1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opvolging vorig verslag (12/09) 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden"

Transcriptie

1 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 OKTOBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Nicole Van Houtven (Vzw De Link - voorzitter netwerkplatform functie 2b), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), Marleen Van Staey (Similes), Menno Fransen (TSEDEK), Martie Mol (De Evenaar), Jo Verstraeten (Vzw de Vliering - voorzitter netwerkplatform functie 3), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg), Chris d Espalier (PAAZ Klina), Damien Versele (De Sleutel), Gui Rusch (PZ Bethanië), Carl Pétré (OCMW Antwerpen), Anneleen De Smet (Netwerkcoördinator Internering), Joris Housen (Netwerkcoördinator SaRA), Karolien Weemaes (Netwerkcoördinator SaRA - verslag) Verontschuldigd: Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Tino Ruyters (verslavingszorg Vzw Free Clinic), Stef Joos (PZ Bethanië), Francis De Groot (voorzitter netwerkplatform functie 4), Hugo Goedemé (SEL Amberes), Geert Vandendriessche (voorzitter netwerkplatform functie 1), Wim Van Springel (voorzitter netwerkplatform functie 1), Nicky Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 5), Marleen Geentjens (voorzitter netwerkplatform functie 5), Corrie Rijsbosch (ADIC vzw) 1. Opvolging vorig verslag (12/09) Dit verslag wordt goedgekeurd 2. Verwelkoming netwerkcoördinator internering en korte voorstelling van haar werkzaamheden Anneleen De Smedt is sinds voorjaar 13 aangesteld als netwerkcoördinator Internering. Deze functie kadert in het meerjarenplan van de overheid voor de uitbouw van het zorgtraject voor forensisch-psychiatrische patiënten. Het zorgtraject dient uitgebouwd te worden naar de filosofie van de hervorming GGZ, artikel 107. Opdrachten netwerkcoördinator Internering : - Uitbouw overlegstructuur : dit werd reeds gerealiseerd, opbouw van werk- en overlegstructuur zorgtraject aan geïnterneerden. Deze werd reeds in vorige verslagen van het netwerkcomité beschreven. - Oprichting schakelteam : om een vlotte in- en doorstroom mogelijk te maken van gevangeniswezen en forensisch zorgcircuit naar GGZ en verdere uitbouw van een optimaal zorgaanbod voor deze doelgroep (zoveel als mogelijk aansluiting bij het reguliere circuit). Enkel geblokkeerde dossiers kunnen voorgelegd worden aan het schakelteam. Potentiële aanmelders zijn PSD, justitiehuizen en zorginstanties. 1

2 Tijdens het netwerkcomité van 12/9 werd afgesproken het voorstel van de stuurgroep zorg aan geïnterneerden goed te keuren en een referentiepersoon Internering/schakelteamlid Internering aan het netwerk toe te voegen. De selecties staan gepland de laatste week van oktober (Wim Vanspringel neemt aan de selecties deel vanuit SaRA). - Verbeterprojecten : het netwerk zorgtraject aan geïnterneerden kan eenmalig beroep doen op een budget van (voor het werkingsgebied van het Hof Van Beroep Antwerpen) voor verbeterprojecten. Deze projecten dienen de uitstroom van geïnterneerden uit de gevangenis te optimaliseren. Alle partners kunnen projectvoorstellen aanbrengen. De stuurgroep zorg aan geïnterneerden zal beslissen welke projecten verder uitgewerkt en ingediend zullen worden. Ook netwerkpartners van SaRA worden opgeroepen om mee na te denken over potentiële verbeterprojecten. Op 6/11 en 4/12 vinden hierover bijeenkomsten plaats. - Cartografie Tegen mei 14 is het de bedoeling de totale populatie van geïnterneerden in België in kaart te brengen. Dit wordt concreet uitgewerkt in overleg met alle netwerkcoördinatoren Internering op nationaal niveau. 3. Ter bespreking NIEUW AMBULANT PSYCHOSOCIAAL REVALIDATIECENTRUM De antwoorden op de bevraging die binnen het netwerk gebeurde omtrent de inrichtende macht voor het nieuwe ambulant psychosociaal revalidatiecentrum worden in bijlage bij het verslag gevoegd. Uit de bevraging omtrent de participatie aan een nieuwe vzw, kunnen we concluderen dat heel weinig mensen pleiten voor een nieuwe vzw als inrichtende macht. Deze piste wordt dan ook verlaten. Wat betreft de 3 kandidaten voor de inrichtende macht hebben De Sleutel, De Evenaar en Tsedek hun antwoorden schriftelijk ingestuurd. Binnen SaRA hebben we momenteel geen procedure om tot besluitvorming te komen. Het netwerk vindt het belangrijk dat de aansturing voor het nieuwe centrum vanuit het netwerk gebeurt waardoor een gedragenheid door het ganse netwerk ontstaat. De vraag is : hoe operationaliseer je dit? Kan het zinvol zijn dat de 3 kandidaten hierover met elkaar spreken en er een consensus wordt voorgedragen? Hierbij wordt opgemerkt dat de beslissing omtrent de inrichtende macht geen deal mag zijn tussen deze 3 centra. Deze beslissing dient idealiter genomen op basis van een aantal duidelijke criteria. Er wordt afgesproken dat een voorbereidend werkgroepje een diepgaander bevraging aan de hand van een aantal criteria/voorwaarden voor de aansturing vanuit het netwerk voorbereid (wie beslist waar waarover?) en voorlegt aan de 3 kandidaten voor de inrichtende macht. Naarmate de verschillende antwoorden, kan het netwerkcomité de 3 kandidaten mogelijks meer differentiëren. Tijdens het volgende netwerkcomité kunnen deze antwoorden worden toegelicht. Het aanvraagdossier werd binnen de gestelde termijn ingediend bij het RIZIV. Een aantal zaken werden nogal algemeen geformuleerd. De themagroep AMB PSY REVA zal de komende maanden verder inhoudelijk aan de slag gaan om het dossier (doelgroep, concept van de werking, ) verder te verfijnen. 2

3 Er wordt opgemerkt dat het dossier op een aantal punten nogal vaag is deze vaagheid dient zo snel mogelijk doorbroken te worden: wil men het nieuw centrum in het netwerk inbedden, dan willen de kandidaten voor de inrichtende macht graag weten wat de verwachtingen zijn ( de invloed van de inrichtende macht op hetgeen men zal trachten te realiseren met het nieuwe centrum is fundamenteel ). De themagroep AMB PSY REVA garandeert met zijn brede samenstelling op dit moment de inbedding binnen en de aansturing vanuit het netwerk. De themagroep heeft een inhoudelijke opdracht. Ondanks de accentverschillen is er in de themagroep een pleidooi om te komen tot een EN/EN-verhaal en de sterktes van de drie kandidaten te integreren in de werking van het nieuwe centrum. Bovendien moet het mogelijk zijn dat de werking van het centrum kan evolueren (bv. bijgestuurd indien beslissingen/bepaalde keuzes herzien worden), de inrichtende macht moet de soepelheid hebben om op termijn andere accenten te kunnen leggen indien nodig. Carl Pétré, Nicole Van Houtven, Marleen Van Staey, Chris d Espalier en Jan Mampuys werken een aantal criteria/ voorwaarden omtrent aansturing van het nieuwe centrum door het netwerk uit. Bespreking van de antwoorden wordt geagendeerd op het netwerkcomité van donderdag 14/11. Als mogelijke locatie worden nog genoemd : gebouw in de Muggenberglei in Deurne (Menno). OPVOLGINGSVERGADERING BEZOEK VAN TASKFORCE GGZ AAN SARA (8/11) Op 8 november brengen vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten (kabinetten Onkelinx en Vandeurzen, FOD Volksgezondheid, RIZIV) vanuit de Taskforce GGZ een bezoek aan SaRA. Tijdens het overleg met Magda C. op 2/10 werd bijkomende info gegeven : men wenst een toelichting aan de hand van een power point presentatie waarin wordt ingegaan op volgende aspecten: - Rol van de netwerkcoördinator; - Voortgang van werkzaamheden binnen de verschillende functies (inclusief mogelijkheden, sterktes en zwaktes) hiervoor wenst men graag de functieverantwoordelijken aan het woord; - Omvorming van de residentiële zorg en actuele stand van zaken uitbouw mobiele teams. Men wenst een brede samenstelling van de vergadering (GGZ en niet-ggz) hier streeft men een representatieve weerspiegeling van het netwerk na. Volgende personen worden uitgenodigd voor 8/11 : Vicky Matthysen (covoorzitter netwerkcomité SaRA ZNA PZ/PAAZ Stuivenberg), Jan Mampuys (covoorzitter netwerkcomité SaRA), Jan Bogaerts (projectpromotor), Tine Lefévre (teamcoördinator Mobiel Team Antwerpen De Vliering), Bieke de Goey (teamcoördinator Mobiel Team Antwerpen De Link), Dr. Marianne De Stoop (arts Mobiel Team Antwerpen De Vliering), Luc Lancelot (arts Mobiel Team Antwerpen De Link), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Marleen Van Staey (Similes), Dr. Jo Bernagie (huisarts WGC t Spoor), Carl Pétré (OCMW Antwerpen), Martie Mol (RIZIV-conventie De Evenaar), Tino Ruyters (Vzw Free Clinic Verslavingszorg), Chris d Espalier (PAAZ Klina), Koen De Vylder (CAW Metropool), Iemand van de SEL (Leentje Cools?), Wim Vanspringel (covoorzitter functie 1), Nicole Van Houtven (voorzitter functie 2b), Jo Verstraeten (covoorzitter functie 3), Hugo Pietermans (covoorzitter functie 4), Marleen 3

4 Geentjens (covoorzitter functie 5), Joris Housen (netwerkcoördinator SaRA), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator SaRA) Joris en Karolien bereiden een power point presentatie voor en nemen contact met de deelnemers van de vergadering (covoorzitters diverse netwerkplatforms en afgevaardigden MTA s) voor verdere afspraken. 4. Ter info BRIEF AAN SARA OMTRENT PARTICIPATIE VAN AFGEVAARDIGDEN GEÏNTERNEERDEN EN VERSLAVING Joris en Karolien hebben een brief van Christiaan Decoster (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) ontvangen waarin vermeld staat dat de netwerkcoördinator Internering en een afgevaardigde van de verslavingszorg binnen het netwerkcomité dient te worden opgenomen. Beide zaken zijn gerealiseerd binnen SaRA. De brief wordt in bijlage bij het verslag gevoegd. Daarnaast is er begin oktober ook een brief gekomen over een centrale toegangspoort GGZ en vorming, coaching, opleiding als opdracht van PZT. De Taskforce GGZ is geen voorstander van het concept van toegangspoort en/of enig loket. De Taskforce dringt in de brief ook aan op het belang van de coaching van de eerstelijnsactoren en wenst te verduidelijken dat zelfs wanneer de PZT s geïntegreerd zijn in bepaalde functies van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, ze toch hun initiële functie van coaching dienen te behouden zodat hun specificiteit en hun deskundigheid niet zou verloren gaan. Wij vinden het niet zinvol dat de overheid de vraag op deze manier stelt. Dat een netwerk hier aandacht aan besteed en een aanbod coaching aan eerstelijn uitwerkt, is evident. Op welke manier dit aanbod georganiseerd wordt en door wie is van secundair belang. Ook deze brief wordt bij het verslag gevoegd. STAND VAN ZAKEN 2A-TEAM (BRIEF T.A.V. MANAGEMENTCOMITÉ ZNA) In reactie op de brief die vanuit SaRA t.a.v. het managementcomité ZNA, wordt op verzoek van Bruno Holthof (directeur ZNA) een vergadering georganiseerd op vrijdag 25 oktober om 16u. Doel van de bijeenkomst : verduidelijking van de huidige situatie van de problematiek rond het op te richten mobiel 2a team; bespreking van de te ontwikkelen strategie met betrekking tot deblokkering van de situatie in het licht van een opstart van het 2a-team - gesprek met de ministers - voorfinanciering - andere mogelijke scenario s Voorgestelde samenstelling : Bruno Holthof en Nathasja Van Bael (financieel directeur ZNA), covoorzitters SaRA (Jan Mampuys en dr. Vicky Matthysen), netwerkcoördinatoren SaRA (Karolien Weemaes en Joris Housen), en alle betrokken ziekenhuizen/ netwerkpartners met A-bedden uit de regio, aangezien het over reallocatie/reconversie van bedden gaat en andere mogelijke scenario s. 4

5 STAND VAN ZAKEN GROOT PARTNEROVERLEG SARA (14/11) De inschrijvingen voor het Groot Partneroverleg lopen vlot binnen. Het auditorium in Den Bell is in orde. TERUGKOPPELING VAN OVERLEG MET MAGDA COTURE EN BART SCHEPERS (2/10) O.A. OMTRENT VORMING PSY107 Op 2/10 hebben Joris en Karolien een overleg gehad met Magda C. en Bart S. Een belangrijk deel van het overleg werd gewijd aan de vorming georganiseerd door PSY107. Op 7/11 vind een infodag plaats over de vormingspakketten omtrent psychosociale rehabilitatie die de FOD aanbiedt aan de netwerken. Er is keuze tussen drie verschillende promotoren : LUCAS, RINO en Rehabilitatie 92. Sterke vertegenwoordiging vanuit SaRA is reeds voorzien. Later volgt nog een aparte vorming omtrent het ambulant psychosociaal revalidatiecentrum. Naast dit punt zijn ook andere zaken zoals de opvolgingsvergadering (supra) aan bod gekomen. 5. Varia Geen. 6. Volgende vergadering Bijeenkomsten van het Kernnetwerkcomité SaRA - Donderdag 12 december van 19u tot 21u bij CGG Andante - Donderdag 13 februari van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 13 maart van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 8 mei van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 12 juni van 19u tot 21u (SC De Wilg) Bijeenkomsten van het Uitgebreid Netwerkcomité SaRA - Donderdag 14 november van 19u tot 21u bij CGG Andante - Donderdag 9 januari van 19u tot 21u (SC De Wilg) - Donderdag 10 april van 19u tot 21u (SC De Wilg)) 5

1. Opvolging vorig verslag (10/10) 2. Verwelkoming Jaak Roosens. 3. Ter info. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 NOVEMBER '13

1. Opvolging vorig verslag (10/10) 2. Verwelkoming Jaak Roosens. 3. Ter info. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 NOVEMBER '13 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 NOVEMBER '13 Aanwezigen: Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (29/08) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13

1. Opvolging vorig verslag (29/08) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 12 SEPTEMBER '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Leen van Assche (CGG Andante), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Nicole Van Houtven (Vzw

Nadere informatie

Martie was vorige keer niet aanwezig, maar drukt haar appreciatie uit voor de weerhouden projecten waar werkingsmiddelen worden geïnvesteerd.

Martie was vorige keer niet aanwezig, maar drukt haar appreciatie uit voor de weerhouden projecten waar werkingsmiddelen worden geïnvesteerd. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 28 JANUARI '16 Aanwezigen: Menno Fransen (Tsedek), Joris Housen (netwerkcoördinator), Johan Mortelmans (OCMW Antwerpen - SC De Wilg), Marleen Van Staey (Similes), Jo Verstraeten

Nadere informatie

- De definitieve versie van het project i.k.v. meerjarenplan Internering van het Hof van Beroep Antwerpen wordt in bijlage bij het verslag gevoegd.

- De definitieve versie van het project i.k.v. meerjarenplan Internering van het Hof van Beroep Antwerpen wordt in bijlage bij het verslag gevoegd. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 13 FEBRUARI '14 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Marleen Geentjens (netwerkplatform functie 5), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen Boechout), Ann Van

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 24/3

1. Opvolging vorig verslag 24/3 VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 15 MEI '14 Aanwezigen Anneleen Malcorps (MTA De Vliering), Marleen Geentjens (IBW De Sprong, PZ Bethanië en PVT De Landhuizen), Joris Van de Wouwer

Nadere informatie

II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina)

II. Opvolging omschrijving eenheden (o.m. toevoeging PAAZ Klina) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 28 JUNI '13 Aanwezigen: Francis De Groot (PZ Broeders Alexianen voorzitter netwerkplatform functie 4), Martie Mol (De Evenaar), Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), Hugo Pietermans

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 15/5. 2. Terugkoppelingen VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14

1. Opvolging vorig verslag 15/5. 2. Terugkoppelingen VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14 VERSLAG THEMAGROEP VERSNELDE DOORSTROOM SARA-SHM DONDERDAG 11 SEPTEMBER '14 Aanwezigen Anneleen Malcorps (MTA De Vliering), Joris Van de Wouwer (ZNA PZ Stuivenberg en PZT ADAPT), Gert Rombouts (IBW De

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag 12/3. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15

1. Opvolging vorig verslag 12/3. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 2 APRIL '15 Aanwezigen: Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité en CGG Andante), Martie Mol (De Evenaar en RC De Keerkring), Linda Huybrechts (SEL Amberes De Voorzorg), Stef Joos

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (25/04)

1. Opvolging verslag (25/04) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 16 MEI '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Geert Kestens (Uilenspiegel), Nicole

Nadere informatie

2. Kennismaking met dhr. Geert Smits en dr. Jean-Paul Sion, algemeen directeur en hoofdarts AZ Monica

2. Kennismaking met dhr. Geert Smits en dr. Jean-Paul Sion, algemeen directeur en hoofdarts AZ Monica VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 7 MEI '15 Aanwezigen: Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), (Dirk Goeminne (PZ Sint-Amedeus, covoorzitter functie 3), Nicole Van Houtven (Vzw De Link, covoorzitter functie

Nadere informatie

Opvolging en bespreking verslag voorbereidend overleg netwerkplatform functie 4 van 12/07/ 12

Opvolging en bespreking verslag voorbereidend overleg netwerkplatform functie 4 van 12/07/ 12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 '(SEMI-)RESIDENTIËLE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING' VRIJDAG 21 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: Andy De Witte (GZA/PAAZ Sint-Vincentius - voorzitter netwerkplatform functie 4), Francis

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 9 FEBRUARI 2017

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 9 FEBRUARI 2017 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 9 FEBRUARI 2017 Aanwezigen dr. Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/ Erasmus covoorzitter SaRA), Koen Devylder (CAW Antwerpen), Dingens Yves (CAW Antwerpen), Annemie Dekkers (stuurgroep

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (16/05)

1. Opvolging verslag (16/05) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 27 JUNI '13 Aanwezigen: Vicky Matthysen (voorzitter netwerkcomité), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Leen van Assche (CGG Andante), Nicole Van Houtven (voorzitter netwerkplatform

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (28/01/ 16) 2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 MAART '16

1. Opvolging vorig verslag (28/01/ 16) 2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA. VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 MAART '16 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 10 MAART '16 Aanwezigen: Jan Mampuys (covoorzitter SaRA CGG Andante), Vicky Matthysen (covoorzitter SaRA ZNA PZ Stuivenberg), Linda Huybrechts (SEL Amberes De Voorzorg), Liane

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16. Aanwezigen: 1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107. 2. Opvolging vorig verslag 14/04/ 16

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16. Aanwezigen: 1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107. 2. Opvolging vorig verslag 14/04/ 16 VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 19 MEI '16 Aanwezigen: Annemie Deckers (Stuurgroep Zorg aan geïnterneerden ), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), Koen De Vylder (CAW Antwerpen), Els Draeck (OP WEGG), Menno

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKSTUURGROEP SARA SAMENWERKINGSVERBAND VOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO ANTWERPEN BERCHEM 27 SEPTEMBER 12

VERSLAG NETWERKSTUURGROEP SARA SAMENWERKINGSVERBAND VOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO ANTWERPEN BERCHEM 27 SEPTEMBER 12 VERSLAG NETWERKSTUURGROEP SARA SAMENWERKINGSVERBAND VOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO ANTWERPEN BERCHEM 27 SEPTEMBER 12 aanwezig: Vicky Matthysen (ZNA PZ/PAAZ Stuivenberg voorzitter

Nadere informatie

2. Ervaringen van ervaringsdeskundigen in de MTA s (door Annick Beyers en Elke Van Gompel)

2. Ervaringen van ervaringsdeskundigen in de MTA s (door Annick Beyers en Elke Van Gompel) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B DATUM 13/03/2014 Aanwezig: Nicole Van Houtven (Vzw De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2B ), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator SaRA), Joris Housen (netwerkcoördinator

Nadere informatie

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator

1. Situatieschets door de netwerkcoördinator VERSLAG THEMAGROEP AMBULANT PSYCHOSOCIAAL REVALIDATIECENTRUM DONDERDAG 21 AUGUSTUS '13 Aanwezigen Mia Gys (CAW Antwerpen), Joris Van de Wouwer (ZNA PZ Stuivenberg), Marie-Josee Peeters (ZNA PZ Stuivenberg),

Nadere informatie

Gasten: Dorien Dierckx (VTTB en De Vliering/ Vzw Posthof), Jolien Legrand (VTTB en De Link/ t Pleintje), Luc Vanderstraeten (SODA en COZA)

Gasten: Dorien Dierckx (VTTB en De Vliering/ Vzw Posthof), Jolien Legrand (VTTB en De Link/ t Pleintje), Luc Vanderstraeten (SODA en COZA) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 8 MEI '14 Aanwezigen: Jaak Roosens (GZA PAAZ Sint-Vincentius), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Jan Mampuys (voorzitter netwerkcomité), Stef Joos (PZ Bethanië), Tino Ruyters (verslavingszorg

Nadere informatie

2. Opvolging verslag opstartvergadering functie 2 (30/8/2012)

2. Opvolging verslag opstartvergadering functie 2 (30/8/2012) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 27 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen De Vylder

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (10/01/ 13)

1. Opvolging vorig verslag (10/01/ 13) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 4 APRIL '13 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Hilde Vints (CAW ROSA+), Dirk Meeus (CGG VAGGA), Danny Boons (SEL Amberes CM), Koen Van

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (21/3)

1. Opvolging vorig verslag (21/3) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 23 MEI '13 Aanwezigen: Nicole Van Houtven (Mobiel team Antwerpen De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2b), Patricia De Pauw (SC De Wilg OCMW Antwerpen), Tine

Nadere informatie

1. Opvolging verslag (21/02)

1. Opvolging verslag (21/02) VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 14 MAART '13 Aanwezigen: Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Nicole Van Houtven (voorzitter netwerkplatform functie 2b), Menno Fransen (TSEDEK netwerkstuurgoeplid RIZIV-conventies),

Nadere informatie

1. Verwelkoming Rudy Wouters (Coördinator Beschut Wonen min)

1. Verwelkoming Rudy Wouters (Coördinator Beschut Wonen min) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 22 JANUARI '13 Aanwezigen Nicky Van Hecke (PVT Sint- Amedeus - covoorzitter netwerkplatform functie 5), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Herwig Uytterlinde (coördinator

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014)

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 6 JANUARI '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (7/2) 2. Voorstelling folder VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 21 MAART '13

1. Opvolging vorig verslag (7/2) 2. Voorstelling folder VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 21 MAART '13 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2B 21 MAART '13 Aanwezigen: Nicole Van Houtven (Mobiel team Antwerpen De Link en voorzitter netwerkplatform functie 2b), Ann Van De Vloet (Uilenspiegel), Patricia De Pauw

Nadere informatie

I. Opvolging vorig verslag (9/1)

I. Opvolging vorig verslag (9/1) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 20 MAART '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Rudy Wouters (IBW Min), Greet

Nadere informatie

2. Overdracht dagcentra De Ridder en De Vinken aan IBW Antwerpen

2. Overdracht dagcentra De Ridder en De Vinken aan IBW Antwerpen VERSLAG: STUURGROEP HET TRAJECTIEL / NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 12 FEBRUARI 2015, LOCATIE Vzw DE LINK Aanwezig: Jo Verstraeten (De Vlonder en voorzitter) Rudy Wouters (Het Lokaal), Menno Fransen (Tsedek),

Nadere informatie

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante)

Guido Maertens (De Sleutel), Marleen Van Staey (Similes), Liesbeth Felix (ANA) Dirk Meeus (CGG VAGGA) Leen van Assche (CGG Andante) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID 12 MAART 2014 Aanwezigen: Pascal Seeldraeyers (Jobkanaal), Geert Kerstens (Uilenspiegel), Menno Fransen (Tsedek), Sven Ceustermans (MTA De Link), Peter Mous (Vzw De Link,

Nadere informatie

VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 18 OKTOBER 12

VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 18 OKTOBER 12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A SARA MOBIEL OUTREACHEND TEAM GERICHT OP ACUTE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN 18 OKTOBER 12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen Van Rompaey

Nadere informatie

Bespreking casus Internering (voorbereid door Jolien Debehets)

Bespreking casus Internering (voorbereid door Jolien Debehets) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 4 9 JANUARI '15 Aanwezigen: Jolien Debehets (schakelteam internering), Annemie Deckers (coördinator extern zorgciruit Hof van Beroep Antwerpen), Geert Kestens (HOP PZ zoersel),

Nadere informatie

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa. < Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.be 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven

Nadere informatie

1. Opvolging vorige verslagen (08/03/2016 en 14/04/2016)

1. Opvolging vorige verslagen (08/03/2016 en 14/04/2016) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 31 MEI '16 Aanwezig: Wim Vanspringel (voorzitter functie 1), Marleen Van Staey (Similes), Anne Grimon (CGG Andante), Mia Gys (CAW Antwerpen), Ann Van Pelt (CAW Antwerpen),

Nadere informatie

Verontschuldigd: Nicole Van Houtven (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Joris Housen (Netwerkcoördinator

Verontschuldigd: Nicole Van Houtven (IBW De Link), Yves Kempeneers (IBW De Vliering), Joris Housen (Netwerkcoördinator VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 29 NOVEMBER '12 Aanwezigen: Herwig Uytterlinde (IBW Antwerpen), Ingrid Van Lier (PVT Hoge Beuken), Monique Lowyck (Similes), Rob De Winter (CAW Metropool/ ROSA+), Marleen

Nadere informatie

1. Opvolging verslag VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12

1. Opvolging verslag VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 2A 8 NOVEMBER '12 Aanwezigen: Jan Van Hecke (voorzitter netwerkplatform functie 2a), Koen Van Rompaey (ZNA EPSI), Hilde Vints (CAW ROSA+), Leen Van Assche (CGG Andante),

Nadere informatie

2. Toelichting Maatwerkdecreet: Marc De Preter

2. Toelichting Maatwerkdecreet: Marc De Preter VERSLAG: STUURGROEP HET TRAJECTIEL / NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 7 MEI 2015, LOCATIE VZW DE LINK Aanwezig: Jo Verstraeten (Co voorzitter functie 3), Marc De Preter (VZW De Brug), Rudy Wouters (Het Lokaal),

Nadere informatie

3. Terugkoppeling themagroep advies, vorming en coaching eerstelijn

3. Terugkoppeling themagroep advies, vorming en coaching eerstelijn VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 2 SEPTEMBER '14 Aanwezigen Stefanie Ghekiere (suïcidepreventie), Wim Vanspringel (CGG VAGGA), Mia Gys (CAW Antwerpen), Jolien Debehets (Schakelteam internering), Hugo

Nadere informatie

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Zorg voor personen met het statuut internering Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Overzicht Intra-penitentiair aanbod Zorgaanbod in de maatschappij Ervaringen nieuwe wet op de internering 26/10/2017

Nadere informatie

1. Kennismaking nieuwe deelnemer netwerkplatform functie 5

1. Kennismaking nieuwe deelnemer netwerkplatform functie 5 VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 5 31 JANUARI '13 Aanwezigen: Rob De Winter (CAW Metropool/ ROSA+), Marleen Geentjens (IBW De Sprong & PVT de Landhuizen covoorzitter netwerkplatform functie 5), Nicky Van

Nadere informatie

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren.

Blz.3 regel 7 arbeidsgeneesheren, wel: adviserend geneesheren. VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 DECEMBER 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Guido Maertens (De Sleutel),

Nadere informatie

Een netwerk als verbindende kracht. GGZ-netwerk SaRA Joris Housen

Een netwerk als verbindende kracht. GGZ-netwerk SaRA Joris Housen Een netwerk als verbindende kracht praktijkvoorbeeld GGZ-netwerk SaRA Joris Housen Woensdag 8 juni 2016 Leuven Inhoudstafel 1. Wie is SaRA? 2. Een netwerk als verbindende kracht 1. SaRA Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Situering van het project 107 door Jo Verstraeten

1. Situering van het project 107 door Jo Verstraeten VERSLAG OPSTARTVERGADERING SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (BW DE BRUG) MORTSEL 6 JUNI 12 Aanwezigen: De Preter Marc (BW De Brug), Fransen Menno (TSEDEK), Van Staey Marleen (Similes),

Nadere informatie

1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze

1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 2001: keuze voor gedifferentieerder aanbod activeringsprojecten,

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12

VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 VERSLAG VERGADERING 2 SARA NETWERKPLATFORM FUNCTIE 3 THEMAGROEP ARBEID (PC SINT AMEDEUS ) MORTSEL 17 SEPTEMBER 12 Aanwezigen: De Preter Marc (BW De Brug), Fransen Menno (TSEDEK), Van Staey Marleen (Similes),

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 Realisaties b innen Fu n c t ie 1 Ontwikkeling en va n M TA S a m enwerking m et S a R A - n et werk C ijfergeg evens A. REALISATIES BINNEN FUNCTIE 1 Binnen het

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Justitie

Sociale Plattegrond Justitie Sociale Plattegrond Justitie 21-10-2014 Huidig intrapenitentiair aanbod voor geïnterneerden: PSD (Psychosociale Dienst) Zorgequipe JWW (Justitieel Welzijnswerk) CGGZ-aanbod Adviesverlening Begeleiding

Nadere informatie

2. Toelichting ICF (International Classification of Functioning, disability and health)

2. Toelichting ICF (International Classification of Functioning, disability and health) VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 13 MEI 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Anne Grimon (vervanging Leen Van Assche,CGG Andante), Marleen Van Staey (Similes), Lies Janssens

Nadere informatie

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12. Netwerkcoördinatoren en

< Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12. Netwerkcoördinatoren en < Het project 107 in zorgregio s Antwerpen & Mortsel > 5 september 12 Netwerkcoördinatoren joris.housen@fracarita.org en karolien.weemaes@oggpa.be 1970: ontstaan van DGGZ 1980: moratorium aantal bedden

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 9/12/2015

1. Goedkeuring vorig verslag 9/12/2015 VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 9 MAART 2016 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Karolien Weemaes (netwerk SaRA), Marleen Van Staey (Similes), Lynn Fransen (GTB Antwerpen),Lies

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 11 MAART 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Joris Housen (netwerkcoördinator SaRA), Marc De Preter (De Brug), Marleen Van Staey (Similes),

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen. donderdag 2 mei 13

Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen. donderdag 2 mei 13 Groot Partneroverleg SaRA: Kick-off mobiele teams Antwerpen donderdag 2 mei 13 Programma Welkomstwoord en inleiding; door Jan Mampuys (covoorzitter SaRA) Voorstelling concrete realisaties van SaRA tot

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Verslag Netwerkcomité 107-netwerk Mechelen 24/6/2016

Verslag Netwerkcomité 107-netwerk Mechelen 24/6/2016 Verslag Netwerkcomité 107-netwerk Mechelen 24/6/2016 Aanwezigen: Karen Smets, Dirk Armée, Leny Scherlippens, Kristina Verhoye, Sylvie De Vuysere, Joke Nauwelaerts, Sigrid Smets, Leen Uytterhoeven, Kathy

Nadere informatie

West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context

West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context Netwerkforum juni 2017 West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid De Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Historiek. Twee ESF projecten. Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum

Historiek. Twee ESF projecten. Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum GTB/VDAB - SaRA Twee ESF projecten Historiek Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum Bruggen Bouwen: Samenwerking met VDAB/GTB met NGGZ Kempen ikv art 107 3. Samenwerkingsmodel Doel: Samenwerking

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag

1. Goedkeuring vorig verslag VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID 8 JANUARI 2014 Aanwezigen: Dr. Hendrik Vermeerbergen (Medisch advizeur CM), Dirk Van Gool (Medisch adviseur CM), Geert Kerstens (Uilenspiegel), Jyoti Hullebusch (VDAB Antwerpen),

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (6/01/2015)

1. Opvolging vorig verslag (6/01/2015) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 3 MAART '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen

EINDRAPPORTAGE Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen EINDRAPPORTAGE 2016 Samenwerking Pegode Servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen Inhoudstafel eindrapportage 2016 Inleiding 1. Globaal overzicht cijferrapportage 1.1 Aantal intakes per doorverwijzende instantie

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

Verslag Netwerkcomité Emergo 31/5

Verslag Netwerkcomité Emergo 31/5 Verslag Netwerkcomité Emergo 31/5 Naam Organisatie/functie Aanwezig verontschuldigd An Nauwelaerts SEL-TOM Anja Opdebeeck De Sleutel Anneleen Gerits OGGPA Bob Cools Voorzitter Emergo NC en forum, directie

Nadere informatie

Handboek innovatieve praktijken

Handboek innovatieve praktijken Handboek innovatieve praktijken Wonen buiten sociaal stelsel en versnelde doorstroom NETWERK : SaRA - Antwerpen CONTACT PERSOON : Helga Peeters TELEFOON : 0468 12 82 61 MAIL: Helga.peeters@oggpa.be WEBSITE:

Nadere informatie

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Internering Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Programma Functie coördinator extern zorgcircuit Registratie: vraag Uitstroom Extern aanbod wachtlijsten Perspectieven en uitdagingen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Verslag stuurgroep Netwerk GGZ Kempen 7 december

Verslag stuurgroep Netwerk GGZ Kempen 7 december Verslag stuurgroep Netwerk GGZ Kempen 7 december 2015 ------------------------------------------------------------------ Aanwezig: Hans Verbiest (voorzitter), Anke Alen, Mieke Bauwens, An Boschmans, Bart

Nadere informatie

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen. met PROJECT in afstemming en verbinding -

Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen. met PROJECT in afstemming en verbinding - Naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg voor het Arrondissement Antwerpen met PROJECT 107 - in afstemming en verbinding - Welkom Namens STUURGROEP 107 Arrondissement Antwerpen OGGPA SEL Amberes Uilenspiegel

Nadere informatie

De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis

De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis ONTWERP De contacten met de sprekers zijn aan de gang réf.: PEN-038 Doelgroep Rechters of toekomstige rechters van de kamer voor de bescherming

Nadere informatie

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

Advies betreffende opmerkingen op de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis

Advies betreffende opmerkingen op de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 14 maart 2013 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

HerstelAcademie Antwerpen

HerstelAcademie Antwerpen HerstelAcademie Antwerpen Infobrochure & Vormingsaanbod sept - dec 2017 Focus op Vorming en Veerkracht Welkom bij HerstelAcademie Antwerpen. Wij bieden kortdurende vormingen rond herstel, psychische kwetsbaarheid

Nadere informatie

Verslag Stuurgroep 107-netwerk Mechelen 1/9/2015

Verslag Stuurgroep 107-netwerk Mechelen 1/9/2015 Verslag Stuurgroep 107-netwerk Mechelen 1/9/2015 Aanwezig: Frank Maes, Isabelle Van Hecke, Peter Aertsen, Linda Ooms, Kathy Van Lindt, Tanja Gouverneur, Leny Scherlippens, Mieke Craeymeersch, Dirk Armee,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg . 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag*:... aanvrager*:... Organisatie/discipline*:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) en voornaam*:... *:...

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

EINDEVALUATIE 2012. Alcoholblik Therapeutisch advies Alcohol

EINDEVALUATIE 2012. Alcoholblik Therapeutisch advies Alcohol EINDEVALUATIE 2012 Alcoholblik Therapeutisch advies Alcohol CGG VAGGA, vzw Boomgaardstraat 7 2018 Antwerpen Subsidiëring: Stad Antwerpen Eindevaluatie Alcoholblik 2012 Januari 2013 2 INHOUD I Omschrijving

Nadere informatie

Naar een zorgtraject voor geïnterneerden. Januari 2014

Naar een zorgtraject voor geïnterneerden. Januari 2014 Naar een zorgtraject voor geïnterneerden Januari 2014 Internering Procedure en wetgeving Wet op de Bescherming van de Maatschappij 1/07/1964 I m not guilty but my brain is Misdaad of wanbedrijf Op moment

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 18-2-2014 pag. 1 Doelstelling & methode Doelstelling: procesevaluatie Nagaan in welke mate aanpak tov plan is bijgestuurd Inzicht verwerven in factoren die de

Nadere informatie

Rapportering Stad Antwerpen. Alcoholblik. Therapeutisch Advies Alcohol. CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013. Subsidiëring:

Rapportering Stad Antwerpen. Alcoholblik. Therapeutisch Advies Alcohol. CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013. Subsidiëring: Rapportering Stad Antwerpen Alcoholblik Therapeutisch Advies Alcohol CGG VAGGA Free Clinic Jaarverslag 2013 Subsidiëring: Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen vzw Door de Vlaamse

Nadere informatie

The Cloud in Practice EPD in the cloud Reasons for choice- key technical and organizational aspects

The Cloud in Practice EPD in the cloud Reasons for choice- key technical and organizational aspects The Cloud in Practice EPD in the cloud Reasons for choice- key technical and organizational aspects Jef Poffyn Sectormanager Geestelijke Gezondheidszorg en Welzijn Marc Rosseau Informatieveiligheidsconsulent

Nadere informatie

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS

Het elektronisch voorschrift onder de loep. Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS Het elektronisch voorschrift onder de loep Dr. Marc Moens Voorzitter Recip-e Ondervoorzitter BVAS 2. Waar staan we vandaag? 3. Besluit 2 ONBEKEND = ONBEMIND 3 Historiek 2001: Werkgroep een theoretische

Nadere informatie

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe?

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Inhoud Uitgangspunt vanuit familieperspectief Wat is familiebeleid? Verantwoording en vaststellingen vanuit familieperspectief

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag:... Naam aanvrager:... Organisatie/discipline:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) Naam en voornaam:... Adres:...

Nadere informatie

DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse

DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse BRUGGEN BOUWEN WOONZORG EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG SAMEN ONDERWEG NAAR 2025: NAAR EEN GEÏNTEGREERD WELZIJNS- EN

Nadere informatie

nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan

nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan Justitiehuizen

Nadere informatie

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma OPBOUW Beknopte situering in evoluties (Jan) Federaal FOD overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaamse CGGZ GGZ Antwerpen VAPH Antwerpen Uitbouw

Nadere informatie

Functie 2B groep - artikel 107 netwerk regio Mechelen 10 mei 2016

Functie 2B groep - artikel 107 netwerk regio Mechelen 10 mei 2016 Functie 2B groep - artikel 107 netwerk regio Mechelen 10 mei 2016 Aanwezig: Marita Steegen (Este, PTZ), Kathy Van Lindt (ervaringswerker), Annelies Boost (PZ Duffel), Kim Peeters (Wijkgezondheidscentrum

Nadere informatie

Advies inzake pilootprojecten voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten met een dubbeldiagnose : psychose en verslaving

Advies inzake pilootprojecten voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten met een dubbeldiagnose : psychose en verslaving FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 09/09/2010 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag?

1. Is de minister van plan deze 56 aanbevelingen ter harte te nemen? Hoe wil hij hiermee aan de slag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 142 van KATHLEEN HELSEN datum: 10 november 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Opvangcentrum voor druggebruikers - Regio Kempen Een onderzoek

Nadere informatie

Mobiel Crisis Team Antwerpen

Mobiel Crisis Team Antwerpen Mobiel Crisis Team Antwerpen Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? Overzicht Voorstelling van het MCTA 1. Onze plaats binnen het acuut traject 2. Regio 3. Doelgroep 4. Aanmelding en werking 5. 2014

Nadere informatie

Handboek innovatieve praktijken

Handboek innovatieve praktijken Handboek innovatieve praktijken Bestuurs- en communicatiemodel van SaRA NETWERK: SaRA - Antwerpen CONTACT PERSOON: Helga Peeters TELEFOON: 0468 12 82 61 MAIL : Helga.Peeters@oggpa.be WEBSITE : http://sara.oggpa.be

Nadere informatie

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Uitwisseling Innovatieve Praktijken FOD Volksgezondheid 2 februari 2017 Filip Desmit

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie