezondheid netwerkcoördinatoren aangesteld met betrekking tot de populatie geïnterneerden. Deze coördinatoren

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

RAPPORT VAN DE OGGPA-WERKGROEP ERVARINGS- DESKUNDIGHEID

RAPPORT VAN DE OGGPA-WERKGROEP ERVARINGS- DESKUNDIGHEID RAPPORT VAN DE OGGPA-WERKGROEP ERVARINGS- DESKUNDIGHEID Nothing about us, without us (Patricia Deegan) Voorwoord: Wat volgt is een rapport dat door onderstaande leden bij elkaar geschreven is op vraag

Nadere informatie

Stijn Van Buggenhout. Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: Van: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06

Stijn Van Buggenhout. Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: Van: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06 Stijn Van Buggenhout Van: Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06 Nieuwsbrief SEL Zorgnetwerk Zenneland * juni 2015 Bekijk deze e-mail

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt;

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Werkingsverslag 2012

Werkingsverslag 2012 1 PROJECT LiNK Werkingsverslag 2012 1. Inleiding Het project LiNK werd enkele jaren geleden opgestart om de samenwerking over de verschillende sectoren van de jeugdhulp heen te verbeteren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG Zorg is de zorgen van anderen verzachten of verdrijven JAAR VERSLAG 213 JAAR VERSLAG 213 Colofon Redactie: Zorgnet Eindredactie: Lieve Dhaene, Catherine Zenner Vormgeving: www.dotplus.be 214 Zorgnet,

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences AAN : AUTEUR : Severine Appelmans DATUM : 1 februari 2010 BETREFT : Streekpact voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences TER BESPREKING TER INFORMATIE

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW 2012. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 1 Inleiding 2012 is afgerond onze werking getuigde volop van dynamiek. Het

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel December 2007 1 Inhoudsopgave 1 De leerkansen van jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verhogen..4 1.1 De betrokkenheid

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs

Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs 05/11/2010 Advies inzake het opstellen van een samenwerkingsprotocol over de coördinatie, implementatie en uitvoering van acties tussen Vlaams, provinciaal, locoregionaal

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster volwassenen: algemeen Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI 2008.

ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI 2008. FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 14/02/2008 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN. Afdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw

Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw Jaarverslag 2012 De Ploeg vzw Inhoudsopgave Voorwoord p. 4 Missie, visie, waarden p. 5 (Nieuwe) ontwikkelingen nader bekeken p. 6 VTO p. 12 Integrale kwaliteitszorg p. 13 Begeleidingen p. 14 Algemeen Overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie